Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Wijnstraat wijk B 190 (oud B 208) (huidige: Gravenstraat 54 en Wijnstraat 161A en 161B)- [1782] hypotheekakte 10-09-1782 (buurpand (hoekpand))
SCHULDENAAR Jan Bogers, wonende binnen dese Stad, voor zig zelve, en nog als last en procuratie hebbende van zijne zuster Berbera Bogers, meerderjarig en ongehuwd wonende binnen dese Stad, volgense dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Leendert van der Horst en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 6 Sept. 1782
SCHULDGEVER Cornelis Dura
een geheel huis en Erve staande ende gelegen in de Wijnstraat op den hoek van de Gravestraat binnen dese Stad
belent dezelve straat aan de eene, en 't huis van den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. Ocker Gevaerts aan de andere zijde;

- [1785] transportakte (buurpand (hoekpand))
VERKOPER Dingeman Boger, timmermansbaas alhier, als last en procuratie hebbende van zijne nigt Barbera Boogers, meerderjarig en Ongehuwd, wonende binnen dese Stad, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen, en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 25e februarij 1785
KOPER broeder Jan Bogers, mede timmermansbaas alhier
(1) de helft in een huis en Erve staande ende gelegen in de Wijnstraat binnen dese Stad, en waar van de wederhelft aan de koper is competerende
(2) Nog een geheel huis en Erve staande ende gelegen in den Heermanshuisstraat alhier

(1) belent 't huis van Gillis Schotel aan de eene, en de Gravestraat aan de andere zijde
(2) belent 't huis van de wed:e Hopman aan de eene, en 't huis van Joost van der Ent aan de andere zijde
;

- Eed 1789
Van de Graverstraad tot aan de Vissebrug
wijk 2
02 059 Jan Noteman Eed gedaan 7 Feb.
02 060 Dewed.e Mazonet Eed gedaan bij Procuratie door J.H. Schultz van Hagen den 28 feb. 1789
02 061 Willem Weijaerden Eed gedaan 7 Feb.
02 062 Gillis Schotel Eed gedaan 7 Feb.
02 063 Ocker Gevaerts Eed gedaan bij Procuratie door den Hr. Paulus Gevaerts 7 Feb: voor zig zelven en als administrateur der goederen van zijn Ed. kinderen
02 063 Poulus Gevaerts Eed gedaan 7 Feb.
02 064 Pieter Matthijs Belaerts Eed gedaan bij procur. door A.C. Beelaerts, zoo door zig zelven als door zijne huisvrouw 7 Feb.
02 065 Martinus Rummerink Eed gedaan den 7 Feb.

- [1790] transportakte 07-10-1790 (buurpand (hoekpand))
VERKOPER Jan Bogers, timmerman alhier
KOPER Pieter Bogers, wonende te Rotterdam
Een geheel Huis en Erve, staande ende gelegen in de Wijnstraat naast de Gravestraat binnen dese Stad (f 1.000)
belent dezelve straat een de eene, en 't huis van den Wel Ed. Gestrenge Heer Mr. Ocker Gevaerts aan de andere zijde;

- BELASTING 1797/1798
B208 Gilles Schotel Adr.zn

- STEMGERECHTIGDEN
10-7-1798 Gillis Schotel Adriaanzoon B208
10-7-1798 Adriaan Schotel Gilliszoon B208
9-4-1799 Gilles Schotel Adriaanszoon B208
9-4-1799 Adriaan Schotel Gilleszoon B208
25-6-1799 Adriaan Schotel Gilleszoon B208
25-6-1799 Gilles Schotel Adriaanszoon B208 22-5-1801 Adriaan Schotel GillesZoon B208
22-5-1801 Gilles Schotel AdriaansZoon B208

- STEMGERECHTIGDEN 1798-1805
1801-1802 Gilles Schotel Adriaanszoon B208
1801-1802 A. Schotel B208
1801-1802 Adriaan Schotel Gilleszoon B208
1801-1802 P. Schotel B208
1801-1802 L. Schotel B208
1801-1802 G. Schotel B208
1803-1804-1805 Leendert Schotel B208
1803-1804-1805 Jacob Schotel B208
1803-1804-1805 Adriaan Schotel B208
1803-1804-1805 Gilles Schotel Adriaansz B208

- PATENTRECHT
Adrianus Schotel B208 metzelaar 1807

- [1805] transportakte (buurpand B207 (hoekpand))
VERKOPER Julius Dominicus Schultz van Haegen Notaris en Procureur alhier, als Last en Procuratie hebbende van Pieter Boogers, wonende te Rotterdam, ingevolge Procuratie den 8 dezer voor den Notaris Jacob Pieter Beijerman en getuigen te Rotterdam verleden
KOPER Hendrik Trumpi, wonende binnen deze Stad
Een Huis en Erve, staande en gelegen in de Wijnstraat, naast de Gravestraat, binnen deze Stad, getekend B 207 (f 1.550)
belent het huis van den Heer Mr. Ocker Gevaerts aan de eene en de gemelde Gravestraat aan de andere zijde;

- Hoofdgeld 1808
Gravestraat B206 Jenneke Dolfijn schoonmaakster
Wijnstraat B207 Nicolaas Trumpi twijnder
Wijnstraat B208 Gillis Schotel Azn metzelaars
Wijnstraat B208 Gillis Schotel metzelaars
Wijnstraat B208 Leendert Schotel steenhouwer
Wijnstraat B208 Cornelia Roskam dienstbode

Wijnstraat B209 L.R. Gevaerts renteniersters
Wijnstraat B209 M.J. Gevaerts renteniersters
Wijnstraat B209 H.F. Gevaerts renteniersters
Wijnstraat B209 Pieter Coulin dienstknegts
Wijnstraat B209 Dirk Meijzen dienstknegts
Wijnstraat B209 N.C. Bierman dienstboden
Wijnstraat B209 Petronella Pop dienstboden
Wijnstraat B209 M. Stoone dienstboden
Wijnstraat B209 Hanna de Graaf dienstboden
Wijnstraat B209 Maria Grobbé dienstboden

- BELASTING (QUOTISATIE) ca 1812/1814
B189 Nicolaas Trumpi fabriceur
B190 Leendert Schootel steenhouwer
B190 Gilles Schootel metzelaar
B190 Adriaan Schootel metzelaar
B191 Leonard Robert Gevaarts vrederegter
B191 Maria Jacoba Gevaarts rentenierse

- MANNEN 1814
Hendrik de la Cour, goud & zilversmit B190

- [1821] Jaar 1821
Type akte Gerechtelijke akte
Soort akte overdracht
Nummer akte 5
Datum akte 12-11-1821
Adres B190
Object 1 (straat) wijnstraat
Verkoper Ocker Gevaerts van Geervliet (particulier)
Koper Stephanus Hendrikus Willem Trigt (chirurgijn)
Toegangsnummer 34
Inventarisnummer 7
Folionummer 52
Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 34, inv.nrs. 2-3-7

- [1832]
Volgnummer 064
Naam Stephanus Hendrik Willem Tricht
Ouderdom 44
Beroep chirurgijn
Adres B190 Wijnstraat
Gehuwd of Weduwnaar / Ongehuwd of Weduwnaar zonder kinderen (getal kinderen) gehuwd (4 kinderen)
Aanmerkinge Korporaal bij de vorige Schutterij
Titel boek gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk B
Bron SAD 5-556

- [1832] KADASTER Dordrecht
Nummer artikellegger 1540
Kadastraal perceel F00661 huis, gebouw en erf 0.03.20 (B190)
Stephanus Hendrik Willem van Trigt, chirurgijn, Wijnstraat

(Dordrecht, hoek Wijnstraat/Gravenstraat, kadasterkaart ca 1832 sectie F nr. 661 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl))

- legger 2585
Jan Hendrik Schultz van Haegen, (particulier) notaris
EIGENDOM
8. B190 (F00661), herbouw; naar 2585-9 + 2585-10;
9. B191 (F01378) huis en erf 00.02.50, naar 2585-12;
10. (F01379) huis 00.00.70, naar 2585-13;
12. B190 (F01378) huis en erf 00.02.50, dj1886 scheiding en verkoop; naar 7638-2 + 6670-4;
13. (F01379) huis 00.00.70; dj1886 scheiding; naar 7512-4;

(hulpkaart kadaster sectie F nr. 1378 en 1389 (28 maart 1868) (Kadaster Archiefviewer))

- legger 7638
Anthonij Stoop van Zwijndrecht
EIGENDOM
2. Wijnstraat (F1599) huis en erf 00.02.54, dj1895 verkoop; naar 8831-3;

- legger 6670
Stephanus Laurentius Boers
EIGENDOM
4. Wijnstraat (F1600) huis en erf 00.12.15, van 2275-12+6670-3; dj1903 scheiding; naar 10119-2;


(Dordrecht, hoek Wijnstraat/Gravenstraat, hulp sectie F nr. 1599 en F 1600, juli 1885 (Kadaster Archiefviewer))

- legger 7512
mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen, advocaat en notaris
EIGENDOM
4. Wijnstraat (F1379) huis 00.00.70; dj1896 scheiding; van 2585-13; naar 8963-2


(sectie F nr. 1379 (Gravenstraat 54) en F 2719 (Wijnstraat 161A en 161B) (perceelloep.nl)

Laatst gewijzigd: maart 2021.