Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Ridderkerk: bouwvergunningen


Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)

(aantekeningen/transcripite gemaakt door E. van Dooremalen)

Bouwvergunningen
x1673 1874-1887 (met register oude bouwverordening)
x1674 1888-1902
x1675 1903-1904
1676 1905-1907
1677 1908-1909
1678 1910
1679 1911
1680 1912
1681 1913
1682 1914
x1683 1915
x1684 1916-1917
x1685 1918-1919
1686 1920
1687 1921

register bouwverordening 1874-1887

Register uitvoering bouwverordening 1874 - 1887 (juni)
gesloten bij de inwerkingtreding der nieuwe Bouwverordening dd 17 Augustus 1887


Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1673 (bouwvergunningen 1874-1887)

Nummer van wien ingekomen
plaats waar te bouwen
Eerste uitvoering met dagteekening en beknopte inhoud
1 (Isaac van der Waal Eenigendijk, feb.ij behandeld) Lambertus de Kool, Pruimendijk
timmerman C. Karsseboom Czn;
den 21 Febr. ter beoordeeling en berigt aan den deskundige C.A. Karsseboom.
Met adressant en later met den desk. ter verg. den 25e feb.ij de zaak behandeld in de met terugwerkende kracht der Verorderning van laatstgen. eenige wijziging ontvangen.
2 Leendert de Koning Westzijde
timmerman G. Bestebreurtje;
den 24 Febr. persoonlijk ter beoordeeling aan C.A. Karsseboom.
3 3 Maart 1874
C. Karsseboom voor Gebroeders Mattheus en Pieter de Zeeuw, Waaldijk
den 3e Maart 1874 aan den architect C.A. Karsseboom
4 8 August.
Cornelis van Nes aan de Waalweg nabij de aschschuur
Behandeld en goedgekeurd na kennisneming van het gedane onderzoeken door den bouwkundigen.
5 10 Aug.
Dr. C.M. Bos, schuur tot woning
Behandeld en goedgekeurd; onderzoeken bouwk.
- G. Kamsteeg 13 Augustus Rapport Bouwkundige; daarop ter waarschuwing aan de Veldw. [veldwachter] Kievit.
- Wed. Jonker 13 August. Rapport Bouwkundige; daarop ter waarschuwing aan de Veldw. [veldwachter] Kievit.
- L.P. de Groot, Straatweg den 20 Aug. 1874 aan C.A. Karsseboom
- J. Rijsdijk, Straatweg -
- A. Huizer 24 August. Rapport Bouwkundige.
1 1875 3 Maart
P. Smit, Slikkerveer
Verbouwing. Plan van C.A. Karsseboom.
2 1875 6 Maart
Wed. J. Plaizier, Pruimendijk
Bouwen; Plan inhanden deskundige gesteld.
Rapport van denzelve op dd [-]
Aan Mejufvr. de wed. J. Plaizier [-] 6 Maart 1875
Het onderzoek van Uw bouwplan, heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen:
de hoogte van vloer tot zolder is 2.54 m. de verord. bepaald 2.60 m. Ook de vrije openen geplaatste of ruimte van elk der woonvertrekken bedraagt niet 15 m2 volgens de Verordening. De lichtramen in de muren mogen van ... mindere afmeting zijn dan 1.90 m2 binnenwaarts. Op de zolders 0.50 m2. De vloeren moeten ten minste 0.15 m. boven den begange grond gelegd worden. De zolder .... De Burgemeester (get.) Kruijff.
3 20 Maart 1875
L. de Kool, Pruimendijk
Als bij no. 2
den Heer L. de Kool als bij no. 2 den 23 Maart.
Er zijn geene portalen aan de buitendeuren aangewezen. De hoogte van vloer tot zolder is 0.10 m. te laag.
Wordt verondersteld dat de muur aan de achterzijde zwaar 0.11 m. wordt gedekt door een steenen muur (bergplaats.).
Iedere schoorsteen tenminste ruim 0.09.60 m2.
Slechts een lichtraam op zolder, derhalve zal aangaande de andere zolder omtrent het lochtraam moeten worden voorzien gelijk bij art. 6, 2e alin. der Verordening wordt aangegeven.
De zolders zijn slechts 15,80,10m2 en niet 22 mr. Vervalputten, riool en privaten zijn niet aan gewezen. Ik noodig enz. als bij No. 2. get. de Burgem. L. Kruijff;
4 3 April
P. de Koning te Rijsoord
Als bij No. 2
7 April
Het onderzoek van Uw Bouwplan heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen.
De oppervlakte binnen de muren, de vrije opene oppervlakte, de hoogte van vloer tot zolder, de zolder; Niets van dit alles, beantwoord aan de voorschriften der Verordening.
De vloer ligt 9.17 m beneden in plaats van 0.15 m. boven den beganen grond.
De schoorsteenpijp is niet opgegeven. De dikte der muren evenzoo. Ook niet de lichtramen in woonvertrek en zolder; Secreten enz niet aangewezen.
Dit plan is derhalve voor geene gunstige beschikking vatbaar en wij moeten U verzoeken ingeval Gij Uw voornemen om te bouwen wilt uitvoeren te voldoen aan de verordening het plan in allen deelen te wijzigen. J. v.d. Hoek, L. Kruijff.
5 Junij 1875
Govert de Kool, Bolnes
Plan voor 4 arbeiderswoningen. Rapport deskundigen.
7 Julij 1875
Het onderzoek van Uw bouwplan heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen of beschouwingen
Aan de dijkzijde zal eene goede gemetselde goot dienen te worden aangebragt, voor den afloop van het water. Portalen moeten worden aangebragt. Een privaat voor de 4 gezinnen wordt voldoende geacht, met inachtneming der daaromtrent bestaande voorschriften. De lichtramen op den zolder der tusschenwoningen zijn niet aangegeven. De lichtramen niet coldoende, hetwelk kan gevonden worden boven de buitendeuren. Namens [-]
6 28 Julij 1875
P. Boele Pz, Slikkerveer
Plan voor 4 arbeiderswoningen, schrijft voor 3; Rapport deskundigen
4 August 1875
Het onderzoek van Uw bouwplan heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen en beschouwingen
Ofschoon de oppervlakte binnen de muren meer bedraagd dan 22 m2 is die buiten de binnen betimmering maar 14.60 M2 en niet 15 m2 gelijk de verordening voorschrijft.
de hoogte der vloeren ... etc.
7 Arie Smit Jr, niets ingekomen Rapport deskundige
25 Septb. 1875
den 27 Sept. 1875, Het onderzoek eener door UEd gebouwde woning heeft tot de volgende aanmerkingen aanleiding gegeven
dat de lichtraam slechts is 1.82 2250 M2 en niet 1.90 m2 volgens de Verordening. De schetsteekening op het plan is indertijd verzuimd inteleeveren. ued wordt utigenoodigd in dat lichtraam te voorzien.
8 Paulus van der Vorm, Pruimendijk, niets ingekomen Rapport deskundige, 1 October 1875
1 October. Het onderzoek der door U gebouwde twee woningen heeft tot de volgende aanmerkingen en beschouweingen geleid:
De schetsteekling op het plan is indertijd niet ingeleverd.
In de beide woningen zijn de schoorsteenen 0,0720 in plaats van 0.0960 m2 zoo als de Verordening bepaald.
Evenzoo zijn de lichtramen op de zolders lechts 9.2464 in plaats 0.50 mr. dus in strijd met de Verordening. Ware de teekening of het plan bij tijds ingezonden dan had de overtreding voorgekomen kunnen worden.
Aan de voorschriften zal dienen voldaan te worden UEd wordt daarop gewezen tot het voorkomen van vervolging. Ook ontbreekt een privaat, voor 4 gezinnen wordt een privaat of secreet voldoende geoordeeld.
9 Decem. 1875
P. Bol te Slikkerveer
Rapport deskundigen, in orde.
Einde van 1875
10 Februarij 1876
Gerrit & Jan Baas, Pruimendijk nabij Oostendam
Rapport bouwkundigen 10 Feb.ij 1876.
2 woningen en bakoven en een steenen droogkeet
10 Feb.ij 1876
Het plan voor door U te bouwen twee woningen onderzocht zijnde heeft tot de volgende aanmerkingen en beschouweingen geleid:
de schoorstenen zijn niet aangegeven - de ruimte moet wezen 0,0960 m2 binnenwerks inhoud mintens.
Privaat of secreet niet opgegeven.
Er bestaan geene bezwaren tegen de bakoven in de steenen droogkeet, wanneer de schoorsteen goed in het dak wordt gemaakt.
Ik noodig U uit op een en ander te letten met het oog op de Verordening. Namens Burgem. en Weth.
11 Februarij 1876
Teunis de Heer, Eenigendijk beneden nabij het dorp
Rapport bouwkundigen 28 Febr.ij 1876
eene woning
1 Maart 1876. het plan voor de door U te bouwen woning onderzocht zijnde, hebben wij daaromtrent de volgende bemerkingen
dat voor zooveel de schetsteeking of het plan daaromtrent geene aanwijzing doet de uitvoering zal behooren te schieden volgens de gegeven intrekkingen aan onzen bouwdeskundigen;
dat het zolderlicht eene binnenwerks inhoud moet hebben van 0.50 m2;
dat één secreet voor niet meer dan 4 gezinnen mag dienstbaar zijn.
12 Maart 1876
Klaas de Koning, Strevelshoek
Rapport bouwkundige 3 Maart 1876
eene woning
4 Maart. Het plan voor de door U te bouwen woning onderzocht zijnde, heeft tot de volgende aanmerking geleid:
Het zolderlicht 0,35 m2 moet zijn 0.50 m2 ....
overgeslagen 13/18
19 22 Januarij 1877
C. Karsseboom voor C. de Zeeuw, Waalweg
Aan den architect P. Schreuders ter opneming. Rapport 5 Feb.ij.
Den heer H. de Zeeuw Wz bouwmeester de Heer C. Karsseboom alhier.
Het Bouwplan door U ingeleverd heeft bij onderzoek geleid tot de navolgende opmerkingen
1e dat de zolderramen iets te klein zijn
2e. dat aand e zolder van de middenwoning een dakraam dient te worden aangebragt.
Ook op een behoorlijk secreet met gedekt put moet worden gelet.
Wij verzoeken U overeenkomstig de Verordening op het bouwen op een en ander te willen acht geven. namesn B. & W.
20 15 Feb.ij
Aart Nugteren Dz, 1 woning 2 vertrekken, Pruimendijk E133-E134
Aan architect. Rapport 23 Feb.ij
Den Heer A. Nugteren Ez. het door U ingeleverd bouwplan heeft bij onzeroek tot de aanmerking geleid, dat de woningen ongeveer 0.32 m2 te weinig, binnenwerks oppervlakte hebben, als zijnde 21.68 m2.
Wij maken U opmerkzaam op de bepalingen deer Verordening.
21 Johs. Smit, beneden en bovenwoningen Eenigendijk (Slikkerveer)(C.A. Karsseboom) Aan architect. Rapport 28 feb.ij
Het door UEd ingeleverd bouwplan heeft bij onzeroek tot de aanmerking geleid dat de zolderraampjes van de bovenverdieping een weinig te klein zijn.
Wij maken U opmerkzaam op de bepalingen der verordening.
22 22 Feb.ij
A. Prins
Aan architect. In orde. P. Schreuders.
23 21 Maart
Corn.s en Leendert van der Waal, woning met lokaal
Opgenomen en in orde. P. Schreuders.
24 21 Maart 1877
Huig v.d. Waal, 3 woningen op 35 m van de begraafplaats
Opgenomen en in orde. P. Schreuders.
24a & b in a 2 woningen in plaats van 3, in b 2 woningen a/d Lagendijk Opgenomen en in orde. P. Schreuders.
25 21 Maart 1877
P. den Boer, huis & broodbakkerij, Eenigendijk
Opgenomen en in orde. P. Schreuders.
26 Maart
M. van der Kuijl, 5 woningen nabij zijn huis, Slikkerveer
Opgenomen en in orde. P. Schreuders.
27 April
G. de Kool, 2 woningen met een lokaal, Bolnes
In orde bevonden, zie de teekening of schets. P. Schreuders.
28 J. Gravestein, Bolnes In orde bevonden. Zie de teekening of schets. P. Schreuders.
29 T. Stok, Bolnes Aanmerking, zolder lichtkozijn nader in orde bevonden. P. Schreuders.
30 Mei
Aart van der Waal, Lagendijk, bouwmanswoning
In orde. P. Schreuders.
31 16 Mei 1877
Wed.e H. van der Vorm, Pruimendijk
In orde. P. Schreuders.
32 August 1877
B.s van den Haag, Molendijk
In orde. P. Schreuders.
33 Sept.
P. Smit, Bolnes, 4 woningen
In orde. P. Schreuders.
34 Maart 1878
Gebrs. Bos, Molendijk, 6 woonhuizen
In orde. P. Schreuders.
35 Maart
Dirk Kool, Slikkerveer, 2 woningen
In orde. P. Schreuders.
36 April
G.W. Elshout, wagenhuis Rijsoord
In orde. P. Schreuders.
37 April
L. de Bel, woning Bolnes
In orde. P. Schreuders.
38 M. Stok, woning Bolnes In orde. P. Schreuders.
39 G.B. Pot, woning in Bolnes In orde. P. Schreuders.
40 Julij 1878
Corns. van Nes, woning aan de Aschschuur te Rijsoord;
geen schetstekening
In orde. P. Schreuders. Geen teekening;
- Nog een woning van Kruithof in 't slop te Rijsoord van Poldervaart, in 1877 voorgekomen In orde. P. Schreuders.
41 A. Advocaat, woning Slikkerveer In orde. P. Schreuders.
42 P. Heester, woning Slikkerveer In orde. P. Schreuders.
43 P. Kranendonk, Lagendijk In orde. P. Schreuders.
44 H.k [Hendrik] Kranendijk, Lagendijk naast als boven In orde. P. Schreuders.
45 Jan.ij 1879
B. Lagendijk te Streefkerk aan den Eenigendijk
Nader in orde. P. Schreuders.
46 13 Maart 1879
H.k (Hendrik) van Gemerden Oostendam Verboender(?)
In orde. P. Schreuders.
47 19 Maart 1879
Arie Bloot, om te bouwen te Bolnes met afbraak veedr(?) schuur van Huizer
In orde. P. Schreuders.
48 27 Maart 1879
Adrianus de Kool, bouwen te Rijsoord
In orde. P. Schreuders.
49 23 April 1879
Corn.s. Overweel, Bolnes
In orde. P. Schreuders.
50 10 Junij
M. van der Kuijl, Slikkerveer
In orde. P. Schreuders.
51 junij
Wed. A. Boer, beneden Molendijk bijbouw
Als de aanbouw voor woning wordt ingerigt nader te onderzoeken. P. Schreuders.
52 Aart van Buiten, Bolnes, boezemkade Aangenomen en goedgekeurd bij de Vergadering(?) (get.) J. v.d. H.
53 W. Oossanen, Bolnes In orde. P. Schreuders.
- DijkBestuur, woning van sta...(?) stoomgemaal Is het onderwerp geweest van velerlei overwegeingen en besprekingen met het Bestuur, het terrein aan eene kade tegen den dijk te Bolnes strekkende
54 3 Maart 1880
J. Nugteren, eind Lagendijk bij de Straatweg
In orde. P. Schreuders.
55 3 Maart 1880
P. de Ruiter Pzn, Eenigendijk
In orde. P. Schreuders.
56 6 Maart 1880
Klaas Hooijmeijer, beneden weg (Bos)
10 Maart 1880 Comparant gewezen op art 50 (vroeger 54) der polder verordening om de naauwe passage hij vraagt naar buiten uitlsande vensters om die reden tot beveiliging zijner ruiten.
In orde. P. Schreuders.
57 24 Maart 1880
de Graaff, te Kralingen, bouwen Bolnes binnenkade onder en bovenwoning
In orde. P. Schreuders.
58 Jan de Jong, Johs van Drunen, timmeren te H.I. Ambacht Afgekeurd
- 31 Maart 1880
verandering in het geb. de broodbakkerij van Cs. Blom
Toegestaan 14 April 1880 Wet van 2 Junij 1875 (stbl. 95) (Fabrieken)
59 Corns. van der Waal te Bolnes In orde. P. Schreuders.
60 15 Junij
Joost de Haan, Eenigendijk
In orde. P. Schreuders.
61 25 Junij
T. Schravensande, verbouwen van de verkochte kerk te Bolnes
In orde. P. Schreuders.
62 11 Aug. 1880
Dirk de Jong, boezenkade Bolnes
In orde. P. Schreuders.
63 5 October
W.G. Nugteren, 3 woningen (Kerksteeg)
in orde
64 11 Octon.
C. Lodders, Oostendam
-
65 6 Jan.ij 1881
L. Velthuizen, inrigting eener Molen te Bolnes tot woning verder
met eenige wijziging in orde. C.A. Karsseboom;
66 26 Maart
J. Zwart te Slikkerveer p.p. J. Schippers
In orde. C.A. Karsseboom
67 26 Maart
G. de Kool te Bolnes, dezelfde
In orde. C.A. Karsseboom
68 2 April
P. den Boer, Broodbakker te Slikkerveer
De inrigting van een beneden geldeelte van zijn pand te Slikkerveer tot afzonderlijke woning. Zonder kunnen worden toegestaan door dien het verschil in oppervlakte door meerdere hoogte der verdieping wordt vergoed. C.A. Karsseboom.
69 6 April
A. Prins, Slikkerveer
In orde. C.A. Karsseboom
70 13 April 1881
H. van der Waal, nabij het stoomgeaal te Bolnes aan de kade
twee woningen 1 teekening
In orde. C.A. Karsseboom
71 April
A. Hooiman te Papendrecht, Slikkerveer
In orde. C.A. Karsseboom
72 17 Mei
G.H. de Zeeuw, opbouwen afgebr(and) perceel Rijs(oorsche)straat
In orde. C.A. Karsseboom
73 Julij
de Zanger te Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
74 Sept.
Wed. Bodegom, Bolnes, voor C. Scheurwater
De oppervlakte der woning 33.65 Meter hoogte 2.54 Meter, kan worden toegestaan daar het tekort in de hoogte, ruimschoots door de oppervlakte wordt vergoed. C.A. Karsseboom;
75 29 Septb. 1881
Jan van Dijk, Bolnes, Bouwmeester Bloot
In orde. C.A. Karsseboom
76 Wed. A. den Hoed, Oostendam In orde. C.A. Karsseboom
77 Corns. van Nes te Rijsoord, aanbouw eener vlaskelder aan de Aschschuur Goedgekeurd na in orde bevinding. C.A. Karsseboom
78 23 Novb.
R. van der Waal huisvr. P. van Schagen, 10 woningen dorp
In orde. C.A. Karsseboom
79 Decb. 1881
A. Advocaat,inrigting van 1 woning tot 2 nabij Slikkerveer
In aanmerking nemende het meerdere tegen over het mindere bij oppervlakte, hoogte als anderzins, zoude als geene stichting betreffende, consideratie gebruikt kunnen worden;
80 12 Januarij 1882
hsvr. Lodder, Oost.dam
In orde. C.A. Karsseboom
81 Maart
Abraham Schippers, op het havenhoofd op het dorp
In orde. C.A. Karsseboom
82 Maart 1882
J. van den Berg, benededijks
In orde. C.A. Karsseboom
83 3 Mei 1882
(Jan van Es) Joost de Haan
In orde. C.A. Karsseboom
84 7 Junij 1882
Aart van den Berg Jz, Slikkerveer
In orde. C.A. Karsseboom
85 15 Junij
Corn.s. Bulsin, Kerkweg
In orde. C.A. Karsseboom
86 Junij
de Graaf te Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
87 Junij
P. Kooijman Hz te IJsselmonde, 2 recht bestaande en nu 2
In orde. C.A. Karsseboom
88 4 Septb. 1882
Aalbers, Strevelshoek, 8 woningen, Bouwmeester J. Pijl Jz te Alblasserdam.
In orde. C.A. Karsseboom
89 ontvangen 20 Sept. 1882
W.H. Stempels te Bolnes (timmerman Bloot)
In orde volgens .... vd architect. C.A. Karsseboom
90 ontvangen 23 Sept. 1882
Frank Blok te Bolnes (timmerman Bloot)
idem. C.A. Karsseboom
91 October 1882
Tuinmanswoning Ten Donck
idem. C.A. Karsseboom
92 Maart 1883
Huis te Slikkerveer van P. van Schagen van zijn zoon Johannes
In orde. C.A. Karsseboom
93 3 Maart 1883
Jan Gravestein, 3 woningen buitend. te Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
94 Maart 1883
G.t Roos te Slikkerveer, eene woning
In orde. C.A. Karsseboom
95 Maart 1883
A. den Gemerden Cz, Slikkerveer
In orde. C.A. Karsseboom
96 29 Maart 1883
Jan van Dijk te Bolnes, 2 woningen
In orde. C.A. Karsseboom
97 3 April 1883
Abraham van 't Zelfde, Molendijk
In orde. C.A. Karsseboom;
98 5 April 1883
K. de Jong, hebrouw te Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom; Aanmerking uitslaande deur;
99 ont. 17 Mei 1883
J. van Drunen (aannemer) huis aan de Oudelandscheweg eigenaar [-] Haentjes te Arnhem;
In orde. C.A. Karsseboom
100 Mei 1883
J. Schippers te Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
101 Mei 1883
Cs. Overweel te Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
102 ontv. 12 Junij 1883
G. Karsseboom te Rijsoord
In orde. C.A. Karsseboom
103 17 Septb. 1883
Aart Advocaat te Slikkerveer
In orde. C.A. Karsseboom
104 1884 31 Januarij
C. v.d. Grient a/d Eenigendijk
In orde. C.A. Karsseboom
105 23 Februarij
G.H. Lodders a/d Pruimendijk v.d Oostendam
In orde. C.A. Karsseboom
106 28 Febr.ij
W.G. van Helden
In orde. C.A. Karsseboom
107 6 Maart
R. Alderliesten
In orde. C.A. Karsseboom
108 P. Kooijman (te IJsselmonde) Bolnes overbodig is bijbouw voor bakkerkij aan een bestaand woonhuis.
109 22 Maart 1884
A. Rijsdijk Cz te Cappelle a/d IJssel, 6 arbeiders woningen a/d Eengiendijk
22 Maart '84 Den Heer C.A. Dekker, bouwkundige.4
Het onderzoek van het plan tot den bouw van 6 woningen voor den Heer A.C. Rijsdijk heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen bij de in achtneming der voorschriften van de Verordening op het bouwen in verband met de gezondheidsinspectie
1e. de woningen zijn ongeveer 1 M2 te klein
2e. De lichtkozijnen ongeveer 0.18 M2 te klein
3e De zolderlicht kozijnen 0.26 m2 te klein
4e Van privaten is niets aangegeven
110 27 Maart 1884
A. Bloot te Bolnes (verbouwing bakkerij van v.d. Blom)
In orde. C.A. Karsseboom
111 19 April 1884
L. Velthuizen voor vermeulen vroeger P. Kranendonk, Kagendijk
ten gevolge van eenige aanmerkingen de noodige voorschriften gegeven volgens aanwijzing van den architect. C.A. Karsseboom;
112 Juli 1884
van der Linden, Slikkerveer
In orde. behalve [-]; C.A. Karsseboom
113 1885 J. ten Zijthoff, Dorpstraat In orde. vergadering 28 Jan. 1885; C.A. Karsseboom
114 C. van Nes, C. Karsseboom, Waaldijk In orde. C.A. Karsseboom
115 April
H. van der Waal, Molendijk D41, verbouwing
Ten gevolge van eenige aanmerking de noodige voorschriften gegeven. C.A. Karsseboom;
116 April
C. van der Waal Cz a/d Pruimendijk, 2 woningen
In orde. C.A. Karsseboom
117 Mei
L.M. van den Berg, Afgebrande percelena/d Pruimendijk
Bedenkingen ter kennis van belanghebbende gebragt 20 Mei
118 1885 Juli
C. van Nes Jz, Pruimendijk
In orde
119 H. Kalkman, Bolnes In orde. C.A. Karsseboom
120 A. Bloot van K. Noorland te Bolnes In orde. C.A. Karsseboom
121 1886 Maart
J. Pot te Vlaardingen a/d Eenigendijk, onder & bovenwoning
In orde. C.A. Karsseboom
122 Maart
wed.e L. Klootwijk, 3 huizen, Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
123 dezelfde, aanbouw In orde. C.A. Karsseboom
124 12 April
J.C. van Wagtendonk, Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
125 13 April
L. Velthuizen, verbouwing schuur en woning (haven)
In orde. C.A. Karsseboom
126 Juni
J. van der Hoog, verbouwing (Dorp)
In orde. C.A. Karsseboom
127 Juni
D. de Jongh, Bolnes
Ongeschikt ter beoordeling
128 1886 Junij
M. Mak, Eenigendijk
In orde. C.A. Karsseboom
129 Juni
H.W. Coert, hoek dorp-dijk
In orde. C.A. Karsseboom
130 Juni
L. van Dalen, Pruimendijk
Aanmerking. Later in orde. C.A. Karsseboom
131 Juli
Adrs. de Kool, Rijsoord
In orde. C.A. Karsseboom
132 29 Sept. 1886
van Jan Huizer te Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
133 3 Nov. 1886
van L. Velthuijzen a/d haven op eht Dorp
In orde. C.A. Karsseboom
134 10 Novb. 1886
Johs. van Schagen, Slikkerveer, afgebr. schuur
In orde. C.A. Karsseboom
135 9 Febr.
Broekzitter, Oudendijk, 3 woningen
In orde. C.A. Karsseboom
136 13 April 1887
A. Bloot, Bolnes
In orde. C.A. Karsseboom
137 Juni 1887
H.W. Stempels
In orde. C.A. Karsseboom

Laatst gewijzigd september 2016; november 2017; augustus 2020.