Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Tekengenootschap Pictura: tentoonstelling Roland Lary 1915-1916 (en 1920)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 268 (stukken hulde R. Larij), 390 (catalogus 1915/1916 en 1920), 565 (toespraak 1930)

** scans verkrijgbaar**

(transcriptie: E. van Dooremalen)

stukken hulde Roland Larij/Lary 1915

Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 268


Stukken hulde Roland Larij/Lary 1915

 • (gedrukte catalogus) Eere-Tentoonstelling Roland larij 22 dec. 1915-16 jan. 1916, toegang f 0,25;
  (in potlood: Eerecommitte Jan Veth, J. Toorop, Hidde Nijland, v. Bilderbeek)(in potlood: 55 jaar lid, meermalen voorzitter, v. 20 jaar .. jongeren ... bracht; Pictura ... voorzitter geweest ...; 70 jaar eeregroep;)

 • (tekst bandversiering) [vervalt] Dordrecht October 1915
  L.S.
  In aanleiding op de hierbijgaande circulaire, deelen wij U mede, dat besloten is, om elk werkend lid de gelegenheid aan te beiden een ontwerp te maken voor de bandversiering.
  De maat der portefeuille is vastgeesteld op 62 hoog x 47 cm breed.
  Wij stellen ons voor om de opdracht op het binnenblad te schrijven, zoodat dus de ontwerper der bandversiering daarmede geen rekening behoeft te houden.
  De ontwerper moet tevens aangeven van welke stof hij de portefeuille zou wenschen uitgevoerd te zien.
  Alle ontwerpen zullen ter beoordeeling worden voorgelegd aan de Commissie van uitvoering aan wie de beslissing blijft welk der ingekomen ontwerpen zal worden uitgevoerd.
  Mocht onder de ingekomen ontwerpen geen zijn, dat aan de te stellen eischen voldoet, dan zal de Commissie het rect hebben de versiering aan een bekend sierkunstenaar op te dragen.
  Alle ontwerpen moeten vóór 15 November worden gezonden aan den Secretaris van Pictura.
  Elk ontwerp moet onder 'Motto' worden ingezonden met bijvoeging van verzegeld couvert waarop hetzelfde 'Motto' en waarin naam en woonplaats v/d ontwerpen zijn vermeld.
  Na de beoordeeling zullen deze couverts eerst worden geopend.
  De ontwerpen moeten op ware grootte zijn.

 • (geschreven tekst) Van 23 December 1915 tot en met 16 Jan. 1916 zal te Dordrecht eene eeretentoonstelling gehouden worden van werken van Roland Larij, ter gelegenheid van den zestigsten verjaardag van den artiest en van zijn veertigjarig lidmaatschap van het oude teekengenootschap 'Pictura'. In de commissie tot organisatie der expositie, welke onder het eerevoorzitterschap staat van den Burgemeester van Dordrecht, den Heer H.J. Wichers, hebben ondermeer zitting Dr. Jan Veth en de schilder Jan Toorop.
  het mooi belichte expositiezaaltje in het gebouw van het Genootschap aan de Voorstraat herbergt de keuzecollectie zijner werken.
  Den 22en December zal de tentoonstelling in het bijzijn van genoodigden met eenige plechtigheid worden geopend en den 23en voor het publiek toegangelijk zijn.
  Larij werd den 22en December 1855 geboren, ontving zijne opleiding van zijn 18en tot zijn 23en jaar aan de academie te Antwerpen, gedurende welken tijd hij van de koninklijke subsidie genoot. Alle genres behalve de weergave der zee heeft hij beoefend. Hij koos zijne onderwerpen in de omstreken van Dordrecht, Katwijk en Drenthe, terwijl hij zich in de laatste jaren bijzonder aangetrokken voelt tot Heeze, waar hij weergeeft het zwogende leven van het landvolk op den schamelen grond van Noord-Brabrant.

 • (naamlijst/adressenlijst) De WelEdel Gestr. heer Dr. Jan Veth, Bussum;
  Den WelEdel gestr. heer Hidde Nijland, Koninginnegracht 36 Haag;
  Den WelEd. Heer W.H. van Bilderbeek alhier;
  De e; Edelgestr. Heer Mr. J.C. Stoop alhier;
  WelEdel Heer P.J. de Kanter, alhier;
  WelEdel Heer C.G. 't Hooft, Amsterdam;
  WelEdel Heer D. Brand Azn, alhier;
  WelEdel Heer A.J. Lebret alhier;
  WelEdel Heer C.H. Lebret;
  Jonkvrouwe M. Reigerman, Breda;
  Adrs. Schotel Wijnstraat;
  Willy Sluiter, Laren Noord Holland;
  J.A. Stoop, Huize Simpang, Gogelweg Haag;
  Mej. Willink, Laren N.H.;
  van Pesch, Laren N.H.;
  S.M. Hugo van Gijn alhier;
  Wel Edel gestr. Heer Mr. J.C. van Overvoorde, Leiden;
  E. Boonen van Bleiswijkstraat A49 Haag;
  L.C. van Oldenborgh, alhier;

 • (kaartje) Aan den Heer L. Verhoeven Secretaris van Pictura
  Geachte Heer,
  Ik hoop het genoegen te hebben de opening van de Tentoonstelling 'Larij' bij te wonen.
  Een poos geleden had ik reeds opdracht gegeven aan den Heer Weekhout, bloemist Steegoversloot te Dordrecht een kleine bloemen hulde voor Larij des morgens van den 22ste bij hem aan huis te bezorgen, maar misschien is het beestelijken die bloemen des middag in Pictura te geven dan zou ik dat zelf kunnen doen. Mocht U het met mij hierover eens zijn zou het dan te veel van Uw goedheid gevraagd zijn als ik U vroeg uit mijn naam uwe orders aan den Heer Weekhout te willen geven? Als U hem dan maar zeggen wilt hoe laat hij de bloemen ter bestemder plaatse moet bezorgen dan zal ik ze daar wel vinden. Mijn kaartje en dat van mijn dochter zijn er bij gevoegd.
  met vriendelijke dank voor Uwe moeite Hogachtend, Mevrouw Van Oorschot-v.d. Sande Lacoste;

 • (briefkaart 16-12-1915) Den Heer Leen Verhoeven, gebouw Pictura, Voorstraat alhier;
  Dordrecht 16 December 1916(!)
  Waarde Heer Verhoeven,
  Worden door eere-catalogi geadresseerd aan hen die tot het fonds Larij bijdroegen en geen lid van Pictura zijn of zal ik dit doen.
  Wil mij dienaangaande even berichten.
  De Heer H.B. de Roo van Capelle moet in het eerste geval ook een exemplaar ontvangen.
  In afwachting van u, Groeten J. v. Wageningen;

 • (briefkaart 1-12-1915) Vereeniging Pictura voor tentoonstelling Roland Larij Dordrecht;
  (Mij De Veluwe Nunspeet - Veluvine en vernissen) Nunspeet, 17 December 1915,
  Vereniging PICTURA voor tentoonstelling Roland Larij, DORDRECHT.
  Mijne Heeren,
  Wij zenden U heden als vrachtgoed ongefrankeerd een kist, bruto 88 kg, inhoudende een schilderij, die wij na gebruik gaarne franco terugontvangen. Hoogachtend, Mij DE WELUWE M.G. Lohman, directeur;

 • (briefje 7-12-1915) Dordrecht 7 December 1915;
  Waarde heer Verhoeven
  Naar aanleiding ... Courant voor modellen het volgende
  Mij komt van de toegezegde f 500 ter dekking van het voornamelijk nadeelig saldo f 224 zoodat er voor modellen en f 275 beschikbaar is waarop f 200 gebruikt Er blijft dus nog f 75 ter verwerking voor er over wil daar mede rekening houden eenige zuinigheid lijkt mij gewenscht.
  Groeten, J. v. Wageningen;

 • (briefje aan krant dec. 1915) Dordrecht December 1915;
  Aan de Redactie, Wel Ed. Heeren
  Van 23 December 1915 tot en met [-] Januari 1916 zal alhier een eere tentoonstelling van werken van Roland Larij worden gehouden, en doe ik hierbij een beroep op uwe welwillendheid met u te verzoeken in uw geacht blad ter plaatse waar u zulks het meest geschikt acht een woord van aanbeveling voor deze expositie te willen plaatsen.
  Ingsloten zult er enkele gegevens vinden die u daarbij van dienst kunnen zijn.
  U bij voorbaat dank zeggend, Hoogachtend,
  Namens de uitvoerende Commissie der Lary tentoonstelling;
  +
  1. Aan de Redactieleden Nieuwe Rotterdamsche Courant Afdeeling Letterern en Kunst R dam;
  2. Aan de redactie van het Vaderland Afdeling Letteren en Kunst 's Gravenhage;
  3. Den Wel Ed. Heer C.L.E. van Dantzig Nieuwen Havenstraat A83 Haag;
  4. De redactie der Amsterdammer Weekblad voor Nederland onder redactie van Prof. Mr. J.A. van Hamel, Amsterdam
  5. Aan de redactie van [-]
  Dordrechtsche Courant, Dordrechts Nieuwsblad;

 • (kladnotities) Niet opmaken waarom gegarandeerd voor Cliche zorgt Schotel;
  Jan VETH inleiding schrijven en een teekening maken door Reus.
  ;Catalogus zullen de heeren H.A. Reus, Sparnaaij en Adr. Schotel van advies dienen;
  De heer Schotel geeft toelichting aangaande portefeuille naar aanleiding van zijn onderhandeling met Jan VETH. De opdreracht is gegeven ad +- f 50 in de opdracht geen namen;
  RECLAME - verschillende couranten Hotel v. Dijk te Heeze, trams alhier Korthals stelt voor Sluiter te vragen een reclame te teekenen, Gevraagd 17/11;
  In overweging nemen 'n paar dagen kosteloos;
  receptie - Zoo eenvoudig mogelijk Larij en zuster afhalen wanneer ieder aanwezig - Jan Veth toespreken daarna Burgemeester openen;
  Tollens vragen 'n kiek maken, H.A. Reus zorg er voor;
  KORTHALS vraagt 'n feestavondje - waar dan ook de portefeuille zal worden ....;
  Penningmeester niet van ...;
  Thans f 4700,-- bijeen;
  SLUITER vragen wanneer hij meent dat vrienden uit Heeze ook willen bijdragen dan hij behandelen (gevraagd) Voorzitter, kan ik nu Burgemeester vragen einde deze of tegen volgende maand 'n gecombineerde vergadering te houden (Ja);
  INVITATIES in welke wijze en wie behalve de leden - pers; familie v. Larij, Besturen v. Ver. waarvan L. lid is, muziekver enz;
  VLAG - moet de vlag uitgestoken worden;

 • Tegenwoordig ter vergadering (buitengew. Algem) op 29 Sept. 1915 ter bespreking herdenking Larij's 60e verjaardag en 40 jarig lidmaatschap v. Pictura
  J. v. Wageningen, Leen Verhoeven, L. Sparnaaij, Wittenberg, M. [Marinus] Adams, P. van der Rest, R. [Reinier] Kennedy, A. Schotel, H.A. Reus, Johs. van Nugteren, B. van Bilderbeek;

 • (briefje dec. 1915) Dordrecht December 1915;
  Den [-]
  Het Eere zoomede heb uitvoerende Comité, beiden onder eerevoorzitteschap van den Heer WICHERS tot het houden eener eeretentoonstelling van werken van Roland Larij, ter gelengeheid van zijn zestigste verjaardag en veertig jarig lidmaatschap van Pictura hebben het genoegen U en uwe dame uit te noodigen tot het bijwonen der opening dier tentoonstelling op Woensdag 22 December a.s. der namiddag ten twee uur in het gebouw Pictura Voorstraat alhier.
  Zij zal vanaf den 23sten voor het publiek toegangelijk zijn en zal U onder aparte enveloppe een feestcatalogus worden toegezonden.
  Het is der commissie aangenaam u te berichten dat de som die zij zich voorstelden bij een te brengen tot een fonds Larij, ruimschoots is bijeengekomen, en dat daaruit van den artiest gekocht zal worden het doek 'Ploegossen' ter plaatsing in Dordrechts Museum de betaling te doen geschieden met een polis van lijfrente.
  U dankend voor uwe medewerking en dus, Hoogachtend
  Namens beide comites voornoemd

  (C.G. 't Hooft Directeur Museum Fodor Roem Visscherstraat N. 19)

 • (brief) Teekengenootschap PICTURA Dordrecht, 29 September 1915
  In de heden gehouden Buitengew. Algem. Vergadering van Werkende Leden van bovengenoemd Genootschap werd met Algem. stemmen besloten onzen tegenwoordige voorzitter den heer ROLAND LARIJ ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag op 22 Decbr. a.s. en zijn 40 jarig lidmaatschap v. Pictura te huldigen.
  In dezelfde vergadering werd U benoemd tot Eere Voorzitter van het Eere Com. en der Commissie van uitvoering.
  Als leden van het Eere Comm. werden verder benoemd de heeren: W.H. v. Bilderbeek, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Hidde Nijland, Jan Toorop, Dr. Jan Veth.
  Alle Eereleden van Pictura.
  In de Commissie van uitvoering werden gekozen de heeren: G.N. Korthals, J.F. v. Oldenborgh, H.A. Reus, architect; M.P. Reus, kunstschilder, Willy Sluiter, kunstschilder, Adr. Schotel, L. Sparnaaij, J. v. Wageningen, Jan Wittenberg en ondergeteekende.
  Om tot spoedige uitvoering onzer plannen te kunnen geraken, zal het ons aangenaam zijn te mogen vernemen of U Uwe benoeming aanneemt.
  Wij hopen een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen en verblijven met verschuldigde.
  Hoogachtend het bestuur v. Pictura, Leen VERHOEVEN, Secr.;

 • (brief) Teekengenootschap PICTURA Dordrecht
  Eere Tent. en Album.;
  Beide zaken kosten geld - waarde leden aanbieden moeten ook zij betalen
  Eerst vragen of vergadering in principe tot huldiging bereid is.
  Zoo ja dan voorstellen om onderling geld bijeen te brengen (+- f 200);
  ter bestrijding der volgende kosten:
  Vracht en verzekering en emballage der op te vragen werken;
  Drukloon - Advertentiekosten enz Catalogie, versiering zaal enz, Band voor 't Album, Het hangen afnemen en inpakken is voor rekening van Pictura.
  Met bijeengebrachte geld is als 't ware een waarborg fonds Ten goede van dit fonds komen dan de Entrees en verkoop catalogie, alsmede eventueele provisie, daar dit niet ten goede mag komen aan Pictura;
  Blijkt na afloop der Tent dat er geld over is, dan zou dit gebruikt kunnen worden voor een diner dat we Larij aanboden waarvan voor zoover mogelijk alle inteekenaren op 't waarborgfonds gratis mede aanzaten en verder ieder lid met introducies tegen betaling van zeker bedrag der couvert kon deelnemen;
  Om tot uitvoering te geraken moet er zijn een Commissie van uitvoering, waarvoor wordt voorgesteld, het Bestuur (zonder Larij) aangevuld met (M.P.) Reus als oudsten Dordtschen schilder en Willy Sluiter als oud vriend v/d jubilaris.
  Naast die Commissie zouden we willen benoemen een Eere Commissie waarvoor worden voorgesteld, de Ereleden Dr. Jan VETH, Jan TOOROP, Hidde NIJLAND, Dr. Kiewiet de JONGE, W.H. v. Bilderbeek met als eere voorzitter de Burgemeester.
  In overweging nemen Larij event. een diner aantebieden.
  Trachten zooveel geld bijeen te brengen dat er op de Tent. der zijner werken kan worden aangekocht om aan t Museum aantebieden (voorstel B.v.B.)

 • (artikel krant DE HOFSTAD Artistiek Weekblad voor Nederland 1-1-1916) Eere-tentoonstelling Roland Lary, Pictura Dordrecht;

 • (30 October 1915) VERTROUWELIJK Dordrecht, 30 October 1915;
  L.S.
  Zooals U wellicht bekend zal zijn, herdenkt onze tegenwoordige Voorzitter, de Heer ROLAND LARY, den 22e December a.s. zijn 60e verjaardag terwijl hij ook 40 jaren werkend lid van ons Genootschap is.
  Deze beide feiten zullen volgens besluit der Buitengewone Algemeene Vergadering van 29 September j.l. worden herdacht door het houden eener EERE-TENTOONSTELLING van werken van den Jubilaris en door hem als blijvend aandenken eene portefeuille met Teekeningen en Aquarellen, vervaardigd door de overige leden, aan te bieden.
  Om tot aller instemming en medewerking te geraken, zal het o.i. wel onnoodig zijn om op te sommen het vele dat Pictura aan LARY verschuldigd is.
  Wij verzoeken U dan ook beleefd door omgaande terugzendig van de hierbij gaande briefkaart, aan ons te melden of wij op uwe gewaardeerde medewerking mogen rekenen.
  De maat der teekening of aquarel is met inbegrip van passe-partout of carton vastgesteld op 60 x 45 cM.
  U gelieve uwe bijdrage voor of uiterlijk op 10 December in te zenden aan den Secretaris ondergenoemd.
  Tot dekking der kosten werd besloten, door een vrijwillige inschrijving een garantiefonds te vormen. Op bovenbedoelde briefkaart kan door U het bedrag worden genoemd dat U eventueel voor dit fonds beschikbaar wenscht te stellen.
  Eere-Voorzitter: H.J. Wichers, Burgemeester van Dordrecht.
  Eere-Commisie: Dr. Jan Veth, Voorzitter, W.H. van Bilderbeek, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Hidde Nijland, Jan Toorop.
  Commissie van Uitvoering: J. van Wageningen, Voorzitter, G.N. Korthals, J.F. van Oldenborgh, H.A. Reus, M.P. Reus, Adr. Schotel, Willy Sluiter, L. Sparnaay, Jan Wittenberg, Leen Verhoeven, Secretaris
  +
  (v. Buul Salaris Catalogus, hoe met hem die wel finant. bijdragen doch geen teekening geven)

 • (De Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij 12 Nov. 1915) Den Weld. Heer L. Verhoeven Secr. Teekengen. Pictura;
  M.H.
  De gegevens waarover wij beschikken voor den catalogus van den heer Roeland Larij zijn niet voldoende om een nauwkeurig prijsopgave te doen. Wij kunnen het dus slechts een voorloopige begrooting noemen.
  Wij zenden U hierbij een model hoe wij de catalogus dachten nl. op simili japon papier.
  De kosten voor zoo'n werkje zouden behalve de cliche's bij een oplaag van 200 exemplaren begroot kunnen worden op f 25,-
  Hierbij ook een modelboek voor de papiersoorten.
  Hoogachtend, Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij ...;

 • (briefkaart 11 Nov. 1915) (Afzender: Singel 278) den Heer Leen Verhoeven adres 'Pictura' Voorstraat alhier
  Dordrecht 11 Novb. 15;
  Mijnheer,
  Hieronder deel ik U mede dat ik tot mijn spijt verhinderd ben de vergadering van Vrijdag 12 Novb. bij te wonen.
  Hoogachtend, J.F. van Oldenborgh

 • (kladnotities in potlood) H.J. Wichers, eere voorzitter; Hidde Nijland Koninginnegr. 36; Dr. Jan Veth Bussum; Dr. H.J. Kieiweet de Jonge, Jan Toorop, Nijmegen; W.H. v. Bilderbeek; Willy Sluiter; M.P. Reus; H.A. Reus, aangenomenn; Adr Schotel, aangenomen; G.N. Korthals, J. v. Wageningen; L. Sparnaaij, Jan Wittenberg; Leen Verhoeven, v. Oldenborgh, Nijland f 25,-

 • (kladnotitie in potlood) Dordrecht September 1915
  L.S.
  Zooals U wellicht bekend zal zjn, herdenkt onze tegenwoordige voorzitter de heer Roland larij den 22e December a.s. zijn 60e .....Op bovenstaande briefkaart kan door U het bedrag worden genoemd dat u eventueel voor dit doel wenscht beschikbaar te stellen ...

 • (briefkaart) (afzender: Hidde Nijland, Koningsgr. 36 Den Haag) Heer Leen Verhoeven Voorstraat 148, Dordrecht
  Wel Edel geb. Heer, Gaarne zal ik u ontvangen en over de zaak Larij spreken, ben echter deze week geheel bezet en moet op reis, zal dus na retour mededelen wanneer ik thuis ben. Er is gelukkig nog tijd genoeg.
  Met ... groet Hidde Nijland;

 • (briefkaart) (afzender: C. [Coen 1883-1963; stichtingcoenvanoven.nl] van Oven Kamer 9 Fort Nigtevecht) M.L. Verhoeven Secr. Teekengenootschap Pictura (Voorstraat Dordrecht) p.a. Dr. G. Munser Voorstraat Harlingen
  Amice, Ik kon natuurlijk niet op de verg[adering] komen waarop de hulde van Larij besproken werd maar wil gaarne eens van je vernemen wat de precieze datum is en wat jullie plannen zijn Zou je die dat eens willen schrijven.
  Bij voorbaat dankend en niet beite groeten(?) C. van Oven, Kamer 9 Fort Nigtevecht;

 • (briefkaart) (afzender Boert Kl. Berg Eindhoven) Aan den Heer L. Verhoeven Sec. van Pictura te Dordrecht
  Aan den Secretaris v. Pictura
  M.
  Tot mij spijt ben ik verhinderd ter vergadering te komen. Ik betuig mijn volle instemming in zake huldiging R.L. en gaarne zou ik vernemen wat voor besluiten er genomen zijn.
  Hoogachtend Mevr. C. Boert-de Breuk, Kl. Berg, Eindhoven, 28.9.'15;

 • (brief) (W.B. Smit Slikkerveer)
  Slikkerveer 10 Nov. 1915
  den Heer Leen Verhoeven Secrs. Pictura Dordrecht
  M.H.
  Ingesloten de briefkaart warbij ik f 10 toezeg voor bijdrage jubileum Larij.
  tot mijn leedwezen heb ik geen teekeningen of aquaurel. Ik werk momenteel alleen in olieverf. Ik heb wel een aquarel in lijst circa 60 x 80 cm buiten..ks(?) lijst. Die zou ik kunnen inzenden op de a.s. tentoonstelling Pictura ziet u er dan wat in om het werk aan de collectie Larij toetevoegen, dan ga ik accoord!
  Hoogwachtend W.B. Smit, (een briefkaart);

 • (gedrukt) TARIEF voor het aanplakken van biljetten op de aanplakborden en zuilen der gemeente Dordrecht, pachter H.J. GORDIJN, Groote Spuistraat 16-18;

 • (briefkaart 14-12-1915) (afzender: J. van Wageningen) Aan W. Ed. Heer L. Verhoeven Gebouw Pictura alhier
  Dordrecht 14 Dec. 1915
  Waarde Heer Verhoeven
  De uitnoodigingskaarten zijn geschreven en zullen Donderdag worden verzonden.
  Ik heb er nog een dertig tal over indien gij die nog kunt plaatsen wil ze dan even laten halen.
  Groeten, J. van Wageningen

 • (brief) Den Haag 12 Dec. '15
  Geachte Secreatis,
  Tot mijn leedwezen ben ik wat laat met m'n bijdrage voor de portefeuille van den Heer Roland larij, doch ik hoop niet te laat.
  Hen ik goed begrepen dat de maat van 60 x 45 niet te boven gegaan moet worden en dat eene kleinere inzending ook welkom is? Wanneer ik niets van U hoor zal ik maar denken dat de zaak zoo in orde is. Intusschen .. u dank nog voor de rectificatie v/d catalogus.
  Met groeten, Hoogachtend, G. de Zoete

 • (brief) Aan het bestuur van Pictura
  Dit portret moet indien het voordeelig wil uitkomen vooral niet te hoog hangen, liefst niet hoger dan manshoogte en vooral een weinig voorover hellende.
  Mevr. Van Oorschot;

 • (brief) Dordt, 14 Dec. '15
  Geachte Heer,
  In antwoord op Uw geeerd schrijven deel ik U mede dat het mij best schikt dat de Firma Bosman in den loop van deze weeek het schilderijtje (door R.d larij) komt halen.
  Hopende dat de Tentoonstelling van de werken van bovegen. schilder naar wensch mag slagen noem ik mij
  met de meeste achting E. Lebret Giltaij;

 • (kaartje) ... 14 December 15
  Mijnheer !
  In antwoord op Uwe letteren van 12 dezer us dienende, dat de Heer Bosman kan komen om het schilderij van den Heer Larij aftenemen en voor de reparatie medetenemen.
  Ik dacht dat ik in mijn vorig schrijven van U verzocht de waarde te bepalen voor de verzekering. Taxatie is moeijelijk.
  Laten wij dan de waarde op vijfhonderd Gulden bepalen, wanneer de Commissie zich daarmede kan vereeningen. Hoogachtend
  S.M. Hugo van Gijn;

 • (kaartje) Aan den Sec. v. Pictura
  Geachte Mijnh. Verhoeven
  In antwoord op uw briefkaart moet ik U schrijven dat ik nooit een bijdrage (teekening of aquarel) U heb toegezegd, alleen een geldelijke bijdrage tot dekking der onkosten van de tentoonstelling (f 5) tot mijn groote spijt heb ik niets geschikt voor de portefeuille anders zou ik het zeer zeker ...enken.
  Hoogachtend G.E. Boest-de Breuk, Eindhoven 14.12.15;

 • (kaartje) Weledele Heer !
  Hierbij de Teekening welke ik gaarne voor het U bekende doel afsta. Mag ik U er op attent maken, dat de meester zelf eene uitstekende reproductie van de teekening bezit, en kan de cliché wellicht ditmaal van dienst zijn, als U kunt ontdekken waar deze te vinden is. De waarde van de Teekening laat ik aan U over deze te bepalen.
  Ik kreeg de teekening van mijn lewermeester ten geschenke. Binnen enkele dagen hoop ik I eene Teekening van mezelve toe te zenden voor de portefeuille.
  Met alle achting, M. Reigersman

 • (briefkaartje) Den Heer Leen Verhoeven Secretaris Pictura Voorstraat Dordrecht
  Leen Verhoeven
  De vergadering datum van Larij ben ik kwijt. Wilt U me dat even melden? en ook of er op die dag iets bepaald gebeurt? Ik maak 't U lastig maar 't affiche is mij veel lastiger, om niet al te conventioneel te worden.
  Bij voorbaat dank, hoogachtend Willy Sluiter
  Laren N.H. 1 Dec. 1915;

 • (TELEGRAM No. 0058, 9 woorden) Verhoeven Pictura 0058
  Breda, 0/12 1915 Teekening een week geleden verzonden. Reigersman

 • (kaartje) H.A. Reus, Architect B.N.A.
  Dordrecht, 14 Dec. 1915
  Geachte Heer Verhoeven
  In antwoord op uw verzoek A.. 12 Dec: deel ik U mede dat de waarde van mijn stukje R. Larij f 40 is. De naam van mijn Vader is J.N. Reus
  Hoogachtend H.A. Reus;

 • (brief) K. BOSMAN Fred. Hendriklaan 295 (Duinoord) Den Haag
  Den Haag Dinsdag 14/12 1915
  Aan den H.E. Heer Secretaris van Genootschap Pictura te Dordrecht
  MH Heer
  Volgens onze bespreking van Vrijdag j.l. ben ik gisteren (Maandag) naar Bloemendaal geweest om het schilderij van Mevrouw VETH in ontvangst te nemen: ik heb echter Mevrouw niet kunnen bewegen om het schilderij mee te krijgen de redenen hiervan zijn dat Mevrouw VETH bij de aanvrage om het schilderij af te staan aan de Heer v. WAGENINGEN heeft medegedeeld dat zij zulk wel wilde doen doch in geen geval voor 17 Dec. kon missen.
  Ik heb alzoo met Mevrouw Veth besproken dat ik Vrijdagmorgen a.s. (s morgens zoo vroeg mogelijk) naar Bloemendaal kom om in te pakken en dan direct verzenden dan kan zulk Zaterdag nog te Dordrecht zijn.
  Ik meende UEd zulks te moeten mededeelen met het oog op de aankomst te Dordrecht en ook dat ik Manadag die onkosten te vergeef gedaan heb.
  Hoogachtend A. Bosman, Bosman & Co;

 • (briefkaart) (Afzender: Colombijn van Raamsdonk te den Haag) Wel Ed. Heer Leen Verhoeven Secretaris T.gn. Pictura, Dordrecht
  den Haag 1 dec. '15
  Wel Ed Heer
  In antwoord op UEd geacht schrijven van 7 dezer moge dienen 1e Dat Dinsdag a.s. het bedoelde schilderij te uwer beschikking is, 2e Dat ik voor 't afnemen zelf zal zorgen, 3e Dat bedoeld werk neit zal afgeven dan op vertoon van door Uwe Commissie geteekenden volgbrief en 4e Dat de warde door mij wordt geschat op duizend gulden.
  Hoogachtend Uw d.w. A.A. Colombijn;

 • (briefkaart) (Afzender: Dr. H. LARIJ, Ruinerwold) Wel Ed. geb. Heer Leen Verhoeven Secretaris Pictura, Voorstraat Dordrecht
  De WelEd. Geb. heer, Leen verhoeven, Secretaris "Pictura"
  Het schilderij geitenstal is heden afgezonden station Ruinerwolde S.S. franco.
  Hoogachtend H. Larij;

 • (gedrukte briefkaart) Teekengenootschap Pictura
  Dordrecht, 27 Sept. 1915.
  Buitengewone Algemeene Vergadering op Woensdag 29 September 1915, 's avonds 9 uur.
  Agenda: Besprekingen in zake huldiging Roland Larij ter gelegenheid vavn zijn a.s. 60en verjaardag en zijn 40 jarig lidmaatschap.
  Namens het Bestuur LEEN VERHOEVEN, Secretaris
  P.S. Aller opkomst wordt verwacht.;
  +
  (B.v.B., B. Walevest 4)

 • (kladnotities) Schotel, M.P. Reus (oudste); Korthals, v. Oldenborgh (oud bestuur); H.A. Reus architect; Willy Sluiter; J. v. Wageningen; L. Sparnaaij; Jan Wittenberg; Leen Verhoeven; fonds garantie; EERE COMM: Burgemeester, Dr. Kiewiet de Jonge 21, Dr. Jan Veth 5, Jan Toorop 4, Hidde Nijland 3; W.H. van Bilderbeek 1; portefeuille;

 • (Dordrecht 4 Oct. 15) Den Wel Ed. Heer L. Verhoeven
  Secretaris v/h Teekengenootschap Pictura, alhier
  Wel Ed Heer,
  In antwoord op Uw geachte schrijven van 29 Sept. j.l. heb ik de eer U mede te deelen dat de benoeming tot lid der Commissie v. uitvoering door mij zal worden aanvaard.
  Hoogachtend F. van Oldenborgh;

 • (briefkaart schilder/decorateur Adr. Schotel, telefoon 420, Wijnstraat 92) Aan den Heer Leen Verhoeven Secretaris Pictura, alhier, Voorstraat 148
  Dordrecht 1 Oct. 1915
  Wel Ed Heer
  Gaarne stelt ondergeteekende zich voor het beoogde doel in Uw schrijven van heden beschikbaar.
  U Ed. d.w. Adr. Schotel;

 • (briefkaart) Aan het Bestuur v/h Teekengenootschap Pictura, alhier
  Mijn Heeren !
  Voor dezen deel ik U mede dat ik mijn benoeming als lid der commissie inzake huldiging R. Larij aanneem.
  Hoogachtend, G.N. Korthals;

 • (brief) Dordt 3 Oct.
  Het Bestuur v.h. Teekengenootschap Pictura
  Hiermede heb ik het genoegen U mee te deelen dat ik mijn benoeming als lid der Commissie tot huldiging van de heer Roland Larij gaarne aanvaard ....
  Hoogachtend M.P. Reus;

 • (briefkaart Willy Sluiter Laren (N-H) interc. telefoon Laren 14) Wel Ed. Heer
  Volendam Hotel Spaander
  Ik ga met Uw schrijven volkomen accoord en zal gaarne een bijdrage zenden te zijner tijd voor de portefeuille van Larij aan te bieden en tevens 7 kopjes(?) dat ik van Larij bezit zou de tentoonst. afstaan.
  Hoe lang ik nog in Volendam blijf kan ik onmogelijk zeggen, doch zal dit zeker nog wel een paar weken zijn.
  Hoogachtend, Willy Sluiter;

 • (briefkaart hotel Spaander, Volendam (1915))

 • (briefkaart HOTEL SPAANDER Café-Restaurant Volendam (Holland) Telephoonnummer Edam-Volendam 37 - Propr. L. Spaander Junior)
  BRIEFKAART Aan den Wel Ed Heer Verhoeven Secretaris Pictura, Voorstraat, Dordrecht
  Wel Ed. Heer
  uw schrijven heeft mijn briefkaart gekruist - Ik ben zeker gaarne in de Comissie zitten doch vres dat vanuit Laren of Volendam 't een bezwaar zal zijn en ik b.v. vergaderingen moielijk zal kunnen bijwonen.
  Wanneer is de datim van 't jubileum Indien dit nog eenigen tijd aanloopt dan zou 't bezwaar minder groot worden, maar al s t net valt in de enkele weken dat ik hier zit zou t zeker een groot bezwaar zijn.
  hoor ik dit nog even van u
  Hoogachtend, Willy Sluiter;
  Van Maandag op Dinsdag ben ik in Laren. Belt U me anders Woensdag hier even op 'Edam 37'; Roept om 1 uur dan ben ik zeker in t Hotel of 's avonds 7 uur.;

 • (briefkaart HOTEL SPAANDER Café-Restaurant Volendam (Holland) Telephoonnummer Edam-Volendam 37 - Propr. L. Spaander Junior)
  BRIEFKAART Aan den Wel Ed Heer Verhoeven Secretaris Pictura, Voorstraat, Dordrecht
  Wel Ed. Heer
  Het interesseert me zeer wat er gebeuren zal ten eere van Larij en verzoek ik u mij dit bij gelegenheid eens te melden daar ik natuurlijk als ouwe vriend daar aan mee doe, Wat wordt 't? een standbeeld naast Arij Scheffer?
  Hoogachtend, Willy Sluiter, Volendam 1 Oct. 1915;

 • (ansichtkaart afbeelding HOTEL SPAANDER)
  De Wel Ed. Heer Leen Verhoeven p/a Ds. Munster Harlingen, Voorstraat
  Wel Ed Heer
  Van de vergadering op Woensdagmiddag gesteld is 't mij absoluut onmogelijk tegenwoordig te zijn. Maandagavond zou ik gekomen zijn om Dinsdag door te gaan naar den Haag waar ik portretten moet maken, dus kan ik onmogelijk er midden uitbreken.
  Ik hoor misschien wel even wat er besloten is.
  Hoogachtend, Willy Sluiter, Volendam 22 Oct. 1915;

 • (brief)
  W.H. van Bilderbeek, notaris-rentmeester;
  Dordrecht, 1 October 1915, Kantoor Groenmarkt 6/8
  Aan het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura, Dordrecht
  Mijne Heeren,
  In antwoord op Uw schrijven dd. 29 September ll., heb ik de eer U mede te deelen dat ik me gaarne bereid verklaard, als Ere-lid in het door U bedoelde Comité zitting te nemen.
  Hoogachtend, W.H. van Bilderbeek;

 • (briefkaart) Aan den Heer L. Verhoeven Secr. van Pictura, Voorstraat
  Geachte Heer,
  Zeer gaarne antwoord ik bevestogend op de mij door U bij schrijven van gisteren gedane vraag.
  Achtend gaarne uw dw
  H.J. Kiewiet de Jonge
  dd 30.9.15;

 • (kaart) Domburg 9 Oct 1915
  Wel Ed Heer
  Uw schrijven van 29 Sept. met genoegen ontvangen. Ik was een tijdje afwezig & Thans weer terug in Domburg kan ik thuis pas antwoorden
  Met heel veel genoegen zal ik zitting nemen als lid der Eere Commissie om de Heer Roland Larij op zijn 60e verjaardag te huldigen
  Hoogachtend uw d. Jan Toorop;

 • (kaart) Bussum 3 Aug. 1915
  Zeer Geachte Heer,
  Uw plan om de Heer Larij den 22 Dec. een blijk van zijn pathie te geven, juich ik ten zeerste toe. Een tentoonstelling van zijn werken en het aanbieden van een album teekeningen lijken ook mij gepaste huldeblijken.
  Ook zou ik de leiding van het Comité gaarne willen aanvaarden, wanneer ik niet meent, dat wij(?) niet in Dordt wonen daartegen een ernstig bezwaar zou opleveren.
  Ik wil mij niet positief aan de zaak onttrekken maar zou U toch nog willen verzoeken dit punt eerst eens te overwegen.
  Intusschen ben ik hoogachtend, uw dw, JAN VETH;

 • (kaart) 1 Oct. 1915
  Zeer Geachte Heer,
  Gaarne neem ik uw uitnoodiging om in de Eere Commissie voor hr Larij huldeblijk ztting te nemen aan.
  Wanneer het programma zulks toelaat, zou ik Larij op de feestdag (die is immers 22 December) mede uit naam van de Commissie wel willen toespreken.
  Intusschen ben ik hoogachtend, uw dw, JAN VETH;

 • (kaart) Dragten 1 Oct. 1915
  Wel Ed.G. Heer!
  Ik verklaar mij gaarne bereid het erevoorzitterschap van het Erecomité en den Commissie van uitvoering i/z de huldiging Roland Larij te aanvaarden
  Hoogachtend Adr. ....(?);
  den Heer Leen Verhoeven Secretaris van Pictura;

 • (kaart) 's Gravenhage 9 Dec. 1915
  Aan den Heer L. Verhoeven Secretaris van Pictura
  In antwoord op Uw brief die ik heden morgen ontving deel ik U mede dat ik zal zorgen dat de schilderij den 14de dezer gereed staat
  Natuurlijk us deze manier van verzending voor mij nog veel makkelijker, maar ik wist niet dat er meer werken van Larij van hier moesten opgezonden worden en sloeg daarom voor het op de andere manier te doen.
  Mij dunkt dat f 20000 te hoog getaxeerd is ik zou dan haast moeten hopen dat er een ongeluk mede gebeurde hetgeen toch onze bedoeling niet mag zijn.
  Ik zou denken dat f 200 al voldoende zou zijn maar laa het verder aan U over.
  Met beleefde groeten Hoogachtend
  Mevrouw Van Oorschot Van der Sande Lacoste;

 • (niet opgenomen) Den WelEd. Geb. Heer Leen Verhoeven Secretaris v/h teekengenootschap Pictura, Dordrecht
  Wel Ed. Heer
  In antwoord op ons schrijven van 28 October ll heb ik de Eer U te berichten dat het darbij bedoeld schilderijtje in mijn bezit is. Het is op paneel en groot 20x26 centimeter doch hoe gaarne ik het ook ter eere van den geachte jubilaris zou willen afstaan voor de te houden tentoonstelling, zal zulks moielijk kunnen geschieden, aangezien het is geencadreerd met nog andere schilderstukjes o.a. van Willy Sluijter wijlen Koldewijn enz in een eikehouten lijst ter groote van 1.75 m bij 0.60 m.
  Mocht U 't de moeite waard achten daarvoor naar hier te komen dan zou U het zelf kunnen beoordeelen.
  Hoogachtend Uw dw. dienaar, F.J. Schrijvens
  Eindhoven 2 November '15;

 • (kaart) Den Haag 5 xi '15
  Den WelEd. Heer L. Verhoeven Secretaris v/h Teekengenootschap Pictura te Dordrecht;
  Wel Ed Heer
  In antwoord op Uw geacht (vertrouwelijk) schrijven van 18 October jl is dienende dat ik met veel belangstelling van den inhoud kennis nam en het besluit om ter gelegenheid van den Heer Larij's 60e verjaardag een tentoontelling te organiseeren met veel ingenomenheid begroet, jammer slechts dat er voor mij overwegende redenen bestaan om niet geheel aan Uw verzoek te voldoen de beiden door U bedachte werken heb ik werkelijk in mijn bezit, echter an ik alleen voor het door U beooegde doel tijdelijk afstaan "Interieur met haardvuur".
  "Vrouw a/d Put" kan van bijzondere omstandigheden niet van zijn plaats genomen worden, doch ik heb buiten de genoemde stukken nog andere zeer mooie stukken v/d heer Larij in mijn bezit, kan ik nu de goede zaak dienen, door nog een paar andere schilderijen in te zenden dan ben ik daartoe gaarne bereid, wanneer een lid van Uw Besuur die stukken vooraf wil komen zien dan bestaat daartoe steeds gelegenheid mits - ik ben altijd nog ongesteldheid en onder Dr. behandeling een dag vooraf belet vragende. Uw geeerd antwoord inwachtende teekent,
  Hoogachtend Uw d.w. A.A. Colombijn
  (dankbaar t eene aanvaarden meer niet hoofdzaak voor ons was Vrouw a/d Put, omreden, dit werk door Breitner destijds zeer goed werd beoordeeld. beantw. 14/11 '15)

 • (kaart) H.A. Reus Architect B.N.A.
  Dordrecht, 10 Dec. 1915
  Geachte heer Verhoeven,
  Toevavllig ontving ik juist gisteren bericht van mijn Vader dat hij het schilderijtje 'Larij' aan mij zal afzenden en is het dus vermoedelijk al onderweg - U kunt het dus volgende week bij laten afhalen wanneer U het noodig heeft - De waarde er van is f 200.
  De Heer H.B. de. R. v. C. (Roo van Capelle) heeft mijn verzoek in bedenking genomen en zullen die er het beste van hopen.
  Met vriendel. groeten, Hoogachtend H.A. Reus;

 • (kaart (B. en gevraagd voor affiche)) Willy Sluiter, Laren (N.H.)
  WelEd Heer
  Dank voor Uw schrijven dato 5 Nov. 1915.
  Ik laat het plan om f 5000 voor Larij bijeen te krijgen zien toe doch betreur t dat daarvoor aleen die vrinden van Larij in aanmerking komen welke 't convenieert f 500 daarvoor af te staan.
  Ik ben zeker dat er onder de vele vrinden van zeer uiteenlopende finantiele sterkte, verscheidene zijn die evena ls ik gaarne zouden bijdragen, dat dan ook in overeenstemming met hun inkomen of vermogen.
  Menschen als Hidde Nijland, Bilderbeek enz kunnen veel makkelijker f 500 bijdragen dan ik of een ander f 100,-.
  Wordt dus op de a.s. gecombineerde vergadering deze zaak nog anders geregeld worden, dan bek ik bereid f 100 bij te dragen.
  Of ik Vrijdag avond a.s. te vergadering zal kunnen komen betwiffel ik. Middel Hoogachtend, Willy Sluiter (10 Nov. 1915);

 • (kaart) Bl'daal 3/12 '15
  Geachte Heer,
  In antwoord op Uw vraag omtrent de maten van de schilderij hiernevens de opgaaf hoog 113, breed 89 dik 11 cM;
  De verf is wel erg ingeschoten of permissie(?) wellicht zal slordig(?) zijn, laat ik aan uw oordeel over.
  Hoogactend M.J. Veth-Smits;

 • (kaart) Dordrecht 5 December 1915
  Waarde Heer Verhoeven
  Hierbij het antwoord van Mevrouw VETH over de afmetingen van het schilderij. Stel(?) mij nog even berichten of de tentoonstelling Larij tot en met 16 of wel tot en met 10 Januari 1916 is geopend.
  Groetend J. van Wageningen;

 • (kaart) Haag 6 Dec. 1915 Atjehstr. 32
  Aan den Heer L. Verhoeven Secretaris van "Pictura"
  Mijnheer
  Zoo als wij overeengekomen waren zou mijn portret wat dat van mijn dochtertje op de tentoonstelling "Larij" komen. U wilt voor de verpakking enz zorgen hetgeen heel vriendelijk is, maar U zeker wel moeite zal geven. Ik heb eens met de Heer Sillevis gesproken (per telephoon) en die verzekerd mij dat het schilderij best oningepakt kan verzonden worden. Ik zal er dan een doek omdoen; het wordt door vertrouwde personen hier bij mij afgehaald en U kunt het dan van het bootje Sillevis laten halen, of zij kunnen het ook bezorgen als U mij maar op wilt geven waar het adres daarvor is en wanneer de beste tijd is dat ik het verzend.
  Dunkt U met dat dat de makkelijkste manier zal zijn om het te behandelen.
  In afwachting van Uw antwoord
  Hoogachtend Mevrouw Van Oorschot.

 • (brief) Dordrecht 18 December 1915 Wolwevershaven 29
  Aan het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura alhier
  Mijnheeren,
  In beleefd antwoord op Uw verzoek bij brief dd 14 dezer, bericht ik U mij bereid te verklaren het door U bedoeld werk van den Heer Roland Lary, 'een biddend vrouwtje' tijdelijk aftestaan voor de tentoonstelling van 22 Dec as -+ 16 Januari e.k.
  De assurantie zag ik gaarne gesteld op tweehonderd vijftig gulden.
  Hoogachtend, B. Kuipers;

 • (briefkaart) (afzender: Koningsgr. 36) WelEd. heer L. Verhoeven teekengenootsch. Pictura Voorstraat, Dordrecht
  Wel geb. Heer, U kunt op de 'katjes' rekenen en ... verder bericht. Hoogachtend, H.N. (Hidde Nijland);

 • (kaart) (H. LARIJ Arts Ruinerwold) Aan den WelEd. Geb. Heer
  Secretaris v.h. Teekengenootschap Pictura
  Mijnheer
  Van het schilderij 'Geitenstal' kunt u beschikken. Een kist heb ik er nog wel voor. Wil mij dan even laten weten wanneer het verzonden moet worden. Wordt het 'Interieur' ook gewenscht dan moet mij een kist gezonden worden de maten van de lijst zijn 90-70 c.m.
  Het schilderij 'Geitenstal' moet verzekerd tegen f 300,- in afwachting
  Hoogachtend, Uw dw. H. Larij;

 • (kaart) (van aanbod gebruik maken B. 16/11) Den Haag 11 November 1915
  Geachte Heer,
  In antwoord op Uw geëerde van 10 Nov. dient dat onzen vriend Larij in der tijd een mooi portreet van mijne moeder heeft geschilderd, maar tot mijn spijt heb ik dat niet in mijn bezit.
  Mijne moeder gaf het aan een harer kleinzoonen die op het oogenblik in Indië vertoeft dus, zelfs al liet hij het portert hier in Holland achter, (wat ik niet weet) dan zou toch tijd en gelegenheid ontbreken zijn toestemming te vragen om het af te staan.
  Mar Larij heeft ook een portret van mijzelf met mijn dochtertje gemaakt wat ik wel in mijn bezit heb. Mijn vrienden waren nooit heel tevreden over de gelijkenis, maar daar het 35 jaar geleden is dat het gemaakt werd is over de gelijkenis nu niet meer te oordeelen en Larij zelf was altijd nog al over dit, zijn werk, tevreden, dus als U het voor Uw tentoonstelling knt en wilt gebruiken wil ik het met genoegen tijdelijk afstaan.
  Het is nog al een groot stuk c.c. 106 breed en 130 hoog met lijst inbegrepen en het zal een gekke, leege plek op het behang geven om niet te spreken van de verschoten rand daar omheen, ik zou het dus liefst niet al te lang missen, maar dat is een bijzaak die geen verhindering mag geven.
  Ik hoop zelf eens naar de tentoonstelling te komen zien en het zal mij een genoegen zijn Larij op zijn 60ste verjaardag een gelukwenscht te sturen.
  Daarom alleen kan ik al blij dat U mij die datum hebt laten weten.
  Hoogachtend, A. van Oorschot, van der Sande Lacoste
  Atjehstraat 32;

 • (briefkaart) Wel Ed Heer L. Verhoeven Secretaris van Pictura Dordrecht
  Scheveningen 6 Dec '15
  Den Wel Ed. Heer L. Verhoeven Secr. v. Pictura Dordrecht
  Hiermede bericht ik U dat ik het schilderijtje gaarne wil inzenden en de waarde van verzekering f 100,- zou wenschen.
  Hoogachtend P.J. Bos;

 • (briefje) Wel Ed Heer L. Verhoeven Secretaris van Pictura Dordrecht
  [Rotterdam] 36 Eendrachtstr.
  Zaterdag
  Wel Ed. Geb. Heer,
  Tot mijn leedwezen heb ik door afwezigheid uw schrijven niet kunnen beantwoorden.
  Zeer gaarne ben ik bereid mijn aquarel af te staan voor de tentoonstelling ik verheug me voor den Heer Larij en zijne zuster dat dien dag niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ik kom stellig de tentoonstelling zien. De maat lengte 107 Breedte 81
  Zou het glas geen gevaar loopen van te breken waar door de aquarel beschadigd.
  Met de meeste hoogachting verblijf ik Uwe dw A. van Peski;

 • (brief) W.H. VAN BILDERBEEK, Notaris-Rentmeester, Dordrecht 11 December 1915
  Den heer Leen Verhoeven, Secretaris der Commissie van Uitvoering van de Eere-tentoonstelling werken Roland Larij alhier.
  We; Edele Heer!
  Gaarne zal ik gevolg geven aan het verzoek van Uwe Commissie door voor bovengeoemde tentoonstelling uit mijne verzameling in bruikleen afte staan de beide interieurs van de hand van dezen meester n.nl.:
  1. Het Middagmaal, In het vertrek van een boerenwoning te Heeze zijn Vader, Moeder en die kinderen rond de tafel gezeten, waarop de dampende schotels staan; een stil doch krachtig licht valt door het eenige groote venster naar binnen; silhoutachtig teekenen zich de figuren tegen dat licht af, zonder nochtans hun relief te verlizen, want de schilderachtige binnenhuis atmosfeer, de lichtval vermengd met den damop der schotels, doordrint het vertrek met zijn stillen luister en bindt alles aaneen toch een stemmigen toon. Doek: Hoog 62 Breed 50 cm.
  2. Het Middagmaal, hetzelfde onderwerp als het vorige, ook hier de dampende schotels op tafel; hier zien wij achter een oude man en twee oude vrouwtjes, die het maal met elkaar zullen deelen. Het licht dat door het venster komt, is zanchter, meer vloerend en droomerig; terwijl zich een groote betichelde scherm met haardvuur ter rechterzijde bevindt. Doek: Hoog 62 Breed 45 cm; Geschilderd in 1904.
  Nog is desverlangd voor deze tentoonstelling ter beschikking uit mijne verzameling het niet minder belangrijke schilderij:
  3. 'Naar de Weide', Drie melkkoeien, een roodbonte en twee witbonten worden in den vroege morgen uit hun stal te Heeze naar de weide gedreven en ze treden naar buiten met de kalme maar sterke drift, welke koeien kenmerken wanneer ze de buitenlucht ruiken. De laatste staat buiten gereed om ze over den breeden Brabantschen landweg naar het land te voeren. De beide witbonten zijn reeds op den goeden weg en worden daar het volle morgenzonlicht beschenen dag in gouden schijnsels den stal mee verguldt, de rood bonte koe is nog in de schaduw van de schuur. ...(?) en kruiwagen volgeladen met grasgewas en op den achtergrond was een bovenwoning en een voorbijgaand boerinnetje. Achter glas: Doek: Hoog 84 Breed 104 cm. Geschilderd in 1910.
  Ten eener dezen onzen vereerden meester ook als dierenschilder het publiek te leeren kennen vestig ik Uwen aandacht op "Polly" van zijn hand in mijn bezit tevens een mijne laaste werken. Maart 1915.
  Was bijzonder goed geslaagd is en den meester stellig toch een ver...(?). Achter glas: Doek Hoog 60 Breed 40 cm.
  Voor de assurantie tegen brandschade blijven deze schilderijen buiten berekneing. Ik wensch de kosten daarvan persoonlijk te dragen te onthouding(?) Uwe Commissie.
  inmiddeld Hoogachting, W.H. van Bilderbeek
  P.S.
  De heer A.J. Lebret heeft op mijn initiatief mede deelgenomen voor een aandeel van f 500 in de btaling der lijfrente van een kapitaal ad f 5000 (voorstel Dr. Jan Veth) De Heer A.A. Colombijn van Raamsdonk te s Hage gaf nog voor dat doel f 25,-
  (Dank voor aanbod Op 't oogenblik kunnen wij met 't oog op plaatsruimte .. niet meer aannemen wij laten nog werken ...)

 • (briefje) Dordrecht, 12 Nov. 1915. St. Jorisweg 47
  Geachte Heer,
  In antwoord op Uw geëerd schrijven van 10 Nov. ll. moet ik U tot mijn leedwezen mede deelen dat de door U gevraagde schilderij 'Sneeuwlandschap' sedert een kleine 20 jaar geleden niet meer in mijn bezit is.
  Tegenwoordig zal de eigenaar die ook niet in Dordrecht woont stellig geen gelegenheid hebben U deze schilderij op te zenden.
  Mag ik nog even opmerken dat ik zelf een klein schilderijtje van R. Larij in mijn bezit heb. Het is het portret van een boerenmeisje met keuvelmuts. Mocht een der Bestuursleden het soms willen komen zien, zoo zou ik gaarne vernemen wanneer dit zou plaats hebben, daar ik door eene zioeke in de familie nog al eens afwezig ben.
  Met genoegen zou ik U bovengenoemd schilderijtje afstaan zoo dit gewenscht mocht worden.
  Hoor ik niets van U, zoo zal ik aanemen dat U mij niets te zeggen heb.
  Ook bek ik aangsloten per telefoon (no. 656) zoodat ik op te roepen ben wanneer dit nodig geacht wordt.
  Met de meeste achting, E. Lebret-Giltaij;

 • (briefkaart 29.x.15) Aan den Heer L. Verhoeven Teekengenootschap Pictura, Dordrecht. AFZENDER Achterhakkers 22 Dordrecht
  Dordrecht 29 october 1915
  Geachte Heer Verhoeven,
  In antwoord op uw schrijven van 28 dezer, deel ik U hierbij mede, dat het bewuste portret van mijn Vader door mij ter beschikking wordt gesteld voor de tenoonstelling der werken van den Heer Larij.
  Inmiddels verblijf ik
  Hoogachtend UE dw. E.H. Lebret;

 • (brief) (DORDRECHTS MUSEUM) Dordrecht, 3 November 1915
  Aan het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura alhier
  Mijneheeren
  Naar aanleiding van uw schrijven van 5 October heb ik hiermede het genoegen u te berichten dat het Museumbestuur gaarne bereid is het door u bedoelde schilderij Stilleven Uitgebloeide rozen van de hand van den heer Larij tijdelijk van 22 December 1915 tot 16 Januari 1916 aan uw genootschap aftestaan voor de door u voorgenomen eeretentoonstelling van werken van genoemde meester.
  Hogahtend namens het bestuur van Dordr. Museum J. van Wageningen, Secretaris;

 • (brief) (MERWEHOEVE DORDRECHT 12 November 1915) Het Teekengenootschap "Pictura" Alhier
  Mijnheer
  In antwoord op Uw schrijven van 10 dezer heb ik het genoegen U te berichten dat ik de schilderij 'Herfst' van den schilder Roland Larij gaarne voor de a.s. tentoonstelling te zijner eere afsta. U gelieve het stuk te verzekeren tegen brandschade van f 300.
  Hoogachtend, E. Boonen.

 • (briefkaart) (H. LARIJ Arts Ruinerwold, Ruinerwold 13/11 15) Wel Ed. Geb. Heer
  Uw schrijven heb ik ontvangen. U vraagt naar een schilderij 'Schaapskooi'. U geeft hier zeker bedoeld 'Geitenstal' waneer dat de bedoeling is wil U deze gaarne afstaan voor het doel. Daar ik echter ook een heel goed interieur heb dat meen ik nog nooit geëxposeerd is heb ik mij met den heer R. Larij in verbinding gesteld en mocht ik zijn antwoord af of hij er ook op gesteld is gemeld interieur te exposeeren. Ik vind dat n.l. noodzakelijk om met den schilder in contact te blijven van de wensch of hij een schilderij er gaarne zou zien of liever niet. Een eere tentoonstelling heeft n.l. de bedoeling zooveel mogelijk vavn iemands beste werken te laten zien. Daarom heb ik de vrijheid genomen den Heer R. Larij om advies te vragen. In allegeval komt u binnen eenige dagen een gunstig antwoord te gemoet zien.
  Hoogachtend Uw dw. H. Larij;

 • (brief) (Villa Renata Dordrecht 19 October 1915)
  Mijne Heeren
  In antwoord op Uw schrijven van gisteren, deel ik u mede, dat ik bereid ben het door u bedoelde schilderij van R. Larij af te staan voor de te houden tentoosntelling en zou U in overweging willen geven voor de te sluiten brandverzekering de waarde van het stuk aan te nemen op f 400,-
  Hoogachtend H.W. Stoop

 • (brief) (Helevoetsluis 24 Nov. 1915)
  Aan den Heer Secretaris van het Bestuur Teekengenootschap Pictura Dordrecht
  Wel Edel Heer,
  Heden ontving ik Uwe uitnoodiging tot het voor eene tentoonstelling af staan van eene schilderij van den schilder Roland Larij.
  Inderdaad bezit ik een drietal schilderijen door dezen meester gemaakt waaronder 'Vrachtkar met wit paard'.
  Tot mijn spijt kan ik echter niet aan Uw verlangen voldoen hoezeer ik daarmede sympathiseer, omdat al mijne meubelen zijn opgeborgen in eene quido(?)-meuble nu ik door de mobilisatie mijn huis te s Hertogenbosch niet noodig had. Ik zou kunnen vragen om de schilderij op te zenden doch er staan zooveel kisten met schilderij-inhoud dat ik zelf niet weet in welke in welke kist het bewuste doek zich bevindt.
  Met mijne beste wenschen voor het slagen der Eere tentoonstelling.
  Hoogachtend, uw dw. D. Rinkel;

 • (brief) (Mr. C. Smits advocaat en procureur, Dordrecht, 19 October 1915)
  Den Weledgeb. Heer L. Verhoeven, Harlingen
  Weledgeb. Heer
  In antwoord op Uw schryven dd 8 October jl heb ik de eer U meetedeelen, dat ik geen bezwaar heb om eventueel het schildery van den schilder Lary voor een te houden tentoonstelling aftestaan.
  Hoogachtend, Uw Dw. Dn, C. Smits;

 • (briefkaart) (Rotterdam, 12 Nov. 1915, Den Wel Edl. Heer L. Verhoeven, Dordrecht
  Weledl. Heer
  Door ernstige ziekte van den Heer W.F. Zetteler jr werd Uw brief van 18 Oct. ter zijde gelegd, en nu na Uw schrijven van 19 Nov. wil ik U even melden dat wij het schilderij wel voor de Eere Tentoonstelling willen afstaan, op de door U genoemde voorwaarden, betreffende vracht verzekering en verpakking.
  Het schilderij is 152 cm hoog 125 breed en de lijst 8 a 9 cm dik. Ik vertrouw dat het met zorg zal behandeld worden, en doet het mij genoegen U hierin tegemoet te kunnen komen.
  Achtend, Mevr. W.F. Zetteler Jr, Mathenesserlaan 327;

 • (brief) (v/h 11 November 1915
  Geachte Heer!
  In antwoord op Uwe letteren van gisteren namens het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura heb ik het genoegen U te berichten dat ik gaarne medewerken wil aan de hulde aan Heer R. Larij te bewijzen bij zijn dubbelfeest, en stel ik het in mijn bezit zijnde schilder 'Maneschijn' van zijne hand gaarne voor de tenteoonstelling beschikbaar.
  Later hoop ik wel nader van U te vernmen.
  Zaterdag ga ik voor een tiental dagen van hier.
  Met de meeste achting, S.M. Hugo van Gijn;

 • (envelop Teekengenootschap Pictura te Dordrecht/opgerigt in 1774) KAARTEN R.L. HULDE
  'Ondergeteekende betuigt zijn/hare instemming met de voorgestelde huldiging van den Heer Roland Lary en zegt U eene bijdrage voor het Album toe.'

  - (briefkaart) Jan Wittenberg, Wijnstraat 88 Dordrecht, voor bijdrage reeds ingeteekend;
  - (briefkaart) M. [Marinus] Adams, Voorstraat 148, Dordrecht;
  - (briefkaart) E. Boonen, 149 v. Bleiswijkstraat den Haag; M! Naar aanleiding van Uw circulaire van 30 Oct. zal ik U binnenkort een teekening voor de portefeuille Larij toe te zenden. Hoogachtend 3 Nov. 1915;
  - (briefkaart) Eindhoven G. Boest-de Breuk, bijdrage vijf gulden;
  - (briefkaart) 44 Bagijnhof, M. Dijkwel;
  - (briefkaart) Joan Collette [1889-1958] De Bilt, Bij bericht hierbij tevens dat na 20 Nov. e.k. zijn woonplaats zal zijn: Blaricum;
  - (briefkaart) Jan Frank, Aert v.d. Goesstraat 33 den Haag;
  - (briefkaart) A. Heuff, Voorburg (ZH) Broeksloot;
  - (briefkaart) P.G. van Helden, Spuiweg 69, betuigt door deze gaarne zijn instemming Dordrecht 15 Novr. 1915;
  - (briefkaart) M.J.B. Jungmann, 24B van Oosterzeestraat Rotterdam, bijdrage tien gulden;
  - (briefkaart) R. Kennedy, Reeweg 7 Dordrecht, reeds inget. voor f 2,50;
  - (briefkaart) Joh.C.M. Larij, Dordrecht (10.xi.15);
  - (briefkaart) J. Larij, Amsterdam, Damrak 33 pa den Hr Appel;
  - (briefkaart) Johs. van Nugteren, Zwijndrecht;
  - (briefkaart) (den heer Leen Verhoeven secretaris "Pictura" Voorstraat 148 Dordrecht; afzender Nijland Rhoon) Ondergeteeknde betuigt zijn instemming met de voorgestelde huldiging van den heer Roland Lary, en zegt u eene bijdrage tot het album toe. Dirk Nijland, Rhoon bij Rotterdam (gevonden; P.S. tot mij spijt ... het papier wanneer .. de teekening gezonden? Dank voor uw antwoord);
  - (briefkaart) F. van Oldenborgh, Singel 278 (f 5,- toe);
  - (briefkaart) C. van Oven, Ringdijk 56 Watergraafsmeer, Zal gaarne f 2,50 voor het garantie fonds beschikbaar stellen;
  - (briefkaart) H. van Randwijk, Rott(erdam) Burg. Meineszlaan 54a, teekening;
  - (briefkaart) M. Reigersman, Breda St. Catharinastr., Tien gulden;
  - (briefkaart) M.P. Reus, Nieuwstraat 41;
  - (briefkaart) P. van der Rest, L. Bothastr. 6 Dordt, Tot bijdrage voor Huldiging van den Wel Ed Geb. Heer Roland Larij de Somma f 2,-;
  - (briefkaart) C.E. Schlüter, Amsterdam Singel 123;
  - (briefkaart) A. Schmidt, Stek no. 1, n.l. een aquarel, Voorstraatshaven met Pelserbrug vanaf de Pottenkade;
  - (briefkaart) W.B. Smit, Slikkerveer, goed voor f 10 bijdrage Larij;
  - (briefkaart) [Otto van] Tussenbroek, het Eksterbest, Laren NH;
  - (briefkaart) Anth. P. Schotel, Schuitenmakersstraat 1 Dordrecht;
  - (briefkaart) Willy Sluiter, Laren N.H. Vrijwillige bijdragen garantie-fonds f 10, Ik hoop dat men bij 't oorspornkelijk idee blijft om een werk uit de Eere tentoonst. aan te koopen voor Museum;
  - (briefkaart) Leen Verhoeven, Voorstraat 148 Dordrecht, reeds bij inteekening voor Garantiefonds;
  - (briefkaart) J. van Vuuren, Nunspeet, Ik zal U voor den heer Larij een krijtteekening zenden en zorgen dat deze tijdig in uw bezit is;

 • (uitnodiging) TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA DORDRECHT
  EERE-TENTOONSTELLING van werken van Roland Lary van 22 december tot en met 16 januari 1916
  ; HET Eere- benevens het Uitvoerend-Comité hebben de eer U en Uwe Dames uit te noodigen tot bijwoning van de Opening en tot bezoek der Tentoonstelling. De Opening is bepaald op Woensdag 22 December 1815, des namiddags ten twee uur, in het gebouw Pictura Voorstrat 148.
  De Tentoonstelling is van af 23 December a.s. voor het publiek geopend.
  Eere-Voorzitter: H.J. Wichers, Burgemeester van Dordrecht.
  Het Eere-Comité: Dr. Jan Veth, Voorzitter, W.H. van Bilderbeek, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Hidde Nijland, Jan Toorop.
  Het uitvoerend Comité: J. van Wageningen, Voorzitter, G.N. Korthals, J.F. van Oldenborgh, H.A. Reus, M.P. Reus, Adr. Schotel, Willy Sluiter, L. Sparnaay, Jan Wittenberg, Leen Verhoeven, Secretaris
  DORDRECHT, 15 December 1915

 • (brief) (WILLY SLUITER LAREN (N.H.))
  16 Dec. 1915
  Geachte Heer
  tegelijk met uw verzoek om 22 dec. den jubilaris in gezelschap met den Heer Sparnaaij van zijn woning te halen, 't geen ik met genoegen accepteer, kreeg ik de speciale uitnoodiging van het uitvoerend comite voor bovenbedoelde feest, doch den invitatie was gericht tot [-] Mejuffrouw Willy Sluiter. Mejuffr!
  't Overkomt me meer, zelfs als ze vrij beleefd willen zijn noemen ze me "Freule" in sommige brieven, maar dat ik als oud Dortenaar die ruim 20 jaar lid van Pictura ben, oud bestuurslid enz enz, namens die vereeniging zoo wordt aangesproken ... !! 't zij om te gillen!
  Hoogachtend Willy Sluiter;

 • (briefkaart) (Den Wel Ed Heer Leen Verhoeven, Secretaris Pictura, Voorstraat Dordrecht
  WelEd Heer
  Ik verzuimde U te zeggen dat ik met plezier een teekenning wil maken voor 't billet van Larij's eeretentoonselling als U me maar opgeef wanneer U t precies hebben moet, en op welke maat t zijn moet. Met de jusite data.
  Hoogachtend, Willy Sluiter, Laren NH. 21 Nov. 1915;

 • (brief) (WILLY SLUITER LAREN (N.H.)
  WelEd Heer
  Dank voor Uwe nadere explicatie in Uw schrijven van 14 Nov. Ik heb direct geschreven aan jonkvr. Reigersman Breda en kreeg van haar antwoord dat ze tijdelijk met die van mij een brief van Jan Veth had gehad en nu f 500 aan diens adres had gezonden.
  Dus dat is mooit.
  Me dunkt de wenschen die in Dodt is nu in aanmerking komen zijn voldoende bekend en van degenen die met hem in Heeze werken weet ik niet of er daarbij zullen zijn die in de termen vallen.
  Misschien de vroegere archivaris Overvoorde nu Leiden. Ik zal hem eens schrijven. Ik zal ook schrijven aan Jhr. Snoeck die nu in Hattem woont en wel met Larij in Heeze werkt(e) en ik heb toezegging van de dames Willink en v. Peski die samen f 100 willen geven. Die wonen hier maar kennen Larij ook uit Heeze.
  Zoodra ik meer weet zal ik 't schrijven. Hoe meer we krijgen hoe beter want f 400 jaarlijks is nog niet veel
  Hoogachtend Willy Sluiter, Laren N.H. 20 Nov. 1915
  Maandag zal ik voor(?) 4 dagen voor de tentoonst. ver...(?);

 • (brief (gedrukt)) (VERTROUWELIJK) Dordrecht 30 October 1915
  L.S.
  Zooals U wellicht bekend zal zijn herdenkt ... eventueel voor dit fonds beschikbaar wenscht te stellen.
  Eere-Voorzitter: H.J. Wichers, Burgemeester van Dordrecht.
  Eere-Commisie: Dr. Jan Veth, Voorzitter, W.H. van Bilderbeek, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Hidde Nijland, Jan Toorop.
  Commissie van Uitvoering: J. van Wageningen, Voorzitter, G.N. Korthals, J.F. van Oldenborgh, H.A. Reus, M.P. Reus, Adr. Schotel, Willy Sluiter, L. Sparnaay, Jan Wittenberg, Leen Verhoeven, Secretaris;

 • (brief) den Haag 10 December 1915
  Aan Bestuur Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
  Ik antwoord op uw schrijven van 9 dezer meld'de er dat ik uw brief aan de directie van Mij. de Veluwe toezond met verzoek het portret toe te verzenden
  Wilt u zoo goed zijn bij het portret niet anders te vermelden dan 'Eigendom der familie'.
  Hoogachtend, Mevrouw D.C. Molijn de Groot;

 • (brief) den Haag 17 December 1915
  Aan Bestuur Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
  Onder vriendelijke dank zegging voor uwe invitatie moet ik u tot mijn spijt melden dat ik daarvan geen gebruik kan maken.
  Hoogachtend, Mevrouw F.A. Molijn de Groot;

 • (brief) (Tijdelijk adres Groot Hertoginnelaan 173) den Haag 17 Nov. 1915
  Aan het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
  In antwoord op uw schrijven dato 10 dezer meld'de u dat het door u bedoeld schilderij portret van mijn schoonvader hangt op het kantoor van de Mij 'de Veluwe' te Nunspeet, waar van mijn man opzichter en directeur was.
  De tegenwoordige directie van de Mij de Veluwe zal u op mijn verzoek het schilderij voor mij ten gebruike bij het feest van den Heer R. Larij toezenden.
  De maat is met lijst +- 125 x 145 cm. Wilt u dus een kist deze maat ter verpakking aan de Mij de Veluwe te Nunspeet zenden en wilt u mij de verzekeringpolis voor een bedrag van f 3000 toezenden tegen brand en transportschade.
  Wanneer dit laatste in mijn bezit is zal ik de Veluwe kennis geven het schilderij dadelijk aan er af te zenden.
  Mijn wensch is dat dit portret slechts als dat van den Heer M. te Rotterdam genoemd zal worden en geen bekendheid aan den naam voluit gegeven zal worden.
  Hoogachtend Mevrouw weduwe F.A. Moljn Jr-de Groot.

 • (kaart) Rotterdam 36 Eendrachtsweg 16 Dec. 1915
  Hooggeachte Heeren,
  Uwe vriendelijke en eervolle uitnoodiging voor dat 22 Dec. neem ik met het grootste genoende aan, met vriendelijk verzoek mij als deelneemster te mogen voegen bij eene bl..hulde die wellicht bij zal dragen tot verhooding der feestelijke gelegenheid.
  De aquarel die heden afgehaald zou worden is niet gehaald behalve op Zondag kunt U de aquarel laten halen wanneer U en hoe laat dat U .. acht. U maakt het mij al heel gemakkelijk met de meeste Hoogachting
  Vriendelijken dank verblijf ik Uw dw A.v.P.(?)

 • (brief) MIJ "De Veluwe" Nunspeet 17 Dec. 1915
  Vereeniging Pictura Dordrecht
  Mijne Heeren,
  Op verzoek van mevrouw D.C. Molijn de groot gedelegeerd Commissaris onzer Vennootschap zoud ik heden een portret door Larij aan u af in door U ingezonden kist.
  Na afloop der tentoonstelling zal het ons aangenaam zijn eht stuk wederom franco te mogen terughangen.
  Hoogachtend, M.G. Lohman, directeur Mij de Veluwe;

 • (brief) P. Schrameijer Verbrugge, notaris, "Willemsoord" Vijverlaan 94
  Rotterdam 25 Nov. 1915
  Den Heer Secretaris v/h Teekengenotschap "Pictura" te Dordrecht
  WelEd Geb. Heer,
  In beleefd antwoord op uw schrijven van 23 dezer, heb ik de eer, U te berichten dat ik gaarne bereid ben, de door U bedoelde schilderij voor de tentoonsteling in bruikleen af te staan.
  Aangenaam zal het mijzijn, te zijner tijd eene kist voor de verzending van U te mogen ontvangen.
  De maat, met inbegrip van de lijst is 81x99.
  Ik zou gaarne zien dat het werk door U voor f 500 tegen brandgevaar wordt verzekerd.
  Hoogachtend Uw dw. Schrameier Verbrugge

 • (kladnotities) Opgevraagde werken voor de Eere tent. Roland Larij van 2 Dec. 1915 t/m 16 Januari 1916
  Gevraagd aan: 27. W.F. Zetteler Sr Mathenesserlaan 327 R'dam - "Rond" toegezegd 300;
  aan: 12. E.H. Lebret Dordrecht - Portret Frans Lebret, toegezegd;
  22. Willy Sluiter - Aquarel, toegezegd;
  1. W.H. v. Bilderbeek - Interieur, toegezegd;
  W.H. v. Bilderbeek - Interieur, toegezegd;
  W.H. v. Bilderbeek - Klein Interieur (keukentje);
  13. Museum - Stilleven, toegezegd f 1000;
  15. Hidde Nijland - Katjes, toegezegd f 500;
  4. A.A. Colombijn v. Raamsdonk, Den Haag - Interieur, toegezegd f 100 (Vrouw a/d Put, vervalt);
  Mr. C. Smits - Landschap, toegezegd f 500;
  24. Mr. A. Oudegeest kantonrechter te Deventer - de Politici, toegezegd;
  36. Mevr. v. Wageningen Rens Duinweg 31 Den Haag - Landschap, toegezegd f 500;
  20. H.A. Reus - Plasje in de Heide, toegezegd f 200;
  E. Boonen Dordt - Herfst, toegezegd f 300;
  16. Mevr. v. Oorschot v/d Sande Lacoste Atjehstraat 32 den Haag - Portret v/h moeder is niet meer te krijgen daarvoor komt Portret van haarzelf met dochtertje, toegezegd;
  11. Wed. Lebret Giltaij, St. Jorisweg - Sneeuwslandschap is weg daarvoor komt Boerenmeisje f 100;
  6. S.M. Hugo van Gijn - Maneschijn olieverf, toegezegd f 500;
  14. Mevr. wed. F.A. Molijn Jr-de Groot Groot herogtginnenlaan 173 den Haag;
  aan: (Mam. Molijn, vernisfabr.) Mij de Veluwe Nunspeet - Portret, toegezegd;
  17. mevr. v. Peski Eendrachtsweg 36, R'dam - Maanlandschap(lucht) +- 107x81, toegezegd;
  19. A. Reus, Doorn - Pink (Katwijk) (Scheeptje op strand), toegezegd;
  3. Piet Bos, den haag Hartenhoekschestr. - Scheveningen (Klein kopje, olieverf), toegezegd;
  7. G.N. Korthals - Kalven (Koeien), toegezegd;
  4. Dan. Brand, Oranjepark - Meisje met keuvel bij den haard (Interieur), toegezegd;
  8. B. Kuipers - 'teekening' biddend Vrouwtje, toegezegd f 250,-;
  9. Dr. Henri Lary Ruinerwold - Geitenstal (Schaapstal) 90x75, toegezegd f 300;
  5. Mevr. M.J. Veth Smits te Bloemendaal, villa Ontimus Saksenburgerlaan 2a - Portret van Smits v. Nieuwerkerk, toegezegd f 500;
  J.J. Rinkel, off. v. gezondheid s'Bosch - Vrachtkar met wit paart (komt niet) +- 100x80;
  21. not. P. Schrameier Verbruggen Vijverlaan 94 R'dam - Koe met meisje onder vruchtboom, toegezegd;
  18. Jonkvr. M. Reigersman, Breda - Herder met schapen, teekening (Drenthe), toegezegd;
  Jan Larij - (Herder met schapen teekening) Terugkeer der schapen (Drenthe), toegezegd;
  "Pictura" - Marskramer, teekening

 • (kladnotities) De volgende schilderijen uit den Haag
  "Katjes" bij Hidde Nijland Koninginnegracht 36
  "Interieur" A.A. Colombijn van Raamsdijk
  Landschap Mevr. v. Wageningen Rens, Duinweg 31
  "Portret" Mevr. v. Oorschot v/d Sande lacotre, Atjehstraat 32
  "Klein kopje" Piet Bos, Hartenhoekschestraat No.
  Uit Laren
  "Aquarel" bij Willy Sluiter f 250
  Uit Breda
  "Teekening" bij Jonkvr. M. Reigersman f 250
  Uit Rotterdam
  "De Hond" bij W.F. Zetteler Jr, Mathenesserlaan 327
  "Maanlucht" in Drenthe aquarel bij Mevr. A. van Peski, Eendrachtsweg 36
  "Koe met meisje onder Vruchtboom" bij Nots. P. Schrameier Verbruggen f 500
  Uit Ruinerwolde
  "Geitenstal" bij Dr. Henri Larij f 300
  Uit Bloemendaal
  "Portret v. Smits v. Nieuwerkerk" bij Mevr. M.J. Veth Smit, villa Intimus Saksenburgerlaan No. 2a f 500
  Uit Nunspeet
  Portret v. den heer M. bij de Mij. de Veluwe +- 125 x 145
  Uit Doorn
  Scheepje op 't strand - bij A. Reus

 • (klad) (schilderijen afgedaan) Uitnodigingsbrieven aan
  W.H. van Bilderbeek, Dordrecht
  E. Boonen, Dordrecht, Vrieseweg
  Piet Bos, kunstschilder, s Gravenhage, Hartenhoekschestr.
  Dan. Brand, Dordt, Oranjepark
  A.A. Colombijn v. Raamsdonk, den Haag
  Mr. S.M. Hugo van Gijn, Dordrecht
  G.N. Korthals, Dodt Steegoversloot
  B. Kuijpers, Dordt, Wolwevershaven
  Dr. Henri larij, Ruinerwold
  Jan Larij, Amsterdam, Damrak 33
  Mevr. de Wed. Lebret-Giltaij, Dordt, St. Jorisweg
  E.H. Lebret, Dordt, Achterhakkers
  Museumbestuur, Dordt
  t.w. (Bilderbeek, Larij, v. Wageningen) Mr. P. Blusse v. Oud Alblas, penningmeester (mr. D. v. Houte Jr)
  Mevr: Wed: F.A. Molijn Hr-de groot, den Haag, Groot Hertoginnelaan 173
  Hidde Nijland, den haag, Koninginnegracht 36
  Mevr. v. Oorschot v/d Sande Lacoste, den Haag, Atjehstraat 321
  Mevr. v. Peski, Rotterdam, Eendrachtsweg 36
  Jonkvr. M. Reigersman, Breda
  J.N. Reus, Doorn
  H.A. Reus, Dordt, Steegoversloot
  Nots. P. Schrameier-Verbruggen, R'dam, Vijverlaan 94;
  Willy Sluiter, Laren (N.H.);
  Mr. C. Smits, Dordt Singel 108;
  H.W. Stoop, Dordt Singel Villa "Renata"
  Mevr: M.J. Veth-Smits, Bloemendaal Villa Intimus, Saksenburgerlaan 2a
  Mevr. v. Wageningen Rens, den Haag, Duinweg 31
  W.F. Zetteler Jr, Rotterdam, Mathenesserlaan 327;
  Familie:
  Jan Larij, Dordt Voorstr.
  Chr. Larij, den Haag, Weimarstr. 67
  Mej. Larij, Dordt, Steegoversloot
  Coll. van Burgemeester en Wethouders v. Dordrecht
  Mr. D. v. Houten, Secr. der Gem.te Dordrecht
  ... deelnemers Fonds? en Comm. leden?

 • (klad) TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA DORDRECHT
  Catalogus Eere Tent. Roland Larij

  No. 1 Interieur - Eigendom van den Heer W.H. v. Bilderbeek Dordt
  No. 2 Interieur - Eigendom van den Heer W.H. v. Bilderbeek Dordt
  No. 3 Interieur - Eigendom van den Heer W.H. v. Bilderbeek Dordt
  No. 4 "Polly" - Eigendom van den Heer W.H. v. Bilderbeek Dordt
  No. 5 "Herfst" - Eigendom van den heer E. Boonen Dordt
  No. 6 "Scheveningsche" - Eigendom van heer Piet Bos den Haag
  ...
  No. 14 Boerenmeisje - Mevr. de Wed. E. Lebret-Giltaij Dordt
  ... etc.

 • (briefkaart) Aan den Wel Ed. Geb. Heer Leen Verhoeven Sec. Pictura Dordrecht
  WelEd. Geb. Heer
  In goede orde is de schildering gearriveerd dank voor Uwe goede zorgen.
  Hoogachtend UEd. dien. G.W. Dücker, Delft 24/4 '14 (1914!);

 • (briefkaart) Aan het Teekengenootschap Pictura Dordrecht (afz. W.F. Zetteler Jr)
  2.1.16 M.M.
  Aangezien wij uit de stad zijn en ons huis gesloten is, verzoek ik U beleefd het schilderij door ons voor de tentoonstelling afgestaan, terug te willen zenden aan de Firma Molijn & Co., Marnixstraat Rotterdam
  Hoogachtend
  W.F. Zetteler Jr, Mathenesserlaan 327;

 • (briefkaart) (25-11-1915) Den Heer Leen Verhoeven Secr. van Pictura
  Geachte Heer, Tot mijn leedwezen ben ik verhinderd Zaterdag de bijeenkomst bij te wonen, Achtend Uw dw. H.J. Kiewiet de Jonge;

 • (briefkaart) (afz. J.N. Reus-Doorn, Merwe-hoeve) WelEd Heer Leen Verhoeven Dordrecht, Secr. Teekengen. Pictura
  Doorn 20 Janu. 1916
  WelEd. Heer
  Heden ontving ik de schilderij in de beste orde terug met dank voor Uw goede zorgen, Hoogachtend J.N. Reus;

 • (visitekaartje) Mevrouw van Peski, Graevestein van Heijst;

 • (Molyn & Co briefkaart) Nr. 705 Rotterdam 2-1-1916
  Tp. Teekengenootschap "Pictura" Dordrecht
  Myne Heeren,
  In antwoord op uw schryven dd. 17 dezer deelen wy U mede, dat de schildery behorende aan den Heer W.F. Zetteler Jr., alhier gisteren hier bezorgd geworden is.
  Hoogachtend Societeit ter vervaardiging van Vernissen, Verfwaren enz MOLYN & Co
  gecopieerd gedicteerd 4.

 • (brief) Mr. A. Oudegeest kantonrechter
  Deventer 19 Januari 1916.
  Aan het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht
  Mijne Heeren!
  Even voor de ontvangst van het schrijven van Uwen Secretaris heb ik aan den Heer R. Larij bericht dat ik gaarne de schilderij de Politie terug zal ontvangen hem verzocht aan de kunsthandelaar Bosman op te dragen voor de verzending naar Deventer te willen zorg dragen. Mogelijk moet echter nog eenige restauratie aan het schilderstuk geschieden en in alle gene de oude lijst weer aangebracht worden, zoodat ik U hierbij verzoek de schilderij aan den Heer Larij te willen overgeven.
  Hoogachtend Uw dw. A. Oudegeest;

 • (kaartje) den Haag 20 December '15
  149 van Bleijswijkstraat
  Geachte Secretaris Indien te krans den Heer Larij met slechts een paar woorden, kan worden overhandigd, zal het mij als oud president een waar genoegen zijn zulks te doen. Ik zal dier zorgen Woensdag om 2 uur op Pictura te zijn.
  Intusschen Hoogachtend E. Boonen
  Den Wel Ed. Heer L. Verhoeven Secr. v. Pictura, Dordt

 • (brief) Nijgh & van Ditman's Uitgeversmaatschappij Wijnhaven 111-113 Rotterdam
  Rotterdam, 22 December 1915.
  Myne Heeren,
  Naar aanledign van Uw schrijven dd. 16 deer hebben wy de eer U bygaand kwitantie te doen toekomen, op welker vertoon U de borden in de wagens kunt doen aanbrengen.
  Inmiddels teekenen Hoogachtend, Nijgh & van Ditmar's Uitg. Mij
  Teekengenootschap "Pictura" Dordrecht;

 • (briefkaart) Waarde Heer
  Hierbij de nota van Roovers die hij aan mijn adres zond.
  Voor de betaling zal je wel zorgdragen Wil dit met hem a.s. Woensdag regelen (de tijd van betaling nl)
  Het adres van Schnabel is Keizersgracht 157
  Adr. Schotel, A(mster)dam
  den Heer L. Verhoeven

 • (kaartje) Rotterdam Eendrachtslaan 35 Maandag
  Hooggeachte Heer,
  U maakt mij waarlijk confuus door al uwe vriendelijkheid en toch lokt Uwe bereidwilligheid mij uit U nog een dienst te vragen.
  Zoudt U niet zoo vriendelijk willen zijn bloemen voor mij te bestellen of een mooie azalea? U zoudt .. mij zoo'n verbogend plaisier mee doen. Ik meende iets van ongeveer f 5,- mocht het U te lastig zijn dan begrijp ik zulks volkomen maar ik dank U toch in ieder geval voor uwe bereidwilligheid.
  Met beleefde groeten verblijf ik met de meeste hoogachting, Uw dw.
  A. van Peski, Graevestein v. Heijst;

 • (brief) Schrameier Verbrugge en Maas Geesteranus, notarissen Rotterdam 21 Januari 1916
  Aan het Eere en het Uitvoerend Comité der Eere-Tentoonstelling Larij te Dordrecht
  Mijne Heeren
  Onder beleefde dankzegging voor uwe goede zorgen heb ik de eer, U te berichten dat de door mij ten behoeve der tentoonstelling afgestane schilderij in goede orde weder in mijn bezit is gekomen.
  Hoogachtend Uw dw. Schrameier Verbrugge;

 • (briefkaart) Mij. "De Veluwe" Nunspeet
  Veluvine en vernissen
  Nunspeet, 21 Januari 1916.
  17916 Teeken-Genootschap Pictura, Dordrecht
  Mijne Heeren,
  Hierdoor berichten wij U, dat wij gisteren als vrachtgoed ongefrankeerd aan U retour zonden een ledig kist, wegende 45 kg.
  Hoogachtend Mij. De Veluwe, F. Kerdijk, Directeur
  (Over een kleine beschadiging van het schilderij schreven we Mevrouw Molijn die zich eventueel wel met U in verbinding zal stellen);

 • (kaartje) den Haag 27 Jan. 1916
  Aan teekengenootschap Pictura Dordrecht
  Mijn schilderij van den Heer Larij werd door de directie der Mij de Veluwe in ontvangst genomen die mij schrijft (zie bijl. I) en op mijn vraag waar en hoe de beschadigd (zie bijl. II)
  Nu is mijn verzoek het schilderij te willen herstellen en meen ik dat wanneer uw genootschap den Heer Larij beleefd verzoekt op een mooe dag eens naar Nunspeet te gaan en de plek zelf even bij te werken, hij dit wel zou willen doen.
  De onkosten darvan komen dan natuurlijk m.i. voor de schadeverzekering.
  Ik heb mijn pleegzoon de Heer Lohman nu directeur van de Mij de Veluwe van een en ander op de hoogte gesteld en hem verzocht bij komst den Heer Larij alle beleefdheid en hulp te bewijzen.
  Hoogachtend D.J. Molijn de Groot;
  (bijl. I) Het schilderij kwam gister uit Dordt terug in goeden staat alleen is er een stukje verf afgesprongen ter groot(t)e van een halven of heelen cent. Dit moet bij gelegenheid wel even bijgewerkt. Met u nog reclameeren en schadevergoeding vragen dan doet U dit zelf wel bij Pictura die alles verzekerde! Ik schreef nog niets aan Pictura (.. Ik straks niet voor 't een of ander wordt opgeroepen al was t maar verschoor an(?) mee naar een patient te gaan. Enfin t regent nog al flink en dan is men veiliger thuis als op mooie avonden. Ik schreef U gister per aangeteeknde doek men te hebben verzuimd f 10 voor dat in te sluiten Is dat zoo dan hoor ik het wel ..)
  (bijl. II) Het schilderij is beschadigd +- 20 cm van beneden en 15 c.m. van links de geheele hoogte 75 cm en het stukje is afgesprongen van boven een grijsachtige verf.. op de tafel met fleschjes etc en kom dus met weinig moeite worden bijgewerkt

 • (brief)Boonen & Vriesendorp Assuradeurs, Groenmarkt 70, Dordrecht 3 December 1915
  Den Heer L.P. Verhoeven alhier
  Mynheer
  Naar aanleiding van een onderhoud van gisteren is het ons aangenaam U te kunnen berichten wy by vaste order de door U bedoelde al risks verzekering kunen sluiten tegen eene premie van 2 pro mille voor p.m. 6 weken.
  uwe orders gaarne tegemoet ziende, in welk geval U ons eene specificatie der diverse werken gelieve te doen toekomen teekenen wy in afwachting Hoogactend p.p. Boonen & Vriesendorp (8150 gedekt);

 • (brief) DE MAASBODE Rotterdam 27/12 1915 Het Teekengenootschap Pictura Dordrecht
  Afd. Advertenties
  standaardadvertentieprijs f 0.25 per regel ebdraagt.
  Wij vertrouwen dat een en ander voor ernstige overweging iwerzijdes in aanmerking kome en zien Uwe geeerde berichten met belangsteling tegemoet.
  Hoogachtend N.V. de courant De Maasbode (1 bijlage);

 • (brief) DE MAASBODE Rotterdam 27/12 1915 Het Teekengenootschap Pictura Voorstraat 148 Dordrecht
  Afd. Advertenties
  Mijne Heeren,
  met betrekking tot het palatsen van ingesloten annoce van Uwentwege in de Nieuwe Roterdamsche Courant, nemen wij beleefd de vrijheid bij U aan te vragen, dezelfe ook in een blad te mogen openen.
  De Maasbode zal U bekend zij als grootblad en als eenig katholiek orgaan met ochtend- en avond-editie verschijnend. Onze courant geniet over het geheele land aanmerkelijken aftrek en kan ook ten Uwetn op een zeer speciale verspreiding bogen.
  Wilt U Uwe tentoonstelling bekend maken in katholieke kringen te Dordrecht en daar buiten, dan, zouden wij zeggen, kunt U de Maasbode niet missen, te minder, waar wij onze lezers wit den aard der zaak hoofdzakelijk te zoeken hebben in de meer gegoeden tot de hoogste standen toe, welke... etc;

 • (BRIEF) Den Heeren Bestuurderen van Pictura
  Mijne Heeren
  Daar ik niet kan toestemmen omde Teekening door Willy Sluiter (de reclame-teekening voor de Tentoonstelling) op een voor het publiek op de straat waarneembare plaats te exposeeren, stel ik U voor die reclame-teekening te plaatsen boven de deur der tentoonstellingszaal, dus binnenshuis.
  Met inwilliging van dezen mijne wensch zoudt u mij zeer verplichten.
  Mogt die reclame toch publiek geëxposeerd worden dan ben ik verplicht mijn ontslag aan te bieden als voorzitter van het Genootschap Pictura.
  Hoogachtend Roland Larij
  Dordrecht 23 dec. 1915;

 • (kladbrief) De Dodtsche schilder RL tegenwoordig voorzitter van ons gen. hoopt den 12e Dec as zijn 60e verjaardag te herdenken terwijl hij ook 40 jaren lid van ons genootschap is.
  Teekengenootschap "Pictura" Dordrecht 5 October 1915;
  Naar ons bekend is is in Uw bezit een werk getiteld [-] van den Dordtsche schilder Roland Larij.
  Genoemde schilder, thans voorzitter van ons Genootschap hoopt 22 Decbr. as zijn 60e verjaardag te herdenken, terwijl hij dan tevens 40 jaren lid van ons Genotschap zal zijn.
  Deze beide feiten wenschen wij o.m. te herdenken door het houden van eene Eere Tentoonstelling van werken van de jubilaris op deze tentoonstelling zouden wij o.m. ook gaarne een in Uw bezit zijnde werk willen plaatsen.
  Beleefd verzoeken wij U daarom om bedoeld werk voor genoemde Tentoonstelling te willen afstaan.
  Wanneer U naar wij hopen van ons verzoek zult willen voldoen vernemen wij gaarne de maat, hoogte en breedte van het schilderij met inbegrip van de lijst, opdat wij U desgewenscht een kist kunnen doen geworden waarin de schilderij kan worden verpakt. Vracht verpakking komt voor onze rekening terwijl wij het wek ook verzekeren tot de waarde door U aan te geven.
  Hopende een gunstig antwoord te mogen ontvangen verblijve met verschuldigde hoogachting;

 • Laatst gewijzigd: maart 2019.