Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816-1831)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP; SAD)
Toegang: 5 Gemeente Dordrecht 1813-1851
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1816-1831
Inventarisnummer: 1928 (1816)
Inventarisnummer: 1929 (1820)
Inventarisnummer: 1930 (1821)
Inventarisnummer: 1931 (1824-1827)
Inventarisnummer: 1932 (1829)
Inventarisnummer: 1933 (1830)
Inventarisnummer: 1934 (1831)

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816)

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1928 (verklaringen over 1816)

- [HOUTVLOT] Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeren bij dezen, dat Peter Roth naar manheim en Valenton Ramstad van OverNeest in 't Faldasche van deze stad zijn/is gearriveerd met een Houtvlot, en voornemens is/zijn zich van hier naar Cobentz terug te begeven;
Dordrecht den 7e Junij 1816.
- [HOUTVLOT] De ondergeteekende Michel DRIES, afbrenger van het Houtvlot van de Heeren G.F. Nell & Co, hedne alhier aan de Stad Dordrecht aangekomen, verklaart dat Peter Roht met gezegd Houtvlot is afgekomen, en zijn verlangen heeft te kennen gegeven om van hier terug te reizen naar Coblentz. Verzoekende mitsdien de daartoe bevoegde authoriteit gemelden Peter ROHT ten dien einde het daartoe benoodigde Paspoort te verleenen.
Gedaan op het Houtvlot bovengenoemd liggende aan de Stad Dordrecht 7 Junij 1816.
Het zelfde wordt aan welgemelde Authoriteit verzocht voor Valantin Ramstad, insgelijks naar Coblentz willende reizen.
Michel DRIES;
+
Dat Michel Dries bij ons belend is als afbrenger van bovenstaande Houtvlot certificeren wij bij deze.
p. Boonen & van Hoogstraten & Zn (A. Bruggemans)
Dordt 7 Juni 1816.
- certificaat onvermogen Andries Nagtegaal, Stijntje van der Eijke;
- Ewaldus KIST, 54 jaar, paspoort (6-6-1816);
- Jacobus van de Heuvel, 1-6-1816, onvermogen, boete;
- Paulus repelaer van Spijkenisse, ridder Ned. leeuw, paspoort (28-5-1816);
- Jhr Jacob van der Dussen van Middelharnis, paspoort (27-5-1816);
- Obitt, Kupp en de Koning, toneellisten (22-5-1816), gedrag;
- Cornelis ocker Rees van tets, 29 jaar, paspoort (22-5-1816);
- [PAPENDRECHT 1813 !] Sara Kleinpin wed Teunis de Jong (30-12-1815);
- Sierd Hommes , Hindeloopen, 50 jaar, buitenl. paspoort (4-5-1816);
- Pieter LAMOEN, 13-5-1816 (get.) Anth. Moest;
- Pieter van Lamoen, knegt W. van lobberegt (28-5-1816);
- Andries Junger;
- [PASPOORT] Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeren bij dezen ten verzoeke van Leendert DE KONING, van beroep KunstSchilder, geboren en wonende alhier, oud 39 Jaar, lang vijf voet 5 1/2 duim zijnde gezond van kleur, eenigzints gezet van Postuur, hebbende zwart haar, dito wenkbr(auwen) en blaauwe oogen, voorhoofd hoog, neus en mond als ordinair en zwart van baard, dat denzelven voornemens is te reize naar LONDON dan daartoe benoodigd heeft een Buitenlandsch Paspoort en er geen redenen bestaan waarom aan gem. Leendert de KONING met het doen van gem. reize, zodanig een Pasp(oor)t zonder behoren te wordne geweigerd.
Dordrecht den 7 Meij 1816.
Burgemeester voornoemd. Ter ordonnantie van dezelve.
- Attestatie de vita, Francina de Jong en Joh. de Jong, kinderen Klempin wed Teunis de Jong;
- Barend van Eisden en Joh. Heurmans;
- Sierd Hommes geb. Hindeloopen in Vriesland, wonende Dordrecht, 50 jaar, paspoort Nerva/Rusland;
- Pieter de Visser, gedrag (1-5-1816);
- Johanna Jacoba van Wilsen wed. Cornelis Gens (1-5-1816);
- Maria v.d. Kevie weed. Andries Driessen (29-4-1816);
- Burgemeester der Stad Dordrecht, certificeren ten verzoeke van Metje van Appelteeren, weduwe wijlen den Heer Jacob OOMS, in leven eerste commies van den ontfanger pa..uler te Dordrecht.
Dat gem. Jacob OOMS van hem bekend is gemeente als een bij uitnemendheid braaf en naarstig Ingezetenen deze Stad, die door goed en waakzaamheid alleen zonder verder bekend te zijn, als een Man van middelen zijn bestaan vond, voor zijne huisvrouw en vier kinderen.
Dat gem(elde) Jacob OOMS zo als aan ons bij informatien is bekend geworden op Woensdag den 17 deezer ter gelegeneheid, dat hij eene over..rting van gelden van s Lands comp.. te Rotterdam was gaan doen, op eenen doorwege weze, door het omslaan van het VAARTUIG (waarschijnlijk veroorzaakt door een hoos) met hem zijner kinderen is omgekomen, alzo agterlatenden eene ongelukkige weduwe met twee nog zeer jonge Kinderen, zulke door het ongeval, van alle bestaan hen eenenmale is beroofd, en oogschijnlijk in armoede gedompeld, zodat zij zo uit hoofde der achting, welke zij .. als haren Man verdienden, als uit hoofde van hare omstandigheden, alle mogelijke medelijden, hulp en bijstand volkomen is mer..eerende.
En het .. mitsdien uit overweging van hare ze droevige toestand, als uit hoofde hare bekende braafsten, niet willen weigeren haar van dit getuigschrift aftegeven, om te d.. waar zij zal ver... ten behooren.
Dordrecht den 25 April 1816.

NB.
- Naam kind Cornelis / Doopdatum 1807.10.28
Naam vader Ooms, Jacob / Naam moeder Appeltere, Metje / Datum ondertrouw 1806.10.18
Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
- Doopdatum 1810.10.03 / Naam kind Jacob Gerard
Naam vader Ooms, Jacob
Naam moeder Appelteren, Metje van
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (1)
Metje van Appelterre
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Deel 22 Bladzijde 1070
Geboortejaar 1778
- Overledene Jacob Ooms , leeftijd ca. 40 jaar
Vader Nicolaas Ooms / Moeder Geertruij de Ruijter
Echtgenoo/te Metje van Appeltere
Plaats Rotterdam Datum overlijden 17-04-1816
Opmerkingen akte nr. 723. Geboorteplaats Delfshaven
- Overledene Nicolaas Ooms , leeftijd 9 jaar
Vader Jacob Ooms / Moeder Metje van Appeltere
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 17-04-1816
Opmerkingen akte nr. 725. Geboorteplaats Dordregt
- Overledene Cornelis Ooms , leeftijd 10 jaar
Vader Jacob Ooms / Moeder Metje van Appeltere
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 17-04-1816
Opmerkingen akte nr. 724. Geboorteplaats Dordregt

- DORDRECHT den 19 April.
Een treffend ongeluk, heeft aan deze een braaf en werkzaam ingezetenen en aan een talrijk huisgezin deszelfs respectabel hoofd ontrukt. De heer JACOB OOMS, eerste commies op het kantoor van den heere ontvanger particulier van het aroondissement Dordrecht, met een boeijer naar Rotterdam gevanren zijnde, werd woensdag namiddag, tussen 3 en 4 uren op, [...]
[Leeuwarder Courant 24 april 1816]
- Christoffel Kleijn, Geertrui Nieuwehuisen;
- Willem Fredrik George Detlijn, nationale militie (23-4-1816);
- Hendrik de Merg(?) (20-4-1816);
- Jan Mijnders Mz, ritmeester (18-4-1816);
- Gerrit Obbe Faasen, borgtogt molen DE mAAGD (19-4-1816);
- Henriette Pateri, geb. Bunne paspoort (16-4-1816);
- M.G. Rees en S.H. Lotsy, Eva Knoesel, onvermogen 16-4-1816;
- Pieter van Ganzewinkel, 31 paspoort (13-4-1816);
- Dirk Bell, 12-4-1816;
- Johannes jacob Schaarman, gedrag (11-4-1816);
- Johan Andreas;
- [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG] (in 't Fransch)
Certificaat dat de 50 tonnen Teer geladen in 't schip van P. Stappers bestemd naar Luijk aan 't adres de Hr. Duchamps Lefebvre hier te lande zijn ingevoerd met het Hollandsch schip 'De Vrouw Catharina' Schipper Jan Coerts Damstra gekomen van Hamburg 't welk word gedeclareert.
door Dirk VOS & Co;
- 6-4-1816 in het frans (schip 'De Vrouw Catharina' Schipper Jan Coerts Damstra ...etc);
- Jurfaas van Rietschoten Cz, 50 jaar, paspoort (3-4-1816);
- Burgemeester etc certificeren bij deze op getuigenis van de Heeren R. van den Blijk en G.C. Lodwich, beide wonende binnen deze stad dat de persoon van Arie de KLOVERT, Schipper en inwoner dezer stad Is van een goed en onbesproken gedrag en zig van hem op den 9 Maart 1816 als laats met een Duitsche Schipper, komende van Nijmegen en vertrekkende naar Gend heeft begeven, zonder hij van der tijd een behoorlijke Reis-Pas, tot het doen van gemelde reize te hebben voorzien.
Dordrecht den 31 maart 1816;
- Andries Simon FOCK, vingers kwijt (27-3-1816);
- signalement Corn. Bornwater, 46 jaar, geb. Dordrecht (14-5-1816);
- Arend van Heck en Joh. van Riemsdijk (nat. militie);
- Sara Stek, onvermogen;
- [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG] Certificaat in 't Fransch. dat Dirk VOS & Co declareren de 20 heele & 8 halve tonnen LeverTraan (Huile foye de poipon) gemerkt [vV] op heede geladen in het Schip van Pieter Stappers na Luijk, hier ter plaatse aangebracht zijn per 't Hollandsch Schip De Zwaan Schipper Carel Lodewijk Menzel komende van Bergen in Noorwegen.
Dord 18 Maart 1816.
- Paulus Kampen, Wouter van der Schalie, gedrag (14-3-1816);
- Simon Heijmans, joods koopman, gedrag (14-3-1816);
- Huibertje de Groot;
- Nicolaas de Vries, varensgezel (11-3-1816);
- Bastiaan de Wit, geb. Alblasserdam (5-3-1816);
- Marianne IZAKS, huisvrouw Emanuel MOSES, onvermogen (1-3-1816);
- Anthony Camerling, gedrag (28-2-1816);
- Johannes Cornelis van Dijk, 24-2-1816;
- Burgemeester der Stad Dordrecht hebben op het verzoen van Coenraad van Balen, Schipper wonende te Maassluis [doorgestreept: strekke(?) om gedurende de detentie van Corenlis NOKS alle goederen koopmanschappen in hebben van deze stad op Maassluis te vervoeren] goedgevonden, denzelven Coenraad van Balen provisioneel te qualificeren op geleijk gescheid bij deze om gedurende de detentie van den Beurtschipper Cornelis NOKS tot weder dispositie alle koopmanschappen in het voor deze stad op Maassluis vallende, te vevroeren.
Dordrecht den 29 Januari 1816;
- Hubertus Akerval, wijnkoper (firma Anth. KNOGH), molen HOOGMOED;
- Cornelis Verboon, Tolbrugstraat (16-2-1816);
- Cornelis de Jong;
- Jacobus Brandt, Voorstraat C826, gedrag (14-2-1816);
- Todoris Leonards Kraamers, 4-1-1814()
- No 120 van den ingeschreven Pieter Wiekeraart.
Burgemeester etc Certificeren bij deze ten verzoek van Pieter Wiekeraarts [Wiekeraadt], wonende binnen deze stad dat denzelven zig behoorlijk binnende deze Stad in de Registers voor de Nationale Militie heeft doen inschrijven.
Dordrecht 6 Febr 1816
- Wij ondergeschreven Rocus BLOM en Adriaan van DUIJNEN wonende te Dordrecht of wel Even buijten dog onder de Jurisdictie der Stad verklaren dat Johannes VOLKERTS, wonende binnen deeze Stad op den 24 Aug 1815 bezig zijnde met het beladen van Een Schip met Balken met ons hier voren gemeld het ongeluk is overkomen van door het vallen van Een Eijke Balk op deszelfs regter arm ten gevolgen van welke val desselfs arm is moeten afgezet worden
Dordrecht 2 Feb 1816;
- idem brief 3-2-1816;
- Jacob Leonardus van RIJZOORT, gedrag (29-1-1816);
- Mozes levie van BERGEN, gedrag (29-1-1816);
- Jan van Reijerdam, 27-1-1816;
- Jacob van Dongen, militie 1814, 25-1-1816;
- Arnoldus van Wzel, Gerrit Teerlink, onvermogen (22-1-1816);
- Gerrit Smits en Anna Swang;

- Jacob Stoel, onvermogen (12-6-1816);
- Machiel de Leeuw, onvermogen (5-6-1816);
- Hendrik VENUS, nationale militie;
- Willempje Schouten wed. Roelof Lareman, onvermogen 15-6-1816;
- W.B. Donker Curtius;
- Barend van Wijnen, en Jan van Houwelingen, Willempje Schouten wed. Roelof Lareman 17-6-1816;
- Hendrik D..?;
- Ewaldus KIST, predikant Ned Herv, 54 jaar, paspoort 6-6-1816;
- W.B. v.d. Santheuvel, 22 jaar, paspoort, 22-6-1816;
- (modelbrief paspoort);
- Adrianus v.d. KOOGH, gedrag (24-6-1816);
- Hendrik van Overklift, 39 jaar, paspoort (24-6-1816);
- Anthonij Wenzel, gedrag;
- Abraham Evers, 6-6-1816;
- Dirk de Vries;
- Jan KLETON, schrijnwerker;
- Frans Fredrick Wilhelm Schneider, geb. Berlijn, paspoort;
- Hock Blomhoff (C. MORKS);
- Dirk de Vries, 8-3-1816;
- Gerrit Karstdorp;
- Adrianus Pasteur, 12-7-1816, control. goed/zilver;
- Huibert Vos van Uitterlimmige, 12-7-1816;
- Mozes Abrahams ZANGERS overmogen 13-7-1816;
- Arij Verheul, acte pro deo, onvermogen 13-7-1816;
- Mozes Heijmans 22-7-1816;
- Reinier de Jong en Daneta Makensie;
- Willem Gerrit van der Hoff 24-3-1816;
- Christiaan H. de Bruijn, geb. Harlingen, 38 jaar, paspoort (28-6-1816);
- Johan Gotlob Loos;
- Francois Christiaan de COURT, paspoort 6-8-1816, 20 jaar;
- Johannes de Court, paspoort, 6-8-1816, 31 jaar;
- Everhard Barlet, geb. Amsterdam, paspoort 7-8-1816, 22 jaar;
- Cornelis GREGOOR, 61 jaar, paspoort (10-8-1816);
- Bodel, F.J. HAVER DROEZE, secr. geneesk. onderzoek (10-8-1816);
- Casper Louwman, Jilles Saiti, onvermogen, Heghuijzen/v.d. Heijde;
- Izaak van den ENG, te Gouda (13-8-1816);
- [11-6-1816 borgtogt] Martinus Schouman, moeder Adriana Koningh, vader Apolonius Schouman (aartsbisschop Cantebury);
- Burgemeester etc Certificeren bij deze op getuigenis van P. Gaberel en D. Houser beide wonende binnen deze Stad dat de persoon van Isaac David Jaquet sedert Negen en twintig Jaaren binnen deze Stad woonachtig is.
Dordrecht den 16 Augustus 1816;
- Pieter van Est, Boogjes;
- [HOUTVLOT] Dat d Heer Louis STRUPF bij ons bekend is als afbrenger en Eigenaar van het hier aangekomen Houtvloot certificeren wij bij deze, en verzoeken dus den Heer Commissairs van Politie aan
ANDREAS KISSLER, die zijn wandelboek verloren heeft, een niwuw Paspoort te verleenen naar Nijmegen.
Dordt 30 Aug 1816
p. Boonen & van Hoogstraten & Zn;
- Jacob Dirks (nat. mil.);
- Leendert Zeeman, geb. Dussen, paspoort 10-9-1816;
- C. Schelbrink;
- Burgemeester etc Certificeren bij deze dat Jan van Rozendaal, Beurtschipper van Dordrecht op Antwerpen, wonenden binnen deze Stad, door de wien geannexeerde acte van Borgtogt is gepasserd voor Pieter Rijshouwer als Huurder en Bemaalder van den Korenmolen DE ORANJE BOOM ten behoeven van den Lande, ter Somma van f 1000 volkomen in staat is om de gemelde Borgtogt te kunnen presteeren en naarkomen
Dordrecht den 14 September 1816
+en van gelijken inhoud als boven gecertificeerd voor Jan de HAAN Rentenier, wonende evenbuiten dog onder de Jurisdictie dezer Stad, Borg van Philebertus HUIJSMAN de Haan als huurder en Bemaalder van den Koorenmolen genaamd de KIJK OVER DEN DIJK, ten somma van f 1000. Dordrecht den 14 September 1816;
- Jan Bosua, onvermogen (16-9-1816);
- Ik ondergeteekende Jan HEERE wonende in de Palingstraat te Dordrecht verklare wel te kennen den Schipper Gerrit J. BESJES, wonenden op het Langeweer in Vriesland, en dat hij dezelfde Persoon is die op heden geteekend heeft eene Prtocuratie op den heer L. CROON in s Hage, om voor hun zekere Leggelden te ontvangen van welke onderteekend Procuratie voor hem Legatisatie verlangd wordt.
Dordrecht den 17 September 1816;
Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1822
Man : Jan Sjoerds van der Meer, oud 25 jaar, geboren te Leeuwarden
Ouders: Sjoerd Aukes van der Meer en Grietje Hendriks
Vrouw : Grietje Geerts Besjes, oud 23 jaar, geboren te Langweer, gemeente Doniawerstal
Ouders: Geert Jans Besjes en Swytske Gabes Schut
Datum : 26 juni 1822, akte nr. 37
- Geboorteakte Schoterland (mairie Sintjohannesga), 1811
Aangiftedatum 31 december 1811, akte nr. 68
Gatske Geerts Besjes, geboren 29 december 1811
Dochter van Geert Jans Besjes en Wytske Gabes
Wonende te Rotsterhaule / Opm.: Vader is schipper
- Lambert Pieter Catharinus van TETS, 29\8 jaar, paspoort (19-9-1816);
- Onderwater (bisschop Canterbury);
- Jan Leenheer, onvermogen (21-9-1816);
- Hendrik Boshart, gedrag (25-9-1816);
- Engelbert Willemszoon, paspoort 26-9-1816;
- H.W. Gautheer, dansmeester (26-9-1816);
- Abraham van Wijnen;
- Jan KAMBERG, Cath. Lekkerland, onvermogen 1-10-1816;
- Jacobis v.d. Nieuwenhuis;
- Paulus Veltgen;
- Hendrik Straatman;
- Johannes van Haeften, nat. militie, 14-10-1816;
- Pieter KOPPES;
- [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG] Een Certificaat in 't Fransch dat de
KV 20 tonne Traan
[..] 10/1 & 4/2 tonnen Traan
WS 2 tonnen Traan
Hier te land Zijn gearriveerd met 't Hollandsch Schip genaamd De Zwaan Captein C.L. Menzel van Bergen in Noorwegen;
- idem in het frans 21-10-1816;
- Adrianus Voets, wonende Voorstraat 24-10-1816;
- Jan Lelievelt;
- Dirk Uittenbosch 6-11-1816;
- Gerrit van de Water, Varkenmarkt, 15-11-1816;
- Michel WEISS, geb. bij Straatsburg, 34 jaar, paspoort;
- Anth. v.d. Greind te Vlaardingen, gedrag;
- David Const van Bart, ged. 13-8-1802;
- Jan Jacob Cramer;
- Jacob Buijs 't HOOFT, 19 jaar, pasoort London (14-11-1816);
- Jan de Quindt, geb. Papendrecht 12-1-17.. cinquante deux;
- Engeltjes van Zonneveld;
- Jacobus Dirk Carlebur 3-12-1816, gedrag;
- Joost Verschoor, 4-12-1816;
- Pelerin;
- Johannes van Oosterwijk, 10-1-1816;
- Judocus Emanuel JAS, Zalt Bommel 19-1-1816;
- Pieter Spits;
- Cornelis Gillas, goud zilver smid;

Laatst gewijzigd: januari 2008.