Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

's-Gravendeel: erfpacht 1760-1763


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2187-2188-2189-2190


Erfpacht 1760

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2187

Omme de stad Dordrecht overgebragt bij den Rendant aan de Ed: G: Achtb: Heeren Burgemeester van de stadt Dordrecht op den 2 nov. 1761 Reeckening gedaen bij Paulus Bosveld als bij de Wel Ed: Groot: Egtb: Heeren Burgemeesteren der stadt Dordrecht geauthoriseert zijnde tot den ontfangh van des Graaffelijkheijts Erffpagten door wel gemelde haer Ed: Groot: Agtb: bij de ambagts heerlijkheijt 's-Gravendeel en Leerambagt gecogt als anders, over den Jaare XVII en sestigh.
De tijd volgt wel de voorgaande rekening Ontfangh
  Eerstelijk brengt den vendant alhier in ontfangh alle in de erfpagten op de huijzen en erven, volgens het quohier bedragende eene somma van twee hondert en veerthien gulden agtien stuijvers, twaalff penn verschenen den eerste Januarij 17 sestig, dus ..... F 214, 18, 12
  De erfpagt van Pieter Andriesse Vervoorn op een stukje gors groot 1 1/2 morgen, gelegen aan de noordzijde van de haven van 's-Gravendeel, verscheenen kersmis 1760 te somma van vijfthien gulden ontfangen, dus ... F 15:0:0
  Ontfangen van Jacobus Johannisse de Leeuw, de somma van ses gulden over een jaar erfpagt van de coornmole tot 's-Gravendeel verscheenen kermis 1760, dus F 6:0:0
  Nog ontfangen van de Heeren Regenten van den Hoff van de Heer Gijsbert de Leng binnen Dordrecht, de somma van eene gulden, over een jaar recognitie van te mogen beplanten den binnenloop en binnen berm van den dijk van 's landeken bezuiden de haven van 's-Gravendeel versch: den 12e junij 1760, dus ... F 1:0:0
  Ontfangen van Arij Cornelisse de Kreek de somma van zeeven gulden, thien stuijvers, over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van het Spuij op de steeden Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31e maerdt 1760 ...F 7:10:0
  Ontfangen van Hendrik Ariense van der Giessen, den somma van elff gulden vijff stuijvers over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de steede Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31 maart 1760 ... F 11:5:0:
  Ontfangen van Stoffel Pieterse Visser, gelijke Sa van elff gulden, vijff stuijvers over ter zake en verscheenen als voren ... F 11:5:0:
  Nog ontfangen van Hendrik Janze Visser, de somma van twee gulden, over een jaar recognitie, wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de stadt Dordrecht, verscheenen den 31e maart 1760 ... F 2:0:0
  Nog ontfangen van Hendrik Moll gelijke Sa van twee gulden, over ter zake en verscheenen als voren ... F 2:0:0
  Nog brengt den rendant alhier in ontfangh de Sa van drie hondert vijftig gulden, over een jaar recognitie van de schout, secretaris vendumeester en bodens ampten van 's-Gravendeel em Leerambagt verscheenen den 1 aug 1760 .... F 350,-
  Den 15e september 1760 heeft den Rendant publiecq naa voorgaande publicatie verpagt de noten, staande aen de bomen om de kreek in 's-Gravendeel ende eerst de reij in de Zuid Voorstraat voor het gewas 1760. dewelke zijn gepagt bij Willem Overweel, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de Sa van drie gulden, zeeve stuijvers, dus alhier dezelve F 3:7:0
  Item de Reij noten aen de bomen in de Noord Voorstraat mede voor het gewas 1760. zijn als voren verpagt aan Stoffel Visser, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de somma van drie gulden vier stuijvers, dus F 3:4:0
  Ontfangen van de Ambagtsvrouw en Heer van Mijnsheerenland van Moerkerken. het is de jaar erfpagt van de visscherijen, geleegen in de binnen bedijkte mazen, op de gronden van Nieuw Bonaventura, ter somma van agt gulden, verscheenen den 1 julij 1760 ...F 8:0:0
  Volgt den ontfang van de Personen den welke zig hebben aengegeven, om op vragt in den Jare 1760 te willen reijden van 's-Gravendeel naar Elders, en daar voorbij anticipatie ten behoeve van de Wel. Ed. Ambagts Heeren hebben betaalt, als volgt:
Pieter Vervoorn F 2:0:0
Andries Vervoorn F 2:0:0
Arij Stam F 2:0:0
Adriaan de Kievit F 2:0:0
Willem van Gemert F 2:0:0
Pieter Verijp F 2:0:0
Cornelis Verijp F 2:0:0
Leendert Moret F 2:0:0
Bastiaan Boender F 2:0:0
Gijsbert Bijl F 2:0:0
F 20:0:0
Nog brengt den rendant alhier in ontfangh, de somma van veerthien gulden over het 18e jaar recognitie van de Regtkamer tot 's-Gravendeel bij anticipatie betaalt werdende verscheenen den 14e febr 1761 dus F 14:0:0
Prima en totalis somma van den ontfang dezer rekening bedraagt ses hondert negen en sestig guldens, negen stuijvers, twaalff penn F 669:9:12
Uijtgaaf, etc...... F 27:12:12


Erfpacht 1761

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2188

Aantekeningen:

- Eerstelijk brengt den vendant alhier in ontfangh alle in de erfpagten op de huijzen en erven, volgens het quohier bedragende eene somma van twee hondert en veerthien gulden agtien stuijvers, twaalff penn verschenen den eerste Januarij 17 sestig, dus ..... F 214:18:12
- De erfpagt van Pieter Andriesse Vervoorn op een stukje gors groot 1 1/2 morgen, gelegen aan de noordzijde van de haven van 's-Gravendeel, verscheenen kersmis 1761 te somma van vijfthien gulden ontfangen, dus ... F 15:0:0
- Ontfangen van Jacobus Johannisse de Leeuw, de somma van ses gulden over een jaar erfpagt van de coornmole tot 's-Gravendeel verscheenen kermis 1761, dus F 6:0:0
- Nog ontfangen van de Heeren Regenten van den Hoff van de Heer Gijsbert de Leng binnen Dordrecht, de somma van eene gulden, over een jaar recognitie van te mogen beplanten den binnenloop en biinen berm van den dijk van 's landeken bezuiden de haven van 's-Gravendeel versch: den 12e junij 1761, dus ... F 1:0:0
- Ontfangen van Arij Cornelisse de Kreek de somma van zeeven gulden, thien stuijvers, over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van het Spuij op de steeden Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31e maerdt 1761 ...F 7:10:0
- Ontfangen van Hendrik Ariense van dert Giessen, den somma van elff gulden vijff stuijvers over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de steede Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31 maart 1761 ... F 11:5:0:
- Ontfangen van Stoffel Pieterse Visser, gelijke Sa van elff gulden, vijff stuijvers over ter zake en verscheenen als voren ... F 11:5:0:
- Nog ontfangen van Hendrik Janze Visser, de somma van twee gulden, over een jaar recognitie, wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de stadt Dordrecht, verscheenen den 31e maart 1761 ... F 2:0:0
- Nog ontfangen van Hendrik Moll gelijke Sa van twee gulden, over ter zake en verscheenen als voren ... F 2:0:0
- Nog brengt den rendant alhier in ontfangh de Sa van drie hondert vijftig gulden, over een jaar recognitie van de schout, secretaris vendumeester en bodens ampten van 's-Gravendeel em Leerambagt verscheenen den 1 aug 1761 .... F 350,-
- Den 14e september 1761 heeft den Rendant publiecq naa voorgaande publicatie verpagt de noten, staande aen de bomen om de kreek in 's-Gravendeel ende eerst de reij in de Zuid Voorstraat voor het gewas 1761. dewelke zijn gepagt bij Jan Roos, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de Sa van drie gulden, negentien stuijvers, dus alhier dezelve F 3:19:0
- Item de Reij noten aen de bomen in de Noord Voorstraat mede voor het gewas 1761. zijn als voren verpagt aan Jacob Korsse Mookhoek, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de somma van vier gulden thien stuijvers, dus F 4:10:0
- Ontfangen van de Ambagtsvrouw en Heer van Mijnsheerenland van Moerkerken. het is de jaar erfpagt van de visscherijen, geleegen in de binnen bedijkte mazen, op de gronden van Nieuw Bonaventura, ter somma van agt gulden, verscheenen den 1 julij 1761 ...F 8:0:0
- Volgt den ontfang van de Personen den welke zig hebben aengegeven, om op vragt in den Jare 1761 te willen reijden van 's-Gravendeel naar Elders, en daar voorbij anticipatie ten behoeve van de Wel. Ed. Ambagts Heeren hebben betaalt, als volgt:
Pieter Vervooren F 2
Andries Vervoorn F 2
Arij Stam F 2
Adriaan de Kievit F 2
Willem van Gemert F 2
Arij Verijp F 2
Cornelis Verijp F 2
F 14
- Nog brengt den rendant alhier in ontfangh, de somma van veerthien gulden over het 19e jaar recognitie van de Regtkamer tot 's-Gravendeel bij anticipatie betaalt werdende verscheenen den 14e febr 1762 dus F 14:0:0
- Ontfangh: F 667: 7:12
- Uijtgaaf: F 27:12:12


Erfpacht 1762

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2189

Aantekeningen:

- Eerstelijk brengt den vendant alhier in ontfangh alle in de erfpagten op de huijzen en erven, volgens het quohier bedragende eene somma van twee hondert en veerthien gulden agtien stuijvers, twaalff penn verschenen den eerste Januarij 17 sestig, dus ..... F 214:18:12
- De erfpagt van Pieter Andriesse Vervoorn op een stukje gors groot 1 1/2 morgen, gelegen aan de noordzijde van de haven van 's-Gravendeel, verscheenen kersmis 1762 te somma van vijfthien gulden ontfangen, dus ... F 15:0:0
- Ontfangen van Jacobus Johannisse de Leeuw, de somma van ses gulden over een jaar erfpagt van de coornmole tot 's-Gravendeel verscheenen kermis 1762, dus F 6:0:0
- Nog ontfangen van de Heeren Regenten van den Hoff van de Heer Gijsbert de Leng binnen Dordrecht, de somma van eene gulden, over een jaar recognitie van te mogen beplanten den binnenloop en biinen berm van den dijk van 's landeken bezuiden de haven van 's-Gravendeel versch: den 12e junij 1762, dus ... F 1:0:0
- Ontfangen van Arij Cornelisse de Kreek de somma van zeeven gulden, thien stuijvers, over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van het Spuij op de steeden Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31e maerdt 1762 ...F 7:10:0
- Ontfangen van Hendrik Ariense van dert Giessen, den somma van elff gulden vijff stuijvers over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de steede Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31 maart 1762 ... F 11:5:0:
- Ontfangen van Stoffel Pieterse Visser, gelijke Sa van elff gulden, vijff stuijvers over ter zake en verscheenen als voren ... F 11:5:0:
- Nog ontfangen van Hendrik Janze Visser, de somma van twee gulden, over een jaar recognitie, wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de stadt Dordrecht, verscheenen den 31e maart 1762 ... F 2:0:0
- Nog ontfangen van Hendrik Moll gelijke Sa van twee gulden, over ter zake en verscheenen als voren ... F 2:0:0
- Nog brengt den rendant alhier in ontfangh de Sa van drie hondert vijftig gulden, over een jaar recognitie van de schout, secretaris vendumeester en bodens ampten van 's-Gravendeel em Leerambagt verscheenen den 10 aug 1762 .... F 350,-
- Den 6e september 1762 heeft den Rendant publiecq naa voorgaande publicatie verpagt de noten, staande aen de bomen om de kreek in 's-Gravendeel ende eerst de reij in de Zuid Voorstraat voor het gewas 1762. dewelke zijn gepagt bij Eeuwit van der Giessen, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de Sa van vijff gulden, zeventien stuijvers, dus alhier dezelve F 5:17:0
- Item de Reij noten aen de bomen in de Noord Voorstraat mede voor het gewas 1762. zijn als voren verpagt aan Fleuris Mookhoek, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de somma van vier gulden thien stuijvers, dus F 4:10:0
- Ontfangen van de Ambagtsvrouw en Heer van Mijnsheerenland van Moerkerken. het is de 17e jaar erfpagt van de visscherijen, geleegen in de binnen bedijkte mazen, op de gronden van Nieuw Bonaventura, ter somma van agt gulden, verscheenen den 1 julij 1762 ...F 8:0:0
- Volgt den ontfang van de Personen den welke zig hebben aengegeven, om op vragt in den Jare 1762 te willen reijden van 's-Gravendeel naar Elders, en daar voorbij anticipatie ten behoeve van de Wel. Ed. Ambagts Heeren hebben betaalt, als volgt:
Pieter Vervooren F 2
Andries Vervoorn F 2
Arij Verijp F 2
Cornelis den Boer
F 2
Willem van Gemert
F 2
Adriaan de Kievit
F 2
Jan Molendijk F 2
F 14
- Nog brengt den rendant alhier in ontfangh, de somma van veerthien gulden over het 20e jaar recognitie van de Regtkamer tot 's-Gravendeel bij anticipatie betaalt werdende verscheenen den 14e febr 1763 dus F 14:0:0
- Ontfangh: F 660: 11:12
- Uijtgaaf: F 27:12:12


Erfpacht 1763

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2190

Aantekeningen:

- Eerstelijk brengt den vendant alhier in ontfangh alle in de erfpagten op de huijzen en erven, volgens het quohier bedragende eene somma van twee hondert en veerthien gulden agtien stuijvers, twaalff penn verschenen den eerste Januarij 17 sestig, dus ..... F 214:18:12
- De erfpagt van Pieter Andriesse Vervoorn op een stukje gors groot 1 1/2 morgen, gelegen aan de noordzijde van de haven van 's-Gravendeel, verscheenen kersmis 1763 te somma van vijftig gulden ontfangen, dus ... F 15:0:0
- En voor het overboeken van 't voorp. stukje gors van de naam van Pieter Vervoorn, op de naam van de Hr Jan van Veen gelijken ... F 15,-
- Ontfangen van Jacobus Johannisse de Leeuw, de somma van ses gulden over een jaar erfpagt van de coornmole tot 's-Gravendeel verscheenen kermis 1763, dus F 6:0:0
- Nog ontfangen van de Heeren Regenten van den Hoff van de Heer Gijsbert de Leng binnen Dordrecht, de somma van eene gulden, over een jaar recognitie van te mogen beplanten den binnenloop en biinen berm van den dijk van 's landeken bezuiden de haven van 's-Gravendeel versch: den 12e junij 1763, dus ... F 1:0:0
- Ontfangen van Arij Cornelisse de Kreek de somma van zeeven gulden, thien stuijvers, over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van het Spuij op de steeden Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31e maerdt 1763 ...F 7:10:0
- Ontfangen van Hendrik Ariense van der Giessen, den somma van elff gulden vijff stuijvers over een jaar recognitie wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de steede Dordrecht en Rotterdam, verscheenen den 31 maart 1763 ... F 11:5:0:
- Ontfangen van Stoffel Pieterse Visser, gelijke Sa van elff gulden, vijff stuijvers over ter zake en verscheenen als voren ... F 11:5:0:
- Nog ontfangen van Hendrik Janze Visser, de somma van twee gulden, over een jaar recognitie, wegens het bevaren van het veer van 's-Gravendeel op de stadt Dordrecht, verscheenen den 31e maart 1763 ... F 2:0:0
- Nog ontfangen van Hendrik Mol gelijke Sa van twee gulden, over ter zake en verscheenen als voren ... F 2:0:0
- Nog brengt den rendant alhier in ontfangh de Sa van drie hondert vijftig gulden, over een jaar recognitie van de schout, secretaris vendumeester en bodens ampten van 's-Gravendeel em Leerambagt verscheenen den 10 aug 1763 .... F 350,-
- Den 19e september 1763 heeft den Rendant publiecq naa voorgaande publicatie verpagt de noten, staande aen de bomen om de kreek in 's-Gravendeel ende eerst de reij in de Zuid Voorstraat voor het gewas 1763. dewelke zijn gepagt bij Jan de Roo, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de Sa van drie gulden, twaalf stuijvers, dus alhier dezelve F 3:12:0
- Item de Reij noten aen de bomen in de Noord Voorstraat mede voor het gewas 1763. zijn als voren verpagt aan Arij den Dekker, nae aftrek van vier stuijvers trekgeld om de somma van vier gulden thien stuijvers, dus F 4:10:0
- Ontfangen van de Ambagtsvrouw en Heer van Mijnsheerenland van Moerkerken. het is de 18e jaar erfpagt van de visscherijen, geleegen in de binnen bedijkte mazen, op de gronden van Nieuw Bonaventura, ter somma van agt gulden, verscheenen den 1 julij 1763 ...F 8:0:0
- Volgt den ontfang van de Personen den welke zig hebben aengegeven, om op vragt in den Jare 1763 te willen reijden van 's-Gravendeel naar Elders, en daar voorbij anticipatie ten behoeve van de Wel. Ed. Ambagts Heeren hebben betaalt, als volgt:
Pieter Vervoorn F 2
Arij Verijp F 2
Cornelis den Boer
F 2
Willem van Gemert
F 2
Adriaan de Kievit
F 2
Arij Stam F 2
Cornelis Kettingh F 2
Corstiaan de Boer F 2
F 16
- Nog brengt den rendant alhier in ontfangh, de somma van veerthien gulden over het 21e jaar recognitie van de Regtkamer tot 's-Gravendeel bij anticipatie betaalt werdende verscheenen den 14e febr 1764 dus F 14:0:0
- Ontfangh: F 681: 11:12
- Uijtgaaf: F 27:12:12

Laatst gewijzigd: januari 2002