Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1891)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2138 (notaris N.P. Jongkindt)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals


No. 28 Nadere uiterste wil

Den 23sten Februari 1891 compareert voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt Notaris gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
Mejufvrouw Ursina Hermijna Larij, weduwe van den Heer Thomas Korthals, zonder beroep wonende op den Arend Maartenshof Nummer 36 in Dordrecht, mij Notaris bekend.

Zo bekwaam en genegen van bij uiterste wil te beschikken waartoe zij te kennen gaf bij dezen te willen overgaan tot dat einde voor of buiten tegenwoordigheid der getuigen aan mij notaris haren wil zakelijk heeft opgegeven, zoo als ik dan in de volgende bewoordingen heb doen schrijven;

Ik herroep en vernieting bij deze uitdrukkelijk het legaat groot 150 gulden in contanten, door mij besproken aan Pieternella van Es, ongehuwd particulier en wonende te Dordrecht op de Arend Maartenshof No. 34 bij mijnen uiterten wil op den 14de november 1884 verleden voor den te Dordrecht gevestigden Notaris Nicolaas Pieter Jongkindt
Wijders verklaar ik bij deze
Te legateeren aan genoemde Pieternella van Es de som van 50 gulden in contant geld, vrij van het recht op de successie en uit te keeren binnen den tijd van zes weken na mijn overlijden.
En te praelegateeren of vooruittemaken:
Aan mijne nicht Johanna Heiltje Larij, particuliere, wonende te Dordrecht al de door mij na te laten meubelen opf het huisraad, benevens al mijn lijflinnen.
En aan mij neven Christiaan Larij, huisschilder, Johannes Larij, tailleur en Roeland Larij, kunstschilder, allen wonende te Dordrecht, ieder een schilderij, met toekenning aan genoemden Roeland Larij van het het recht van het aan hem gelegateerde schilderij zelf uit mijn nalatenschap uit te kiezen.
Overigen verklaar ik te volgharden bij de erfstellingen gedaan bij mijnen voormelde uitersten wil van den veertiende November 1884 alsmede bijde akte houdende bemoening van een executeur op den 19de November 1888 verleden voor gemelden Notaris Jongkindt.

Nadat het vorenstaande opstel door mij Notaris zoo gereed gemaakt, heeft de testarice alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren gemelden wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen aan mij opgegeven
Waarna de door mij Notaris aan de testatrice is voorgelezen en voor mij aan haar os afgevraagd of het voorgelezene haren naderen uitersten wil bevat, daarop zij bevestigend heeft geantwoord, welke voorlezing, afvraging en bevestiging mede in tegenwoordigheid der getuigen hebben plaats gehad.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht in tegenwoordigheid van Willem Groenenberg, winkelier en Jan de Boer, candidaat notaris beide wonende te Dordrecht als getuigen.

En is de Minute onmiddellijk na voorlezing van het geheel door de getuigen en mij Notaris geteekend, hebbende de testatrice verklaard niet te kunnen schrijven, noch haren naam teekenen, als daarin verhinderd zijnde door verlamming haaren handen.

W. Groenenberg, J. de Boer, J.P. Jongkindt, Notaris;

De testatrice is overleden te Dordrecht den 4 April 1891.

Laatst gewijzigd: november 2019.