Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Voogdijkinderen (1907-1914)


Voogdijkinderen (1907-1914)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 18 (Verenigd Arme Wees- en Nieuw Armhuis)
Inventarisnummer: 1472 (Stukken betreffende de verzorging van voogdijkinderen (1907-1931))


inhoud

 • subsidie;

 • Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, onder redactie van dr. H.J. de Dompierre de Chaufepie, jhr. mr. H. Smissaert, J.F.L. Blankenberg, jhr. mr. A.J. Rethaan Macare en Th. Nolen; uitgevers H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem (8e jaargang, 25 mei 1907, no. 806);
  (met o.a.: Centraal-Bond van Christelijk-Philanthropische Inrichtingen in Nederland; Algemeene maatregel van Bestuur, bij wet van 12 Febr. 1901, vastgesteld Koninklijk Besluit 15 Juni 1905; ministerieele circulaire;)

 • Opneming kinderen in het Weeshuis (bijlage Nr. 77)
  Aan den Gemeenteraad
  Dordrecht 5/11 December 1907)
  Bij uw besluit van 18 April 1906 werd machtiging verleend om kinderen, die tijdelijk
  ter ebschikking werden gesteld van den Voogdijraad, tegen betaling van 3 per week
  tijdelijk, totdat omtrent de ontheffing of ontzetting der ouderlijke macht of voogdij zou zijn
  beslist, te doen opnemen in het Weeshuis. In het schrijven van 10 Juli j.l. ....
  Burgemeester en Wethoudes van Dordrecht,
  H.J. Wichers, D. van Houten Jzn;

 • Aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie
  geven eerbieding te kennen
  regenten van het Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht
  dat door den Voogdijraad te Dordrecht na de wijzigingen bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1907 (S.B. No. 99) gebracht in den bij Koninklijke Besluit van 15 Juni 1905 (S.B. No. 209) vastgesteld en bij Koninklijk besluit van 29 October 1906 (S.B. No. 274) gewijzigde Algemeenen Maatregel van Besuur
  bedoeld bij de artikelen 3 en 21 der Wet van 12 Februari 1901 (S.B. No. 64)
  met name betrekkelijk de eischen van Rijkswege gesteld voor het erlangen van Rijkssubsidie ter .. verpleging van minderjarigen, wier onder beide of een van beiden van de oduerlijke macht of van de voogdij zijn ontheven of ontzet - aan het gemeentebesuur van Dordrecht ....
  ...
  deze machtiging gebruik te maken met het oog op hunne rekenplichtigheid tegenover de gemeente Dordrecht, gaarne te voren de zekerheid zouden hebben dat van Rijkswege de invulling van het gesticht en de daar gevolgde wijse van verpleging als voldoende aan de eischen voor het erlangen der Rijkssubsidie worden beschouwt
  en met name ingevolge artikel 178i ontheffing zal worden verleend van het bepaalde bij de artikelen 132 en 133 van bovengenoemden Algemeenen Maatregel van Bestuur, als gewijzigd bij mede gemelde Koninklijke Besluiten
  redenen waarom adressanten onder het afleggen der verklaring der .....
  Hetwelk doende
  Dordrecht 7 Februari 1908;

 • Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming (9e jargang, 16 Mei 1908, No. 357bis, met: wijziging der Kinderwetten en van de daarmede verband houdende artikelen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

 • AAN Heeren Regenten van het verenigd armen- wees- en nieuw armhuis te Dordrecht
  (Departement van Justitie) 's Gravenhage 22 Mei 1908
  betreffende: voldoening aan de Regeeringsvoorwaarden.

  Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een afschtift mijner beschikking van heden betreffende de nevensvermelde aangelegenheid.
  De beschikking is genomen onder de voorwaarden, dat:
  a. in geen geval meer dan 103 kinderen in Uw gesicht zullen worden opgenomen
  b. steeds voor doelmatig en nauwgezet teozicht zal worden zorg gedragen
  c. met name de bepalingen van artikel 129 vand en gewijzgiden algemeenen maatregel van bestuur, ook ten aanzien der niet meer schoolplichtige verpleegden, zoowel jongens als meisjes, behoorlijk zullen worden in acht genomen.;
  De Minister van Justitie, Namens de Minister, De Secretaris-Generaal

 • VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT Secretariaat
  Dordrecht, 17 September 1908
  Vest
  Onderwerp: aanvaarding voogdij

  mr. A.H. Nebbens Sterling te Dordt

  Amice,
  Mr. Josselin de Jong verzocht mij U attent te maken op de uiteenloopende redactie der artikelen 438 vijfde lio, war van een 'verzoekschrift' wordt gesproken en 440A waar vavn een bereidverklaring sprake is.
  .... etc.;

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, 17 October 1908
  Betreffende het verleenen van voorschotten op opgaven van subsidie
  Van enkele vereenigingen, subsidie trekkende ingecvolge de Wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) is mij de klacht
  ter oore gekomen, dat zij, ondanks de tegenwoordige wijze van uitbetaling der subsidie, niet in staat zijn, de op zich genomen verplcihtingen naar wensch te vervullen.
  Het zijn die vereenigingen, wier finantieele toestand van dien aard is, dat zij, niettegenstaande, den haar van particuliere zijde verleenden steun, niet bij machte zij, om ....
  De Minister van Justitie, NELISSEN;

 • VERZOEK van het Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht (a)
  om in het genot te worden gesteld van de subsidie, bedoeld bij artikel 15 der Wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad nr. 64) en de artikelen
  1755-177 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 1905 (Staatsblad Nr. 209), zoals die laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk Be-
  sluit van 10 Mei 1907 (Staatsblad nr. 99) ter tegemoetkoming in de kosten van verpleging van de hierbij vermelde minderjarigen, met de
  voogdij over wie genoemde inrichting is belast op den voet als bedoeld bij voormeld wetsartikel
  ;

  1. Johanna Cornelia STOEL; geb. 26 Maart 1893 (16 j); Arrondissements Rechtbank te Dordrecht 9 Juli 1908, ontzetting van den vader uit de voogdij ten aanzien zijner hier onder 1, 2, en 3 genoemde kinderen; a 12 Juli 1906, b. in het bovengenoemde, c. 14 Juli 1908;
  2. Wouterina STOEL; geb. 6 Juni 1895; idem;
  3. Reinier STOEL; geb. 2 Februari 1899; idem;
  4. Elisabeth KWAKERNAAT; geb. 21 October 1901; Arrondissements Rechtbank te Dordrecht 9 Juli 1908, ontzetting der ouders uit de ouderlijke macht ten aanzien hunner hier onder 4 en 5 genoemde kinderen;
  5. Wilhelmina KWAKERNAAT; geb. 6 September 1905; idem;
  6. Janus DE JONG; geb. 10 September 1900; bij beschikking van voormelde Rechtbank van 7 October 1908, vader ontzet uit de voogdij over dezen minderjarige;
  7. Johannes KIELE, geb. 18 November 1898, bij beschikking van voormelde Rechtbank van 7 October 1908 zijnde ouders ontzet uit de ouderlijke macht voor ten aanzien hunne hier onder 7 en 8 genoemde kinderen;
  8. Herman KIELE, geb. 1 April 1902, idem;
  9. Johanna Sophia DE JONG; geb. 21 November 1899; bij beschikking van voormelde Rechtbank van 4 November 1907 is de moeder ontzet uit de voogdij ten aanzien haar hier onder 9 en 10 genoemde kinderen
  10. Hendrik Johannes DE JONG; geb. 3 Maart 1903; idem;

  Dordrecht, 16 November 1908

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, 26 November 1908
  betreffende subsidie
  Naar aanleiding van Uw nevensvermeld schrijven heb ik de eer U mede te deelen dat verzoeken om subsidie behooren te zijn gesteld opgezegeld papier. Zoodanig verzoek wordt mitsdien alsnog gaarne ingewacht.
  De Minister van Justitie.

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het tweede halfjaar van 1908 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermerlde minderjarigen
  - Johanna Cornelia Stoel, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,20; 171 dagen;
  - Wouterina Stoel, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,20; 171 dagen;
  - Reinier Stoel, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,20; 171 dagen;
  - Elisabeth Kwakernaat, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,30; 63 + 110 dagen;
  - Wilhelmina Kwakernaat, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,35; 173 dagen;
  - Janus de Jong, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,39; 79 dagen;
  - Johannes Kiele, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,39; 79 dagen;
  - Herman Kiele, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,39; 55 dagen
  - Johanna Sophia de Jong, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,39; 55 dagen
  - Hendrik Johannes de Jong, bij beschikking van 6 Januari 1907, f 0,35; 55 dagen

 • (Departement van Justitie) De Minister van Justitie,
  Gezien het verzoek van het Verenigd Armen Wees- en Nieuw-
  Armhuis te Dordrecht, om in het genot te worden gesteld van subsidie,
  als bedoeld bij art. 15 van de Wet van 12 Februari 1901 (Stbl. no. 64)
  Gehoord het Algemeen College van Toezicht Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en Opvoedingswezen (advies van 17 December 1908 no. 3343)
  Gelet op voormeld wetsartikel en op de artikelen 175-177 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 1905 (Stbl. No. 209) zooals die laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 (Stbl. no. 99)
  Besluit:
  Onder het voorbehoud, gemaakt bij art. 162 van voornoemden algemeenen maatregel van bestuur aan voormelde instelling voorloopig te verleenen de navolgende subsidien
  a. met ingang van 14 Juli 1908, voor de verpleging van J.C. Stoel, geb. 26 Maart 1893, W. Stoel, geb. 6 Juni 1895 en R. Stoel, geb. 2 Februari 1899, ten bedrage van 20 cent per hoofd en per dag;
  b. met ingang van 12 Juli 1908 voor de verpleging van E. Kwakernaat, geb. 21 October 1901, ten bedrage van 39 cent per dag en voor die van W. Kwakernaat, geb. 6 September 1905, ten bedrage van 35 cent per dag;
  c. met ingang van 14 October 1908 voor de verpleging van J. de Jong, geb. 10 September 1900 en J. Kiele, geb. 17 november 1898, ten bedrage van 39 cent per hoofd per dag;
  d. met ingang van 7 november 1908 voor de verpleging van H. Kiele, geb. 1 April 1902, ten bedrage van 38 cent per dag, voor die van H.J. de Jong, geb. 3 Maart 1903 ten bedrage van 35 cent per dag, zulks voor laatstgenoemden tot aan 3 Maart 1909 en van dien datum ten bedrage van 38 cent, per dag en voor die van J.S. de Jong, geb. 21 November 1899, ten bedrage van 39 cent per dag.
  's Gravenhage, den 16 Januari 1909;
  De Minister voornoemd

 • FORMULIER VAN INLICHTINGEN
  (In het onderstaande wordt verstaan:
  onder gesticht: een inrichting bestemd voor verpleging van zekeren daar ter behandeling en opvoeding, al dan niet gevolgd door plaatsing daarbuiten
  onder doorgangshuis: eene inrichting ....)

  1. NAAM: Verenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis
  2. Bestuur en hoofdzetel: Regenten Dordrecht
  3. Doel der vereeniging, stichting of instelling: veereniging van heel en halfverweesde kinderen
  4. Godsdienstige richting: Als stedelijke instelling kunnen kinderen van elke godsdienstige richting worden opgenomen
  5. Gemeente: Dordrecht, Kromhout 94
  6. Capaciteit en bezetting: Er is voor meer dan 100 kinderen plaats, doch thans zijn er 75
  7. Stelsel van huisvesting: in één gebouw, Paviljoenstelsel, onder één dak
  8. Bij verpleging van knapen en meisjes beide, de onderlinge afscheiding: In afdeelingen met afzonderlijke woon en slaapzalen;
  9. Aantal: vier verblijfzalen, twee schoollokalen, twee werkplaatsen, vijf slaapzalen
  10. Afmetingen en capaciteit van die lokalen: ....
  .. etc

 • Voeding f 69,35 per jaar
  Onder en bovenkleding f 30,75
  Schoenen f 11,125
  (Petten f 1)
  Ligging f 1,50
  (Reiskosten f 2,-)
  Geneesmiddelen f 2,(50)
  Onderwijs f 3,-
  Waschloon f 4,50
  Diversen f 2,50
  = f 123,325
  + 1,50
  = f 124,725;

 • (Minister van Justitie) 's-Gravenhage, 16 Januari 1909
  verzoek van 16 Noveber 1908
  ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een gezegeld afschrift van mijne beschikking van heden, genomen naar aanleiding van Uw nevensbedoeld verzoek.
  Tevens deel ik U mede, dat Uwe instelling op grond van art. 15
  laatste lid der wet van 12 Februaro 1901 (Stbl. No. 64) is gemachtigd
  de kosten van verpleging voor E. KWAKERNAAT in het Kinderziekenhuis te Dordrecht van 12 Juli 1908 tot 13 September d.a.v. ten bedrage van 60 cent per dag, voor rekening van mijn Departement te brengen en dat de haren behoeve toegekende subsidie gedurende dien tijd moet gerekend worden te zijn geschorst geweest.
  De Minister van Justitie;

  Aan Het Bestuur van het Vereenigd Armen wees- en Nieuw armhuis te Dordrecht

 • JAARVERSLAG over 1908
  ingevolge artikel 178 in verband met artikel 149 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 1905 (Staatsblad no. 209) uitgebracht door Regenten voor het Verenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht a)
  omtrent de minderjarigen voor wier verpleging genoemde instelling op den voet bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) in het genot van rijkssubsidie is gesteld bij besluit van den Minister van Justitie van 16 Januari 1909 No. 545

  4. Elisabeth KWAKERNAAT, geb. 21 Oct. 1901, aanvang: 12 Juli 1908, Dordrecht Vereenigd Arm Wees en Nieuw Armhuis, lichamelijk: zwak, geestelijk: tamelijk;
  5. Wilhelmina KWAKERNAAT, geb. 6 Sept 1905, aanvang: 12 Juli 1908, Dordrecht Vereenigd Arm Wees en Nieuw Armhuis, lichamelijk: zwak, geestelijk: tamelijk;
  7. Johannes KIELE, geb. 17 Nov. 1898, aanvang: 14 Oct. 1908, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: tamelijk;
  8. Herman KIELE, geb. 1 Apr. 1902, aanvang: 7 Nov. 1909, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: zwak, beperkt der vermogens; 6. Janus DE JONG, geb. 10 Sept. 1900, aanvang: 14 Oct. 1909, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: tamelijk;
  9. Johanna Sophia DE JONG, geb. 21 Nov. 1899, aanvang: 7 Nov. 1909, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  10. Hendrik Johannes DE JONG, geb. 3 Mrt. 1903, aanvang: 7 Nov. 1909, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  3. Reinier STOEL, geb. 2 Febr. 1899, aanvang: 14 Juli 1908, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  1. Johanna Cornelia STOEL, geb. 26 Mrt. 1893, aanvang: 14 Juli 1908, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: tamelijk;
  2. Wouterina STOEL, geb. 26 Mrt. 1893, aanvang: 14 Juli 1908, als boven, lichamelijk: goed, geestelijk: tamelijk;

 • (Departement van Justitie) 's Gravenhage, 17 April 1909
  Betreffende verschillende aangelegenheden in verband met de Kinderwetten
  Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen twee exemplaren van een vragenlijst ...

  drie jongens beneden 10 jaar / drie meisjes beneden 10 jaar
  twee jongen van 10-13 jaar
  een meisje boven 16 jaar
  = 5 jongens + 5 meisjes;

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het eerste halfjaar van 1909 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen

  - Johanna Cornelia Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,35
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,35
  - dezelfde, f 0,38

 • JAARVERSLAG over 1909
  ingevolge artikel 178 in verband met artikel 149 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 1905 (Staatsblad no. 209) uitgebracht door Regenten voor het Verenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht a)
  omtrent de minderjarigen voor wier verpleging genoemde instelling op den voet bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) in het genot van rijkssubsidie is gesteld bij besluit van den Minister van Justitie van 16 Januari 1909 No. 545

  1. Johanna Cornelia Stoel, geb. 26 Maart 1893, aanvang 14 Juli 1908
  2. Wouterina Stoel, geb. 6 Juni 1895, aanvang 14 Juli 1908
  3. Reinier Stoel, geb. 2 Febr. 1899, aanvang 14 Juli 1908
  4. Elisabeth Kwakernaat, geb. 21 October 1901, aanvang 12 Juli 1908;
  5. Wilhelmina Kwakernaat, geb. 6 September 1905, aanvang 12 Juli 1908;
  7. Johannes Kiele, geb. 17 Nov. 1898, aanvang 14 October 1908;
  8. Herman Kiele, geb. 1 April 1902, aanvang 7 Nov. 1908;
  6. Janus de Jong, geb. 10 Sep. 1900, aanvang 14 October 1908;
  9. Johanna Sophia de Jong, geb. 21 Nov. 1899, aanvang 7 Nov. 1908;
  10. Hendrik Johannes de Jong, geb. 3 Maart 1903, aanvang 7 Nov. 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  (21 Febr. 1909)
  +
  (Departement van Justitie) 's-Gravenhage den 14 April 1910;
  Betreffende jaarverslag 1909.;
  Ik heb de eer U te verzoeken, op het hierbij teruggaand;
  verslag alsnog wel aanteekening te willen doen van de door de;
  verpleegden gemaakte vorderingen en het mij daarna weder te doen toekomen.;
  De Minister van Binnenlandsche Zaken;
  +
  Reinier Stoel, Elis. Kwakernaat, Joh. Kiele, Herm. Kiele, Janus de Jong, Joh.a Soph.a de Jong, Hendr. de Jong
  Dordrecht 21 April 1910, M. Kramp, Hoofd v. school 12

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het tweede halfjaar van 1909 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Johanna Cornelia Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,35
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het eerste halfjaar van 1910 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Johanna Cornelia Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,35
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38
  = f 591,87

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, den 9 Augustus 1910.
  Betreffende: subsidieregeling voor verpleging in gezinnen
  Circulaire Serie C No. 14
  Ter bevordering van een gemakkelijke samenwerking tusschen ...

  De Minister van Justitie, E.R.H. Regout;

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, den 1 Mei 1911.
  Bericht op schrijven van 13 April 1911 no. 311
  betreffende subsidie;

  Naar anleiding van Uw nevensvermeld schrijven heb ik de eer U te verzoeken, mij alsnog te doen toekomen eene opgave der kosten van verpleging, kleeding, onderwijs, geneeskundige hulp, toezicht, en eventueele verdienste ten aanzien van J.C. Stoel, W. Kwakernaat en H. Kiele.
  Tevens zal ik nog gaarne vernemen het tegenwoordig bedrag der bijdrage van den vader in de opvoeding van de minderjaarigen Stoel.
  De Minister van Justitie

 • (Departement van Justitie) De Minister van Justitie,
  gezien het schrijven van het Bestuur van het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht van 12/15 Mei 1911
  Gelet op de beschikking van 16 Januari 1909 no. 545;
  Gezien het advies van het Algemeen College van Toezicht Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en opvoedingswezen van 17 December 1909 no. 3343;
  Besluit:
  met wijziging in zooverre van bovengenoemde beschikking te bepalen dat de subsidie, toegekend voor de verpleging van:
  1e. W. Kwakernaat, geb. 6 September 1905 met ingang van 6 September 1911 wordt verhoogd met 3 cent per dag, zulks tot aan 1 October 1911 en vanaf 1 October 1911 met 4 cent per dag, zoodat de subsidie van 6 September 1911 tot 1 October 1911 voorlopig nader wordt vastgesteld op een bedrag van 38 cent per dag en vanaf 1 October 1911 op een bedrag van 39 cent per dag.
  2e. H. Kiele geb. 1 April 1902 met ingang van 1 April 1911 wordt verhoogd met 1 cent per dag en alzoo voorloopig nader wordt vastgesteld op een bedrag van 39 cent per dag.
  's-Gravenhage den 12 Juni 1911.
  Namens de Minister voornoemd

 • JAARVERSLAG over 1910
  ingevolge artikel 178 in verband met artikel 149 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 1905 (Staatsblad no. 209) uitgebracht door Regenten voor het Verenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht a)
  omtrent de minderjarigen voor wier verpleging genoemde instelling op den voet bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) in het genot van rijkssubsidie is gesteld bij besluit van den Minister van Justitie van 16 Januari 1909 No. 545

  1. Johanna Cornelia Stoel, geb. 26 Maart 1893, aanvang 14 Juli 1908
  2. Wouterina Stoel, geb. 6 Juni 1895, aanvang 14 Juli 1908
  3. Reinier Stoel, geb. 2 Febr. 1899, aanvang 14 Juli 1908
  4. Elisabeth Kwakernaat, geb. 21 October 1901, aanvang 12 Juli 1908;
  5. Wilhelmina Kwakernaat, geb. 6 September 1905, aanvang 12 Juli 1908;
  6. Janus de Jong, geb. 10 Sep. 1900, aanvang 14 October 1908;
  7. Johannes Kiele, geb. 17 Nov. 1898, aanvang 14 October 1908;
  8. Herman Kiele, geb. 1 April 1902, aanvang 7 Nov. 1908;
  9. Johanna Sophia de Jong, geb. 21 Nov. 1899, aanvang 7 Nov. 1908;
  10. Hendrik Johannes de Jong, geb. 3 Maart 1903, aanvang 7 Nov. 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;

 • VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT, secretariaat
  Dordrecht, 7 Juni 1911
  Vest 36
  telefoon No. 35

  wed. Hoogmoed-de Lange
  Hellingen 114B Dordt


  Onderwerp: ontheffing

  Hierbij deel ik U mede dat de Rechtbank
  U hden ontheven heeft van Uwe Voogdij over Uwe
  kinderen: Mattheus - Leendert en Grietie.
  Regenten van het Weeshuis zijn tot voogd benoemd en
  Leendert Hoogmoed is toeziende voogd geworden.
  Ik raad U aan zoo spoedig mogelijk met de moeder van het Weeshuis te gaan spreken over de plaatsing uwer kinderen.
  De Secretaris v.d. Voogdijraad te Dordrecht

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, den 6 September 1911.
  Betreffende verpleging van regeerings en voogdijkinderen
  Circ. Serie C. No. 20
  Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen ....;

 • (model A) Formulier van inlichtingen
  1. Naam der vereniging: Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis;
  2. Plaats van vestiging: Dordrecht
  3. Naam Voorzitter: van Hattem, C.H., Singel 84, regenten zijn ieder telkens gedurende een jaar voorzitter;
  4. Naam secretaris: Nebbens Sterling, mr. A.H., (St. Jorisweg 7) Wijnstraat 107
  5. Indien ...: J. Huisman, weesvader
  6. Afdeelingen? Neen
  7. .....
  (October 1911)

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het eerste halfjaar van 1911 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Johanna Cornelia Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,35
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38
  - dezelfde, 12 Juni 1911, f 0,39
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38
  (3 Juli 1911)

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het eerste halfjaar van 1912 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Johanna Cornelia Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,35
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38, 12 Juni f 0,39
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38

  te verminderen met de van den Voogdijraad
  te Dordrecht overgenomen door dien Voogdijraad
  van Wouter Stoel geinde bijdragen in de verpleegkosten zijner drie kinderen bovengenoemd
  over het eerste kwartaal 1912 f 9
  over het tweede kwartaal 1912 f 39
  (Juli 1912)

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het tweede halfjaar van 1911 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Johanna Cornelia Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,35; f 0,35; f 0,35;
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38, 12 Juni f 0,39
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38
  (4 Januari 1912)

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, den 8 Maart 1912
  Bericht op schrijven van 12 October 1911 no. 460
  betrefende circulaire dd. 6 Sept. 1911 no. 500

  Naar aanleiding van Uw nevensvermeld schrijven heb ik de eer U medetedeelen, dat bijna alle vereenigingen tersond aan het verzoek tot indiening van situatieteekeningen en plattegronden als bedoeld bij mijne circulaire dd 6 September 1911 no. 500 hebben voldaan.
  Daar het hoogst wenschelijk is dat in dezen ten behoeve der administratie ...
  De Minister van Justitie

 • (Departement van Justitie) Minister van Justitie,
  Gezien zijne beschikking van 22 Mei 1908 no. 339 betreffende aanvankelijke goedkeuring van het Vereenigd Armen Wees- en Nieuw-Armhuis te Dordrecht voor de verpleging van voogdijkinderen;
  Besluit:
  deze beschikking in te trekken en nader te bepalen dat voornoemd gesticht thans definitief geacht an worden te voldoen aan de van Regeeringswege gestelde voorwaarden
  's-Gravenhage, den 8 Maart 1912

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, den 13 Juni 1912;
  betreffende subsidie
  ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een afschrift mijner
  beschikking van heden, genomen naar aanleiding van Uw nevensvermeld
  schrijven, en in het vertrouwen, dat eventueele bijdrage van den va-
  der der daarin genoemde minderjarigen op de halfjaarlijksche subsi-
  die opgave worden in mindering gebracht.
  Voor de minderjarige J.C. STOEL kan, in verband met haren leeftijd, niet meer dan 25 cent per dag subsidie worden verleend.
  De Minister van Justitie

 • (Departement van Justitie) De Minister van Justitie
  gezien het schrijven van het Vereenigd Armen Wees- en Nieuw-Armhuis te Dordrecht van 15 Mei 1912 ....
  1e. J.C. Stoel, geb. 26 Maart 1893 met ingang van 1 Januari 1912 wordt verhoogd met 5 cent per dag en alzoo ....
  2e. a. W. Stoel, geb, 6 Juni 1895 en
  b. R. Stoel, geb. 2 Februari 1899,
  met ingang van 1 Januari 1912 wordt verhoogd met een bedrag van 19 cent oper dag en per hoofd, en alzoo ...
  's-Gravenhage, den 13 Juni 1912

 • JAARVERSLAG over 1912
  ingevolge artikel 178 in verband met artikel 149 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 1905 (Staatsblad no. 209) uitgebracht door Regenten voor het Verenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht a)
  omtrent de minderjarigen voor wier verpleging genoemde instelling op den voet bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) in het genot van rijkssubsidie is gesteld bij besluit van den Minister van Justitie respectievelijk van 16 Januari 1909 No. 545, 12 Juni 1911 N. 533 den 13 Juni 1912 No. 527

  1. Johanna Cornelia Stoel, geb. 26 Maart 1893, aanvang 14 Juli 1908
  2. Wouterina Stoel, geb. 6 Juni 1895, aanvang 14 Juli 1908
  3. Reinier Stoel, geb. 2 Febr. 1899, aanvang 14 Juli 1908
  4. Elisabeth Kwakernaat, geb. 21 October 1901, aanvang 12 Juli 1908;
  5. Wilhelmina Kwakernaat, geb. 6 September 1905, aanvang 12 Juli 1908;
  6. Janus de Jong, geb. 10 Sep. 1900, aanvang 14 October 1908;
  7. Johannes Kiele, geb. 17 Nov. 1898, aanvang 14 October 1908;
  8. Herman Kiele, geb. 1 April 1902, aanvang 7 Nov. 1908;
  9. Johanna Sophia de Jong, geb. 21 Nov. 1899, aanvang 7 Nov. 1908;
  10. Hendrik Johannes de Jong, geb. 3 Maart 1903, aanvang 7 Nov. 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;

 • (Departement van Justitie) 's Gravenhage, den 26 Maart 1913.
  Betreffende subsidie en verpleging van minderjarigen
  Circ. Serie C. No. 28.
  In verband met de bij mijn Departement sedert ingevoerde
  wijze van administratie der subsidien ingevolge de Wet van
  12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) ....;

 • VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT
  secretariaat
  Dordrecht, 2 April 1913
  Binnenwalevest 8G
  Aan Heren Regenten v/h Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis
  Dordrecht

  Onderwerp: kinderen Stoel

  Hierbij heb ik het genoegen U mede te deelen dat door mij
  over het 1e kwartaal 1913 van den vader der kinderen Stoel,
  over wiers Uwe instelling op 9 Juli 1908 tot voogd werd benoemd
  een bedrag van f 29 werd geind welk bedrag in mindering
  komt der Rijkssubsidie.
  Ik noodig U uit met eene quitantie over die gelden bij mij
  te beschikken ('s middags tusschen 12 1/2 en 1 1/2 uur)
  Hoogachtend,
  De Secretaris v.d. Voogdijraad te Dordrecht
  Douw v.d. Krap

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het eerste halfjaar van 1913 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38, 12 Juni f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,35; f 0,35; f 0,35;
  - Johanna Cornelia Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20

  (Juli 1913)

 • VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT
  secretariaat
  Dordrecht, 1 Juli 1913
  Binnenwalevest 8G
  Aan Heren Regenten v/h Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis
  Dordrecht

  Onderwerp: kinderen Stoel

  Hierbij heb ik het genoegen U mede te deelen dat door mij
  over het 3e kwartaal 1913 van den vader der kinderen Stoel,
  over wiers Uwe Instelling op 9 Juli 1908 tot voogd werd benoemd,
  een bedrag van f 39 werd geind, welk bedrag in mindering
  komt der Rijkssubsidie.
  Ik noodig U uit met eene quitantie over die gelden bij
  mij te beschikken ('s middags tusschen 12 1/2 en 1 1/2 uur)
  Hoogachtend,
  De Secretaris v.d. Voogdijraad te Dordrecht
  Douw v.d. Krap

 • VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT
  secretariaat
  Dordrecht, 1 October 1913
  Binnenwalevest 8G
  Aan Heren Regenten v/h Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis
  Dordrecht

  Onderwerp: kinderen Stoel

  Hierbij heb ik het genoegen U mede te deelen dat door mij
  over het 3e kwartaal 1913 van den vader der kinderen Stoel,
  over wiers Uwe Instelling op 9 Juli 1908 tot voogd werd benoemd,
  een bedrag van f 39 werd geind, welk bedrag in mindering
  komt der Rijkssubsidie.
  Ik noodig U uit met eene quitantie over die gelden bij
  mij te beschikken ('s middags tusschen 12 1/2 en 1 1/2 uur)
  Hoogachtend,
  De Secretaris v.d. Voogdijraad te Dordrecht
  Douw v.d. Krap

 • VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT
  secretariaat
  Dordrecht, 9 October 1913
  Binnenwalevest 8G
  Aan Heren Regenten v/h Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis
  Dordrecht

  Onderwerp: Voogdijaanvaarding

  Amice
  De Wed. de Boo-Grollé alhier wendde zoch tot ons met
  verzoek ontheven te worden van de Voogdij over hare kinderen:
  1e. Maria Catharina, geb. Dordt 27 Mei 1907 en
  2e. Gijsbert, geb. te Dordt 17 Augs. 1908
  In verband met een door haar overgelegd schrijven van
  B. en W. dd 7 dezer, heb ik de eer U te verzoeken mij de bereid-
  verklaring van Regenten om de Voogdij over die kinderen
  te aanvaarden wel te willen toezenden.
  Inmiddels Steeds gaarne
  Douw v.d. Krap
  Secretaris v.d. Voogdijraad te Dordrecht

 • (Departement van Justitie)
  De Minister van Justitie,
  Nader gezien een schrijven vavn het Vereenigde Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht van 15 Juli 1813
  Gelet op de beschikkingen van 16 Januari 1909 no. 545 en 13 Juni 1912 no. 527
  Besluit:
  vorengenoemde beschikkingen voor zoveel de hierna genoemde minderjarige betreft in te trekken met ingang van den in de laatste kolom vermelden datum:

  Johanna C. STOEL, geb. 26 Maart 1892, intrekking 1 Mei 1913;
  (15 Nov. 1913 H.C. Dresselhuijs)

 • (Departement van Justitie) 's-Gravenhage, den 9 Januari 1914
  Betreffende JAARVERSLAG
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een afdruk mijner beschikking van
  heden, betreffende het door U ingevolge de bepalingen der artikelen 149 en 178
  van de gewijzigden algemeenen maatregel van bestuur van 15 Juni 1905 (Staatsblad no. 209) uit te brengen jaarverslag. Ik verzoek U met het bij die beschikking .... De Minister van Justitie
  De Secretaris Generaal H.C. Dresselhuys
  +
  (Departement van Justitie)
  De Minister van Justitie,
  Gelet op de artikelen 149 en 178 van den algemeenen maatregel ...

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het tweede halfjaar van 1913 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38, 12 Juni 1911 f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, 12 Juni 1911 f 0,39;
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20, 13 Juni 1912 f 0,39
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20, 13 Juni 1912 f 0,39

  te verminderen met de van den Voogdijraad te Dordrecht overgenomen door dien Voogdijraad van Wouter Stoel
  en Govert Kwakernaat geinde bijdragen in de verpleegkosten hunner kinderen over het derde kwartaal 1913
  van Wouter Stoel f 39
  over het vierde kwartaal 1813 van Wouter Stoel f 39, van Gov. Kwakernaat f 3 = f 42
  644 - 81 = f 583
  (Januari 1914)

 • JAARVERSLAG OVER 1913
  ingevolge artikel 178 in verband met artikel 149 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Januari 1905 (Staatsblad no. 209) omtrent de minderjarigen, voor wier verpleging het Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht op den voet bedoeld bij artikel 15 der Wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 5) in het genot van rijkssubsidie is gesteld bij besluit van den Minister van Justitie van 16 Januari 1909 N. 545
  HOOFDSTUK I
  het Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis, Dordrecht, bestuur 1-1-1914 J.H. den B. Bandt], voorzitter, F.C. D.D. [Deking Dura], C.H. v. H [Hattem], mr. G.J.W. van T., J.S.J. V. [Vriesendorp], mr. A.H. N.B. [Nebbens Sterling], S.R.

  HOOFDSTUK II
  1. Johanna Cornelia Stoel, geb. 26 Maart 1893, aanvang 14 Juli 1908, einde verpleging 1 Mei 1913; werkzaam als dienstbode
  2. Wouterina Stoel, geb. 6 Juni 1895, aanvang 14 Juli 1908
  4(3). Reinier Stoel, geb. 2 Febr. 1899, aanvang 14 Juli 1908
  7(4). Elisabeth Kwakernaat, geb. 21 October 1901, aanvang 12 Juli 1908;
  10(5). Wilhelmina Kwakernaat, geb. 6 September 1905, aanvang 12 Juli 1908;
  6. Janus de Jong, geb. 10 Sep. 1900, aanvang 14 October 1908;
  3(7). Johannes Kiele, geb. 17 Nov. 1898, aanvang 14 October 1908;
  8. Herman Kiele, geb. 1 April 1902, aanvang 7 Nov. 1908;
  5(9). Johanna Sophia de Jong, geb. 21 Nov. 1899, aanvang 7 Nov. 1908;
  9(10). Hendrik Johannes de Jong, geb. 3 Maart 1903, aanvang 7 Nov. 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;

  HOOFDSTUK III
  Algemeene opmerkingen omrent de wijze van werken en opgedane ervaringen: hieromtrent vallen geen bijzonderheden te vermelden
  Regenten van het V. A.W. en N.A. te D., voorzitter;

 • (Departement van Justitie)
  's-Gravenhage, 15 April 1914.
  betreffende jaarverslag

  Ik heb de eer U mijn dank te betuigen voor het mij toegezonden jaarverslag, warvan met belangstelling werd kennis genomen.
  Echter merk ik nog op, dat het, volgens mijne missive van 9 Januari 1914, No. 500 thans niet meer noodig is, dat in het 2de hoofdstuk alle verpleegden worden opgenoemd met opgave van hun geboortedatum etc doch dat in dat hoofdstuk voortaan slechts die gegevens behoeven te worden medegedeeld, welke van zodanig bijzonder belang zijn te achten ....
  De Minister van Justitie

 • OPGAAF van het bedrag aan subsidie als bedoeld bij artikel 15 der wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 64) waarop het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis te Dordrecht aanspraak maakt over het tweede halfjaar van 1914 ter zake van de verpleging van de aan ommezijde vermelde minderjarigen
  - Hendrik Johannes de Jong, 16 Januari 1907, f 0,38
  - Johanna Sophia de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Janus de Jong, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Herman Kiele, 16 Januari 1907, f 0,38, 12 Juni 1911 f 0,39
  - Johannes Kiele, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Elisabeth Kwakernaat, 16 Januari 1907, f 0,39
  - Wilhelmina Kwakernaat, 16 Januari 1907, 12 Juni 1911 f 0,39;
  - Reinier Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20, 13 Juni 1912 f 0,39;
  - Wouterina Stoel, 16 Januari 1907, f 0,20, 13 Juni 1912 f 0,39;
  (Januari 1915)

 • JAARVERSLAG OVER 1914
  ingevolge artikel 178 in verband met artikel 149 van den algemeenen maatregel van bestuur van 15 Januari 1905 (Staatsblad no. 209) omtrent de minderjarigen, voor wier verpleging het Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht op den voet bedoeld bij artikel 15 der Wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad no. 5) in het genot van rijkssubsidie is gesteld bij besluit van den Minister van Justitie van 16 Januari 1909 N. 545
  HOOFDSTUK I
  het Vereenigd Armen Wees en Nieuw Armhuis, Dordrecht, bestuur 1-1-1915 F.C. Deking Dura, voorzitter, J.H. den Bandt, C.H. v. Hattem, mr. G.J.W. van Tricht, J.S.J. Vriesendorp, mr. A.H. Nebbens Sterling, secretaris penningmeester

  HOOFDSTUK II
  1. Wouterina Stoel, geb. 6 Juni 1895, aanvang 14 Juli 1908, lichamelijk: slecht, geestelijk: goed;
  2. Johannes Kiele, geb. 17 Nov. 1898, aanvang 14 October 1908, lichamelijk: vrij goed, geestelijk: goed;
  3. Reinier Stoel, geb. 2 Febr. 1899, aanvang 14 Juli 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  4. Johanna Sophia de Jong, geb. 21 Nov. 1899, aanvang 7 Nov. 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  5. Janus de Jong, geb. 10 Sep. 1900, aanvang 14 October 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  6. Elisabeth Kwakernaat, geb. 21 October 1901, aanvang 12 Juli 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  7. Herman Kiele, geb. 1 April 1902, aanvang 7 Nov. 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  8. Hendrik Johannes de Jong, geb. 3 Maart 1903, aanvang 7 Nov. 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;
  9. Wilhelmina Kwakernaat, geb. 6 September 1905, aanvang 12 Juli 1908, lichamelijk: goed, geestelijk: goed;

  HOOFDSTUK III
  Algemeene opmerkingen omrent de wijze van werken en opgedane ervaringen: hieromtrent vallen geen bijzonderheden te vermelden
  Regenten van het Vereenigde Armen Wees en Nieuw Armhuis, A.H. Nebbens Sterling voorzitter;

 • (Departement van Justitie) 's Gravenhage den 8 Maart 1915
  Betreffende vervroegde en vereenvoudigde betaalbaarstelling van subsidien ingevolge de Kinderwetten .....;

 • (mei 1915) Op nieuw aangevuld met enkele modellen zijn
  verkrijgbaar bij
  Erven B. van der Kamp Uitgevers, Groningen,
  De volgende modellen ter uitvoering der
  KINDERWEETTEN
  SS15 ....;
 • Laatst gewijzigd: januari 2022.