Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: visstallen op de Grote Zeevismarkt 1665-1810


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 9
Inventarisnummer: transportakten binnen de stadspoorten: 1621 (1665-1667), 1622, 1623, 1624, 1625, 1626 (1677-1678), 1628, 1669 (1776-1777), 1671 (1780-1781), 1673, 1675, 1677, 1682; transportakten buiten de stadspoorten: 1748 (1672-1686), 1749 (1687-1694), 1750 (1695-1703), 1751 (1704-1709), 1752 (1710-1719), 1753 (1720-1727), 1754 (1728-1741), 1755 (1742-1753), 1756 (1754-1767), 1757 (1768-1778), 1758 (1779-1785), 1759 (1786-1794), 1760 (1795-1801), 1761 (1802-1808), 1762 (1809-1811).

Visstallen op de Grote Zeevismarkt 1665-1810


(beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)

- 31(sic!) visstallen (volgens verponding 1730 en gaarderboek verponding 1733);
- de stallen stonden in rijen naast de Waalse Kerk; vis (en ook vlees) werd al vanaf de Middeleeuwen verkocht in door de stad gecontroleerde marktplaats;
bij de verbreding van de Visstraat aan het eind van de 19e eeuw werd de vismarkt in de Vissstraat opgeheven; (bron: Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813, Willem Frijhoff)
- 50 visstallen;
- de prijs van een visstal is (bijna) altijd f 600;

- [21-5-1674] Den xxi Meij 1674.
Vande Ed. heeren Borgemeesters deser Stadt Dordrecht ordre becomen, om voortaen dem xl penn.
vande Coopenn. vande Visstallen ten behoeve vande Stadt te ontfangen, ende verantwoorden,
alsoo de vrijdommen vande voors. Stallen, ende niet de gront wert vercocht, die altijts aende Stadt verblijft

Zulcx dat de opdrachten vande voors. Stallen die t zedert den 21 meij 1674 sullen comen te
geschieden, In dit Register van Stadts gronden sullen werden gestelt, alsmede oock alle de
huijsen of Beterschap vande Erve staende inde Stadt, welckers gront dese Stadt Competeert.

1684.
met Januarij 1684 van(de) Ed. heeren Borgemrs. deser Stadt Dordrecht Resolutie en(de) ordre becomen
dat voortaen den xl penn. van(de) melioratie van molens etc ten behouve van(de) stadt sal erden verantwoort,
sulcs t sedert Januarij 1684 de transporten in desen registers sijn gestelt t welcke alhier dient voor Memorie.
[BRON: RAD 9-1748 (eerste pagina)]

- [16-09-1766] Appoinctement op 't Reg. vande Viskoopers ten eijnde
Voortaan geen belastingen te passeeren op Visstallen, dan alvorens daar van kennis te geve aanden innemeester, en niet hooger moge geschiede als van 600 gl.
De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Supp.ten haar gedaan versoek, en statueert mitsdien dat Conform 't 4e Articul van t reglement vanden 28 Julij 1691 niemand &c
Ordonneert wijders dat alvorens de Vischstallen van nu voortaan zullen mogen worden belast of gehipothequeerd vande opgave ten dien einde gedaan aan den Innemeester door een der Clercquen ter Secretarie kennisse gegeven zal worden, dat de voorsz. belastinge niet hooger zal mogen geschieden als tot 600 gl en dat alle hoogere belastingen off verbanden, of schoon dezelven sub en obreptief verkregen zouden mogen worden van nu voortaan geschiedende door dese nul en van geene waarde zijnde, geensints zullen konen praejudiceeren aan zodanig Regt als de innemeester zoude kunnen sustineeren hem tot bekoming van 't geene de Viskoopers aan hem wegens den bij den afslag gekogten Visch verschuldigt zouden mogen zijn op de meerdere waarde der Vischstallen te Competeeren.
En zal dese in t keurboek en Copie aande Clercquen ter Secretarie gegeve worde.
Actum 16 September 1766.

[BRON: RAD 9-1759 (los papier vooraan in het boek met transporten 1786-1794)]

- [16-09-1766] (Karsseboom) Aande Ed. Groot Agtb. Heeren, den heer President Burgermeester, en die vanden Geregte der Stadt Dordregt.
Geven reverentelijk te kennen, Boekhouder, en deekenen van 't Groot Viskoopersgilde binnen dese Stadt, dat off Schoon de keuren vander Suppt. Gulde koomen meede te brengen, dat onder anderen niemandt, Eenige gesoute, off gerookte Salm, sal vermoogen te vercoopen, ten zij hij is Een vrije Gilde broeder vanden voorsz: Gilde, Zijlieden Suppl.ten Egter koomen te ondervinden dat dagelijcx veele vreemde persoonen, zig niet ontsien van buijten dese Stadt, gerookte en andere Salm in te brengen, en Langs s heeren Straeten te venten, en te verkoopen, tot werkerlijke Prejuditie vander Suppl.ten Gemeene Gildebroeders, en dat daer door ook gelegentheijd werdt gegeven dat 't middel vanden 9e Penning werd gefraudeert, en 't gemeenteland dusdanig verkort.
Waeromme de Suppl.ten hun toevlugt neemen tot UEd: Groot agtb. ootmoedig versoekende dat UEd. Groot Agtb. gelieven te Statueeren, dat niemand binnen dese Stadt geen vrije Gildebroeder vander Suppl.ten gilde zijnde Eenige gesoute, off gerookte Salm, van buijten dese Stadt sal moogen inbrengen, om binnen dese Stadt te vercoopen (buijten de ordinaris afslagh) off Langs 's heren straeten te venten, of te vercoopen, op verbeurte van deselve Salm ten behoeve van 't Weeshuijs, en Een boete in gelde, Soodanig als uEd:e Groot agtb. zullen gelieven te bepaelen ten hoeven van den Nederduijtschen Diaconie Armen alhier ter Steede.
(Zij Supplt. verder de vrijheid neemen Ed. Groot Agtb. Eerbiedig voor te dragen, dat hun Suppl.ten gildebroederen, hunne ingekogte visch, gehouden zijn, aenden Innemeester contant te voldoen, dog veele daerinne nalatig blijven, en somtijds maenden door hem, tot zijn ongenoegen moeten werden gecrediteert, daer in tegendeel hij innemeester gehouden is, kort na den afslag, en wel dienselve morgen, de ventjagers, en de geeene dewelke Visch aenden afslagh ter markt brengen, Immediaet te betaelen, in welk credit hij Innemeester aende Suppl.ten hadde gedeclareert Sonder Eenige Securiteijt niet Langer te kunnen continueeren, zij Suppl.ten op middelen waeren bedagt geweest om den voornoemde Innemeester Soo veel doenlijk Secuur, en daer door) de betaling voor de gildebroederen Faul te maeken, geeen beter Expedient hadden uijtgevonden, dan dat uEd. Groote Agtb. geliefden te ordonneeren, ende te Statueeren, dat geen Visch-Stallen en zullen moogen werden belast, off gehijpotheequeert, alvorens aenden Innemeester der voorn: Vismarkt inder tijt daer van kennisse en advertentie sal was gegeven, en dat de voorsz. betalsting niet hooger al moogen geschieden dan tot de Somme van ses hondert guldens en 't gilde deselve vis-stallen meerder waerdig bevonden werden hij Innemeester uijt hoofde van gegeve Credit, op dt meerdere sal hebben Een Legael regt, ter becoming van 't geeene deselve aen hem Innemeester weegens bij den afsalg gekogte visch, zullen weezen verschult.
Twelk doende uijt naam der Supplt. Jan van der Star, Procr. 1766.
+
De Camere alvorens de disponeeren Committeert de Heeren Hoeufft en De Witt Scheepenen dezer Stad, omme de nevenstaande Requ(e)ste nader te Examineren en Haar Ed. Groot Achtb. dienen van Haar Ed considerantien en advis Actum den 15 Julij 1766.
+
De Cameren gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commiss.en mitsgrs. gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te accordeert de Supp.de haar gedaan versoek, en statueerd, mitsdien dat conform 't 4e art: van 't Reglement vanden 28 Julij 1691 niemand onvrij wesende ende 't Vischkkoopers gildt niet hebbende, vermogen zal eenige gesoute off gerookte salm 't zij in 't geheel of ten deele (buijten de ordinaris afslag) binnen deze Stad uit te gebruijken of te verkoopen, op verbeurte van derzelve Salm ten behoeve van 't Weeshuijs en eene boete van f 12 ten behoeven van de Nederduijtsche diaconie Armen zijnde egter daar onder niet begrepen het inbrengen van zalm, door Borgers of ingezeteren elders gekogt ofte gedaan koopen Ordonneert wijders dat alvorens de Vischstallen van nu voortaan zullen mogenworden belast of gehipothequeerd van de opgave ten dien einde gedaan aan den innemeester door een der Clercquen ter Secretarie kennisse gegeven zal worden, dat de voors. belastinge niet hooger zal mogen geschieden als tot f 600, en dat alle hoogere belastingen, off verbanden schoon dezelven sub en Obrestiefe verkregen zonder mogen worden van nun voortaan gescheidende door dese nul en van geene waarde zijnde, geenzints zullen konnen praejudicieeren aan zoodanig regt als de Innemeester zoude kunnen sustineeren hem tot bekomen van 't geene de Viskoopers aan hem wegens den bij den afslag gekogten Visch verschuldigt zoude mogen zijn op de meerdere waarde der Vischstallen te competeeren.
En zal deze in 't keurboek van 't Groot Vischkoopers Gilde worden geregistreert, ten eijnde zig naar dezelve te gedragen, als mede Copie ter Secretarie dezer Stad om zig daar na te reguleeren.
Actum den 16 September 1766.

[BRON: RAD 9-1759 (los papier vooraan in het boek met transporten 1786-1794)]

- [1766] Requeste Boekhouder en deekenen van 't Groot Viskoopers Gilde binnen Dordrecht Suppl.ten
J. vander Star, procureur
In handen van de Heeren Commiss. Hoeufft en de Witt 15e Julj 1766.
+
Als UEd. groot Agtb: sullen gelieven te bepaalen ten behoeven van de nederduijtse Diaconi armen alhier ter Steede.
Dat den Supplianten verder de vrijheijd nemen UEd. Gr. Agtb. eerbiedigh voor te draagen, dat hun Supplianten Gildebroederen hunnen ingekogte visch gehouden sijn aan den Innemeester contant te voldoen gelijk ook daar tegens hij innemeester gehouden is kort na den afslag en wel dien selven morgen de ventjagers en de geene, de welke visch aan den affslag ter mart brengen immediaet te betaalen, dog dat veelmalen ...etc


nr visstal eigenaar jaar soort akte nieuwe eigenaar
VISSTAL NR. 1
1 Jasper Schul (cap.n leggende inde kille) 1669 transportakte Hendrick Klinckebijl
1 Hendrick Clinckebijl 1673 transportakte Arijen van Gravensteijn
1 Arij van Gravestijn (viscoper) 1690 hypotheekakte (28-2-1690 f 300 tbv Johan vd Hoop (RAD 9-1632 folio 75)) -
1 Arij van Gravestijn (viscoper) 1694 hypotheekakte -
1 Catrijntje van der Beeck weduwe Arij van Gravestijn 1698 transportakte Blasius van Haerlem
1 Blasius van Haerlem 1699 transportakte Govert Gravendijck
1 Goverd Gravendijck 1718 transportakte Willem de Jongh
1 erfgenamen Willem de Jongh 1745 scheiding Aalbert de Jongh
1 Anna Margrita Struijk weduwe Aalbert de Jonk 1793 transportakte Adrianus van Striemen
1 Adrianus van Striemen 1793 kustingbrief -
1 Adrianus van Striemen 1802 transportakte Andries Plukhooij
1 Andries Plukhooij 1803 hypotheekakte -
1 Andries Plukhooij 1808 transportakte Cornelis Lemkes (paruikmaker)
VISSTAL NR. 2
2 Adriaen de With 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
2 Willem de Witt (ontfanger van des Graeffelijckheits Tolle) 1676 transportakte Johannes Asmer
2 Johannes Asmer 1676 hypotheekakte -
2 Johannis Asmaar (viscooper) 1720 testament Willem Walraven
2 Willem Walraven 1720 custingbrief -
2 erfgenamen Willem Walraven 1745 testament Catharina Beekmans wed. van Leendert Walraven (vanaf zijn 25-jarige leeftijd haar zoon: Leendert Walraven)
2 Leendert Walraven 1748 hypotheekakte -
2 Leendert Walraven 1771 schuldbrief -
2 (erven van) Leendert Walraven 1782 transportakte Jan Palm (zeeschipper)
2 Jan Palm (schipper) 1790 transportakte Jan de Vries (vlotwerker)
2 Jan de Vries (vlotwerker) 1790 hypotheekakte -
2 Jan de Vries (wonende onder de Mijl) 1801 transportakte Dirk Galmeijer
2 Hendrik Galmeijer 1803 transportakte Dirk Loef
VISSTAL NR. 3
3 Pieter Cornelisz. Hoeck 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
3 Pieter Corns. Houck (viscooper) 1685 hypotheekakte (t.l.v. Grietjen Arents; in 1686 gecasseerd door Job Manusz Vrijberge) -
3 executeurs testament van Pieter Cornelis Houck 1686 transportakte Job Manus Vrijbergen
3 Ariaantje Ariensz vander Boodt weduwe Job Manisse Vrijbergen 1698 transportakte Hendrick Koemans
3 Hendrick Coomans (viscooper) 1698 hypotheekakte -
3 Hendrick Koemans (viscoper) 1701 transportakte Jan van der Made
3 Jan van der Made (viscooper) 1711 transportakte Cornelis Remsdijck
3 Cornelis Remsdijck 1711 hypotheekakte (2x) -
3 Emmigje van den Bergh weduwe Cornelis Remsdijck 1729 transportakte Cornelis van de Grient
3 erfgenamen abintestato van wijlen Cornelis van de Griendt 1774 transportakte Francois Meloen (silversmit)
3 Frans Meloen 1776 transportakte Dirk Engering
3 Dirk Engering 1776 custingbrief -
3 Dirk Engering 1776 obligatie -
3 Johanna Jacoba van Cleeff getrouwd aan Dirk Engering 1786 transportakte Cornelis Hendrik de Witt
3 Cornelis Hendrik de Witt 1789 transportakte Hendrik Los
3 Hendrik Los 1789 custingbrief -
3 Hendrik Los 1796 transportakte Abraham van Kamen Abrahamsz
3 Abraham van Kamen Abrahamsz 1796 custingbrief -
3 Abraham Kamen Abrahamsz 1804 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 4
4 Jurien van Arnhem 1661 transportakte Jan vander Linde
4 Jan vander Linde 1661 hypotheekakte -
4 Jan Jansz. vander Linde 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
4 voogd nagelaten kinderen van Jan vander Linden 1674 transportakte Thielman van Terneij
4 Thielman van Terneije 1676 transportakte Gerrit van Duijnen
4 Geerardt van Duijnen 1678 transportakte Jacob Pauwels Olivier
4 Jacob Pauwels Olivier (viscooper) 1678 hypotheekakte -
4 Grietge Jans weduwe Jacob Pauwels Oliviers 1682 transportakte Govert Jans de Bont
4 Govert de Bont (explotier van de hove van Hollandt) 1685 transportakte Sr. Jacob Sasbout Souburgh (op(e)rateur)
4 Sasbout Soeborgh (operateur) 1692 transportakte sr. Govert de Bont (explotier)
4 Jannetta Braam weduwe Govert de Bond 1697 transportakte Hendrick Wittings
4 Adriana Alida Wittingh, enige nagelaten dochter van Hendrik Witting 1728 transportakte Adriaan Mouwens
4 Adriaan Mouwens 1728 hypotheekakte -
4 nagelaten kind van Adriaan Mouwens (viscoper) 1737 transportakte Adriaan Spierings
4 Adriaan Spierings 1737 hypotheekakte -
4 Adriaan Spiering 1753 hypotheekakte -
4 Elisabeth Veltman weduwe en boedelhoudster van Adriaan Spiering 1755 transportakte Godefridus Melot
VISSTAL NR. 5
5 Jan Huijberts Glas (vischcooper) 1665 transportakte Pieter Daniels Pop
5 Pieter Daniels Pop 1682 hypotheekakte (t.l.v. Jacobus van der Velde (apothecaris) -
5 Pieter Daniels Pop (out visccooper) 1685 transportakte Laurens Verop (twijnder)
5 erfgen. Johan Verop [NB. Johannes, ged. Dordrecht 22-8-1685, zn. van Laurens Verop (otr. 7-5-1684) en Geertje Francken Verboom] 1737 transportakte Lambert Kuiper
5 Lambert Kuijper (viskooper) 1740 hypotheekakte -
5 Lambert Kuipers (wonende in 't Oude Mannenhuis) 1771 transportakte Elias Verhoeven
5 Elias Verhoeven 1771 custingbrief -
VISSTAL NR. 6
6 Jacob Cop 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
6 geabandondeerde boedel van Geerit Marchiael 1674 transportakte Aert Hovorst
6 Aert van Hovorst 1674 hypotheekakte -
6 Aert van Hovorst (coopmansbode van dese Stadt op Amsterdam) 1681 transportakte Rombout van Hees (lootgieter)
6 Rombout van Hees 1696 transportakte Jan de Mulder
6 Jan de Mulder (viscooper) 1696 hypotheekakte -
6 Jan de Mulder 1698 transportakte Pieter Sips
6 Pieter Sips 1700 hypotheekakte (t.l.v. Arien Ariense Bos) -
6 Pieter Philipz 1702 ontvangsten Groot Comptoir -
6 Bartell van Eck (viscooper) 1710 transportakte Lammert Bickbergen (incl. schuldbrief f 500 Arien Ariensz Bos 6-11-1700)
6 Hendrika Kalff weduwe van Lammert Bikbergen 1729 transportakte Lambert de Jongh
6 Lambert de Jong 1773 transportakte Arij de Glint (timmermansknegt)
6 Arij de Glint 1799 transportakte Leendert Louter (wonende even buiten deze Stad)
VISSTAL NR. 7
7 Willem vander Kievit (vischcooper) 1666 hypotheekakte [Anthonij de Wilde, possesseur hypotheek, geroijeerd 1667] -
7 Willem van(de) Kievit 1667 transportakte (incl. schuldbrief f 625 t.b.v. Franchois van Breedenhoff) Anthonij Arnoutsz. de Wilde
7 Anthonij de Wilde (vischcooper) 1667 hypotheekakte (f 600 t.l.v. Poulus Emont) -
7 Anthonij de Wilde (viscooper) 1686 transportakte (incl. schuldbrief f 600 t.l.v. Pauwels Emont) Matthijs Dooren
7 Pauwels Emondt 1689 transportakte Jan Jans Jonghbloet
7 Jan Jans Jonghbloet 1689 hypotheekakte -
7 Jan Janz Jonghbloet (viscooper) 1691 transportakte Cap.n Johan van Dorren
7 Jan van Dorren 1702 ontvangsten Groot Comptoir -
7 Sara Heussen weduwe Johan van Dorre 1720 transportakte Evert Buijtenheck
7 Evert Buijtenheck 1720 custingbrief -
7 Evert Buijtenheck (viscooper) 1723 transportakte Stephanus Brants
7 Johanna Steekruijters weduwe Jacob de Bie 1725 transportakte Fredrik IJegens
7 Fredrik Eijgens (schipper) 1737 transportakte Johannes Droesen
7 Johannes Droesen 1737 hypotheekakte -
7 Jacoba Steenhuijsen als last en procuratie hebbende van haar man Johannes Droesen (wonende te Delfshaven) 1758 transportakte Anthonij Meijer (jongman)
7 Huijbert Meijers (viscooper) als vader en voogd over sijn minderjarige zoon Anthonij Meijers 1758 transportakte Barent Leemsche [Leemschot]
7 Barend Leemschot 1775 hypotheekakte -
7 Barend Leemschot 1788 transportakte Cornelis Rudag
7 Hendrik Pieter van Well (lootgieter) 1796 transportakte Adrianus van Well
7 Adrianus van Well 1801 transportakte Johan Christoffel Schum (kalkmeter)
VISSTAL NR. 8
8 Laurens van Duijnen (viscooper) 1673 hypotheekakte -
8 Laurens van Duijnen (viscooper) 1674 hypotheekakte -
8 Laurens van Duijnen (viscooper) 1676 hypotheekakte -
8 Laurens van Duijnen (viscooper) 1681 aanbedeling Geerd de Ridder (naargelaten zoon Elisabeth van Duijnen en Ruth de Ridder)
8 Ruth de Ridder als vader en voogd van Geerit de Ridder 1687 transportakte Hugo de Roon
8 Hugo de Roon 1687 hypotheekakte -
8 Hugo De Rooij (viscooper) 1693 transportakte Gillis Huijbertse
8 Gillis Huijbertsse (viscooper) 1694 hypotheekakte -
8 Jillis Huijberts (viscooper, borger deser Stad) 1700 hypotheekakte -
8 Gillis Huijbertse (borger tot Zas van Gent) 1715 transportakte (geen visstalnummer vermeld) Sr. Jan Kluijt
8 Jan Cluijt 1720 ontvangsten Groot Comptoir -
8 Willem Kluijt (apothecaris) 1764 transportakte Jan Nagels
8 Jan Nagels (viskoper) 1764 hypotheekakte -
8 Jan Nagels 1767 hypotheekakte -
8 Pieternella Borst weduwe Jan Nagels 1773 transportakte Nicolaas Matthijs
8 Nicolaas Matthijsse (viskoper) 1777 transportakte Cornelis Smits (minderjarige)
8 Cornelis Smits (viskoper) 1786 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 9
9 Pieter van Abeel 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
9 Pieter vande Abeele (outviscooper) 1684 transportakte Jan Crillaerts (blockmaker)
9 Jan Crillaert (viscooper) 1694 transportakte Sr. Cornelis van Aensorgh
9 Sr. Cornelis van Aensorgh 1697 transportakte Pieter Wouterse Spruijt
9 Pieter Spruijt (viscooper) 1698 hypotheekakte -
9 Pieter Spruijt (althans wonende buiten dese Stad) 1700 transportakte (f 600) Anthonij Doorn
9 Maria Pitte weduwe Anthonij Doorn (viscooper) 1713 transportakte (f 600) Jan van de Meij
9 Jan van de Meij 1713 hypotheekakte (f 500) -
9 erfgenamen van wijlen Jan van de Meij 1723 transportakte Arij Voorstappen (mr. timmerman)
9 Arij Voorstappen (viskooper) 1725 transportakte Johannis van Laar
9 Marija Verlaar weduwe Jacob van Bikbergen 1741 transportakte Pieter Steenbeek
9 Hendrika Scheerders weduwe/boedelhoudster van Pieter Steenbeek 1750 transportakte Huijbert Meijers (twijndersknegt)
9 Jacoba Blok weduwe en boedelhoudster extestamento van wijlen haren man Huibert Meijers 1773 transportakte zoon Anthonij Meijers
9 Antonie Meijers (viskoper) 1788 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 10
10 Wilm den Ruijter 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
10 erfgenaam van Wm. [Willem] de Ruijter 1677 transportakte Arijen Sijmons Cool
10 Arijen Sijmons Cool 1677 hypotheekakte (2x) -
10 Arijen Sijmons Cool (schipper) 1678 transportakte Dirck Prent (passementwerker)
10 Dirck Prent (passementwerker) 1678 hypotheekakte -
10 Dirck Prent (viscooper) 1686 transportakte Joost van Driel
10 Joost van Driel (viscooper) 1686 hypotheekakte -
10 Cristijna Hulstmans weduwe Joost van Driel 1699 transportakte Isaacq van der Flonck
10 Isaacq van der Flonck 1699 hypotheekakte -
10 Isaacq van der Flonk (viscooper) 1722 hypotheekakte -
10 uit de boedel van Isaacq vander Flonk 1726 akte Jan van der Flonk
10 Johan van der Flonck (viscooper) en huisvrouw Elisabet van Hulst 1727 hypotheekakte -
10 Jan van der Flonk (viskooper) 1730 transportakte Johannes der Moeij (viskooper), zoon van Nicolaas der Moeij
10 Johannes der Moeij, geadsisteert met Nicolaas der Moeij zijne vader en bloedvoogd 1730 hypotheekakte -
10 erfgenaam Johannes der Moeij (viscooper) 1744 transportakte Arnoldus van Esch
10 Arnoldus van Esch (viscooper) 1744 custingbrief -
10 Cornelia Bouman huijsvr van Arnoldus van Esch 1745 transportakte Cornelis Der Moeij
10 Metje der Moeijen 1803 transportakte Jacobus van Maarsseveen
10 Jacobus van Maarsseveen 1803 kustingbrief -
VISSTAL NR. 11
11 Hendrick Geurtsz. 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
11 Hendrik Geurtse 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
11 Hendrick Gerritse Luijtenburgh 1714 transportakte Lammert Kemp
11 Lammert Kemp 1714 custingbrief -
11 Lambert Kemp 1716 schuldbrief (t.n.v. Hendrik Gerritse van Luijtenburgh t.l.v. Lambert Kemp) -
11 Lambert Kemp 1720 ontvangsten Groot Comptoir -
VISSTAL NR. 12
12 Anthoni Aernouts de Wilde 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
12 Matthijs van Dooren 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
12 Mattijs Doren (obiit) 1702 ontvangsten Groot Comptoir -
12 Geertruij Jansz. wed. van Matthijs Doorn (viscooper) 1704 transportakte Jan van Lier
12 Jan van Lier (viscoper) 1715 hypotheekakte -
12 Anna Wagemaker weduwe Johannis van Lier (viscooper) 1718 transportakte Cornelis van Esch (mr. smith)
12 Cornelis van Esch 1757 transportakte David Huijsman
12 David Huijsman (viskooper) 1757 hypotheekakte -
12 visstal nagelaten bij David Huijsman 1758 transportakte Adriana Huijsman
12 Aart Spaan als in Huwelijk hebbende Adriana Huijsman 1762 hypotheekakte -
12 Aart Spaan als in huwelijk hebbende Adriana Huijsman 1762 transportakte Johannes Noteman
VISSTAL NR. 13
13 Govert van Eijssel 1669 transportakte Jacob van Est
13 Jan Theunis Corbel en Janneken Backers (weduwe Jacob van Est) 1680 transportakte Jan Jacobs
13 Jan Jacobse (viscooper) 1694 transportakte Jan Pieterse Cop
13 Jan Pieterse Cop 1694 hypotheekakte -
13 Jan Pietersse Cop (viscoper) 1696 transportakte Balte Boll
13 Balte Bol 1714 transportakte Hugo vander Vliet
13 Hugo vander Vliet (viscooper) 1714 hypotheekakte -
13 Cornelis van Vliet 1731 transportakte Jacob Lambert
13 Jacob Lambert (viskooper) 1731 hypotheekakte -
13 Cornelia Schuurmans weduwe Jacob Lambert 1741 transportakte Adriaan van Lier
13 (erfgenamen) Adriaan van Lier 1794 transportakte Johannes Colijn
13 Johannes Colijn 1794 transportakte Johannes van den Nieuwenhuizen
13 Johannes van den Nieuwenhuizen 1794 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 14
14 Jan Janssen Wor (vischcooper) 1668 transportakte Johannes Janssen Verlove
14 Johannes Janssen Verlove 1668 hypotheekakte (gecasseert 1681) -
14 Jan Janse Verloove (viscooper) 1681 hypotheekakte (gecasseert 8-7-1715) -
14 Johannes Verloove (viscooper) 1685 hypotheekakte (gecasseert 9-3-1695) -
14 Johannes Verlove (viscoper) 1694 hypotheekakte (14-10-1694; f 400 tbv Sr. Abraham de Both)(RAD 9-1634 folio 151vs/152 niet gepasseerd) -
14 Johannes Verlove (viscooper) 1695 hypotheekakte -
14 Johannes Verloven (viscoper) 1715 transportakte Hermanus Schurman
14 Christina Smits weduwe Hermanus Schuurmans (viscoper) 1738 transportakte Hendrik Vermeulen
14 Hendrik Vermeulen 1738 custingbrief -
14 Hendrik Vermeulen 1738 hypotheekakte -
14 insolvente boedel Hendrik Vermeulen (gewesene viskoper) 1740 transportakte Hermanus van Beest (mr. hoedemaker)
14 Hermanus van Beest 1740 schuldbrief -
14 Hermanus van Beest (coopman) 1766 transportakte Gijsbert Sliep
14 Gijsbert Slijp 1772 transportakte Jan Tants
14 Jan Tants 1772 custingbrief -
14 Jan Tants 1777 hypotheekakte -
14 Jan Tans (schildersbaas) 1780 transportakte Jan Cingels de jonge (koornmeter)
14 Jan Cingels de jonge (koornmeter) 1780 hypotheekakte -
14 Jan Singels de jonge (koornmeter) 1783 hypotheekakte -
14 Jan Singels de jonge 1783 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 15
15 Cornelis Spier 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
15 Geertruij van Buijll weduwe Sr. Cornelis Oudland (pagter) 1699 transportakte Cornelis Dura
15 Cornelis Dura (viscooper) 1699 hypotheekakte -
15 Cornelis Dura (viscooper) 1700 transportakte David van der Kloet
15 David van der Kloet (viscooper) 1700 hypotheekakte -
15 David Hermanse vander Kloet (viscooper) 1705 hypotheekakte -
15 David van der Kloet (viscooper) 1708 transportakte Willem Aston
15 Willem Aston 1710 hypotheekakte -
15 Willem Aston (viscooper) 1713 hypotheekakte -
15 Willem Aston (viscooper) 1718 transportakte (+ schuldbrief Corn. van Aansurg aanbedeeld door sijn vader) Pieter Smits
15 Pieter Smits (viscooper) 1721 transportakte Goris Meesters
15 Goris Meesters 1727 hypotheekakte -
15 Marijke Kleijkluijt weduwe Goris Meesters 1730 transportakte Jan van der Meijle
15 Jan van der Meijle 1730 hypotheekakte (gecasseert 6-7-1739) -
15 Jan van der Mijle (viscooper) 1739 hypotheekakte (gecasseert 11-6-1751) -
15 Jan vander Meijle 1751 transportakte Ulcke Korthals
15 Ulke Korthals (viscooper) 1755 hypotheekakte -
15 Ulke Korthals (viscooper) 1759 hypotheekakte -
15 Ulke Korthals (viscooper) 1761 transportakte Johannes Blekston
VISSTAL NR. 16
16 Hendrick de Wilde 1669 transportakte Steven Steen
16 Steven Steen 1669 hypotheekakte -
16 Steven Steen (viscooper) en Hendrick Claes van Rijn 1677 hypotheekakte (twee visstallen; één gekocht van de erfgenamen van Pieter Vinck t.b.v. van stiefzoon) -
16 Steven Steen 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
16 executeurs testament van Steeven Steen 1728 transportakte Sr. Francois Beud (coopman in wijnen)
16 dr. Gijsbert Beudt (burgemeester van de Agten deze stad etc) 1764 transportakte Hendrik Borret
16 Hendrik Borret 1764 custingbrief -
16 Lijsje Killemans weduwe Hendrik Borret 1777 transportakte haar minderjarigen zoon Gilles Borret
16 Gillis Borret 1783 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 17
17 Adriaen van Gravesteen 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
17 Willem van Bommel (viscooper) 1676 hypotheekakte -
17 Willem Ariens van Bommel (viscooper) 1678 hypotheekakte -
17 Wm. van Bommel 1679 transportakte Davidt Crina
17 David Crena (viscooper) 1693 transportakte Sr. Johannes van Steenbergen (mr. chirurgijn)
17 Catharina van Steeland weduwe Johannes van Steenbergen (viscooper) 1713 transportakte Adriaan Reij
17 Geertruij Peijs wed.e van Adriaan Reij 1715 transportakte Hendrick van der Burgh
17 Hendrick van der Burgh 1715 hypotheekakte -
17 Hendrik van der Burg (viscooper) 1717 transportakte Adriaen Tempelaer
17 erfgenamen van Jenneken Wagemakers huijsvrouw van Adriaan Tempelaer (laatst gewoond hebbende en overleden tot Gouda) 1757 transportakte Pieter van Lier
17 Pieter van Lier 1796 transportakte Johannes Borret (kledermakersbaas)
17 Johannis Boret (viskoper) 1799 hypotheekakte -
17 Johanna Koevoets weduwe Johannes Boret 1806 transportakte Huibert Meijers
VISSTAL NR. 18
18 procureur van wijlen Corn. Jans de Roth 1679 transportakte Johan Hellu (in 't Collegie der Veertigen, notaris en procureur)
18 erfgenamen Johannes Hellu 1688 transportakte Willem van Luijtenburgh (geadsisteert met sijn vader Hendrick Luijtenburgh)
18 Willem van Luijtenburgh (viscooper) 1694 hypotheekakte -
18 minderjarige kinderen van Willem Luijtenburg (viscooper) 1713 transportakte Jan IJsermans (schuldbrief Bastiaan Spiering 3 feb. 1694, donatie 19-8-1710 Jan van der Made)
18 Johanna Kromhout weduwe Jan IJserman (viscoper) 1736 transportakte Jan van Ooste (schipper)
18 Neeltje van Ooste weduwe en erfgenaam van wijlen haren man Rijnier Tiron 1770 notarisakte (vaderlijke legitime portie) Wouter Tiron
18 Wouter Tiron (viskoper) 1784 hypotheekakte -
18 Wouter Tiron (viskoper) 1787 hypotheekakte -
18 Wouter Tiron (viskoper) 1792 hypotheekakte -
18 Berndina Esters weduwe Wouter Tiron 1801 transportakte Jacob Immerzeel
VISSTAL NR. 19
19 executeurs van het testament van Cornelis van Eijssel (oud-thesaurier) 1680 transportakte Arijen vander Meijde
19 erfgenamen van wijlen Arij Jansz van der Meijde 1722 transportakte Nicolaas van Duijnen
19 Nicolaas van Duijnen 1722 hypotheekakte -
19 wijlen Nicolaas van Duijnen (viscooper) 1729 transportakte Jan Falenteijn
19 Jan Valentijn 1782 transportakte Jan Verschut
19 Jan Verschut 1782 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 20
20 Geerit Sijmonsz. van Duijnen 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
20 mr. Adriaen van Hove (advocaat) als momboir van zijn zuster Judith van Hove 1681 transportakte Sr. Hugo van Dijck (notaris)
20 Hugo van Dijck (notaris) 1686 transportakte Pr. Corns. Mes
20 Pieter Cornelisse Mes 1688 transportakte Wouter Abramsz Pruijsser
20 Wouter Abramsz Pruijsser 1688 hypotheekakte -
20 Wouter Abrams Pruijsser (viscooper) 1690 transportakte Antonij vander Flonck (mr. huijstimmerman)
20 Antonij vander Flonck (mr. huijstimmerman) 1690 hypotheekakte -
20 erfgenaam van Johanna Marsel weduwe Anthonij van der Flonk 1716 transportakte Dirk van Attenhoven
20 Dirk van Attenhoven 1716 hypotheekakte -
20 Dirck van Attenhoven (viscooper) 1718 transportakte Corn. van Dalen
20 Corn. van Dalen 1718 hypotheekakte -
20 Cornelis van Dalen (viscooper) 1718 hypotheekakte -
20 Cornelis van Dalen (viscooper) 1719 transportakte Jan van Son den Ouden (spekslager)
20 Catarijna Stevens weduwe Jan van Son 1734 transportakte Adriaan de Gelder
20 Adriaan de Gelder 1734 - custingbrief
20 Adriaan de Gelder 1737 transportakte Andries Kant (notaris en procureur)
20 Susanna Kloot wed. en geinstitueerde erfgenaam van wijlen Andries Cant 1756 transportakte Jan Schaap
20 Jan Schaap, woonende te Amsterdam 1767 transportakte Anthonij van Erkel
VISSTAL NR. 21
21 naargelaten weeskind van zaliger mr. Johan Heijdelblock en Jacobmijntge Oloffs van(de) Meijde 1668 transportakte Laurens Laurens Carff
21 Laurens Laurensz Corff 1670 transportakte Johannes Cornelisz Dermoeijen
21 Johannis Dermoeijen 1707 donatie zijn zoon Nicolaas Jansz Dermoeijen
21 Anna vander Gans weduwe en boedelhoudster van wijlen Nicolaas Dermoeijen 1755 transportakte Johannes Muller
21 Johannes Muller 1755 custingbrief -
21 Johannes Mulder (viscooper) 1755 hypotheekakte -
21 Johannes Muller 1787 transportakte Pieter Valkenburg
21 Pieter Valkenburg 1787 hypotheekakte -
21 Anna Pelkman weduwe Pieter Valkenburg (overleden in het gasthuis) 1800 transportakte Hendrik Keijenberg
21 Hendrik Keijenberg 1800 hypotheekakte -
21 Hendrik Keijenberg 1807 transportakte Jacobus Mackaij
21 Jacobus Mackaij 1807 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 22
22 Jan Joosten Prick (vischcooper) 1665 hypotheekakte [Aernout de Wilde, viscooper, geroijeerd 1680] -
22 weeskamer verkoopt de goederen van Jan Joosten Prick 1667 transportakte Arnout de Wilde
22 Aernout Anthoni de Wilde 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
22 Jannitje Ruwart weduwe Aarnout de Wilde (viscooper) 1701 transportakte Adriaan Schuurmans
22 Adriaan Schuurmans 1701 custingbrief -
22 Adriaen Schuijrmans 1701 transportakte Adriaen Hermense Homburg
22 Adriaan van Homburg 1702 ontvangsten Groot Comptoir -
22 Maria Beens weduwe Adriaen van Hombergen 1707 transportakte Wijnand vander Mark
22 Gooltie Hagen wed.e van Wijnant vander Merk (viscooper) 1719 transportakte Willem Aston
22 Willem Aston 1720 ontvangsten Groot Comptoir -
22 Anna van der Beek weduwe Willem Aston 1729 transportakte Jan Kerkeringh
22 Jan Kerckeringh 1737 schuldbrief -
22 Gillis Coebergen 1782 hypotheekakte -
22 Gillis Coeberg 1785 transportakte Johannes de Quint
22 (executeurs van) Johannes de Quint 1793 transportakte Hendrik van Randwijk
22 Hendrik van Randwijk 1793 hypotheekakte -
22 Hendrik van Randwijk 1806 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 23
23 Metge van der Werff weduwe van Sijmon van Duijnen 1687 hypotheekakte -
23 Metgen van der Werff weduwe Sijmon van Duijnen (viscooper) 1690 hypotheekakte -
23 erfgenamen van Metie van der Werf weduwe Sijmon van Duijnen (viscooper) 1714 transportakte Dirck Bouwen
23 Dirck Bouwen 1714 hypotheekakte -
23 Dirck Brouwer 1718 transportakte Cap.n Jan Gardenier
23 erfgenamen Sr. Jan Gardenier 1732 transportakte Cornelis van der Klock de jonge
23 Johanna van Appeldoorn huisvrouw van Cornelis van der Klok (in confinement) 1758 transportakte Laurens van Lier
23 Laurens van Lier 1793 transportakte Dirk Siebregts
23 Lena Lievendaal weduwe Dirk Siebregt 1804 transportakte Obbe Obbes Faassen
23 Obbe Obbes Faassen (spekslager) 1806 transportakte Hendrik Berning Jr
VISSTAL NR. 24
24 Jan IJsaacxsz van Flonck 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
24 Teunis Jansz Smits (viscoper) 1698 transportakte Cornelis van Haarlem
24 Cornelis van Haarlem 1698 custingbrief -
24 Jan van der Beij en Magdalena van Zevenum (eerder huisvrouw van Corn van Haarlem) 1713 transportakte (niet gepasseerd)(schuldbrief 16-8-1698 Anna de Wit weduwe Teunis Jansz. Smits) Hendrick Boers (tavenier)
24 insolvente boedels van Jan van der Beij en Magdalena van Sevenum 1713 transportakte (schuldbrief 16-8-1698 Anna de With weduwe Teunis Jansz. Smits) Hendrik Boers (tavenier)
24 executeurs testamente van wijlen Hendrik Boers 1759 transportakte Jacobus Loekemijer
24 Jacobus Loekemijer 1759 hypotheekakte -
24 Elsje Loekemeijer huisvrouw van Nicolaas de Rot 1789 hypotheekakte -
24 Nicolaas de Rodt 1789 transportakte Johannes Smits
24 Johannes Smits 1792 transportakte Cornelis Kanters
24 Elisabeth Paque huisvrouw van Cornelis Kanters 1808 transportakte Dirk Smits (wonende even buiten Dordrecht)
VISSTAL NR. 25
25 Cornelis Ockers Couwater (viscooper) en Aertjen Jans Schattelingh sijne huijsvrouw, die te vooren wed. was van Jordaen Ariens 1678 hypotheekakte -
25 Aeltge Jans weduwe van Cornelis Ockers Couwater 1687 transportakte Abraham van Duijnen
25 Abraham van Duijnen 1702 (geëxhibeerd 1707) quitantie -
25 Maria d'Bruijn weduwe Abram van Duijnen (viscooper) 1720 transportakte Pieter van Heck (1722 op de naam van Hendrik van Heck, vader van de overleden Pieter van He(c)k)
25 Elisabeth Raats weduwe Hendrik van Heck 1726 transportakte Wessel Bos
25 Wessel Bos 1726 custingbrief -
25 Wessel Bosch 1729 transportakte Fredrik Ciffrie
25 Fredrik Siffrie (viscooper) 1729 hypotheekakte -
25 Fredrik Ciffrie 1748 transportakte Gijsbert Poth (Commis ten Comptoire vande Gemeenelandsmiddelen)
25 Gijsbert Pott 1753 transportakte Jan Pluchooij (mr. glasemaker)
25 Jan Pluchooij (mr. glasemaker) 1753 custingbrief -
25 Judik van Nooijen weduwe Jan Plukhooij 1774 transportakte Johannis van Ballegoijen
25 Johannis van Ballegoijen 1774 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 26
26 of 32 goederen van Hendrick Hagen (viscooper en pachter van de gemeene middelen) 1673 transportakte Jasper vanden Bergh (maeldenier)
26 Cornelia Schooff, dochter van Abraham Schooff (aankomen van wijlen Cornelia Schooff huisvrouw van Jasper van den Bergh) 1686 transportakte Abraham Schooff (de visstal blijft eigendom van Cornelia Schooff)
26 Cornelia Schooff (goederen van haar tante Cornelia Schooff huisvrouw Jasper van den Bergh) 1689 transportakte Jan Rens getrouwd met Ida Bordels
26 Jan Rens getrouwd met Ida Bordels 1689 hypotheekakte -
26 Ida Bordels weduwe van Aart van Outheusden en Johannes Rens (viscooper) 1710 donatie (visstal op naam van Jan Rens) haar zoon Heijmen van Outheusden
26 Heijmen van Outheusden (viscooper) 1712 hypotheekakte (gecasseert 12 jan. 1723) -
26 Heijmen van Outheusden (viscooper) 1724 hypotheekakte -
26 Aletta de Bruijn weduwe Heijmen van Outheusden 1726 transportakte Jan Dirx van(der) Wulp
26 erfgen. Jan van der Wulp (molenaar) 1735 transportakte de heer Fredrik Boonen (coopman)
26 Fredrik Boonen 1768 transportakte Caspar van Breda (lijkebidder)
26 Caspar van Breda (lijkebidder) 1768 custingbrief -
26 Catharina Boonen weduwe Casparus van Breda 1791 transportakte Laurens Liena (wijnkopersknecht)
VISSTAL NR. 27
27 Jan Cornelisz van Eijssel 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
27 Carel Blanckert 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
27 Cornelia van Wesel (dochter van Margarita de Vries weduwe Rocus van Wesel) 1708 transportakte Cornelis Ackerman
27 Cornelis Ackerman 1723 hypotheekakte -
27 erffgenamen van wijle Cornelis Ackerman 1742 transportakte Cornelis Verheul
27 Cornelis Verheul (viscooper) 1750 hypotheekakte -
27 Cornelis Verheul (viscooper) 1752 hypotheekakte -
27 Cornelia Schuurmans en haar man Cornelis Verheul 1756 transportakte Isaacq vande Krab
27 Isaacq vander Krab (Knaap in des Graaffelijkheids Munte) 1766 transportakte Govert van Emmerik
27 Govert van Emmerik 1802 transportakte Wouter Verbrugge
27 Wouter Verbrugge 1802 kustingbrief -
VISSTAL NR. 28
28 Pieter Buijs 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
28 Matthijs Buijs 1678 transportakte Matthijs van Tricht
28 Matthijs van Tricht (viscooper) 1687 transportakte Barent Buijtenhoff
28 Barent Buijtenhoff 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
28 Barent Buijtenhof (viscooper) 1712 hypotheekakte (t.b.v. minderjarige kinderen van Geertruij Jans Seleest weduwe Matthijs Doorn) -
28 Elisabeth Sparij weduwe Barent Buijtenhoff 1731 transportakte Jan van Dale
28 Josina van Dalen, dogter/erfgenaam van wijle Johannes van Daalen (viscooper) 1750 transportakte Jacob van Duijnen
28 erfgenamen ab intestato van wijlen Jacob van Duijnen in leve mr. munter 1755 transportakte Jan Kemp
28 Johan Kemp 1798 transportakte Anthonij Andriessen
28 Anthonij Andriessen (minderjarig jongman) 1798 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 29
29 Aert Schoor (vischcooper) 1664 hypotheekakte -
29 Susanneken Pieter weduwe Aert Schoor (vischcooper) 1677 transportakte Pieter Jansen Coen
29 Jan Pieters Koen (viscooper) 1684 transportakte Dirck Monseur
29 Dirck Monseur 1684 hypotheekakte (gecasseert 27-7-1706) -
29 Dirck Hermense Monsjeur (viscooper) 1701 transportakte Jan van der Beeck
29 executeur van den testamente van Jan vander Beek 1742 transportakte Evert Ruijters
29 Evert Ruijters (viscooper) 1754 hypotheekakte -
29 Evert de Ruijter (koornmeter) 1782 transportakte Adrianus van Eijsbergen (minderjarig jongman)
29 Adrianus van Eijsbergen (minderjarig jongman) 1782 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 30
30 Janneke Geerits weduwe Jan Hendricxs van Muster (viscooper) 1681 transportakte Sander Keijser
30 Sander Keijser (viscooper) 1682 transportakte Gleijn Jans van Swindrecht (vleeshouder)
30 Glijn Jans van Swijndrecht (vleeshouder) 1688 donatie zijn zoon Hendrick van Swijndrecht
30 Hendrick van Swindreght 1698 transportakte Cornelis Rijcken
30 Cornelis Rijcken (viscooper) 1698 hypotheekakte -
30 Cornelis Rijken (garentwijnder en viskooper) 1709 transportakte Dirk den Rogge
30 Dirk den Rogge 1709 hypotheekakte -
30 Dirk den Rogge (viscooper) 1711 hypotheekakte -
30 Johanna Wilmart weduwe en boedelhoudster van Dirk den Rogge 1756 transportakte Johannes van den Bergh
30 Johannes van den Bergh 1756 custingbrief -
30 kinderen en erfgenamen abintestato van wijlen Johannis van den Tants 1772 scheiding Gijsbert van den Berg
30 Gijsbert van den Bergh 1775 transportakte Bernardus van Tienen (koster van de Grote Kerk)
30 Bernardus van Tienen (koster van de Grote Kerk) 1796 transportakte Jacob van Braak
VISSTAL NR. 31
31 Cornelis van Duijvelant, als getrout hebben(de) Jouffr. Aletta Keldermans die wed. was van za: Frederick Hartoch 1661 transportakte Roelant van(de) Heuvel
31 Tanneken Schellings weduwe Roelant vander Heuvel 1663 transportakte Barent Valckenaer
31 Barent Valckenaer 1663 hypotheekakte -
31 Barent Valckenaer 1664 hypotheekakte -
31 Elisabeth Jans weduwe Barent Cornelis Valckenaer 1675 transportakte Marcus Ariens van der Boot
31 executeurs testament van wijlen Marcus Ariense van der Boot (viscooper) 1716 transportakte sr. Dirk van den Boogert
31 Marcus Arijensz: vander Boot 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
31 Sr. Dirk van de Bogaart 1722 transportakte Jan Jansz. van Volkum
31 erfgenaam van Jan van Volkom 1726 transportakte Antonij van(de) Strenge (lootgieter)
31 Anthonij vander Strenge (lootgieter) 1742 transportakte Jan Verhoeve
31 Jan Verhoeve 1742 custingbrief -
31 Aletta Roodbeen weduwe Jan Verhoeven 1792 transportakte Arij van der Want
31 Arij van der Want 1792 custingbrief -
VISSTAL NR. 32
32 Hendrick Hagen 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
32 executeurs testament van wijlen Jasper van den Bergh 1686 transportakte Joost Jansz Verlooven
32 Joost Jansz Verlooven 1686 hypotheekakte -
32 Joost Verloove (viscooper) 1691 transportakte Abraham Schroote (backer)
32 Maeijcken van Hemert weduwe Abraham Schrote 1695 transportakte Sr. Jacob van den Branden
32 Sr. Jacob vanden Branden 1695 hypotheekakte -
32 Jacob vanden Brande 1706 transportakte Jan Bax
32 Anthonij Bax (viskooper) 1735 hypotheekakte -
32 Anthonij Bax 1736 transportakte Jan van der Hoeven (schipper)
32 Jan van der Hoeve (schipper) 1742 transportakte Silvester Gelderblom
32 Silvester Gelderblom 1742 custingbrief -
32 Silvester Gelderblom 1788 transportakte Jan Blom
32 Teuntje Donker weduwe Jan Blom 1800 transportakte Willem van Rijnen
VISSTAL NR. 33
33 Johannes Besius 1664 transportakte Ocker Ockersz. Couwater
33 Focker Ockerssz Couwater 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
33 Focken Ockers Couwater (viscooper) 1671 transportakte Aert Heijmans van Outheusden
33 Aert Heijmans van Outheusden (viscooper) 1678 transportakte Geerit van Rensen
33 Geerit van Rensen 1678 hypotheekakte -
33 Maria Walfoort weduwe Gerrit van Renson 1701 transportakte Jan Janse van Volkum
33 Jan Jansz: van Volckum 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
33 erfgenamen Jan Jansse van Volkum 1741 erfenis Metje van Duijnen (getrouwd met Casper van der Meer)
33 Casper vander Meer in huwelijk hebbende Metje van Duijnen, kintskint en eenige Erffgenaam is van Jan van Volcom 1742 transportakte Hendrik Schoute
33 Hendrik Schouten 1751 schuldbrief -
33 Martina van Hall weduwe en boedelhoudster van wijlen Hendrik Schouten 1757 transportakte haaren minderjarigen zoon Adriaan Schouten
33 erfgen. van Pieternella van Breugel weduwe Adrianus Schouten 1805 transportakte Willem op den Heuvel
33 erfgen. Willem op den Heuvel 1810 transportakte Cornelis Kooijman
VISSTAL NR. 34
34 Cornelis Ockers Kouwater en Focken Ockers Kouwater (en broeders en zusters) 1670 transportakte Hendrick Beuckers
34 Hendrick Beukers 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
34 Hendrick Beuckers 1670 hypotheekakte -
34 Hendrick Beuckers (viscooper) 1671 transportakte Ruth de Ridder
34 Sophia van Cleeff weduwe Rudt de Ridder (viscooper) 1688 transportakte (doorgehaald) Huijbert van Heijst
34 Huijbert van Heijst 1688 hypotheekakte (doorgehaald) -
34 Sophia van Cleeff weduwe Ruth de Ridder 1689 transportakte Wouter Hoffwegen
34 Wouter Howegen(sic) 1689 hypotheekakte -
34 Wouter Hofwegen (viscooper) 1711 transportakte Leendert Walraven
34 Leendert Walraven 1711 hypotheekakte -
34 Catharina Beekmans weduwe Leendert Walraven 1731 transportakte Samuel van der Linden
34 Pieternella van IJsendijk weduwe Samuel van Linden (viscooper) 1734 transportakte Corstiaan Groenenbergh
34 Geertruij Kever weduwe Corstiaan Groenenbergh 1740 transportakte Jan Bos
34 Jan Bos (viskoper) 1741 hypotheekakte -
34 Jan Bos 1742 transportakte Jacobus Laban
34 Maria van Vliet wed. Jacobus Laban 1801 transportakte Pieter Francois
34 Pieter Francois (wonende even buiten de Schiedamschepoort te Rotterdam) 1804 transportakte Johannes Hulst
VISSTAL NR. 35
35 Johannes Wiltens 1658 ontvangsten Groot Comptoir -
35 Johannes Wiltens 1661 transportakte Joost van der Fijt
35 Bartholomeus Schijvelberch 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
35 Bartholomeus Schijvelbergh 1676 transportakte Ludolph van Hattum
35 Ludolff van Hattum (obiit) 1702 ontvangsten Groot Comptoir -
35 Grietje Ariens weduwe Ludolff van Hattem (viscoper) 1703 transportakte Arie van Duijnen
35 Arie van Duijnen 1703 hypotheekakte -
35 Arijen Sijmonsz: van Duijnen 1720 ontvangsten Groot Comptoir -
35 Arij van Duijnen 1749 transportakte Cornelis 't Hooft
35 Cornelis 't Hooft (viscoper) 1749 hypotheekakte -
35 Cornelis 't Hooft (viskooper) 1750 hypotheekakte (2 x) -
35 Cornelis 't Hooft (viscooper) 1750 transportakte Pieter vander Tak t.b.v. minderjarige zoon Jacob van der Tak
35 Jacobus van der Tak (viskoper) 1784 hypotheekakte -
35 erfgenamen Jacobus van der Tak 1796 transportakte Gerrit Oudzegel
35 Gerrit Oudzegel 1796 hypotheekakte -
35 Gerrit Outzegel 1810 transportakte Jacob van Sluijsdam
VISSTAL NR. 36
36 Adriaen Hordijck 1664 transportakte Joost van Sevenom
36 Joost van Zevenum (viscooper) 1680 hypotheekakte -
36 Joost van Sevenom (viscooper) 1688 hypotheekakte -
36 Joost van Sevenom (viscooper) 1699 hypotheekakte (t.b.v. Jacob Stoop, later Arij vande Grient) -
36 Joost van Sevenom (viscoper) 1702 akte (lening f 300, en moederlijk deel aan 23-jarige zoon Aelbert van Sevenum) -
36 Margarita van Eck weduwe Aalbert van Sevenom 1730 transportakte Cornelis Verboom
36 Cornelis Verboom 1744 hypotheekakte -
36 curateurs in de gerepudieerden boedel van wijlen Cornelis Verboom 1774 transportakte Willem den Hartog
VISSTAL NR. 37
37 Joost van der Fijt 1656 ontvangsten Groot Comptoir -
37 Joost van der Fijt 1658 ontvangsten Groot Comptoir -
37 Joost van der Fijt 1664 transportakte (schuldbrief f 500 Pauwels Emont) Bartholomeus Schijvelberch (coopman)
37 Hendrick Mattheussz 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
37 Hendrick Mattheussz 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
37 Arije van de Griend 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
37 Arijen vande Griend 1720 ontvangsten Groot Comptoir -
37 Elisabeth van Duijnen weduwe/boedelhoudster Arij vande Grient 1746 transportakte Gerrit Kelderman (stadhouder v/d Hoofdofficier)
37 Jan Kelderman (onderschout v/d hoofdofficier) 1801 transportakte Jacobus Moot
VISSTAL NR. 38
38 Sijbert van Drongelen (viscooper) 1690 hypotheekakte -
38 Sijbert van Drongelen (viscooper) 1691 hypotheekakte -
38 Sijbrecht van Drongelen (viscooper) 1692 transportakte Fredrick van der Vorst
38 Fredrick vander Vorst (viscooper) 1694 hypotheekakte -
38 Frederick van der Vorst (viscooper) 1695 transportakte Gerrit Doorn
38 Aaltie van Lier weduwe Gerrit Doorn 1712 transportakte Pieter van Lier (zoon van Lijsbeth van Hees weduwe Pieter van Lier)
38 Lijsbet van Hees weduwe Pieter van Lier (visstal gecogt voor haar minderjarige zoon Pieter van Lier) 1712 hypotheekakte -
38 Trijntje Smits wed. en boedelhoudster van Pieter van Lier in sijn leve Viscooper 1743 transportakte Hendrik Jacob Kolmsbergh
38 Hendrik Jacob Kolmsbergh 1743 custingbrief -
38 Hendrik Jacob Colmsberg (viskoper) 1763 transportakte Adolph van Hattem (mr. lootgieter)
38 Adolph van Hattem 1784 transportakte Johannes van Efferen
38 Johannes van Efferen 1793 transportakte Pieter Haassis
38 Pieter Haasjis (viskoper) 1795 obligatie -
38 Pieter Haassis 1809 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 39
39 d'hr. Pompeus Berck 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
39 Maeijke Jansdr. weduwe van za: Pieter Booms cum tutore 1669 transportakte dheer Pompeus Berck (vuijt den Outraet)
39 mr. Pompejus Berck (in de Oudraad) 1675 transportakte Reijnier Castendijck (glaesmaker)
39 Reijnier Castendijck (viscooper) 1679 hypotheekakte (gecasseert 10 febr. 1691) -
39 Reijnier Castendijck (viscooper) 1691 hypotheekakte -
39 Reijnier Karssendijck (obiit) 1702 ontvangsten Groot Comptoir -
39 Lena Maselaar weduwe Rijnier Castendijck 1703 transportakte Johannis van den Broeck
39 Johannis van den Broek (viscoper) 1703 hypotheekakte -
39 Johannis vanden Broek (viscooper) 1707 hypotheekakte -
39 Johannis vanden Broek (viscoper) 1711 transportakte Hendrick van den Eng
39 Hendrik van der Eng 1711 hypotheekakte -
39 Hendrik van der Engh (viscooper) 1717 hypotheekakte -
39 Hendrik vanden Eng (viskooper) 1740 donatie Christoffel van Remsdijk
39 Catharina van IJperen weduwe van Christoffel van Riemsdijk 1788 donatie behuwdzoon Pieter van Santen
39 Pieter van Santen (timmermansbaas) en Maria van Riemsdijk 1789 hypotheekakte -
39 Pieter van Santen (Zanten) 1807 transportakte Johan Fredrik Kalfsvleesch
39 Fredrik Kalfsvlees en Angenieta van den Bosch 1810 transportakte Isaak de Waal
VISSTAL NR. 40
40 Gerrit Jansz. vande Camp 1658 ontvangsten Groot Comptoir -
40 Johannes Perck, als getrout hebbende Maria vande Camp, vischcooper 1664 hypotheekakte (Adriaentje Jans Roch laetst wed.e van Jan Fredericxsz Jera exhibeerde den originele brieve xi Septemb. 1669) -
40 Johannes Perck als getrout hebbende Maria van(de) Kamp dochter van Gerrit Janssen vander Kamp, chirurgijn 1664 transportakte Jan Fredricxsz. (slenaer)
40 Adriaentge Jans de Roch Laetst wed. van Jan Fredricxs Gera 1669 transportakte Job Daniels, bakenmeester
40 Jop Danielsz. Bakemr. 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
40 Job Daniels Pop (bakenmeester) 1688 transportakte Pieter van Lier
40 Lijsbeth van Hees weduwe van Pieter van Lier (viscoper) 1708 transportakte Mattheus Wagemaker
40 Mattheus Wagemaker 1710 transportakte Jan van Heemsteé
40 Anna van Ringen weduwe Jan van Heemstee 1725 transportakte Pieter van der Tack
40 Pieter van der Tack 1725 hypotheekakte -
40 Pieter van der Tak (viscoper) 1734 hypotheekakte -
40 Pieter van der Tak (viskoper) 1743 schuldbrief -
40 Pieter van der Tak 1750 schuldbrief -
40 Jacob Tak (viskoper) 1783 transportakte Andries Uurling
40 Andries Uurling 1783 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 41
41 Floris Adriansz. van Wijngaert 1658 ontvangsten Groot Comptoir -
41 Leendert Stoffels van Coeverden 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
41 Adriaan Fijnenbuijk 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
41 Pieternella van Gorp weduwe Adriaan Fijnenbuijck (viscooper) 1715 transportakte Jochem van Santschell
41 Jochem van Santschel (viskooper) 1715 hypotheekakte -
41 Joghem van Santschell (viscooper) 1723 transportakte Jan van Lexmond
41 Jan van Lexmont 1734 transportakte Gerrit Schep
41 Gerrit Schep 1734 hypotheekakte -
41 Pieternella van Esch weduwe en boedelhoudster van Gerrit Schep 1772 transportakte Cornelis van Rossum
41 Cornelis van Rossum 1772 hypotheekakte -
41 Willemina van Beek weduwe Cornelis van Rossum 1792 transportakte Jan Fredrik de Visser
41 Jan Fredrik de Visser 1792 hypotheekakte -
41 Jan Fredrik Visser 1796 transportakte Johannes Groenenberg
VISSTAL NR. 42
42 Joost Dircxsz. 1658 ontvangsten Groot Comptoir -
42 Margrietha Gillisdr. huijsvr. van Philips de Bont 1663 hypotheekakte -
42 Margrietha Gillis Libert tegenwoordigh huijsvrouw van Philip Woutersz te vooren laetst wed.e van za: Joost Dircxsz. 1663 transport Ida Bordels getr. met Aert Heijmansz van Outheusden
42 Joost Dircxe en Aert Heijmensz 1670 ontvangsten Groot Comptoir Jan Thonissz. de Bruijn
42 Abraham Schooff 1674 transportakte Focke Ockers Couwater
42 Focke Ockers Couwater 1674 hypotheekakte (huis/visstal) -
42 Focke Otters Couwater 1680 transportakte Jordaen Damassen Voorstappen
42 Jordaan Damisse Verstappen (viscooper) 1697 transportakte Johannes van der Hoff
42 erfgenamen van Geertruij van Loon weduwe van Johannis vander Hoff 1707 transportakte Jan Engelen
42 Jan Engelen (tapper) 1711 schuldbrief/hypotheekakte -
42 Jan Engelen (viscooper) 1712 transportakte Sr. Dirck Marchall (coopman)
42 erfgenamen Mr. Nicolaas Marchal 1745 transportakte Jacobus Smits
42 Jacobus Smits 1749 transportakte Jan van Leeuwe
42 Jan van Leeuwe 1749 custingbrief -
42 Willem en Jan van Leeuwen 1810 transportakte Gerrit van Leeuwen
42 Gerrit van Leeuwen 1810 transportakte Hendrik op den Heuvel
VISSTAL NR. 43
43 Jan Libert 1658 ontvangsten Groot Comptoir xiii.e feb. 1658 verheergewaert op Johannes Wor
43 Johannes Wor 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
43 kinderen en erfgenamen van Johannes Wor 1718 transportakte Sr. Hendrick van der Burgh
43 Sr. Hendrick van der Burgh 1718 hypotheekakte -
43 Hendrik van der Burgh (viscooper) 1722 hypotheekakte -
43 Emmigje van Willigen weduwe Hendrik van der Burgh (gewesene viscooper) 1727 transportakte Jan Bommelaar
43 Johannes Bommelaar (schipper) 1733 transportakte Mels van Outheusden (tavenier)
43 Mels van Outheusden (viscooper) 1739 transportakte Obbe de Heer (schipper)
43 Obbe de Heer 1756 transportakte Joost Pieter Court (contrarolleur van de vismarkt)
43 Joost Pieter Court (contrarolleur van de vismarkt) 1756 custingbrief -
43 Joost Pieter Court (contrarolleur van de vismarkt) 1760 hypotheekakte -
43 Jan Joost Pieter Court 1805 transportakte Bartholomeus van Geluk
VISSTAL NR. 44
44 Cornelis Pietersz. 1658 ontvangsten Groot Comptoir 21 Septemb. 1658 verheergewaet op Hermanus Hombergen
44 Bastiaentje Spieringh weduwe Hermanus Homburgh (viscooper) 1693 transportakte Adriaen Aston
44 Adriaen Aston 1693 hypotheekakte -
44 Sara van Kijserswaart huisvrouw Adriaan Aston (viscooper) 1712 hypotheekakte (haar mans visstal) -
44 Adriaan Aston (viscooper) 1721 transportakte Dionijs van der Steen
44 Alida van Keulen weduwe Dionisius van der Steen 1732 transportakte Arnoldus Pell
44 Arnoldus Pell (appoinctement Camere Juditieel 5 November 1739) 1739 transportakte Matthijs Dore
44 Johanna Muts huisvrouw van Gerrit van Olivier (erfgen. Melchior Muts) 1788 transportakte Jan Lugten
44 Jan Lugten (wijnkoper) 1788 transportakte Johan Wilhelmie Raatgeep
44 Johan Wilhelmie Raatgeep 1788 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 45
45 Cornelis Wens 1658 ontvangsten Groot Comptoir -
45 Cornelia Pieters van der Mast weduwe Cornelis Wens en haar kinderen 1670 transportakte Borgert Burgertsz
45 Borgert Borgers (viscooper) 1672 transportakte Cornelis Wouters van Lil (gaeren bleijcker)
45 Corn. Wouters van Lil (bleijcker) 1674 transportakte Johannis Sijmons Braet
45 Johannes Sijmons Braet (viscooper) 1676 hypotheekakte -
45 Johannes Sijmons Braet (viscooper) 1677 hypotheekakte -
45 Johannes Braet 1678 transportakte Jacobus Everaerts
45 Aagie Bos weduwe Jacobus Everaats (viscooper) 1717 transportakte Hermanus Oldenburg
45 Elisabeth Box weduwe en Boedelhoudster van Hermanus van Oldenburg 1756 transportakte Gerardus van Onna
45 Anna Bos weduwe Gerardus van Onna 1790 transportakte Hendrik Roelofs
45 Hendrik Roelofs 1790 hypotheekakte -
45 Jenneke de Kok weduwe Hendrik Roelofs 1792 transportakte Willem van Rijne
45 Willem van Rijnen 1799 transportakte Willem van Rossum (te Rotterdam)
VISSTAL NR. 46
46 erffgenaam van Balthen van Ruijssen 1674 transportakte Andries Reijers
46 executeurs van testament van Andries Reijers (boeckvercooper) 1676 transportakte Arnoult Christoffels
46 Aernout Christoffels 1676 hypotheekakte -
46 Aernout Christoffels (viscooper) 1679 hypotheekakte -
46 Aernout Christoffels (viscooper) 1681 transportakte Jacobus van de Velde (app.r)
46 Jacobus vander Velden (obiit) 1702 ontvangsten Groot Comptoir Abraham Mol
46 Abraham Mol (viscooper) als erfgenaam van Jacobus van(der) Velde 1712 transportakte Jan Mol
46 Jan Moll (viscooper) 1715 hypotheekakte -
46 Beatrix Mol eenige nagelate en meerderjarige dogter en erffgename van Jan Mol 1767 transportakte Willem Brants
46 kinderen en erfgenamen van Adriana van Akeren weduwe Willem Brands 1776 transportakte Pieter Maaskant
46 Adriaantje Langstraat wed. Pieter Maaskant 1800 transportakte Barent Leemschot (lootgietersbaas)
VISSTAL NR. 47
47 Isaack de Meijer (viscooper) 1684 transportakte Jacobus vande Linde
47 Jacobus vande Linde 1687 transportakte Gijsbert Jacobs Wels
47 Gijsbert Jacobs Wels (viscooper) 1687 hypotheekakte -
47 curateurs over de insolvente en geabandonneerden boedel van wijlen Gijsbert Jacobz Wels (viscooper) 1693 transportakte Huijbert van Heijst (binnenvader in 't krancksinnighuijs binnen dese Stad)
47 Huijbert van Heijst (binnenvader in 't krancksinnighuijs binnen dese Stad) 1693 hypotheekakte -
47 Huijbert van Heijst (binnenvader in het Crancksinnighuijs) 1695 hypotheekakte -
47 Huijbert van Heijs (viscooper) 1720 donatie zijn zoon Cijmon van Heijs
47 Simon van der Heijst (viskooper) 1726 hypotheekakte -
47 Jenneke Verboor weduwe Sijmon van Heijst (viscoper) 1727 transportakte Adriaan Kroon
47 Nicoletta van Brine huisvrouw Adriaan Croon 1730 transportakte Christoffel Bitter
47 executeurs testament van wijlen Christoffel Bitter 1731 transportakte Pieter van Striemen
47 Pieter van Striemen 1744 transportakte Gerrit van Hoogstraten
47 Gerrit van Hoogstraten 1744 hypotheekakte -
47 Gerrit van Hoogstraten (distelateur vercoper) 1751 transportakte Barent de Bruijn (koornmeter)
47 Barent de Bruijn (viskoper) 1751 hypotheekakte -
47 Barent de Bruijn (koornmeter) 1754 transportakte Arij Lugten
47 Cornelia van der Swits weduwe Adriaan Lugten 1779 transportakte Johannes Hopman
47 Johannes Hopman 1779 hypotheekakte -
47 Barbera Kerkering huisvrouw Johannes Hopman 1780 transportakte Pieter Stam
47 Pieter Stam 1783 transportakte Hendrik Borret
47 Hendrik Borret 1783 hypotheekakte -
47 Hendrik Borret 1796 hypotheekakte -
47 Arij van Hoorn (korenmolenaar) 1808 transportakte Cornelis Bonte
47 wijlen Cornelis Bonten 1809 akte nalatenschap Roelandia Bonten getrouwd met Jan Cleton
47 Jan Kleton Corneliszn, als in huwelijk hebbende Roelandia Bonte 1809 hypotheekakte -
47 Jan Kleton getrouwd met Roelandia Bonte 1810 transportakte Johannes Huibers
VISSTAL NR. 48
48 Aert Outgaerden 1658 ontvangsten Groot Comptoir -
48 Crispijn van Outgaerden Aerts soone 1664 transportakte Jan Danielsz. Pop
48 Jan Danielsz. Pop 1664 hypotheekakte -
48 Jan Danielssz. Pop 1670 ontvangsten Groot Comptoir 11 feb. 1670 verheergewaad op Leendert de Voogt
48 Leendert de Voogt 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
48 Jacob vanden Kamp 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
48 Jacob vande Camp 1720 ontvangsten Groot Comptoir -
48 Leendert van den Camp, als erfgenaam van Jacob vanden Camp 1758 transportakte Jan Rosendaal
48 Jan Rosendaal (viscooper) 1759 hypotheekakte -
48 Jan Rosendaal en huijsv. Catharina vander Vliet 1760 schuldbrief -
48 Jan Rosendaal 1761 transportakte Johannes de Quint
48 Johannes de Quint 1773 transportakte Jan Seppevelt
48 Jan Seppevelt 1785 transportakte Abraham Boet (lootgietersbaas)
48 Abraham Boet (lootgieter) 1788 transportakte Johannis van der Es
48 Johannis van der Es 1788 custingbrief -
48 Catharina Akkerman wed.e Johannis van der Es 1803 transportakte Engel van den Heuvel
VISSTAL NR. 49
49 Joost Braem 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
49 Abraham de Bot (coopman) 1683 hypotheekakte -
49 erfgenamen van Abraham de Bod 1698 transportakte Arent van Hattum
49 Aart van Hattum 1702 ontvangsten Groot Comptoir -
49 Arent van Hattum (lootgieter) 1706 transportakte Sr. Johannis Sickinga (coopman)
49 Sr. Johannes Sickinga (viscooper) 1711 transportakte Sr. Cornelis De Ram
49 Elisabeth Buijtenhoff weduwe Corn. de Ram 1716 transportakte Dirck Schout
49 Dirk Schouten (viscooper) 1720 hypotheekakte -
49 Dirk Schouten (viscoper) 1728 hypotheekakte -
49 Geertruij Meulemans weduwe Dirk Schoute (viscooper) 1738 transportakte Jesse de Heer (schipper)
49 Jesse de Heer (coopman) 1745 transportakte Jacobus Brants
49 Jacobus Brants 1745 custingbrief -
49 Jacobus Brands 1773 hypotheekakte -
49 Jacobus Brands 1787 transportakte Abraham de Voogt Leendertsz
49 Abraham de Voogt Leendertsz 1787 hypotheekakte -
VISSTAL NR. 50
50 Pieter Vinck 1670 ontvangsten Groot Comptoir -
50 erfgenamen van Pieter Vinck 1677 transportakte Steven Steen als behuwdvader/voogd van Hendrick Claes van Rijn (24 jaar 10 mnd 2 wken)
50 Steven Steen (viscooper) en Hendrick Claes van Rijn 1677 hypotheekakte (twee visstallen; één gekocht van de erfgenamen van Pieter Vinck t.b.v. van stiefzoon) -
50 Hendrick Claasse van Rijn 1690 ontvangsten Groot Comptoir -
50 Hendrik Claasz: van Rijn 1710 ontvangsten Groot Comptoir -
50 Henderik Claasz van Rhijnen (viscooper) 1717 hypotheekakte (t.l.v. Cristiaen Boonen te Rotterdam) -
50 Hendrik van Rijn (viscooper) 1718 transportakte (+ schuldbrief f 400 t.l.v. Christiaan Boonen) Denijs de Raat
50 Denijs de Raad 1720 ontvangsten Groot Comptoir -
50 Gerrit de Raad (woonende tot Schiedam) 1765 transportakte Cornelis Dura (viskoper)
50 Cornelis Dura (viskoper) 1776 transportakte Pieter van den Heuvel
50 Pieter van den Heuvel (viskoper) 1778 hypotheekakte -
50 Pieter van den Heuvel (viskoper) 1780 hypotheekakte -

Laatst gewijzigd: april/mei/juni/juli/augustus/september/november 2017, oktober 2022, oktober 2023.