Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: schutten van beesten (1702)


Bron: stadsarchief Dordrecht (SAD)
Toegang: 35 Wieldrecht
Inventarisnummer: 1 Protocollen houdende de transport-, hypotheek- en andere schepenakten 1662-1783(folio 159)

Ordonnantie op het Schutten van Beesten in Wieldrecht

de welke den Heer Barthout van Slingelant, Raed ende Rent-meester generaal van Zuijt-Holland met goetvinden van de Heeren van de Reeckeningen, heeft doen publiceren en affgeven in het district van de Heerlijkheijt Wieldregt voornoemt den derden December 1702.

In dien eens anders Beest ofte Beesten in imands weijde, koorn ofte stoppelen bevonden werden zoo sullen dezelve tot allen tijden van den jaren geschut werden bij den geenen in wiens landt ofte goet het zelve beest ofte beesten schade doen ofte gaende zijn, in welken geval sulken schutter op sijn Eede gelooft sal werden.

Ende in dien 't geschutte goet den schutter ontweldigt wert, soo sal den ontweldiger tegens den officier verbeuren twintig guldens, en niet te min gecondemneert werden den schutter sijne schade twee schat op te leggen ende te betalen.

Ofte indien 't geschutte goet, naer dat het in de schutkoij gelevert sal sijn daer uijt los quame 't zij bij hem selven ofte anders, al eer het reght daer overginge, soo sal den geenen die geschut heeft sijn gelden schade evenwel 't sij tegens 't goet ofte den Eijgenaer van dien, met teght vervolgen in aller manieren als of het nog in de schutkoij waren.

De geschutte peerden ofte beesten die binnen vier en twntigh uyren niet gelost worden, suller schout en gereghten in 't openbaer besteeden ennaer drie sondaaghse geboden (ter plaatse te doen) verkoopen, genieten de den schout tot salaris in 't besteeden ijder Reijs twee gulden thien stuijvers, scheepenen en secretaris ijder vijff en twintigh stuijvers, en als het geschutte goet verkoft wert, salden schout soo voor sijn selfs, als voor 't overschot van de kooppenninge, ende de weder zelft den armen, behoudelijk nogtans ingevalle den Eijgenaer binnen een jaer en ses weeken sigh selven quam te openbaren ende aangeven en het selve goet te verkrijgen dat hem als dan de overige penningen (de onkosten alvoorens afgetrocken) sullen werden behandigt, ende in cas het geschutte goet niet verkoght maer gelost wert, sal den schout van de uijtgeleijde penningen genieten twee schat aen gelt, ofte dubbelt gelt boven 't voornoemde salaris van bestedingen enden aennemer sijn bedongen penningen daar 't geschutte goet voor besteet is en de sullen schout ende geregten (des versoght werdende) taxeren den schade bij 't geschutte beest ofte beesten, aen IJmants weijden, koorn-land ofte anders aen sijn beesten gedaen, ende sullen voor salaris van de voorsz Taxatie genieten een ordinair en behoorlijk dagh-gelt.

Lijste van 't Reght van de Schutkoij van eenige Paarden ofte beesten in ijmant landt geschut werdende sal bij den schout uijtgeleijt en dubbelt, wederom genooten werden, mitsgaders des geregtsbode voor 't sluijten en 't ontsluijten profoteren als volgt:

voor een oud paart 1-10-0 en sulx wederom 3-0-0
den bode voor 't sluijten en ontsluijten 1-10-0
van een twee jarigh peert 1-0-0 wederom 2-0-0
den boden 1-0-0
Een jaerlink 0-15-0 wederom 0-15-0
den boden 0-15-0
Een vulligh 0-10-0 wederom 1-0-0
den boden 0-10-0

Koeijen ofte Runtbeesten

Een oud beest 't zij koeij of os 1-1-0 wederom 2-0-0
den boden 1-0-0
Een twee-jarigh 0-15-0 (wederom) 1-10-0
den boden 0-15-0
Een een winter 0-12-0 (wederom) 1-4-0
den boden 0-12-0
Een kalff op sijn steegras 0-8-0 (wederom) 0-16-0
den boden 0-8-0

Schapen
Een oudt schaep geijt ofte bok 0-8-0 wederom 0-16-0
den boden 0-8-0
Een lam, jonge geijt ofte bok 0-4-0 (wederom) 0-8-0
den boden 0-4-0

Geringde Verckens
Een seugn met biggen 1-0-0 wederom 2-0-0
den boden 1-0-0
Een jarigh Vercken 0-15-0 wederom 1-10-0
den boden 0-15-0
Een biggen 0-10-0 1-0-0
den boden 0-10-0

Van paerden ofte beesten, schapen ofte verckens geschut op Dijken ofte wegen een derde part meeder als voors is.

Alle 't welk gesegt wert van schaergoet.
Een merrij ofte een paard, die aghter beslagen zijn
Een veulen
Een een winter
Een koeij
Een hackelingh
Twee jarige beesten, kalveren, lammeren en ossen

Maer van onschaarbaargoet, als
Veerse, voolen
Een vool van drie jaar
kipperde ossen
Stieren van drie jaaer
Ruijdige ofte rappige schapen, Paarden die aghter beslagen zijn, verckens die ongelabt ofte ongeringht zijn

Sal uijtgeleijt wederom genoten, en bij den boden geprofileert werden een soo veel als het schutreght boven gestipuleert, en in cas van bestedinge saldem boden boven 't gunt voornoemt nog genieten voor 't daghvaarden van schout en scheepenen op de bestedingen 0-12-0
Voor 't kleppen ofte trecken van de klok 0-4-0
In cas van verkoopinge sal den secretaris nog genieten voor 't schrijven van ijder publicatie van 't .. van verkoopinge 0:12:0.
bode voor 't publiceren, en affigeren 0:2:0

Naer alle 't welke, ende een ijegelijk die het aengaen sal mogen sig punetuelijk en preciselijk sal hebben te gedragen tot voorkominge van alle des ordres
Segt het voort

Tot Dordregt, gedrukt, gedrukt bij Niclaas de Vries woonende in de Nieuwstraat bij de Latijnsche school. Anno 1702.


Overige aantekeningen:

* (folio 190) Pieter Davitse Bijl, woonende op 's-Gravendeel de welke verklaarde te hebbe verkogt, en bij desen te cederen, transporteren en in volle vrijen eijgendom over te dragen ... etc (1752) (zie voor Pieter Davitse Bijl ook f 184)

* (folio 208vs e.v.) Transportbrieff van paarden, beesten, bouw- en ..schap, als mede meubilen etc ten behoeve van Den Weled Heer J J Timmers, Heere van Est etc. Wij Mr Martinus Boon schout, Arij Smits en Dirck van der Linden, Scheepenen der Heerlijkheijd Wieldregt oorkonden ende kennen op heden voor ons gekomen ende gecompareert is den E. Jan Pieterse Driesprong, bouman woonende onder dese jurisdictie. Dewelke verklaarde te cederen en transporteren aan ende ten behoeve van den Wel Ed Heere Johannis Jacobus Timmers, Heere van Est, als Eijgenaar van de wooning en landen, bij voorn Driespong in huure gebruijkt wordende en gelegen onder dese jurisdictie voorn namentlkijk:

IN DE STAL
Paarden
Een blauwe vullemerrij, oud agt jaar
Een dito, oud vijff jaar
Een schimmelmerrij, oud negen jaar
Een swarte vullemerrij, oud ses jaar
Een dito, oud seven jaar
Een dito, oud agt jaar
Een swarte merrij, oud negen jaar
Een dito, oud drie jaar
Een jaarling, dito
Een blauwen hengst, oud drie jaar

Beesten
Een grijse stier (gebetert)
drie swart bonte melkkouijen (gebetert)
twee blaarkopte swarte vaarsen (gebetert)
twee blau bonte pinossen
Een blaubont kuijshokkeling
Een swart blaarkopte dito
Een rood oshokkeling
twee swarte stierkalveren
Een swart bont dito
twee varkens

Koorn in de schuur
Een partij ongedorse boonen, on te voeren
dito somerterw
dito hooij
dito stroo
Elff sakken boonen

Voorts nog
Een windmolen, twee seven, een harp, een agtendeel, een partij volken etc
Een saal, een bank
IN DE KEET
Een nieuw beslagen wagen, Een dito halff sleet, Een dito, een chais, een kaa, een slikslee, een ploeg, een dito, een dito, twee span Egden, vier grels van de ploeg, twee span ploegtuijg, voorts wat rommeling.
OP DE WERFF
Een partij van 25 a 30 hoenderen, een wissing
OP 'T WEIJTJE
Een takke Schelff
IN DE KEUKEN

melkgoed
Een karn, een kopere melkkan, drie roomtonnen, drie emmers met ijsere hoepen, twee kaasvaten met dito hoepen, een wringtobbe op een stoel

voorts
Een rek met 13 delfse borden off schotels, een dito met 11 dito in soort, een dito met 10 dito, drie dito schotels voor de schoorsteen, eeen koopere visketel, Een hakmes, rooster, 2 gebitte, een tinne bierkan, een koffij ketel, een lantaarn, Een koper steepannetje, Een spiegelthe, Een dito, Een tafel, Een diti, tee dito klijnder, Een vogelkoij en leeuwerk, tien stoelen in soort, Een bed en toebehoren, waarop Een groene wolle deeken, Een witte dito, twee treeften, in de schoorsteen een partij worsz, dito vlees off spek, een snaphaan, een tang, een blaaspijp, een asschop, Een ketin, een staande plaat
IN DE KAMER

voor de schoorsteen
Een koopere schotel, twee dito delfs, drie spoelkommen

voorts
Een tafel, Een kan delfs met een tinne deksel, Een koopere melkkan, Een dito visketel, Een slaapbank, Een rustbank waarop een bed en toebehoren, Een witte deken, Een groene dito

aan de wand
Een vries klokje, een rak met vier groote en ses klijne schotel delffs, vier borden, Een teerakje waarop een tinne teepot, een dito boterpot, wat delffs aardewerk, voorts een lamp, een tabaks confoortje koper, Een rak met vijff schotels en agt borden Delffs, twee stek met seventien tinne lepels, Een spiegel, Een theerakje met Elff schoteltjes, agt glasen, twee trekpotten, een melkton, Een hengel, ses stoelen, een theetafeltje, een partij rommeling op de kast
OP DE OPKAMER
Een hangoortafel, Een beddepan, een rakje ledig, een bijbel, een lessenaar, een stilletje
IN DE BEDSTEE
twee tinne schotels, seven delfse dito in soort, Elff dito borden, wat rommeling dito
VOOR DE ANDERE BEDSTEE
twee groene gordijnen en rabat
VOORTS
vier stoelen, twee sitkussen, Een kast waar in een web linnen
OP DE SOLDER
vijftien sakken haver, Een hoed dito, welk vermeent word tot voer nodig te sijn, sakken boonen, Een hoet gedorse dito welke mede verneemt word tot voer nodig te sijn, Een snijbak, drie seven, eenige varken vijven, wat rommeling
OP DE ANDERE SOLDER
Een saal, een laik, wat rommeling

Ende dat te samen voor de summa van F 2530-10-12 ...(etc)

(NB. Lijntje-Fransdr. Vaandrager, ged. Barendrecht 4-8-1686, begr. 's Gravendeel 8-8-1753, tr. 's-Gravendeel 24-7-1712 voor de kerk Jan-Pietersz. Driesprong, afkomstig uit Ridderkerk, wonende te Wieldrecht onder 's Gravendeel, begr. 's Gravendeel 28-7-1742, zoon van Pieter Driesprong.
(http://home.hetnet.nl/~ooms51/GENVaandrager.htm))

* (folio 221) Transportbrief van 2/3 parte van 90 roeland aan Daniel Valk

Wij Mr Martinus Boon schout, Arij Smits en Dirk van der Linden, scheepenen der heerlijkheijt Wieldregt, oorkonden ende kennen, dat op heden voor ons gekomen en gecompareert sijn den Eersaame Bastiaan Rijkhoek en Joost van den Berg, beijde woonende op 's-Gravendeel, in qualiteijt als voogden over Robbert Valk nagelatene minderjarige zoon en mede Erfgenaam van Teunis Valk, als mede Bastiaan Mol, in huwelijk hebbende Jannigje Valk, mede woonende te 's-Gravendeel, welke Robbert en Jannigje Valk met en benevens des koop er? sijn de Eenige nagelate kinderen en Erggenaame van voorn. Teunis Valk, gewoond hebbende en overleden onder 's-Gravendeel, De welke verklaarde verkogt te sijn, en nu bij desen te cederen en transporteren aan Den Eersame Daniel Teunisz Valk, woonende onder dese jurisdictie, twee derde parten in de numere van 't negentig Roedenland, leggende aan de Langeweg, onder dese heerlijckheijt, belent ten oosten de selve weg, te westen ... Stoop, ten zuijde den Weled heer Mr Francois van den Brandeler, en ten noorden Juffr Johanna Maria Elisabeth Sneller, ende dat met alsulke lasten als mede heerschende en lijdende servituten, als het selve eenigsints hebbende, bij derde en laast gepossideeert is geweest, bekennende bij etc......... (26-10-1770)

* (folio 214) Jan Robol;
* (folio 208) Heere Jan Hoeufft, Captain ter Zee;
* (folio 198) Hypotheecbrief. Klaas Roele van der Sijden tbv Pleun de Vogel, molenaar op den olijmolen van de heer Kuijter staande ende gelegen onder De Mijl (1757)
* (folio 197) Transport. Klaas Roele van der Sijden;
* (folio 182) verdronke kint van Jan Cortman, bij Amstelwijk;
* (folio 119) wat een bode doet;
* (folio 116) Corstiaan Waalboer als vader en voogt van zijnen minderjarige zoon Jacob Waalboer in huwelijk verwect aan Marijgje Huijgen Baggerman woonende in de Mookhoek onder Strien ...etc / Arij Huijge Baggerman, 1724 schip "t Hoff" - thuijsreis op schip overleden "Beekvliet".
* (folio 107) Willem Eeland + Bastiaen Aertse Boender (armmeestres van 's-Gravendeel en Wieldrecht); Huybert Gerritse Bax, wonende Wieldrecht;
* (folio 105) Margarita van Son wed Rocus van Noortwijk;

Laatst gewijzigd: februari 2002