Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

JULI 1924

- Int Automobielwedstrijd te Scheveningen: heer W. GREEVE, heer A.H. STUHR
- Centraal Gesticht der Joodsche invaliden te A'dam: voorz. VAN DAM, zoontje van wijlen heer S.I. NORDEN.
(Bron: pag. 4 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- jubileum Boerenleenbank EINDHOVEN (Z Exc RUYS DE BEERENBROUCK)
- St Jansmarkt te 's-Hertogenbosch.
- hooioogst op het Kampereiland.
(Bron: pag. 5 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- AMELAND: zomerhuisjes die door de NV Duinoord, te NES, verhuurd worden. (2 foto's van C.J. MAXJE te HOLLUM)
(Bron: pag. 6 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- De eerste steenlegging voor het monument van MEYNDERT VAN DER THIJNEN, door H.M. de Koningin bij Haar jongste bezoek aan KOEVORDEN. De maquette voor het gedenkteeken stond opgesteld.
- Twee nieuwe beeldhouwwerken ontworpen door de bekende Wageningschen beeldhouwer AUGUST FALISE.
1) In Memoriam. Dit monument zal in het najaar worden onthuld en geplaatst aan den Rijksstraatweg te EDE,waar MAJOOR PADBERG tijdens de mobilisatie zijn zeer gewaardeerden arbeid in dienst der soldaten heeft verricht
2) monument voor MEYNDER VAN DER THIJNEN, den redder van Koevorden in 1672
(Bron: pag. 9 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Veiligheidsmuseum te Amsterdam brengen wij hierboven den energieken, ijverigen directeur IR. R.A. GORTER in zijn werkkamer in beeld.
(Bron: pag. 9 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- DR. ADRIAN te Haarlem mocht dezer dagen onder groote belangstelling zijn 25-jarig artsjubileum gedenken. Zijn vrienden en vereerders verrasten hem op dien dag met een keurigen automobiel.
- De HEER H. MEULDIJK, machinist bij de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland te VLISSINGEN, mocht dezer dagen onder groote belangstelling van superieuren en collega's den dag herdenken, waarop hij voor 40 jaren bij bovengenoemde maatschappij in dienst trad. Gedurende de oorlogsjaaren was de jubilaris staads trouw op zijn post en heeft hij daarmede den naam van den Hollandschen zeeman hooggehouden.
- Te Amsterdam is overleden de heer A.S. BERG, directeur der Firma HIRSCH & CIE. en commissaris van de parfumeriefabriek CARABA. De overleden was de oprichter der naar hem genoemde BERG-Stichting te LAREN, welke ten doel heeft het verplegen en opvoeden van Israelitische kinderen, wier ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet of overleden en hen in behoeftig omstandigheden hebben achtergelaten. Voor het Joodsche kind heeft de heer BERG inderdaad zeer veel gedaan.
- De HEER W. NUVER, postdirecteur te BUITENPOST (Fr.) herdacht dezer dagen onder groote belangstelling zijn 40-jarig ambtsjubileum. De jubilaris is niet alleen een zeer gezien ambtenaar, doch heeft zich tevens in het vereeningingsleven van BUITENPOST zeer bemind gemaakt.
- MILE SUZANNE LENGLEN, de wereldkampioene tennis
- type record: MISS BIRDIE REEVES (6400 woorden per uur)
- caricatuur L. LANDRE.
- 6de Alg Vergadering den Chr Handeldrijvende en Industrieelen Middenstand in Nederland, hotel De Witte Brug, Den Haag.
- Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van den heer J.H. SPEENHOFF als voordrachtszanger, plaatsen wij hierboeven het trio SPEENHOFF dat bij hun optreden altijd op grooten bijval van het publiek mag bogen; wel een bewijs dat hun speciale voordracht nog steeds zeer in den smaak valt.
- stadhuis WOUW.
(Bron: pag. 12 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juli 1924)

- Grand Theater Amstelstraat (dir B.A. MULLENS): L. CHRISPIJN JR.
- Hollansche groep te Budapest, pleegouders Hongaarsche kinderen.
(Bron: pag. 17 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- Lustrumfeesten Groningsche Studentencorps: ontwerper Mr VOS, regisseur J. DE MEESTER.
- scheepstimmerwerf De IJselwerf te GORINCHEM.
(Bron: pag. 20 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- model duikboot van CORNELIS DREBBEL (geb. Alkmaar 1572 - 1634)
(Bron: pag. 21 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- PROF. DR. C. A. VERRIJN STUART, hoogleeraar aan de Utrechtsche Universiteit, werd bevorderd tot doctor in de Economische Wetenschappen, honoris causa, aan de Universiteit te JENA (Duitschland). Gezien de groote geleerdheid van deze hoogleeraar is deze onderscheiding alleszins verklaarbaar.
- De heer WESSEL DE VRIES, organist in de Muiderkerk te Amsterdam, mocht ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum vele blijken van waardeering en vriendschap ondervinden.
- MR. J. ISRAEL DE HAAN, die eenige jaren geleden naar Palestina vertrok voor de Zionistische beweging en leeraar aan een inrichting van Hooger Onderwijs te JERUZALEM was, is helaas het slachtoffer van een verraderlijke aanval geworden; hij werd op een binnen plaats door kogels getroffen en stierf onmiddellijk.
(NB.: geb Smilde 31-12-1881, overl 30-6-1924 / http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2249/haandejacobisrael.html)
- Door den Burgemeester van BRIELLE, werd aan JOHAN KORNDORFFER, 10 jaar, namens de Koningin, de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift uitgereikt, wegens de door hem met levensgevaar verrichtte redding van een drenkeling uit het ijs op 5 Jan 1924.
- Wie staat voor het monument ? Wij hooren uit duizenden monden tegelijk: "Onze populaire, beminde HEINTJE DAVIDS, de moderne Madame Sans-Gene", die vooral in Revues het publiek stormenderhand weet te pakken. HEINTJE is een meesteres in het burleske. Geen artiste, die spoediger en meer contact met de zaal heeft en meer stemming weet te wekken dan HEINTJE ! Ze zond ons bovenstaande foto uit Montmerency, waar ze de vacantie doorbracht; een Fransch stadje (Dep Seine-et-Oise), met minerale baden, de ruines van een oud-kasteel en waarvan het adellijk geslacht MONTMORENCY zijn naam ontleent. Wij voegen hieraan toe dat de beroemde J.J. ROUSSEAU er in 1762 zijn paedagogisch meesterwerk Emile schreef.
- De huldiging van onze helden ter Zee te SCHEVENINGEN. Inderdaad komt dezen wakkeren borsten een woord van hulde en dank toe, daar zij met hart en ziel, en met zelfopoffering en levensgevaar hun lichaam voor de schipbreukelingen wagen. Van links naar rechts:
DORUS RIJKENS
JAN BIJL
DIRK KUIPERS
DIEDENHOVEN
KLAASSEN
(Bron: pag. 24 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juli 1924)

- Hoorn: Doelenkade
(Bron: pag. 27 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- Naarden: zomeruitvoering olv JOHAN SCHOONDERBEEK.
(Bron: pag. 28 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- opgravingen van een kerk  (uit ca. 740) te EGMOND op den St Adelbertsakker olv DR. HOLWERDA .
- stormhoos te Alphen a/d Rijn.
(Bron: pag. 33 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- Te Montreux is na een langdurig, smartelijk lijden, overleden de oud-gouverneur-Generaal van Nederl Indie, Luitenant-Generaal J.B. VAN HEUTSZ, wiens hoogst eervolle carriere zeer roemrijke bladzijden van onzen Indische geschiedenis vullen. Hij heeft zich door de Passificatie van Atjeh een onsterfelijken naam verworven en was de eenige Nederlander, die de beide Grootkruizen van den Nederl. Leeuw en van de Militaire Willemsorde heeft ontvangen.
- De heer J.E.A.R. VAN HELDEN, hoofdinspecteur van Weg en Werken bij de ENET te HAARLEM, herdacht tegelijk met zijn maatschappij, op 4 juli, onder vele blijken van belangstelling zijn zilveren dienstjubileum.
- 14 juli herdacht de heer J.J. VAN ZEBEN stationschef te ZUTPHEN, onder vele bewijzen van waardeering en sympathie den dag, dat hij voor 40 jaar in dienst der Nederlandsche Spoorwegen trad.
- De GOV. Al. SMITH, is een der ernstige candidaten voor het presidentsschap van de Ver. Staten van N.-Amerika. Hij is voor de werderinvoering van lichte wijnen en bier en is bekend om zijn goedmoedigen glimlach.
- Gedurende een halve eeuw is de heer W. VAN DOMSELAAR met nauwgezette plichtsbetrachting werkzaam geweest in een verantwoordelijke functie bij de bekende drukkerij C.C. CALLENBACH te Nijkerk. De blijken van achting en waardeering hebben hem op zijn feestdag, 15 juli, dan ook niet ontbroken.
- de 4de Ambachtsschool aan de Witte de Withstraat te A'dam. (architect heer A.J. WESTERMAN).
- Het Arnhem's Mannenkwartet waaraan de bijzondere onderscheding is te beurt gevallen, te worden uitgenoodigd in Berlijn een 12-tal liederen te zingen voor de grammofoon, wat stellig getuigt voor de uitstekende reputatie van genoemd vocaal ensemble.
1. B.J.A. NIEUWENHUIS, 1ste tenor
2. Joh. MULLER, 2de tenor
3. C.W. JONGBLOED, bariton
4. H. VAN SILFHOUT, bas
- Utrechtsche hortulanus de heer BUDDE.
(Bron: pag. 36 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juli 1924)

- Aarbeienbedrijf Beverwijk.
- water uit de Kerkebak, Medemblik.
(Bron: pag. 40/41 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juli 1924)

- 6 aug. a.s. hoopt DS. G. STRATING, pred. bij de Ned. Herv. Kerk te GASSELTERNIJEVEEN zijn zilveren ambtsjubileum aldaar te herdenken. Het zal den geestelijken herder ongetwijfeld duidelijk blijken, hoezeer hij gewaardeerd, geacht en bemind wordt.
- De HEER W.H. VLIEGEN, lid van de Eerste kamer en oud-lid van de Tweede Kamer der Sat.-Gen., oud-weth., treedt als raadslid in de hoofdstad af. De vroedschap verliest door zijn vertrekt naar Den Haag, waar hij zich speciaal aan parlementairen arbeid zal wijden, een ijverig, bezadigd, ervaringrijk man, een goed redenaar, een man van prestige, die zeer geacht werd.
- Tot gem.-secretaris te Utrecht is benoemd DR. J. DE LANGE wiens bekwaamheden, ijver en toewijding even zoovele waarborgen zijn, dat hij in zijne nieuwe belangrijke functie de oude bisschopsstad uitmuntende diensten zal bewijzen.
- PORF. DR. KAMERLINGH ONNES, heeft op zijn verzoek eervol ontslag gekregen als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN; aan het hooger onderwijs en aan de wetenschap heeft deze eminente geleerde buitengewone diensten bewezen. Wij hopen dat het hem zal gegeven zijn de wetenschap nog vele jaren te dienen.
- De begaafde Groningsche componist KOR KUILER heeft kort gelden op nieuw vanzijn groot muzikaal talent blijk gegeven door zijn voortreffelijke muziek bij het openluchtspel 's Levens Bruiloftsfeest, dat ter gelegenheid van het jongste studenten-lustrum met succes werd opgevoerd.
- Het hooger onderwijs en de wetenschap hebben door het overlijden van DR. J.M. HOOGVLIET, privaat-docent aan de universiteit te Utrecht in de Scandinavische talen en schrijver van vele taalkundige werken, een ernstig verlies geleden.
- Plechtige onthulling van het monument ter nagedachtenis van den HEER PIET NOLTING, in leven lid van den Amsterdamschen Gemeenteraad, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het monument werd opgericht door den Amsterdamschen Bond van Zangvereenigingen op de Oosterbegraafplaats, als blijk van erkentelijkheid voor 'tgeen de HEER NOLTING als stichter, eere-voorzitter en beschermer van den Zangersbond heeft verricht. De heer DEGEN, voorz. van den Bond, hield  een treffende rede, waarin hij de groote verdiensten van den nobelen, beminden NOLTING schetste; daarna onthulde de A. MEURS (ontwerper) het monument dat door de FRIMA GEBR. K. en H. MEURS werd uitgevoerd.
- Een biet alledaagsch transport te OLST. Vervoer van een grooten stoomketel voor de firma R. BAKHUIS & ZONEN. De ketel is lang 12 m, heeft een middellijn van 2,6 m en weegt ruim 25000 kg. hij werd geleverd door het Werktuigbouwkundig Bureau S.W. KUIPER te Amersfoort, onder welke leiding het transport geschiedde, dat 'n voorspoedig verloop had. Het vervoer door 't dorp duurde 4 dagen en had veel bekijks.
- veiling der marktverreniging De Tuinbouw te Grootebroek.
(Bron: pag. 44 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juli 1924)

Laatst gewijzigd: 2002.