Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Weinreich (Wijnrijk) (Gellershausen / Dordrecht)


GENEALOGIE


I. Johan Hendrik Weinreich, overl. Gellershausen (Waldeck) voor 1837, tr. NN, overl. Gellershausen (Waldeck) voor 1837
Kinderen:
1. Johan Thomas Weinreich, volgt II.II. Johan Thomas Weinreich (J.T. Wijn Rijk; J. Weijnrei), geboren te Gellershausen (Waldeck) ca 1759, j.m. uit het vorstendom Waldek (1791), kastelein in de societeit over de Beurs (B233) vanaf 1 juli 1893, woont B233 (1798-1802-1804-1808), verklaring tegen het stadhouderlijk bestuur (1803), societeithouder/billardhouder B233 (patentrecht 1806-1811), patentrecht voor haarpoeder (1806-1811), in de Societeit van de Heer Wynryk over de Beurs (1807), in de Sociëteit over de Beurs (1809), societeithouder (ca 1812/1814), tapper B214 (1824), tapper B214 (1827), societeithouder (75 jr/in 1834), kastelijn (1837), overl. Dordrecht 30-1-1837 des nachts twee uren in het huis getekend B214 [B217] over het Marktplein (akte 56; 78 jaren; aangevers Dirk Tijssens, 62 jaren, bidder/Anthonij van Maarsseveen, geemploijeerde, 30 jaren), otr. Rotterdam (Luthers) 15-5-1791, otr/tr. Rotterdam (stadstrouw) 14/29-5-1791 Jacoba Maria Helena Schweicharth (Jacoba Helena Schwijkhardt; Jacoba Maria Helena Schwijkhart), geb. Deventer ca 1761, j.d. van Deventer (1791), zonder beroep (1834), overl. Dordrecht 18-6-1834 des middags drie uren in het huis geteekend B232 Wijnstraat (akte 281; 73 jaar; aangevers Dirk Tijssens en Anthonij van Maarsseveen), dochter van Fredrik George Schweichart (overleden te Breda) en NN (overl. te Deventer).
NB.
- [1785] Ook is het wel denktlyk, dat Burgemeesteren onderzoek zullen doen, na het geen er in de Sociëteit over de Beurs gepasseerd is tusschen twee weldenkende Stads Secretarissen en den oudsten Zoon van den bekenden Burgemeester Repelaar, alzoo men zegt, dat dat Heerschop al vry fingulier zoude gesproken hebben van de vigilantie en activiteit der tegenwoordige Heeren Burgemeesteren, op eene wyze die voor burgemeesteren zeer laetif zoude zyn. Zoo liet waar is, verwagt men, dat die geling zal na bevind van zake worden gehandelt, en dat het er niet méde gaan gelyk het spreekwoord zegt: de kleine diefjes hangt men, maar de grote laat men lopen.
[Zuid-Hollandsche courant / [Johan Christiaan ten Noever] 31-01-1785 ]
- (notaris Abraham Adrianus van den Oever) OA 1241 (1786) Carolina Elisabeth Schwijkhart wed.e van Johan George Muller, voogdij, No. 9 28 Jan.;
- [DORDRECHT] Eed 1789
Van de Graverstraad tot aan de Vissebrug
02 077 Arij van Drongelen Eed gedaan 7 Feb.
02 078 Frans Beudt
02 079 Nicolaas Backus Eed gedaan bij procur. door J. Mostman zoo voor zig zelve als in qt. van voogd over de nagel. kinderen van wijlen Vrouwe M. Repelaer geb. Barkeij 7 Feb.
02 080 Jerenimus Guttelingh Eed gedaan 7 Feb.
02 081 Adriaan 't Hooft Eed afgelegd 7 Feb.
02 082 J.G. Muller Eed afgelegd 7 Feb.
02 083 Hend.k Trumpie Eed gedaan 7 Feb.
02 084 Ad. Bemolt Eed gedaan 7 Feb. 1789
02 084 Jan Polleman Eed gedaan door A. Bemold 7 feb. 1789

- [ROTTERDAM] Datum ondertrouw: 15-5-1791
Bron of gezindte: Doop Luthers; Trouw Luthers; Trouw rooms-katholiek
Inschrijvingsjaar: 1791
Bruidegom: Johan Thomas Weinreich
Bruid: Jacoba Maria Helena Schwijkhart

Akteplaats: Rotterdam
Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer: 136
Folionummer: 067v
- [1793] Naardien de CASTELEINS-PLAATS in de Sociëteit binnen Dordrecht over de Beurs, op den eerften Juny
aanstaande komen te vaceeren, en Heeren Directeuren derzelve voorneemens zyn na den vyftienden Mey aanstaande
een nieuwen CASTELEIN aantestellen zo word een ieder; daartoe genegenheid en de vereischte bekwaamheid hebbende;
verzogt zich ten spoedigften met de behoorlijke bewyzen dienaangaande te adresseeren ten Huyze van den Heere
J.S. VAN HOOGSTRATEN, als Directeur dezer Societeit; by wien de instructien voorden Castelein kunnen gezien worden.
[Leydse courant 13-05-1793]
- [1793] [DORDRECHT] RAD-150 Collectie van Handschriften
784 Arbeidscontract tussen de directeuren van de sociëteit Amicitia en kastelein Jan Thomas Wijnrijk, 1 juli 1793
- [DORDRECHT] Kohier der nummering van de huizen 1797 (incl. aantal bewoners per huis)
Tweede Quartier Lett. B
No. 230 (5 zielen)
No. 231 (4 zielen)
No. 232 (6 zielen)
No. 233 (5 zielen)
No. 234 (6 zielen)
No. 235 (6 zielen)
No. 236 (11 zielen) het Koffijhuis;
No. 237 (- zielen) behoort aan 236; deze en volgende Nummers tot 255 behooren in 't Tolbrugstraatje;

- Dordrecht - Mannen 1797 (oude huisnummering)
B231 J. Gutteling 52
B231 Hend.k Gutteling 27
B232 A. 't Hooft Wz 55
B233 J. Weijnrei 37
B233 P.B. Tijssens 31

B234 F. Brander 36
B234 H. Trumpi 73

- Dordrecht - Quotisatie 1798 (oude huisnummering)
B231 H. Gutling [tweede linie] niet gefourneerd
B231 J.G. Gutling [eerste linie] 1ste & 2de termijn (quitantie overgegeven)
B232 Ad. 't Hooft Wzn [eerste linie] quitantie overgegeven
B233 J.T. Weinreich [tweede linie] niet gefourneerd
B234 F. Brunner [tweede linie] niet gefourneerd
B234 Hendrik Trumpi [eerste linie] voor de 2 termijnen (quitantie overgegeven)

- Dordrecht - Stemgerechtigden 1798-1801 (oude huisnummering) [NB geen B233]
B231 Hendrik Guttling (present) 25-6-1799
B231 Jan George Guttling (present) 25-6-1799
B231 Hendrik Guttling (absent) 22-5-1801
B231 Jan George Guttling (present) 22-5-1801
B231 Hendrik Guttling (present nr. 40) 10-7-1798
B231 Jan George Guttling (present nr. 41) 10-7-1798
B231 Hendrik Guttling (absent) 9-4-1799
B231 Jan George Guttling (present) 9-4-1799
B235 Adriaan Bemolt (absent) 9-4-1799
B235 Adriaan Bemolt (present nr. 42) 10-7-1798
B235 Gerrit Bemolt (absent) 22-5-1801
B235 Adriaan Bemolt (absent) 25-6-1799

- Dordrecht - Stemgerechtigden 1801-1805 (oude huisnummering)
B231 Hendrik Guttling 1801-1802
B231 Jan George Guttling 1801-1802
B231 J. Guttling 1801-1802
B231 H. Guttling 1801-1802
B231 J.G. Gutling 1803-1804-1805
B231 Hendrik Gutling 1803-1804-1805
B232 Adriaan 't Hooft Willemszoon 1803-1804-1805
B232 A. 't Hooft 1801-1802
B233 J.T. Wijnrijk 1801-1802
B233 J.Th. Weinreich 1803-1804-1805

B234 Fredrik Brunner 1803-1804-1805
B234 Hendrik Trumpi 1803-1804-1805
B234 F. Brummen 1801-1802
B234 Hend.k Trumpi 1801-1802

- [1801] GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP. BEKENDMAKING.
De Municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede, van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas ontfangen hebbende, enige exemplaren van de Proclamatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, van dato den 14 September 1801, met een daarbij gevoegd Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, ten einde deze stukken, op een genoegzaam aantal plaatsen, binnen haare Gemeente ter visie te leggen; maakt bij dezen bekend, dat ter voldoening hier aan, op ieder der navolgende plaatsen, voor die geenen, welke de lecture daar van begeren, een exemplaar van de gemelde Proclamatie, en het voorschreven Ontwerp van Staatsregeling is gelegt, te weten: In de societeit de Harmonie, bij den burger Trumpi, bij de Weduwe Grootveld, bij den burger G. van Cleef, bij den burger Wijnrijk, in het koffiehuis bij den burger Zahn en ten huize van de burgers J. Guttling en Elias Ketting, als mede ter Secretarie dezer Stad, des voormiddags van 9 tot 12, en 's namiddags van 2 tot 4 uuren.
Wordende wijders, alle de daar bij belang hebbende burgers en ingezetenen dezer Stad en van de Merwede, bij dezen nog geadverteerd, dat, om al verder aan den inhoud der meergemelde Proclamatie van het Uitvoerend Bewind te voldoen, met den eerste October aanstaande, binnen deze gemeente, zullen worden geopen publieke stemregisters, en dat deze met den 6 October daaraanvolgende, weder zullen worden gesloten; ten welken einde, aan alle burgers, Manspersoonen, 20 jaaren oud en volgens Art. 13 van de tegenwoordige Staatsregeling, niet van de stemming uitgesloten, gelegenheid zal worden gegeven, om ter Secretarie dezer Stad, des voormiddags van negen tot twaalf, en des namiddags van twee tot vier uuren, hunne stem op het aangeboden Ontwerp van Staatsregeling, met JA of NEEN te kunnen uitbrengen. En op dat niemand hier van eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden gepubliceerd en aangeplakt, alwaar zulks te doen gebruikelijk is. Aldus gedaan, gearresteerd en gepubliceerd den 26 September 1801, het zevende Jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij als Secretaris, Ps. GEVAERTS.
[bron: Dordrechtsche courant 29-09-1801]
- Dordrecht - Quotisatie 1802 (oude huisnummering)
B231 Jeroen Guddeling biljet
B231 Hendrik Guddeling biljet
B232 Adriaan 't Hoofd biljet
B233 J.T. Wijn Rijk biljet
B234 Hendrik Trumpi biljet
B234 Frederik Brummer biljet
- Stemregister (handtekeningen): verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
Datum ondertekening wo 16 maart 1803
Naam ondertekenaar J.Th. Weinreich
Folionummer 08vs
Bron SAD 4-130
- Dordrecht - Quotisatie 1804 (oude huisnummering)
B230 Nicolaas Bakkus, qq 2 biljet
B231 Jeroen Guddeling biljet
B232 Adriaan Hoofd biljet
B233 J.T. Wijn Rijk biljet
B234 Hendrik Trumpi biljet
B234 Frederik Brunner biljet

- [1805] By F. BRUNNER over de Beurs, naast de Sociëteit te Dordrecht, is te bekomen, de Opregte en Gezond ZWITSERSCHE KRUIDERKAAS, tot 9 ft. het Pond.
[De Dordrechtsche Courant, 1805-08-03; p. 2 ]
- Patentrecht 1806-1811 (oude huisnummering)
1806 J.T. Weinreich B233 societeithouder
1807 Jan Th. Wijnreich B233 societijthouder
1808 J.T. Weinreich B233 (B333) societeithouder
1808 J.T. Weinreich B233 billardhouder
1809 J.Th. Weinreich B233 billiardhouder
1809 J.Th. Weinreich B233 societeijthouder
1810 J.Th. Weinreich B233 societeithouder
1810 J.Th. Weinreich B233 billardhouder
1811 J.T. Weinreich B--- [B233] billardhouder
1811 J.T. Weinreich B--- [B233] societeijthouder

- Patentrecht voor haarpoeder [pruik] 1806-1811 (oude huisnummering)
1806 B233 J.Th. Weinrich 31 maart 1806
1806 B233 N. van der Salm 31 maart 1806
1807 B233 J.Th. Weinrich 14 april 1807
1807 B233 N. van der Salm 14 april 1807
1808 B233 J.Th. Weinrich 1 maart 1808
1808 B233 J.Th. Weinreich 1 maart 1808, voor de Knegt van Mr. J.Th. Weinreich
1809 B233 J.Th. Weinreich 19 jan. 1809, 0-10-8
1809 B233 J.Th. Weinreich 19 jan. 1809, 0-10-8; de knegt
1810 B233 J.Th. Weinreich 14 meij 1810
1811 B233 J.Th. Weinreich 30 maart 1811

- [1807] CONCERT-BERICHT.
De COMMISSIE, door de Leden Van het Groot Concert benoemt, om hetzelve Concert, voor het aanstaande
winter-saisoen, op eenen verbeterden voet te brengen, heeft ten dien einde, na de reflectien en aanmerkingen
van hsre Committenten gehoord te hebben, een REGLEMEMT daargesteld.
Aan de verdere Heeren Liefhebbers en Begunstigers van de Muziek daarvan kennis gevende,
heeft de Commissie de eer te adverteeren: dat hetzelve REGLEMENT ter onderteekening zal liggen,
in de Societeit van de Heer Wynryk, over de Beurs, op Woensdag den 30 September en Donderdag den 1 October 1807;
in de Sociëteit de Harmonie, aan de Blaauwpoort, Vrydag en Saturdag daaraanvolgende;
en in de Sociëteit by de Wed. Grootveld, op Zondag en Maandag, den 4 en 5 October, mede aanstaande.

Zullende gemeld REGLEMENT nog aan de huizen der Heeren Liefhebbers, welke hetzelve niet mogten hebben geteekend,
worden gepresenteerd op Dingsdag of Woensdag van dezelfde aanstaande week.
De Commissie twyfelt eenzins aan den byval der Heeren Liefhebbers en Begunstigers, aangezien zy
reeds de goedkeuring van veele deskundigen, wegens meergem. REGLEMENT, heeft mogen hooren, als bevattende
in zich alles wat een Concert, als zoodanig, waarde, aanzien, en orde kan byzetten.
[De Dordrechtsche Courant, 1807-09-29; p. 2]
- Hoofdgeld 1808
Wijnstraat B231 1/2, 1/3 - WAAG - -
Wijnstraat B232 Adriaan 't Hooft 3 brouwer
Wijnstraat B232 Johanna Olivier - dienstbode
Wijnstraat B232 Johanna de Veer - dienstbode
Wijnstraat B233 J.T. Wijnrecht 2 kastelein
Wijnstraat B233 Cornelia van der Sluijs - dienstbode
Wijnstraat B233 Nicolaas van der Zalm - werkbode

Wijnstraat B234 H. Trumpi - twijnders
Wijnstraat B234 Fredrik Brunner (Brummer) 1 twijnders
Wijnstraat B234 Maria Johanna Schotel - dienstbode
Wijnstraat B235 A. Bemolt 1 lakenkoper
Wijnstraat B235 Johanna Leski - dienstbode

- [1809] GERRARDUS TELDERS en JEREMIAS VAN LAREN, Koninklyke Notarissen en Procureurs te Dordrecht, zyn voornemens,
op MORGEN Vrydag den 10 Mey 1809, des avonds ten acht uren, ten huize van J. Zahn, in het Koffyhuis over de
Beurs te Dordrecht, finaal by den afslag te verkoopen:
No. 1 Een ongemeen hecht, sterk, byzonder welgelegen en wel ter nering staande HUIS en ERF, met een ruim PAKHUIS
geapproprieerd voor eene GARENTWYNDERY daar achter, staande in de Wynstraat over de Beurs en uitkomende in de
Tolbrugstraat te. Dordrecht, geteekend B234
, belend het huis van G. Bemolt aan de eene, en dat van de Erven
wylen den Heere van den Santheuvel
aan de andere zyde. Verhuurd aan de Heeren Nicolaas Trumpi en Fredrik Brunner tot den 31 October 1809.
No. 2 ....
[De Dordrechtsche Courant, 1809-03-09; p. 2]
- [1809] DIRECTEUREN van het laatstgehouden GROOT CONCERT, hebben, ingevolge het verzoek aan hun gedaan,
de Inteekening geopend voor het CONCERT gedurende het aanstaande saisoen, waartoe het reglement
heden den 3 October en twee volgends dagen by den Heer Wynryk, in de Sociëteit over de Beurs,
den 6, 7 en 8 in de Sociëteit de Harmonie, den 9, 10 en 11, by de Heeren Bosch in Steegoversloot,
en voorts tot ultimo dezer ten huize van den Heer J. Gutling, ter teekening ligt.
Dordrecht, den 3 October 1809.
[De Dordrechtsche Courant, 1809-10-05; p. 2]
- Mannen 1813 (1-1-1814) (oude huisnummering)
B230 Paulus Repelaer van Spijkenisse 10-06-1766 47 jaar president
[Wijk No 4. Naamlijst der On-Getrouwde Mannen, dewelke op den Eersten Januarij 1814 den ouderdom van 17 jaaren bereikt zullen hebben en nog geene 50 Jaaren geworden zijn.]
B233 Johannes Thomas Weinreich 18-11-1794 19 jaar geen
B233 Anthonie Andries Goovers 30-11-1793 20 jaar huisknegt

B236 Jan Zahn 31-05-1788 25 jaar kantorist
B236 Jacobus Zahn 14-06-1790 23 jaar kantorist
B236 Wouter Zahn 01-02-1793 20 jaar kantorist
- Mannen 1814 (1-9-1814) (oude huisnummering)
Wijk No 4. Naamlijst der Manspersoonen die den 1e September 1814 den Ouderdom van 17 jaren hebben bereikt, en beneden de 50 Jaren oud zijn.
B233 Johannes Thomas Weinreich 18-11-1794 slagter; ongehuwd;
B233 Anthonie Andries Govers 30-11-1793 knegt; ongehuwd;
- Belasting ca 1812/1814 (nieuwe huisnummering)
B212 - de Waag - -
B213 geheel Adrianus 't Hooft brouwer 200
B214 geheel Johan Thomas Weinreich societeit houder 60
B215 geheel Frederik Brunner fabriceur 100
B216 geheel Gerrit Bemolt particulier 150
B217 geheel Jan Barthold Zahn koffijhuishouder 65
B217 geheel Jan Zahn - 15
B217 geheel Jacobus Zahn - 15
- [1816] Boek 30866 Reglement voor de Societeit, 1816
RAD 489 Archiefbibliotheek, 1572 - 2017
Titel: Reglement voor de Societeit
Plaats van uitgave: Dordrecht
Jaar van uitgave: 1816
Formaat: 25 cm.
Aantal pagina's: II, 10 p.
Uitgever: s.n.
Annotatie: Gehouden in het huis staande over de Beurs, zijnde letter B nr. 214 nieuw/233 oud en toebehorende aan A.D. van den Santheuvel, wonende te Leiden. - Met concept in hs., 14 p.
- belasting 1818
J. Thomas Weinrich, B214, Cocieteithouder
- PATENTRECHT 1824
J.T. Weinreich, B214 tapper 9B, 12,00;
John Thomas Weinreich, B214, Winkelier b.d.b. f 1000 17A (f 0,09);
Matthijs Beelaerts, B214, Commissaris eene Cocieteit 6B f 30 / 1 Billard tafel 8B f 17;
- PATENTRECHT 1827
J.T. Weinreich, B214, tapper, 9B;
Jan Schouten, B214, commissaris een societeit, 6B f 30 / een biljarttafel, 8B f 17;
- [1827] C. HARLOFF verwittigt dat hij bij zich heeft een zeer schoon assortiment Meerschuimen PIJPEN met en zonder Zilver gemonteerd, als ook onderscheidene soorten van Porseleinen PIJPEN, waaronder zeer fijne geschilderde, en verder een zeer goed assortiment van PIJPENROEREN. Sociëteit, bij de Beurs.
[De Dordrechtsche Courant, 1827-06-14; p. 2]
- Volksregister 1830
Wijnstraat B214 (2 huisgezinnen/5 inwoners)
Johan Thomas Weinreich 70 Vorstendom Waldijk mannelijk geslacht (getrouwden) societeithouder Protestanten
Jacoba Hillegonda Weijnen 66 Deventer vrouwelijk geslacht (getrouwden) geen Protestanten
Adrianus Doon 44 's Hage mannelijk geslacht (getrouwden) huisknecht Roomschen
Johanna van de Ven 32 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) dienstbode Protestanten
Cornelis Gillis Ocker Stoop 44 Dordrecht mannelijk geslacht (jongmans) vrederegter Protestanten

- [1830] Ik betuige bij deze aan alle Vrienden en Bekenden welmeenend dank voor de aan ons en onze kinderen betoonde deelneming
in het afsterven van onze geliefde Dochter, Henriette Weinreich, den 18 dezer te Haarlem overleden, Dordrecht, den 26 Februarij 1830.
J.T. WEINREICH
J.H. WEINREICH, geb. Schwijkhart. [De Dordrechtsche Courant, 1830-02-27; p. 2]
- [1830] PUBLIEKE VERKOOPING.
De Notaris VERHOEFF is voornemens, als daartoe door de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te
Leiden, beoemd, te Dordrecht, in het Logement de Gouden leeuw, op Maandan den 27 September 1830 des
voormiddags ten elf ure , ten overstaan van den WelEdelen Gestrengen Heer Vrederegter van het kanton Dordrecht Numero 1
publiek te veilen, en op Maandag den 4 October daaraanvolgende, ter plaatse en ten ure als boven, bij afslag finaal te verkoopen:
Een extra groot en aangenaam gesitueerd HUIS en ERVE, staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, op de Groenmarkt,
tegen over de voormalige Beurs, thans gebruikt wordende tot Societeit, gequoteerd B nummers 214 en 233
; bevattende beneden twee fraaije
behangen Kamers met Stookplaatsen voorzien, voorts nog diverse behangen en onbehangen Kamers en Vertrekken, ruime Keuken, voorzien
van Pomp en Fornuizen, Kelder, Binnenplaatsen en verdere Gemakken; en bevattende boven vijf Kamers; waarvan twee behangen
en meestal met Stookplaatsen voorzien, Provisiekamer, Kleer- en Turfzolders, en voorts alles wat in een Heerenhuis vereischt wordt;
hebbende hetzelve Huis eenen Vrijen Uitgang in het Tolbrugstraatje.
Verhuurd aan Heeren Commissarissen van de Sociëteit over de Beurs, te Dordrecht, tot ultimo April 1840, voor ƒ 550,00 's jaars, eens geld;
en in de Belasting op de Gebouwde Eigendommen over dezen jare 1830 aangeslagen op ƒ 103.70.
Voornoemd' Huis zal voor een ieder te zien zijn den 15, 16 , 20 en 29 September eerstkomende, des voormiddags van negen tot elf ure,
mits hebbende een Consent-Biljet van gemelden Notaris VERHOEFF; en mits, ten aanzien van de twee Boven-Voofkamers, bewoond wordende
door den WelEdelen Gestrengen Heer Mr. C.G.O. Stoop, te voren belet vragende.
Nadere onderrigting is te bekomen bij voornoemden Notaris VERHOEFF, bij wien de Conditiën van verkoop acht dagen voor de veiling ter lezing zullen liggen.
[BRON: De Dordrechtsche Courant, 1830-09-11; p. 2]
- [1837] OPENBARE VERKOOPING.
Van MEUBILAIRE GOEDEREN, enz., ten overstaan van den Notaris G.J.L. MARITZ, door de Vendumeesters DE HART en ROEST,
op Dingsdag den 2 Mei 1837, des voormiddags ten half tien ure, aan het Stads Venduhuis, in de Wijnstraat, te Dordrecht, bestaande in:
Kabinet, Bureau, Lade-, Penant-, Thee- en andere Tafels, Stoelen met trijpen en matten zittingen, staande Klok. Spiegels, Prenten in
lijsten, Ledekanten, Bedden, katoenen en wollen Dekens, Mans-Kleederen, Bed- en Tafellinnen, Koper, Tin, Porselein, Glas- en Aardewerk,
zilveren Lepels en Vorken en zilver Zakhorlogie; — voorts eene partij goede ROODE WIJN op flesschen, mitsgaders JENEVER, BIER en AZIJN op kruiken;
- en eindelijk eene partij AARDAPPELEN en LEGPOOTERS en eenig BRANDHOUT. Alles behoorende tot de vacante Nalatenschap van wijlen den Heer JOHAN THOMAS WEINREICH,
Senior, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht. De voorschreve Goederen zijn daags voor den verkoopdag voor een leder te zien, te weten; de Meubelen aan het Stads
Venduhuis, op de gewone uren, en de Wijn, Jenever, Bier, Azijn, Aardappelen en Brandhout ten Sterfhuize van gemelden Heer Weinreich, in de Wijnstraat, over het
Marktplein, B n°. 214
, van des ochtends 9 tot n ure. Zullende er aan gem. Venduhuis nog worden verkocht; Mahoniehouten CHIFFONNIÈRES, PENANT-KASTJES, een CANAPÉ, PIANO, WINKELKAST, TOONBANK en meer andere Goederen.
[BRON: De Dordrechtsche Courant, 1837-04-27; p. 2]
- [1837] De Ondergeteekende geeft door deze berigt, dat het LOCAAL der SOCIETEIT AMICITIA, in de Boomstraat, aan de Maaskant,
op aanstaanden Zondag en vervolgens dagelijks, van des voormiddags tot des namiddags ten 3 ure, tevens als KOFFIJHUIS
zal geopend zijn. Dordrecht, den 27 Julij 1838. G. VAN DALEN
[BRON: De Dordrechtsche Courant, 1838-07-28; p. 2]
- [1839] KENNISGEVING. Aan Heeren Leden der Sociëteit AMICITIA wordt bekend gemaakt, dat de Sociëteit in de Boomstraat Zaturdag en Zondag aanstaande des nachts zal geopend blijven, BOUILLON en alle vereischt wordende VERVERSCHINGEN zullen voorhanden zijn, de Zaal doelmatig ingerigt, en het Orchest behoorlijk bezet wezen. Zondag ochtend zal het Buitenlocaal, staande aan de Vriezepoortsweg, om drie ure tot ontvangst der Leden mede geopend zijn, en zal er voor goede bediening en Muzijk gezorgd worden, welk Gezelschap ook Zondag namiddag, volgens vroegere Annonce, te 4 1/2 ure , HARMONIJ-MUZIJK zal geven. Alle afgegeven Toegang-Kaartjes zijn mede gratis geldende.
NB. Mede wordt aan Heeren Leden dezer Sociëteit en verdere Inwoners dezer stad bekend gemaakt, dat van af den 10 Junij aanstaande dagelijks SCHILPADSOEP aan het Locaal in de Boomstraat, per portie a 80 cts zal te verkrijgen zijn, mits 2 uren te voren te bestellen. Het depót van ZWITSERSCH ELIXER, gefabriceerd door den Heere J. H. van Minkélen en Comp., buiten Arnhem, bevindt zich in de Boomstraat, Letter C N°. 154, te Dordrecht, hetzelve behoeft geene aanbeveling, als zijnde zeer gunstig bekend. De prijs is 40 ets. per fleschje en met 20 of meerder fleschjes, tot mindere prijzen.
[BRON: De Dordrechtsche Courant, 1839-05-30; p. 2]
- Dordrecht - voorlopig volksregister 1 januari 1840 (wijken A-B-C-D-E-MW)
Wijnstraat B214
Jan van Doveren kastelein
Jacoba Engels geen
Jesse van Hofwegen dienstbode
Cornelia Boshoven dienstbode
Rudolph Charles Louis Krämer praeceptor

- [1849] TE HUUR tegen den eersten November aanstaande: TWEE KAMERS, boven de Sociëteit Amicilia,
over het Marktplein, te Dordrecht. Te bevragen bij J. VAN DOVEREN, Kastelein derzelve Sociëteit.
[ De Dordrechtsche Courant, 1849-10-09; p. 2]
- belasting 1856
B214 Wijnstraat Commissarissen Societeit Amicitia;
- ADRESBOEKEN DORDRECHT
 • 1854 J. van Doveren kastelein Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1855 J. van Doveren tapper en kastelein [k] Wijnstraat B214
 • 1860 [Societeit Amicitia] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1860 J. van Doveren kastelein [kiesger.: gk] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1865 [Societeit Amicitia] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1865 J. Wissink kastelein [kiesger.: k] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1865 H.D. grave van Limburg Stirum Kolonel der Genie Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1865 M.D. Graaf van Limburg Stirum [Naschrift; bevattende bijvullingen en veranderingen] Ridder van verschillende Orden, Inspecteur der 2e Fortificatie Inspectie Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1868 [Societeit Amicitia] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1868 J. Wissink tapper, kastelein [kiesger.: gk] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1868 Mr. E. Baron Collot d'Escury Griffier bij het Kantongeregt te 's Gravendeel Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1873 [Societeit AMICITIA] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1873 L. van Dongen tapper, kastelein Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1873 A.C. Loffelt leeraar aan de Hoogere Burgerschool Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1879 [Societeit Amicitia] Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1879 C. de Klerk kastelein Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1879 J. de Klerk veerschipper Wijk B Wijnstraat No. 214
 • 1879 L. Roodenburg koopman Wijk B Wijnstraat No. 214 boven
- BOEK: Societeit Amicitia 1783, Dees school van vriendschap (Wim Barendse, 2018); (NB. Societeit Amicitia, gevestigd op B233 later vernummerd in B214)(website: amicitia-dordrecht.nl)

Kinderen:
1. Hendrika Maria Helena (Henriette) Weinreich, geb. Rotterdam 5-1-1793, ged. Rotterdam (Luthers) 9-1-1793, overl. Haarlem 18-10-1830, tr. Jacqui Joseph Majoie. (Dochter: Seraphine Therèse Henriette Majoie, geb. Haarlem 27-1-1830, overl. Hilvarenbeek 30-8-1846)
2. Johan Thomas Weinreich, geb/ged. Dordrecht (Luthers) 18-11/1-12-1794 [GAD-011-0077-DTB_00031.jpg], zoon van Johan Thomas Wijnrijk en Jacoba Maria Helena Schweickarth, volgt III.
3. Fredrik Georg Weinreich, geb/ged. Dordrecht (Luthers) 8/16-4-1797 [GAD-011-0077-DTB_00035.jpg], zoon van Johann Thomas Weinreich en Jacoba Helena Maria Schweikart.III. Johan Thomas Weinreich (Johan Thomas Wijnrijk), geboren/gedoopt Dordrecht (Lutherse Gemeente) 18 november 1794/1 december 1794 (19 in 1814), slagter (sept. 1814), vleesch(h)ouwer (1821), vleeschhouwer D317 (1824), vleeschhouwer D317 (1827), vleeschhouwer (1830), overl. Dordrecht 19-5-1837 des morgens ten half twaalf in het huis geteekend A275 Varkenmarkt (akte 317; 41 jaar; aangevers Dirk Tijssens en Willem Hendrik Bosch), tr. Dordrecht 12-10-1814 Johanna Commers (Johanna Kommers), gedoopt Dordrecht oktober 1792 (22 in 1814), particuliere (1837), overl. Dordrecht 21-10-1838, dochter van Bartholomeus Commers (81 jaar/koopman/Dordrecht in 1843) en Seijgje Schorteldoek.
NB.
- Dordrecht: paspoorten met signalementen 1811
D076 (28-6-1811) Johan Thomas Weinreich, naar Gorcum, 16 jaar, 1.81 m.;
- Mannen 1813 (oude huisnummering)
B230 Paulus Repelaer van Spijkenisse 10-06-1766 47 jaar president
[Wijk No 4. Naamlijst der On-Getrouwde Mannen, dewelke op den Eersten Januarij 1814 den ouderdom van 17 jaaren bereikt zullen hebben en nog geene 50 Jaaren geworden zijn.]
B233 Johannes Thomas Weinreich 18-11-1794 19 jaar geen
B233 Anthonie Andries Goovers 30-11-1793 20 jaar huisknegt

B236 Jan Zahn 31-05-1788 25 jaar kantorist
B236 Jacobus Zahn 14-06-1790 23 jaar kantorist
B236 Wouter Zahn 01-02-1793 20 jaar kantorist
- Mannen 1814 (oude huisnummering)
Wijk No 4. Naamlijst der Manspersoonen die den 1e September 1814 den Ouderdom van 17 jaren hebben bereikt, en beneden de 50 Jaren oud zijn.
Johannes Thomas Weinreich 18-11-1794 slagter; ongehuwd B233
Anthonie Andries Govers 30-11-1793 knegt; ongehuwd B233
- Huwelijkse bijlagen Dordrecht 1814
* doop Lutherse gemeente Dordrecht 1 december 1794, zoon van Johan Thomas Wijnrijk en Jacoba Maria Helena Schweicharth;
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=6844324&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]
- PATENTRECHT 1824
1490 Jan Thomas Weinreich, D0317, Vleeshouwer 10B (f 0 ,97);
- PATENTRECHT 1827
J.F. Weinreich D0317 vleeschhouwer, 8B;
- Volksregister 1830
Grootekerksbuurt A080 (1 huisgezin/5 inwoners)
Johann Thomas Weinreich 35 Dordrecht mannelijk geslacht (getrouwden) vleeschhouwer Protestanten
Johanna Commers 36 Dordrecht vrouwelijk geslacht (getrouwden) geen Protestanten
Fred.k George Weinreich 5 Dordrecht mannelijk geslacht (jongmans) geen Protestanten
Jacoba Helena Weinreich 7 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) geen Protestanten
Machtelt van der Klift 29 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) dienstbode Protestanten


Kinderen:
1. levensloos jongetje Weinreich, overl. Dordrecht 7-4-1815 (akte 150; huis D316-D302 Voorstraat), kind van Johan Thomas Weinreich (vleeshouwer/28 jaar) en Johanna Commers.
2. levensloos Weinreich, overl. Dordrecht 27-9-1816, kind van Johan Thomas Weinreich en Johanna Commers.
3. levensloos Weinreich, overl. Dordrecht 11-10-1817, kind van Johan Thomas Weinreich en Johanna Commers.
4. levensloze zoon Weinreich, overl. Dordrecht 21-6-1821 (akte 280; D343 op de Voorstraat), zoon van Johan Thomas Weinreich en Johanna Commers.
5. Jacoba Helena Weinreich, geb. Dordrecht 21-7-1822, volgt IV.
6. Frederik George Weinreich, geb. Dordrecht 22-6-1824, koekbakkersknecht te Amsterdam (1849), tr. Willemijntje Tetenburg, geb. IJsselstein 1809, mangelhoudster, weduwe van Georg Fredrik Wilhelm Bödeker, docher van Jurrie Tetenburg en Cornelia van Heezik.IV. Jacoba Helena Weinreich, geboren Dordrecht 21-7-1822 (20 in 1843), zonder beroep (1843), tr. Dordrecht 15-02-1843 Arie Vernes, geboren Dordrecht (26 in 1843), koopman (1843), schipper "de Jonge Arie", zoon van Johannes Vernes (overleden Dordrecht 13-12-1831) en Maria Buitenhek (54 jaar/zonder beroep/te Dordrecht in 1843).
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (V30)
1. Arie Vernes 7-8-1816, schipper "de Jonge Arie", 3-8-1883 naar Amsterdam;
2. Jacoba Helena Weinreich 21-7-1821, 3-8-1883 naar Amsterdam;
3. Arie Vernes 19-1-1851, 1-9-1875 naar Rotterdam;
4. Johan Thomas Vernes 9-4-1855 Nieuwvee, 3-8-1883 naar Amsterdam;
5. Frederik George Vernes 30-6-1860 Dordrecht, overl. 28-3-1881;
6. Evert Arie Vernes 30-4-1864 Rotterdam, 3-8-1883 naar Amsterdam;


Kinderen:
1. Maria Vernes, geb. Dordrecht 3-11-1843, overl. Dordrecht 18-5-1849 (5 jr.).
2. Johanna Frederika Vernes, geb. Dordrecht 18-1-1846.
3. Pieternella Vernes, overl. Dordrecht 22-10-1849 (10 mnd.).
4. Arie Vernes, geb. Dordrecht 10-1-1851.
5. Johannes Vernes, geb. Dordrecht 18-05-1853, overl. Dordrecht 27-1-1854 (8 mnd.).
6. Johan Thomas Vernes, geb. Nieuwveen 9-4-1855
7. Frederik George Vernes, geb. Dordrecht 3-6-1860, overl. 28-3-1881 (20 jr).
8. Evert Arie Vernes, geb. Rotterdam 30-4-1864.NB.
- Fredrik Weinreich (Fredrik Weinreisch)(Frederich Christiaan Georg Weinreich), geb. Gellershausen 6-1-1787 (28 jaar in 1813), 'Frederik Weinreisch jm geboren te Kelderhausen in 't Waldekse woonende op de Groenmarkt geassisteeert met Hendrik Schenker welke verklaart dat den bruidegom ouderloos is' (1810), schoenmaker A21 (patentrecht 1809-1810), schoenmaker (1811), cordonnier (1813), koopt Groenmarkt A25b (1815), schoenmaker en winkelier A18 (1824), schoenmaker en winkelier A18 (1827), muziekhandel te Rotterdam, overl. Rotterdam 8-6-1879 (92 jaar/Fridrich Weinreich/Waldeck), otr/tr. Dordrecht 16-8-1810 (oogstmaand 1810)/1-9-1810 (herfstmaand) Maria Elizabeth Muller, geb. Vlissingen, 'Maria Elisabeth Muller j.d. geboren te Vlissingen wonende in de Kerkstijger met schrifteli(j)k consent van hare vader Johan Godlieb Muller', particuliere (1813), overl. Rotterdam 14-06-1847 (59 jaar, 7 mnd en 8 dgn), dochter van Johan Godlieb Muller en Maria Elizabeth Leurs (Lohr).
NB.
MULLER
I. Pieter Muller
II. Johan Godlieb Muller (Jan Mulder), geb. ca 1747, j.m. van Debel in 't keurvorstendom Saxen, woond op de Nieuwehaven heeft geen ouders (1785), overl. Rotterdam 21-3-1825 (akte 490/geb. Dordrecht/78 jaar/Jan Mulder/zoon van Pieter Mulder), otr/tr. Dordrecht 21-4-1785/7-5-1785 Maria Elisabeth Leurs, geb. ca 1761, j.d. van Pladau in 't Graafschap Pledau, woond mede op de Nieuwehaven, heeft geen ouders (1785), overl/begr. Dordrecht 1-6/3-6-1809 (Maria Elizabeth Leurs, oud 48 jaren, nalatende 2 kinderen, C in de Nieuwkerkstraat (RAD 11-99)).
NB.
- trouwboek onderscheiden gezindten: (folio 383vs)
21-4-1785 (Lutersche geboden gaan in de verte, moet consent bezorgen)(bevestigd 7-5-1785)
Johan Godloop Muller j.m. van Debel in 't keurvorstendom Saxen, woond op de Nieuwehaven heeft geen ouders;
Maria Elizabet Leurs, j.d. van Pladau in 't Graafschap Pledau, woond mede op de Nieuwehaven, heeft geen ouders;
- [DORDRECHT] Eed 1789
Van de Graverstraad tot aan de Vissebrug
02 080 Jerenimus Guttelingh Eed gedaan 7 Feb.
02 081 Adriaan 't Hooft Eed afgelegd 7 Feb.
02 082 J.G. Muller Eed afgelegd 7 Feb.
02 083 Hend.k Trumpie Eed gedaan 7 Feb.
- J. Muller, 40 jaar C584 (mannen ca 1796);
- stemgerechtigden 1798/1799/1801
18-12-1798 Johan Godlieb Muller C0584
9-4-1799 Johan Godlieb Muller C0584
25-6-1799 Johan Godlieb Muller C0584
1801-1802 Johan Godlieb Muller C0584
- (belasting 1804) J.G. Muller, C584, arm;


Kinderen:
1. Maria Magdalena Muller, ged. Dordrecht (Luthers) 10 juli 1785 (50 jaar in 1836), zonder beroep (1836), overl. Dordrecht 29-05-1853 (67 jaar), dr. van Johan Godlieb Muller en Maria Elisabeth Leurs, tr. Dordrecht 20-4-1836 (akte 46) Willem van Geluk, geboren Dordrecht (62 in 1836), zonder beroep (1836), wedn. Maria Magdalena Stiel (overl. Dordrecht 7-7-1833), zoon van Frans van Geluk (overl/begr. 17-9-1793) en Anna de Pronk (overl/begr. 18-3-1795)
2. Maria Elisabeth Muller, geb. Vlissingen dec. 1787, j.d. geboren te Vlissingen wonende in de Kerkstijger met schrifteli(j)k consent van hare vader Johan Godlieb Muller', particuliere (1813), overl. Rotterdam 14-06-1847 (59 jaar, 7 mnd en 8 dgn), dochter van Johan Godlieb Muller en Maria Elizabeth Leurs (Lohr)

- Patentrecht (oude huisnumering)
1809 Fred.k Weinreich A021 schoenmaker
1810 F. Weinreich A021 schoenmaker
- [1810] Een SCHOENMAKERS KNECHT, bekwaam tot allerhande Engelsch Werk van Schoenen, en Laarzen, vast werk begeerende, adresseere zich hier toe hoe eer zoo liever, by F. WEINREICH, op de Groenmarkt te Dordrecht. Brieven franco.
[De Dordrechtsche Courant, 1810-03-27; p. 2]
- Liste civique (1811)
Fredrik Weinreich
Huisnummer: A18
Geboortedatum: 1786-01-06
Beroep: schoenmaker
Kanton: 1
Sectie: 1
Toegangsnummer: 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813
Inventarisnummer: 169a

- Nationale Garde 1813 (Dordrecht, Dubbeldam, 's-Gravendeel en Barendrecht)
Woonplaats Dordrecht
Nummer 1702
Naam Fredrich Weinreich
Geboortedatum Janv.r 1783
Ongehuwd -
Weduwnaar -
Gehuwd oui
Aantal kinderen 2
Ondersteunde ouders 1
Beroep cordonnier
- Tienjarentafels 1813-1820:
29-11-1813 WEINREICH Johan Frederik (Frederikzn)
31-05-1817 WEINREICH Johan Frederik (Frederikzn)
12-12-1818 WEINREICH Christoffel Frederik (Frederik Christiaan Georgzn)
07-04-1815 WEINREICH een doodgeboren zoon Johannes Thomas
28-09-1816 WEINREICH een doodgeboren zoon Johannes Thomas
14-10-1817 WEINREICH een doodgeboren zoon Johannes Thomas
22-06-1821 WEINREICH een doodgeboren zoon Johannes Thomas

- Folionummer: 66: Soort akte: overdracht, 20-07-1815; wijk a 25
Verkoper: hendrik galmeijer
Koper: frederich weinreich
Object: huis; geen/onbekend; groenmarkt
Toegangsnummer: 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer: 2
- Datering: 01-07-1822
Soort akte: overdracht
Verkoper: obbe obbes faasen, koopman
Koper: frederich christiaan georg weinreich, particulier
Folionummer: 58
Aktenummer: 5
Bijzonderheden: wijk a 18
Archiefnummer: 34 Registers van eigendomsovergang
- PATENTRECHT 1824
0277 F. Weinreich, A018 Schoenmaker ben. 3 kn. 13b f 1,80 / Wink. b.d.b f 2000 16A f 1,30;
- PATENTRECHT 1827
F.C.G. Weinreich, A018, schoenmaker ben. 3 kn, 13B f 1,80 / winkelier ben. f 2000, 16A f 1,30;
- Volksregister 1830
Groenmarkt A018 (2 huisgezinnen/6 inwoners)
Fred. C.G. Weinreich 38 Gellershausen mannelijk geslacht (getrouwden) winkelier Protestanten
Maria Elizabeth Muller 38 Vlissingen vrouwelijk geslacht (getrouwden) geen Protestanten
Maria Elizabeth Weinreich 18 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) geen Protestanten
Christina Weinreich 9 Dordrecht vrouwelijk geslacht (jongedochters) geen Protestanten
P.W. Mijnlief van Overklift 30 Dordrecht mannelijk geslacht (getrouwden) horlogiemaker Protestanten
A.H. Gaberel 24 Dordrecht vrouwelijk geslacht (getrouwden) geen Protestanten


Kinderen:
1. Maria Christina Weinreich, geb. Dordrecht 15-12-1810, woont te Rotterdam, overl. Rotterdam 28-6-1874 (63 jaar en 6 mnd).
2. Johan Fredrik Weinreich, geb. Dordrecht 20-5-1812, overl. Dordrecht 28-1-1813 à trois heures apres midi à la masion A21 rue dite Groenmarkt (1 jaar en 6 maanden).
3. Johan Fredrik Weinreich, geb. Dordrecht 24-4-1814, overl. Dordrecht 30-5-1817 (3 jr.)
4. Christoff Fredrik Weinrich, geb. 1818, overl. Dordrecht 11-12-1818 (7 mnd.).
5. Christina Maria Weinreich, geb. Dordrecht 21-4-1820, woont te Rotterdam, overl. Rotterdam 18-1-1887 (66 jr).

Laatst gewijzigd: december 2018.