Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: collectie M. van Pelt (2)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 148
Inventarisnummer: 87


2 Verspuy's Modemagazijnen (jan. 1946)


(184) Verspuy's Modemagazijnen
Dordrecht Groenmarkt 39
telefoon 6463 giro 190215 bank: Rotterdamsche Bankvereeniging N.V.


Dordrecht, [...]
Inzake Wolsink

Op verzoek van de vrouw van ex-agent Wolsink deel ik
hierby myn ervaringen met genoemde agent tydens de bezetting mede.
Aanvankelyk stond ik wantrouwend tegenover W., aangezien
onze Inlichtingendienst my voor hem gewaarschuwd had als een dergenen
by de Politie, waarvoor ik op myn hoede moest zyn.
Ongeveer najaar 1944 heeft Wolsink vermoedens gekregen,
dat ik by de Illegale Verzetsbeweging was en zocht kennelyk nader
contact. Ofschoon ik met hem geen belanryke zaken behandeld heb, door-
dat ik in den regel reeds eerder inlichtingen had ontvangen via [Harry] Evers,
die optrad als spion by de Duitschers, heeft W. in dien tvd herhaal-
delyk getracht te helpen of inlichtingen te verstrekken o.a. de voor-
genomen arrestatie van de Heeren Mr. Kröner en Mr. Boeke.
Ook behoorde W. tot de 7 vertrouwden, die op bevel van den
Ortskomandant omstreeks Januari 1945 de geheime opdracht hadden, jongelui
die hen verdacht voorkwamen lid van de Ondergrondse te zyn, te
fouilleeren,. aan te houden en by de Feldgendarmerie of Pol. Pol. te
brengen. Deze opdracht heeft hy welbewust gesaboteerd.
Reeds tydens de bezetting heeft W. my meermalen zyn spyt
betuigd deel te hebben genomen aan het werk der Pol. Politie. Hy zou
"op bevel" van zyn superieuren gehandeld hebben.
over zyn gedragingen vóór het bovengenoemde tydperk
kan ik weinig of neits verklaren, aangezien ons contact toen te oppervlakkig was.
Dordrecht, Januari 1946.
H. Verspuij

Laatst gewijzigd: oktober 2023.