Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

DECEMBER 1914

- De groote Kerk te Nieuwpoort, door het granaatvuur van het Duitsche belegeringsgeschut verwoest; alleen het muurwerk overeind gebleven.
(Bron: pag. 278 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 dec 1914)

- De 14de-eeuwsche Lakenhal te Nieuwpoort, zwaar beschadigd door het granaatvuur.
- In het Suezkanaal met een grooten Hollandschen baggermolen op de voorgrond.
(Bron: pag. 279 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 dec 1914)

- Tentoonstelling vanKunstewerken in de zalen van den Larenschen Kunsthandel (Heerengracht, Amsterdam) 'Vlaamsch interieur' met talent geschilderd door Albert GEUDENS uit Mechelen (in een volgend nummer hopen wij nog eenige foto's te plaatsen).
- Scene uit het derde bedrijf van De Schooljuffrouw, een grappige klucht van den, ook hier welbekenden, Engelschen kluchtspel-schrijver Arthur W. PINERO, dat met veel opgerwektheid en entrain door Het Tooneel, dir W. ROYAARDS wordt gespeeld en een flink lach-succes behaalt.
- De heeren Theo FRENKEL en HEYBLOM, de dames RIJKE en DEMONING en de her SAALBORN. Op de chaisse-longue: de heer Alex FAASEN.
(Bron: pag. 279 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 dec 1914)

- Ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als chirurg aan het Emma-Kinderziekenhuis te Amsterdam, is DR. H. TIMMER, arts te dezer stede, op hartelijke wijze gehuldigd door de directie, door zijn oud-leermeester Prof. KORTEWEG, door collega's verplegingspersoneel, oud-patienten en patienten.
- Soldaat met hart en ziel ! - De 71-jarige Duitsche veteraan KOTTMANN uit WEVELINGHOVEN, die de oorlogen van 1866 en 1870 medemaakte en zich bij het uitbreken van dezen wereldkrijg onmiddellijk weer als vrijwilliger aanmeldde - Geen wonder, dat korporaal KOTTMANN hierboven is afgebeeld op het Fransche gevechtsterrein, gedurende een rust, met zijn kranigen zoon, beiden met het IJzeren Kruis versierd - de oude heeft bovendien de militaire medailles op de borst - tot onderofficier bevorderd gworden is.
- De tweede ambulance-trein, door de Johanniter-orde georganiseerd ne volledig uitgerust, gereed staande voor vertrek naar het front van de Duitsche troepen in Frankrijk. De Duitsche Keizerin nam zelf de hoofdleiding en overtuigde zich,of aan de sanitaire inrichting niets ontbrak; daarna uitte zij haar beste wenschen jegens de pleegzusters en de artsen, die den trein begeleidden, welk moment hierboven in beeld gebracht is - Het menschlievende werk van het Roode Kruis is een zegen voor de tallooze gewonden en zieken in dezen verdelgingskrijg.
- Tot hoogleereer in de faculteit der wos- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is benoemd Dr. L.S. ORNSTEIN, sedert 1909 lector aan de Rijksuniversiteit te Groningen, geb. 1880.
(Bron: pag. 288 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 dec 1914)

- Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het Nederlandsch veldleger, met zijn staf in het hoofdkwartier.
- Het Koloniaal Instituut te Amsterdam, tegenover de Muiderpoort, volgens ontwerp van den architect M.A. VAN NIEUWKERKEN.
(Bron: pag. 293 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 dec 1914)

- 'Vluchtelingen' (gouzche) door George van Raemsdonck, Antwerpen.
- 'Vasten' door Jan Deckers, Berchem bij Antwerpen.
- Stenen brug over de Maas bij Dun onbruikbaar gemaakt.
(Bron: pag. 294 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 dec 1914)

- Tot Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland is benoemd Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, geb. 1864, van 1898 tot 1904 burgemeester van Leeuwarden, van laatstgenoemde jaar tot 1910 hoofd der gemeente Arnhem en sedert dit jaar de eerste magistraat der hoofdstad, waar hij moeielijk en inspannend ambt met nauwgezetheid en lofwaardigen ijver vervuld en zijn beste krachten gewijd heeft aan de behartiging van de belangen der hoofdstad.
- Koning Albert van Belgie wandelt met zijn Gemalin langs het strand tusschen Duinkerken en Calais.
- Prof. Dr. C. WINKLER, sedert 1896 hoogleeraar in de neuropathologie en psychiatrie aan de Universiteit te AMSTERDAM, waar hij van 1893 tot 1896 reeds het hoogleeraarsambt vervulde. In De Prins van 19 maart 1910 werd zijn portret op de voorpagina geplaatst met een bijschrigt, waarin zijn groote wetenschappelijke verdiensten in het licht gesteld zijn.
(Bron: pag. 297 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 dec 1914)

- De heer H. HATTINK, burgem. van Valburg (geld.), die kortelings zijn zilveren ambtsjubileum vierde, en zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft door den aanleg van verkeerswegen, heeft talrijke blijken ondervonden, hoezeer hij als burgervader gewaardeerd wordt voor het vele goede, dat hij in het belang van de gemeente heeft weten tot stand te brengen.
- Tot dir. van het gemeentelijk electrisch bedrijf te 's-Gravenhage is benoemd de heer G.J.F. BAKKER, een man van uitgebreide vakkennis en groote werkkracht.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs te Delft, zijn den heer J.A. SCHELLEKENS, die tevens dir. van zangvereenigingen en van de volkszangklasse is en bovendien leeraar aan den gem. handelscursus, talrijke blijken van waardeering ten deel gevallen.
- De heer S.C. VAN MUSSCHENBROEK, een zeer bekende persoonlijkheid op handels- en cultuurgebied te Amsterdam, lid der firma VAN HEEKEREN & Co., commissaris van verschillende maatschappijen enz., is de vorige week op 56-jarige leeftijd overleden.
- Te Utrecht is in den ouderdom van 85 jaar overleden Mr. J. VAN WALRE, oud-vice-pres. van de rechtb aldaar, ridder der orde van den Ned. Leeuw.
- Mej. Eva ASSOU, geb. 5 maart 1895, te Amsterdam woonachtig, verliet maandag 16 nov morgens de ouderlijke woning en is spoorloos verdwenen; zij schreef een brief, waarin zij verklaarde dat men haar niet meer zou terugzien en waarin zij haar plan meedeelde, zich van het leven te berooven. Opsporing wordt verzocht.
(Bron: pag. 300 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 dec 1914)

- Aart van der NEER (1603-1677) 'Winterlandschap', Rijksmuseum.
(Bron: pag. 302 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

- Dorpsstraat te Schierke (Harz).
- IJsfeest op de Gouwzee bij Marken.
- De Prinsengracht te Amsterdam in rijp, sneeuw en nevel.
(Bron: pag. 303 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

- B.J. Blommers 'De Kleine Garnalenvisschers', Stedelijk Museum, A'dam.
- Mevrouw E. DE BOER-VAN RIJK als Kniertje in Heijermans' "Op hoop van zegen", dat deze week voor de 500ste maal (en voor het eerst) - ter gelegenheid van Heijermans' huldiging - in den Amsterdamschen Stadsschouwburg werd opgevoerd.
- Op den leeftijd van bijna 70 jaar is te 's-Gravenhage overlden de Nederlandsche kunstschilder B.J. BLOMMERS, president der Hollandsche Teekenmaatschappij; hij heeft den roem van onze kunst zeer hoog gehouden; behalve enkele portretten vervaardigde hij bij voorkeur tafereelen uit het visschers- en boerenleven van den zonnigen kant bezien en daarin heeft hij een talent ontplopoid, dat hem tot de besten onder de broederen gekenmerkt heeft en hem ook groot succes in het buitenland bezorgde. Op initiatief van de directie van den Larenschen Kunsthandel maakte hij eenige jaren geleden een portret van CARNEGIE, dat thans in het Vredespaleis te 's-Gravenhage prijkt.
- Gezicht op Brugge, geteekend door den begaafden teekenaar Jos. DE GRAVE in 1677.
- stoomschip ORN / Engelsch militair watervliegtuig uit Sheerness.
(Bron: pag. 305 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

- Het Noord-Hollandsche dorp WINKEL in sneeuwkleed (aquarel door J. OUDES).
(Bron: pag. 307 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

- keuken van het Belgische kamp te NUNSPEET. Eenige kookketels zijn hier geplaatst om te kunnen voorzien in de bereiding van de voeding voor de talrijke bevolking.
(Bron: pag. 308 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

- Den heer K.H. GERI, sedert 1902 dir. van het Telegraafkantoor te Tilburg, zijj bij het verlaten van 's Rijks dienst, na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd, vele blijken ten deel gevallen van waardering en vriendschap.
- Den 72-jarigen gem.-ontvanger en oud-secr. van Muiden, G. VAN DEN TOORN, zijn vele bewijzen van waardering beurtgevallen.
- De gep. luit.-kon. der genie, de heer J. FABIUS, is de vorige week op 74-jarigen leeftijd overleden; hij behoorde tot de kundigste genie-officieren van zijn tijd.
- De gep. luit-gen. J.L. DE BOCK, oud-comm. van het reg. Gen. en Jagers, adj. in B.D. van H.M. de Koningin, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de vorige week op 74-jarigenleeftijd te 's-Gravenhage overleden.
- Ds. R.G.J. SCHOUTEN sinds eenige weeken pred. bij de Herv. Kerk te Roosendaal, lid van den Voogdijraad, godsdienstleraar voor de militairen, is de vorige week op 41-jarigen leeftijd plotseling overleden; voor zijn vestiging te Roosendaal was hij predikant te Maastricht.
- Te 's-Gravenhage is op 62-jarigen leeftijd overleden de sedert 1893 gep. kapt. der artillerie O.I.-leger F.W.H. TYDEMAN, die tijdens de krijgsverrichtingen op Atjeh (1878) het ridderkruis der Mil. Willemsorde verwierf en bij de expeditie tegen Gedoeng een eervolle vermelding verdiende.
- groep van de Belgische familie DE LAET en DE CLERCK uit Antwerpen en VAN BOECKX VAN HULSHOUT, thans ondergebracht in de Oude Hoogere Burgerschool te Veendam. De plaatsing van bovenstaande foto werd door genoemde families verzocht, omdat zij, bekend zijnde met de enorme verspreiding van 'De Prins' de gelegenheid zouden kunnen bekomen, verbinding te verkrijgen met bloedverwanten en kennissen, die zich elders ophouden. De oorlogstoestand in Belgie heeft voor een deel de bevolking uiteengerukt; een ontelbaar aantal is gevlucht en heinde en verre verspreid; de beteekenis en de bedoeling van de foto treden daardoor in een helderder licht.
- Kerstviering van de troepen te velde.
(Bron: pag. 312 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 dec 1914)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.