Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: verponding 1736


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3501 (verponding 1736)

(Voor de Stadt) Extract uijt de resolutien van mijn Ed heeren van den oudraad der Stadt Dordrecht, genoomen in haar Ed: groot achtb. vergadering gehouden op


Vrijdagh den 20:e Julij 1736

Is ter vergaderingh geexhibeert seeckere Lijste bij heeren Regeerende Borgermeesteren deser Stadt (ingevolge de resolutie van haar Ed:e Groot Achtb:e mijn heeren van den oudraad in dato den 15 junij 1736) geformeert raakende de verminderingh en soulaas dewelke behoorde gegeven te werden aan de Eijgenaars van de resp. Gaarn en Linnen Blijcken, mitsgaders de resp:e Schiptimmerwerven, alle gelegen buijten dese Stadt wegens de te hoogen aanslagh in de verpondingh, luijdende deselde Leijste als volgt,

(Voor 't Landt) Extract uit het generaal Register der ordinaris Verpondingen ingaande met den jaare 1734 over de Steeden, Dorpen en Gehugten van Zuidholland, ten Comptoire van de Finantie berustende, behelsende alle de Goederen die in de Verpondingen gequotiseert zyn, onder het Capittel van

Dordrecht
(volgens Redres generaal Ao 1632) Het Bailluwschap van Zuijd Hollandt en het Schoutampt van Dordrecht, te samen de oude verpond.e f 63-5-6
't Schout ampt na 't oordeel van Commissariss.en verhoogt met f 18-17-3
= f 81-12-9
12 Schroot ampten de oude verpondinge f 337-10-0
den Swijgenden Toll f 29-12-6
Chijnsen van de Carthorijsen f 0-6-0
Landt poorterije verpondinge f 11-12-0
Pondt ponden ook Landt Chijns genaamt f 1-16-6
Wijnroede verpondinge f 3-12-0
de Wind van een Runmole toebehoorende 't gast en Weeshuijs f 1-12-0
Recognitie van een molen op den dijk gesteld f 3-0-0
Stadts Lijnbanen te samen in Verpondingen f 4-1-3
= f 495-12-0

3951 Huijsen en andere gebouwen volgens het overgesonde Nieuwe gaarderboekc f 28741-6-0
Verhoogd volgens haar Ed: Mog: Resol: van 2e Maart 1734 en Lijste f 16-13-0
= f 29-253-14-0

Nogh verhoogd volgens overgesonde Lijste van de Heeren Burgerm.en der Stadt Dordrecht over de oude verpond.e
3 merg. 200 Roeden van Ramen en Tuijnen onder de Heerlijkheijt Merwede, behoorende onder de vrijdom van de Stadt f 18-18-0
7 Mrg: 150 R: Ramen en Tuijnen onder Dubbeldam, mede behoorende onder de vrijdom van de Stadt f 42-8-0
10 Merg: 350 R. = f 61-6-0 = f 29.315-0-0
Ao1734 vermindert bij Doleancie op de Huijsen volgens Lijste en haar Ed Mog. Resol. van den 1e Aug. 1735 f 9-9-0
= f 29.305-11-0

Accordeert met het voorsz. Register voor sooveel het geëxtraheerde aangaat. (1735)

Lijste van 't bel op de verminderingh weegens de verpondinge op de huijsen over welkers aanslag was gedoleert

Dordreght
115 - Cornelia Vivien, (verp. volgens de 1 tauxatie) f 3-7-0, (by doleantie gesteld op) -, (in Verpondinge vermindert) 3-7-0
3020 - Jan van Valkenburgh, (verp. volgens de 1 tauxatie) f 1-2-0, (by doleantie gesteld op) -, (in Verpondinge vermindert) 1-2-0
3040 - Jan Bosman, (verp. volgens de 1 tauxatie) f 19-17-0, (by doleantie gesteld op) 5-17-0, (in Verpondinge vermindert) 5-0-0
Merwedepolder
3 - Jan van der Verweijde, 3-7-0, -, 3-7-0
Alblasserdam
116 - Willem de Fokker, 1-0-0, -, f 1-0-0
Giesen Ouderkerk
7 - Cornelis Teunuise, f 1-0-0, f 1-0-0
8 - Arij Luijtje, f 0-8-0, -, f 0-8-0
41 - Pieter Cornelisse Vink
41 - de kinderen van den wed. Hend: Balk
49 - Gerrit Arentse Eijkelenboom
Peursum
24 - de kinderen van Cornelis Romijn, 2-3-0, 1-13-0, 0-10-0
outheijnennoort
16 - Gerrit Gijsbertse Hordeijk, 1-7-0, -, 1-7-0
Hendrik Ido Ambaght
90 - de Wed. Corstiaan Backus, 4-0-0, 1-0-0, 3-0-0
Nieuw Bonavontura of s Gravendeel
53 - Hendrik van den Santheuvel, 3-15-0, 1-0-0, 2-15-0
Geertruijdenbergh
441 - 's Lands Koijschaus, 2-10-0, -, 2-10-0
Sevenbergen
267 - Adriaan Dingeman, 0-10-0, -, 0-10-0
268 - Bartholomeus de Roij, 0-10-0, -, 0-10-0
283 - Leendert Melisz Domé(?) van Pieter Vermeulen, 0-10-0, -, 0-10-0

= 33-740, 11-13-0, 21-14-0
= de Stad Dordreght 15-6-0, 5-17-0, 9-9-0
= de Stad en district te samen 48-13-0, 17-10-, 31-3-0

(door de Hr van Meerdervoort overgegeven in Augusto 1735)

Extract-Lyste der Huisen en gebouwen over welkers aanslag by de respective Eigenaars weegens de laatst gedaane tauxatie der ordinaris Verpondinge is gedoleert, en die by Commissarissen van har Edele groot Mog., Speciaal gecommitteert tot het examineeren der Memorien en Bewysen van de gedaane doleantien, in Verpondinge zyn gesteld, of geheel afgeschreeven soo als by ieder post staat uitgetrokken.

Zuijdholland
Dordreght
115 - Cornelia Vivien afgebroken, 3-7-0, -, 3-7-0
3020 - Jan van Valkenburg, 1-2-0, -, 1-2-0
3040 - Jan Bosman, f 10-17-0, f 5-17-0, f 5-0-0
Accordt. met de origineele Lijste ter Secretarie van Holland berustende voor soo veel het geextraheerde aangaat (1735)

Laatst gewijzigd: februari 2017.