Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Ingekomen brieven betreffende vacante ambten 1722-1745


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang 3
Inventarisnummer: 1949 (Ingekomen brieven betreffende vacante ambten 1722-1745)

Edele Groot Achtb. Heeren
Alsoo door dode en aflijvigheijt van wijlen den heer Oud President Schepen Nicolaes Habett het Bailluwschap van Kennemerland vacant gevallen Sijnde haer Ed. Gr. Mog. op de eerste aanstaande ordinaris Vergaderinge van dat vacerende ampt staan te disponeren, Ende dat den heer Mr: Arent Fabricius, raad ende regerend burgermr: deeser Stadt daar toe Sijn inclinatie aen Ons heeft geopenbaert, Soo hebben Wij in consideratie van de achtinge die Wij voor Sijn Ed. ten resptecte van desselfs goede qualiteijten en andere merites sijn hebbende, niet connen af sijn, deselve aen U Ed. Gr: Achtb: op het alderfavorabelst voor te dragen, ten Eijnde deselve met U Ed. Groot Achtb: Stem ten dage vande vergevinge moge werde begunstigt. Wij Sullen hier niet ophalen dat gene, dat sijn Ed:t daer toe recommandabel Soude cunnen maken, nogh ten reguarde van onse Stad en recht doen van het Intrest dat deselve heeft om een persoon op onse recommandatie tot het voorz. ampt geavanceert te mogen sien, maer sullen het selve als
+
uw Ed. Groot Achtb. wel bewust zijne, voor bij gaan, En alleen nogmaels (ver)soeken, dat iw Ed: Groot Achtb: Ons inden Persoon vanden gemelte heer Mr: Arent Fabricius, die Eer en faveur gelieve te bewijsen, dat deselve met de Stem van U Ed: Groot Achtb: Stad opde tijd vande vergeving magh werden gehonoreerd. Wij willen Uw Ed: Gr: Achtb: (ver)sekeren dat Wij in diergelijke, en bij alle andere occurentie haeren gelijk dienst aen UEd: Gr: Achtb: Sullen doen.
Waermede
Edele Groot Achtb. heren wij uEd. Groot Achtb: in Godes genadigt protextie bevelende Zullen blijven
UEd: Groot Achtb: Goede Vrunden
Burgemrn: & Regeerders der Stad Haerlem
Ter Ordonand. van deselve D. Hochepied 1722.
Haerlem den 25e Januarij 1722

AAN: Edel Groot Achtb. heeren De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Dordregt;


Edele Groot Agtbaere Heeren
Dewijl door het overlijden van den Hoogh Edelen heer heer Arend Baron van Wassenaer, Heere van Duivenvoorde &ca. is komen te vaceren het Ruwaertschap van den Lande van Putten, en dat de heer mr: Arnout van Zuijlen van Nijevelt, Raed en Oud Burgermr: deser Stad, mitsgaders Bailliuw en Dijkgraeff van Schieland ons heeft betuijgt geinclineert te sijn om het voorsz. vacerende ampt te versoeken; Soo hebben wij uijt een Seer bijsondere agtingh voor de persoon en consideratie van de merites en hoedanigheden van welgem.te Heer van Nijevelt niet willen afsijn bij uEd: Gr: Agtb: op het alderfavorabelst en ernstigst te Seconderen de Sollicitatie, dewelke voornemens is te doen, versoekende gansch vrundelijk, dat de gemelte heer mr: Arnout van Zuijlen van Nijevelt, tot het bekomen van het voors: Ruwaertschap met de Stem van uEd: Gr: Agtb: Stad magh werden gegratificeert, wij agten
+
het onnodigh ons te elargeren ontrent de goede qualiteijten en capaciteijten van de persoon van meergem.te heer van Nijeveld tot het bekleden vande charge van Ruward, dewijl vertrouwen dat deselven in dese Provintie niet werden geignoreert, en welgem.te heer geduurende een ruijme reeks van Jaeren, in welken is geweest een lid van dese Regering en bekleed heeft andere charges en dignieijten, sigh allesints heeft gemaekt recommanddabel maer hoopen dat uEd: Gr: agtb:re daer op de behoorlijke reflextie wel Sullen gelieven te nemen.
Wij versoeken dat uEd: Gr: agtb:re hier mede ons een Sonderlinge vriendschap en aengenaeme dienst Sullen bewijsen, dewelke wij in alle gelegentheden en occurrentien seer hertelijk genegen Sullen Sijn te erkennen, waer mede
Edele Groot Agtbaere Heeren Sullen wij uEd: Gr: agtb: bevelen Godes genadige protextie geschreven in Rotterdam desen 8e februarij 1722. uEd: Gr: Agtb: Goede vrunden
Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Rotterdam
Ter ordonnantie deselve Johan Timmers;

AAN: Edele Groot Agtbare Heeren De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Dordregt;


Edele Groot Achtbare Heeren
de wijle den Heere Hop in zijn Ed. Leven Auditeur ten Reeknkamer van haar Ed. Groot Mog. demeijen deser werelt gepasseert Ende onsen pensionaris de Hr.: Mr: Johan Jacob Mauricius volgens verclaring aen ons gedaen Seer genegen is, tot vervullinge van 't Ampt door 't geagte Sterven opengevallen Versoekende ter bevorderinge van zijn Oogmerk onse Recommandatie aen UEd Gr. Agtb. voor zijn persoon; Soo is 't dat wij hem Rechtdoen de niet Connen manqueren, na waarheijt te Seggen, dat zijn Ed. dese Stadt nu ontrent derdalf Jaaren met d'uijtterste vergenoeging van ons heeft gedient, Ende dat wij hem in alle voorvallen hebben gebonden een Seer Capabel minister, die sig int voorsz Emplooij deftig heeft geëvertueert, dat wij daarom niet willende beschuldigt werden, Sijnen dienst en ijver te veragten ons hebben vermeent niet te mogen dispenseren hem aen uEd. Gr: Achtb: opde Ernstigste wijse te Recommanderen
+
gelijk wij ons de vergeven Sulks te doen bij desen met betuijging dattet bij ons Soude werden aen gemerkt; niet alleen als een Vrientschap aen zijn Ed. particulierlijk gedaen, maar waar voor Wij bij alle gelegentheden Sullen trachten te tonen ons Selve verpligt Ende ter beantwoordinge van een groote gunst duijdelijk verbonden te hebben.
Wij verhoopen dat UEd Groot Achtb: onse instantie niet onaengenamen Sullen Vinden, als uw bij voegen niet te weten ooijt Eenig polijticq Ampt ter Collatie van haar Ed. Gr: Mog: Staande, voor ijmand onser inwoonderen te hebben vercregen en daar om meenen ons Eeniger maten te mogen flatteren dat U Ed. Gr: Achtb: de goetheijt Sullen gelieven te hebben op ons versoek in dese te maken gunstige Reflecxie. in hoope van 't welke
Edle Groot Achtbare Heeren naar wensch van alle bedenkelijke Heijl, Wij Blijve
UEd: Groo tAchtb: dienst bereijde Vrinden;
Burgerm.ren ende Regeerders des Stadts Purmerende
Ter Ordonnantie vande Selve Magnus Schol.
Purmerend den 13 feb: ao. 1722
AAN: Edele Groot Agtbare Heeren De Heeren Burgemr. ende Regeerders der Stad Dordregt;


Deezen 24 Augusti 1723
Edele Groot Achtbare Heeren
Alzoo, door 't overlijden van de Heer mr: Feltrum de Vries, is komen te vaceeren een Raads heers Ampt in den Hoogen Raade van Holland, en Wij daar toe zeer gaarne zouden zien gevordert den Heer mr. Pieter Graafland, om dat wij oordeelen in zijn Ed.ts Persoon te resideeren de qualiteijten tot zodanigen ampts vereijscht, als wezende een Practiserende advocaat binen deze Stad en hebbende de practijcq eenige Jaren met veel reputatie geexeceert Zijnde ook van een Zeer gedistingueerde Familie, wiens overleden Heer Vader de Burgermeesterlijke waardigheijd alhier heeft bekleed, en de welke
+
overzulks, onzes 'er achtens, het voorsz. Raadsheer Ampt honoraté, en tot bevordering van den Dienst van den Lande en vande Justitie bedienen Zoude; Zo kunnen wij derhalve met Stile Staan den voornoemden Heer Mr: Pieter Graafland aan Uw Ed: Gr: Achtb: gantsch serieuselijk te recommandeeren met zeer gedienstige bede dat Uw Ed: Gr: Achtb: op de naastkomende Ordinaris bijeenkomste van de Heeren Staaten van Holland en West Vriesland, wanneer deze Zakke op het Tapijt Staat te werden gebracht, gelieven aan de Heeren haare Gedeputeerden in mandatis te geven om den gemelten Heer Pieter Graafland met de Stem van haar Stad te begunstigen, en tot het voorsz: Raadsheers Ampts in den Hoogen Raade te helpen promoveren: Uw Ed: Gr: Achtb: verzekerende, dat Wij de weldaad, hier door in de Persoon van de meergemelte Heer Graafland aan deze Stad te bewijzen, Zullen aanzien als een Considerabel Officie aan haar gepraesteert, en het zelve met schuldig respect en dankbaarheijd, bij
+
gelijke en andere gelegentheiden erkennen, als, na toewenschinge van allle heijl en prosperiteijt, verblijvende
Edele Groot Achtbaere Heeren
Uwer Ed: Gr:Achtb: Dienstwillige Vrunde
Burgermeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam
Ter Ordonnantie van de zelve


Edelen Groot Agtbaren Heeren
Alsoo door het Overlijden van den Heer Mr. Jacob Akersloot is komen Opente Vallen het Ampt van Raets Heer van den hove van Holland, ende dat het ons seer aengenaam Soude Sijn, dat in deselfs Plaetse tot Raadts Heer in 't gemelte Hoff gevordert Wierde de Heer Mr. Adriaen vander Mieden nu Rentmeester van de Exploicten van den Hogen Raade nemen wij de Vrijheijt van desselfs Persoon aen U Ed: Groot Agtb: goede gunste ten diens eijnde Voor te dragen Versoekende gedienstelijk den selven met U Ed: Groot Agtb: Stemme toe het voorsz: Ampt gelieven te honoreren waer mede wij ons ten hoogsten Sullen (ver)pligt houden ende Sulks bij alle gelegentheden geerne erkennen, waer mede na toewensinge van alle heijl en Prospereteijt in het aenstaende nieuwe jaar, Verblijve
Ed: Groot Agtb: Heeren
U Ed: Groot Agtb: goeden Vrinden Burgerm.en en Regeerders der Stadt Alcmaer
Ter Ordonn.e van deselve G: Sevenhuijse.
Alcmaer, den 30e Decemb: 1727

AAN Edelen Groot Agtbaren heeren De Heeren Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Dortregt;


Dezen 1 Maart a:o 1728
Edele Groot Achtbare Heeren
Alzo door de dood van de h.re Cornelis van Valkenburgh is comen te Vaceeren de beidening als curator van den Universiteijt van Leijden, hebben wij de eer aen Uw Ed: Gr: Achtb: tot de voorsz. bedieninge favorabel voor te dragen den Heere Mr. Jan Trip, heere van Berkenroode, onsen mede Ampt genoot, en althans praesideerende Burgermeester en Raad van dese Stad Wij houden ons verseekert dat de goede qualiteijten van welgemelte heere tot het voorsz: Ampt, aen Uw Ed: Gr: Achtb: volcomen bekent Sullen Zijn; Wij Sullen ons onderzelve redenen en andre meer, op het voorsz: Subject niet verdere Uijtlaten, en alleen daer bij voegen, dat het ons ten uijttersten aen genaem zal zijn, indien Wel gemelte heer met de Stemme van Uw Ed: Gr: Achtb: Stadt de voorsz. bediening gehonoreert mogt werden. Wij (ver)soeke het zelve gedienstelijk en namen aen gelijke gunste bij alle voorvallende en bequame Occasien, met gelijke bereijtwilligheijt te (ver)schuldigen En inmiddels blijven. Edele Groot Achtbare heeren
Uwer Ed: Gr. Achtb. goede Vrunden
Burgermeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam
Ter Ordonnantie van de selve


Edele Groot Achtb. heeren
Also door doode en aflijvigheijt van wijlen den Heer oud Burgermeester mr. Arent Fabricius Heere van Santhorst, het Bailluwschap van Kennemerland vacant Sijnde gevallen haar Ed.e Gr: Mog. op de eerste aenstaende ordinaire vergaderinge van dat vacerende Ampt staen te disponderen ende dat den Heer mr. Jacobus de Hochepied Raed & oud Schepen deser Stad, daer toe Sijn inclinatie aen ons heeft geopenbaert, Soo hebben wij in Consideratie vande agtinge die wij voor Sijn Ed. ten respecte van desselfs goede Qualitijten ende andere merites Sijn hebbende, niet kunnen afsijn, deselve aen uw Ed.e Gr. Achtb. op het alderfavorabelste voor te dragen, ten eijnde deselve met uw Ed.e Gr. Achtb. Stem, ten dage van den vergevinge moge werden begunstigt, wij Sullen hier niet ophale, dat geene, dat Sijn Ed.s daer toe recommandabel Soude kunnen maken, nogh ten reguarde van onse Stad een reciet doen van het interest dat deselve heeft, om een Persoon op onse recommandatie tot het voorsz. Ampt geavanceert te mogen Sien maar
+
Sullen het Selve als in Ed.e Gr. Achtb: wel bewust Sijnde, voorbij gaan, en alleen nogmaals versoeken, dat in Ed.e Groot Achtb. ons in den Persoon van den gemelten Heer mr. Jacobus de Hochepied, Sodanige eer en faveur gelieve te bewijsen dat deselve met de Stem van uw Ed.e Groot Achtb. op de tijd van de vergevinge magh werden gehonoreerd.
Wij willen uw Ed.e Gr. Achtb. versekeren, dat wij in diergelijks en bij alle andere occurentien gaerne gelijke dienst aen in Ed.e Gr. Achtb. zullen doen.
waer mede
Edele Groot Achtb. heeren wij in Ed.e Gr. Achtb. in Godes genadige protectie bevelende Sullen blijven.
Uw Ed.e Gr. Achtb. Goede Vrunden
Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Haarlem
Ter ordonn. van deselve D. Guldewagen.
Haarlem den 6e Octob. 1729


Edele Groot Agtbare Heeren
Dewijl door het Overlijden van den Heer en Mr. Bruno van der Dussen onder andere is koomen te vaceeren het Dijkgraaffschap van den Crimpenrewaerdt, en dat den Heer en mr. Thieleman van Zeebergh Onse mede Broeder in Rade en Regeerend Burgermeester deser Stadt aan ons betuijgt heeft Sijn Inclinatie tot het voorsz. Ampt, So nemen wij de Vrijheijdt (geconsidereert de merites, en de bequaamheeden van den Selven Heer die over eenige Jaeren ook is geweest Hoogh Heemraedt van deselve Waardt, en de Satisfactie, die Wij Souden hebben, iemant uijt de
+
Regeeringe deser Stadt met het voorsz. Ampt weederom te Sien bekleet) den voorn. Heer in de gunste van uEd: Gr: Agtb: Seer ernstigh te recommanderen, onder anderen om reedenen dat de voorsz. Bedieninge gaat over een Waardt, So digt aan onse Stadt geleegen, Waar inne Wij ook hebben een notable Ambagts Heerlijkheid, en veelen van Onse Ingesetenen sijn gegoedt en geinteresseert, en boven dien dat de Dorpen in de Gem. Waerdt geleegen resorteeren onder de Verpagtinge van 't quartier vand ese Stadt Wij versoeken, dat UEd. Gr: Agtb: ook Reflexie gelieven te neemen dat de voorsz. bedieninge Seedert lange Jaeren bij een Heer uijt onse Regeeringh is bekleet geweest, en dat genoegsaem aen alle de Steden op haere Instantien diergelijke Ampten, Seedert een geruijmen tijt herwaerts Sijnde komen te vaceeren aan haer Sijn gedefereert geworden Waeromme Wij tot bekoominge van het meer gem. Ampt UwEd. Gr: Agtb: versoeken den
+
voorsz. Heer met de Stem van der selver Stad gelieven te honoreeren, waar meede ons ten hoogsten Sullen verpligten, en Wij in diergelijke voorvallen het Selve gaerne Sullen erkennen, verders uEd: Gr. Agtb: in de bescherminge der Allerhoogsten beveelende Verblijven Wij
Edele Groot Agtbaere Heeren
UEd Gr: Agtb: Goede Vrienden
Burgemeesteren en Regeerders der Stad Gouda
Ter Ordonnantie van deselve
G....
Gouda den 1 februarij 1741.


Wel Ed: Groot Agtbare Heeren
Door het Overlijden van de Heer Mr. Bruno van der Dussen in Sijn Wel Ed.ts Leven Dijkgraaff van de Crimpenrewaard, het zelve Ampt Sijnde komen te vaceeren, hebben Wij de Eere aan UwelEd. Groot Agtb: en de verdere Leeden van haare Edele Groot Mogende Vergadering tot het voorsz. vaceerende Dijkgraaffschap op het favorabelste voor te dragen & te recommandeeren den Heer Gerbrand Elias, Oud Burgermeester & Raad dezer Stad, Ons verzeekers te houden dat in Sijn Ed: rezideeren zoodanige Capaciteijt & Bekwaamheeden als tot Bekleeding van het voornoemde Ampt werden gerequireerd.
De reedenen die Ons tot deze Sollicitatie voor een Lidt Onser Reegering grond geven en permoveeren zijn niet alleen dat Onse Stad is de eenigste
+
en de Hooffdstad van de Crimpenrewaard alwaar de origineele DijkHandvest verre over de 300 Jaaren is geplaatst, en als nogh is berustende maar daar en boven het Notabel intrest en de betrekking welcke Onse Stad tot de voornoemde Waard is hebbende, gaande dezelve zoo verre, dat Wij uWelEd. Groot Agtb: derven verzeekeren dat aan de Conservatie ofte het Verlies van meergemelte Crimpenrewaard de Behoudenisse ofte ondergang van Onse Stad nevens de geheele Burgerije ten eenemaal affhangd; Behalven ook dat de meeste Gevaaren van doorbraken en Inundatien waar aan de voorsz. Waard bij IJsgang off Swaar Opperwater is geëxponeerd, altijd aan de Zijde van de Revier de Lecq, en bij na nergens anders als op de Hoogte van Onse Stad en even beneeden dezelve te Wagten zijn, gelijk de droevige Ondervinding niet alleen van den Jaare 1726 Ons op het Smertelijkste heeft geleert, maar ook in de Laatste gevreedse Watersnood grootelijks te dugten is geweest, zoo dat het permanent verblijff van een dijkgraaff in Onse Stad bij de geheele kundige Weereld voor een volstrekte Noodzaakelijkheijd gehouden word. Weshalven Wij verhoopen dat op dit Ons Aquitabel verzoek bij uwel Ed.e Groot Agtb: favotabele Reflexie zal
+
worden gemaakt ten eijnde de voorgemelte Heer Elias meet de Stem van uWelEd.e Groot Agtb: Stadt mag werden gehonoreerd tot het bekomen van het vornoemde Vaceerende Dijkgraaff Ampt, welke Gunste Wij Sullen Conzidereeren als een bijzondere Dienst en Vriendschap dewelke Wij bij alle Geleegendheeden volvaardig Sullen Erkennen, en met bereijdwilligheijd tragten te beantwoorden.
Haar mede Wij UWelEdele Groot Agtbaare beveelen in de Bescherming Godes en blijven:
WelEdele Groot Agtbare Heeren,
UWel Ed.e Groot Agtbare Groede Vrinden;
Burgermeesteren & Regeerders der Stad Schoonhoven.
Ter Ordonnantie van dezelve J. Oostendorp.
Schoonhoven den 3 Februarij 1741.


Edelen Groot Agtbaaren Heeren!
Alzoo, door het Overlijden van Jan Brinko, het Bailliuws Schout en Dijkgraaffschaph mitsgaders, het bode ampt van Huijs duijnen is vacant geworden ende Heer Jan van Egmond vande Nijenburgh, Raad en oud Burgermeester Onser Stad, ons heeft te kennen gegeven, zijn inclinatie tot Eed voorschreeve Ampt en ten dien Eijnde versogt heeft, deze Onze brieven van voorschrijvens waar bij de Eer hebben dezelve heer van der Nijenb: UEd.de Groot Agtb: favorabel voor te dragen met Vrundelijk versoek dat dezelve met UEd. Groot Agtb: Stem, magh werde gehonoreert komende uEde. Groot Agtb. zigh verseekeren, dat bij gemelt Leve vand: Nijenburgh, de vereijste bequaamheeden resideren, Ende dat Wij bij alle voorkomende
+
gelegentheeden deeze gunste zullen trachten te beantwoorden warmeede Wij UEd: Groot Agtb: in de protexie Godes bevoolen te hebben blijven
Edele Groot Agtbaaren Heeren
uEd. Groot Agtbaaren Goeden Vrinden
Burgermeesteren, ende Regeerders der Stad Alkmaar
Ter ordonnantie van dezelve
G: Sevenhuijsen
Actum Alkmaar den 3e februarij 1741

AAN Edelen Groot Agtbaaren Heren
De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Dordregt.


Edele Groot Agtbare Heeren
Het Bailluws schouts dijkgraafs en bode Ampten van Huijsduijnen etc vacant gevallen Sijnde, door het Overlijden van Jan Brinko, heeft de heer mr. Cornelis Kaiser, Praesident Schepen deses Stads, Ons gedeclareert genegen te Sijn de gunste van de respective Leden van haar Ed. Groot Mog. Vergadering te versoeken ten eijnde tot bekleding van Gemelde Ampten, mogte werden aangesteldt, met versoek dat wij Sijn Ed heer in Wilde behulpsaam Sijn ende Wijl Welgemelde heer alle Sodanige goede Qualiteijten besit om voorsz: bedieningen met volkomen Capaciteijt waar te nemen hebben wij niet kunnen afwesen UEd: Groot Agtb. bij dese te versoeken van voorn.de Sollicitatie met de favorabele Stem van UEd. Groot Agtb. Stadt
+
te Willen begunstigen ter welke wij Sullen opvatten als een deinst bijsonder aan ons bewesen, dewelke wij met veel bereijtwilligheijt Souden willen beantwoorden Waarmede UEd Groot Agtb: en Godes heijlige Protextie bevoolen hebbende blijven wij.
Edele Groot Agtbare Heeren.
UEd. Groot Agtb: geode Vrinden.
Burgermeesteren ende Regeerders des Stads Hoorn.
Ter Ordonnan.tie van de selve J. Groot.
Hoorn den 11 Februarij 1741.

AAN: Edele Groot Agtbare Heeren
de Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht.


Edele Groot Agtbaare Heeren
Nadien door het overleijden van den Heer Mr. Jan van de Poll is vacant geworden een van de Curators plaatsen van s'Lands Universiteijt tot Leijden ende dat de Heer Mr. Pieter van den Broek, Raad en Regeerend Burgermeester deeser Stad aen ons Sijne inclinatie heeft betoond tot dat Emploij en daer toe versogt onse Brieven van voorschrijvingen en Recommandatie, Soo Hebben wij in consideratie dat die, Heer besit alle geavquireerde qualiteijten niet willen afsijn bij deese voor sijn Ed:e te intercedeeren en te versoeken, dat UEd.e Groot Agtb: gemelde Heer van den Broek tot het bekoomen van dat Emploij met de Stam van UEd:e Groot Agtb: Stad, wanneer daer van bij Haar Ede.e Groot Mogende sal werden gedisponeert, gelieven te Honoreeren, waer meede UEd.e Groot
+
Agtb:e ons een bijsondere Vriendschap en Dienst Sullen doen, dis wij in alle gevallen gacans Sullen reciproceeren.
Wij Blijven na uEd: Groot Agtb. in Godes genadige bescherminge ebvolen te hebben.
Edele Groot Agtbaare Heeren
UEd.e Groot Agtbaare goede Vrienden
Burgermeesteren & Regeerders der Stad Haerlem
Ter Ordonnantie van deselven
D. Guldewagen
Haerlem den 21e octob. 1745.


Edele Groot Achtbaare Heeren
Dewijl door het overlijden van den Heer Mr. Jan van de Poll in zijn Wel Ed: Leven Raad en oud Burgermeester der Stad Amsterdam is komen te vaceeren de Curators plaatse van Haar Edele Groot Mog. Universiteijt te Leijden en den Heer en Mr. Adriaan van Groenendijk Raad en Oud Burgermeester deezer Stad, en wegens Dezelve Gecommitteerde Raad van Holland aan Ons getoont heeft zijn Inclinatie tot de voorschreeve Bedieningh, Soo nemen Wij de Vrijheijt geconsidereert de merites van denzelven Heer en de Satisfactie die Wij Zouden hebben, iemand uijt Onse Regeeringh tot dat Ampt, het welk
+
in Lange Jaaren door geen Heer uijt Onse Stad is bekleedt geweest, gepromoveert te zien, den gemelde Heer aan U Edele Groot Achtb. en verdere Leeden van Haar Edele Groot Mogende Vergadering voor te dragen verzoekende dat uEdele Groot Achtbaarheeden den gemelden Heer van Groenendijck tot het bekomen van dat Ampt met de Stem van U Edele groot Achtb. Stad gelieven te honoreeren, waar meede ons Singulier Zullen verpligten, en Sullen wij in gelijke voorvallen berijdwillig zijn 't zelve te erkennen
Nae U Edele Groot Achtbaarheden in de protectie van God Almagtig te hebben bevoolen, verblijven Wij
Edele Groot Achtbaare Heeren
U Edele Achtb. Goede Vrienden
Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Gouda.
Ter ordonnantie van Dezelve
G:V:Brandwijk.
Gouda, Den 19e October 1745.

AAN: Edele Groot Achtbare Heeren
De Haaren Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht.

Laatst gewijzigd: juli 2014