Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 319

DOSSIER 6393
Parfumerie Apollo, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 30-07-1925 Eerste inschrijving
  • B. 15-11-1926 omzetting in een Naaml. Venn.
  • C. 15-11-1926 nieuwe opgave der N.V.
  • D. 15-11-1926 gevestigde filialen
  • E. 15-11-1927 wijziging kantooradres verandering filiaalhouder
  • F. 30-05-1929 verandering filialen
  • G. 03-03-1930 opheffing filiaal Dordrecht

C. (15-11-1926)

1a. Naam der Vennootschap: Parfumerie APOLLO
1b. Naam der Vennotoschap: Naamlooze Vennootschap Parfumerie APOLLO Alexander Glück
1c. Plaats van statuaire vestiging: 's-Gravenhage.
1d. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: fabricatie van en den handel in parfumerien en toiletartikelen met winkels
1e. Gemente, straat en no: Dordrecht, Voorstraat 198
1f. Dagteekening en nummer der Nederl. Staatscourant, waarin de akte van oprichting en vent. wijzigingen in die akte zijn openbaar gemaakt: Dinsdag 3 Augustus 1926 no. 148 no. 1711.

Opgaaf omtrent Bestuurders en Commissarissen
:
Alexander Glück, directeur, 's-Gravenhage Anth. Duyckstraat 98, geb. P. Ladanyi (Hongarije) 17-5-1884;

3a. Hoeveel bedraagt het Maatschappelijk Kapitaal ? f 50.000.
3b. Welk bedrag is van het Maatschappelijk Kapitaal geplaatst ? f 25.000.
3c. Hoeveel is van het Maatschappelijk Kapitaal gestort ? f 25.000.

Procuratiehouder
: Elisabeth Maria de Klerk, Rijswijk Leeuwendaallaan 19, geb. Delft 6-10-1886; de Procuratie geldt voor de Rekening-Courant met de Bank en de onderteekening der Correspondentie;
Filiaal: Magdalena Teekens, Voorstraat 198 Dordrecht, geb. Dordrecht 18-1-1884; heeft geen recht van teekening; hoofdzetel 's-Gravenhage Hoogstraat 18 (winkel; kantoor Huijgensplein 17);

8. De naamlooze vennootschap reeds ingeschreven in het Handelsregister te 's-Gravenhage onder Dossier No. 11599.

(aangever: Alexander Glück, Anth. Duyckstraat 98 te 's-Gravenhage, directeur, 30-9-1926)

+
[No. 1711] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Dinsdag 3 Augusts 1926, no. 148.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap "Parfumerie Apollo Alexander Glück', ter 's-Gravenhage.
Heden, 2 Juli 1926, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van der Lier, notaris te 's-Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Alexander Glück, koopman, wonende te 's Gravenhage, Anthonie Duyckstraat 98.
a. voor zich zelf, en
b. als mondeling gemachtigde van zijn door hem mondeling gemachtigde echtgenoote mevrouw Irene Glück geboren Szeesenji, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, Anthonie Duyckstraat 98;
2. de heer Johannes Jellema, kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als mondeling gemachtigde van den heer Franz Glück, koopman, wonende te Boedapost.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijk bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1926 no. 41, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute zal worden vastgehecht.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap "Parfumerie Apollo Alxander Glück". Zij is gevestigd te 's-Gravenhage en heeft ten doel de fabricatie van en den handel in parfumerieën en toiletartikelen en alles wat in den ruimsten zin daarmede verband houdt.
[Art. 2] Het kapitaal is groot f 50.000, verdeeld in 50 aandeelen vn f 1000, waarvan onder de oprichters geplaatst en bij het passeeren dezer akte in contanten of door inbreng zijn volgestort 25 aandeelen of f 25.000, te weten door den heer Alexander Glück te 's-Gravenhage, 20 aandeelen of f 20.000, door den heer Franz Glück, te Boedapest, 2 aandeelen of f 2000, en door mevrouw Irene Glück geboren Szecsenji, te 's Gravenhage, 3 aandeelen of f 3000. De aandeelen zijn genummerd 1 tot en met 50. Zij staan op naam, doch kunnen, indien volgestort, aan toonder luiden.
Van de aandeelen op naam houdt de vennootschap een register. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inschrijving in dit register, op grond van een verklaring door vennoot en verkrijger of namens dezen getekend.
Van elke overschrijving, welke plaats heeft, zal in het aandeelenregister en ook op de het aandeelbewijs aanteekening geschieden. De niet geplaatste aandeelen moeten alle voor 1 Januarij 1936 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de uitgofte dezer, alsmede over de storting en volstorting aller aandeelen. 
[Art. 3] De aandeelen worden door den directeur en, indien er een raad van commissarissen is benoemd, door één directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen geteekend.
[Art. 4] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer directeuren, al of niet onder toezicht van commissarissen.
[Art. 5] De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.
De directie vertegenwoordigd de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft alle macht, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den raad van commissarissen, zoo deze is benoemd, bij deze statuten is voorbehouden.
[Art. 6] De onderteekening voor de vennootschap geschiedt door een directeur.
[Art. 7] De directeuren genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen belooning.
[Art. 8] In afwijking van art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Alexander Glück, te 's Gravenhage.
[Art. 9] Commisasrissen, ten getale van één of meer, kunnen voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslag nemen en door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Zij regelen hun werkzaamheden naar onderling goedvinden en kiezen, als er meer dan één is, uit hun midden een voorzitter.
[Art. 10] Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1926.
Jaarlijks na afloop van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door de directie opgemaakt en in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks vóór Mei bijeenkomt, ter tafel gebracht, na minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen. Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt der directie tot décahrge voor haar beheer en den raad van commissarissen, zoo deze is benoemd, voor zijn toezicht.
[Art. 11] De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt binnen Nederland gehouden en beslist over de verdeeling der winst.
[Art. 12] De oproeping tot een algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen, respectievelijk den eneigen commissaris, zoo deze is benoemd, en anders door de directie, op een termijn van minstens 8 dagen, ook bij een advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad. Indien alle aandeelhouders bekend zijn, kan de oproeping ook door brieven, aan hen gericht, geschieden.
Intusschen zal een vergadering geldig zijn, ook al heeft geen oproeping plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.
Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren dit noodig acht, en moeten worden gehouden, wanneer houders van ten minste 5 aandeeln dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, verlangen.
[Art. 13] Elk aandeel geeft recht op één stem, echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Directeuren, zoomede commissarissen, kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders ter vergadering optreden.
[Art. 14] Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. De gewone meederheid is beslissend. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien over ene voorstel de stemmen staken, is dit verworpen.
[Art. 15] De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.
[Art. 16] Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog noodig zal zijn, plaats hebben bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe is bijeengeroepen bij brieven en, indien noodig, bij advertentie, vermeldende dat een statutenwijziging is voorgesteld.
[Art. 17] Bij ontbinding der vennotoschap geschiedt de vereffening door één of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.
De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage, in den hoofde gemeld, in tegenwoodigheid van de heeren Karl Johanens van Kempen, kantoorbediende, en Gerardus van Es, typist, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen beken dzijn, onderteekend: (Geteekend:) Alexander Glück, J. jellema, K.J.v. Kempen, G. van Es, S.K.D.M. van lier.
Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Juli 1926, folio 125, no. 2627.
+
Koninklijke besluit van bewilliging.
17 Juni 1926 no. 41
Wij WILHELMINA bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz enz enz
beschikkende op de verzoekschriften ter bekomning van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Juni 1926, 1ste afdeeling B, no. 932;
Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen:
13 enz
18e. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: "Naamlooze Vennootschap Parfumerie Apollo Alexander Glück'
Onze Minster van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Het Loo, 17 Juni 1926. WILHELMINA/De Minister van Justitie (J. Donner); D. (15-11-1926).
Behoort bij de Opgaaf van N.V. Parfumerie Apollo Alexander Glück, gevestigd te sGravenhage, Hoogstraat 18 dd 2 Juli 1926.

's-Gravenhage, Spuistraat 69, Parfumerie APOLLO
's-Gravenhage, Frederik Hendriklaan 272, Parfumerie APOLLO
's-Gravenhage, Weimarstraat 155, Parfumerie APOLLO
Nijmegen, Broerstraat 9, Parfumerie APOLLO
Apeldoorn, Hoofdstraat 131, Parfumerie APOLLO
Groningen, Oude Kijk in 't Jatstraat 71, Parfumerie APOLLO
Arnhem, Roggestraat 10, Parfumerie APOLLO
Amersfoort, Langestraat 56, Parfumerie APOLLO
Hilversum, Leeuwenstraat 32, Parfumerie APOLLO
Dordrecht, Voorstraat 198, Parfumerie APOLLO
Leiden, Breestraat 10, Parfumerie APOLLO
's-Gravenhage, Thomsonlaan 118a, Parfumerie APOLLO
's-Gravenhage, Theresiastraat 84, Parfumerie APOLLO
Haarlem, Groote Houtstraat 59, Parfumerie APOLLO

Laatst gewijzigd: mei 2011