Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Lijst beklede ambten 1723


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang 3
Inventarisnummer: 1928 (lijst beklede ambten 1723)

Lijste van de Ampten en Bedieningen staanden ten Collatie van Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht, So als deselve in haar Edele Groot Achtbaarheden Vergaderingh op den 28 Augustus 1723, Sijn geresumeert en op denselven dito op de volgende Recognitie ten behoeve vande Stad gestelt


Nb. Ampten bij resignatie overgaande en in het Ampt gelt staande op 50 gl. en daer bende, moeten voor Recognitie betalen tweemaal Soveel als waerop deselve getaxeert Staan, en die van 50 tot 300 gls: toe aangeslage staan eens soveel Sulle moete betalen Vide Res. Oudraad 1 Janu: 1694 en die ....(?) en daer bove op recognitie staan moeten bij (resig)natie betalen een derde meerder als waerop deselve jegenwoordig getaxeert staan, Vide Res: Oudraad 23 Novb: ... fo. 109.
Nb. de Ampten, en welke 21 dagen bij resignatie vacante moete blijve, is te Vinde inde conventie vande twee classissen onder Heeren Burgemr. berustende.

A t/m K

Lijst beklede ambten 1723 (A t/m K)


Officien Bij wie deselve vergeve worden Hoeveel deselve aende Stad moete betalen op dese vouw staat hoeveel ieder aende brandspuijt moet betalen Wie en voor hoeveel deselve Borg moeten Stellen


FOLIO 1
Item van Zeeland voor een 7 Jarige Commissie uts 100:0:0 - -
Advies meester op de Zeehavens President Burgemeester alleen 250:0:0 2 gl -
Appeltonders Geregt Thesauriers Agten 300:0:0 nu 100 1 gl -
Appel, Ontfangers van den, Siet Ontfangers - - - -


FOLIO 1vs
Balluw vande Merwede Bij den Oud-Raad 't Dijkgraafsplaats op, Siet op D (300:0:0)

100:0:0
30 gl s'jaars -
Item van Zuijd-Holland op Nominatie van den Oud-raad bijde Heeren Staten 1400:0:0 6 gl -
voor het toecomende de verpond: off 100 penn: te betalen daar het mede aangeslagen is
Bakemeester President Burgemeester 400:0:0 f 1 gl Bij Resolutie van 15 Junij 1716 is het tractement gemortificeert
Ballasthaalders, in 't vervolg de ballasthaalders aan te Stellen bijde Heeren Thesauriers Resolutie 1 Feb. 1729 aan te stellen bij acte van de President Burgemr. en te betale voor Stadsgelt 55:0:0 f 1 gl. Siet resolutie 7 Meij 1725
Beursknegt G.. Burgemr. 150:0:0 1 gl. -
Bank van Leening den opper cassier, Losser en boekhouder aengeslage 15 Nov. 1755, Siet op de Re: namen - - -
Beurtschippers op
...Zeeland uts 50:0:0 1 gl. 800:0:0
Tergoes 2000:0:0
...op Antwerpen uts; 't amptgelt gemortificeert volgens resolutie van Oudraad in dato 19 Aug. 1726; Nb. 11 Novb. 1741 ieder in 't Amptgelt aengeslage op 25 gl. 25:0:0 1 gl. 1500:0:0
...op Amsterdam uts 60:0:0 1 gl. 3600:0:0
...op Brussel bij 't geregt de 15e Junij 1741 op nieus aangesteld - - 1500:0:0
...op Gouda bij 't geregt den 22 Junij 1741 voor ad visum aangestelt - - 1000:0:0
... op Grave, Batenburg, Maasbommel Niftrik mitsgrs. Ravesteijn bij 't geregt - - 500:0:0

FOLIO 2
Bewinthebber vande Oostindische Compagnie van Amsterdam Bij den Oud-Raad

NB. hoe invervolg te begeve vide Res. O.A. 4 Septb. 1750
1200:0:0 4 gl. -
Idem Rotterdam uts 1200:0:0 4 gl. -
Idem vande West Indische Compagnie uts 250:0:0 - -
Bewaarder vande kaart vande Turfftonnen President Burgemr. 10:0:0 - -
Bidders Tafeldienders uts 100:0:0 1 gl. -
Bierdragers Geregt Thesauriers en Agten (100:0:0) 140:0:0 1 gl. -
Volgens Res. van Oudraad vanden 2 Meij 1738 So moet het getal der bierdragers uijtsterve tot op Sestein persoonen, de dekens blijve gehouden van ieder der uijttesterve plaatse te betalen het Ampt off Stadsgelt van 100 gl: en als het getal op 16 personen gekome Sal sijn, So Sullen de alsdam aentestellen bierdragers in t Stadsgelt gestelt worde ieder op 140 gulde, de resignatie;
(doorgestreept:) Bierkruijer President Burgermr. 10:0:0 - -
inmiddels verbode, ende overige bierdragers nog Ses ligters ten dienste vande Wagten aen te Stellen;
Bier, inslagers van 't, Siet inslagers - - - -

FOLIO 2vs
Bieraccijns, Schrijver vande biljetten van,Siet Schrijver - - - -
Boekhouder van de Diaconie Arme - - - 6000:0:0
(doorgestreept:) Bijlegger van 't Zout President Burgemr. 10:0:0 - -
Boekhouder, off Schrijver der biljetten op den Bieraccijns Pres.t Burgemr. - - -
volgens res. van Oudraad in dato den 1 Janu. 1744 gestelt op een Jaarlijxe recognitie van 35 gls:
(doorgestreept:) Boekhouder Bieraccijns uts 50:0:0 1 gl. -
Volgens Res. vanden 1 Jannuarij 1744 dese post geroijeert en gebragt op overman vande bierdragers, off eijgentlijk van de inslagers van 't bier, Siet bove
Bode op Amsterdam - 800:0:0 4 gl. 3000:0:0
Item op Zeeland - 150:0:0 1 gl. 2000:0:0
Item op S'Hage Haermen & Lijde daerna Postmr. - Nb. Siet hier agter op Postmeester wegens het mortificere van tractementen &c. 600:0:0 4 gl. 300:0:0
de bode Gerecht 150:0:0 1 gl. -
op Haerlem & Leijde President Burgemr. - - 1000:0:0
Bodens, Stads President Burgemeester 150:0:0 2 gl. -
Boekhouder inde Bank van Leening bij Res. van O.Raad van 15 Novb. 1755 gesteld eens gelt op 300:0:0 - -

FOLIO 3
Brantemmermeester President Burgemeester 150:0:0 1 gl. -
Volgens Res. van 11 Novb. 1741 van O:Raad gemortificeert, en bij nader Res. vanden 5 Maart 1745 geresolveert dat na overlijde van(de) jegenwoordige brandemmermeester Sal blijve vernitigt en in vervolg aantebestede;
Brugophaalder, Siet Havemeesters - - - -
Camerbewaarders Oud-Raad 300:0:0 1 gl. -
Camerbewaardersvan de Weescamer en ten Belijde Burgemr. & Weesmeesters 300:0:0 - -
bij Res: van(de): 7 Meij 1725 Sijn dese twee Emplije gemortificeert het tractement, en de waarneminge gevoegt bij de Oudste Camerbew. Van den Oud-Raad, die daervan het Stads off Amtgelt moet betalen;
Camerbewaardersvande Huwelijksaken President Burgemeester 100:0:0 - -
Volgens deselve Resolutie van den 7 Meij 1725 het tractem.t gemortificeert & de waarneminge gevoegt bij den jongste Camerbewaarder vanden Oud-Raad die het Amt off Stadsgelt moet betalen;
Capitijns van 't Stapelrecht President Burgermr. 600:0:0 1 gl -
Chirurgijn, Stads uts 150:0:0 1 gl. -
Cipier Op voorstelling van(de) Oficier bij 't Gerecht 100:0:0 1 gl. -

FOLIO 3vs
Clapwakers Geregt Tehsauriers & Agten 50:0:0 - -
Voortaan geen klapwakersplaats meer te begeve dan aen personen die selve plaats selfs waarnemen Res. 22 Junij 1734; Klapwakers in plaats 8:8:0 's maands 5:10:0 bij vacature voor Tractement te genieten, en daerna meerder Klappers aentestellen. Resol: 9 April 1725;
Clerq vande Heeren Thesauriers Ten Belijde 100:0:0 1 gl. 1000:0:0
Bij vacature dit ampt gevoegt bijde Commisplaats vande Thesaurie volgens Res. vanden Oud-Raad in dato den 28 feb. 1754
... van 't Stapelrecht President Burgemr. 25:0:0 1 gl. -
(doorgehaald:) ... van Superintendenten vande Coopmans Bodens President Burgemr. 30:0:0 1 gl. gemortificeert volgens Resolutie vanden 4 Septb. 1723
Collecteur van Stads Gemaal uts 300:0:0 2 gl. 3000:0:0
.. van Stads bieraccijns uts 300:0:0 2 gl. 6000:0:0
volgens Res. vanden Oud-Raad in dato 1 Janu: 1744 dit Ampt gestelt op een Jaarlijxe recognitie van 60 gl;
... van(e) Vismart uts
600:0:0 2 gl. 2000:0:0
't tractement van 650 gl vermindert tot op 350 gl bij res: van outraad van dato den 31 Maart 1732;
... van 't Lantaarngelt uts 150:0:0 - 3000:0:0
.. van Clap & Straatgeld uts 200:0:0 - 4000:0:0
De collecteurs van 't lantaarngelt mitsgrs: klap en Straatgelt, te confereeren (na overlijden vanden jegenwoordigen Heer Ontfanger) op den Ontfanger vande verpond: en bij voor overlijden vane en van henlieden voorden tegenwoordige Heer Ontfanger van Segwaert op den langstlevende der Collecteurs pro interim voor de helfte van 't Collectloon, Siet resolutie 9 April 1725.

FOLIO 4
Commissaris vande wagens aen de Blauwpoort President Burgemeester 25:0:0 1 gl. -
... vande Wagens aend Rietdijck uts 40:0:0 1 gl. -
... vande Lootsen en ballastvaerders & lootsen uts 100:0:0 1 gl. -
Commandeur van(de) Clapwakers uts (100:0:0) 60:0:0 1 gl. -
Volgens Res. van 23 Junij 1764 in 't vervolg ider gestelt op 60:0:0
Concherge van 't Stadhuijs Geregt Thesauriers & Agten 300:0:0 2 gl. -
Coopmans Bodens, Siet bodens - - - -
Conrector bijde Heeren Curatooren 150:0:0 df 2 gl. -
bij Res. v. Oudraad vanden 15 October 1759 geresolveert dat die voortaan tot Rector, Conrector off praeceptoren aengestelt Sulle worden, geeximeert Sullen Sijn om Stadsgelt te betalen, des dat van ook aandeselve geen douceurs het sij onder eenige benaminge te heven.
Controlleur vande Vismart President Burgemr. 100:0:0 1 gl. -
... van 't Convoij tot Hoorn Bij (den Oud-Raad) het Geregt Thesautiers en Agten 600:0:0 - -

FOLIO 4vs
Deurwaarder van Stads finantie President Burgemr. 50:0:0 1 gl -
Dienaar van 't Comptoir der Thesauriers uts 200:0:0 1 gl. 20000:0:0
Dienaars, s'Heeren Officier 6(15):0:0 - -
Dijkgraaff van Noordpolder & heemraad alomme Oud-Raad 100:0:0 - -
... van Alblasserwaard op nominatie van(de) Oud-Raad bij de rekencamer, nu bij haar Ed:e Groot Mog:e 1000:0:0 4 gl. -
Doctooren, Stads President Burgemeester 200:0:0 2 gl -
Dril & Schermmeester uts. en die van(de) Krijgsraad 100:0:0 1 gl. op een Uijtte sterven volgens resolutie in dato den -
Na overlijden van den drilmeester Palli een ander aen te Stellen op een tractement van 200 gl Res. Oud-Raad 31 Maart 1736.
Drucker, Stads President Burgemeester 150:0:0 1 gl. -

FOLIO 5
Fabrijck ten belijde 600:0:0 1 gl.
de plankmetersplaats gemortificeert, en voortaan bijde Stadsfabrijk waartenemen volgens Res. vanden Outraad in dato 17 Maart 1755;
Gecommitteerde Raad, ieder commissie voor 3 jaaren Bij den Oud-Raad 100:0:0 8 gl. -
Generalitijts Rekencamer ieder Commissie 3 jaaren Bij den Oud-Raad 100:0:0 - -
Getijmeester de Markschepen President Burgemr. 20:0:0 1 gl. -
Graffmaker vande Groote Kerk President Burgemeester en Kerkmeesteren 200:0:0 1 gl. -

FOLIO 5vs
Graffmaker en Koster vande Nieuwkerk President Burgemeester en Kerkmeesteren 300:0:0 1 gl. 1000:0:0
Havenmeesters Brugophaalders en Boomsluijters President Burgemeester alleen - - -
.. van 't Groothooft - 150:0:0 1 gl. -
... Nieuwbrug - 100:0:0 1 gl. -
.. Wijnbrugh - 30:0:0 1 gl. -
... Pelsebrug - 50:0:0 1 gl. -
... Leuvebrugh - 50:0:0 1 gl. -
... Kalkhaven - 50:0:0 1 gl. -
... Engelenburgh - 50:0:0 1 gl. -
Halknegt - 150:0:0 1 gl. -
dit emploij volgens resolutie van Heeren Burgemeesteren in dato den 15 Sept. 1727 aldus gestelt fol. 184verso;

FOLIO 6
Havenmeesters, Brugophaalders Boomsluijters President Burgemr. alleen - - -
... Langehoutebrug - 40:0:0 1 gl. -
... Roobrugh - 50:0:0 1 gl. -
.. Klijne Vismart - 50:0:0 1 gl. -
Havemeester Generaal uts 150:0:0 3 gl. -
Heemraden Alblaserwaart Bij den Oud-Raad 400:0:0 2 gl. -
... Krimpenrewaerd uts 250:0:0 - -
... Moerkercken uts 25:0:0 - -
... Oud Dubbeldam uts 25:0:0 - -
... van(de) Merwede Polder bij 't gerecht, als te sien is in het Acteboek inde Maant April 1731, alwaar de Heer Mr. Adriaan Hallincq op Nominatie vande ingelande, is geeligeert; 15:0:0 - -

FOLIO 6vs
Hollandse Rekencamer ieder Commissie van drie jaaren Bijden Oud-Raad 100:0:0 - -
Houttelders President Burgemr. 10:0:0 1 gl. -
(doorgehaald:) Inslagers van 't bier uts 150:0:0 1 gl. -
Inslagers van 't Bier off overman vande Bierdragers volgens Res,. vanden Oudraad in dato den 1 Januarij 1744 gestelt op een Jaarlijxe Recognitie van 30 guilde; - - -
(doorgehaald:) Kaarsen, omdrager van de uts 10:0:0 - -
Kalkdrager uts 15:0:0 1 gl
Kalkdragers nu Sijnde Ses uijttesterven tot vier;
Kalkmeter uts 40:0:0 1 gl.
Kalkmeters nu Sijnde 12 uijttesterven tot 8 personen en dan die twee Corpora te combineren, wanneer voor Stadsgelt Sullen moeten betaalen 55 gls: Resolutie 7 Meij 1725.
NB. de resignatie inmiddels verboden, Siet deselve Resolutie;

FOLIO 7
Kannetelder President Burgemeester 10:0:0 1 gl -
Keurmeester van den Haring uts 50:0:0 1 gl. -
... vanden turff uts en Geregt 150:0:0 2 gl.
Indien het geval komt te Enteren dat den opsiender van(de) Slikschuijten het eerst Sterft So Sal een ander op hetselfdfe tractement aangestelt worden, en hetselve Solang behouden tot dat een vande keurmeestersplaatse vanden turff Vacant is, en op hem komt te devolveren, als wanneer het tractement als opsiender van(de) Slikschuijte komt te colleren en te vervallen Vide reslutie 1 Feb: 1729;
Klappers, Siet Clappers - - - -
Klijne wijnslee President Burgemeester 150:0:0 1 gl. -
Klockestelder President Burgemeester 200:0:0 -
Bij vacature aentebesteden door de Heeren Regerende Burgemeesteren, Resolutie 16 April 1725 en mitsdien 't Ampt off Stadsgelt gemortificeert.
Klockluijder op de Cappel uts 20:0:0 1 gl. -
... van(de) Grootekerk uts 10:0:0 - -
... vande Saalklok, Siet Luijer - - - -
Koolmeters President Burgemeester (100:0:0) nu 500:0:0 1 gl. -
Koolwegers uts (50:0:0) nu 10:0:0 1 gl. -
Koetsen, Siet Lijkkoets en Rouwkoets - - - -
Knoltelder bij Res. 14 Novb: 1726 bij Heeren Burgemr. also gestelt - - -

FOLIO 7vs
Koornmeters Geregt Thesauriers & Agten 100:0:0 1 gl. -
Koornbeurs, schoonmaker vande President Burgemeester 10:0:0 - -
Koster vande Grootekerk President Burgemr. 600:0:0 1 gl. 1000:0:0
bij vacature jaerlijkx aende Rentmeester der kerken tot onderhoud derselver kerke te betalen ieder 400 gl: s'jaars, en alsdan ook 't Sand- en besemgelt gemortificeert 31 Maart 1738;
NB. bij vergadering van een vande 3 kostersplaatse aan deselve te geve de Res. van(de)Outraad van den 7e April 1761 met insertie van 't Accord;
.. vande Augustijnenkerk uts 600:0:0 3 gl. 1000:0:0
.. & grafmaker vande Nieuwerk uts 300:0:0 2 gl. 1000:0:0
, in 't toecomende bij vacature als vore s'jaars te betale 100 gl: Sand en besemgelt gemortificeert 31 Mart 1738;
Jan vande Krab, Koster van(de) Nieukerk en sijn Successeurs aen Bernardus van Tienen als koster vande grootekerk (wegens het mortificeren van 't kerkhoff aende Groote Kerk) jaarlijks te betale een recognitie van 150 gl. dog bij vacature vande koster van(de) G. Kerk sal sijn gemortificeert sonder deswege eenige vermindering van laste sal moge pretenderen, en het voorsz. geval exterende de koster van(de) N. Kerk in plaats van voorsz. recognitie jaerlijks ten beh. van(de) kerke sal betale 50 gl., boven en behalve de recognitie vande Francekerk die daer reeds op staat, Res. Outraad 20 October 1760;
... vande Francekerk - 30:0:0 - -
Konstapel - 20:0:0 - -
Krijt & trasmeter Pres.t Burgemeester 20:0:0 1 gl. -

FOLIO 8
Kraankint President Burgemr. 10:0:0 1 gl. -

Laatst gewijzigd: juli 2014