Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1815-1843)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1815-1850
Inventarisnummer: 1977 (1815-1837; bestaande uit 1977 en 1977a)
Inventarisnummer: 1978 (1838-1843; bestaande uit 1978 en 1978a)

Verklaringen met betrekking tot o.a.
* goed gedrag (getuigen genoemd);
* buitenlandse paspoorten;
* certificaten van oorsprong (goederen per schip vervoerd; naam schip/kapitein, naam bedrijf verzender);
* afgelegde eed;
* vervanging nationale militie (getuigen genoemd);
* attestatie de vita;
* gedelegeerden Nederl. loterij;
* borgstellingen;

Verklaringen van goed gedrag, paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1815-1837; SAD 5-1877)

Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1977

Een selectie:

- (5-12-1815) Mr. Hugo Gevers wonende te Dordrecht .. het Pinkschip genaamd Iphigenia gevoerd bij schipper Johannes Tadsen, groot omtrent 116 gemeten 0f 203 Rogge lasten, hebbende twee dekken, drie masten, land zijnde 115 voeren 3 duimen, breed 25 voeten 6 duimen en doep 17 voeten 10 duimen, thans liggende te Dordrecht en gedestineerd om te vertrekken naar Surinamen, en terug te komen in de Haven van Amsterdam, is gebouwd binnen het gebied der Vereenigde Nederlanden als zijnde aan hetzelve te Amsterdam en Dordrecht meer dan twee derde gedeelte vertimmerd en gerepareerd volgens daar van aan mij overlegd Certificaat en dat hetzelve geheel en alleen toebehoort aan Ingezeten van dien Staat, binnen dezelve woonachtig en dat een der voornoemde Eigenaars van hetzelve is den heer Mr. Hugo GEVERS onder de firma van GEVERS & Comp wonende te Dordrecht.
- (21-9-1815) Adrianus Arnoldus van Wijngaarden, goud en zilvermid, goed gedrag;
- (29-12-1815) onvermogen, Neeltje Kooijman huisvr. Pieter Verhoeff;
- (29-12-1815) Hermanus Gerardus van Genderen, apotheker, gedrag, sedert sept 1815;
- (12-12-1815) Albert Brouwer, onvermogen;
- [PAS(POORT)] De President Etc Certificeert bij deze Johannes Erhard, van beroep stuurman, geboren te Narbeije over Emmerik, wonende te Dusseldorp dewelke verklaarde alhier gearriveerd te zijn met het Keulsche schip van Schipper Hendrik Janssen in Dusseldorp en door de invallende vorst aanhoudend is om de reis met gemeld Schip naar Dusseldorp te doen als nu voornemen is dezelve over land naar Dusseldorp te maken
Dordrecht den 11 December 1815;
+ Een van gelijken inhoud als voren gegeven aan Doris van Marwick, geboren te Raa woonagtig te Emmerik, gearriveerd met het Keulsche schip van Schipper D. Meeuwissen naar Emmerik;
+ Een van gelijken inhoud als voren gegeven aan Theodor Rademaker van beroep Schipper, geboren te Bak woonagtig aldaar, alhier gearriveerd te scheep van Bak naar Bak;
+ aan Conrad Hannesen, van beroep schipper, geboren te Ruhrort, woonagtig aldaar, alhier gearriveerd te scheep van Ruhrort naar Ruhrort;
- (7-12-1815) onvermogen, Wilh. Bootsman, Pieternella BOSUA huisvr. Willem Bootsman ;
- (5-12-1815) Gerrit Gibben, geb. Dordrecht 1787, nat. militie;
- (29-11-1815) De President Etc Certificeert bij deze dat de personen van Anton KROTH, Frans Lummer en Nicolaus Schriter alhier voor deze stad zijn gearriveerd met een Houtvlot en als zij voornemens zijn zich van hier naar ANDERNACH te begeven
Dordrecht 29 November 1815
+ En van gelijken inhoud als voren gegeven aan Mathias Knaper, naar Niederwath den UTS.
+ Een van gelijken inhoud als voren gegeven aan Durs Hagmaan, Valentia Rottnanen, Sebastiaan Philipps, Bernhard Reuwalt naar Bazel den UTS.

- (28-11-1815) houtvloot thans liggende alhier aan de Stad Dordrecht Anton kroth, Frans Lummer, Nicolaus Schrister, Mathias Kneiper, Durs Hagmaan, Valentia Rottnanen, Sebastiaan Philipps, Bernhard Reuwalt
- (17-11-1815) Adriana van Hoorn, part. te Dordrecht, Jan Vliegenhart, koornmolenaar, borgtogt;
- (17-11-1815) borgtogt, Johanna Donker wed. Matthijs Hoefnagel, Arij van Hoorn, koornmolenaar;
- (16-11-1815) Gerrit Giebe, Gevulge Gracht;
- (16-11-1815) Johannis Ruurman, Kolfstraat;
- (11-11-1815) Lieve KOLDERMAN, Rietdijk;
- (ca nov 1915) overmogen Christoffel de Vogel;
- (10-11-1815) Jacob van Brugge, Heer Hermansuisstraat, goed gedrag;
- (ca nov 1815) Een Certificaat d'origine van 50 Oxhoofde zaaij-Lijnzaad gemerkt N.B. van 't Gewas van 1815 geteelt in de Zeeusche Kwartieren en de omstreeken geladen in 't Schip De SARAH Captijn Walter Duncan gedetineerd na Leith;
- De President etc Certificeerd bij deze, dat voor hem is gecompareerd, de Heer Hendrik Francois DE COURT, voor zijne firma van H.F. De Court & Zoonen, kooplieden en wonende binnen deze stad. Dewelke verklaarde dat in het schip DE SARAH, Captain Walter Dundan, gedestineerd naar Leith, geladen zijn 50 Oxhoofden zaaijlijnzaad gemerkt NB zijnde van 't Gewas van 1815 en geteelt in de Zeeuwsche kwartieren en ommestreken van dien.
Dordrecht den 8 November 1815
De President voornoemd (get.) Repelaer van Spijkenisse
- commissie geneesk. 22-11-1815;
- (27-11-815) AnnA Maria Boonen huisvr. J. de Bartel, Evert de bartel;
- (7-11-1815) David Boonen, geb. Dordrecht, 22 jaar, nat. militie, naar Curacao, West-Indie;
- (4-11-1815) Abraham Pompe van Meedervoort, regenten van den Hof te Dordrecht;
- (3-11-1815) Carel KELLER, wonende D668, gedrag, geb. 20-2-1791;
- (1-11-1815) Jorijna Schotel huisvr Thomas de Roo, onvermogen;
- (28-10-1815) Jan eleman en Maria van der Stoel, onvermogen;
- (31-10-1815) Willem van Rijn, onvermogen;
- (26-10-1815) Nijs NOBEL, onvermogen;
- Certificaat d'origine.
waar bij gecertificeerd dat de
Drie Baalen Rondvisch en
Een kleine Baaltje Langling
gemerkt No. 1 à 4
Afgeladen met 't schip De Molen, Capn. G. Muller op Keulen afkomstig zijn, van de Koninglijke visscherij van Zweden en Noorwegen; En daar van alhier de inkomende rechten behoorlijk zijn voldaan
Certificeerende worden dat deze stokvisch Transit Keulen gaat, om weder het Groothertogdom Luxemburg (een gedeelte uitmakende van 't koningrijk der Nederlanden) langs het Bureau van Vassarbillich, te worden ignevoerd.
Dordt 18 October 1815.
LOTSIJ & Co
NB. in 't Fransch
- (18-10-1815) nat. militie Matthijs Korthals;
- [16-10-1815] De President van 't Bestuur der Stad Dordrecht, certificeert bij deze dat door hem ingevolge bekomen Last van het Hollandsch Gouvernerment, op den 8 Januari 1814 onder meer andere Schippers alhier is geprest Schipper Jacob DADES om zich met zijn Schip te begeven naar de Willemstad en zich aldaar te stellen ter Dispositie van Zijn Excellentie den Heer Commanderende Generaal der Engelsche Trompes en wel onder de order van den Heer Commandant Hull, ingevolge van welke pressing der gemelden Schipper dan ook den door aanvolgende dag en dus den 9 Januari ll met zijn Schip naar de Willemstad is vertrokken
Dordrecht den 9 Maart 1814;
- [oktober 1815] Werd Verzogt Een Certificaat d'Origine
van de Lading van 't Schip Die HOFFNUNG Captijn Pieter BORN, bestaande in Sestig Lasten Tarw en drie Lasten Gerst, gedestineerd naa [.] een der havens in de Middelandsche zee.
H.F. DeCourt & Zoonen
- Otto Schenk schoolhouder, Martinus Vliegenthart (12-10-1815);
- Anna Maria Koopman, onvermogen;
- De President etc Certificeerd bij deze, aan verzoek van Huiberdina BRAND, huisvr. van Dirk Colijn, wonenden binnen deze Stad, dat dezelve ten enenmale omvermogend is om eenige Proces-kosten zo van Zegels, Leges, en registratie der Griffie Regter te kunnen betalen.
Dordrecht den 9 October 1815;
- Cornelis van Mil en Clasijna van Doorn, onvermogen (9-10-1815);
- (okt 1815) Certificaat van de Heer President dat
A 6 tonnen ) Bergen levertraan
KV 11 tonnen )
per sch(ipper) P. Stappers na Luijk
hier te lande zijn aangebracht per het Hollandsch Schip de Zwaan, Capt Carel L. Minzel gekomen van Bergen in Noorwegen.
Dirk Vos & Co
- Gerrit Visser, schipper, wonennde s Gravendeel 14-7-1815, landgoed Steenbergen;
- Maria v.d. Herp wed Adriaan WALPOT, borgtogt, molen KOORENBLOEM (5-10-1815);
- koorenmolen Den Oranjeboom, Arij Rijshouwer 3-10-1815;
- borgtogt 2-10-1815 Johanna van Hoorn, KIJK OVER DE DIJK;
- (30-9-1815) Johannes Beddevis, C50, nationale militie;
- De Ondergetekende Pieter van Rozendaal, wonende op den Rietdijk te Dordrecht, verklaard niets dan voor de oprechte waarheid dat Johan Adam KESTNER, Houtvloter alhier in demaan Julij deezes Jaars is aangekomen met het Houtvlot van de Heer Rensseler van Manheim
Dordrecht den 27 Sept 1815
- (sept 1815) Leendert Jacobus de Ba.., apotheker;
- (23-9-1815) G. Molenberg, fransch kostschoolhouder;
- Rozina Kroon wed. Anthonij Stoel;
- (20-9-1815) Gerrit de Munter, onvermogen;
- (20-9-1815) Pieter Evers, onvermogen;
- (14-9-1815) Theod. Schroots kamerbeh, Pieter Kroze, schippersknecht ;
- (18-9-1815) J. Compte te Mechelen ;
- (14-9-1815) reispas Willem HORDIJK ;
- (ca sept 1815) Een Certificaat d'origine
dat de Zes Tonnen Berger Levertaan gemerkt L door de Heeren LOTSY & Comp te Dordt op heden afgeladen in 't Schip genaamd RESULTAAT Capn Cprn. Castanje aan 't ad. van de spediteurs Braubach freres te Ceulen, zijn aangebragt met 't schip de Courier Capn. C. Huun, direct van Bergen in Noorwegen, dat die gemelde Zes tonnen Traan van na Transito Keulen gaan, om weder in 't groot Hertogdom Luxemburg ingevoerd te worden; en dat den president gebleken is, dat de rechten daar van alhier betaald zijn.
NB in 't Fransch
- De President etc Certificeerd bij deze dat voor hem is gecompareerd de Heer Hendrik Francois De Court, voor zijn firma van H.F. De Court & Zoon, kooplieden en wonenden binnen deze Stad. Dewelke verklaarde dat in het Zweedsch Schip van Captein Anders Hendrik GULL, genaamd WILHELMINA, geladen in vijftig Lasten with Tarw van 't gewas dezen lande aan 't .. van de Heer Oswald te Lisbon gedestineerd naar Lisbon of andere destinatie
Dordt den 14 September 1815
De President voornoemd.
- Jacob de Koning 15-9-1815;
- (in het frans) Lotsy & Co, schip Resultaat, 9 sept 1815;
- Ondergetekende beschijnigt dat Johan Milche Paul van Wunheim an de Bergstraat met het HOUTVLOT van de Heer Nell van Fries van Mannheim tot na Dordrecht gevran is. En hij zich zeer goed gedragen heeft. Dordt den 3 September 1815
- (7-9-1815) Heijman LEVAUX geb. Rabitz (Polen), paspoort;
- (6-9-1815) Simon Heijmans en David Wener, te Dordrecht, paspoort;
- Anneta Russier, 30 jaar (signalement);
- (5-9-1815) Gerrit Christiaan de Ruiter, wijk D, nat. militie;
- Hendrik Romijn, geb. Dordrecht (1-8-1815), paspoort;
- Cornelis Pieren, 5 jaar niet in Holand (1-9-1815), zeeman koopvaardij;
- Maria Gregoor huisvr Pieter ANDREE, nat mil. (1-9-1815);-
- (armoede) Ang. Fircoin Antonia Potesla, Barth. .. (uit Italie);
- Maria Geertrui van Es;
- (20-8-1815) schutter Haentjes;
- (20-8-1815) Gerardus Rijnardus, Johannes Haentjes Dekker (31 jaar), paspoort;
- Sophia Machielse (Augustijnenkamp), 18-8-1815, goed gedrag;
- Jan Hordijk, patent als koopman, 7-8-1815;
- Hendrik van Nievervaart, 46 jaar, paspoort naar Liverpool (31-7-1815);
- Johannes Lieveld, nat mil (26-7-1815(;
- Johanna Ridderhof huisvr Simon Dahne, onvermogen;
- Johan Suurie, onvermogen;
- (WAPENS) Adrianus de Haas, geweermaker 17-7-1815;
- Jan Wilbers, 10-7-1815, goed gedrag;
- Hendrik Cornelis Donker te Heerjansdam;
- Frans Lodewijk van Drongelen, patent koopman (5-6-1815);
- Pieter Peters C379, nationale militie;
- 27-6-1815 Adrianus de Haas;
- Jacob Anthonij van Dam, geb. Dordrecht 23 jaar, paspoort Londen (24-6-1815);
- (16-6-1815) flosser, Peter Erasmij, Heinrich Metzler, Joh. Steinebach, Joh. Heinen, Nicolas, Feiler, Joseph Feiler;
- De President ect. Certificeert bij deze ten verzoeke van David Adrianus MONHEMIUS, wonende binnen deze Stad, dat aan denzelven bekeerd is, dat gemelde David Adrianus MONHEMIUS is van een goed en onbesproken gedrag.
Dordrecht den 13 Juni 1815;
- Wij ondergetekende verklaren bij deze dat de Persoon van Jan Cornelis BLOK wonende op den Bredeweg, dat den zelven is van een goed en onbesproken gedrag. Dordrecht 13 Junij 1815;
- Louis Bustin, kantoorbediende, geb Breda, 23 jaar;
- Johannes van der Leeuw, te Delft (2-6-1815);
- Hendrik Feirabend, geb. Wezel, 42 jaar, een pas naar Braband;
- Johannes van den Berg, stuurman, geb. Dordrecht, naar Londen;
- Albert Moret, Kalkstraat C 1542 (1-6-1815);
- Willem Kouwens, koopman;
- Anton Kreuder, houtvlot(flotz) van Heer NELL 30 mei 1815;
- August Schily 30 jaar, paspoort Manhei;
- Johannes Adrianus van Dorsser, 42 jaar, geb. Dordrecht, pas Zeeland/Brabant;
- Teunis Willem Plukhooij, geb/won Dordrecht 41 jaar, pas Zeeland/Brabant;
- Lame Andreas de Glindt, gedrag, 30-5-1815;
- Isaac Stoel Raamstraat D11, gedrag, 29-5-1815;
- Nationale militie, Lambertus Kompen (29-5-1815);
- Mozes Philip van Goch, koopman, geb. Nijmegen, 36 jaar, pas naar Sluis in Vlaanderen; Israel Machiel de Jong, koopman, geb. Amsterdam 47 jaar;
- Abraham Keijzer, geb. Maartse, won Dordrecht, 50 jaar naar Brussel;
-- [PAPENDRECHT 1813!!!!] Sara Klempini weduwe van Teunis de Jong, wonende alhier te Dordrecht, dat wijlen gemelden haren man op den 3e November des Jaars 1813 als loots aan Boord van een Kanonneerboot, die ter defencie van de Rivier en van deze Stad digt bij Papendrecht geplaatst was, het ongeluk gehad heeft van in een gevegt met de fransschen door een muskot kogel, gekwetst te worden, zoodanig dat hijaan de gevolgen dier wond kort daar na is overlden.
Dordrecht den 26 Mei 1815;
+ certificeert bij deze ten verzoeke van H.C. de Ruiter weduwe van Johannes Willemse, wonende te Rotterdam dat wijlen gemelden haren man, op den 25 November 1813 van Rotterdam, vrijwillig als gewapend Burger is uitgetrokken om deze Stad, welke w.. door den vijand bezet was geweest, voor 's vijands magt helpen beveilingen en denzelven om hier te verdrijven en dat den gemelden haren man het ongeluk gehad heeft..etc.;
- Bastianus Usecriel, Rietdijk, gedrag, 25 mei 1815;
- Pieter Tetenti, geb. Brione 32 jaar, paspoort (23-5-1815);
- Jacob Hordijk, geb/wonende Dordrecht, 29 jaar, naar Brussel;
- Edward Holmes, geb. Scorton 37 jaar, wonende Dordecht, naar Londen;
- Mozes levy van bergen, koopman, geb. Waalwijk, 49 1/2 jaar, na Antwerpen;
- Johannes Ruiter geb. Dingsperloo, 26 jaar, pas naar Dinxperloo (geld.);
- Hendrik BOONEN, 57 jaar, geb. Dordrecht, (13-5-1815) paspoort;
- Anthonij Bonekamp, 12-3-1815, goed gedrag;
- Pieternella den Hartog wed Jacob GIBERIUS, nationale militie (8-5-1815);
- Dirk de Voort, Vriesepoortweg gedrag 12-5-1815;
- Dirk de Voort, Steven van Unnik, gedrag (11-5-1815);
- Christoph Theod. PELETIER, geb. Keulen won Dordrecht, 39 jaar, naar Weenen;
- Maria Henrica de Vries, te Breda, in Dordrecht 13-5-1812 tot nov 1813, gedrag (10-5-1815);
- Robbert VALK, nat mil (9-5-1815);
- Cornelis Kever, geb. Dordrecht 18 jaar, pas naar Braband;
- Jacob Kever, geb. Dordrecht 46 jaar, naar Prov. Brabant;
- Jutfaas van Rietschoten Cz, geb/won Dordrecht, 4 9jaar, paspoort (8-5-1815);
- Adolph Wilhelm VIJGH, 37 jaar, geb/won Dordrecht, paspoort;
- Hendrik Schaap, 5-5-1815, burger Dordrecht;
- Barend Elkan, geb. Selicie, 52 jaar, pas naar prov Zuid-Holland;
- Abraham Jacob KOPPENAAL, geb. Middelharnis, 39 jaar, pas naar prov Zuid-Holland/brabant;
- Jacob Vrolijk, 26 jaar, geb. Dordrecht, pas;
- Machiel v.d. Koog, Ipenweg, gedrag (2-5-1815);
- Johannes Hendrik Brand, geb. Maas... 30 jaar, pas Zeeland;
- Johan Christian de Klerk, geb. Schiedam, 46 jaar, pas naar Amsterdam;
- Gerrit Ridderhof, gedrag (1-5-1815);
- Evert Hardus Smits, tras, gedrag (1-5-1815);
- Jacobus van den Heuvel, Kleine Spuistraat, gedrag (1-5-1815);
- Leendert Schotel, pas;
- Joseph ZENDER, in het Stek, 1-5-1815, gedrag;
- Christian Michel, Vleeshouwerstraat, 29-4-1815, gedrag, 25 jaar, geb. Den Haag;
- Jan Tarmond, achter Bakstraat, 29-4-1815;
- Anthonij SPRUIJT, nat mil (28-4-1815);
- Dirk de Voort, Vriesepoortweg 28-4-1815, gedrag;
- Willem Aarnoud Zegerse, geb. Tilburg, won Tiel, 61 jaar, pas;
- Teunis Verschuur, Kromme Elleboog, 26-5-1815, goed gedrag;
- Anthonius Boonekamp, geb. Leidschedam, 51 jaar, pas naar Antwerpen;
- Johannes de Barj, 25-7-1815;
- Ferdinand Hardij, geb. Creveld, 64 jaar, pasp. Keulen, 24-4-1815;
- Lambertus Kompen, brouwersknecht, 24-4-1815;
- Herman Gerhard van Bronckhorst, geb. Hees, 26 jaar, pas Brabant/Noord-Holland;
- Adriaan Lacoste, geb. Amsterdam, 70 jaar, pas naar Arnhem;
- Willem Freen, Nieuwstraat gedrag 21-4-1815;
- Lambertus Beerentempel, Raamstraat gedrag, 21-4-1815;
- floz 19-4-1815;
- Jasper Schwartz 39 jaar, 20-4-1815
- Adrianus van de Lind Fz, geb/won Dordrecht 36 jaar, pas Brabant;
- Frank v. Schaar, geb/won Dordrecht 38 jaar pas Brussel;
- Jacob Leonardus van Rijsoort;

- Joost Kandel, Heerheijmansuisstraat 11-4-1815, goed gedrag;
- Jean Jaques Vrijthof, 19 jaar, naar maastraicht;
- Abraham Zoeteman, Raamstraat gedrag, 4-4-1815;
- Lion Gabriel, tandmeester, geb. Amsterdam, 25 jaar, pas naar Brabant;
- Benjamin Caullet, gedrag (1-4-1815);
- testament wijlen Jacobus Thehoff, 9-2-1815;
- Hendrik Keurvorst, 36 jaar, naar Maastricht;
- Johannes van benthem, Raamstraat, gedrag, 4-4-1815;
- (mrt 1815) Johannes Wenceslaus LOTSIJ, geb. Breda, 41 jaar, pas Brabant;
- Nathan de Vries, geb. Dordrecht 25 jaar, 23-3-1815 nat. mil;
- Willem Verhoeven, geb. Zwijndrecht, 34 jaar, pas Zeeland;
-- [LEEGSTAND] De President etc Certificeert bij deze dat aan hem en vollen is gebleken dat de woonhuizen toebehoord aan den Heer Medicine Docter J. Bodel ONBEWOOND is geweest te weten letters A Nummer 280 zedert November den Jaar 1810 en Letter A Nummer 282 zedert Mei des Jaars 1813
Dordt den 16 Maart 1815
De President voornoemd
- Johan Petrus ROOS vd Ende, geb Dordrecht 25 jaar, nat mil;
- 24-2-1815 Johannis van Hal, sedert 1 jaar te Dordrecht, gedrag;
- Jacobus van Kooten, geb. Lynden (geld.);
- Jean Noel, prevost, geb. Limé;
- Christina Johanna Lindeman, 1-2-1815, pas Brabant;
- [PAPENDRECHT 1813!!!!] De President van het bestuur der Stad Dordrecht Certificeert bij deze ten evrzoeke van Philip STIJNIS, wonende te Papendrecht in de Maanden November en December des Jaars 1813 van zeer viel niet is geweest tot het inwinnen van berigten van den Vijand bij welke gelegenheid hij zich dikwijls, volgens aan mij gedane rapporten, aan wezentlijke gevaren heeft blootgesteld vooral bij het ten voorschreven aan de in en uitgaan van de vesting GORINCHEM door welke diensten hij reeds eertijds allernuttigst heeft gemaakt aan de goede zante des Vaderlands
Dordrecht den 27 Januarij 1815;
- Frans Smol, burger Dodrecht 23-1-1815;
- hendrik Meiboom, dienaar justitie 1774 (20-1-1815);
- [PAPENDRECHT 1813!!!!] De President van het Bestuur der Stad Dordrecht Certificeert bij deze dat de persoon van Hendrik VERMEIJ in de Maand November 1813 als Rotterdam vrijwilliger onder Commando van den Heer Capitein J. Schwau van hier naar papendrecht tegen den Vijand is uitgetogen en aldaar het ongeluk heeft had van een actie tegen de Fransche omtekomen
Dordrecht 7 Januari 1815
- Aart Maartens hof (17-1-1815);

- Cornelis van Toorn, postmeester, 15-11-1826;
- onvermogen Govert BAARS, Mina Kwantis, 11-11-1826;
- Andries van Pelt, 10-11-1826, gedrag;
- Nicolaas Vermeer, goudsmid, 21-12-1826, goed gedrag;
- Jan Barend Heghuizen, schoenmaker, Palingstraat, 22-12-1826;
- Pieter Tjerks Plak; Jannigje van der Hessen, Raamstraat 18-12-18126;
- Segerdina Valkhoff huisvr Simon van Rozendaal, 25-11-1826;
- Paulus VERMEER, goudsmid 18-10-1826;
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht certificeren bij deze dat de Heer Johannes BOSHAMER, wonende binnen deze Stad, bij ons bekend staat als een bekwaam kunstschilder en teekenmeester die door zijn geschikt gedrag de algemene achting verdient en allesints aanbevelingswaardig is.
Ten blijke waar van wij deze verklaring hebben afgegeven op den 14 october 1814.
Burgem. en Weth. der Stad Dordt
Ter ordon. van dezelve.
- Arnoldus van der Kaa en Johanna Cornelia van merendonk, gedrag (11-12-1826);
- Hendrik Broeksmit, molenmaker, 41 jaar (9-12-1826);
- Jean Jacque Bauduin koopman, borg Penn en Bauduin (24-11-1826);
- Anna Debora Kisselius wed Riben VOGELZANG, 7-2-1826;
- Jacob van Wageningen (13-11-1826);
- Pieter Goffijn, onvermogen, (4-11-1826);
- Abraham de Koning, 33 jaar, pas naar Keulen;
- Pieter Pickee, (5-9-1826);
- Leendert Stam in huwelijk. Pieternella de kieviet (18-8-1826);
- Cornelis Schelbrink kastelein, Steegoversloot, gedrag (4-8-1826);
- Wij Burg en Weth der Stad Dordrecht Certificeren bij deze uit het getuigenis van de Heeren Nicolaas ROODENBURG, Jacob van Wageningen Junior, kooplieden en Comissarissen tot de Rijnvaart binnen deze Stad, dat Hendrik EVERS, Beurtschipper in het Beurtveer van deze Stad op Keulen vice versa, bekend is, te zijn van een allesints braaf en goed zedelijk gedrag. Ten blijke waar van wij den hebben afgegeven om hem te dienen waar het behoort.
Dordrecht den 25 Julij 1826
- Adrianus Nelemans, Kolfstraat, onvermogen (8-9-1826);
- David Nagtegaal Augustijnenkamp, oververmoegen 26-8-826;
- Wij burgemeester en Wethouders etc Certificeren bij dezen dat Mevrouw Anna Debora Kisselius wed. van de Heer Ruben Vogelsang Scheepsreederesse wonende alhier, de Heer Jacobus Buijs 't Hooft, Lid der Firma Vogelsang & Co, Cargadoors wonende te Dordrecht, den welke de hieraan geannexeerde acte van Borgtogt is verleden voor den Heer Gerrit van Daalen, koopman, Matthieuw Guillaume van der Bank wijnkooper inslijks te Dordrecht wonennde, ten behoeve van den Heer Ontvanger der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen te Dordrecht van den Ontvanger in den tijd, en in de gevolgen tot zekerheid van het Rijk der Nederlanden, en zulks tot een Som van f 3300, ter voor de voldoening van al zoodanige Regten of voor alles wat hij aan gemelden Heer Ontvanger als koopman verschuldigd is of zonder kan aan verschuldigd worden, voor de belasting op de wijnen en sterke dranken, welke gemelde Heer van der Bank in zijne kwaliteit mogt schuldig zijn of worden, ter concurrentie van f 5000 volkomen solvabel is, om gemelde Borgtogt te kunnen presteren en naarkomen.
Dordrecht den 5 Augustus 1826.
- testament wijlen Jacob Hendrik van de Doorslag (Engels);
- Hendrik Evers, beurtschipper (25-7-1826);
- Jeremina Sickwien, naaister (22-6-1826);
- No. 42 Wij ondergeteekende verklaren bij deze, dat Cornelia van Slingeland en David Schotel, Echtelieden verlakker wonende alhier, in de Hooge Nieuwstraat bij ons bekend is geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen van eenige Zegels, leges, Griffie en ...etc. Dordrecht 17 Junij 1826
Dirk van Dijl, schoenmaker
Thomas Haazer, Smit
- (17-6-1826) onvermogen Willem Kloens en Maria van Slingelandt, Dolhuisstraat;
- (17-6-1826) onvermogen Jan van Slingelandt, Hooge Nieuwstraat;
- Steven van Unnik, huis van correctie Amsterdam (27-4-1826);
- Francois Jacob Adriaan PIT, 47 jaar, pas (5-7-1826);
- Pieter hendrik v.d. Wall (26-6-1826);
- Abraham Selis, particulier, 27 jaar, paspoort;
- Jacob Buijs 't Hooft, beroep Scheeps makelaar, geb. en won. alhier, oud 29 Jaar, lang 1 El 7 Palm 9 duim e 5 streep, ovaal van aangezigt, voorhooft oog, neus en mond als ord(inair), kin rond, baard donker bruin, blaauw ogen, haar en wenkbr. bruin.
een verschrijving ter bekoming van een buitenlands paspoort naar liverpool & Weenen
Den 15 Junij 1826.
+ Govert Cornelis Stoop, particulier, geb. en won. alhier, oud 43 jaar, hebbende bruin haar, dito wenkbraauwen, bruine oogen, ordinair neus, bruine baard en zijnde lang 1 El 6 Palmen, 9 duimen en vijf strepen.
Een dito naar Engeland
Den 17 junij 1826
- Jacobus Leeman, varensgezel, wijnstraat (8-6-1826);
- Adriaan KLUIT, apotheker, borgtogt (6-6-1826);
- Cornelis Ocke Rees van Tets, 39 jaar, pas;
- Johannes Boonen, makelaar 35 paspoort (9-5-1826);
- Huibert Schuiten, Kolfstraat (24-4-1826), bewijs van onvermogen;
- Johannes Schellenbach, mazelaar (14-3-1826) bewijs van onvermogen;
- David Wiener, koopman (9-2-1826);
- No. 10 Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen de Heer Pieter PICKEE, Commissionair bij de Rhijnvaart alhier En dat denzelven is van een goed zedelijk en onbesproken gedrag.
Dordrecht den 27 Januarij 1826
Dk. Koekelis, L. van Aardenne
- (2-3-1826) Hendrik Volers, koopman, geb. leeuwarden, paspoort;
- Wij ondergeteekenden verklaren bij deze, dat Cornelis van Altenburg wonende alhier, op de Nieuwe haven bij ons bekend is geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen van eenige Boete of Justitie Kosten
Dordrecht den 10 Febr 1826
- Raphael van de BLIJK, Maria Stempels wed Willem Plasier (14-2-1826);
- lootslieden Jan Pothuis, Cornelis Benners (10-2-1826);
- Bastiaan Knieriem (10-2-1826);
- Hermanus Boet, Jan v.d. Heuvel, handel wijnen (15-2-1826);
- Isaac van beest Holle, borgtogt, Jan v.d. Heuvel (15-2-1826);
- Matthijs Korthals bijgenaamd LANDMAN, 4-2-1826, onvermogen;
- Raphael Abraham Hartog Zangers, 27-1-1826, onvermogen;
- Jozeph Mozes 38 jaar, 23-1-1826, onvermogen;
[1828]
- Gillis van Soebeek (notaris JD Shcutlz van hagen) 25-10-1828(!);
- Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen Martinus Klootwijk, particulier, wonende in de Kolfstraat. En dat denzelven is ongetrouwd en van een goed en geschikt gedrag.
Dordrecht den 2 December 1828.
- [EED] Dordrecht Eed gedaan J. van Rozendaal, als loods deze Stad Dordt den 25 November 1828;
- Johannes van ijnen, inlands kramer (11-12-1826), gedrag;
- Wij B en W etc Certificeren bij deze, dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het is omme staande het vermelde kofschip genaamd ZEELUST, alhier bij den Scheepsbouwmeester Gerrit van Striemen is gebouwd en in de Maand November dezes Jaars van Stapel geloopen.
Dordrecht 22 December 1828
- [18-11-1828] 60 Rollen Lood gemerkt NM M&Co No. 1a30 van Mauritz&Co
+
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 18-11-1828 voor hen is verschenen de Heer Johan Pieter de Joncheere voor zijne Firma van MAURITZ & Co kooplieden alhier, Willem Kouwens olijslager alhier.
Dewelke met solemnede Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hem te verzenden om naar de Oost Indien te worden uitgevoerd, het hier onder omschreven PLATLOOD in hunne platloodgieterij gefabriceerd.
Fiat inserto.
100 kruiken inhoudende 1033 1/3 Nederlandsche kannen lijn olij gemerkt NM WH alhier ingeladen per 't schip Louisa, Prinses der Nederlanden, gevoerd door Capitein Pieter Sipkes, gedestineerd naar de Oost-Indie, zijn inlandsch Product.
Dus ten Oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten ordonnantie van dezelve.
- (9-10-1828) Pieter Giltay, goed gedrag;
- pontonniers 5-10-1823 (8-12-1828);
- J.C. Kanters (4-12-1828);
- Nicolaas van Meeteren Brouwer, part geb Dordrecht, paspoort (12-11-1828);
- Jan van Nievervaart, 25-10-1828, 53 jaar, paspoort;
- Daniel BLOOT, 48 jar, paspoort Keulen;
- Jossina Theodora Stumph echtg. G. des Ruelles 30-9-1828;
- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 4-9-1828 voor hen verschenen
is Leendert Roodenburg Nl Zn voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon, Touwslagers wonende binnen deze Stad, dewelke met Solemnede Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om anar de Oost Indien te worden uitgevoerd, de hier onder omschrevene goederen, alle in hunne alhier gevestigde touwslagerij vervaardigd:
G NM No. 38-47 10 Europ. Trossen 120 Vm 3 1/2 dm
G NM No. 48-62 15 Europ. Trossen 120 Vm 3 dm
G NM No. 63-69 7 Wiel Trossen 120 Vm 2 dm
G NM No. 70-82 13 Europ. Trossen 120 Vm 1 1/2 dm
G NM No. 83-282 200 Lijnen 30 Vm 15 Gas
G NM No. 283-382 100 Lijnen 12 Gas
G NM No. 383-482 100 Lijnen 9 Gas
G NM No. 483-682 200 Lijnen 6 Gas
G NM No. 683-782 100 Stiklijnen
G NM No. 783-882 100 Lijnen 15 Gs
G NM No. 883-932 50 Lijnen 12 Gs
G NM No. 933-982 50 Lijnen 9 Gs
G NM No. 983-995 13 Lijnen 6 Gs
G NM No. 996-1065 70 Stiklijnen
(NIET GETEERD)
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het Zegel deser Stad en de handteekening van onzen Sekretareis doen bevestigen.
- No. 15 Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Casparus BRUNNER, apothecars Leerling, wonende op de Groenmarkt. En dat den zelven is van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en gehoorzaam aan 's Rijks wetten, zonder dat iets ter ..etc.
Dordrecht den 26 Augustus 1828
- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 16-8-1828 voor hen verschenen is Nicolaas Roodenburg voor zijne firma Gerrit van Hoogstraten & Zn, Touwslagers, wonende binnen deze stad, dewelke met Solemnede Eede heeft verklaard dat zij voornemens zijn van hier te verzenden om naar de Oost Indien te worden uitgevoerd, de hier onder omschrevene goederen, alle in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd.
G NHM No. 1 1 Zwaartouw 125 Vm 14 dm
G NHM No. 2 1 Zwaartouw 125 Vm 11 dm
G NHM No. 3 1 Zwaartouw 125 Vm 10 dm
G NHM No. 4 1 Zwaartouw 125 Vm 8 dm
G NHM No. 5-24 20 Europ. Trossen 120 Vm 2 1/2 dm
G NHM No. 25-37 13 Europ. Trossen 120 Vm 2 dm
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel deser Stad ende handteekening van onze Sekretaris doen bevestigen.
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat het aan ons belend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het, in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de ZEEMEEUW alhier bij den scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en op den 8 Augustus dezes Jaars van Stapel geloopen.
Dordrecht den 12 Augustus 1828.
- Dirk Visser van Aalst gedrag (15-7-1828);
- Abraham de Koning, 12-9-1828 paspoort;
- GERRIT Hendrik Bloot, 21 jaar, reizend kantoorbediende, pas Venetien;
- Willem Boduewijn Donker Curtius van Tienhoven (6-8-1828);
- (attestatie de vita) Sijgje Koppelaar wed. Evert Sluuiters (5-8-1828);
- Johannes Baptist Rusconie, schoorsteenveger;
- Erasmus Kuijpers geb Budel, 2-11-1802 (14-7-1828);
- Nicolaas Jan Singels, onderwijzer (1-7-1828);
- attestatie voor plaatsvervanger;
- Abraham Machiel Hemelraad geb Dordrecht (7-7-1828), paspoort;
- G.F.A. Struijk, 15 jaar, (9-6-1828), paspoort;
- soutmeters loon (29-5-1828);
- Wij ondergeteekenden, naaste geburen van Jacob RUTS wonende alhier, in de Hooge Nieuwstraat A... verklaren dat dezelven bij ons bekend is, als geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen eenige Zegels, Leges, Griffie en Enregistratie Regten
Dordrecht den 10 April 1828
- C.O. Rees van Tets, 41 jaar, paspoort;
- Carel Wilhelmus Paln (4-4-1828);
- Pieter Smeetje;

[1832]
- De Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeert bij deze ten verzoeke van Willem FAASEN Rhijnschipper thans liggende met deszelfs schip genaamd De VROUW MARGARETA (bemand met Twee knechts genaamd Jan Schwartz en gerardus Elbers en waarop zich mede bevindt deszelf huisvrouw en eene vrouwelijke dienstbode met name Elisabeth Simons) aan deze Stad, dat alhier geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan
Dordrecht den 4 December 1832.
- No. 903Rep. De Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeert bij deze, ten verzoeke van Joos Mees Kielyma, Schipper, thans liggende met deszelfs Schip genaamd DE VROUW JANTJE, bemand met eene knecht genaamd Aalderik de Bom en waarop zich mede bevindt deszelfs huisvrouw en Twee kinderen; aan deze Stad dat ahlier geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht denb 3 December 1832.
- No. 902Rep. Wij Burgemeester den Stad Dordrecht Certificeert bij deze, ten verzoeke van Jan Willem KUILMAN, Schipper, tans liggende met deszelfs Schip genaamd De VROUW GEERDINA, bemand met eene knecht genaamd Lutte Lamberts KUILMAN en waarop zich mede bevindt deszelfs huisvrouw en Twee kinderen, aan deze Stad; dat alhier geene besmettelijk of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 3 December 1832.
- No. 902Rep. Wij Burgemeester den Stad Dordrecht Certificeert bij deze, ten verzoeke van Johannes MAHNE, Schipper wonende alhier en bevarende het schip genaamd De HOOP, bemand met twee knechts genaamd Anthonij en Jan FLAMMEN dat binnen deze Stad geen besmettelijk of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 1 December 1832.
- No. 900Rep. Wij ondergeschreven verklaren dat de persone Johanna Smids huisvrouw van Anthonij Keldermans, Tapster alhier, genoegzaam gegoed is en haren gemelde man Anthonij Keldermans, thans liggende in het tijdelijk Hospitaal te Dordrecht, gedurende het verlof het welk aan denzelven mogt worden toegestaan, te onderhoduen in aan denzelven al die Genees- en Heelkundige middelen te verschaffen, welke denzelven tot zijne verdere genezing zoude behoeven
Dordt 1 december 1832.
- Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Cornelis van der END kledermaker alhier en dat denzelven in van een goed en geschikt gedragt. Zijnde dit Certificaat naar aanleding van art. 39 15 onderdeel der Wet van 16 Junij 1832, bevattende sommige wijzingen in de bestaande Wetgeving wegens de regten van regt oversch(?) en Zegel, volgens een daar van opgemaakte va..ring door den Heer Burgemester dezen Stadt...etc.
Dordt 4 Decb. 1832
- Op het getuigenis van Leonardus Ridderhof en Willem Rozier, beide arbeider alhier dat de persoon van Andries van DIJK, mede arbeider alhier, is van ene goed en geschikt gedrag zijnde dit Certificaat naar aaneleding van art 59 15 overdeel der wet van 16 Junij 1832 bevattende somige wijzigingen in de bestaande wetgeving nopens de regten van registratie overschrijving en Zegel, volgens een daarvan gemaakte verklaring door den Heer Burgemeester dezer Stad, aan hem gratis en zonder betaling van Zgel of registratie gelden uitgereikt geworden en ook maar alleen volgens Z.H. Besluit van 7 Februarij 1827 N 6 kunnende dienen om bij zijn vrijwillig engagement in s Rijksdienst over te leggen.
Dordrecht den 30 November 1832.
Wij ondergesschreven verklaren wel te kennen Henricus Spickaert, Schipper wonende alhier. En dat denzelve is van een goed en onbesproken gedrag en eigenaar van het schip genaamd De JONGE BERNARDUS, 't welk hij voornemens in de Noord Nederlandsche Vaart te brengen
Dordt 30 Novb 1832.
- De Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeert bij deze ten verzoeke van Henricus Strickaert, Schipper wonende alhier en bevarende het schip genaamd De Jonge Bernardus, dat binnen deze Stad geenen besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan
Dordrecht den 29 November 1832
- De Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeert bij deze ten verzoeke van Jan PLAS, Schipper wonende alhier en bevarende het schip genaamd DE HOOP, bemand met twee knegts genaamd Pieter van ES en Willem EVERS en waarop zich mede bevindt deszelfs huisvrouw, dat binnen deze Stad geenen besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan
- Dordrecht den 29 November 1832De Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeert bij deze ten verzoeke van Willem TRIP, beurtschipper van Amsterdam op Manheim, thans liggende circa drie dagen met deszelfs schip genaamd De STAD MAASTRICHT en eene ligter genaamd De JONGE HERMAN bevaren en ... door Johannes HELL aan deze Stad gelegen hebbende twee dagen, dat binnen deze Stad geenen besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan
Dordrecht den 28 November 1832
- De Burgemeester deze Stad Dordrecht, Certificeert bij deze, ten verzoeke van Jan HELL, Schipper, thans liggende zederd Zeven dagen met deszelfs schip genaamd "JOHANNA" alhier, dat binnen deze Stad geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 27 November 1832
- De Burgemeester deze Stad Dordrecht, Certificeert bij deze, ten verzoeke van Jan Hendrik WILSON, Beurtschipper van Rotterdam op Wezel, thans liggende circa Veertien dagen met deszelfs schip "De GOEDE HOOP" en eene ligter genaamd "De VROUW WILHELMINA" alhier, dat binnen deze Stad geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 27 November 1832
- De Burgemeester deze Stad Dordrecht, Certificeert bij deze, ten verzoeke van Paulus Pieter ZIELSTRA, Schipper en thans liggende Zederd Vijf Dagen met deszelfs schip "De TWEE GEZUSTERS" alhier, dat binnen deze Stad geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 27 November 1832
- De Burgemeester deze Stad Dordrecht, Certificeert bij deze, ten verzoeke van Albert Eilts STUT, Rhijnschipper en thans liggende zederd acht Dagen met deszelfs schip "De VROUW ROMKE" alhier, dat binnen deze Stad geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 26 November 1832
- Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Jacobs OP 'T EIJNDEN, particulier alhier, en dat denzelve is van een goed en geschikt gedrag.
Dordrecht den 26 November 1832.
- De Burgemeester deze Stad Dordrecht, Certificeert bij deze, ten verzoeke van Wilhelm EICKHOFF, Rhijnschipper en thans liggende zederd drie weeken met deszelfs schip "Die Goede Hoffnung" alhier, dat binnen deze Stad geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 24 November 1832
+ een van gelijke inhoud als voren gegeven aan Hendrik Willemsen, Rhijnschipper en thans liggende Zederd 10 dagen met deszelfs schip genaamd AELOUS alhier, dat etc.
Dordrecht den 24 November 1832
- No880Rep Certificaat afgegeven aan Cornelis v.d. Straaten, vleeshouwer en Nicolaas de Wit, Molenaar benevens Adrianus Singels, Steenhouwer voor de aanneming vleesch, voor het .. f 1500
Dato 23 Nov 1832
- No.877Rep. De Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeert bij deze ten verzoeke van Hendrik INGENHOFF, Beurtschipper van Rotterdam op Duisburg, thans liggende circa drie Weeken met deszelfs Schip genaamd "Die Hoffnung" en ene Ligter genaamd De Die Gezusters alhier, dat binnen deze Stad geene besmettelijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordrecht den 23 November 1832
+ een van gelijken inhoud als voren gegeven aan Johan Andries Breinck, Beurtschipper van Rotterdam op Dusseldorp, gelegen hebbende met deszelfs schip genaamd "ANNA" zederd der twaalfde dezer alhier
+ een van gelijken inhoud als voren gegeven aan Pieter van UDEN, Schipper van beroep, gelegen hebbende met deszelfs schip zederd den twaalfde dezen alhier;
- Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Adrianus Schaap, varensgezel alhier, en dat denzelven ios van een goed en geschikt gedrag Zijnde dit Certificaat...etc.
Dordrecht den 22 November 1832
- Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Gustav Reichardt, Muziekmeester van beroep, zederd drie Weeken alhier wonendne en dat denzelven is van een goed en geschikt gedrag.
Dordrecht den 21 November 1832
- De Burgemeester der Stad Dordrecht, Certificeert bij deze ten verzoeke van Hendrik WILSON, Beurtschipper op Dusseldorp, thans liggende met deszelfs Schip en twee Ligters Zederd den vijftiende dezen aan deze Stad, dat binnen deze Stad geenen besmettlijke of epidemische Ziekten bestaan.
Dordt den 20 November 1832
+ een als voren aan Carel Theodor ITSCHERT, Beurtschipper op Coblentz, thans liggende met deszelfs schip zederd den vijftiende dezer aan deze stad. Den 20 November 1832
- Johannes de Coster varensgezel 19-11-1832;
- Boudewijn Herremans, schipper, gedrag (12-11-1832);
- Dirk Volkert, voerman, gedrag (12-11-1832);
- Jan Hendrik Jansen, beurtschipper, 12-11-1832, Wilhelmus HELL, rhijnschipper;
[FOTO] - Wij ondergeteekende verklaren wel te kennen Schipper Willem VENUS, alhier en dat dengene is inwoner dezen stad van een goed zedelijk en onbesproken gedrag zijnde den eigenaar Barend van Limmen van het schip genaamd de Vrouw Cornelia welk schip in het jaar 1803 bereid in de Noord Nederlandsche vaart gebezigd is en thans bevaren wordt door Willem Venus.
Dordrecht den 16 October 1832
- Gerrit Oosterling, chirurgijn, gedrag (9-10-1832);
- No. 826Rep Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen Jan de Vos, Schipper alhier en dat denzelven is burger en Inwoners dezer Stad van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het Schip genaamd DE JONGE JAN. En welk schip in het Jaar 1787 bereids in de Noord Nederlandsche Vaart is gebezigd
Dordt. den 6 october 1832.
- 10-10-1832 Clara v.d. Beek wed Jacob Glimmerveen;
- No. 689Rep Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen Johannes MANNE, Schipper alhier en dat denzelven is burger en Inwoners dezer Stad van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het Schip genaamd DE HOOP. En welk schip in het Jaar 1829 bereids in de Noord Nederlandsche Vaart is gebezigd
Dordrecht den 1 Junij 1832.
- Lamb. Romijn schuitenvaarder gedrag 11-9-1832;
- Aart Holleman, 4-9-1832, gedrag;
- Christoph Theod. Peletier geb Keulen, paspoort (31-8-1832);
- Wij Ondergeschreven verklaren dat de persoon van Abraham van Strij Abrahamszoon, Behanger alhier, genoegzamen gegoed is om zijne zoon Abraham van Strij, thans liggende in het tijdelijk hospitaal te Dordrecht, gedurende het verlof het welk aan denzelven mogt worden toegestaan te onderhouden en aan denzelven al de Genees- en heelkundige middelen te verschaffen, welke denzelve tot zijne verdere genezing zoude behoeven
Dordrecht den 19 Sept. 1832
[FOTO] [22-8-1832] Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 22 Augustus 1832 voorhen verschenen is, den Heer Martinus Adrianus van Nievervaart Jzn, gepatenteerd trasmolenaar wonende binnen deze stad dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de
N-M/N 400 Oxhoofden inhoudende 1000 Ned. Mudden tras voor de Nederlandsche Handelmaatschappij per het Schip "De Marianne" naar Batavia verzonden op den molen DE OUDEN ZAGER staande onder Dubbeldam gemalen en bewerkt is.
+
De Heer F.D.A. Bauduin gepatenteerd trasmolenaar onder de firma van Penn & Bauduin
N-M PB 400 oxhoofden ing. 100 Ned. Mudden
Op den molen DE GRIENDUIL staande onder Meerdervoort (22 aug 1832)
- Corst. Mar. de Quindt 33 jaar paspoort (11-8-1832);
- Arnoldus Franc. de la Cour, zilversmid (27-7-1832);
- Nicolaas Lareman, 21-7-1832);
- Jean Jacques Vrijthoff, paspoort (18-7-1832);
[FOTO] - N-M/N 200 Oxhoofden inhoudende 500 Ned. Mudden tras gemalen op de molen DEN Ouden Zager staande onder Dubbeldam - N.A. van Nievervaart, om te verzenden naar Oost Indie pet het schip De ZEEMANSHOOP
N-M PB 200 Oxhoofden inhoudende 500 Ned. Mudden tras gemalen op den molen De Grienduil staande onder Meerdervoort. F.D.A. Bauduin onder de firma van Penn & Bauduin, om te verzenden naar Oost Indie pet het schip De ZEEMANSHOOP
- Jurfaas van Rietschoten Arijszn, goud/zilversmid, 25-6-1832;
- Pieter Blusse van Zuidland, 45 jaar, paspoort (3-7-1832);
- Christian Schumm (6-6-1832)
[FOTO] - Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Jan VOLKERT, Shcipper alhier en dat denzelven is burger en inwoner dezen Stad, van een goed, zedelijke en onbesproken gedrag en Eigenaar van het Schip genaamd DE JONGE PIETER En welk schip in het Jaar 1829 bereids in de Noord Nederlandsche vaart is gebezigd.
Dordrecht den 29 Meij 1832.
- Wij ondergeschreven verklaren dat aan ons ten vollen bekend is, dat Jan Willem HACK, van beroep Rhijnschipper alhier dat denzelven als zoodanig van deze Stad is aangesteld met een Burgersdochter gehuwd en Zederd een aantal jaren Zijne domicilie binnen deze stad tot op heden heeft
Dordrecht 18 Mei 1832.
- Eichhorn, hospitaal;
- Doris Mens, geb Heilder, 46 jaar, paspoort (18-6-1832);
- Emanuel Jones van Praag, 19 jaar, 21-5-1832, paspoort, bouwkundige;
[FOTO] - Wij ondergeschreven verklaren dat de persoon van Jan SELS, particulier alhier, genoegzaam gegoed is, om deszelfs zoon Johannes Albertus SELS, thans liggende in het hospitaal te DELFT, gedurende het verlof het welk aan denzelven mogt worden toegedaan, te onderhouden en aan denzelven al die genees en heelkundige middelen te verschaffen, welke dezelve tot zijne verdere genezing zoude behoeven
Dordrecht den 5 Meij 1832

Laatst gewijzigd: mei en december 2007 en februari 2008.