Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

JULI 1916

- Senaat van het Utrechtse studentencorps, ter gelegenheid van het 280-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool; Van links naar rechts: de heeren A.C.N.P. RUYS (vice-ab-actis), A.M.C. SANDBERG (ab-actis), J.A. JONKMAN (rector), G.J. van OORDT (fiscus), W.H. VERLOOP (pro-rector). De lustrumfeesten wordengehouden van 27 tot en met 30 juni: Inhalen van de reunisten, concerten, kermesse d'été, senaatsreceptie, tooneeluitvoering, militair sportfeest, volksspelen, gecostumeerd bal. De Maskerade-commssie is er in weerwil van de buitengewone omstandighdeden toch ingeslaagd, een zeer aanlokkelijk programma samen te stellen; de groote feestzaal van TIVOLI is gedecoreerd naar het ontwerp van den architect H.A. van ANROOY en den sierkunstenaar C. ROL. (foto: Jochmann)
(BRON: pagina 1 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- De villa "Duinlust" te Katwijk-aan-Zee waar H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana eenigen tijd in dezen zomer zullen vertoeven.
- Groep van den directeur, de geneeskundigen met dames en den verplegingsstaf van het pas geopende Radio-instituut te ROTTERDAM. De heeren, zittend op de voorste rij, zijn van rechts naar links, Dr. LAMMERS, Dr. JOSSELIN DE JONG, Dr. KLINKERT, Dr. LOOPUYT; geheel rechts staande: Dr. HOYER.
(BRON: pagina 4 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- In de klasse voor houtsnijkunst van "de Dagteeken- en Kunstambachtschool voor meisjes" in de Gabriel Metsustraat te Amsterdam. Deze school werd aanvankelijk in 1878 als onderdeel van de maatschappij voor den Werkenden Stand en is sedert 1908 zelfstandig gevestigd in bovengenoemde straat; directrice Mej. J.D.E. KERLEN; de meisjes worden opgeleid tot toelating op de Normaalschool en de Rijksacademie voor Beeldende Kunst en verder voor acte teekenonderwijs; aan de inrichting zijn verbonden circa 20 docenten, 130 leerlingen.
- Groep voor de 14de Conferentie der Nederlandsche Vereeniging voor Volks- en Schoolbaden te Utrecht gehouden. De ontvangst ten stadhuize. Voorste rij, zittend, van links naar rechts: Mevrouw D. HALBERTSMA-GROSSE SCHRODER; Mevr. A.C. KAPTEYN VON HEYST,ondervoorzitster, comit. van ontvangst; W. VANBOVEN, inspecteur volksgezondheid; Mr. Dr. W.A. VAN ZEIST, wethouder te Utrecht; Mej. A.M. DOUWES DEKKER,algemeene secretaresse; Burgemeester van Utrecht, Mr. J.P. FOCKEMA ANDREA; Dr. W.P. RUYSCH, voorzitter vanhet bestuur; luit.-generaal R.P. VERSPIJCK; mevr. L. SAKZEN-TEULINGS, penningmeesteres; Dr. H. ZEEHUISEN, vertrgenwoordiger v. d. Command. N. H. Waterlinie; Dr. N.M. Josephus Jitta, wethouder te Amsterdam; M. VAN OPPEN, burgemeester van Maastricht; Mr. C. DE WILDE Jr., wethouder te Utrecht; Mr. J. BOOL, secretaris der gemeente Utrecht. Op de tweede rij de heeren:"J.H.Th.O. KETTLITZ, J.P. HARTE, C.W. VAN DE KASTEELE, wethouder van Utrecht.
(BRON: pagina 9 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916) - 35-jarig bestaan Ned Panopticum A'dam. Atelier kunstschilder Joseph Israels.
(BRON: pagina 11 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- Het Geverts Deynootplein te Scheveningen verfraaid !
- Tot tijdelijk buitengewoon hoogleeraar in de Electrtechniek aan de Technische Hoogeschool te DELFT is ben., Jhr. Dr. G.J. ELIAS, geb. 1879 te Arnhem.
- Op 50-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer H. Eerhart Jr., dir van de ver. MIRJAM en godsdienstonderwijzer bij de Nederl. Herv. Gem.
- 1 juli herdenkt de heer H.C. ZWART zijn 40-jarig jubileum als secr.-penningmeester van de Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde; hij is een der weinig overgeblevenen, die de stichting, de opkomst en den bloei medegemaakt hebben.
- Op bijna 70-jarigen leeftijd is te GRONINGEN overleden Dr. J.H. DIEPHUIS een der meest kundige engeachte geneesheeren aldaar.
- De heer P.H.A. van WAMEL, ingenieur van den Prov. Waterstaat van Noord-Brabant, is de vorige week plotseling in den spoortrein overleden.
- Op 74-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden de gep. Generaal-Majoor J.Th.Th.C. VAN DAM VAN ISSELT,oud-inspecteur van het Militair onderwijs van het Ned. leger, oud-voorz van den Centralen Gezondheidsraad, ridder der orde van den Ned. Leeuw, schrijver van zeer balangrijke werken en studien op militair gebied; op de verhooging van onze volksweerbaarheid heeft hij door zijn volhardend streven en werken zeer grooten invloed uitgeoefend.
- Mr O. BEERENBROEK, die gedurende ruim 20 jaar pres. van de Arrondissementsrechtbank te ROERMOND was en tevens lid van de Prov. Staten van LIMBURG, is op 70-jarigen leeftijd ten grave gedaald.
- De gep. kol. der inf. P.A. DE KLERCQ, oud-Plaatselijk commandant te Amsterdam, officier der orde v. Oranje-Nasau,is te 's-Gravenhage op 75-jarigen leeftijd overleden.
- Te BRUMMEN is op bijna 77-jarigen leeftijd overleden de heer G.J.B. GELDERMAN, laatstelijk ged. 36 jaar Ned Herv pred. te TWELLO.
- ongeval op de lijn van de N.Z.H.T.M (tusschen Leiden en Katwijk), veroorzaakt doordien een aangspannen paard op de rails holde , terwijl van de andere zijde de tram in snelle vaart naderde; door de activiteit van den wagenbestuurder werd de tram bijtijds tot stilstand gebracht; paard en wagen rolden van de helling.
(BRON: pagina 12 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 juli 1916)

- Amsterdam: Moens Hofje in de Vinkenstraat
(BRON: pagina 15 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- militaire oefeningen Gorssel
- de Koningin te Arnhem
(BRON: pagina 16 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- Prof. Dr. A.F. HOLLEMAN, hoogleeraar in de organische scheikunde en de pharmacie, die kort geleden benoemd werd tot eerelid van de Spaansche chemische vereeniging; deze onderscheiding is snel gevolgd op het eere-doctoraal in de beide techten, hem door de St. Andrew-University verleend.
(BRON: pagina 17 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- electrische gemaal te A'dam. 
- de syphons
(BRON: pagina 18 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- proeftocht nieuwe torpedoboot Z. 7 (werf Feyenoord)
- Hospitaalschip Mesopotamie op de rivier de Tigris.
(BRON: pagina 19 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916)

- Foto links: Prof. Albert AERTS, Hoogleeraar aan de "Academie des Beaux Arts" te Brussel, is met den heer L. v. d. MEER, beeldhouwer te ZAANDIJK (met denhoed, boven aan) bezig met de restauratie van het beroemde beeldhouwwerk van Quellinus in den tympan (achterzijde) van het Koninklijk Paleis te Amsterdam.
- studentenfeesten Utrecht
- eeuwfeest dorp TEGELEN
(BRON: pagina 20 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916) - Het Echtpaar WIERIKS te Apeldoorn, dat kortelings de 70-jarige Echtvereeniging vierde; de man is bijna 102, de vrouw ruim 92 jaren ! Vergezeld van hun dochter hebbende de beide oudjes, in een te hunner beschikking gestelde auto een tochtje gemaakt naar den bekenden Julianatoren aan den Amersfoortschen weg. Zou men willen gelooven, dat moeder WIERIKS welgemoed naar boven klom, om van het heerlijke vergezicht te genieten ? 
- Te Nijmegen is op 78-jarigen leeftijd overleden Dr. P.J. KAISER, oud-adviseur van 's Rijks zeeinstrumenten, ridder der orde van den Ned. Leeuw,officier in de Oranje-Nassau- en in de Leopoldsorde.
- Ter vervanging van den onlangs overleden Dr D BOS is tot lid van de Tweede Kamer der Staten-generaal voor het district WINSCHOTEN gekozen Jhr Mr Dr E.A. VAN BERESTEYN, burgem. van de gemeente VEENDAM.
- De heer DURANG te 's-GRAVENHAGE heeft den moed gehad, om van den Zuidwal gekleed te water te springen, teneinde drie kinderen die spelende in de gracht geraakt waren en een juffrouw, die van den schrik met haar fiets hetzelfde lot onderging, te redden.
- Den detachements-commandant der Gewapende Politie te PALOPO op het eiland Celebes, F.C. MARKS, is de 5de onderscheiding uitgereikt wegens betoonde dapperheid. Hij was reeds ridder 4de en 3de kl der M.W.O. en had eeds 2 eervolle vermeldingen; de 3de eervolle vermelding dankt hij aan zijn neleidvol optreden als patrouille commandant op het eiland SALOR (Flores) tegen een in opstand gekomen overmachtige bevolking, gewapend met vuurwapens.
- C. SMIT te VREELAND herdacht 1 juli zijn 25-jarig jubileum als schoolhoofd; niet alleen om zijn paedagogische bekwaamheden staat hij in aanzien, maar ook wegens zijn uitmuntende karaktereigenschappen.
- De heer ANDRE v.d BERG, de bekende Haarlemsche sportman, een zeer geziene figuur op het voetbal-, cricket- en hockeyveld, is onlangs op 33-jarigen leeftijd overleden.
- zeilwestrijden Kagerplassen. Amanda uit Warmond
- Artisten zomerfeest: Oscar Tourniaire, E van Praag, Mevr Sophie de Vries, heeren Sol Kinsbergen, Co Balfoort, James Meyer fil, P Urban, Kammeyer, Kaart, Samithini (niet Henri Brondgeest)
(BRON: pagina 24 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 juli 1916) - Verwoestingen door de overstroomingen van januari j.l. in Noord-Holland. Wat er overgebleven is van de Gereformeerde kerk te BUIKSLOOT, die ongeveer 9 maanden geleden nieuw gebouwd werd.
(BRON: pagina 28 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- zanguitvoering in de Maliebaan, Den Haag (Q.J. van Trigt, kapel Depot IIIe Inf Brigade)
- nieuwe geneeswijze voor Mastoiditis: Dr F.H. QUIX, I.J. van der Helm arst, Jhr Titus van Asch van Wijck, arts P PLANTENGA, semiarts M DENTZ, zuster W WILLEMS.
- Valkenburg, Bijbelsch drama: Coen Hissink, Charles GILHUYS
(BRON: pagina 29 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- gewelfschilderingen St Walburgskerk, Zutphen
- Amsterdam: Turf- of Stroomarkt (beerenburger kruiden)
(BRON: pagina 30 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- Artisten-zomerfeest, Stadion A'dam (mebr R HOPPER, LOUIS GIMBERG, J LOUIS PISUISSE)
- Maastricht: De legende van St Servaas (A v. OLTERDISSEN, Mgr Schrijnen, Jhr Ruys de Beerenbrouck, Mr van Oppen)
(BRON: pagina 32 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- schermwedstrijden: Scheveningen
(BRON: pagina 33 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- Amsterdam: Teertuinen (De Roode Vos)
(BRON: pagina 35 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916)

- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtelijke loopbaan aan het Portugeesche Israelietische Seminarium "Ets Haim" te Amsterdam zijn den heer D. SANTCROOS talrijke blijken van belangstelling ten deel gevallen.
- Dr. W. STORTENBEKER, leeraar aan de Hoogere Krijgsschool, privaat-docent aan de Leidsche Universiteit, is de vorige week te LOCHEM op 54-jarigen leeftijd overleden; hij heeft vooral naam gemaakt door zijn belangrijke onderzoekingen op scheikundig gebied.
- Te Amsterdam is de vorige week op 69-jarigen leeftijd overleden Mgr. J.C. MEEUWISSEN, vroeger bisschop te SURINAME; te voren was hij professor aan het Juvenaat der paters Redemptoristen te ROERMOND.
- Te OOSTERBEEK is op 71-jarigen leeftijd overleden Mr. I. EVERTS B. Hzn., die zich gedurende 30 jaren als wethouder van ARNHEM zeer verdienstelijk gemaakt heeft; op verschillend gebied heeft hij met buitengewoon ijver gearbeid ter verhooging van den bloei van de fraaie Geldersche hoofdstad. Ook als jurist bekleedde hij door zijn uitgebreide kennis van de wetten en zijn scherpzinnigheid een voorname plaats. 
- diepploegen vanheidegrond onder RENKUM.
- tramlij  MEPPEL-SMIDA
- interieur van het Crossley zuiggasmototrgemaal van de Anna paulowna Polder aan de Ewijcksluis.
- 't Hof SAENDEN te Wormerveer. (J A. LAAN)(architecten Dirk en Mart J STAM, aannemer J BUS Czn, bloemist G SCHIPPER te Zaandijk)
(BRON: pagina 36 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 juli 1916) - kaasmarkt Alkmaar (voorraad Regeeringskaas)
(BRON: pagina 38 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Een Zwitsersche soldaten familie. Vader AMMAN uit Niederhelfenschwill met zijn 8 zoons in militairen dienst.
 -Parijs: Hotel des Invalides (generaal COUSIN, mevr RAYNAL)
- onderzeeboot O VI, werf de Schelde te Vlissingen
(BRON: pagina 40 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- militaire sportfeesten Stadion A'dam (Generaal SNIJDERS, gen-Majoor OPHORST, gen-maj WEBER, kapitein C.W.A. Baron van HAERSOLTE van de Doorn)
- gedenksteen (oudleerlingen HBS Veendam) met inscriptie de naam A WINKLER PRINS
(BRON: pagina 44 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Officieele groep vervaardigd ter gelegenheid van de inwijding van de Centraal Israelitische Ziekenverpleging te Amsterdam. 
Dr. S. PHILIPS, voorzitter
Burgem TELLEGEN
Wethouder Dr Josephus Jitta
Dr PIMENTAL
Dr JACOBSON
zuster VAN GELDER
+ het gebouw aan de Obrechtstraat
(BRON: pagina 45 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Een Zwitsersche soldatenfamilie. Vader Amman uit Niederhelfenschwil met zijn acht zonen in militairen dienst.
(BRON: pagina 40 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916) - Die Haghespelers (Dir. E. VERKADE). Tooneel uit M'n vrien Teddy met levendigen bijval opgevoerd. (Tilly LUS, L. CHRISPIJN JR, Hein HARMS, Nico de JONG)
(BRON: pagina 47 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916)

- Tot lid van ged. Staten van de Prov. Noord-Holland is benoemd de heer A.H. GERHARD, te Amsterdam,lid van de Staten in bovengenoemd gewest.
- De heer R. NOORDHOFF, hoofd eener O.L. school te Amsterdam, is kort geleden op 49-jarigen leeftijd tengrave gedaald; hij heeft zich verdienstelijk gemaakt als cartograaf; zijn jongst verschenen kaarten zijn de Nieuwe Wereldkaart en die van Ned. Oost-Indie en omgeving; behalve zijn 5 boekjes "Samen op reis", die hij in samenwerking met CREMER en Jan LIGTHART schreef, verschenen van hem een platen-atlas en vele toelichtingen bij de serie wandplaten voor het aardrijkskundig onderwijs van P.R. BOS.
- De gep. kapitein der Kon. Marechaussee H.A. MOS, voorz. van de Nijmeegsche Sportvereeniging en in de wereld der paardensport zeer bekend, is de vorige week op 55-jarigen leeftijd overleden.
- Ds. A.S. TALMA, oud-lid der Tweede Kamer, oud-Minister van landbouw, Nijverheid en Handel, predikant te BENNEBROEK, veldprediker tijdens de mobilisatie, geb. 1864, is de vorige week te HAARLEM overleden. Hij was een hoogst begaafd man met innige toewijding voor de taak, die op hem rustte; bovendien had hij een zeldzame werkkrachtl op sociaal gebied heeft hij veel goeds helpen tot stand brengen. Met Ds. TALMA is een edel geestelijk voorganger en een uitmuntend staatsburger heengegaan.
- Te 's-Gravenhage is in den ouderdom van 88 jaar overleden de gep. luit.-kol. van het Ind. leger, H.M. TERSTEEGE, een der der kranigste figuren uit den ouden tijd; hij onderscheidde zich op Atjeh bij de verovering der XXII Moekims en verdere tochten onder generaal VAN DER HEYDEN zoodanig, dat hem binnen tien maanden het ridderkruis 3de klasse der militaire Willems-orde en de tweede eervolle vermelding werd verleend. Zijne begrafenis heeft met militaire eer plaats gehad.
- Op 49-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden de heer C.A. DEN TEX, sedert 1904 dir. der Stoomvaart Maatschappij "Nederland", bestuurslid en commissaris van onderscheidene andere maatschappijen, van nuttige vereenigingen en liefdadigheids-stichtingen.
- Te Amsterdam is overleden de hoog begaafde Belgische beeldhouwer, schilder en etser, RIK WOUTERS, die als Belgisch soldaat een actief aandeel genomen heeft in de eerste periode van den oorlog,o.a. bij LUIK streed en daarna op Nederlandsch grondgebied gekomen, te ZEIST geinterneerd werd. Bij zijn groote expositie in het Suassomuseum te Amsterdam heeft men zijn groot talent kunnen bewonderen. 
- Wijk aan Zee: aangespeolde walvisch
- harddraverij aan den Zeedijk te Harlingen
(BRON: pagina 48 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 juli 1916) - Oud-A'dam: Haarlemmersluis en Droogbak
- Leidsche poort (gesloopt 1862)
(BRON: pagina 50 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

- Het dorp Uitdam naar Monnikendam gezien: de hoofdstraat, de eene helft van het dorp vormende met den oudsten inwoner op den voorgrond; rechts de dijk, waartegen de Zuiderzee spoelt.
(BRON: pagina 55 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

- Uitdam: watersnood
- concours hippique Hoofddorp: luitenant der cavelerie Jhr P.J. BOOGAERT met Pitty Sing, heer M. VAN DELDEN, mevr ARBOUS.
(BRON: pagina 55 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916) - bezoek aartsbisschop van Utrecht Z.D.H. Mgr. H. VAN DE WETERING aan het vluchtkamp te EDE. (kolonel WINGELS).
- schermmeester VAN HUMBEEK (kweekschool Zeevaart, A'dam)
- Groep ter gelegenheid van het afscheid van Mej. A.S.C. TEN HOET, directrice van de Hoogere Burgerschool voor Meisjes te 's-GRAVNHAGE. (wethouders J.C. JANSEN, Mr VERBROEK, Mej ten Hoet, Mr DRUCKER, HUGENHOLTZ)
(BRON: pagina 57 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

- Ernstig auto-ongeluk op den Heerenweg bij de Van Merlenlaan te Heemsteden. Met groote snelheid reed de auto, waarin de heer A. VAN DER BORCHT met eenige gasten en de chauffeur gezeten waren, tegen een boom en daarna tegen een telefoonpaal. Een der dames werd uit de auto geslingerd en bekwam even als de andere zeer ernstig letsel. De auto werd geheel vernield.
- Millie van Geuns. De jonge talentvolle pianiste Millie VAN GEUNS, die in 1915 cumlaude eindexamen Conservatorium deed en dezen winter op verschillende concerten veel bijval inoogstte, trad 4 juli j.l. met zoo'n succes in het KURHAUS te Scheveningen op, dat zij weder is uitgenoodigd zich 4 augustus a.s. onder RENE BATON als soliste te doen hooren.
- Tot Rector-magnificus van de Universiteit te AMSTERDAM is voor het collegejaar 1916-1917 benoemd PROF. Dr. R. SISSINGH, hoogleeraar aan de faculteit der Wis-en Natuurkunde aan genoemde inrichting voor Hooger Onderwijs.
- Tot Directeur van de maatschappij Het Nederlandsche Sportpark (Stadion) te AMSTERDAM is benoemd de heer JOHN COUCKE, mede-oprichter en secretaris van den Ged. Raad van Beheer. Van zijn jeugd af buitengewoon sportliefhebber is hij gedurende 15 jaar met succes in de sportjournalistiek werkzaam gewest en nog steeds blijft hij in hart en nieren journalist.
Alle sporten hebben zijn aandacht, maar in het bijzonder het voetbalspel. De heer COUCKE voorspelt het Stadion een groote toekomst, vooral als na den oorlog de internationalen wedstrijden op elk gebied hersteld zijn; dan, zegt hij, zal het meermalen blijken te klein te zijn.
- Kapitein-ter-zee KONIG, die met de onderzeehandelsboot DEUTSCHLAND een tocht naar Amerika gemaakt heeft, wat een kranig stuk zeevaartkunst genoemd mag worden.
- 16 juli herdacht DS E VAN KLEFFENS, onder vele blijken van waardering en vriendschap den dag, dat hij 40 jaar geleden het prediktambt in de Ned. Herv. Kerk aanvaardde. In 1904 deed hij zijn intrede in 't ZANDT, waar hij nog steeds met toewijding en ijver werkzaam is.
- De heer J.W. FRANSEN, directeur van het Telegraafkantoot te Middelburg, herdacht 1 juli onder vele blijken van hoogachting en vriendschap zijn 40-jarig dienstjubileum.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 61-jarigen leeftijd overleden de heer J. KOREVAAR PAZOON, die vele jaren wethouder was van de gemeente LEIDEN, ridder der orde van oranje-Nassau. De Leidenaars houden hem in dankbare herinnering voor het vele, dat hij in het beland hunner stad heeft tot stand helpen brengen.
- nieuwe ziekenhuis te LEERDAM (architect DE CLERCQ)
- overstroming Barneveld (4/5 juli) (Luntersche grintweg, foto van boerderij BUTSELAAR) 
(BRON: pagina 60 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 juli 1916)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.