Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *

ingekomen stukken 1889

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889

een selectie


- [2455] (Ontv. 3 Januari 1889)
A no. 2157 (1e Afd.) s Gravenhage 2 Januari 1889.
Onderwerp: Burgerlijke stand
Ik heb de eer U hiernevens te dien toekomen de doodacte van L. CRAENENDONCK buitenlands overleden.
Wanneer U geen latere woonplaats van den overledene hier te lande bekend is dan Uwe gemeente geef ik U in overweging den ambtenaar van den burgerlijke stand te verzoeken de acte in het Register van overlijden Uwer gemeente in te schrijven.
De Commissaris des Koning in de provincie Zuid Holland;

- [2470] (Ontv. 9 Januari 1889)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Geeft eerbiedig te kennen de ondergeteekende PAULUS LEENHEER, ontvanger der gemeente Ridderkerk
dat door Uw Ed besluit zijn borgtocht, wegens de verhooging der Inkomsten van de gemeente weder met f 600 is verhoogd.
dat zijne verantwoordelijkheid en zijne werkzaamheden eveneens zijn vermeerderd, hetgeen door uwe vergadering als van nabij met de zaken en de vele moeielijkheden aan zijn ambt en dienst verbonden, wel zal worden erkend
Waarom de ondergetekende zich dan ook met eerbied tot UW Ed wendt in het volle vertrouwen, dat bij het bepalen van hoogeren borgtocht, wegens verhooging der Inkomsten en daardoor ontstane grootere verantwoordelijkheid, het Uwe vergadering moge behagen, zijne jaarwedde als Ontvanger uwe gemeente ook zooveel te willen verhoogen als door haar zal worden goedgevonden.
't Welk doende etc, Ps. Leenheer, Januari 1889.

- [2473] (Ontv. 17 Januari 1889)
A. No. 111 (4de afd.)
Onderwerp: JACHT EN VISSCHERIJ
's-Gravenhage, den 16 Januari 1889.
getal der bijlagen: 1
Ter uitreiking aan de - belangstellende heb ik de eer U te doen toekomen
1 buitengewone machtiging tot het visschen als het water met ijs bedekt is.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland.
(F. [Florus] v. Nes)
Aan de Heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk

- [2476] (Ontv. 18 Januari 1889)
Hendrik Ido Ambacht 17 Januari 1889.
No. 19
Onderwerp: Statistiek van het Lager onderwijs
Bijl. 1
Wij hebben de eer U hierbij aan te bieden eene opgave van de Kinderen boven de zes en
beneden de twaalf jaren oud die op 1 Januari ll in
deze gemeente schoolonderwijs ontvingen en behoorden
tot de bevolking van Uwe gemeente.
Burgemeester en Wethouder van Hendrik ido Ambacht
P. v.d. Giessen weth., A. van Elk, burgemeester.

- [2470] (Ontv. 21 Januari 1889)
Edelachtebare Heeren
De ondergeteekende heeft de eer U te berichten, dat zich voor de vacante onderwijsbetrekking aan de
school op het DORP 20 sollicitanten hebben aangemeld, warvan 2 in gebreke zijn gebleven hunne stukken in te zenden. Schriftelijk
of mondeling heeft hij aangaande de meesten hunen inlichtingen ingewonnen en
daarna een achttal, van wie de gunstigste informaties waren gegeven en voor wie
het niet al te bezwarend was, uitgenodigd eene proefles te konen geven. Zes
hunnen hebben daaraan voldaan, een heeft zich teruggetrokken, een ander is verhinderd op den bestemden tijd te verschijnen.
De proefles heeft voor allen bestaan in de behandeling eener leesles, de bespreking van een natuur- en of aardrijkskundig onderwerp en het laten zingen van een of
meer stukjes. Bij de behandeling der ... etc.
... De proefles is gegeven door de H.H. A.R. van Nes te Rijsoord, J. van der Graaf te Waddingsveen, P.G. Streefland te N. Lekkerland, M. Veldhoen te Heerjansdam, W.H. Lenselink te Rijsoord en W. den Hoed te Zwijndrecht. Naar het aantal punten daarvoor behaald, komen het meest in aanmerking de H.H.
W. den Hoed te Zwijndrecht
W.H. Lenselink te Rijsoord en
M. Veldhoen te Heerjansdam
toegekend werd aan
voor lezen a-b-c, aard of nat. a-b, zang a-b
W. den Hoed 7-8-4, 8-7, 8-8;
W.H. Lenselink 7-7-7, 7-7, 8-8;
M. Veldhoen 7-6-6, 7-6, 5-7
(5= even voldoende, 6= voldoende, 7= ruim voldoende en 8=goed)
Uit de bovenstaande opgave kan blijken, dat de cijfers, aan de twee eerstgenoemde
... etc
maal de weegschaal ten gunste van den W. Lenselink doen doorslaan, meent
ondergeteekende zich te moeten onthouden van het geven van advies ten opzichte der
volgende, waarin beiden op de voordracht behooren voor te komen.
Het Hoofd der school P.J. Emck
Ridderkerk 21 Jan.i 1889

- [2487] (Ontv. 26 Januari 1889)
Rotterdam 26 Januari 1889.
No. 1300
Antw. op uw schrijven No. 1038 d.d. 24 dezer
betr. vacature onderwijzer in het dorp
Bijlagen:
a. solicitatiestukken van 21 candidaten
b. bericht van heer Emck
In antwoord op bovengemeld schrijven heb ik de eer U te berichten dat ik ook
kennisgenomen heb van de hiernevens aan U teruggaande stukken en dat ik, even als U, mij vereenig met het
advies van Hr. EMCK, na U genoemd te hebben de candidaten die op de proefles het meest voldaan hadden, zich onthoudt van
de volgende, waarin hij de twee beste candidaten zal stellen.
Indien ... etc.
Ik verenig mij dus met het drietal door U geformeerd in de alfabetische volgende: den Hoed, Lenselink, Veldhoen.
De schoolopziener Arr. t Schiedam, J.H. Kramers.
Aan Heer en Burgemeester & Wethouders van Ridderkerk.
(M. Veldhoen benoemd)

- [2489] (Ontv. 27 Januari 1889)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
1e. Hendrik Sparreboom, sjouwer, 37 jaren
2e. Holland Dijksman, arbeider, 18 jaren,
allen te Ridderkerk
bij vonnis den dezer Rechtbank d.d. 11e Januari 1889
ter zake
1e. diefstal
2e. beleediging van een ambtenaar in functie
No. 1 vrijgesproken en No. 2 is veroordeeld tot f 6 boete subsidair 2 dagen hechtenis.
Dordrecht, 26 Januari 1889.
De Offcier van Justitie.

- [2496] (Ontv. 2 febr. 1889)
Onderwerp: Wijziging van het Provincieel reglement op de Wegen en Voetpaden.
's Gravenhage 28/31 Januari 1889.
In het Provinciaal Blad no. 8 van dit jaar is afgekondigd het door de Staten van dit Gewest in hunne jongste Herfstvergadering vastgestelde
en door 's Konings goedkeuring bekrachtigde besluit tot wijziging van het Provincieel reglement op de Wegen en Voetpaden.
Meer in 't bizonder wenschen wij uwe aandacht te vestigen op de daarin voorkomende bepalingen regelende het gebruik van honden als trekdieren ... etc.

- [2504] (Ontv. 15 Febr. 1889)
Rotterdam 15 Feb. 1889.
Ik heb de eer U bij deze een der beide exemplaren van het leerplan ook door mij onderteekend te doen toekomen.
De Schoolopziener in het Distr. Rotterdam

- [2506] (Ontv. 17 febr. 1889)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Bastiaan de Keizer, van beroep ijzerwerker, oud 23 jaren, te Bolnes (gemeente Ridderkerk)
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 1 Februari 1889 ter zake van strooperij is veroordeeld tot 5 dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 16 Febr. 1889.

- [2511] (Ontv. 22 febr. 1889)
MINISTERIE VAN WATERSTAAT HANDEL EN NIJVERHEID
Afdeeling Posterijen.
's Gravenhage 16 Februari 1889.
Betreffende het gewaarborgd bedrag der opbrengst van het rijkstelegraafkantoor in 1888.
Gedurende het jaar 1888 heeft het Rijkstelegraafkantoor in Uwe gemeente
met dat te Krimpen, met de telephoonkantoren te Hendrik Ido Ambacht,
Kinderdijk en Slikkerveer en het spoorwegkantoor te Barendrecht
verzonden 4461 binnenlandsche en internationale telegrammen en ontvangen 645 internationale telegrammen
De opbrengst daar van bedraagt naar den maatstaf van art 1 letter d en e en van art 3 van het Koninklijk besluit van 15 September 1886 (Staatsblad No. 164) f 1531,80
Die opbrengst overtreft aldus het door Uwe gemeente gewaarborgde bedrag.
De Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid

- [2521] (Ontv. 1 Maart 1889)
Dordrecht, den 28 februari 1889.
Door mr. Groeninx van Zoelen te s Gravenhage een request ingediend dat
Stoffel MULLER, schipper te Stad aan 't Haringvliet als onbez: rijksveldwachter moge worden aangesteld.
omdat genoemde S. Muller zich thans moet bevinden op de werf van Bothof te Slikkerveer, alwaar het zeiljacht "Alice"
in reparatie ligt, verzoek ik UEd beleefd proefprocesverbaal in uwe tegenwoordigheid ... den voorgedragene te doen opmaken en mij met eenigen spoed te doen toekomen.
De officier van justitie Bosch van Rosenthal.

- [2524] (Ontv. 3 Maart 1889)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Gerrit VAN DER WILT, van beroep ijzerwerker, oud 27 jaren, te Bolnes (gemeente Ridderkerk)
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 15 Febr. 1889 ter zake een mishandeling van een dier
is veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. Dordrecht, 2 Maart 1889.

- [2537] (Ontv. 9 Maart 1889)
G.S. No. 55
Onderwerp: Kosten lager onderwijs Dienst 1887.
's-Gravenhage 25 Febr/4 Maart 1889,
Wij hebben de eer U hiernevens te doen toekomen een afschrift der beschikking van den
Minister van Binnenlandsche Zaken, dd 22 Februari ll no. 131 (Afd. aken en Compt)
alsmede extract uit den daarbij behoorende staat tot vaststelling der Rijksvergoeding in de kosten van het lager onderwijs over het jaar 1887 ....
135. Ridderkerk, kosten f 13.594,99, vergoeding f 4051,49

- [....] (Ontv. [..] Maart 1889) N No. 209
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Hendrik NOORDZIJ, van beroep arbeider, oud 57 jaren, te Ridderkerk, bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 22 Februari 1889
ter zake van diefstal is veroordeeld tot 2 dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 9 Maart 1889.

- [2547a] (Ontv. 20 Maart 1889)
Aan den Edel achtbare Heer den heer Burgemeester te Ridderkerk Provincie Zuid Holland
WEachtbare Heer !
De Heer Adrianus van Kwawegen gehuwd den 28 April 1864 met Neeltje Lubeek te Ridderkerk
heeft bij zijn vertrek naar Indie nagelaten om eene geboorte acte van zijn dochter mede te nemen genaamd KRIJNTJE en geboren den 11 Junij 1867, deze geboorte acte is op het oogenblik noodig en neem daar om de vrijheid
uwe beleefd hulp in te roepen mijn op zegel genoemde acte te willen doen toekomen met opgave uwer kosten die ik U per eerste gelegenheid zal doen toekomen ...
R.W. Nijst, deurwaarder bij den Raad van Justitie te Padang, Sumatra's Westkust Indie.
Padang den 10 Februari 1889.

- [2573] (Ontv. 1 April 1889) B No. 543
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
1. Gerrit van der Wilt, 27 jaren, ijzerwerker
2. Krijn de Jong, 65 jaren, kastelein
beiden te Bolnes bij vonnis van dezer Rechtbank d.d. 15 Maart 1889
ter zake van
1. mishandeling
2. beleediging van en ambtenaar in functie
zijn veroordeeld tot
No. 1 Drie dagen gevangenisstraf
No. 2 f 12 boete subsidair 4 dagen hechtenis
Dordrecht 30 Maart 1889.

- [2579] (Ontv. 1 April 1889)
Apeldoorn 30 Maart 1889.
No. 114 Politie
Bij mij heeft zich aangemeld Uwer gemeente veldwachter Josius DE WAARD
met verzoek om in aanmerking te komen voor de vacerende betrekking
van Gemeenteveldwachter te Hoenderloo. Daar dit dorp op circa 2 uren van mij
verwijderd ligt moet ik iemand hebben die volkomen in staat is als zelfhandelend
politiebeambte op te treden die een goed proces verbaal opmaakt, vrij is
van misbruik van sterken drank, volkomen betrouwbaar en van een gezond lichaamsgestel
UEdelachtbare zoude mij zeer verpligten met mij volkomen te willen inlichten aangaande zijne bekwaamheid en gedrag.
De Burgemeester van Apeldoorn.
+
- Bolnes 31 Maart 1889
Mijne Heer
Heeden nacht ben ik bij Stempels [Willem Hendrik Stempels, geb. Ameide, overl. 3-5-1889 (65 jr), tr. (1) Wilhelmina Baljon, tr. (2) Louisa Anna Dorothea Cherpion] geweest
ook gisteren namiddag bij mijn te huis komst
van Dorp stond ik geheel in op schud(d)ing
ni(e)mand mocht bij hem in huis en stond
luid keels mord te schreeuwen door het
raam ook was het gisteren avond zoo maar niet
in zoo een erge graad hij heeft de ..ierum ...is
min hulp is in geroep door de famili(e) en
zijn notaris Verhoef uit Rotterdam
Heeden morgen is hij zeer kalm hij wil niet dat er imand in huis komt dan
ik maar hij word nu geregeld in gespuit zoo dat de familie vrij in huis kan komen
van nacht zijn wij er met 3 man bijgeweest als het nodig is kan ik er morgen
bij blijven of moet ik naar Dorp komen.
want daar staan geregeld een hoop menschen en jongens voor het raam en als hij dat
ziet dan wordt hij wuld dus die moet ik daar ook zooveel mogelijk daar
van daan houden de doctor zecht dat
het vier dagen kan duren dan is hij dood
of beter daar dan hij .. met revolver en dolk bij zich alles in genomen.
U Ed antwoord te gemoet ziende
verblijve ik U Ed on(der)danigen dw dienaar.
Js. de Waard
Den Wel Ed. Achtbaren heer den heer Burgemeester te Ridderkerk.

- [2584] (Ontv. 6 April 1889) B No. 323
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
1. Leendert van Beek, 21 jaren, werkman
2. Bastiaan van Nuchteren Dz, 23 jaren, ijzerwerker, wonende
No 1 te Slikkerveer
No. 2 te Bolnes
bij vonnis van dezer rechtbank d.d. 22 Maart 1889
ter zake van Huisvredebreuk door 2 vereenigde personen en mishandeling van een ambtenaar in functie
zijn veroordeeld tot ieder drie maanden gevangenisstraf.
Dordrecht, 6 April 1889.

- [2595] (Ontv. 12 April 1889)
Rijkstelegraaf No. 97
Ridderkerk, 11 April 1889
Op last van den Heer Inspecteur bij de Rijkstelegraaf te Rotterdam
heb ik de eer UEd mede te deelen dat Zweij(?) bij gelegenheid van de kantoorinspectie alhier, op heden
de opmerking maakte, dat de zoldering van de wachtkamer voor het publiek is over te verven en ik dit aan UEd behoorde aan te vragen, gelijk deze daartoe zij dienende.
De Directeur Willemsen

- [2598] (Ontv. 19 April 1889)
's-Gravenhage den 13 April 1889.
Onderwerp: Gemeenteveldwachter
In verband met mijnen brief van 15 Januari jl A no. 1643/9 4e afd. en het daarop door U gegeven antwoord
van 17 dier maand B no. 1333 heb ik de eer U te verzoeken mij ten spoedigste mede te deelen hoe hat met de indiening van ontslag door den gemeenteveldwachter J. de WAARD staat.
De Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland.

- Ridderkerk den 16 April 1889
No. 250
Onderwerp Verhooging van den hoogen reedijk voor den polder Nieuw-Reijerwaard
In antwoord op Uw Ed. missive van den 12e dezer, D. no. 1080 hebben wij de eer U
medetedeelen, dat wij niet ongenegen zijn, in dit buitengewone geval in het gedeelte te
verhoogen dorpsstraat, de straat er uittenemen en na de verhooging er weder inteleggen, doch dat het nimmer onze bedoeling
is geweest, de benoodigde nieuwe steen bijteleveren, waartoe U zelven ons reeds had verzocht,
bij uwe missive van den 6 April ll en alleen den arbeid hebben gerekend voor het uitbreken en weder inleggen, bedragende aan arbeidsloon de som van f 90,-.
Om nu een straat te leggen, waarvan meer dan voor de helft de steen onbruikbaar zoude zijn en na de verhooging
bij het begin en einde darvan, laagten te verkrijgen van p.m. 20 cm daartoe wenschen wij niet mede te werken, waarom
wij U nogmaals in overweging geven, tot uw eerste plan van verstrating en aansluiting overtegaan, met
de geheele straat er uittenemen en na de ophooging naar uw eigen goedvinden er weder inteleggen, waarvoor
wij in dit bizondere geval zonder daartoe verplicht te zijn, doch ter wille der bevordering der zaak, bedoelde f 90 zullen resituëeren.
Dijkgraaf en Hoogheemraden der polders Oud en Nieuw-Reijerwaard.
Aan Heeren Bugemeester en Wethouders van Ridderkerk.

- [2605] (Ontv. 19 April 1889)
(Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk)
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland
Gelzen eene missive van Heeren Burgemeester en Wethouders der gemeente Ridderkerk dd 3 April ll D no. 1075,
waarbij vergunning wordt gevraagd om de Dorpsstraat liggende over den dijk van den polder Nieuw-Reijerwaard gedurende eene maand, voor de passage van rij- en voertuigen af te sluiten;
Alsmede het daaromtrent ingewonnen bericht van den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland van 12 April d.a.v. no. 423
Gehoord het rapport van de betrokken afdeeling van Hun College;
Gelet op art. 14 van het Provinciaal Reglement op de wegen en voetpaden;
hebben besloten:
Aan heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk vergunning te verleenen om:
1e. de Dorpsstraat bovengenoemd af te sluiten van 25 April tot 25 Mei e.k., onder voorwaarde
a. dat de beneden dijkweg in zoodanigen staat wordt gebracht, dat de passage daarover veilig kan plaats hebben
b. dat waarschuwingsborden worden gesteld in het dorp op den dijk, bij den Lagendijk en op den Reijerwaardschen ringdijk, aan den afrit, bij de woning van Lodewijk Zwart, nabij de Muizenkade en bij deze borden des nachts een helder lichtgevende lantaarn worde gesteld;
c. dat van de wegsafsluiting in tijds aankondiging geschiedt in de Nieuwe Rotterdamsche Courant met opgave der verlegging van de passage;
2e. de verdere gedeelten van den ringdijk van Nieuwe-Reijerwaard naargelang van behoefte voor de passage af te sluiten, onder gelijke voorwaarden als sub. 1 genoemd, zullende alsdan waarschuwingsborden moeten worden gesteld bij de afriten te Slikkerveer en te Bolnes.
Dit besluit zal worden gezonden aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk tot informatie en uitvoering, met uitnoodiging om van de aankondiging een afschrift in te zenden; en
aan den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland tot informatie.
's-Gravenhage 16/18 April 1889
De Gedeputeerde Staten voornoemd

- [2610] (Ontv. 21 April 1889) A No. 716 (4e afd.)
's-Gravenhage den 16 April 1889.
Onderwerp: Gemeenteveldwachter
Ik heb de eer U mede te deelen dat de inhoud uwer missive d.d. 16 dezer B. No. 1387
mijgeene aanleiding geeft om terug te komen op hetgeen in mijnen brief d.d. 15 januari j.l. A No: 1643/9, 4e afd. is vervat.
Mitdien verwacht ik dat de Waard in den loop des jaars zijn vezoek om ontslag zal indienen, hetgeen mij meer met zijn belang schijnt overeen te komen, dan dat ik het hem ongevraagd geef.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland.

- Ridderkerk 10 Mei 1889.
Ten vervolge en aanvulling van ons adres om en toelage uit de gemeentekas voor de feesten door ons georganiseerd,
moge dienen, dat de opbrengst der gehouden collecte in de gemeente van dien aard is, dat van het organiseeren of regelen een schoolfeest geen sprake
kon zijn, waarom wij hebben besloten ingeval Uwe vergadering eenige toelage mocht verleenen deze
geheel aantewenden ten bate der schooljeugd.
De Feestcommissie, De Secretaris C. Klootwijk, De Voorzitter A. v.d. Hilt.
Aan den Gemeenteraad

- [2654] (Ontv. 9 Mei 1889)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Oranje Boven!
Geeft met verschuldigde hoogachting te kennen de ondergeteekende Voorzitetr en Secretaris eene Commissie
die zich binnen deze gemeente heeft gevormd ten einde ... alhier eenige feestactiviteiten te doen plaats hebben op Woensdag
15 Mei a.s. ten winde de heugelijke gebeurtenis van de herdenking der 40 jarige regering van Z.M. onzer geeerbiedigden Koning ook alhier niet onopgemerkt voorbij ga.
Doordrongen van echt Nederlandsche Oranje gezind bloed aanvaardde de Commissie haar moeijelijke taak,
overuigd dat diezelfde geest ook woont in de Ridderkerksche burgerij.
Ridderkerk toonde zulks meermalen in schitterend gevierde Oranje feesten.
Ook ditmaal blijve ze niet achter, bij zulk eene zeldzaam voorkomende en vor Nederland zoo hoogst
gewichtige en tot het laatst ongedachte gebeurtenis
De burgerij toonde reeds haar instemming.
Maar uit den aard der zaak kunnen alleen de gegoeden voor feestgaven in den zak tasten doch achter dezen staan honderden feestelijk gestemde inwoners die ook gaarne bijdroegen
wanneer zij de middelen daarvoor bezaten.
Om feest te voeren is geld nodig, ook de fondsen van gemeenten zijn dienstbaar tot festiviteiten getuige de onrichting der Begrooting.
Ook uwe vergadering verleend te dien zake wel ondersteuning en ook thans worden in ons Vaderland door zeer vele Besturen geelden beschikbaar gesteld
Overtuigd dat ook thans Uwe vergadering wil doen blijken van hare instemming
bereidverklaring tot medewerking bij dit heugelijk Vaderlandsch feest, wendt de Commissie zich in
vertrouwen tot U met beleefd verzoek door eene bijdrage uit de gemeentekas de kas der feestcommissie te stijven(?)
Laat die bijdrage zoo groot mogelijk zijn opdat ook thans Ridderkerk weder moge schitteren als wel eer in de rij der ontelbare Nederlandsche
Gemeenten die toonen flink Oranje feest te kunnen en zullen vieren.
Zoo zij het
Oranje Boven ! Leve de koning!
't welk doende De Feestcommissie voornoemd
De Secretaris C. Klootwijk, De Voorzitter A. v.d. Hilt.
Ridderkek 9 Mei 1889
(Overtuigd; 21 Jan. 1/3 febr. 1879 f 200 25 j. Koning jubilee; 23 Mei '65 f 200 Waterloo; Ook de ...(?))

- Aan Zijne Majesteits den Koning.
Geeft met den hoogsten eerbied te kennen de kerkeraad van de Herv.
Gemeente te Rijsoord c.a.
dat de belijders van de Gereformeerde
religie te Rijsoord c.a. woonachtig, na eerst met de plaatselijke
Kerk van Hendrik Ido Ambacht als combinatie vereenigde te zijn
geweest, sedert 1603 als de plaatselijke kerk onder eigen kerkeraad
vereenigd zijn geweest als Gerefomeerde kerk van Rijsoord c.a.
welke kerke aanvankelijk geleefd heeft onder de Kerkenordening
der Nederlandsche Gereformeerde kerken op onderscheiden Nationale
Sijnode vastgesteld en laatstelijk gewijzigd door die van Dordrecht
gehouden in de jaren 1618 en 1619.
Dat die kerk ook nadat de Gereformeerde Kerk op gehouden
had de bevoorrechte en heerschende kerk te zijn, onder die Kerken
ordening is blijven leven tot het jaar 1816 doch dat ten gevolge
van de bemoeinge der toenmalige regeering zij sinds dien tijd
feitelijk is bestuurd geworden overeenkomstig het Algemeen
Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Konink-
rijk der Nederlanden gearresteerd bij Koninklijk besluit van
den 7den Januari 1816 No. 1
. Welk reglement sedert dien tijd
menigvuldig bij de Regeering bekende wijzigingen heeft ondergaan
dat echter thans bij Kerkeraad voornoemd, ontwarende hoe,
door langer onder deze kerkorde te blijven, de Gereformeerde
kerk haar gereformeerde karakter ten eenenmale verlieten en dus
zich zelve als stichting vernietigen zou besloten heeft krachtens
zijn oorspronkelijk hem nimmer ontnomen bevoegdheid zijn plaatse
lijk kerkgenootschap op nieuw te regelen, en daartoe voor wat
zijne kerk aangaat, aan de sinds 1816 hier toegepast kerkorde
alle verbindende kracht te ontnemne en als nu over zijne kerk
opnieuw in te voeren de bepalingen die in haar belijdenis ge-
worteld en historisch uit haar leven ontwikkeld waren en tot
1816 hier golden berpalingen die te vinden zijn in het Groot
Placcaatboek fol. 464 Deel III
en dat wel behoudens eenige door
den veranderden straatkundige toestand van zelf onstane, wijzi-
gingen gelijk zulks blijkt uit nevengaadne Bijlage die tot
defacto vervallene aan den voet der bladzijden vermeldende
den thans geldende tekst aanwijst, welken de kerkeraad
heir mede de eer heeft ter voldoening aan de bepalingen van art 2
der wet van 10 September 1853 Staatsblad No. 102 aan kleve
Majesteit over te leggen
't Welk doende
Uwer Majesteits getrouw onderdanen de kerkeraad voornoemd
Uit zijne naam S. Sleeswijk Visser vdm, P. van Rijs, ouderling-secr.
Rijsoord 8 Mei 1889.
+
[BOEKJE] DER DORDTSCHE KERKENORDE
met verklaring van vreemde woorden en enkele bepalingen uit de post-acte
uitgegeven door W. van den Bergh en G.H. van Kasteel, bedienaren des Woords te Voorthuizer en Kollum.
(Nijkerk G.F. Callenbach 1887)

- [2658] (Ontv. 10 Mei 1889)
met een bijlage
Aan den Edel Achtb. Heer Burgemeester van Ridderkerk
Edel Achtbare Heer !
Bijbesluit van den kerkeraad der Hervormde Gemeente
te Rijsoord c.a. is op heden 8 Meij 1889 over de
geheele Hervormde Gemeete te Rijsoord c.a. aan de
kerkorde ingevoegd bij Koninklijk besluit in 1816 alle
kracht en geldigheid ontzegd en zijn diensvolgens alle
daarop gegrond bepalingen en besluiten voor vervallen
verklaard en is van nu af weer kracht en geldigheid verleend
aan de Dordtsche kerkenorde, die hier voor 1816 gold be-
houdens zulke wijzigingen als door de veranderden Staat
kundige toestand van zelf ontstaan zijn
Van deze besluiten is kennis gegeven aan Z.M. onsen geeerbiedig
den Koning bij eene missive waarvan afschrift hier nevens gaat
en heeft de kerkeraad bij deze de eer ook U Edel Achtbare
daar van officieel kennis te geven.
Edel Achtbare Heer
Uit naam en op last van den Kerkeraad der herv. gem. te Rijsoord Uw Edel Achtb. dienstw. dien. S. Sleeswijk Visser v.d.m.

- [2660] (Ontv. 11 Mei 1889)
POSTERIJEN Kantoor Rotterdam
No. 1743.
Rotterdam den 10e Mei 1889.
Zijne Excellentie de Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid heeft bij schrijven van den 5e Augustus 1881 No. 70
aan de Directeuren der Postkantoren opgedragen zich eenmaal per jaar te vergewissen of de borgstellers van brievengaarder nog in leven zijn.
Ik heb daariom de eer UEd Achtb. beleefd uit te noodigen mij wel te willen meedelen of zulks het geval is ten opzichte van de personen
Gerardus Plaisier Gerritzoon te Ridderkerk
en Trijntje Schippers te Rijsoord

die zich in der tijd den borg verbonden hebben respectievelijk voor de brievengaarders te Ridderkerk en te Rijsoord.
De Directeur van het Postkantoor

- [2567] (Ontv. 12 Mei 1889) B No. 526
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Bastiaan Nuchteren Dz van beroep ijzerwerker, oud 24 jaren
te Bolnes (Gemeente Ridderkerk)
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 26 April 1889
ter zake van mishandeling en bedreiging.
is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf.
Dordrecht, 11 Mei 1889.

- [2598] (Ontv. 30 Mei 1889)
Algemeene Synodale commissie der Nederlandsche Hervormde kerk
's Gravenhage 29 Mei 1889.
Bij deze heb ik de eer U een afschrift te doen toekomen van nevensgaand besluit.
+
[AFSCHRIFT] No. 812. De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk overeenkomstig Art. 70 1e van het Algemeen Reglement, daartoe door de Algemeene Synode gemachtigd, Ontvangen hebbende in afschrift eene Uitspraak van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland d.d. 2 Mei 1889, gereg. sub. No.781 waarbij de heren Simon Sleeswijk Visser, predikant, Pieter van Rijs, Johannes van Nes, Lambertus de Kool, ouderlingen, Willem Legerstee, Jan Johannis Hooijmeijer, diakenen bij de Hervormde Gemeente te Rijsoord c.a. schuldig verklaard zijn aan vergrijp in de uitoefening van kerkelijke betrekking en dientengevolge ontzet zijn van alle bedieningen en ambten in de Nederlandsche Hervormde Kerk in het algemeen en de Hervormde gemente te Rijsoord c.a. en van het lodmaatschap der Nederlandsche Hervormde Kerk, welke Uitspraak de geldigheid eener eindbeslissing heeft verkregen: ... etc.

- [2599] (Ontv. 30 Mei 1889)
Aan den Wel Edele heer L. Krui(j)ff, Burgemeester te Ridderkerk
Naar aanleiding van een schrijven gerigt aan Ds. van der Wacht te Rotterdam
waarin hem sterk ontraden wordt om verschillende reden ook om zijne persoonlijke
veiligheid alhier eene liefdebeurt te vervullen was het naar onze meening wel noodzakelijk
dat tijdens onze godsdienstoefening eene veldwachter alhier aanwezig was.
Niet twijfelende aan uwe zorgzame welwillendheid in deze verblijve wij
Hoogachtend
P. Plaizier, Kerkvoogd
W. van Gilst, Diaken

Rijsoord 30 Mei 1889.

- [2712] (Ontv. 9 Juni 1889) B No. 560
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
1. Floris Bode, 27 jaren
2. Pieter Bode, 24 jaren

van beroep ijzerwerkers, beide te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 24 Mei 1889
ter zake van mishandeling
zijn veroordeeld
No. 1 Drie maanden gevangenisstraf
No. 2 Drie maanden gevangenisstraf
Dordrecht, 8 Juni 1889.

- [2715] (Ontv. 12 Juni 1889) Zaandam den 1 Juni 1889.
Uw veldwachter JOZIAS DE WAARD solliciteert naar een betrekking bij de politie
in deze gemeente. Eene aanleiding van die sollictatie heb ik de eer U.E.A.
beleefdelijk te verzoeken, mij den bijgevoegden staat in gevuld met eenigen
spoed te willen terugzenden, onder bijvoeging van hetgeen U.E.A. noodig op dienstig oordeelt verder van hem te ..en(?).
De commissaris van politie te Zaandam
+
- Zaandam den 21 Juni 1889
No. 295 Bijlagen
Ik heb de eer U.E.A. beleefdelijk te vezenden nevensgaande stukken te willen doen
uitreiken aan den veldwachter uwer gemeente Jozias de Waard, dus niet benoemd is bij de politie alhier.
De commissaris van politie te Zaandam

- [2719] (Ontv. 16 Juni 1889)(voor 1 aug.) Ministerie van Justitie
's-Gravenhage den 12 Juni 1889.
Volgens art. 10 der op 1 Januari a.s. in werking tredende wet van 5 Mei 1889
(Staatsblad no. 48) houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige
personen en van vrouwen, moet het hoofd of de bestuurder van een bedrijf
of eene onderneming, waarin of waarvoor een persoon beneden 16 jaren in fabrieken of werkplaatsen ... etc.
(D1142 d.d. 23 Juli '89; 157; gevraagd 175 kaart)

- [2726] (Ontv. 23 Juni 1889) B No. 713
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
BASTIAANTJE PENNING van beroep naaister, oud 27 jaren,
te Ridderkerk, bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 7 Juni 1889
ter zake van mishandeling is veroordeeld tot f 10 boete subsidair 2 dagen hechtenis.
Dordrecht 22 Juni 1889.

- Rijsoord 26 Juni 1889.
Wel Edel Gestr. Heer Burgemeester van Ridderkerk
Hoog Geachte Vrind!
Mag ik hierbij namens de diaconie van de Ned. Ger. kerk van Rijsoord
(de Herv. gemeente) u doen toekomen de mij toegezonden staat waarvoor
een voor ons archief verblijft. Tevens een enkele vraag moet onze kerkvoogdij (de kerkelijk kas Kon. goedgekeurd 31 Mei 1889)
ook nog eenige aanvraag bij Burg. en Weth. of bij den gemeenteraad
doen tot stichting voor Kerk en Pastorie op het terrein U bekend naast onze school,
naar ik meen is dit in onze gemeente geen eisch. Zoo ja dan kom ik deze week nog even tot U.
Groetend met beleefdeheid U Godebevolen
U Ed dw S. Sleeswijk Visser
De afstand van de eene kerk tot de andere moet immers zijn 200 meter dus geen zorgen.
+
[NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT vrijdag 2 augustus 1889 no. 180]
No. 210 Vereniging De Kerkelijke Kas, te Rijsoord ....

- [2733] (Ontv. 29 Juni 1889) Rotterdam den 28sten Juni 1889.
RIJKSTELEGRAAF
Het gebrek aan verband tusschen de diensturen der rijkstelegraafkantoren op Zondag
en feestdagen heeft een zodanige hoogte bereikt dat het aan een groot aantal gemeente
onmogelijk is op zondag onderling in telegraphische correspondentie te treden.
Daarom is door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid besloten met ingang van den 1sten Augustus e.k.
voor alle rijkstelegraafkantoren en zondagdienstregeling in te voeren, waar bij aan dat bezwar wordt te gemoet gekomen
Deze regeling zal eerstdaags in de Staatscourant worden aangekondigd.
Bij deze regeling wordt de zondagsdienst vor het rijkstelegraafkantoor te RIDDERKERK, vastgesteld op 8-9 v/m en 1-2 v/m.
Ik heb dus de er U uittenoodigen de Zondagsdiensturen van het telefoonkantoor te SLIKKERVEER met de even opgegeven diensturen van het rijkstelegraafkantoor in overeenstemming te brengen
met verzoek mij voor den 10den Juli e.k. te willen mededelen, op welke ueren met inachtneming van het vorenstaande - men het telefoonkantoor in Uwe gemeente wenscht te zien opengesteld.
De Inspecteur bij de Rijkstelegraaf, Van Eldik.
(voorstel 8-0 en 1-2; thans 8-12 op dorp, 10-12 te Slikkerveer)

- [2747] (Ontv. 10 Juli 1889)
(Copie) Aan den Minister van binnenlansche Zaken Handel en Nijverheid
Geeft met de meeste verschuldigde eerbied te kennen
TRIJNTJE BUNK, oud 63 jaren zonder beroep, wonende te Ridderkerk zijnde
wed.e van OORSCHOT. Dat zij zich tot U zijne Excellentie wend vragen en verzoekende
om hulp als het Zijne Ekcellentie moog behagen hulp te willen verleenen
Dat zij in de maand Mei den de van 't jaar 1889 per deurwaardersekploit de woning is uitgezet
de reden hiervan was dat den huisbaas Aart MAASKANT de woning leeg wou hebben zoo dat hij altijd trouw zijn huur heef(t) ontvangen nu van
af reeds 3 mei voornoemd bevind ik mij met mijn meublement onder den blooten hemel met
2 kinderen
ik zou wel een huis krijgen in dien den Burgemeester mij hielp zonder iets te ontvangen daar voor maar den Burgemeester belet
de huisbaazen een woning mij te verhuren maar dring er op aan dat ik de gemeente Ridderkerk moet verlaten.
Nu roep ik de hulp van U in dar ik graag binnen die gemeente blijf om mij te willen beschermen naar de wet om geen grooter ellende mij te doen overkomen.
Het welk doende enz. per order T. BUNK
Ridderkerk 3 Juli 1889.

- [2749] (Ontv. 14 Juli 1889) B No. 824
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Johannes Arie KUIPER, van beroep ijzererker, oud 20 jare, te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 21 Juni 1889
ter zake van weerspannigheid en mishandeling en beleediging van een ambtenaar
is veroordeeld tot eene maand gevangenisstraf.
Dordrecht, 13 Juli 1889.

- [2758] (Ontv. 20 Juli 1889) 's-Gravenhage den 19 Juli 1889.
Onderwerp: schadelijk gedierte
Met terugzending der bijlage gevoegd geweest bij uwen brief van den 12 dezer
N. 1131 heb ik de eer U te doen opmerken dat in die aanvrage buitengewone machtiging wordt verzocht tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte, gedurende den tijd dat de jacht op klein wild zal zijn gesloten,
terwijl in uwe hierboven aangehaalde missive sprake is is van eene buitengewone machtiging tot het schieten van boschduiven.
Wanneer het zooals ik veronderstel in de bedoeling van de verzoekers ligt in het bezit van laatstgenoemde machting te komen,
verzoek ik u hen medetedeelen dat dergelijke machtigingen door mij niet worden uitgereikt.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuidholland A v.d. Kemp L.C.

- DIENST 1889/1890.
Aan den heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland
De ondergeteekende
Jan van Gemerden, Mattheus van der Kuilk, Izaak van der Waal
Willem Heinoordt, Aart van den Hoek Jz, Lodewijk Zwart
Cornelis Groenenboom, Johannes van den Hoek Az, Huig Kranendonk
Aart Maaskant, Johanens Hendrik van den Hoek en Arie van Nes

van beroep bouwlieden wonende te Ridderkerk, verzoeken eene buitengewone machtiging
om van hunne eigene, gehuurde of gepachte gronden, gelegen onder de gemeente Ridderkerk, gedurende den tijd, dat de jacht op klein wild zal zijn gesloten, KONIJNEN EN ANDERE
SCHADELIJKE GEDIERTE te doen schieten
, door Johannes van Elk, van beroep candidaat-notaris, wonende te Ridderkerk
zonder bevoegdheid dar bij te gebruiken
Ridderkerk den 11e Juli 1889.
(get.) Jan van Gemerden, ..... J.H. v.d. Hoek, A. v. Nes.
De ondergeteekende, burgemeester der gemeente Ridderkerk verklaart dat ... etc.

- [2762] (Ontv. 21 Juli 1889) B No. 853
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
FLORIS BOODE, van beroep ijzerwerker, oud 28 jaren te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 3 Juli 1889 ter zake van weerspannigheid
is veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf.
Dordrecht, 20 Juli 1889.

(volksfeestlied Wilhelmina Helena Paulina Maria Prinses van Oranje 31-8-1889 door Hendrik Joseph van Berckel (1853-1931))

- [2767] (Ontv. 25 Juli 1889)
Aan den Edel Achtbare Raad der Gemeente Ridderkerk
De ondergeteekende Leeraar in de Muziek en Toondichter te Breda, op are
Koninklijke Hoogheid de Kroonprinses der Nederlanden, een FEESTLIED gedicht en gecompeneerd hebbende,
met het doel om dit aan Hare Koninklijke Hoogheid op den 31 Augustus e.k. eerbiedig aan te bieden, heeft gemeend ook uwen Raad daarvan een Exemplaar toe te zenden .....
H.J. VAN BERCKEL
BREDA, den Juli 1889.

- [2810] (Ontv. 15 Sept. 1889)
's-Gravenhage den 10/14 September 1889.
ONDERWERP: Oprichting eener door stoomgedreven vlasbraakmachine
Wij hebben de eer U hierbij te doen toekomen een door den Koning gericht adres
van J. van GEMERDEN te Ridderkerk daarbij in beroep komende van de beschikking van Uwe College dd 21 Augustus ll. waarbij
aan den heer A. van der WAAL ten uwent vergunning is verleend tot het oprichten van eene door stoom gedreven vlasbraakmachine
Wij verzoeken U omtrent dit adres ons College te willen dienen van bericht en raad en daarbij een afschrift over te leggen
a. de beschikking van Uw College waarbij de vergunning is verleend
b. het procesverbaal der gehouden informatien de commodo et incommodo
c. de eventueel bij Uw College ingekomen .... etc.

- [2819] (Ontv. 24 Sept. 1889)
NATIONALE MILITIE Verlofgangers.
Gorinchem, 23 Sept. 1889.
Ik heb de eer U kennis te geven, dat zich heden met zijn verlofpas, afgegeven den 14 dezer .... ingeschreven Frederik Jacobus Florij, plaatsvervanger van Adrianus Reinen van Nes uit uwe gemeente van de lichting 1886 no, 32 en behoorende tot het 3e Regiment Infanterie.

- [2821] (Ontv. 25 Sept. 1889)
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.
Ingevolge art: 2 der Wet van 31 Juli 1880 (Staatsblad no 21) heb ik de eer U Ed Achtb.
bij deze ter kennis te brengen dat door mij (waarschijnlijk met 1 oct: a.s.) eene
tramsomnibusdienst zal worden opgericht van Rijsoord naar Zwijndrecht en van
Rijsoord naar het Station van de Staatsspoorweg te Barendrecht.
Ingevolge bovengenoemd artikel verzoek ik U bij deze het daarvoor te bezigen vervoermiddel wel te willen doen keuren en mij den uitslag mede te deelen.
Hoogachtend uw Dw. dr: A. POLDERVAART [Arie Poldervaart, geb. Oostvoorne]
Ridderkerk 24 Sept: 1889.

- [2834] (Ontv. 6 Oct. 1889) B No. 1223
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
GERRIT STOK, van beroep ijzerwerker, oud 30 jaren te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 20 September 1889 ter zake van Beleediging van een ambtenaar
is veroordeeld tot f 12 boete subsidair 4 dagen hechtenis
Dordrecht 5 October 1889.

- DORDRECHT, 31 October 1889.
Ter voldoening aan uwe missive van 30 dezer die eerst het schrijven dezerzijds, hierbij teruggaat
heb ik de eer U medetedeelen dat de uitschrijving van het gezin van ROHMAN op het bevolking reg.r deze gemeente thans us gevonden en het kind den 30sten Seoptember ll ten uwent geboren, daarbij is ingeschreven.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stad van DORDRECHT, W. van Schaardenburg
Aan den Heer Ambtenaar van den Buregrlijken Stand van Ridderkerk

+
- Nota. Bij den ontvangst van den inliggende schrijven van schipper ROHMAN toevallig nog alhier aanwezig ... etc

- [2845] (Ontv. 13 Oct. 1889) B No. 1255
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
HERMAN OOSTHOEK, van beroep scheepsmakersleerling, oud 15 jaren, te Ridderkerk
bijvonnis dezer Rechtbank d.d. 27 September 1889
ter zake van mishandeling is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf.
Dordrecht, 12 October 1889.

- [2852] (Ontv. 20 Oct. 1889)
De Commissaris des Koning in de provincie Zuid-Holland
Gelezen een adres van de veereniging de Kerkelijk kas gevestigd te Rijsoord gemeente Ridderkerk daarbij vergunning verzoeken tot het maken van vijf utiwegen op den
zuidelijken berm van den rijksweg der 1e klasse no. 7 van Katendrecht naar Zwijndrecht, ten behoeve van het perceel kadastraal bekend no. 2867 van sectie C der gemeente Ridderkerk, aanvangende respectievelijk op 193,25 M 202,25 M, 207,75 M, 214,75 M en 207,25 M zuidoostwaarts van kilomeetrpaal no. 36;
Alsmede het deswegen ingewonnen rapport van den heer Hoofdingenieur van den waterstaat in het 10e district van 17 dezer no. 1760;
gelet op het Koninklijk besluit van 20 Januari 1829, no. 83 en op de circulaire van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 6 Juli 1855, no. 163 (3e afd. gewijzigd bij die van 9 Mei 1866 litt. E (3e afd.))
Heeft goedgevonden:
Het verzoek behoudens de rechten van deden en tot weeropzeggens toe in te willigen, onder de volgende voorwaarden:
Art. 1
....etc
+
- 's-Gravenhage den 19 October 1889.
De vereniging De Kerkelijke Kas gevestigd te Rijsoord, maken van uitwegen, f 2,95;

- [2858] (Ontv. 23 October 1889)
Parket van den Officier van Justitie te Dordrecht A no. 1293; bijl: 1
Dordrecht, 13 Oct. '89
Ik heb de eer te hierbij ter kennisneming te doen toekomen een min: schrijven dd
10 October jl. betrekking hebbende op de zoogenaamde "runners" met verzoek op deze aangelegenheid Uwe bijzondere aandacht
te vestigen en daarop gestreng toetezien en te doen toezien.
De Off. v. Justitie (w.g.) Bosch van Rosenthal
NB. Om rond en terugzending wordt verzocht na den missive voor "gezien" te hebben geteekend.
De Heer Commissaris v. Politie te Dordrecht Ontv. en verz. 18 Oct. 89
Burgemeester Pernis ontv. en verz. 19 Oct. 89
Burgemeester Charlois Ontv. en verz: 21 Oct. 89
Burgemeester IJsselmonde Ontv. en verz. 2 Oct. 89
Burgemeester Ridderkerk ontv. en verz. 23 Oct. 89
Burgemeester Alblasserdam
Brigadier der Rijksveldwacht te Charlois Ontv. en verz. 21 Oct. 89
Brigadier der Rijksveldwacht te Dordrecht.

- Aan de Heer Procureur Generaal bij fungerend Directeur van Politie te s Gravenhage
In verband met dezerzijds schrijven van 27 Augustus jl afd: 2e no. 109 heb ik de eer het volgende
onder de aandacht van UWE EG te brengen:
Herhaaldelijk wordt door den Engelschen en Belgischen gezant geklaagd over den overlast dien anar beweerd wordt, de Schepen van hunne
nationaliteit in de Nederlandsche wateren en inzonderheid op de Westerschelde van de zijde der zoogenaamde "RUNNERS" ondervinden.
Onder "runners" worden daar verstaan een categorie van kooplieden en leveranciers, gewoonlijk ter slechter naam bekend staande, die van
de clientele der equipage der schepen leven.
De beweerde overlast, dien zij de vreemde schepen aandoen, is hoofdzakeljk daar
in gelegen dat zij, om hunne diensten en waren aantebieden ondanks den wil van gezagvoerder
de schepen bestijgen, allerlei waren vooral sterken drank aan het scheepsvolk verstrekken zonder dat de gezagvoerder bij macht is zulks te beletten.
In Belgie en Engeland bestaan betrekkelijk de Runners speciale strafbepalingen welke hier evenwel overbodig zijn daar reeds artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht
in deze materie voorziet. Indien zij van boord bleven zou een strafvervolging niet wel mogelijk zijn gelijk de Officier van Justitie te Middelburg terecht in zjn schrijven van 9 September jl.
no. 2420 Lett: A opmerkt doch in den regel begeven zij zich op het binnenloopende schip. De wetgevingen ... etc
De Minister van Justitie (w.g.) Ruijs van Beerenbroek

- [2874] (Ontv. 4 November 1889)
No. 206
Rijks Museum van Oudheden te Leiden.
Leiden, 5 November 1889.
In een der Dagbladen wordt melding gemaakt van het vinden van een aantal zilveren
munten door eenen metselaar I. de ZANGER bij het graven van eenen put in de Buurtschap Bolnes, Gemeente Ridderkerk
De Minister van Binnenlandsche Zaken verlangt dat, in mijn Jaarverslag omtrent het Rijks-Museum van Oudheden, ook eene opgaaf ... etc.
.. en eenige omschrijving van de onder Bolnes aand en dag gekomen munten te mogen erlangen.
De Directeur van het Rijks Museum van Oudheden te Leiden.
Aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk

- [2876] (Ontvangen 5 November 1889)
's-Gravenhage den 4e Novb. 1889.
Naar aanleiding van art. 36 der wet van den 21sten December 1861 (Staatsblad no. 129)
en van het eerste lid van art. 47 van het Koninklijk besluit van den 4den September 1862 .... etc.
het beroep van J. van Gemerden van een besluit dd 21 Augs. waarbij aan A. van der Waal Wzn vergunning is verleend tot het oprichten van eene vlasdrogerij
nadere memorien en bewijsstukken, die door u tot staving ... etc.

- [2881] (Ontv. 8 November 1889)
No. 249
Rijks Museum van Oudheden te Leiden.
Leiden 7 November 1889.
Met mijne oprechte dankbetuiging voor de mij in nevensaangehaald schrijven medegedeelde
inlichtingen, heb ik de eer U te berichten, dat de daarbij
omschreven munten voor het Rijks Museum van Oudheden te Leiden van geen belang zijn en met den eigenaar J. de ZANGER, dus ook over aankoop niet in onderhandeling kan worden getreden.
Naar uwe omschrijving te oordeelen bestaat het gevonden meerendeels uit: guldens, schellingen en wellicht ook daalders en 28 st stukken enkele van de Provincie Overijssel, ook van de Stad Kampen.
De Directeur van het Rijks Museum van Oudheden te Leiden.

- [2893] (Ontv. 17 November 1889) No. 1408
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Albert Ouwens [geb. te R. 10 Mt. 79, Gt.zoon] te Slikkerveer bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 1 November 1889
ter zake van diefstal met braak
is veroordeeld tot plaatsing in een Rijksopvoedingsgesticht tot 1 Mei 1895.
Dordrecht 16 November 1889.

- [2905] (Ontv. 24 Nov. 1889) B No. 1442
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Slikkerveer (Ridderkerk)
Pietje van DONGEN, zonder beroep, oud 18 jaren te Slikkerveer bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 8 November 1889
ter zake van mishandeling is veroordeeld tot f 3 of 1 dag hechtenis
Dordrecht, 22 November 1889.

- [2911] (Ontv. 30 Nov. 1889)
Rijsoord, den 28 November 1889.
Edelachtbare Heeren
Tot antwoord op uw schrijven B. no. 1593 dd 27 Nov. ll heeft de ondergeteekende de eer U te berichten
dat hij in staat is de werkzaamheden aan zijne school zoodanig te regelen dat de Heer A.R. van NES gedurende tiental dagen zal kunnen gemist worden.
Met hoogachting heeft hij de eer te zijn
Uw diensw. dienaar, J.C. DE BACK
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk

- [2912] (Ontv. 30 Nov. 1889)
STAATSSPOORWEGEN Lijn Rotterdam-Hoek van Holland
Rotterdam 20 November 1889.
Bij de onlangs gehouden aanbesteding van de aardebaan met kunstwerken tusschen Maassluis en Hoek van Holland is mede onder de laagste
inschrijvers opgetreden de aannamer Jan Smit VII over eene som van f 291000
Daar die aannemer tot voor ongeveer 3 jaren in uwe gemeente gevestigd was verzoek ik U mij wel te willen inlichten of hij genoegzaam
gegoed bekwaam en soliede is te beschouwen om als aannemer voor zijn bovenvermelde inschrijving
te kunnen worden aangenomen.
Door bijzondere omstandigheden zie ik mij genoodzaakt ... etc.

- [2915] (Ontv. 2 Dec. 1889) B No. 1472
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
1. Cornelis Bode Czn, ijzerwerker, oud 17 jaren
2. Aaltje de Graaf h/v Hendrik Valster, zonder beroep
en 3. Maarten Lagendijk, arbeider
1. te Bolnes 2 en 3. te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 15 November 1889.
allen ter zake van mishandeling
zijn veroordeeld
1. tot een gevangenisstraf van drie dagen
2. en 3 ieder tot een boete van f 3 subs. een dag hechtenis.
Dordrecht, 29 November 1889.

- [2922] (Ontv. 7 Dec. 1889) B No. 1472
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Willem BOL, van beroep ijzerwerker, oud 21 jaren, te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 22 November 1889.
ter zake mishandeling, gepleegd tegen een ambtenaar, gedurende de rechtmatige uitoefening zijner bediening
is veroordeeld
tot veertien dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 6 December 1889.

- [2928] (Ontv. 14 Dec. 1889) B No. 1538
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk
dat
Janna van Oorschot, van beroep arbeidster, oud 23 jaren, te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 29 November 1889.
ter zake mishandeling
is veroordeeld
tot eene boete van f 3 subs. een dag hechtenis
Dordrecht, 12 December 1889.

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.