Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dubbeldam: nieuwe huisnummering 1924


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 257 (Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam)
Inventarisnummer: 19 Register houdende aantekening van de nieuwe huisnummering 1924

GEMEENTE DUBBELDAM
Nieuwe Huisnummering 1924.

INHOUD
 • pagina 01 - Oudendijk;
 • pagina 02 - Noordendijk, Visschersdijk;
 • pagina 03 - Visschersdijk, Reeweg (Oost, richting Watertoren), Reeweg (Oost, richting Dordrecht);
 • pagina 04 - Reeweg (Oost, richting Dordrecht), Reeweg (Oost-) Pad, Reeweg (Oost-, Richting Dordrecht), Kromme Dijk, Rechte Zandweg;
 • pagina 05 - Rechte Zandweg, Kromme Zandweg, Kromme Zandweg (Kooipad), Kromme Zandweg;
 • pagina 06 - Kromme Zandweg, Dubbeldamscheweg;
 • pagina 07 - Dubbeldamscheweg, Achterweg, Burgemeester Jaslaan;
 • pagina 08 - Burgemeester Jaslaan, Schoolstraat, Dubbelstraat;
 • pagina 09 - Hoofdstraat, Noordendijk, Stadspolder, Sionspolder, Stadspolder, Nieuwe Stadspolder, Polder Kleine Rug, Oost-Merwedepolder, Oudendijk (Laan van Middenhoeve), Oudendijk;
 • pagina 10 - Noordendijk, Zuidendijk (Bovenhoek), Zuidendijk, Reeweg (Oost), Heerenweg, Buitendijk;
 • pagina 11 - Buitendijk, Zuidendijk, Oudendijk, Stevensweg, Zuidendijk;
 • pagina 12 - Zuidendijk, Reeweg (Zuid);
 • pagina 13 - Reeweg (Zuid), Wieldrechtsche dijk, Kilweg (Westel. gedeelte), Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 14 - Wieldrechtsche dijk, Rijksstraatweg, Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 15 - Wieldrechtsche dijk, Kilweg (Oostel. gedeelte), Wieldrechtsche dijk, Zandkade, Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 16 - Wieldrechtsche dijk, Oude Beerpolder, Rijksstraatweg, Polder Oudendijk, Oude Beerpolder, Nieuwe Beerpolder;
 • pagina 17 - Wieldrechtsche dijk, Polder Tongplaat, Noorder-Elsplaat;
 • pagina 01

  Oud nummer Nieuw nummer bewoner fol.
         
  Oudendijk      
  A1 A16 Klijs van Tol 1822
  A2 A17 Willem Marinus van den Hoek 859
  A3 A18 Aart de Bruijn 322
  A4 A19 Wed. Gerrit de Ruiter 1520
  A5 A20 Teunis Stam 1630
  A7 A23 Johannes Peter van Asch 13
  A8 A24 Bart Heijstek 829
  A9 A25 Arij in 't Veld 1990
  A10 A26 Arie Schipper (Dirk Schenk) 1594 (1738)
  A11 A34 Jan Cornelis de Bruin 339
  A12 A35 Huig Brand 115
  A13 A36 Floris de Smoker 1742
  A14 A37 Jan Groeneveld 641
  A15 A38 Arie de Vogel 1954
  A16 A39 Arie de Jong 944
  A17 A40 Frans Loopik 1168
  A18 A41 Dirk Schenk (Arie Schipper) 1738 (1594)
  A20 A42 Albertus de Bruijn 189
  A21 A43 Arie de Bruijn 156
  A22 A46 Cornelis van den Assem 10
  A23 A49 Simon van Gemert 604
  A24 A50 Teunis Daalder 475
  A25 A51 Reinier Schot 1733
  A26 A52 Jan van der Weijden 2114
  A27 A53 Roelof ter Stege 1745
  A28 A54 Dirk de Bruin 202
  A29 A55 Jacob Vermeij 2043
  A29a A57 Arie Brand 228
  A30 A60 Leendert de Bruin 141
  A31 A61 Anthonie Baan 266
  A33 A62 Wed. Willem in 't Veld 1928
  A34 A63 Genis de Vries 2009
  A35 A64 Jan de Jong 931
  A36 A66 Wed. Jacob de Vries geb. Brand (Jacob de Vries) 1960
  A37 A67 onbewoond -
  A38 A68 Willem de Vries 2056
  A39 A69 Adrianus van der Laan 1160
  A49 A70 Gerrit de Bruijn 188
  A50 A71 Gebouw "Helpt Elkander" -
  A51 A72 Jacob Vermeij 2027
  A52 A73 Joh. Brenters (Johannes van de Raapkamp) 361 (1545)
  A53 A74 Cornelis Heijstek 861
  A54 A76 Karel Stam 1624
  A55 A77 Aart Hoogendoorn 840
  A56 A79 Jacob van der Giessen 615
  A57 A80 Pieter Bothof 184
  A57a A91 Adrianus Schipper 1689
  A58 A92 Wed. Cornelis van der Graaf 625
  A59 A93 Jacob van der Weijden 2112
  A60 A95 Pieter van Gemert 684
  A61 A96 Adrianus van Heeren 759
  A62 A97 Samuel in 't Veld 1968
  A63 A98 Jan in 't Veld 2044
  A63a A100 Arie in 't Veld 1904
  A64 A111 Arie van de Merwe 1280
  A65 A112 Govert Kwakernaat 1049
  A66 A113 Jan Dirk Palsrok 1459
  A67 A114 Pieter de Bruijn 144
  A68 A116 Adrianus de Bruijn 151
  A69 A117 Jacob Cornelis Vermeij 1992
  A69a A122 Willem Langerak 1094

  Laatst gewijzigd: augustus 2013 (met dank aan dhr. G. van Engelen voor de foto's).