Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: 73 dragers van de zilveren gedenkpenning 1813 (uitgereikt 1819)


("Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813’. Onderscheiding, toegekend op last van Koning Willem I aan de 72 vrijwilligers die hielpen bij het uit de stad Dordrecht verdrijven van de Franse bezetters in 1813. Vz: Een kanon, kruislings geplaats op de voorsteven van een antiek schip, met daarboven de stedelijke kroon. Omschrift: ‘Voor onze vesten en haardsteden’. Kz: Krans van lauwer- en eikentakken en het opschrift: ‘Dordrecht – XXIV Nov. – MDCCCXII’. Daaronder de ontwerpersnaam ‘H.D.Heus’. Zilver, 29 mm, aan rood-wit lint. (Bax 26, Dirks 5, MMW 22)." (https://haffmansantiek.nl/eerepenning-der-dordtsche-vrijwilligers-1813.html))

("Afbeelding van de erepoort ter herinnering aan Nederlands 50-jarige Onafhankelijkheid, opgericht door de bewoners van de Groenmarkt op 24 november 1863. (beeldbank 551_15285)")

Dordrechtsche Courant 6-5-1819 (51 namen)


Bron: Dordrechtsche Courant 6-5-1819 (p. 2)Dordrecht, den 5 Mei.
Gepasseerden Maandag is door de heeren Mr. W.B. Donker Curtius,
en jonkheer P. Repelaer van Spijkenisse
, beiden ridders van de
orde van den Nederlandschen Leeuw, als daarmede door Z.M. belast,
aan 51 verschillende, ter dezer stede zich, bij de omwenteling van November 1813,
bijzonder gekweten hebbende burgers, toegezondert eenen zilveren gedenkpenning,
vertoonende aan de eene zijde eene burgerkroon, en daaronder den voorsteven van
een schip, waartegen kruisling een stuk geschut is aangebragt, en hebbende dit omschrift:
Voor onze Vesten en Haardsteden; terwijl, aan de andere zijde, men de woorden leest:
Dordrecht xciv Nov. MDCCCXIII, omgeven van eenen laurier­ en eiken­krans.
Die gedenk­penning ging verzeld van eene geleidende, en door de beide opgenoemde heeren onderteekende missive, van deze inhoud:

"DORDRECHT, den 3 Mei.
Het heeft Z.M. onzen geëerbiedigen koning behaagd,
uit overweging van de door u betoonde ijver
en aangewende bijzonder pogingen, ter verdediging des vaderlands,
en in het bijzonder ter verdediging dezer stad, in de
hagchlijke oogeblikken der November maand van 1813,
ons met de vereerende taak te doen belasten, deswegens
de bijgevoegde gedenkpenning aan u uit te reiken, met
bevoegdheid, om die aan het bijgevoegde lint te dragen,
(zoo nogtans, dat nimmer, het lint zonder de penning,
noch de penning op eene barette, of tot mindere grootte
dan vijf cents, worde gedragen).
"Gelijk hoogstgemelde Z.M. heeft goedgevonden,
ons in het bijzonder mede deze eere toe te kennen, zoo
strekt het ons tot een bijzonder genoegen, de tolken
van hoogstdeszelfs gevoelens, ten uwen anzien, te
van hoogstdeszelfs gevoelens, ten uwen aanzien, te
kunnen zijn; - vertrouwende, dat dit blijvend aandenken
aan en zoo gewigtig tijdstip, met het uiterst welgevallen,
door u zal ontvangen worden".

De namen der 51 bewuste burgers, aan welken dit
vereerend blijk gezonden is, zijn, benevens de voorn.
heeren (1) Donker Curtius en (2) Repelaer, de navolgende:

 • (3) Henrij Merkus
 • (4) Cornelis Lawende
 • (5) Jacobus La Riviere
 • (6) Huibert Stam
 • (7) Arend van den Abeele
 • (8) Jan de Jongh
 • (9) jonkheer Leendert Robert Gevaerts
 • (10) mr. Hugo Gevers
 • (11) Woltherus Knollaert
 • (12) Servaas Hendrik Lotsij
 • (13) Hendrik Kuipers Az
 • (14) Gerard Mauritz (Maurits)
 • (15) Jacob van Wageningen
 • (16) Mattheus Philippus Stoop
 • (17) Hendrik Holle
 • (18) Hendrik Volkerts
 • (19) G.T.B. Croiset
 • (20) A.A. Pasteur
 • (21) mr. Jacob Evera
 • (22) Mr. Cornelis Gillis Ocker Stoop
 • (23) David Hartman
 • (24) Johannes Kuperus
 • (25) Jan Akkermans
 • (26) Wouter Poot
 • (27) Pieter van Efferen
 • (28) Johan Carel Bendorp
 • (29) Pieter Plukhooy Bz
 • (30) Adrianus Knieriem
 • (31) J.G.E. Heyke
 • (32) Adrianus van Wel
 • (33) Gerrit Karsdorp
 • (34) Arij Plazier
 • (35) Jacobus Staps
 • (36) Laurens Vuyk
 • (37) Frans Lambinon
 • (38) Carel Kramer (Cramer)
 • (39) Jan Huisman
 • (40) Mr. Matthijs Beelaerts
 • (41) Robert Joan Castendijk
 • (42) David Hordijk
 • (43) Adolf Willem Vijgh
 • (44) Jacobus van Maarseveen
 • (45) Julius Dominicus Schultz van Haegen
 • (46) Louis Hendrycks (Hendryckx)
 • (47) Vincent Thierens
 • (48) Fredrik Carel Kuipers
 • (49) Jan Willem Bruistens (Buijstens)
 • (50) Willem Recourt
 • (51) A. Hartman
 • Laatst gewijzigd: juli 2020.