Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 782
Dossier 17530

DOSSIER 17530
(Verchroom Inrichting) Ampère (firma) W. van Mierlobensteijn / Metaalveredelingsbedrijf "Ampère" C.V. van Mierlobensteijn, gevestigd te Dordrecht. (nieuwe opgave dossiernr. 27697, giro 167500)

INHOUD.
  • A .18-10-1951 eerste opgaaf
  • B. 25-01-1952 wijziging handelsnaam
  • C. 04-11-1955 opgave betr. huwelijksche voorwaarden
  • D. 13-12-1963 ontbinding vennootschap
  • E. 13-12-1963 nieuwe opgave
  • F. 13-12-1963 kapitaalopgave
  • G. 21-08-1964 adreswijziging
  • H. 04-01-1965 inbreng in de nieuwe opgericht Naaml. Venn. onder de naam N.V. metaalveredelingsbedrijf Ampère (zie nieuwe opgave dossier 27697)

A. (18-10-1951)

1a Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt : Ampère W. van Mierlobensteijn (Verchroom Inrichting)
1b Naam der vennootschap : als sub 1a
1c. Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend : galvanisch bedrijf, slijperij, polijsterij, en de handel in voorwerpen daarmede in verband, het deelnemen in eenzelfde of aanverwante bedrijven; in de meest uitgebreiden zin
1d. Gemeente/straat/huisnummer : Hoogt 25(14), Dordrecht
1e. Tijdstip van aanvang der vennootschap : 1 Januari 1951
1f. Tijdstip van einde der vennootschap : onbepaald
1g. Tijdstip van vestiging der zaak : 1 december 1924 (vorige opgave Electr. Verchroom- en Vernikkelinrichting Ampère dossier 9734)

Vennoot:
Willem van Mierlobensteijn, Hoogt 25(13) (Dordrecht), geb. Rotterdam 24-9-1890, gehuwd onder huwelijksche voorwaarden
Jacobus Johannes van Mierlobensteijn, Hoogt 25(11) (Dordrecht), geb. Rotterdam 27-11-1914, buiten elke gemeenschap van goederen

Wat bevat de akte van vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Het op heden op medewerking van de vennoot Willem van Mierlobensteijn is vereischt:
a. het verwerven, bezwaren of vervreemden van onroerenden zaken
b. het aangaan, wijzigingen of beëindigingen van overeenkomsten van samenwerking met derden
c. het opnemen van gelden bij derden, uitgezonderd bij een bankinstelling, waarbij de vennootschap een tegoed heeft, en bij den Postcheque- en Girodienst, bij welke instellingen binnen het tijdsverloop van één week een bedrag van ten hoogste f 2500 kan worden opgenomen zonder de medewerking van den vennoot sub 1
d. het aanstellen en ontslaan van personeel
e. het verbinden der vennootschap als borg gerant of als hoofdelijk medeschuldenares, en het teekenen van aval van wissels en van ander handelspapier
f. het aangaan van dadingen en compromissen en het voeren van rechtsgedingen zoowel, die, waarin de vennootschap eischend, als die waarin zij verwerend optreedt, behoudens het recht om in dringende gevallen, conservatoire maatregelen te nemen om de vennootschap voor schade te behoeden
g. het koopen, verkoopen en beleenen van effecten en andere geldwaardige papieren
h. het aangaan van transacties, waarvan de tegenwaarde meer dan f 2500 bedraagt, waarbij transacties, welke in wezen één geheel vormen, doch die indeelen zijn gesplitst voor de berekening der tegenwaarde als één geheel moeten worden beschouwd.
(De vennoot sub 1 is de heer Willem van Mierlobensteijn)
Geen der vennooten mag zich als borg verbinden of als hoofdelijk medeschuldenares van een derde.

(naam aangever: W. en J.J. van Mierlobensteijn, Hoogt 25/21 (Dordrecht), vennooten, 17-10-1951)

Laatst gewijzigd: maart 2011