Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: verpachtingen gemenelandsmiddelen Dordrecht, Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard, Alblasserwaard etc. 1743


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archiefnummer: 3 (Stadsarchieven: de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795)
Inventarisnummer: 3436 (register houdende aantekening van de verpachtingen van de gemenelandsmiddelen 1743-1748)

NB. RAD 3-3424 t/m 3436 bevat de registers van 1604 tot en met 1748 (13 delen). In 1748 werd het verpachten van deze belasting afgeschaft.

(geen totale transcriptie!)

(De Pagters in dese rolle begrepen hebben haare schriftelijke admissien vertoont)

Verpagtinge vande Gemeene middelen, over de Stadt Dordrecht, en 't quartier van dien, gedaan in 't openbaar op 't stadhuijs der voorz: stad Dordrecht, op den 23 maart 1743 door de Heeren mr. Pompejus Berck vrijheer van Goidschalxoort en Johan van Neurenburgh.

tot deze bij de Ed:e Groot mog.e Heeren Staeten van Holland ende Westvrieslandt, gecommitteert met de Heer Mr: Nicolaas Stoop, ontfanger vande gemeene middelen over 't quartier van Dordrecht, ter presentie ende ten overstaan vande Heer Mr. Paulus Gevaerts, Schout deser Stadt, mitsgaders de Heeren

Schepenen bij de Camere juditieel dezer Stadt daar toe gecommitteert en dat voor den tijt van Een geheel jaar ingaande Primo April deses jaars 1743, en eijndigende Ultimo Maart des jaars 1744 beijde metter Sonnen opgank, in Ponden van xl grooten schellingen en penningen naar advenandt.

Declaratie van kosten gevallen op de voorz: Verpagtinge.
Den Heere Schout f 12:0-
de Heeren Schepenen f 18:0:-
Twee Secretarissen f 12:0-
Twee Camerbewaarders f 12:0-
den dienaar van de Goede Luijden van den achten f 6:0-
den Secretaris over 't maken vande Rollen f 12:0-
Stads Bodens f 7:0-
's Heeren dienaars f 6:0-
Van publicatie te doen f 1:4:0
den Concherge van Luijden &a f 4:0-
Voor Expeditie van de Clerquen f 3:0-
Voor 't Bier f 4:0-
S:a f 97:4:0
Aldus gedaan ende Verpagt, ten presentie ten overstaan, op den dag, maand & Jaare, als in 't hooft van deser. Ter oirconde bij de Heeren Commissarissen Schepenen en Secretaris onderteekent, den 23 maart 1743.

(De Pagters in dese rolle begrepen hebben haare schriftelijke admissien vertoont)

Verpagtinge vande Gemeene middelen, over Dordrecht, ende de drie omleggende Eijlanden, gedaan den 23 maart 1743 ter presentie ende ten overstaan van de Heeren mr. Pompejus Berck vrijheer van Goidschalxoort en Johan van Neurenburg.


Schepenen deser Stadt.

Hoexenwaardt
Hoorngelden ende Bezaaijde Landen, den impost op de paarde over den koehouders, schippers op haare Reijze, en 't witt geraffineert Sout van buijten inkoomende over den geheelen Hoexenwaardt.
Trekgelt 36 gulden.
Ingezet bij Coenraat Welboorn 26500
gepagt bij Dirk van Andel 27400
&a verh: f 2740
Borgen en medestander Johan van Wageningen, en desselfs huisvrouw Jenneke van Gemert volgens app.t 8 maart 1743.

Zout, Zeep, heere en redemptiegeld, over den voorz: Waardt.
Trekgeld 12 gl:
Ingeseth bij Dirk van Andel 5300
gepagt bij Arent de Heer 6000
Xc: verh: f 600
Borgen desselfs huisvrouw Theuntie van der Linden volgens app.t 2 maart 1742.

Boter en fruijten over den voorz: Waardt.
Trekgeld 2 gl:
Ingeseth bij Coenraat Welboorn 110
gepagt bij Dirk van Andel 200
X:c verh: f 20
Borgen als voren.

Somma f 36930:0:-
rantzoen f 1840:0:-
Armgeld f 462:0:-
Trekgeldt f 50:0:0

Zwijndrechtsen Waardt.
Hoorngelden, Bezaaijden Landen der Impost op de paarden en het Sout overde koehouders, Schippers op haare reijse en 't Witt geraffineert Sout, overde noord en Suijdsijde vande Wael over den geheelen Swijndrechtsen Waardt.
Trekgeld 18 gl:
Ingeseth bij Evert Swanenburg 12300:-
gepag bij Evert en Willem Swanenburg 13000
x:c verh: f 1300:-
Borgen desselfs huijsvrouwen Ida Leemans en Anna Verhoven volgens appt. 8 maart 1743.

Zout, Zeep, Heere en redemptiegeld over den voorz: Waardt.
Trekgeld 9 gl.
Ingeseth bij Evert Swanenburg 3000:-
Gepagt bij Dirk van Andel 1300
x:c verh: f 330
Borgen als voren.

Boter, fruijten over den voorz: Waardt.
Trekgeld 1 gl.
Ingeseth bij Coenraat Welboorn 60
gepagt bij Dirk van Andel 80
x:c verh: f 8,-
Borgen als voren.

Somma f 18018:0:-
Rantsoen f 900:18:-
Armgeld f 225:4:8
Trekgeld f 28:0:0

Alblasser Waardt
(volgens acte van remissie in dato 7 Julij 1742)
Hoorngelden Bezaaijde landen Paarden en 't Zout voor de koehouders, Schippers op haare reijse en 't Witt gereaffineert Sout van buijten inkomende over den geheelen Alblasserwaardt.
Trekgeld 40 gl:
Ingeseth bij [-]
gepagt bij [-]
x:c verh: [-]
Borgen [-]

Zout, Zeep, Heere en redemptiegeld, over den voorz. Waardt.
Trekgeld 12 gl:
Ingeseth bij Arent de Heer 4900:-
gepagt bij Dirk van Andel 5500:-
x:c verh: f 550
Borgen als voren

Boter en fruijten over den voorz: Waardt.
Trekgeld f 1
Ingeseth bij Coenraat Welboorn f 30:-
gepagt bij Dirk van Andel 60:-
x:c verh: f 6
Borgen als voren

Somma f 6116:0:-
rantzoen f 305:16:-
Armgeld f 76:9:-
Trekgeldt f 13:0:0

Dordrecht
Zout, Zeep, Heere en Redemptiegeld, over de Stad Dordrecht.
Trekgeld 18 gl:
Ingeseth bij Johan van Wageningen 9950
gepagt bij Coenraat Welboorn 10000
x:c verh: f 1000
Borgen desselfs huijsvrouw Anna Adriana Hekkenhoek volgens appt. 8 maart 1743.

Hoorngelden, Bezaaijde landen, Paarden, koehouderssout, Schippers op haere reijse, en ;t witt geraffineert Sout van buijten inkomende over Dordrecht, Dubbeldam, Meijl en Merwede, alsmede den polder van Wieldrecht.
Trekgeld 9 gl:
Ingeseth bij Jan van Wageninge 3750:-
gepagt bij Coenraat Welboorn f 3810:-
x: verh: f 381
Borgen als voren.

Zout Zeep, Heere en redemptiegeld, over Dubbeldam, Meijl en Merwede.
Trekgeld 3 gl:
Ingeseth bij Arent de Heer 300:-
gepagt bij Coenraat Welboorn 320:-
x: verh: f 32
Borgen als voren.

Den Impost op 't Nieuw Brandhoud, over de Stad Dordrecht ende omleggende Eijlanden.
Trekgeld 6 gl:
Ingeseth bij Dirk van Andel 1100:-
gepagt bij Coenraat Welboorn 1230:-
x: verh: f 123,-
Borgen als voren.

Den Impost op de fruijten over Dordrecht, Dubbeldam, Meijl en Merwede.
Trekgeld 6 gl:
Ingeseth bij Dirk van Andel 905:-
gepagt bij Arent de Heer 990
x: verh: f 99
Borgen als voren.

Den Impost op de Boter over Dordrecht, Dubbeldam, Meijl en Merwede.
Trekgeld 12 gl:
Ingeseth bij Jan van Wageningen 3875:-
gepagt bij Dirk van Andel 9000:-
x: verh: f 900:-
Borgen als voren.

Den xle penning op de schepen over Dordrecht, ende de drie omleggende Eijlanden.
Trekgeld 2 gl:
Ingeseth bij Dirk van Andel 190:-
gepagt bij Evert en Reijnier Swanenburg f 200:-
x: verh: f 20
Borgen als voren.

Den Impost op de gedrukte papieren, en 't klijn Zegel over Dordt. ende de drie omleggende Eijlanden, mitsgaders de derde verhooging op 't klijn Zegel ende gedrukte papieren over Dordrecht ende de drie omleggende Eijlanden.
Trekgeld 36 gl:
Ingeseth bij Arent de Heer 20350
gepagt bij Arent de Heer 21000
x: verh: f 2100
Borgen als voren.

Somma f 45100:0:-
rantzoen f 2255:16:-
Armgeld f 563:15:-
Trekgeldt f 92:0:0

De Ses Suijdhollandse dorpen in de Langstraat.
Hoorngelden en Paardegelt, Bezaaijde Landen, Koehouderssout, Schippers op haare reijse en 't Witt geraffineert Sout van buijten inkomende.
Trekgeld 12 gl:
Ingeseth bij Francois van Riel 5000:-
gepagt bij Dirk van Andel 5700:-
x: verh: f 570:-
Borgen als voren.

Zout, Zeep Heere en redemptiegeld, overde Sis Suijdhollandse dorpen uijtgesondert Raamsdonk. Trekgeld 9 gl:
Ingeseth bij Casper Steenhof 1700:-
gepagt bij Josephus Allard 2200
x: verh: f 220
Borgen desselfs huijsvrouw Hendrina Theresia Verleg volgens appr. 8 maart 1743.

Zout, zeep, Heere en redemptiegeld over Raamsdonk.
Trekgeld 6 gl:
Ingeseth bij Casper Steenhof 760:-
gepagt bij Josephus Allard 940
x: verh: f 94
Borgen als voren.

Den Impost op 't nieuwbrandhout, Boter en fruijten en den XLe penn. op de Schepen.
Trekgeld 1 gl:
Ingeseth bij Casper Steenhof 40:-
gepagt bij Dirk van Andel 60:-
x: verh: f 6:-
Borgen [-].

Den Impost op de gedrukte papieren en 't klijn Zegel.
Trekgeld 6 gl:
Ingeseth bij Francois van Riel 1200:-
gepagt bij Francois van Riel 1360
x: verh: f 136
Borgen is gedispenseert van 't Stellen van borgen volgens App.t 8 maart 1743.

Somma f 11286:0:-
rantzoen f 564:6:-
Armgeld f 141:1:8
Trekgeldt f 14:0:0

Hooge en Lage Swaluwe.
Hoorngelden, Bezaaijde lande mitsgaders paarde geld, Koehouderssout, Schippers op hare rijse en 't Witt geraffineert Zout van buijten inkoomende over de Hooge en Lage Swaluwe.
Trekgeld 9 gl:
Ingeseth bij Francois van Riel 3550:-
gepagt bij Francois van Riel 3610
x: verh: f 361
Borgen als voren.

Zout, Zeep Heere en redemptiegeldt.
Trekgeld 3 gl:
Ingeseth bij Francois van Riel 490
gepagt bij deselfve 490
x: verh: f 49
Borgen als voren.

Den impost op de gedrukte papiere en 't Klijn Zegel.
Trekgeld 3 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 310:-
gepagt bij Francois van Riel 330
x: verh: f 33
Borgen als voren.

Somma f 4873:0:-
rantzoen f 243:13:-
Armgeld f 60:18:4
Trekgeldt f 15:0:0

Geertruijden Bergh.
Hoorngelden Bezaaijde landen, Paarden, Koehouders Sout, schippers op haare reijse, en 't Witt geraffineert Zout, van buijten inkomende over Geertruijdenbergh.
Trekgeld 3 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 280:-
gepagt bij Josephus Allard 330
x: verh: f 33
Borgen als voren.

Zout, Zeep, Heere en redemptiegeld, over Geertruijdenbergh.
Trekgeld 6 gl:
Ingeseth bij Casper Steenhof 700:-
gepagt bij Josephus Allard 790
x: verh: f 79:-
Borgen als voren.

Den impost op 't nieuw brandhoudt.
Trekgeld 1 gl:
Ingeseth bij Casper Steenhof 175:-
gepagt bij Casper Steenhof 210
x: verh: f 21,-
Borgen desselfs huijsvrouw Adriana Feijnenbuijk volgens App.t 8 maart 1743.

Den impost op de fruijten.
Trekgeld 1 gl:
Ingeseth bij Casper Steenhof 39:-
gepagt bij Casper Steenhof 39
x: verh: f 3:8
Borgen als voren.

Den impost op de Boter.
Trekgeld 2 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 235:-
gepagt bij Casper Steenhof 280:-
x: verh: f 28
Borgen als voren.

Den XLe penning op de Schepene.
Trekgeld 1 gl:
Ingeseth bij Johannes Enkweijler 2:-
gepagt bij Johannes Enkweijler 2
x: verh: f -:4:-
Borgen Sal contant betalen.

Den impost op de gedrukte Papieren en 't Klijn Zegel.
Trekgeld 6 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 625:-
gepagt bij Josephus Allard 880
x: verh: f 88,-
Borgen en medestander Mattheijs Heijs.

Somma f 2778:12:-
rantzoen f 138:18:14
Armgeld f 34:14:10
Trekgeldt f 20:0:0

Made, Drimmelen en S(t)anhasen.
Hoorngelden en Paardegelt, Bezaaijde landen, koehouders Sout, Schippers op haare reijse, en 't Witt geraffineert Sout van buijten inkomende.
Trekgeld f 6 gl:
Ingeseth bij Francois van Riel 1610
gepagt bij Philip du Boisson 1750
x: verh: f 175
Borgen desselfs huijsvrouw Pieternella van Son volgens appt. 8 maart 1743.

Zout, Zeep, heere en redemptiegeld overde Made.
Trekgeld f 3 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 390:-
gepagt bij Philip du Boisson 310
x: verh: f 37
Borgen als voren.

Zout, Zeep, heere en redemptiegeld over Drimmelen en S(t)andhasen.
Trekgeld f 1 gl:
Ingeseth bij Johannes Enkweiler 400:-
gepagt bij Philip du Boisson 110
x: verh: f 11
Borgen als voren.

Den Impost op de gedrukte papieren en 't Klijn Zegel.
Trekgeld f 3 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 270:-
gepagt bij Philip du Boisson 290
x: verh: f 29
Borgen als voren.

Somma f 2772:0:-
rantzoen f 138:12:-
Armgeld f 34:13:-
Trekgeldt f 13:0:0

Clundert.
Den Impost op de Boter over de Clundert.
Trekgeld f 1 gl:
Ingeseth bij Johannes Enkweijler 15:-
gepagt bij Cornelis Polders 20
x: verh: f 2:-
Borgen desselfs huijsvrouw Pieternella van der Ven volgens app.t 8 maart 1743.

Hoorngelden en Paardegelt Bezaaijde landen, koehouders Sout, Schippers op haare reijse en 't Witt geraffineert Sout van buijten inkomende.
Trekgeld f 9 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 4250
gepagt bij Philip du Boisson 4700
x: verh: f 470
Borgen als voren.

Zout, Zeep, heere en redemptiegeldt, overde Clundert.
Trekgeld f 6 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 630
gepagt bij Josephus Allard 630
x: verh: f 63
Borgen als voren.

Den impost op 't nieuwbrandhoudt, mitsgaders fruijten.
Trekgeld f 1 gl:
Ingeseth bij Philip du Boisson 2
gepagt bij Cornelis Polders 3,-
x: verh: f 0:6
Borgen als voren.

Den Impost opde gedrukte papieren en 't Zegel.
Trekgeld f 3 gl:
Ingeseth bij Francois van Riel 310
gepagt bij Cornelis Polders 350
x: verh: f 35
Borgen als voren.

Somma f 6273:6:-
rantzoen f 313:13:6
Armgeld f 78:8:6
Trekgeldt f 20:0:0

Sevenbergen.
Hoorngelden en paardegeldt bezaaijde landen, koehouders Sout, Schippers op haare reijse en 't Witt geraffineert Sout van buijten inkoomende.
Trekgeld f 12 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 6050
gepagt bij Cornelis Polders 6300
x: verh: f 630
Borgen als voren.

Zout, Zeep Heere en redemptiegeld over Sevenbergen.
Trekgeld f 6 gl: Ingeseth bij Josephus Allard 850
gepagt bij Philip du Boisson 1060
x: verh: f 106
Borgen als voren.

Den Impost op 't nieuw Brandhout.
Trekgeld f 1 gl:
Ingeseth bij Philip du Boisson 5
gepagt bij Cornelis Polders 11
x: verh: f 1-2
Borgen [-].

Den Impost op de fruijten.
Trekgeld f 1 gl:
Ingeseth bij Philip du Boisson 3:-
gepagt bij Cornelis Polders 6:-
x: verh: f 0-12
Borgen [-].

Den Impost op de Boter.
Trekgeld f 1 gl:
Ingeseth bij Philip du Boisson 20-
gepagt bij Philip du Boisson 30
x: verh: f -3-
Borgen als voren.

Den impost opde gedrukte papieren en 't Klijn Zegel.
Trekgeld f 3 gl:
Ingeseth bij Josephus Allard 400
gepagt bij Cornelis Polders 520
x: verh: f 52
Borgen en medestander Philip du Boisson/als voren.

Somma f 8719:14:-
rantzoen f 435:19:12
Armgeld f 109:0:-
Trekgeldt f 24:0:0

Somma Totalis
Somma f 142896:12:-
Rantzoen f 7144:16:12
Armgeld f 1786:4:4
Trekgeldt f 309:0:-

De Pagters en haare medestanders eemoge imposten op dese verpagtinge hebbende aangestaan hebbende gerequireerden Edt, in handen van de Heeren haar Ed:e Groot mog:e Commissaarissen affgelegt, als mede de Pagters vande Ses Suijdhollandse dorpen, en Hooge en Lage Swaluwe, mitsgaders Geertruijden Bergh, Made, Drimmelen en Sandhasen, Klundert, en Sevenbergen, en ten opsigte vande pagters vande bezaaijde landen met dien verstande, en op denselven voet als voor deesen op den 23 maart 1743.

(De Pagters in dese rolle begrepen hebben haare schriftlijke admissien vertoont)

Verpagtinge vande Gemeene middelen, over Dordt. en de drie omleggende Eijlanden gedaan den 24 Julij 1743, ter presentie ende ten over staan van de Heeren mr. Pompejus Berck vrijheer van Goidschalxoort en Johan van Neurenburgh.

Schepenen deser Stadt.

Hoexen Waardt.
Beestiaal over den voorsz. Waart.
Trekgeldt f 12:
Ingeseth bij Willem Kranenburg 5300:-
gepagt bij Dirk van Andel 6900
x: verh: f 690
Borgen desselfs huisvrouw Jenneke van Gemert volgens appt. 4 Juli 1743.

Somma f 7040:0:-
rantzoen f 352:-:-
Armgeld f 88:-:-
Trekgeldt f 12:-:-

etc.

Laatst gewijzigd: mei 2014