Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 3
Inventarisnummer : 3544 Lijsten houdende een opgave van degenen die aangeslagen zijn voor de impost op zout en zeep (1726-1742).Inhoud verhoging/vermindering van de impost:

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten. Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.

1726 - Taxatie zout, zeep etc 1726 Pagter Dirk van Andel (2 stuks)

Aande Ed. Groot Agtbaare heeren borgemeesteren der Stad Dordrecht, versoeckt onderdaniglijck Dirck van Andel, pagter vanden impost opt zout, zeep, heeren, en redemptiegeld, over de voors. Stad Dordrecht, ende den resorten van dien van den termijn ingegaan primo April 1726 dat UEd. Groot Agtb. heeren borgemeesteren, gelieve te quoriseere dese persoonen int voorts. middel Zoo als inde geannexeerde lijst gemelt Ingevolge vande ordonnantie op de voors. middelen geEmaneert.

[Eerste quartier]
No. 79 Sr. Hendrick de Saijve, woont op den hoeck vande Visbrugh, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappitalist (halff);
No. 96 De Heer Adriaan 't Hooft, woont inde Grootekercksbuert, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappt. (bij provisie blijven);
No. 119 Sr. Hendrick vander Sluijs, woont bijde Leuvebrugh, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappt. (halff);
No. 219 Sr. Jacob Herpel, woont op de Drappiershaven, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappt. (te blijven);

[tweede quartier]
No. 125 De Heer Predicant Vrolijckhart, meede Erffgenaam van Mevrouw van der Mast, staat 1/2 Cappt., te verhoogen als - Cappitalist (een biljet van heel Cappitalist te senden, waar op bescheijt te waghten)
No. 135 De Heer Cornelis vander Walck, woont over de Beurs in de Wijnstraat, staat 1/2 Cappt. te verhoogen als - Cappitalist (halff te bijven)

[Derde quartier]
No. 239 Sr. Willem Obergh, woont inde Voorstraat over de Nieuwbrugh, is meede Erffgenaam van Heer Junuis tot Breda, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappitalist  (halff)
No. 275 Sr. Jan Troeljard, woont inde Voorstraat over de Beurs, staat klijn, te verhogen als - 1/2 Cappitalist  (halff). Nota: is int Jaar 1723 bij heeren borgemeesteren op 1/2 Cappt. gestelt.
No. 393 Sr. Hendrick Onderdewingert, woont int Steegoversloot, staat klijn, te verhogen als - 1/2 Cappt. (te blijven);

[Vierde quartier]
No. 37 Juffr. d'wed Josias Dalibert, woont inde Voorstraat over de Groote Spuijstraat, staat klijn, te verhooge - 1/2 Capt. (te blijven);
No. 113 Sr. Jacob Timmers, woont bijde Kalckhaven, staat 1/2 Cappt. te verhoogen als - Cappitalist (te setten heel Cappitalist);
No. 142 Sr. Wouter Mickhout, woont bijde Vuijlpoort, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappt. (bij privisie te blijven);
No. 215 De kinderen van Wens, woonen bijde Vismart, sijn mede Erffgen. van Mwr. Crillaart, staan klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappitalist (te blijven);
No. 264 Sr. Barent Buijtenhoff, woont bijde Vriesepoort, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappt. (te blijven);
No. 372 d'wed Mr Renout (Reneaut), woont bij van Vianen, die met haar doghter getrout is, omtrent het Bagijnhoff, staat 1/2 Cappt., te verhoogen als - Cappt. (op heel, omdat te samen wonen);
No. 382 Sr. Philippus Kloeck, woont inde Raamstraat, staat klijn, te verhoogen als - 1/2 Cappt. (bij provisie te blijven);

Laatst gewijzigd: april 2011.