Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: geïllustreerd tijdschrift Merwepost, tijdschrift voor Dordrecht en omstreken 1926-1928


Online in PDF
jg 1 (1922-1923) [362 Mb] --> http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.373.pdf
jg 2 (1923-1924) [367 Mb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.374.pdf
jg 3 (1924-1925) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.375.pdf
jg 4 (1925-1926) [366 Mb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.376.pdf
jg 5 (1926-1927) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.377.pdf
jg 6 (1927-1928) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.378.pdf
jg 7 (1928-1929) [1 Gb] -->http://files.archieven.nl/46/f/489/GAD487-32.379.pdf

JAARGANG 5

- Naar het eerste lustrum (5 jaar Merwepost);
- (pag. 2) Michiel Adriaenszoon de Ruijter, 250 jaar geleden overleden;
- (pag. 4) [FOTO] kindertuintjes;
- (pag. 4) [FOTO] De heer H. v.d. LINDEN is heden, 1 mei, 40 jaar bij de firma Eijgenraam, Vischhandel, in dienst;
- (pag. 4) [FOTO] De heer J. de GEUS, Majoor van Politie herdenkt heden, 1 Mei, zijn 25-jarig ambtsjubileum;
- (pag. 4) [FOTO] De heer W.J. van KEPPEL is heden, 1 Mei, 35 jaar als tuinman werkzaam in het park Merwestein;
- (pag. 7) [FOTO] De heer W. de Haan en zijn echtgenoote A. de Haan-Lengton welke 3 Mei a.s. hun 50-jarige echtvereeniging hopen te herdenken;
- (pag. 10) Bergen van vaartuigen;
- (pag. 10) [FOTO] sleepboot Batavia, v.d. Wetering te Sliedrecht;
- (pag. 10) [FOTO] Baggermolen Avontuur (firma Nederlof);
- (pag. 11) [FOTO] sleepboot Neeltje;
- (pag. 13) [FOTO] mr. K. Meijer Wiersma;
[Merwepost 1 mei 1926 nr. 01; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- De Hallincqlaan (P.A. van Wijnen);
- (pag. 19) [FOTO's] ms Gelria (foto: bemanning);
- (pag. 20) [FOTO] De heer B.J. PAAGMAN was 1 mei .l.l. 40 jaar aan het onderwijs verbonden, waarvan 36 jaar als hoofd der R.K. Bijzondere School aan de Wijnstraat;
- (pag. 20) [FOTO] De heer J. van Donkelaar was 1 Mei l.l. 40 jaar tuinman op villa RENATA;
- (pag. 20) de heer H. van Gijn heeft den Raad verzocht hem ontslag te willen verleenen als lid-patroon der Commissie van Toezicht op het Handelsonderwijs.
- (pag. 20) de heer P. de Kanter is benoemd tot adjunct-directeur bij de Brandverzekering Maatschappij HOLLAND;
- (pag. 20) de heer M.C. Sigmond slaagde te Leiden voor het doctoraal examen in de rechten;
- (pag. 20) Mr. H. Heuvelink is bij Konikl. Besluit benoemd tot president bij de Arroniddsements-Rechtbank te Dordrecht;
- (pag. 20) de heer A. WAALBOER slaagde voor het voorbereidend examen diploma bouwkunsig opzichter B.N.A.
- (pag. 20) de heer D. van Zanten was op 1 Mei 30 jaren in dienst bij GIPS' Houtbereiding aan den 's-Gravendeelschedijk.
- (pag. 20) Mr. Dr. J.C. Overvoorde oud-archivaris van Dordrecht herdacht 1 mei j.l. het feit dat hij 25 jaar geleden door den gemeenteraad van leiden benoemd werd tot gemeente-archivaris en directeur van het stedelijk museum De Lakenhal;
- (pag. 20) de heer J.W. de Wijn, notaris te Ridderkerk is in de leeftijd van 51 jaren overleden;
- (pag. 25) WINKELPRAAT: H.P. Kramer, Bischoff;
- (pag. 28) [FOTO] Th. Brouwer van K.D.O.;
[Merwepost 8 mei 1926 nr. 02; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Achiel van Sassenbrouck, lid Pictura (afbeelding: schilderij hondenkar);
- (pag. 36) [FOTO] De tentoonstellingswagen der S.O.V., welke 11 Mei l.l. hier ter stede in tegenwoordigheid van de wethouders dr. A. van Oven, dr. Th. Stoop, en dr Delhez door den heer G.L. de HAAS, algemeen secretaris der S.O.V., geopend werd. Met deze wagen - een oud salonrijtuig van Koning Willem III - waarin tal van propagandamiddelen voor de geheelonthouding zijn tentoongesteld, wordt een reis door het geheele land gemaakt. Hier in Dordt heeft hij een plaatsje op het terrein van de Houtbereiding aan de Zeehaven gehad.
- (pag. 43) DORPSPRAET - nieuwe veiling, Zwijndrecht;
- (pag. 44) [FOTO] J. van Riesen op motor;
[Merwepost 15 mei 1926 nr. 03; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Achiel van Sassenbrouck;
- (pag. 51) [FOTO] Sparta (heer Heidenreich) naar Luik;
- (pag. 57) WINKELPRAAT. Woensdagavond. My Boy, Ik heb je brief voor den jaardag van vader ontvangen; hij is niet 20 doch 21 Mei jarig. Dom van je om 't te vergeten. Enfin ik zal hem bij tijds je brief geven; voor de bloemen en sigaren zal ik zorgen. Vanmiddag zijn moeder en ik er op uit geweest om voor het feest in te slaan. Voor de afdeeling snaps hadden wij uitdrukkelijk order gekregen te gaan bij de firma A. PONSEN & Co, welke zaak gevestigd is - zooals je wel weet - in dat leuke groote huis aan de LEUVEBRUG, recht tegenover de Voorstraat.
Van binnen is die groote winkel nog zoo gezellig ouderwetsch. Rondom loopt een waar balcon, zooiets als in Kunstmin, maar dan kleiner natuurlijk. De heer VAN STEK beidende ons zelf en ontving ons uiterst vriendelijk. Het zou moeilijk geweest zijn voor ons, dames, te kiezen, maar de eigenaar assisteerde ons prachtig met zijn raadgevingen. Zoo kozen wij dan uit een
groote collectie wijnen, waaronder Bordeaux, Rijn- en Spaansche wijnen - bij de laatste behoorden ook de merken gevoerd door de van ouds bekende firma WED. OUD PZN & Co, waarvoor de heer VAN STEK als alleen-vertegenwoordiger optreedt - eenige soorten uit. Voor de afschaffers bestelden wij een paar flesschen ORANJA, die verrukkelijk naturel sinaasappellimonade door de firma zelve in de fabriek aan de BOOGJES vervaardigd. En voor bij het diner nam moeder overmoedig een flesch feestelijk Champagne en een mooie flacon
alcoholvrije likeur. Dat laatste was een idee van ikke, want ik ben dol op likeur. De heer van Stek deelde ons ten slotte mede dat hij vertegenwoordiger is van de BIERBROUWERIJ DE AMSTEL, en dat hij voorts alle bekende mineraalwater: Victoria, Drachenquelle, Spa, Vichy en d'Etat enz voorradig houdt. Wijn kan men eventueel bij de firma Ponsen ook bij de maat
krijgen. Morgen wordt alles thuis bezorgd.
Een cadeau voor en man blijft een moeilijk onderwerp. Eigenlijk is het onmogelijk het jullie ooit naar den zin te maken. Enfin wij lieten ons niet ontmoedigen door deze bespiegelingen en hebben eenige weken onze hersens ingespannen om wat moois en practisch te bedenken. Tot ik op het ingenieuse denkbeeld kwam vader een aaridge rooktafel te offreeren. Moeder vond het reuze. Toen wij van de firma Ponsen kwamen wandelen passeerden wij de GRAND BAZAR FRANÇAIS en aangezien je daar binnen kunt loopen zonde rook maar eenigszins tot koopen geforceerd te worden besloten wij er eens een kijkje te nemen. Ik heb wel eens hooren beweren dat je in die Fransche bazar - zooals de volksmond zegt - alleen terecht kunt voor goedkoope en eenvoudige voorwerpen. Maar dat is een reuzevergissing. Ook de meest gedistingeerde en artistieke dingen kun je er koopen en dat tegen verbazend lage prijzen. Het is....etc. (heer Dufaix)
- (pag. 58) [FOTO] duiker Hoogenboezen;
- (pag. 61) [FOTO] reizend Drankweermuseum;
- (pag. 61) [FOTO] kinderkopje M. ADAMSE (Internationale Expositie in Venetie / aangekocht door Gallerie Nationaal in Rome)
[Merwepost 22 mei 1926 nr. 04; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- In het park (foto: goudvischvijver);
- (pag. 67) [FOTO] J.L. van Dalen, 25 jaar archicaris;
- (pag. 67) [FOTO] Zwijndrecht, Eau-de-cologne wagens;
- (pag. 68) [FOTO] Ons Koor (Hazenbosch);
[Merwepost 29 mei 1926 nr. 05; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Wilhelminastichting. [Kasperspad]
Het aantal instellingen van weldadigheid te DORDRECHT zal verminderd worden met de tot standkoming van de Wilhelminastichting. In het jaar 1917 werd, bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heer L.C. van Oldenborgh en nu wijlen mevrouw N.L.A. van Oldenborgh-Vriesendorp, besloten de herinnering aan dit feest vast te leggen door de stichting van een philantropische instelling: Wilhelmina-Stichting geheeten. Deze isntelling zal ten doel hebben aan alleenwonende vrouwen uit den middenstand, die eenige bron van inkomsten hebben een gratis woning te verschaffen. Voor vele vrouwen die een werkzaam leven achter zich hebben of nog werkzaam zijn, is het, waar zij vaak bij iemand in huis moetenwonen, een illusie eenmaal een eigen huisje te hebben. Waar het huren van een fatsoenlijke, passende woning echter in den regel te kostbaar is, bestaat er verder weinig kans, dat deze illusie verwezenlijkt wordt. Voor hen zall dan de Wilhelmina-Stichting een uitkomst kunnen zijn. Door de thans echter ons liggende moeilijke tijdsomstandigheden, die het bouwen van een dergelijk woningcomplex bezwaarlijk maakten, vergingen eenige jaren voor met de uitvoering een aanvang kon worden gemaakt, tot tenslotte dit jaar, aan de architecten van Bilderbeek en Reus, een definitieve opdracht kon worden gegeven tot het ontwerpen, resp. bouwen van de woningen van de stichting.
Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling van den heer van OLDENBORGH om voor de ggroepeering dezer woningen den hofvorm te kiezen. De eerste schetsontwerpen gingen dan ook meer in de richting van een groepeering aan straten. Bij verdere studeering echter werd, in overleg met de architecten, toch tot den tradiotioneelen hofvorm besloten, daar deze, vooral om aesthetische, doch ook om practische redenen wenschelijk bleek. Zoodat de neiuwe Wilhelmina-Stichting wel in den vorm van een hof zel verschijnen, de vorm die in vele onzer oude steden tot zulke fraaie en karakteristieke oplossingen heeft geleid, en waar een waarlijk rustig wonen door wordt verzekerd. Een hof echter zonder de karakteristieke beperkende bepalingen, zonder de benepenheid, die dit woord in den volksmond heeft gekregen, en meer beantwoordende aan het begrip hof als tuin.
Het complex van de stichting zal gebouwd wordne op een terrein liggende aan het Kasperspad (naast de bekende ijsfabriek) en het armoezierspad, dat het Kasperspad met het Lange Kromhout verbindt. Door de gemeente zal, mede daartoe in staat gesteld door den heer VAN OLDENBORGH, die een gedeelte van den door hem gekochten grond daartoe afstond, het Warmoezierspad verbeed en in verbeterden staat gebracht worden. De voor- en een zijkant van de butienzijde der Stichting komen aan het Kaspers- en Warmoezierspad, daarvan door voortuintjes gescheiden. De beide andere zijden grezen eveneens door tuintjes gescheiden met hun achterkanten aan de omringende open terreinen, zooals de hierbij afgebeelde situatie duidelijk weergeeft.
De Wilhelmina-Stichting zal omvatten 34 woningen, waarvan 26 geheele huisjes en 8 boven- en benedenwoningen. De laatste vormen met den ingang, die met eenig beeldhouwwerk versierd zal worden, het voorfront aan het Kasperspad. Boven de poort lig de regentenkamer.
De huisjes worden gebouwd rond een open binnenterrein, groot circa 30 x 40 meter,d at voorzien zal worden van een wat verdiept gelegen, gemeenschappelijken middentuin, door een laag muurtje van de langs de woningen loopende straat gescheiden. Het ligt in de bedoeling dezen tuin met struiken, boomen en bloemen te beplanten, zoodat het een genoegen voor de dames zal zijn er naar te kunnen kijken. De huzienrij tegenover den ingang zal vorozien worden van een aardig torentje, om den doorkijk door de poort te verlevendigen.
Ook langs de butienzijde van den hof komt een strook van tuintjes, zoodat de bewoonsters zoowel aan de voor- als aan de achterzijde van hun huisje naar buiten kunnen; dit met uitzondering natuurlijk van de bewoonsters der bovenwoningen. Alle ingangen komen echter aan de binnenzijde van het vomplex. Achter de achterzijde van de stichting worden bovendien gebouwd een bergplaats voor den tuinman en een loods waar de bewoonsters des morgens hun vuilnisbakjes kunnen deponeeren.
De huizen hebben elk hun eigen ingang, doch zijn twee aan twee inwendig met elkaar verbonden, zoodat de bewoonsters van die twee aangrenzende huizen bij elkander kunnen komen. Dit is vooral bij zieke dagen van groot belang. Ieder huisje heeft een zitkamer, een slaapkamer (andere weder een ruime slaapnis) een keuken en met de buurvrouw samen een zolder, dus ruimte genoeg en toch weer zoo compact gegroepeerd, dat de woning gemakkelijk te onderhouden is. Het complex wordt zoo gebouwd dat alle huizen volop zon krijgen. Met den opzet van het plan heeft de bedoeling voorgezeten een eenvoudig, doch fleurig en vriendelijk geheel te krijgen en een inzage in de ontwerpen geeft de overtuiging dat de architecten ook in dit opzicht volkomen zijn geslaagd.
Binnen enkele weken zal men de voorbereidselen tot den bouw van de Wilhelmina-Stichting een aanvang maken; vorloopig bouwt men 18 woningen en daarmede hoopt men einde van dit jaar gereed te zijn. Vermeodelijk zullen vele juffrouwen popelen zich bewoonster te zien van zo'n lief vriendelijk huisje van de Wilhelmina-Stichting. Dat de heer van Oldenborgh alle voldoening heeft van zijn royale daad!.
Foto Wilhelminastichting (voorkant Kasperspad)
Foto verdwijnend Kasperspad (smederij 'Smederij E. Carel Bozua']
Foto Wilhelminastichting (plattegrond)
- (pag. 83) [FOTO] ms Gelria (heer Ter Hall);
- (pag. 84) [FOTO] circus Gebrs. Amar;
- (pag. 91) [FOTO] sportclub Enschade;
- (pag. 93) [FOTO] affiches Pieck (veilig verkeer);
[Merwepost 5 juni 1926 nr. 06; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Diaconiehof (Hellingen) - met foto;
- (pag. 100) [FOTO] Kalkhaven met vlotters;
- (pag. 100) [FOTO] HIL NABIJ ELFHUIZEN. Het meerendeel van deze panden, meest onbewoonbaar verklaarde woningen, is reeds afgebroken. Een der voormalige woningen bleek zoo bouwvallig te zijn, dat de voorgevel eerst tegen de overstaande huizen moest worden gestut om het sloopingswerk zonde rgevaar voor de sloopers en de omgeving te kunnen voortzetten. Binnen enkele weken zal ook het huis links op den voorgrond als offer aan de krotopruiming in sloopershanden worden overgegeven en geen enkel fragment daar eertijds een lid onder vroedschap in Russisch gepeins over het wel en wee der stad en hare burgeren bij eigen haar zich voorbereidde tot de maandelijksche steekspelen op het stadhuisplein. O, bevoorrecht
Czaar-Peterhuisje!~
- (pag. 100) [FOTO] RAAMSTRAAT NABIJ BAGIJNHOF.
Een reeds verdwenen stadsbeeld in het ontwerp PLAN RAAMSTRAAT, dat wel op duidelijke wijze het verschil aangaf van de oude en de toekomstige breedte van de Raamstraat. In de richting van het winkelpand van gebr. LINDERS zal de nieuwe Raamstraat met een breedte van 11 M. worden doorgetrokken tot een pleingedeelte, waarop ook d enieuwe Hil, de Elfhuizen en de verlengde Lombardstraat zullen uitkomen.
- (pag. 103) [FOTO] Merwe's a Capella koor (A.C. Hazenbosch);
- (pag. 106) [FOTO] Kon. Erk. Dordrechtsche Schietvereeniging Oranje-Nassau 1886-6 juni-1926; P.J. de Kanter, C. van der Stigchel, B. Hubers, C.P. van de Merwe, C.H. Hins, G. Groeneveld, G. Aardoom, P. van Mill, B. Brillemans, L. van Heusden,. C.J. de Jongste, B. de Graaf, J. Rienstra, R. de Graaf, P. v.d. Merwe, E.F. v.d. Stigchel, B. v.d. Hoeven, F. Rienstra, G. Hubers, A. Bakker, P. v.d. Matten, A. de Jong,
- (pag. 108) [FOTO] Ajax;
[Merwepost 12 juni 1926 nr. 07; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Gemeentelijke werkverschaffing (bedrijfsleider A. Kooy);
- (pag. 114) [FOTO] gemeentelijke betonfabriek;
- (pag. 120/121) [FOTO] Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging (schuitenhuis Voorstraatshaven);
- (pag. 122/123) [FOTO] gymnastiekvereeniging Hercules 1896-1926;
- (pag. 125) [FOTO] zangvereeniging Soli Deo Gloria (J.Z.J. Haasbroek);
- (pag. 125) toonzaal De Jong en Kern, Singel-Papeterspad
[Merwepost 19 juni 1926 nr. 08; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Gemeentelijke werkverschaffing (foto: trottoirbanden maken);
- (pag. 130) Guano fabriek, Zwijndrecht;
- (pag. 132) [FOTO] J.H. Tienstra;
- (pag. 132) [FOTO] N.V. DORDRECHTSCHE AUTOGARAGE. Hiernaast een frontaanzicht van de vorige week geopende Auto-garage, onder directie van de heeren L. de Jong en O. Kern. Op den voorgrond de royale showroom, waar op het oogenblik dat de foto genomen werd, een luxueuse LINCOLN en een der nieuwste open FORDS tentoongesteld zijn. Hoeveel duizenden guldens de eerste wagen ook duurder is, ook de laatste maakt een zeer gedistingeerden indruk, is fraai van bouw en heeft daarnaast het vorodeel van alle Fords, zeer
gemakkelijk te besturen te zijn. Tevens is een vorodeel dat alle Fords-onderdeelen zoo gemakkelijk te verkrijgen zijn. De heeren de Jong en Kern hebben er niet minder dan een
1400 in voorraad! Links achteraan ziet men een serie zeer practisch ingerichte boxes, momenteel op een enkele na reeds verhuurd. Achter deze boxes bevindt zich de groote reparatie-inrichting voorzien van de modernste hulpmiddelen, die een snelle en degelijke reparatie mogleijk maken. Het geheel is op moderne leest geschoeid en beteekent ongetwijfeld een aanwinst voor onze stad.
- (pag. 135) [FOTO] Fokker D VII
- (pag. 138) [FOTO] Frederik Willem van Eeden, geb. 3-4-1860;
[Merwepost 26 juni 1926 nr. 09; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Verdwijnend Dordt (foto: Lange Breestraat)
- (pag. 146) [FOTO] Lange Breestraat;
- (pag. 147) [FOTO] vliegveld Waalhaven;
- (pag. 149) [FOTO] Zanglust (Jan van Leeuwen);
- (pag. 153) [FOTO H. Berssenbrugge, Den Haag] Henri Jean Francois Borel, geb. Dordrecht 23-11-1869, werd na de HBS te hebben afgeloopen adspirant tolk voor de Chineesche taal, studeerde te leiden en vertrok in 1892 naar China. Daar en in N.O.I. was hij gedurende vele jaren als tolk, later als Adviseur voor Chineesche Zaken werkzaam, totodat hij in 1913 repatrieerde en in 1916 werd gepensioneerd. Hij behoorde tot de stichters van de Internat. Academie v. practische Wijsbegeerte en Sociologie en van het Intern. Instit van Wijsbegeerte te Amsterdam. in de ketterkunde debuteerde hij in 1894 in "De Gids" met ...etc.;
- (pag. 155) [FOTO] N.A.C., Breda (19-9-1912);
- (pag. 156) [FOTO] Go Ahead, Deventer (11-12-1902);
[Merwepost 3 juli 1926 nr. 10; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- (advertentie) Dordrechtsche Melk Inrichting (DMI), Kromhout;
- mr. G.J. Walraven van Tricht, 70 jaar;
- (pag. 162) [FOTO] Betsy van Praag / Elfriede Dobrowolny;
- (pag. 165) [FOTO] de Jong en Kern / duinen Rockanje;
- (pag. 169) [FOTO] HIL HOEK RAAMSTRAAT (achterzijde), gezien vanuit de Kous;
- (pag. 173) [FOTO] Vereeniging Watersport, Maartensgat;
- (pag. 173) [FOTO] H.C.J. Roelvink;
[Merwepost 10 juli 1926 nr. 11; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- dr. W. van IJzeren, directeur gemeentelijk ziekenhuis;
- (pag. 178) [FOTO] Marcellus Emants;
- (pag. 181) [FOTO] politie harmonie vereeniging 'Dordrecht' (29-7-1926)(J.J. Heuff));
- (pag. 188) [FOTO] Dordr. Voetbalvereeniging Op ter Overwinning;
- (pag. 188) [FOTO] Een gedeelte van de 'vlaggende' Torenstraat en de versierde woning van het Echtpaar A. RETEL-J. v.d. KAMMEN, dat 19 Juli a.s. zijn 60-jarige echtvereeniging hoopt te herdenken. Links op den voorgrond het bruidspaar. De bruidegom is 82 jaar, de bruid 86 jaar. De laatste is, tengevolge van een ongeval, wat moeilijk ter been, maar verder beschikken
beiden nog over een goede gezondheid en een uitstekend humeur. Zooals te begrijpen ontbreekt het 't diamanten paar, dat bij kenissen en buren graag gezien is, niet aan belangstelling;
[Merwepost 17 juli 1926 nr. 12; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Onze Zeehaven;
- (pag. 197) [FOTO] Liedertafel Zanglust;
- (pag. 197) [FOTO] tocht naar Meyendel;
- (pag. 204) [FOTO] Oscar van der Weghe;
- (pag. 204) [FOTO] DOORBRAAKPLAN RAAMSTRAAT. Het doorbraakplan Raamstraat en wat daarmede annex gaat, eischte een verandering van den hoek Voorstraat-Lombardstraat, waardoor het noodzakelijk werd het winkelhuis van de firma SPIERDIJK te doen afbreken en daarvoor in de plaats een smaller winkelhuis te doen optrekken.
In het voormalig heerenhuis op dne hoek van de Lombardstraat was eenmaal gevestigd de brouwerij DE LELIE van de familie DE CONINCK, terwijl zooals het wapenschild boven de deur aangaf, het huis ook toebehoord heeft aan de familie ONDERWATER. In dit huis overleed ook 15 November 1691, ten huize van van zijn schoonvader Pieter Onderwater, de kusntshcilder Aelbert CUYP.
Het heerenhuis dat reeds door de verbouwing tot winkelhuis haar artistieke waarde grootendeels verloren had, zal nu plaats maken voor een modern winkelhuis, dat weder door de firma SPIERDIJK in gebruik zal worden genomen. Bijgaand zullen de lezeres het ontwerp voor den bouw van het pand vinden. De breedte langs de Voorstraat zal ongeveer tien meter zijn, de diepte langs de Lombardstraat 23.75 M. Daaraan sluit de reeds bestaande garage, die een breedte heeft van 3.50 M aan. De onderbouw zal bestaan uit donkergekleurd Labrador graniet, de bovenbouw uit zand- en baksteen. Een achttal etalages zal op royale wijze gelegenheid geven tot uitstelling der meubelen. Het pand zal voorzien worden van centrale verwarming en van liften. De bouw die uitgevoerd wordt door de aannemersfirma D. POLS & ZONEN onder architectuur van de h.h. Pols en van der Made, moet 1 Februari 1927 gereed zijn.
- (pag. 205) [FOTO] WINKELPRAAT. Beste Dolf. De oudste jongen van Hanny en Wim is overgegaan van vier naar vijf; dit tot groote opluchting van zijn vader en moeder, die het vooral tegenover al hun belangstellende ooms en tantes verschrikkelijk hadden gevonden om den nederlaag van hun spruit te moeten bekennen. Robby heeft anders hard moeten ploeteren die laatste weken van het proefwerk; een maand terug had Wim zijn zoon, op een avond dat de jongen bijzonder landerig en van alle studie afkeerig gestemd was, beloofd dat hij een fiets zou krijgen als hij overging. Voor een fiets doet een jongen een moord; Hanny en Wim hadden in zooverre voldoening van hun belofte dat Robby plotseling zichzelf overtrof met een energie die verbazingwekkend was. En toen hij met zijn rapport thuis kwam zei hij: "Vader, het is op 't nippertje af, maar die fiets ben je kwijt". Natuurlijk had Wim wel graag teruggekrabbeld, want nu de spanning van de onzekerheid over was vond hij een fiets wel een overdreven cadeau voor een goed rapport, maar er hielp geen moedertje lieven aan en hij moest zijn eereschuld afdoen. Vanmorgen zijn Hanny en ik er al op uit geweest; Wim, kon niet en Rob mocht niet mee.
Van Wim hadden wij het adres: FIRMA D. WULFSE, LANGE BREESTRAAT 66. Zoodra Hanny mij den naam noemde, herinnerde ik mij de zaak, want reeds in mijn jeugd waren fietsen en de familie Wulfse onafscheidelijke begrippen. Inderdaad zal de firma, die in 1895 opgericht werd, wel één van de oudste rijwielzaken van DORDRECHT zijn. Ik wist...etc. (Rudge-Whitworth rijwiel, Veeno-rijwiel, Hima en Osmond rijwielen; Jan van den Anker, opgericht 1775, neefje Verbroek (Verbroeks uit Nieuw-Beijerland, de heer H. Brand));
[Merwepost 24 juli 1926 nr. 13; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Dwars Door Dordt;
- (pag. 217) [FOTO's] EEN ZELDZAAM JUBILEUM. Op Zondag 1 Augustus a.s. zal het 50 jaar zijn dat MARTINUS RIET Senior in dienst trad bij de firma Frans van den Hoogen & Co, wijnkoopers alhier.
Als kelderknecht begonnen, klom hij al spoedig op tot meesterknecht, welke positite hij nu reeds 30 jaar bekleedt. Martinus RIET mag zich nog steeds verheugen in een goede gezondheid en doet zijn werk nog met zorg en ijver. Met welk eene nauwgezetheid en gestadige toewijding Martinus RIET zich steeds van zijn werk gekweten heeft blijkt wel hieruit, dat reeds bij zijn
45-jarig jubileum dus nu 5 jaar geleden, burgemeester WYTEMA hem persoonlijk in naam van H.M. de Koningin de zilveren medaille van Oranje-Nassau op de borst spelde, eene onderscheiding die anderen pas bij 50-jarigen en langeren diensttijd plegen te ontvangen.
Thans zal zijne verdienste ook niet onbeloond blijven en ontvangt hij van de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaren een diploma voor 50-jarigen trouwen dienst in lijst.
Een ieder, die RIET in zijn werk en particulier leven kent zal in hem een man eeren van nauwgezette plichtsbetrachting, een man, die door zijn werk en zijne bescheidenheid de sympathie van velen heeft verworven. Eend ergelijk man mag de jongere generatie wel eens ten voorbeeld gesteld worden. Wij wenschen Martinus Riet nog menig gelukkig jaar.
Op twee der bijgaande foto's ziet men RIET in zijn dagelijksche omgeving aan den arbeid. Op de derde foto komt de jubilaris met zijn echtgenoote voor zooals zij, dit zij terloops hierbij vermeld, vorig jaar hun gouden bruiloft vierden.
- (pag. 218) [FOTO motorrijders] J. van Riessen en J. Achttien.
[Merwepost 31 juli 1926 nr. 14; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- [met foto's] DE KONINGSHOF. Op onze tocht door Dordrecht op zoek naar hofjes komen wij terecht bij het wat onooglijke complex huisjes staande langs Marienbornstraat en Veststraat, de Koningshof geheeten. Veel is niet bekend omtrent de geschiedenis van dit hofje. Wij weten dat het in 1595 gesticht werd door Adriaen Dircxz de Conink en zijn huisvrouw juffrouw Lucretia Oen, dochter van heer Kornelis Oem, overleden in 1584. Adriaen de Koning was Raad van de stad in 1567 en 1568 en Schepen in 1571 en 1572. Voorts bekleedde hij de waardigheid van Weesverzorger, ofwel Regent van het Weeshuis. Bekend is ...etc. (aanvulling opschrift "Vernieuwt door de rentmeesters Iohan van Bergen, Adriaen de Raad en Cornelis Nierharen,
Boekhouder Anno 1757
");
- (pag. 229) [FOTO] Jan Koopmans, overleden op 66-jarige leeftijd;
- (pag. 229) Demonstratie Dordr. Reddingsbrigade;
- (pag. 235) molen Welgelege, Zwijndrecht;
[Merwepost 7 augustus 1926 nr. 15; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Spuihaven (foto door Rackwitsz : bij Noorderbrug);
- (pag. 243) [FOTO] DZC Zwemfestijn (foto o.a. Cor Berkhout);
- (pag. 248) [FOTO] WINKELPRAAT: .. winkel van mijnheer JOH. BROEKHUYSEN aan de Voorstraat. Het was een ware processie en toen wij binnen waren begonnen wij allemaal tegelijk te praten. Hierdoor liet de bediende zich heelemaal niet van de wijs brengen; hij borg kampjes een hoogen stapel Köhlers op een plank wg, en vroeg toen wat wij wenschten. In...etc...... naar de firma H.J. GORDIJN aan de Gr. Spuistraat. Een aardig winkeljuffrouwtje, zeer coquet gebobt, hielp ons en....etc.;
- (pag. 251) [LUCHTFOTO] Bandoeng;
- (pag. 257) Lunapark te Dubbeldam;
[Merwepost 14 augustus 1926 nr. 16; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Jubileum der Synagoge (met foto's van het interieur);
- (pag. 266) [FOTO] Pastoor J. Postma, geb. 1870;
[Merwepost 21 augustus 1926 nr. 17; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Kinderbewaarplaats 1876-1926 (foto: van Uden-Vink);
- (pag. 275) [FOTO] Het sterfhuis van Aelbert CUYP Overleden te Dordrecht 15 November 1691. Het pand (nu no 296) dat resp verbouwd en afgebroken is om plaats te maken voor een winkelhuis voor de firma Spierdijk (naar een foto door Dr. I Vriesendorp, van omstreeks 1905, in het archief der Familie-Vereeniging Vriesendorp) Naar aanleiding van het plaatsen in de
Merwepost van het oude en aanstaande winkelhuis van de fa Spierdijk, werd ons uit het archief der Familie-Vereeniging Vriesendorp bijgaande foto - vermoedelijk een unicum naar men ons meldde - ter reproductie afgestaan. De heer Jacob Vriesendorp te Amsterdam geeft daarbij de volgende bijzonderheden: In de Dordtsche adresboeken ...etc.;
- (pag. 276) [FOTO] Joodsche kinderen (jubileum synagoge);
- (pag. 284) [FOTO] muziektempel Dubbeldam;
- (pag. 285) [FOTO] Zoover ons bekend is DE CONCURRENT in Koloniale en Grutterswaren, eigenaar de heer C. v.d. Stigchel, Noordendijk 10, telefoon 1245, de eerste zaak te dezer stede welke zich de BLITZ-transportwagen heeft aangeschaft.
De BLITZ-transportwagen door de Nieuwe Dordtsche Autohandel Van Sitteren en Spijkman, te dezer stede geimporteerd, zullen de meesten onzer lezers reeds van aanzien kennen. Het is een handige motor-driewieler met zuinig benzine-verbruik en daarbij zeer gemakkelijk te besturen, dus wel het ideaal voor den klein-handelaar. De heer v.d. STIGCHEL die dezen wagen aanschafte om zijn uitgebreide clientele vlugger te kunnen bedienen, is dan ook zeer tevreden over den BLITZ en gaf ons de verzekering dat hij werkelijk aan zijn verwachtingen beantwoordt. Hierboven een foto van den Blitz voor de zaak van den heer v.d. Stigchel. Wilt U den handigen wagen in werkelijkheid zien, dat even 1245 opgebeld, een bestelling gedaan en over een minuutje staat hij bij U voor de deur (Adv.) ---> kenteken N 3(?)9922
- (pag. 285) [FOTO] J.L.N. Zillinger Molenaar;
[Merwepost 28 augustus 1926 nr. 18; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Oranjedag.
- (pag. 293) [FOTO] Z. van Schelt, D. Smits, Th. Stoop;
- (pag. 293) Gebrs. Gerzon, Voorstraat 250;
- (pag. 297) [FOTO] De Zeereerw. Heer A. Kramer, die als opvolger van pastoor POSTMA benoemd werd tot pastoor der St. Bonifacius parochie alhier. Pastoor Kramer werd in 1873 te Assendelft geboren, in 1902 priester gewijd, waarna hij als kapelaan achtereenvolgens werkzaam was in de parochie van de H. Agatha te Lisse; de parochie der H.H. Martelaren van Gorcum te Feijenoord; de parochie van den H. Petrus te Leiden; in het jongerenweeshuis De Voorzienigheid te Amsterdam; te Haarlem in de parochie van O.L. Vrouw Rozenkrans, waarna in 1918 zijn benoeming als pastoor der parochie van de H. Johannes Geboorte te Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, volgde;
- (pag. 302) [FOTO] t.b.c.-patientjes, Mastbosch;
[Merwepost 4 september 1926 nr. 19; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de D.A.W.E.T. (G. van Herwijnen, I. van Huiden, A. Visser);
- (pag. 306) 100 jaar Bonifaciuskerk;
- (pag. 308) [FOTO] W.H. van Wel, firma Leeuwin, L. Cohen;
- (pag. 308/309) [FOTO] Prins Hendrik + baggermolen P. Meuldijk;
- (pag. 309) [FOTO] S.J.J. Crone, A.J. Kraal, firma J. Bos;
- (pag. 310/311) [FOTO] EEN PRACTISCHE VLEESCHTRANSPORT-AUTO. Het chassis van bovenstaande auto is een Ford-Truck met electrischen starter. Direct achter den cheuffeur tegen den kap is een geisoleerde kast aangebracht voor ijsberging die vier staven ijs kan bevatten. Onder deze ijskast is een andere open kast aangebracht met drie schuifladen (zie foto) voor het bergen van kleine porties vleesch. Hierachter bevindt zich de groote laadruimte, waarin ijzeren staven zijn aangebracht, waaraan, door middel van haken, grootere stukken vleesch kunnen gehangen worden. Door de geheele laadruimte circuleert de koude lucht. Onder in de ijskast is nog een afwatering aangebracht welek onder het chassis uitkomt. - Deze fraaie auto, iets nieuws op dit gebied, werd uitgevoerd door de Carosserie en Wagenbouwerij de fa. D. MEELDIJK, Grootekerksbuurt 18, telefoon 583 en geleverd aan de N.V. J.P. van Waalwijk van Doorn;
- (pag. 310/311) [FOTO Stadhuisplein] EEN FRAAIE GESLOTEN TRANSPORTAUTO. Ook deze carosserie is gebouwd op een Ford-Truck. Direct achter het zijportier, onder de kap, is de kast gebowud waarin lichtreflectors met...etc....voor de Gebr. LINDERS gebouwd door de Carosserie en Wagenbouwerij de fa. D. MEELDIJK, Grootekerksbuurt 18, telefoon 583;
- (advertentie) Dordrechtsche Melk Inrichting (DMI);
[Merwepost 11 september 1926 nr. 20; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de D.A.W.E.T.;
- (pag. 329) [FOTO] fa Willem van Twist;
- (pag. 332) [FOTO] reunie Ons Leger;
- (pag. 333) modeshow M.H. v.d. Voort;
[Merwepost 18 september 1926 nr. 21; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Bestedelingenhuis (foto: echtpaar De Roos);
- (pag. 341) [FOTO] veilinggebouw Zwijndrecht;
- (pag. 343) [FOTO] fa D.D. Groen;
[Merwepost 25 september 1926 nr. 22; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Bestedelingenhuis;
- (pag. 356) [FOTO] Dubbelmannen Kwartet ORPHEUS;
- (pag. 358) [FOTO] Mannenkoor Kunst Na Arbeid;
- (pag. 366) WINKELPRAAT: Bijenkorf, Voorstraat 318; Holland-Radio Company;
[Merwepost 2 oktober 1926 nr. 23; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Vischbrug voorheen en thans;
- (pag. 372) [FOTO] A.B. Booi, Zuidendijk 91;
- (pag. 378) [FOTO] Oefening Kweekt Kracht (OKK), 45 jarig bestaan;
- (pag. 381) [FOTO] prof. Drost in N.A.B.;
[Merwepost 9 oktober 1926 nr. 24; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Biesbosch (inpoldering);
- (pag. 387) Inter Amicos (foto: oude Houten Schouwbrug, Corn.de Wittstraat);
- (pag. 388) [FOTO pui] Bijenkorf, Voorstraat 318 + 317 (filiaal);
- (pag. 389) [FOTO] A.J.C. (Vorrink, Molendijk);
- (pag. 397) [FOTO] Rodi ROETERS;
[Merwepost 16 oktober 1926 nr. 25; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Biesbosch (inpoldering);
- (pag. 403) nieuwe kronen in de Grote Kerk (H. Vos van Hagestein, J. Deking Dura);
- (pag. 412) [FOTO] Julianakerk;
- (pag. 413) [FOTO] industrie- en huishoudschool, Steegoversloot, 25 jaar;
[Merwepost 23 oktober 1926 nr. 26; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Dokbrug;
- (pag. 425) [FOTO] Leger des Heils-gezinsbond (Veenstra Flipse);
- (pag. 429) [FOTO] Annie v.d. Lugt Melsert-van Ees;
[Merwepost 30 oktober 1926 nr. 27; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Weeshuis Kromhout;
- (pag. 437) demonstraties Stumpel;
- (pag. 445) [FOTO] kinderbewaarplaats (van Uden-Vink);
[Merwepost 6 november 1926 nr. 28; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Weeshuis;
- (pag. 458) [FOTO's] Haardenfabriek Lips en Peters;
[Merwepost 13 november 1926 nr. 29; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Weeshuis (echtpaar v.d. Goot);
- (pag. 468) [FOTO] Liedertafel Zanglust (J. van Leeuwen);
- (pag. 476) [FOTO] D. Crena de Iongh, 80 jaar;
- (pag. 479) [FOTO] Dirk Schäfer;
[Merwepost 20 november 1926 nr. 30; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- nieuw verenigings gebouw Eben Haezer;
- (pag. 483) [FOTO] Henri ter Hall;
- (pag. 490) [FOTO] Mona Lisa van Leonardo da Vinci;
[Merwepost 27 november 1926 nr. 31; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Sinterklaasfeest;
- (pag. 500) WINKELPRAAT: fa Groen, Voorstraat 379; fa M. Mampaey;
- (pag. 509) [FOTO] Hugo van Dalen;
[Merwepost 4 december 1926 nr. 32; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- (advertentie) Bokbier, brouwerij de Sleutel;
- St. Jacobsgesticht, Grotekerksbuurt;
- (pag. 515) [FOTO] gebouw Effetha, doofstommen instituut;
- (pag. 523) [FOTO] Groothooft (vanaf Thor II), DFC;
[Merwepost 11 december 1926 nr. 33; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Leger des Heils, Riedijk (W. Gorter);
- (pag. 530) [FOTO] Harmonica-Kwarter P.G. BROX;
- (pag. 540) SCHILDEREN. WERKEN DER LEDEN. Deze winter-tentoosntelling van werken der leden van het Teekengenootschap Pictura is minder omvangrijk dan anderemalen, maar de belangrijkheid is er niet minder om. Ook het plaatsen kwam dit minder groote aantal inzendingen ten goede, de werken zijn over het algemeen bijzonder gelukkig gehangen en hinderen elkanderen niet, ook wel juist doordat zij vrijer van elkander gekomen zijn.
Het eere-lid van Pictura ROLAND LARY omt uit met een drietal gevoelige doeken 'Grootvader', 'Boschlaantje' en 'Stal'. Naast hem noemen wij REUS, wiens atelier weder een onuitputtelijke bron van schoonheid bleek te zijn. Het is heerlijk die oude bekende weder te geniten. Het lijkt of met de jaren hunne tonen verdiepen, hun stemmingen verinnigen. Prachtig is het stoerre
'Balkengat', het stevig coloriet van 'Noordendijk', heerlijk van vitaliteit 'Molens aan den Noordendijk'. Het 'Stilleven' pleit voor de oer-techniek van dezen picturiaal. 'Kruis of Munt' is een frappant staaltje van 's meesters knap teekenstift.
Van Anth. PIECK een verdroomd 'Stilleven', een poetische symphonie in blank mineur. Pieck's fijne humor straalt weer in het gedetailleerd, maar met veel liefde geschilderd 'Vlaamsche Processie'. Voorts een knappe droognaaldets 'Muziektent te Brugge'.
Leen VERHOEVEN heeft zich blijkbaar gebroken uit den wat sinistren stijl, waarin hij de laatste jaren scheen vastgeloopen - de vorige tentoonstelling wees reeds op een evolutie - en brengt met zijn uiterst knap geschilderde Dahlia's en 'Bloemen' iets geheel nieuws, dat door zijn frissche poezie verrast en boeit. Gladiolen lijkt wat erg koel geobserveerd.
S. WIJNHOVEN is een jong artist die enrstig werkt: nog niet geheel heeft hij zich van den invloed van een ouder collega los kunnen maken, doch vershcillende oorspronkelijke details wijzen er op, dat hij zich een geheel persoonlijken weg kiezen zal. Zijn aanleg belooft veel. Bepalen wij ons eerst bij stadgenooten, dan vinden wij van M. ADAMSE een fijntjes geobserveerd en beschreven Kinderkopje, lang niet het beste wat Adamse den laatsten tijd bracht, meer toch wel ontroerend. Het grotoe doek Campanula's doet meer denken aan en experiment, dan aan een voldragen kusntwerk.
Theo DIJKWEL zond een mooi doekje 'Ranonkels' met een fijntjes gedaan potje en een paar fleurige aquarellen 'Roozen' en 'Pioenen'. van R. KENNEDY een paar zeer vlotte aquarellen waarvan vooral 'Tuin' belangrijk is. Van Jan WITTENBERG, de man van de kleine afmetingen en de diepe emoties een prachtig 'Dood Vogeltje' een precieus Anthurium en een mooi doekje
Cactussen. Van Mej. Bieruma Oosting treffen wij een paar geestige houtsneden, Lucie van Dam van Isselt zond o.m. een fijn doekje Moederplantje. Stemming heeft ongetwijfeld van DUFFELEN's 'Sneeuw', Papavertjes met de ingevulde harde kleuren herinnert aan de manier waarop de jonge Duitsche schilders bij voorkeur werken. J.A. HERFST, die anders zoo
voornaam voor den dag pleegt te komen, was ditmaal niet erg gelukkig met zijn ietwat rammelend Stilleven ook het Duinlandschap van Chris LEBEAU, al heeft het sterk nerveuse momenten, kan ons als geheel niet zeer boeien. Van het moderne werk van Dirk van LUYM is vooral de actie-volle TREKKER van belang. Dirk NIJLAND's tragische humor straalt door in zijn bekende houtsneden 'Boerenbegrafenis' en 'Begrafenis te Brouwershaven'. 'Bajonet' is één nuance te opzettelijk om schrijnend te zijn.
Vol fleur en leven zijn de beide doeken van Anth. P. SCHOTEL; vooral de 'Haven van Volendam' is een prettig levendig geval. Het werk van Fritz WIMMER, een nieuw lid naar wij meenen, is meer rommelig dan mooil hij heeft de goede combinatie tusschen streek en pointille blijkbaar nog niet gevonden. Het eenige beeldhouwwerk op deze expositie aanwezig, is een
krachtige hardsteenen Bootwerkerskop van L. BOLLE. De tentoonstelling blijft tot en met 2 Januari a.s. geopend; is de komende Kerstweek niet een prachtig-gelegeneheid om te gaan genieten van goede schilderkunst? J.S.
- (pag. 545) gedicht Bokbier, de Sleutel;
[Merwepost 18 december 1926 nr. 34; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Kerstgedachten.
- (pag. 548) [FOTO] jubileum Nederlandsche Reisvereeniging (NRV) afd. Dordrecht, 15 jaart; blauwe zaal van Americain (v.d. Flier);
- (pag. 555) [FOTO] Dorus Rijkers, 80 jaar;
[Merwepost 25 december 1926 nr. 35; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Bij de jaarswisseling.
- (pag. 562) [FOTO] de nieuwe Dokbrug;
- (pag. 565) [FOTO] damkampioenen / prof. Drost;
- (advertenties o.a.) modemagazijn Berlage + L. Martignoni, schoorsteenveger;
[Merwepost 31 december 1926 nr. 36; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Leger des Heils (adj. van Noort);
- (pag. 581) [FOTO] nieuw Vereenigingsgebouw Eben Haezer (A.J. Scheurkogel);
[Merwepost 8 januari 1927 nr. 37; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Leger des Heils (barmhartigheidspost (op gevel: PICTURA))(de Dreu);
- (pag. 595) [FOTO] De Bazuin (P.H. Kwakernaat, D. Speets, D.M. Tonnis, R. Sell, E. Haagman);
- (pag. 597) [FOTO] PICTURA. ANT.P. SCHOTEL. In de zalen van het Teekengenootschap Pictura exposeert van 9 tot en met 30 Januari de kunstschilder Ant.P. Schotel een 47-tal van zijn werken, voor het meerendeel te VOLENDAM geschilderde olieverven. Men moet heel wat in zijn mars hebben om met een expositie, geheel bestaande uit eigen werken, te kunnen boeien,
want vaak wordt uit een dergelijke tentoonstelling een bepaalde werkwijze gedistilleerd die het genieten van het picturale werk niet bepaald bevordert. Dit is bij SCHOTEL niet het geval. Daarvoor is zijn talent te spontaan en te nerveus, karakteristieken die de schaduwzijde brengen dat de schilder vaak te vroeg losliet, soms niet meer dan een snelle impressie gaf waar een dieper verdroomen een rijper kunstwerk zou hebben geschapen. Maar de charme van de laaiende spontaniteit wint het toch; het werk boeit ondanks zwakheden. Knappe dingen bereikt SCHOTEL in zijn luchten en zijn water. Zijn luchten zijn stoer enn vol vitalitiet, het water op zijn doeken transparant en met mouvement. En in vele doeken laten zich durf en overtuiging waardeeren.
Bij het binnentreden van de tweede zaal vallen al dadelijk twee bijzonder grooten doeken op: een Interieur en 'Op den Dijk'; al bezitten deze beide werken vele kwaliteiten, brengen zij voortreffelijke details, als geheel zijn ze niet geslaagd, vermoedelijk wellicht doordat de schilder gedwongen was meer tijd aan deze doeken te besteden, dan hij gewoonlijk doet. De groote figuren hebben iets verstards gekregen; dit valt vooral op bij het weinig gelukkig gecomponeerde 'Op den Dijk'. Immers de drie personen, twee vrouwen en een man, houden niet het minst verband met elkander. Hoewel natuurlijk te apprecieeren is dat de schilder zijn gewone afmetingen heeft losgelaten voor doeken van museumgrootte zijn de kleiner werken meer gecomprimeerd en meer expressief. mooi van stemming bijvoorbeeld is het doek 'Grijze Dag'. Van de binnenlopende botters, een onderwerp dat SCHOTEL bij herhaling te Volendam koos, valt no. 5 op door uitmuntend geschilderd water; no. 25 in dit genre brengt een zeer levendige actie, inderdaad een krachtig doek. Zeer knap is no. 15 een havengezicht, waarop SCHOTEL verder inging dan bij zijn andere onderwerpen en het valt op hoeveel dit werk daardoor aan waarde gewonnen heeft. Dit doek wijst een richting aan die Schotel volgen
moest om nog meer beteekenis te krijgen. Een mooi werk is no. 36, een havengezicht, waarbij het aardig gedoe op den dijk vol poëzie en humor geschilderd is. Het groote huis, links op het doek zou nog een enkele toets kunnen verdragen. Bij de olieverven vinden wij voorts nog een raak genoteerd 'Houses of Parliamant' en ene zonnig gedaan 'Cap d'Ail'. Als geslaagd noemen wij nog het optismistische 'Mooie najaarsmiddag'. Voorts vinden wij bij deze expositite een paar goede tempera's en een vlotte, maar wat oppervlakkige teekening van Villefanche. Resumeerende 'n schilder, die werkt, zoekt en initiatief heeft en constant zal blijven groeien in zijn kunst. J.S.
- (pag. 602/603) [FOTO] pantserkruiser 'Sumatra';
[Merwepost 15 januari 1927 nr. 38; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Kippenbruggetje, Merwekade;
- (pag. 611) [FOTO] L.B.J. Moor, 90 jaar;
- (pag. 611) de Bazuin (P.H. Kwakernaar);
- (pag. 613) veilig verkeer (fa. J.B. Wolters);
- (pag. 621) [FOTO] adj. E.J. van Noort, naar Schiedam (Leger des Heils);
[Merwepost 22 januari 1927 nr. 39; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Meisjes- en Kinderhuis, Vest 57 (doorgangshuis);
- (pag. 631) [FOTO-Het overschot van de Minerva waarmede Zondag- op Maandagnacht de pui en etalage van het winkelpand Bagijnhof 56 vernield werd.]
- (pag. 631) MERWEPOST-SCRIPTA
VRIJDAG. Bij den overweg aan den Dubeldamschen weg had een kleine ontsporing plaats. De lijn Dordrecht-Zwaluwen was daardoor eenigen tijd versperd.
Donderdagavond hield dr. Van der Steen voor de Dordrechtsche Vrouwenclub een lezing over Algiers.
In de vergadering van de Schouwburgvereeniging werd besloten ten voorloopig niet tot liquidatie over te gaan, doch eerst de in Kunstmin te nemen geluidsproeven af te wachten.
ZATERDAG. Voor de afd. Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond hield mevrouw Marie Verhoeven-Schmitz een lezing over Het godsdienstige gehalte in de moderne letterkunde.
ZONDAG. Zondagavond reed een auto, bestuurd door D.K., die in staat van dronkenschap verkeerde, tegen een boom langs het Bagijnhof. De auto werd daarna geslingerd tegen het winkelhuis van de firma van CASPEL, waardoor winkelpui beschadigd en ruiten vernield werden. K. den de beide inzittende J. v. W en mej. J.O. liepen slechts lichte verwondingen op. Tegen K. is proces-verbaal opgemaakt.
MAANDAG. In het pand Wijnstraat 77 ontstond begin van brand. Met een Minimax van de politiepost aan het Groothoofd werd het vuur gebluscht.
Voor de leden van de Ned. Reisvereeniging hield de heer Adler uit Meran een lezing over Tyrol en de Dolomieten.
DINSDAG. Voor de Ned. Verg. van Huisvrouwen traden op mevr. Geertruida Poortenaar-van Vladeracken en Jan Poortenaar met oude volksliedjes.
WOENSDAG. Op de vrachtauto van de firma Van Dijk & Co, Lijnbaan, stond de 15-jarige J. v.d. H. De jongen viel achterover, doch bleef met de voeten aan de auto haken. Toen de wagen tot stilstand was gebracht, bleek dat de jongen slechts een onbeduidend hoofdwondje had opgeloopen.
In het Leger des Heils sprak commandant Wm.H. Howard;
- (pag. 634) [FOTO] DKC Quick (o.a. A. Talman);
[Merwepost 29 januari 1927 nr. 40; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- St. Catherina Kapel (FOTO: grafzerk grootouders Gebr. de Wit);
- (pag. 645) [FOTO] MTS-bond (W.C. Schoof, L. Dubourcq);
- (pag. 645) [FOTO] Jack London;
- (pag. 650) Ons Koor (A.C. Hazenbosch);
[Merwepost 5 februari 1927 nr. 41; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Richard van Helvoirt Pel, 25 jarig jubileum;
[Merwepost 12 februari 1927 nr. 42; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Montessorischool, Boogjes;
[Merwepost 19 februari 1927 nr. 43; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Societeit de Harmonie (I);
- (pag. 687) SCHILDEREN, tentoonstelling beeldhouwwerken;
- (pag. 689) [FOTO] Hierboven de zeven deelnemers aan de in N.A.B. gehouden biljartwedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht en Omstreken. Van links naar rechts de heeren: K. van Tol (2), C. Huisman (kampioen), H. Ouwehand (2), H. van Heeren (7), J. Schaap (4), J.F. Leermakers (5) en T. v.d. Vlies (3).
[Merwepost 26 februari 1927 nr. 44; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Carnaval, bal-masque G.K.K. + Nederland en Oranje;
- (pag. 701) JAN SLUYTERS. Naar wij vernemen zal van 6 tot en met 27 Maart in de zalen van het gebouw van het teekengenotoschap Pictura een expositite van werken van Jan Sluyters worden gehouden. De onlangs te Amsterdam gehouden tentoosntelling van werken van dezen kunstenaar werd bezocht door niet minder dan 10.000 personen;
- (pag. 701) MAISON DE LIEVER. De heer M. de Liever opende dezer dagen een nieuwe zaak in het huis STEEGOVERSLOOT 58. Waar voorheen de heer de L. aan de Voorstraat een zaak voerde in dames-maatwerk de dames-confectie, heeft hij zich thans ook geinstalleerd voor heerenkleeding. Echter is daarmede de afdeeling damesconfectie vervallen. De zaak biedt een enorm uitgebreide collectie fransche en Engelsche stoffen, die het komend seizoen toonaangevend zullen zijn. De heer DE LIEVER is bekend om zijn voortreffelijke coupe voor dameskleeding en waar de heerencostuums zullen vervaardigd worden naar verbeterd Engelsch systeem, zal Maison de Liever zich ongetwijfeld ook spoedig in een even uitgebreide heeren clientle kunnen verheugen.
[Merwepost 5 maart 1927 nr. 45; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Societeit de Harmonie (II); In 1808 werd deze vrijheid tot den Dinsdag uitgebreid. Deze welwillendheid kon echter niet aller vrouwenhart vervwerven, zoodat wij aangeteekend vinden, dat den 25sten Mei 1805 de heer J.H. v. L. op verzek van zijn huisvrouw als lid geschrapt werd. In 1807 kwam er groote beweging in de gemoederen der.....etc.
GROEPSFOTO - ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1896 - H. de Jong, dr. Th. Stoop, van den Hoogen...J. den Bandt, J. Vriesendorp, Fred. C. Dura, I. Salomonson, J. de Reus, Bouvy, Heins (gerant), mr. Eekhout, bar. van Wassenaar, Maas, Mr. A.C. Crena de Iongh, Nico ROODENBURG, H.F. Onderwater, J. van Wageningen, P.J. de Kanter, A.H. Nebbens Sterling, J. de Koning, mr. J.C. Stoop, F. Herman van Gijn, L.C. van Oldenborgh, knechts societeit, D. Kuipers, W.M. Roodenburg, A.P.H. de Vos, J.R. de Koning, N.W. van Herwaarden, G.J. van der Elst;
- (pag. 717)(advertentie) kleermakerij W.H. van Wel, Vlak 2 tel 586, costuums vanaf f 85 tot f 130 abonnementen;
- (pag. 718) EEN OUDE FIRMA IN NIEUW GEBOUW. Met de opening van het nieuwe gebouw van Spierdijk's Meubelmagazijn op Wownsdag jl werd het moment ingeluid, dat Dordrecht weer een kapitaal winkelpand rijker is geworden. Kort nadat de wimpel geheschen werd hadden wij gelegenheid om het interne van het gebouw inoogenschouw te nemen, waarbij wij tot de conclusie kwamen, dat hier alles gedaan werd om het den koopers zoo geriefelijkmogelijk te maken. Aan de Voorstraat-zijde van het gebouw wordt het ruime portiek geflankeerd door flinke etalage-ruimten, waarachter zeer overzichtelijk de meubelen...etc.
- (pag. 718) SCHILDEREN. JAN SLUYTERS. In de zalen van het vereenigingsgebouw van het teekengenootschap Pictura exposeert Jan Sluyters een veertig olieverven en dertien aquarellen en teekeningen. Deze tentoonstelling is voor hen, wien de capaciteiten van dezen artist onbekend mochten zijn, al zeer overtuigend. De zeldzame beteekenis van dezen kunstenaar laat zich dadelijk....etc....portret Jan Musch, Koningsplein, haven van Rotterdam....etc. [afbeelding: Jan Sluyters 'mijn vader']
[Merwepost 12 maart 1927 nr. 46; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- K.D.S. 1902-1927, politie vereniging;
[Merwepost 19 maart 1927 nr. 47; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Societeit de Harmonie (III); [FOTO - Bagijnhof]
- (pag. 743) gebr. Gerzon show;
- (pag. 745) [FOTO] Feijenoord;
[Merwepost 26 maart 1927 nr. 48; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Burgemeester Dordrecht;
[Merwepost 2 april 1927 nr. 49; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Onze Rivieren (FOTO - Merwede vanaf de Staart);
- (pag. 773) SCHILDEREN. Pictura. Zoo is dan weder de voorjaarsexpositie van weken van leden van het Teekengenootschap Pictura opengesteld. De tentoonstelling is minder uitgrebeid dan andere jaren, hetgeen het voordeel oplevert dat de werken losser hangen. Het plaatsen is ditmaal zeer gelukkig geschied, een enkele uitzondering daargelaten. Van het eere-lid Roland LARY een breed-opgezet 'Boerenerf' en een kleiner doek 'Hortensia's'. Een van de meest opmerkelijke doeken is het groote doek van H. CHABOT: 'Boeren'; prachtig is dit oeuvre van compositite, expressief en ontroerend ieder der drie boerentypen. ook uit zuiver coloristisch oogpunt beschouwd is 't doek zeer interessant. Van Jan SLUYTERS als 'n kostbaar souvenir aan zijn schitterende tentoonstelling van eenige weken geleden, een viertal doeken. 'Het Zusje' ontroert door de zuivere visie op deze lieve idylle: de 'Baby' (no. 74) is een juweel van intieme poezie. Van M.P. REUS het sappige 'Wantij' en een stemmingsvol 'Voorstraatshaven'. Van ADAMSE treffen wij hier aan de bekende teekening 'Schedels' en teekeningen van een vrouwekop en een kinderkopje, uitvoerig behandels als Adamse's werkwijze is. Boven deze werken staat het fijn-gevoelige doekje 'Bloemen' met de simpele lieve bloemen, fresia en Fransche margrieten. Onder de neiuwe namen treffen wij ook mej. Gesina BOUVÉ; van haar 'n teekening 'Berusting' met mooie expressieve handen en een geestige waterverfschets 'baby' vermoedelijk op Sluyters geinspireerd, maar tegen dezen schilder houdt mej. Bouvé het nog niet uit. Jhr. M. DITTLINGER is voortreffelijk vertegenwoordigd door een interessant 'Coin de salon de fete', waarvan het visionaire fond uiterst knap gedaan is. Zweeft hier niet de geest van een poe rond?
Het 'Slotje' heeft prachtig-gevoelige partijen. Jammer dat in het 'Berglandschap' een wat traditoneel behandeld paardje het geheel komt schaden. Van G. van DUFFELEN een rkachtig doek 'Gepulkte Zwaan' dit arme bloederige dier is wel een zeer tragische figuur. Van Theo DIJKWEL een mooi mysterieus 'Waterlelies'. Van Wout van HEUSDEN een krachtig naakt, conscientieus opgebouwd. KENNEDY zond een breede 'Mannekop' en eenige kleine teekeningen. Van fijne humor zijn de beide kleine olieverven van Anton PIECK'Groot hemelrijk te Amsterdam' en 'Groentenwinkel'. 'Tulpen' van C.E. SCHLUTER is een fleurig doek; de beide doeken van Anth. P. Schotel zijn vlot en gevoelig geschilderd. M.J.P. STRAASHEYM, die lang op het appel ontbrak, exposeert een fijn getoond, zuiver aangevoeld stilleven. De compositite is gelukkig. Van Jan WITTENBERG's houtsneden valt vooral het mooie 'Jong eendje' op. S. WIJNHOVEN zond vier breedgepenseelde olieverven. Jammer was dat zijn verdienstelijk 'Slootje' juist naast 'n doek van REUS kwam te hangen. Behalve het pictutale werk vinden wij nog een ranke bronzen zeezwaluw van L. BOLLE [1879-1942] en een krachtigen arbeider in beton van denzelfden houwer.
De tentoonstelling blijft tot 1 mei a.s. geopend; een bezoek is zeer aan te bevelen. J.S.
[Merwepost 9 april 1927 nr. 50; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Drie kruisen (Rembrandt-ets);
- (pag. 780/781) Kunst Na Arbeid (FOTO - H.C. Meijer);
- (pag. 787) Ludwig van Beethoven
[Merwepost 16 april 1927 nr. 51; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- advertentie: W.H. van Wel, Vlak 2;
- D.W.V. [=Dordrechtse Winkeliers-Vereeniging]; Het bestuur E. Snijders, J.P. Waalwijk van Doorn, I. van Huiiden, A. Camerling, A.J. Kraai, H.B. IJdo Ezn, W. Verheul, A. Visser, C.D. Groeneveld, J. van der Straaten, J. van Donkelaar, T. van Weering;
- (pag. 794) [FOTO] Vischstraat;
- (pag. 799) [FOTO] Nederland en Oranje 1887-1927;
- (pag. 801) J.O.Z. (o.a. C.J. Minnebreuker, A.B. Wolst);
[Merwepost 23 april 1927 nr. 52; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

Laatst gewijzigd: mei 2008.