Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.13.03 (Den Haag)
Inventarisnummer 1738

DOSSIER 45087
Tweku Internationale Trading Company N.V. in oprichting Handelmaatschappij N.V. (Tweku Internationale Trading Company), gevestigd te 's-Gravenhage.

INHOUD

  • A. 18-10-1951 eerste opgaaf
  • B. 16-05-1952 opgaaf dat de zaak wordt omgezet door een N.V.
  • C(1). 16-05-1952 opgaaf der zaak in nieuwe rechtsvorm
  • C(2). 16-05-1952 akte van oprichting
  • D. 20-05-1954 opgaaf uittreding directeur, intrekking volmacht en adreswijziging zaak naar Schiedam

A. (18-10-1951)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt : Tweku International Trading N.V. i.o.
1b. Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend: in- en export en Commissiehandel in de ruimste zin
1c. Gemeente, straat en huisnummer: Noordeinde 130 te 's-Gravenhage
1d. Tijdstip van vestiging der zaak: 1 September 1951
Eigenaar: Theodorus Aloysius Maria Kuijlaars, geb. Princenhage bij Breda 27-7-1914, Belgischeplein 16 te 's-Gravenhage

Onder huwelijkse voorwarden gehuwd? Gehuwd in gemeenschap van goederen.

(aangever: T.A.M. Kuijlaars, eigenaar (directeur), 's-Gravenhage 16-10-1951)

Heden, de 8-10-1951, verschenen voor mij, EVERT WILHELM SPREY, Notaris te Dordrecht, in tegenwoordigheid van: Mejuffrouw Margaretha Francina van der Koogh en Mejuffrouw Diderika Henrietta Louiza van Son, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen,
1. de Heer WILLEM VAN TWIST Izoon, koopman, wonende te Dordrecht, ten deze handelende als Directeur der te Schiedam gevestigde naamloze vennootschap "KEMPER EN VAN TWIST N.V.", en als zodanig - overeenkosmtig artikel 8 lid 3 harer statuten - gemelde rechtsgeldig vertegenwoordigende; 
2. de Heer THEODORUS ALOYSIUS MARIA KUIJLAARS, agent Buitenlandse Huizen, wonende te Scheveningen, Belgische Plein 16.
De comparanten, in kwaliteit en privé als voormeld, verkalrden behoudens het bepaalde bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel met elkander te willen oprichten een naamloze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de volgende statuten.
NAAM EN ZETEL.
[Artikel 1]
1. De vennootschap draagt de naam "TWEKU INTERNATIONAL TRADING COMPANY N.V.".
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage, doch kan elders bijkantoren en filialen stichten.
DOEL.
[Artikel 2] De vennootschap heeft ten doel:
a. het verlenen van bemiddeling bij het onderbrengen van agentschappen in allerlei branches, uit welk land ook, naar Indonesië of andere landen;
b. het optreden als in- en verkoopagent voor importeurs en exporteurs, in Indonesië of andere landen woonachtig, in welke branche ook;
c. het kopen en verkopen van goederen, welke dan ook, zowel in het binnen- als buitenland;
d. het deelnemen in andere ondernemingen, met eenzelfde of soortgelijk doel, zowel in het binnen- als buitenland;
e. alles, wat met het onder a tot en met d genoemde verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn in de meest uitgebreide zin des woords.
DUUR.
[Artikel 3] De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL En AANDELEN.
[Artikel 4]
1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150.000, verdeeld in 150 aandelen, elk groot f 1000. Van deze aandelen zijn 105 stuks aandelen en 45 stuks preferente aandelen.
2. Bij het verlijden dezer akte zijn gepalatst bij- en volgestort incontanten à pari door- de naamloze vennootschap "Kemper en Van twist Diesel N.V." voormeld 25 preferente aandelen en door de comparant sub 2 5 preferente aandelen.
3. Verdere uitgifte van aandelen geschiedt op de tijdstippen en onder de voorwaarden, welke de directie, na goedkeuring door de vergadering van preferente aandeelhouders, zal bepalen.
[Artikel 5]
1. Alle aandelen luiden op naam en mogen niet aan toonder worden gesteld.
2. De aandelen en de aandeelbewijzen, welke daarvan zullen worden uitgegeven, zijn genummerd: de preferente van 1 tot en met 45, de gewone van 46 tot en met 150.
De aandeelbewijzen worden ondertekend door de directie. Bij elk aandeelbewijs zijn gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeelbewijs, waartoe zij behoren. Op verzoek van de rechthebbende kunnen bewijzen van meer dan één aandeel worden uitgereikt, welke alsdan de nummers van alle betreffende aandelen dragen. Dergelijke meervoudige aandeelbewijzen kunnen op verzoek en op kosten van de houder te allen tijde weder worden vervangen door enkelvoudige aandeelbewijzen.
3. In de plaats van een beschadigd of verloren aandeelbewijs, talon of dividendbewijs , kan de directie onder door haar vast te stellen voorwaarden een duplicaat afgeven, heetzelfde nummer dragende als het beschadigde of verloren stuk, een en ander op kosten van de aanvrager.
4. Na de uitgofte van het duplicaat wordt het oorspronkelijke stuk ten aanzien van de vennootschap krachteloos.
5. De aandelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk wordt bewaard ten kantore van de vennootschap.
6. Elke inschrijving van een aandeel, alsmede alle veranderingen en aantekeningen in het register, worden ondertekend door de directie.
7. Iedere houder van een aandeel is verplicht zorg te dragen, dat zijn adres ten kantore der vennootschap bekend is; hij is verantwoordelijk voor de schade, welke uit het niet voldoen aan dit voorschrifte voor hem of voor de vennootschap mocht ontstaan.
8. De levering van aandelen geschiedt, hetzij door de betekening ener akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkkening der overdracht door de vennootschap.
9. Erkenning der overdracht kan slechts geschieden door een desbetreffende aantekening op het aandeelbewijs, welke door de directie wordt ondertekend.
10. Op de toedeling bij scheiding van enige gemeenschap vindt hetgeen in dit artikel is bepaald, overeenkomstige toepassing.
11. Van de overdracht of overgang van aandelen wordt aantekening gehouden in het register, bedoeld in lid 5 van dit artikel.
12. Indien een houder van preferente aandelen voornemens is aandelen te verkopen, is hij verplicht deze aan de vennootschap ten verkoop aan te bieden, die alsdan bevoegd is, deze aandelen over te nemen. De koers van de over te dragen aandelen wordt vastgesteld door de vervreemder en de verkrijger gezamenlijk, in onderling overleg, of bij nietovereenstemming door een deskundige, aan te wijzen door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage, dan wel te benoemden door de Kantonrechter te 's-Gravenhage.
13. Wenst de vennootschap deze aandelen niet in te kopen, of is het in artikel 6 bedoelde maximum bereikt, zo moet aanbieding plaats vinden aan de preferente aandeelhouders tegen dezelfde koers.
Zijn er meerdere preferente aandeelhouders, die op een dergelijk aandeel reflecteren, dan beslist tussen hen het lot. Weigeren deze eveneens, dan is mne vrij tot verkoop aan derden over te gaan.
[Artikel 6] De directie kan, onder goedkeuring van de vergadering van preferente aandeelhouders, voor rekening der vennootschap volgestorte aandelen in het kapitaal der vennootschap onder bezwarende titel verwerven tot een nominaal bedrag van ten hoogste de helft van het geplaatst kapitaal.
DIRECTIE.
[Artikel 7]
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een Raad van Commissarissen, bestaande uit ten hoogste zeven leden.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 8 is bepaald, is de directie bevoegd, onder haar verantwoordelijkheid, en na goedkeuring door één der commissarissen, aan één of meer personen algemene of beperkte procuratie te verlenen, al dan niet verbonden met de titel van adjunct-directeur.
3. De directeuren wordne benoemd door de vergadering van preferente aandeelhouders, die tevens vaststelt, hoeveel directeuren er zijn. In afwijking van dit artikel wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de Heer Theodorus Aloysius Maria Kuijlaars, de comparant sub 2.
4. De vergadering van preferente aandeelhouders bepaalt de belening en de verdere voorwaarden van aanstelling van de directeuren.
5. Binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature of van meerdere vacaturen in de directie, wordt een vergadering van preferente aandeelhouders gehouden, welke beslist, of in de vacature zal worden voorzien, en zo ja, tot benoeming overgaat.
[Artikel 8]
1. De directie is belast met het besturen van de zaken der vennootschap, met het beheer over haar vermogen, daaronder begrepen de handelingen, bedoeld bij het tweede lid van artikel 1833 van het Burgerlijk Wetboek, en met haar vertegenwoordiging in- en buiten rechten, alles binnen de grenzen en onder de voorwaarden, in de statuten gesteld.
2. Zo er twee of meer directeuren zijn, worden hun werkzaamheden onderling door gen geregeld en verdeeld, voor zover zulks niet geschied is bij hun voorwaarden van aanstelling.
3. Indien er twee of meer directeuren zijn, wordt de vennootschap door ieder der directeuren tegenover derden vertegenwoordigd, voor zover het tegendeel niet uit de statuten blijkt.
4. Voor het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, voor het aangaan van geldleningen en/of bankcredietenovereenkomsten met of zonder hypothecair verband, alsmede voor het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap en het vestigen van bijkantoren en filialen, wordt de machtiging van de vergadering van preferente aandeelhouders vereist.
[Artikel 9]
1. Iedere directeur kan te allen tijde door de vergadering van preferente aandeelhouders worden ontslagen of geschorst onverminderd de rechten, welke bij alsdan volgens de wet en zijn aanstelling kan doen gelden.
2. De geschorste directeur heeft het recht, zich in die vergadering van preferente aandeelhouders te verantwoorden.
3. Een besluit tot ontslag, tot schorsing of tot voortzetting ener schorsing vereist de aanwezigheid ter vergadering van preferente aandeelhouders van ten minste drie/vierde van het geplaatste preferente kapitaal en een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen. Indien ter vergadering, alwaar het nemen van een besluit, als bedoeld in de voorafgaande zin, aan de orde is, niet ten minste drie/vierde van het preferente kapitaal aanwezig is, is een tweede vergadering, mits binnen veertien dagen na de eerste bijeengeroepen en gehouden, tot besluiten bevoegd, ongeacht het aanwezige preferente kapitaal, mits met de in de vorige zin genoemde meerderheid.
4. Indien binnen twee maanden na het genomen schorsingsbesluit de vergadering van preferente aandeelhouders niet besloten heeft tot voortzetting der schorsing of tot verlening van ontslag, wordt de schorsing geacht te zijn opgeheven.
[Artikel 10]
1. In geval van ontstentenis, belet of tegenstrijdig belang van een directeur, wordt zijn taak door de overblijvende directeur(en) waargenomen.
2. In geval van ontstentenis, belet of tegenstrijdig belang van alle directeuren of van de enige directeur, is de persoon, daartoe telkenjare door de algemene vergadering van preferente aandeelhouders aan te wijzen, tijdelijk met het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging belast.
RAAD VAN COMMISSARISSEN.
[Artikel 11]
1. het otezicht op het bestuur en het beheer der directie berust bij de Raad van Commissarissen, bestaande uit ten hoogste zeven leden, ter beoordeling van de vergadering van preferente aandeelhouders.
2. mocht er slechts één commissaris zijn, dan zal deze dezelfde bevoegdheid hebben als de Raad van Commissarissen is toegekend.
3. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een gedelegeerd commissaris, die tevens president-commissaris is.
4. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van preferente aandeelhouders. Voor de eerste maal wordt tot commissaris benoemd de Heer FREDERIKUS JOHANNES KEMPER te Schiedam en tot gedelegeerd - tevens president-commissaris de Heer WILLEM VAN TWIST Izoon, de comparant sub 1.
5. Ten aanzien van de schorsing en het ontslag van een commissaris gelden dezelfde bepalingen als ten aanzien van het ontslag of de schorsing van een directeur bij artikel 9 zijn voorgeschreven.
[Artikel 12]
1. Aan commissarissen, of aan één of meer hunner, kan door de algemene vergadering van preferente aandeelhouders een beloning worden toegekend.
2. De algemene vergadering van preferente aandeelhouders stelt tevens een vergoeding vast voor reis- en verblijfkosten van de commissarissen.
3. Bij door de Raad van Commissarissen vast te stellen reglement kunnen nader regelen worden gesteld nopens de taak van commissarissen en de verdeling daarvan over de verschillende commissarissen. Dit reglement mag niets bevattten, dat strijdig is met de wet of met de statuten.
BOEKJAAR, BALANS EN WINST- En VERLIESREKENING.
[Artikel 13]
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 1952.
3. Na afloop van elk boekjaar maakt de directie zo spoedig mogelijk een balans en een winst- en verliesrekening op, welke stukken - na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen - vergezeld van een toelichting, vermeldende naar welke maatstaf de onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd, uiterlijk vóór een Juli daaraanvolgende worden overgelegd aan de algemene vergadering van preferente aandeelhouders.
4. De balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting worden ondertekend door alle directeuren en de president-commissaris.
5. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt de reden daarvan, voor zoveel aan de directie bekend, op het stuk medegedeeld.
[Artikel 14]
1. De directie legt de in het vorig artikel genoemde bescheiden aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over, en zulks, wat balans en winst- en verliesrekening betreft, ter vaststelling.
2. Van de dag der oproeping voor deze algemene vergadering tot de afloop dier vergadering liggen de in het vorige lid bedoelde stukken ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders; ieder hunner kan daarvan afschriften verkrijgen, waarvoor ten hoogste de kostprijs in rekening kan worden gebracht.
[Artikel 15] De vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge van de directeuren en commissarissen over hun werkzaamheden in het afgelopen boekjaar, onverminderd hetgeen in artikel 49a van het Wetboek van Koophandel is bepaald.
[Artikel 16]
1. Indien blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening over enig boekjaar verlies is geleden en dit verlies niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd wordt geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering, zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
2. De winst, welke na aftrek van door de directie en de algemene vergadering van preferente aandeelhouders - naar goed koopmansgebruik - bepaalde afschrijvingen en reserveringen over is, wordt als volgt verdeeld:
a. aan aandeelhouders kan - ter beoordeling van de algemene vergadering van preferente aandeelhouders, zes procent over hun gestort kapitaal worden uitgekeerd;
b. van het resterende komt als tantième aan de directie en aan de commissarissen toe, een percentage, jaarlijks vast te stellen door de algemene vergadering van preferente aandeelhouders.
c. het dan nog resterende zal ter beshcikking staan van aandeelhouders, zulks ter beoordeling van de algemene vergadering van preferente aandeelhouders.
3. Het dividend en de overige uitkeringen zijn onmiddellijk na de vaststelling opeisbaar, tenzij door de algemene vergadering van aandeelhouders tegelijk met de vaststelling anders wordt bepaald.
4. Dividenden en andere uitkeringen uit de winst, die vijf jaar na de dag, waarop zij betaalbaar zijn, niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap en worden ten gunste van de winst- en verliesrekening geboekt.
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN PREFERENTE AANDEELHOUDERS.
[Artikel 17] Jaarlijks wordt, uiterlijk in September, een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directie verslag uitbrengt omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar, alsmede de balans en de winst- en verliesrekening wordne behandeld.
[Artikel 18] Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig oordeelt of één of meer anadeelhouders, tezamen ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten, verzoeken.
Indien de directie aan dit verzoek geen gevolg geeft, zodanig, dat de algemene vergaderingen binnen zes weken na het verzoek worden gehouden, kunnen de verzoekers door de president van de Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.
[Artikel 19]
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's-Gravenhage.
2. De aandeelhouders worden voor een algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de directie door aankondigingen in een te 's-Gravenhage verschijnend veel gelezen dagblad. Preferente aandeelhouders moeten steeds per aangetekende brief ter vergadering worden opgeroepen.
3. De termijn van oproeping bedraagt en minste tien dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
4. Bij de oproeping worden dag, uur en plaats der vergadering medegedeeld en worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders er ten kantore der vennootschap van kunnen kennisnemen. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt dit steeds bij de oproeping zelve vermeld. De behandeling van onderwerpen, ten aanzien waarvan zulks niet is geschied, kan alsnog op overeenkomstige wijze worden aangekondigd ten minste tien dagen vóór de dag der algemene vergadering, die dag en de dag der vergadering niet mede-gerekend.
5. Aandeelhouders moeten, om toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders te hebben, de mantels van hun aandeelbewijzen ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering - die dag niet medegerekend - tegen ontvangstbewijs deponeren ter plaatse, door de directie te bepalen en bij de oproeping te vermelden; bij de oproeping zal tevens worden medegedeeld, op welke dag de mantels der aandeelbewijzen uiterlijk moeten worden gedeponeerd. Het ontvangstbewijs strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.
Bij gemeenschappelijk besluit van de directie en van de algemene vergadering van preferente aandeelhouders kan een aandeelhouder ook tot de vergadering worden toegelaten, indien hij op andere wijze van zijn aandelenbezit doet blijken en van zijn voornemen om ter vergadering te komen meer dan vijf dagen vóór de dag der vergadering aan de directie schriftelijk kennis heeft gegeven.
[Artikel 20]
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de president-commissaris, bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige commissaris en bij afwezigheid van de president-commissaris en alle commissarissen, door die directeur, die het langst in dienst der vennootschap is, en bij afwezigheid van de president-commissaris, de commissarissen en de directie, door een aandeelhouder, te benoemen door de vergadering.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden, die door de voorzitter worden vastgesteld en ondertekend, tenzij een notariëel proces-verbaal wordt gemaakt.
3. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
4. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.
5. Directeuren en commissarissen hebben - althans voorzover zij aandeelhouder zijn - toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij hebben, voor zover zij niet uit anderen hoofde stemgerechtigd zijn, adviserende stemmen.
[Artikel 21]
1. Stemming over personen geschieden bij ongetekende briefjes, die over zaken mondeling, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. De voorzitter en houders van vijf of meer aandelen, zijn steeds bevoegd schriftelijke stemming over zaken te verlangen.
2. Alle besluiten, waarvoor hij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
3. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt weder geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal, respectievelijk het grootste en het op, één na grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben, en is hij gekozen, op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.
5. Voor het geval meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking mochten komen, beslist het lot, welke twee personen in de herstemming zullen worden opgenomen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen.
6. Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, het voorstel beschouwd als verworpen, en beslist, indien het personen betreft, het lot.
7. Op de vergadering is een presentielijst aanwezig, welke door de aanwezige aandeelhouders moet worden getekend.
8. Een aandeelhouder, die de presentielijst niet heeft getekend, kan niet aan de stemming deelnemen.
9. Iedere aandeelhouder is bevoegd, zich door een schriftelijk gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen. De volmacht moet aan de voorzitter worden afgegeven.
WIJZIGING DER STATUTEN.
[Artikel 22]
1. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten of ontbinding der vennootschap, moeten, om geldig te zijn worden genomen met een meerderheid van ten minste zeven/achtste der uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering van preferente aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste preferente kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Is in een vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel gebracht worden, niet het vereiste preferente kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt tegen een datum, niet meer dan één maand later, een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over de onderwerpen der vorige vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde preferente kapitaal, besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste zeven/achtste der uitgebrachte geldige stemmen.
LIQUIDATIE.
[Artikel 23]
1. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemene vergadering van preferente aandeelhouders anders beslist.
2. Uit het saldo der liquidatierekening wordt allereerst, voor zover mogelijk, aan de aandeelhouders terugbetaald het nominaal bedrag hunner aandelen.
3. het eventueel daarna resterende wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.
4. De liquidatie geschiedt volgens de bepalingen dezer statuten en van het Wetboek van Koophandel.
5. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning van de liquidateuren worden bepaald, onverminderd de bevoegdheid van een latere vergadering om een aanvullende beloning toe te kennen.
6. De boeken en bescheiden der vennootschap blijven na afloop der liquidatie gedurende dertig jaren berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering van preferente aandeelhouders aangewezen.
SLOTBEPALING.
[Artikel 24] De kosten van oprichting derzer vennootschap komen te haren laste.
Waarvan acte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, Notaris, aan de Hoge Nieuwstraat 27, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, Notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddelijk na voorlezing ondertekend door de comparanten, de getuigen en mij, Notaris. W. van Twist, Th. Kuijlaars, G. v.d. Koogh, H. van Son, E.W. Sprey.
Met annexen geregistreerd te Dordrecht de 9-10-1951 deel 54 folio 14, nummer 135: acht bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht. Drie gulden De Inspecteur P.M. Overbeeke.
VOOR AFSCHRIFT.

Laatst gewijzigd: maart 2011.