Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: dossier verordening vermakelijkheden/toneelvoorstellingen 1931-1941


Vermakelijkheden


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 8-A1945
Inventarisnummer: 783


* (1870)(herdruk van No. 1260 met daarin aangebrachte wijzigingen bij verordeningen Nrs. 1601 en 1661)
(vervallen zie no. 2070)
Gemeente Dordrecht - Verordening op de heffing van eene belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden
+
Verordening op de invordering van de belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden
(gewijzigd bij Raadsbesluit van 24 November 1931)

* [110] (ingekomen 14 mrt 1933) Aan den Raad der gemeente Dordrecht.
geeft met verschuldigde eerbied te kennen,
ondergeteekenden, allen musicis of kellners, dimicili houdende ten
huize van C. Visser, Eigenhaard 37, Dordrecht:
dat zij gemeend hebben tot uw Raad te moeten komen voor het volgende,
vertrouwende dot de aandacht van U Edelachtbaren moge hebben;
dat zij, door de zeer groote belastingen (de muziekbelastingen) welke verhaald
worden op de exploitanten in koffiehuizen enz zoo abnormaal
hoog zijn, dat velen ... etc

A. Hoefnagel, Krispijnscheweg 55, musicus
J. Lengton, Emmastraat 22zwart, musicus
Arij de Geus, 1(2)ste Kunstminhof I, musicus<
Piet Hoon, Voorstraat 279, musicus<
P. Beijer, Nieuwstraat 47
H.J. Weijmar, Noordendijk 26zw, musicus
F. Baarslag Jr, Jacobahof 2
P. Paans, Jacobahof 3
J.H. Ploegers, Houweningestr. 56
P.C. Willemstijn, Veerplein 11
C. Visser, Eigenhaard 37, musicus
S. Pauwels, p/a Vriesestraat 10-12, musicus
M. van Leer, Vriesestraat 10-12, musicus
A. van Leer, Vriesestraat 10-12, musicus
G. van Leer, Vriesestraat 10-12, musicus

Dordrecht, 26 Februari 1933
J. Weijts, musicus
C.C. 't Hart, musicus
B. de Groot, musicus
J. v.d. Rest, Vest 175, kellner
N. van Heeren, Tieselenstr. 22, kellner
L. Smit, Wijnstr. 56r, musicus
Kees v. Seventer, musicus
J. Lugten, Hoekstraat 6rood
J. v. Leen, Hellingen
W.E. Herpen Jr, Steltenstraat 17, musicus
Fop Roest, Steltenstraat 3, violist
M.J. Willemsteijn, muzikant, N. Kerkstr. No. 4
P. v.d. Rest, Latourpad N. 9, kellner
D. Rietveld, Goeverneurstr. 48, kellner
M. Vos, Reeweg O 91, kellner
J. Verburg Zn, kellner
Th. Lugten, kellner, Hoekstr. 6rood
J. Hennekes, kellner, Vriesestraat 12


* [111] (29 maart 1933)
Adres van A. Hoefnagel o.a. alhier, houdende het verzoek om verlaging van het
tarief van het tarief der Vermakelijkhedsbelasting, geheven wegen shet doen maken van muziek door
strijkjes in koffiehuizen e.e.d (art. 5 IIIb der betrekkelijke Verordeing)
Naar aanleiding van Uw besluit te doen nagaan, of het mogelijk is, een uurtarief in plaats van het
thans geeldend dagtarief vast te stellen, heb ik de eer het volgende mede te deelen ... etc

* [112] (ingekomen 21 mrt 1933)
Nota betreffende het verzoek van A. Hoefnagel o.a. alhier, om verlaging der vermakelijkheidsbelasting,
geheven wegens het doen maken van muziek door strijkjes in koffiehuizen e.d....

* [113] Vergelijkend overzicht van de belasting op vermakelijkheden geheven in de hierna genoemde gemeenten, wegens
het doen maken van andere dan automatische muziek in cafe e.d. zonder dat entree worde geheven.

gemeente - belasting, verschuldigd per dag bij een voor het publiek bestemde ruimte in vierkante meters van:
Dordrecht - f 0,375 (25), f 0,75 (50), f 1,125 (75), f 1875 (125), f 2,25 (150), f 2,62 (175), f 3 9200), f 3,75 (250), f 4,50 (300), ....., f 7.50 (500 M2);
Amsterdam
Rotterdam
den haag
Utrecht
Haarlem
Arnhem
Tilburg
Delft
Breda
Zaandam
Gouda ...
NB. De oppervalakte van de groote inrichting waar te Dordrecht strijkmuziek wordt gemaakt, bedraagt 350 M2
de andere inrichtingen zijn groot resp. 186, 183, 145, 143, 120,48, 46, 43 en 35 M2.

* [114] (ingekomen 19 jun 1933) Lijst van exploitanten der café enz aan wien vergunning werd verleend om muziek te doen maken door een strijkje.
naam - adres - oppervlakte - belasting
A.A. van Arkel, Vischstraat 3, 120 M2, f 1,875
J.C. Bettinger, Voorstraat 182-184, 48 M2, f 0,75
C.C. Eisen, Wijnstraat 143, 145 M2, f 2,25
N.V. Hema, Voorstraat 286-288, 183 M2, f 3
L.F. v.d. Hurk, Steegoversloot 5/7, 54 M2,. f 0,75
J.F. van Leen, Vriesestraat 10/12, 350 M2, f 5,25
G.A.M. Retel, Toulonschelaan 104, 186 M2, f 3
J. Rietveld, Vriesestraat 64, 46 M2, f 0,75
Ch.J. de Rooij, Tolbrug 7, 35 M2, f 0,75
J. Versteeg, Voorstraat 203-205, 143 M2, f 2,25
Dordrecht, 20 maart 1933
De Hoofdambtenaar Chef der Afdeeling Belastingen, E.G. Licht

* [115] (17 juni 1933)
De financieele commissie deelt U mede dat zij, na kennisneming van het schrijven van A. Hoefmagel en van de nota van den
chef der afdeeling belastingen dd. 29 maart 1933 van meening is, dat het tarief voor hen die dagelijks muziek laten maken te hoog
meot worden geacht. Eene ..

* [116] (27 juni 1933) GEMEENTE DORDRECHT
Onderwerp: Belasting op vermakelijkheden.
In Uwe vergadering van 28 maart l.l. werd in onze handen om advies gesteld een adres
van A. Hoefnagel c.s. houdende het verzoek om verlaging van het tarief der Vermakelijksbelasting, geheven
wegens het doen maken van muziek door strijkjes in koffiehuizen e.d. (art. 5 III b der betrekkelijke Verordening).
In het adres wordt medegedeeld, dat de vermakelijksbelasting, verschuldigde wegens het doen maken van andere ...

* [117] Opgave van de voor de Raadsleden ter inzage liggende stukken
110 Adres van A. Hoefnagel c.s. houdende het verzoek om verlaging der belasting op vermakelijkheden geheven wegens het doen ...
112 Nota ...
111 Nadere nota ...
113 Vergelijkend overzicht ...
114 Lijst van exploitanten ...
115 Advies Financieele Commissie ...
4 Juli 1933

* [118] uitknipsel verslag gemeentere 25 juli 1933
17. Verzoek van A. Hoefnagel e.a. om verlaging van het tarief ...

* [119] GEMEENTE DORDRECHT
28 Juli 1933.
AAN de heeren A. Hoefnagel c.s. p.a den Heer C. Visser alhier, Eigenhaard 37.
Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de Gemeenteraad in verband met het in nevenvermeld
schrijven gedaan verzoek heeft ebsloten ad 5 III b der verordening op de heffing der vermakelijksheidsbelasting
aan te vullen met een bepaling, luidende als volgt:
"Indien de vermakelijkheid op meer dan 10 dagen in een kalendermaand plaats heeft, is voor die meerdere dagen de belasting slechts voor de helft verschuldigd"
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht

* [120] 28 juli 1933
Aan Gedeputerde Staten der provincie Zuid Holland

* [121] PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID HOLLAND
's Gravenhage 11 October 1933

* [122] GEMEENTE DORDRECHT
(ingekomen 12 Oct. 1933)
De Raad der gemeente Dordrecht gelet op het voorstel van B. en W. dd 27 Juni 1933 no. 2338:
besluit:
vast te stellen de volgende
Verordening tot wijzing van die op de heffing van eene belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden
Artikel 1.
Aan artikel 5 III b van bovengenoemde verordening wordt de volgende zin toegevoegd:
...

* [123] Gemeente Dordrecht
VERORDENING tot wijzing van die op de heffing van eene belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden
Artikel 1
Aan artikel 5 IIb van bovengenoemde verordening wordt de volgende zin toegevoegd:
....

* [124] Burgemeester en Wethouders van Dordrecht maken bekend, dat bij Koninklijk besluit van 23 September 1933
+
Dordrechtsch Nieuwsblad dinsdag 31 October 1933 (derde blad)

* [126] Instituut voor arbeiders-ontwikkeling, afdeeling Dordrecht, Patersweg 47 Tel. 4978
Dordrecht, 26 October 1936
Aan de Raad der Gemeente Dordrecht.
Ondergeteekenden vertegenwordigende het bestuur van de afdeling Dordrecht van het Instituut voor arbeiders-ontwikkeling
geven eerbieding te kennen, onder verwijzing naar een aan Uw College gericht adres betreffende verlaging van
de belasting op vermakelikheden wel adres Uw college door diverse verenigingen heir ter palatse is teogezonden ...
N.J. Nellen, voorzitter
W.J. Giphart, 1e secretaris

* [127] (31 oct 1933) Aan den Raad der Gemeente Dordrecht,
Geven met verschuldigen eerbied te kennen onderstaande besturen van zang-, muziek- en toeneelvereeningen te Dordrecht
.. huurprijs zaal Kunstmin ...
J.C. Vrolijk

* [128] Lijst van handteekeningen behorende bij het request gezonden aan den Raad der Gemeente
inzake huurverlaging zaal Kunstmin en verlaging belasting op publieke vermakelijkheden

(K.N.A., Zanglust, Ons Koor, Excelsior, De Jonge Stem, R.K. Gem Koor Dordrecht, Apollo, Gem. Zangver. Apollo, Merwe's a Cappello Koor, Orpheus, T.O.G., Advendo, Dords Mannenk Caecilia, Mij Toonkunst)
Schriftelijke Adhaesie betuiging van:
Kon. Dord. fanf Korps Secre. C.J. v. Dijk
Dordr. Harm Korps de bazuin Secr. J. v.d. Salm
Sub Harm vereen Volharding
Voorwaarts
Soli des Gloria
Dords Philh. Orkes, K. v. Dulst
Tamboers en Pijperkorps Jubal
... etc.

* [129] (21 nov 1936) Adres van besturen van Zang, muziek en tooneelvereenigingen
houdende o.m. verzoek om het tarief der vermakelijkheidsbelasting geheven volgens artikel 5, sub I letter c
der desbetreffende verordening, te verlagen.

In verreweg de meeste met Dordrecht vergelijkbare gemeenten bedraagt het tarief der ...
(21 november 1936)

* (28 jan. 1937)
Uittreksel uit de notulen van B. en W. dd. 28-1-1937 afd. B. en W (/Fabricage/F. en B)
Punt 8.
(zaalhuur Kunstmin verminderd f 10)

* [130] (12 apr. 1937)
Nadere nota betreffende het adres van zang- muziek- en tooneelverenigingen
houdende o.m. het verzoek om herziening van artikel 5 sub I, letter c der verordening op de
heffing van een belasting op vermakelijkheden.

Naast verlaging van de belasting, verschuldigd volgens ...

* [131] (16 juni 1937) GEMEENTE DORDRECHT
Onderwerp belasting tooneelvertooningen en tarieven gebouw Kunstmin
...

* [132] (12 juli 1937) GEMEENTE DORDRECHT
Ondewerp: Kunstmin
In een tot Uw Raad gericht adres van 31 october van het vorige jaar, hetwelk
om prae-advies in onze handen werd gesteld, verzoeken de besturen ....

* [133] GEMEENTE DORDRECHT
Ondewerp: Kunstmin
Aan het bestuur van het Instituut voor Arbeiders-Onwikkeling Afd. Dordrecht, alhier.
Secr. P. Versteeg, Jacob Marisstraat 14oord.
...

* [134] Uitknipsel uit het drukt voorlopig verslag van begroting 1938 betreffende het onderwerp
De Heer van Dooremalen, bl. 449
De heer Bouman
Wethoudr Dick, bl. 428

* (11 October 1938) GEMEENTE DORDRECHT
Onderwerp: Belasting verordeningen

* [136] MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN HET ALGEMEEN departement Dordecht
Dordrecht, 19 April 1941
Edel Achtbaar College,
Het Bestuur van het Departement Dordrecht der Maatschappy tot Nut van 't Algemeen neemt de vryheid
Uw College te verzoeken te willen overwegen of wyziging der "Verordening op de heffing van een belasting op tooneelvoorstellinge en andere vermakelykheden" gewenscht is.
Krachtens art. 5 dezer verordening wordt o.a. 15% ...

* [137] (30 apr 1941) Verzoek van het Departement Dordrecht van de Matschappij tot Nut van het Algemeen om wijzing
van de verordening op de heffing der Vermakelijkheidsbelasting ...

* [138] (10 Mei 1941) GEMEENTE DORDRECHT
Onderwerp: Bespreek en vestiaire-gelden gebouw Kunstmin

Laatst gewijzigd: april 2018.