Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Sr. Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand de Wiesé (Dresden 15-2-1758 - 18..)


Sr. Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand de Wiesé of Luitenant-kolonel Ferdinand Wiese (Wiesé/Wisé/Wiessé), militair bij de artillerie

(Dresden (Saksen), Dordrecht, Delft, Amsterdam, Frankrijk)

 • 1758: geboren Dresden (Saksen) 15 februari 1758;
 • 1775: in krijgsdienst getreden;
 • 1795 (14 jul.): luitenant;
 • 1795 (13 aug.): kapitein;
 • ca 1797- 2 nov 1804: commandeur der Generaliteits Stapel- en Constructie-Magazijnen te Dordrecht [jaarwedde f 300 (De Lantaarn vol. 2)];
 • ca 1796(?): burger Wisé, commandeur van 's lands Magazijnen te Dordrecht, stelde aan het Committé voor, onder zijn opzigt, eene "Militaire school” op te rigten ...;
 • ca 1797-ca 1801: woont in het Steegoversloot C1130(oud) te Dordrecht;
 • ca 1801-ca 1804: woont in het Kromhout E187(oud) te Dordrecht;
 • 2 nov. 1804-ca 1806: inspecteur van 's Lands Stapel en Artillerie Constructie Magazijn te Dordrecht;
 • 1806-1807: inspecteur bij het Arsenaal [Stapelmagazijnen] te Delft;
 • 1806: luitenant-kolonel;
 • 1806 (24 nov.): chef de bataillon;
 • 1810: wordt lid v/d vrijmetselarij in Frankrijk (komt van Amsterdam);
 • 1811: overgegaan 1-1-1811 van Kon. Holl. korps artillerie naar keizerlijke Franse artillerie (positie op 1 mei 1812: luitenant-kolonel)(vervolgens naar: 9e regiment à pied/te voet);
 • 1812: chef de bataillon in het 9e Regiment depot à Amsterdam;
 • 1813: chefs de bataillon sous-directeur d'artillerie (Grenoble);
 • 1816: chef de bataillon d'artillerie en retraite;
 • 1816: naturalisatie door de koning van Frankrijk (Parijs 13-11-1816);

 • (naturalisatie tot Fransman, Sr. Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand de Wiesé, Parijs 1816)

  NB.
  TE HUUR tegen mei aanstaande:
  1. Een HUIS, staande op de Kalkhaven gem. D. no. 173 en 166 voorzien van verscheidene behangene Beneden- en Boven-Kamers, Keuken, kelder, en verdere Commoditeiten, een ruim uitzigt hebbende over de Rivier de Maze. Te bevragen by A. DE GROOT in het Kromhout
  2. Eene aangename BUITEN WONING, in het Kromhout, gem. E No. 187, met twee ruime, behangene Beneden Kamers, Bove-Kamers, Koepel en twee Tuintjes; hebbende een alleraangenaamst uitzigt, en zynde zeer geschikt tot een Zomer en Winterverblyf. Te bevragen by den tegenwoordigen Bewoner. Het eerstgemelde kan ook gehuurd worden om terstond te aanvaarden.
  [BRON: De Dordrechtsche Courant, 1810-02-13; p. 2]


  Dordrecht

  - [1797]
  Den Commandeur der Generaliteits Stapel- en Constructie-Magazynen te Dordrecht; F. WIESE, en Onder-Commis G. van Rysoort zullen op hooge orders, op Donderdag den 21 December 1797, des vormiddags ten 10 uren precies, in de St. Joris Doele, publyk verkoopen
  61 defecte yzere stukken kanon van 24 pond tot 3 pond Caliber;
  23000 ruuwe KANONKOGELS,van 24 pond tot 2 pond Caliber;
  1600 BOMBEN, van 75 pond Stn., tot 16 pond Stn.;
  10000 SPIEGEL- en HANDGRANATEN;
  238000 pond Oud YZER van gesloopte Affuiten;
  57050 pond SCHROOT;
  2770 SNAPHANEN;
  15000 VUURSTEENEN, LAADGEREEDSCHAPPEN, MATRASSEN, DEKENS, LAKENS, HEMDEN, verdere defecte AMMUNITIE, en een groote party Afval van Eiken en Ypen HOUT en SPAANDEREN. Alles 3 dagen te voren te zien, des morgens van 9 tot 12 , en des middags van 1 tot 4 uren.
  NB. De CATALOGUSSEN van de gemelde Verkoping zyn aan 's Lands Magazynen, te Dordrecht voornoemt, te bekomen.
  [BRON: De Dordrechtsche Courant, 1797-12-09; p. 2]
  https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=304&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mibj=09-12-1797&miej=09-12-1797

  - Belasting 1797/1798
  F. Wiese C1130 - 1797/1798
  [RAD 4-240]

  - Stemregister (handtekeningen): verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
  Datum ondertekening 13 junij 1798
  Naam ondertekenaar F. Wiese
  Folionummer 30
  Bron SAD 4-128b
  # De ondertekende tekst bij SAD 4-128b (met datum tussen 11 juni 1798-24 nov 1802):
  Ik houde het Bataafsche Volk voor een vrij en onafhangelijk Volk, en beloof aan Het zelve trouw. Ik verklaar mijnen onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Bestuur, het Faederalismus, de Aristocratie en Reegeringloosheid. Ik beloof, dat ik, in alle mijne verrigtingen, het zij als Stemoefenend Burger, het zij als Kiezer, alle de voorschriften der Staatsregeling getrouwelijk zal opvolgen, en nimmer mijne stem geven aan iemand, wien ik houde te zijn een voorstander van het Stadhouderlijk of Faederatif Bestuur, van de Aristocratie of Regeeringloosheid. Dit verklaar ik op mijn Burgertrouw. Actum Dordrecht, den [-] het vierde Jaar der Bataafsche vrijheid.

  - Stemgerechtigden 1798-1805
  Naamlijst der Leeden van de 16e Grondvergadering in de Augustijne Kerk
  10-07-1798 C1130 Ferdinand Wisé (present)
  [RAD 4-6]

  Lijst der Leden van de 16e Grondvergadering in de Augustijne kerk (28 present)
  18-12-1798 C1130 Ferdinand Wisé (present)
  [RAD 4-6]

  Lijst der Leden van de 16e Grondvergadering in de Augustijnekerk
  09-04-1799 C1130 Ferdinand Wisé (present)
  [RAD 4-6]

  Lijst der Leeden van de 16e Grondvergadering in den Augustijne kerk
  25-06-1799 C1130 Ferdinand Wisé (absent)
  [RAD 4-13a]

  Lijst der stemgeregtigde Burgers behoorende tot de Grondvergadering No. 16 in de Augustijne Kerk
  22-05-1801 C1130 Ferdinand Wisé (verhuijst)
  [RAD 4-6]

  Lijst der Stemgerechtigden in letter C (16e grondvergadering vanaf C1051 tot en met C1162)
  1801-1802 C1130 Ferdinand Wisé
  [RAD 4-8]

  - [ca 1796(?)] De illustre school te Dordrecht: eene bijdrage tot de geschiedenis van het schoolwezen in ons vaderland (Gilles Denijs Jacob Schotel)
  (pag. 189) Naauwelijks was dit plan verijdeld, of de burger Wisé, commandeur van 's lands Magazijnen te Dordrecht, stelde aan het Committé voor, onder zijn opzigt, eene "Militaire school” en J. E. Artes een "Instituut” op te rigten, waarin het algemeen ...

  - [1799] Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der Bataafsche Republiek in 1799 (Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beijnen, 1895)
  [pag. 123] .... er nog 12 van die karren noodig om den voorraad goederen op te laden. Die 12 mankeerden (de commandeur WIESÉ, die er ook over schrijft (2), meldt, dat er slechts 7 ontbreken), en nu meende VAN HINGSTMAN, dat in hare plaats wagens met vier wielen beter aan hare bestemming zouden voldoen als de opgenoemde karren met twee wielen, aangezien deze karren (of wagens) met een last van 6 a 7000 ponden beladen werden. In de laaste campagne bediende men zich van ...
  [pag. 213] .... zoo luidt het advies daaromtrent van 28 Januari - zoude vermeenen den Commandeur Wiese te Dordt behoorde te worden aangeschreven, om in 's lands artillerie-constructiewinkels aldaar, met achterlating van het ander werk ten spoedigste te doen aanmaken 12 kustaffuiten, voorts den Inspecteur Mooser (te Delft) om met de zes kustaffuiten tot het aanmaken van welke hij bij missive ....
  [https://books.google.nl/books?id=EQlWAAAAcAAJ]
  [https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1892/1892-0131-01-0018.PDF]
  +
  - Den 8sten Augustus werd WIESÉ te Dordt geautoriseerd om bij de bekwaamste smids-, wagenmakers- en timmermansbazen te doen aanmaken: 30 stuks affuiten tot metaal kanon a 24 p, 24 idem tot ijzer kanon a 18 p, .....
  [https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1895/1895-0003-01-0004.PDF]

  - [1800]
  De COMMIS STAPELIER van 's LANDS STAPEL en CONSTRUCTIE MAGAZIJNEN, G. VAN RYSOORT, te Dordrecht is voornemens, om, ten overstaan van den Commandeur van gem. Magazynen F. WIESE, als daartoe bij Resolutie van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek geauthoriseerd zynde, publiek te laaten opveilen en finaal te verkoopen, op Donderdag den 27 Novemner 1800, des voormiddags ten 10 uuren precies, in de Kloveniers Doelen te Dordrecht voornoemd, namentlyk:
  106 lb oud yzer van gesloopte affuiten
  30.000 lb schroot
  een parthy schoppen, spaden, pikhouweelen, houweelen en verdere hand-gereedschappen
  een groote parthy laad-gereedschappen
  rond-stokken, pieken en verdere ammunitie, benevens een groote parthy afval van ijke en ype hout.
  Alles drie dagen voor den dag der Verkoping te zien.
  Nadere informatie te bekommen bij voorn. Commis en Commandeur, en zyn de Notitien van de voorn. Goederen gratis aan het Comptoir van gemelde magazyn te bekomen.
  [BRON: De Dordrechtsche Courant, 1800-11-22; p. 2]
  https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=304&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mibj=22-11-1800&miej=22-11-1800

  - Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
  Lijst Lijst der Apparente Stemgerechtigden in D, E & F; Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht en de Merwede, wonende in het Kwartier E
  Datering lijst omstreeks 1801-1802
  Naam stemgerechtigde F. Wiese
  Grondvergaderingkiesdistrict -
  Adres(adres tussen okt. 1796-mrt. 1809) E187
  Bron SAD 4, inventarisnr. 9b

  - Belasting 1802
  1802 F. Wiesé E187
  1802 Frederik Bidou E187
  [RAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)]

  - [1802]
  De Commis Stappeler van 's Lands Artillerie Constructie Magazijnen te DORDRECHT, G. VAN RYSOORT; is voornemens ten ten overstaan van de Commandeur van gemelde Magazynen F. WIESE, volgens Authorifatie van den Raad van Oorlog der Bataafsche Republiek, en onder deszelfs nadere Approbatie, publiek aan te Besteeden, op zodanige Conditien als in het bestek nader zal zyn omschreeven, op Donderdag den 9 September 1802, des morgens ten tien uuren precies:
  het Leveren van 266000 Ponden Nieuw, Rond, Plat en Vierkant YZER, in soorten; en 2250 Ponden Nieuw best STAAL, in soorten. De Bestekken zyn dagelyks voor de Besteeding voor een ieder te zien en leggen op.dt's Lands Werf, even buiten de Spui Poort, en zal de Besteeding geschieden aan het Comptoir der Magazynnen te Dordrecht voornoemd.
  [Leydse Courant 6-9-1802 (delpher)]

  - [1803] Stemregister (handtekeningen): verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
  Datum ondertekening 29 maart 1803
  Naam ondertekenaar F. Wiese
  Folionummer 56vs
  Bron SAD 4-130
  # De ondertekende tekst bij SAD 4-130 (datum tussen 14 maart 1803-23 sept 1805):
  Ik belove trouw aan de Constitutie, en onderwerping aan de Wet.

  (handtekening F. Wiesé, maart 1803)

  - [1804] Naamregister der heeren militaire officieren: den capitein generaal en veld-maarschalk : de generaals, lieutenant generaals, generaals majors, colonels, lieutenant colonels, majors, capiteins, lieutenants en vendrigs van de cavallery, dragonders, infantery, artillery, ingenieurs, mineurs, enz. over de troupen der Verenigde Provintien als mede de gouverneurs, commandeurs, majors, directeurs, en ingenieurs, etc. der steden en forten, in dienst van haar Hoog Moogende, Volume 49 (by Hendrik van der Deyster, 1804)
  INSPECTEURS, COMMANDEUR, COMMISEN EN CONDUCTEURS BY 's LANDS STAPEL EN CONSTRUCTIE, HOOFD EN DEPOT
  MAGZYNEN
  Inspecteur generaal: J. C. Paravicini de Capelli (Colonel)
  Inspecteur: P. in de Betou (Lieut Colonel)
  Commandeur: Dordrecht, F. Wiesé
  Stapel Magazijnen: Delft, commis A. Schouw, Commis conducteur, P.C. Boer
  Depot magazyn: Commis A. v. Bijsterveld
  Stapel Magazijnen: Dordrecht, commis G. van Rysoort, commis conducteur J.L. Hasebroek
  Depot magazynen: Schoonhoven Commis A. van Oosterhout, Willemstad Commis H. van Everdingen
  ... etc.
  +
  Ranglijst der eerste capiteins bij het eerste, tweede, derde en vierde battaillon Artillerie, als mede bij de Brigade Rijdende Artillerie.
  ... 1ste Battaillon: J.G. Michael
  Comm te Dordt: F. Wiese
  Aide Adjudant: J.H. Gysenhart
  1ste Battaillon: F.W. van Gendt ...
  [https://books.google.nl/books?id=TfYvFsMApSsC&pg=PA148&dq=commandeur++wiese&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjG3Nz8hvbdAhUNzqQKHe3pC2QQ6AEIJzAA#v=onepage&q=commandeur%20%20wiese&f=false]

  - [1804] Maandelijkse Nederlandsche Mercurius (Volume 44 - pagina 511)
  Haag den 1 November.
  Door het Staatsbewind is by het Bureau van Betaaling der nationaale Armee aangesteld P. Piepers, voormaals Sectretaris van den Raad van Oorlog.
  Den 2 dito.
  Door het Staatsbewind zyn aangesteld, als tot Eerste Inspecteur van 's Lands Magazynen en Grofgietery Schuttery Pieter in de Betouw, tot Inspecteur van 's Lands Stapel en Artillerie Constructie Magazyn te Dordrecht, J.(!) Wiese, tot gelyke Qualiteit te Delft R. Holl, en tot directeur van het Artillerie Bureau Hugo Muller.
  [https://books.google.nl/books?id=kYZbAAAAcAAJ&pg=PA511&dq=wiese+artillerie+delft&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjfs-jO2vjdAhULPVAKHWC3D5IQ6AEILDAB#v=onepage&q=wiese%20artillerie%20delft&f=false]


  Delft

  - [1806] Decreten en Besluiten van Z. Maj. den koning van Holland (volume 2)
  [4-10-1806] INGEKOMEN de Requeste van F. Wiesé, Kapitein bij de Artillerie, en Inspecteur bij het Arsenaal te Delft, om daarbij aangevoerde redenen verzoekende, dat bij eene eventuele Promotie bij het Corps Artillerie, op hem een favorabel regard mogt worden geslagen;
  Is besloten, den Requestrant met deszelfs verzoek, te renvoijeeren aan den Minister van Oorlog;
  En zal Extract dezes, aan den Requestrant, tot deszelfs informatie worden uitgereikt;
  [https://books.google.nl/books?id=KcDVpJrmOnkC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=majoor+F+Wiese&source=bl&ots=ZpPt3srdCI&sig=8JM88rgLoUgrkbEwb5QOAqdj49Q&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjegJiywfbdAhVKzKQKHbk4CocQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q=majoor%20F%20Wiese&f=false]

  - [1807] Besluit
  Datum 27-01-1807
  Dagnummer 26-28
  Instelling Ministerie van Oorlog
  Vindplaats Nationaal Archief 2.01.14.02/1241
  Hoofd Artillerie en ammunitie van oorlog
  Bladzijde pag. 7
  Omschrijving Op mondelinge last van de Koning wordt aan Luitenant-Kolonel Wiese, Inspecteur bij de Stapelmagazijnen te Delft, opgedragen ten spoedigste de ligging, staat en gesteldheid van de kruitmolens in het Departement Zeeland en in Rotterdam op te nemen en rapport uit te brengen. De Commissarissen van de Buskruitmakers, Hasselaar en Stavorinus, worden hiervan op de hoogte gebracht. Ook Kolonel en Eerste Inspecteur In de Betou krijgt bericht.
  [http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekenaalberse/BataafsFranseBronnen/Browse/IvetStap?StapId=7633]

  - [1807] Besluit
  Datum 10-03-1807
  Dagnummer 41
  Instelling Ministerie van Oorlog
  Vindplaats Nationaal Archief 2.01.14.02/1241
  Hoofd Artillerie en ammunitie van oorlog
  Bladzijde pag. 20
  Omschrijving Op rapporten van Kolonel Maurillon, Luitenant-Kolonel Wiese en de heer Guéricot de Belseaux van hun algemene inspectie van de kruitmolens in het Koninkrijk, wordt de Koning een algemeen aperçu van de staat van de kruitmolens aangeboden.
  [http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekenaalberse/BataafsFranseBronnen/Browse/IvetStap?StapId=7639]

  - [1807] Decreten en Besluiten van Z. Maj. den koning van Holland van 9 Junij 1806 tot 30 dec. 1807, Volume 5
  [18 juni 1807].. d'un montant de f 645: 1 1: o nécessaire pour acquitter quelques fraix extraordinaires que le Lieutenant Colonel Wiesé à a pretendre du Tresor Public. L'un et l'autre de ces objets Sire! sont de nature a etre acceuillis favorablement...

  - [1808] Vaderlandsche letteroefeningen (deel 2)
  Reglement op de Exercitie en de Manouvres der Infanterie van den 1sten van Oogstmaand 1791 (1807)
  Het Krijgswezen in den tegenwoordigen tijd helaas eer dan ooit .... Zijne Excellentie de Minister van Oorlog droeg deze vereerende taak op aan den ...
  .... Kolonel BIRATTE ten einde toe, vooral door het nazien der vertaling, eenen vriendschappelijke bijstand ontving.
  Andere voornaame Krijgskundigen, zoo als de Generaal Taraye, de Kolonel O.Z. van Sandick, de Luitenant-Kolonel F. Wiese, de Majoor G. M. Cort Heyligers, de Heer D. Maritz enz...

  - [1800-1810] Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangrijke jaren 1809 en 1810, etc. [Cornelis Rudolf Theodorus Baron KRAYENHOFF, 1831]
  Bergen op Zoom 8 Aout 1809.
  Au ministre de la Guerre. .... Il faut organiser de tuite le Parc de reserve à Breda;
  il pourra être commandé par le Lieutenant-Colonel WIESÉ. Chaque division doit avoir six bouches-à-feu et ...

  - [1810]
  Militair Ferdinand Wiese
  Gebeurtenis Registratie
  Datum 1810
  Gebeurtenisplaats 's-Gravenhage
  Documenttype Diverse Collecties
  Erfgoedinstelling Nationaal Archief
  Plaats instelling Den Haag
  Collectiegebied Zuid-Holland
  Archief NL-HaNA 2.01.34/2.01.15
  Registratienummer nt00245
  Registratiedatum 1810
  Akteplaats 's-Gravenhage
  Collectie Landmacht: Supplementen Stamboeken Bataafs-Franse tijd 1795-1810

  - [1812] NAAMLIJST Artillerie Officieren Kon. Holl. korps Artillerie en Genie, welke
  op 1 Januarij 1811 in hun rang bij de Keizerlijke Fransche artillerie zijn overgegaan, met vermelding van hunne positie op 1 Mei 1812,
  opgemaakt ingevolge den Etat-militaire du corps Impérial de l'artillerie de France, Paris 1812, de l'imprimerie de Didot, Jeune

  F. Wiese
  - Geboorte: 1758;
  - In dienst getreden: 1775;
  - Eleve: ?;
  - Luitenant: 1795;
  - Kapitein: 1795;
  - Luit-Kolonel: 1806;
  - Majoor: ?;
  - Hoe geeindigd: onbekend;
  +
  [pag. 370] NAAMLIJST der Artillerie Officieren van het voormalig Koninklijk Hollandsche leger, welke
  op 1 Mei 1812 bij de Keizerlijke Fransche artillerie dienden; opgemaakt uit de État Miliaire du corpsz Impérial de l'artillerie de France, Paris 1812 (onder de overledenen zijn veel gesneuvelden)

  NAAM - RANG - Aanstelling - Waar gebleven

  G.A. Mastuschewitz
  D.E. Bode
  A. Howen
  C.A. Gunckel
  H. Muller
  F. Wiese, bataillons-chef, 1806, overleden;
  F. Van Gorcum
  J.O. Bogaert
  G.W. Frucht
  etc....
  [Militaire spectator: tijdschrift voor het Nederlandsche leger, volume 25 resp. 3, Koninklijke Landmacht (J.F. Thieme, 1849)]
  [https://books.google.nl/books?id=3jZUAAAAcAAJ&pg=PA138&dq=wiese+militair&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj05fT_vfbdAhVS-aQKHXWODd0Q6AEIODAD#v=onepage&q=wiese%20militair&f=false]

  - [1813]
  Diverse Collecties met Ferdinand Wiesé
  Militair Ferdinand Wiesé
  Beroep officier
  Gebeurtenis Registratie
  Datum 1813
  Gebeurtenisplaats 's-Gravenhage
  Documenttype Diverse Collecties
  Erfgoedinstelling Nationaal Archief
  Plaats instelling Den Haag
  Collectiegebied Zuid-Holland
  Archief NL-HaNA 2.01.16/2.01.15
  Registratienummer nt00239
  Registratiedatum 1813
  Akteplaats 's-Gravenhage
  Collectie Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813


  Frankrijk

  - [vrijmetselaars 1810] de WIESÉ
  Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand, baron

  (Dresde 4-2-1759(!))
  colonel d'artillerie
  r.c. fond [= katholieke achtergrond]
  L. Saint-Napoléon
  o. D'Amsterdam 4-5-1810 [= van Amsterdam]
  (BN FM2 564)
  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100002637/f47.image
  +
  Cote : FM Fichier Bossu (322) Wiallet-Ysouard 500 fiches
  https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc99362j

  (baron) Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand de Wiesé (fiche)

  - [1811] Etat militaire du Corps de Imperial de l'artillerie de France (Didot 1811, Parijs)
  Suite des Chef de bataillon
  20. Wiesé, naissance 1758, entree au service 1775, lieutenant 14 juilliet 1795, capitaine 13 aout 1794 chef. de bat. 24 nov. 1806, destinat 9e R a p. [=regiment à pied];
  [https://books.google.nl/books?id=fZes3dVrGtkC&pg=PA1&dq=corps+Imp%C3%A9rial+artillerie+didot&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjf7p-5hvzdAhXGaVAKHXD0DXEQ6AEIKTAA#v=onepage&q=wies&f=false]

  Etat militaire du Corps de Imperial de l'artillerie de France, 1811

  - [1812] Almanach impérial: annuaire. 1812 (Chez Testu, 1812)
  TROUPES D'ARTILLERIE RÉGIMENS A PIED

  9e Regiment depot à Amsterdam
  Bode, Colonel
  Beauranchet, Major
  Wiessé(!), Chef de Bat.
  Vangorkum, Chef de Bat.
  Frucht, Chef de Bat.
  Trip, Chef de Bat.
  Pariset, Chef de Bat.

  9e Regiment depot à Amsterdam (1812)

  - [1813] Almanach impérial: annuaire. 1813 (Chez Testu, 1813)
  Chefs de Bataillon Sous-Directeurs d'artillerie, Messieurs
  Sous-direction - direction
  Wiessée(!), Grenoble, Grenoble
  9e Regiment depot à Amsterdam
  Bode, Colonel
  Beauranchet, Major
  Frucht, Chef de Bat.
  Vangorkum, Chef de Bat.
  Vankouteren, Chef de Bat.
  Gagneur, Chef de Bat.
  Parizet, Chef de Bat.
  [https://books.google.nl/books?redir_esc=y&hl=nl&id=TFZPAAAAcAAJ&q=wiese#v=onepage&q=bode&f=false]

  - [1816] Bulletin des lois de la République Française (volume 8; France 1819)
  (No. 6184) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au
  Sr. Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand de Wiesé, chef de bataillon d'artillerie en retraite, né à Dresde(n) en Saxe, le 15 février 1758 (Paris, 13 Novembre 1816)
  [https://books.google.nl/books?id=VQNHAAAAcAAJ&pg=RA1-PA277&lpg=RA1-PA277&dq=luitenant+wies%C3%A9&source=bl&ots=nOKlY2Go7c&sig=qitVRZglmmG8HsNIoyOjbAmZdwM&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjD4fHegfndAhVRYVAKHcrfBJsQ6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q=luitenant%20wies%C3%A9&f=false]
  +
  (294/976) https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_055925  NB.
  - Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller (Johann Georg Meusel - 1816)
  Freyherr von WIESE (CHRISTIAN LUDWIG GUSTAV)
  Nach erlernung derjenigen Wissenschaften die einem jungen Kavalier zu wissen nöthig find giend er miet dem damahligen Erbprinzen von Ansbach 1743 nach Utrecht auf die Universität und auf Reisen, trat 1750 bey dem Ansbachischen Hof in Militär- und Hofdienste, welche er 1757 verliess, und sich nach Dresden wandte. Am dortigen Hofe stief er seit jener Zeit vom Kammerkunker, kammerherrn, Obersthofmeister des prinzen Ritter bis zum kurfüstlichen geheimen Rath ...
  [https://books.google.nl/books?id=90VFAAAAYAAJ&pg=PA123&dq=%22von+wiese%22++%22dresden%22+1800&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj3s52QofndAhULaFAKHa59A4AQ6AEITzAG#v=onepage&q=%22von%20wiese%22%20%20%22dresden%22%201800&f=false]

  Laatst gewijzigd: oktober 2018.