Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 3: 1920)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr 1920), 2450 (14 apr 1920-1929)

** scans verkrijgbaar**

1920 (apr-aug)

bezoekersregister april-aug. 1920

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
001a 1920 17 April 1920 G.L. van der Hum Dordrecht
001a 1920 17 April 1920 H.J. van der Hum Dordrecht
001a 1920 17 April 1920 A. van der Hum Dordrecht
001a 1920 17 April 1920 W.F. van der Hum Dordt
001a 1920 17 April 1920 J.J. Ophorst -
001a 1920 17 April 1920 C. Ophorst -
001b 1920 23 febr. 1920 J. Koster-Hoogklimmen Enschede
001b 1920 - Wed. J. Roobol van Veldhuizen Dordrecht
001b 1920 24 Febr. 1920 Kapt H. Lossen Frau & Tochter Insel Röm Schleswig Holstein
001b 1920 27 febr. 1920 J.B. Vox London
001b 1920 - Madae..(?) Dodels Brussels
001b 1920 - W.H.(?) Dodels d(it)o
001b 1920 9 Mrt. T. Boersum(?) Dordt
001b 1920 - H.C.P. de Vrij(?) Rotterdam
001b 1920 13 Maart To Veder Rotterdam
001b 1920 14 Maart 1920 W.D. Doorman Breda
001b 1920 14 Maart 1920 J. Doorman-v. H. Breda
001b 1920 15 Mrt 1920 B.W. Schep..(?) Bla...(?)
001b 1920 19 Maart 1920 R. Bos Renswoude
001b 1920 - A. v. Ginkel Renswoude
001b 1920 - W. v. Ginkel Renswoude
001b 1920 - W. Bos Renswoude
001b 1920 - H. v. Randwijk Dordrecht
001b 1920 - C.J. van Randwijk-Roobol [=Clasina Johanna Randwijk, tr. Willem van Randwijk] Dordrecht
001b 1920 22 " " Edith J. Morley [=Edith Julia Morley, geb. 1875, Professor of English Language, overl. 1964] Reading, England
001b 1920 22 " " Mabel C. Buer [= schrijfster van 'Health, wealth, and population in the early days of the industrial revolution'] London
001b 1920 22 Maart 1920 School I klasse 6, ..(?) van Zanten(?) Sliedrecht
001b 1920 - W.(?) M..overloon(?) -
001b 1920 - D. Mackay -
001b 1920 24 Maart 1920 W.J. Menalda Leeuwarden
001b 1920 25 Maart 1920 H.Corn(?). van Pelt Leeuwarden
002a 1920 24 Maart '20 J.C. Haartsen Amsterdam
002a 1920 " " P.M. Haartsen Souburg
002a 1920 24 E. Buijs Arnhem
002a 1920 " " '20 A. Spiering Arnhem
002a 1920 29 Maart Delfzijl Arnhem
002a 1920 29 Maart D. van Veen Dordrecht
002a 1920 30 March 1920 Mrs. R.W. Gregg Seattle - U.S.A
002a 1920 " " Addie Belken..(?) Conly " "
002a 1920 2 April 1920 C.F. Camphuis Groningen
002a 1920 2 April 1920 H.G. de Roock-Camphuis [= Helena Geertruida Camphuis, geb. Uithuizermeeden 28-6-1863] Dordrecht
002a 1920 3 April 1920 A. Houben Janssen Zevenbergen
002a 1920 3 April 1920 J. Houben Zevenbergen
002a 1920 3 April 1920 E. Houben Zevenbergen
002a 1920 3 April 1920 Frau Dr. Hommel Gerth van Wijk Middelburg
002a 1920 5 April 1920 C.A. Stedelmarkt Middelburg
002a 1920 " Mevrouw Jacoba De..kel..(?) 's Gravenhage
002a 1920 " Jacobs(?) 's Gravenhage
002a 1920 3 Lusia(?) Hommel Munchen
002a 1920 " Joan Jacobse(?) Den Haag
002a 1920 4 " 1920 fam. Imcken den Haag
002a 1920 - H.J. Bordewijk 4-4-'20 den Haag
002a 1920 - M.C. Stekelenburg Giele(?) den Haag
002a 1920 4 s Jacobs Haag
002a 1920 4 Stekelenburg P.C. Den Haag
002a 1920 - H. Jacobs Haag
002a 1920 4 C.G. van Bakel Haag
002a 1920 4 C.M. van Bakel Gandiek Haag
002a 1920 4 A. Dompeling Haag
002a 1920 - D. Ka..k(?) "
002a 1920 - Schebier(?) Haag
002b 1920 5.4.1920 Aug. Watien(?) Bremen
002b 1920 - Frieda Heintz Teuben/Dresden
002b 1920 - Greta Buurma Bremen, Duitschland
002b 1920 5.4.1920 Ina Dogterom R'dam
002b 1920 - J.C. Sandee(/) -
002b 1920 6.4.1920 H.W. Dikkens Barneveld
002b 1920 6.4.1920 M.S. Dikkens Barneveld
002b 1920 6.4.1920 C.A. Meihuizen Dordrecht
002b 1920 6.4.1920 Th. Semeijns de Vries van Doesburgh den Haag
002b 1920 6/4/20 J.W.O.H. Schorer "
002b 1920 6/4/20 B.Ph. van Harinxma thoe Sloote Leeuwarden
002b 1920 6/4/20 A. Blussé van Oud-Alblas Dordt
002b 1920 6/4/20 Gelein V..trije(?) Haag
002b 1920 - T.S. Bakker -
002b 1920 8/4/20 H.L. Nolthenius de Man Amsterdam
002b 1920 8/4/20 C.C.W. ...ren..ick(?) Amsterdam
002b 1920 - ..(?) Reinders w.i. Dordrecht
002b 1920 - H.A. Reinders ...(?) Dordrecht
002b 1920 - C.W. Reinders Bloemendaal
002b 1920 - J. de ..oel..rt(?) Beek (Limb.)
002b 1920 8/4/20 A.J. Rijkhoek Dordrecht
002b 1920 9/4/20 B. Schimmelpenninck Wijhe (o)
002b 1920 10/4/20 A. van Haart(?) Arnhem
002b 1920 10/4/20 A. Weidner A'dam
002b 1920 10/4/20 D.W. Gratheholtz(?) Aerdenhout
002b 1920 - L. Elion Leiden
002b 1920 - J. v.d. Hoeven Leiden
003a 1920 12 April C. v. Alphen Roos Rotterdam
003a 1920 " " Michiel v. Alphen "
003a 1920 12 April E. van As Rotterdam
003a 1920 17 April C.J.L. de Jong den Haag
003a 1920 18 April W. Engilker(?) Picoo(?), R.D. U.S.A.
003a 1920 18 April Clarence H. Bramer New York, S.J., New York, U.S.A.
003a 1920 18 April J.T. Bloch Brooklyn, N.Y.
003a 1920 18 April H. v.d. Wijk Rotterdam
003a 1920 18 April C.E.H. v.d. Waal Rotterdam
003a 1920 19 April M.H.C. Kievits Dordrecht
003a 1920 19 April K. ..(?)A. Kuiper Haarlem
003a 1920 20 April Johs. de Breuk Haarlem
003a 1920 23 L.E.W. Reynold Oxford
003a 1920 23 S.W. Swaine London
003a 1920 23 april A. Davies London
003a 1920 23 april Arthur James Davies London
003a 1920 23 april Mr. & Mrs. Varley London
003a 1920 23 april C.D. Winn New York City
003a 1920 23 april E.S. Murphy Newport R.I.
003a 1920 25 april R. Kraaijeveld Dordt
003a 1920 " S. Heckl IJmuiden
003a 1920 " M.G. van Buuren Dordrecht
003a 1920 " Király József Budapest
003a 1920 26 " John Dillianes Swansea
003a 1920 " L.N.(?) Boyd Aitken London
003a 1920 27 " Frau Dr. E. Tietze-Couvat Wien
003a 1920 " G. Snijder(?) Utrecht
003a 1920 1 May Ger...(?) de R..(?) Brusssel
003a 1920 " Eny de Schere..ate(?) "
003a 1920 1 May E..th(?) Martignoni Bern
003a 1920 1 Mei C. v.d. Weide 's Hage
003a 1920 1 Mei C.A. van de Weg Dordrecht
003b 1920 1 Mai 1920 Josefine Herz Wien
003b 1920 2 Mei A. Schmidt Amsterdam
003b 1920 2 Mei W. Blok van der Velden Dordrecht
003b 1920 2 Mei Mej. A. Ta..der(?) en mr K. Tauser Dordrecht-Haag
003b 1920 3 Mei W.M. Ebbink 's-Gravenhage
003b 1920 3 Mei P.J. Geun Dordrecht
003b 1920 4 Mei B.H.J.H. van der Elst A.v.P. [=agent van politie]
003b 1920 - G.G. v. Bemmelen [=agent van politie] -
003b 1920 4 Mei M.H.J. Roskott-Udo [=Maria Hendrika Johanna Udo (1874-1935)] Giessen-Nieuwkerk
003b 1920 4 Mei B.W. Roskott-v.d. M. Giessen-Nieuwkerk
003b 1920 5 Mei W.A. A...(?) den Haag
003b 1920 - Maria Kaserer Wien
003b 1920 7 Mei J.N. van der Wijk Rambonnet Dordt
003b 1920 - H.J. Doo..ven(?) Groningen
003b 1920 8 Mei Johs. v/d Berg Dordrecht
003b 1920 9 Mei Familie Graafland Hoorn
003b 1920 9 Mei G. ..(?) Graafland Dordrecht
003b 1920 9 Mei Koos Scholtens & H.S. Toebosch R'dam
003b 1920 9 Mei M.J. Mulder, wisk(?) onderw. Zutphen
003b 1920 10(?) Mei V.K.E.W. W..ootman d....(?) Arnhem
003b 1920 10(?) Mei J.J. v.d Weijck(?) Eindhoven
003b 1920 - ..(?) van Ner..(?) R'dam
003b 1920 12 Mei Mr. ...(?) en echtgenoot Amsterdam
003b 1920 12 Mei Heinrich A. Thijssen Amsterdam
003b 1920 1920.5.13 Petrik Olga Budapest
003b 1920 1920.5.13 Entz Ernina Budapest
003b 1920 " Csiky Etelka Budapest
003b 1920 14 Mei J.J.G. de Ligt Vlaardingen
003b 1920 13/5 20 J. Teunisse Rotterdam
003b 1920 13/5 20 A. Raamsdonk Rotterdam
003b 1920 14 Mei J.A. Dovigons(?) Den Haag
004a 1920 13 Mei Christien van Stokrom Dordrecht
004a 1920 13 Mei Francina E. v/d Boor Dordrecht
004a 1920 13 Mei A. van Beest R'dam
004a 1920 " " S.M. Smit Maassluis
004a 1920 " " Knapenver. Bidt en Werkt Schiedam
004a 1920 " " J. den Dooren de Jong R'dam
004a 1920 " " L.E. den Dooren de Jong R'dam
004a 1920 " " M.E. Schill-de Bruijn Kops den Haag
004a 1920 " " J. de Bruijn Kops Epe
004a 1920 14 Mai Grete Grotewold Berlin
004a 1920 14 Mai Hans Grotewold Berlin
004a 1920 14 Mai J..r(?) Grotewold "
004a 1920 14 Mai Louise van Buiren Rotterdam
004a 1920 14 Mei P. van Brakel Dordt
004a 1920 14 Mei J. v.d. Veer Kre..as(?)-Helder
004a 1920 15 Mei Henry S. Lucas Ann Arbor Michigan U.S.A.
004a 1920 15 Mei Duke of Portland England
004a 1920 15 Mei Lord Bentinck England
004a 1920 15 Mei Lady Bentinck England
004a 1920 15 Mei Lady Victorie Wemyss England
004a 1920 15 Mei C..(?) Wemyss England
004a 1920 15 Mei C..(?) J. de Ba..(?) England
004a 1920 15 Mei Jan Pieter van der Boor Dordrecht
004a 1920 15 Mei Arie Stolk Dordrecht
004a 1920 16 Mei A.J. Mal..s(?) Dordrecht
004a 1920 16 Mei G. Verschure Breda
004a 1920 16 Mei Eduard van Spaendonck(?) Tilburg
004a 1920 16 Mei W. Verschure Breda
004a 1920 16 Mei 1920 Capn. W. Brown Bugtow(?) England
004a 1920 16 Mei 1920 Mildred Wyndham Cardiff S Wales
004a 1920 16 Mei 1920 Stephan L. Wyndham Cardiff "
004a 1920 16 May 1920 N. Kirke Boscombe
004a 1920 16 May 1920 P. Ventouras Cephatorni (Greece)
004a 1920 16 J.E. Macfarlane R'dam
004a 1920 16 S.C. Johnson Rotterdam
004b 1920 18 Mei '20 J.E.W. Pos Baarn
004b 1920 " " Dora C.W. Schouten-Sikken Amsterdam
004b 1920 " " J. Schrijder Zwolle
004b 1920 19 Mei 20 Dr. Baum u. Frau Baden-Baden
004b 1920 21 Mei 20 Baron en Baronesse van Pallandt 's Gravenhage
004b 1920 22 Mei 20 Joh. Waerhoven(?) Uden
004b 1920 22 Mei 20 frau A. Wien(?) Dordt
004b 1920 22 Mei 20 ..(?) Bosschaart Delft
004b 1920 " A. v/d Harts(?) Delft
004b 1920 23 Mei 20 J. Dremaij(?) Rotterdam
004b 1920 " P(?). Kruijne "
004b 1920 " H. Hermann Bradford
004b 1920 " I. Enzler Rotterdam
004b 1920 23 " M.J. Kes Dordt
004b 1920 " J. Dijkstra Drachten (Fr)
004b 1920 24 Mei P. van den Bos Rotterdam
004b 1920 24 Mei N. van den Bos Rotterdam
004b 1920 24 Mei J. van den Bos Rotterdam
004b 1920 24 Mei Fritz Groesel Amsterdam
004b 1920 " G. Ras Rotterdam
004b 1920 " J. Ruitenberg Rotterdam
004b 1920 24 Mei Grete Groesel Amsterdam
004b 1920 24 " Familie Tonnon den Haag
004b 1920 24 Mei R. Heijman-P.J. Hammes(?) den Haag
004b 1920 24 Mei '20 M. Bakker (Mej.) Zwijndrecht
004b 1920 24 Mei '20 M. Lommers (Mej.) Zwijndrecht
004b 1920 25 Mei '20 B. Wirtz Rotterdam
004b 1920 25 Mei '20 L. Stoop Dordrecht
004b 1920 25 Mei '20 L.H.J. van Delden Dordrecht
004b 1920 25 May '20 E.W. Marston England
004b 1920 " M. de Joncheere Dordrecht
004b 1920 25 Mei '20 J.M.J.M. Van Melle-Swaan Oisterwijk
004b 1920 25 Mei '20 Melvine Weisz Buda-Pest
004b 1920 " M. Koning Nijmegen
004b 1920 25 Mei '20 A ...bury(?) ..ard..(?) S.I. B..(?)
005a 1920 26 Mei 1920 H. de Winter Nieuw Beierland
005a 1920 26 Mei 1920 H. Vlielander Hz Nieuw-Beijerland
005a 1920 26 May 1920 N.P. Ballance London
005a 1920 " K. Coryton Rotterdam-Pirbright Surrey
005a 1920 27 Mei 1920 Mr. E. Buijs Amsterdam
005a 1920 " C. Ansoul Hilversum
005a 1920 27 " 1920 M. Guittart Rotterdam
005a 1920 " 1920 Pieter en Arie Guittart Rotterdam
005a 1920 " 1920 J. van der Werf(?) Wijngaarden
005a 1920 Mr. & Mme Geo Herat Paris
005a 1920 28 Mei 1920 Dr. Antal Géza (Géza Antal (1866-1934), theoloog, Adél Sophia Cordelia Opzoomer) Pápa, Hongarije
005a 1920 " Vusian Alberturf(?) Kamosujvar(?), Hongarije
005a 1920 " Incre(?) Klára Gikrereda, Hongarije
005a 1920 29 Mei " G.M. Schroots v/d Westelaken Dordt
005a 1920 29 Mei " J.W.(?) Schroots "
005a 1920 " Frau T. Wien(?) "
005a 1920 " Dr. F. Grotzsinger & Frau Basel
005a 1920 30 " B. Koperberg R'dam
005a 1920 " N. Lichtblau Brana d. Polen
005a 1920 " V. Ketting(?) Rotterdam
005a 1920 " A. Hoogenboom "
005a 1920 " J. Veldhoen(?) "
005a 1920 " A.A. Veldhoen Jr Dordrecht
005a 1920 " C.A. Roza Dordrecht
005a 1920 " C. v.d. Weijde Dordrecht
005a 1920 31 May 20 Charles & Maude D'a Birch(?) Kingston-on-Thames
005a 1920 - C.te K. de Lambily Bruxelles
005a 1920 - C.lette R. de Lambily Bruxelles
005a 1920 1 June 20 P. Uijtenbroek Rotterdam
005a 1920 1 June 20 A. Stello "
005a 1920 1 June 20 L. Stevense Schore
005a 1920 1 June 20 Chr. Glerum "
005a 1920 2 June 20 Ant. Oorsprong Arnhem
005a 1920 2 June 20 Feril Oorsprong Arnhem
005a 1920 2 June 20 Th. Oorsprong Arnhem
005a 1920 2 June 20 J. van Twist(?) Dordt
005b 1920 2 Juni 20 mr(?) P. Hekman Cronedijk
005b 1920 2 Juni 20 A. Veldstra Sliedrecht
005b 1920 3 Juni 20 Ir(?) Ph. van Geemert Rotterdam
005b 1920 3 Juni 20 H.J. van Geemert Rotterdam
005b 1920 3 Juni 20 P.W.J. van Wijngaarden Amsterdam
005b 1920 3 Juni 20 H.C. Foesert (Hermanus Cornelis Fousert) Delft
005b 1920 3 Juni 20 G. Foesert-Brusse (Grietje Brusse) Delft
005b 1920 3 Juni 20 G.J. v.d. Veen Coevorden
005b 1920 " " C. de Bot Dordrecht
005b 1920 " " Ch. de Bot Dordrecht
005b 1920 4 Juni " H. Smidt van Gelder en gezelschap Bloemendaal
005b 1920 4 Juni " J.C. Kloezeman 's Gravenhage
005b 1920 4 Juni " Kl.M. de Gelder Slikkerveer
005b 1920 4 Juni " M. Bode Bolnes
005b 1920 4 Juni " V. Steers Haag
005b 1920 4 Juni " A. v.d. Brink Haag
005b 1920 4 Juni " W. Steers Den Haag
005b 1920 4 Juni " J. ter Maat Zutphen
005b 1920 4 Juni " A. Zaal den Haag
005b 1920 4 Juni " Mej. Steers-van t Slot den Haag
005b 1920 4 Juni " P.A. de Gelder Slikkerveer
005b 1920 4 Juni " Wed. J. Erkelens Bolnes
005b 1920 4 Juni " Mej. J. de Gelder Slikkerveer
005b 1920 5 Juni " Ra...s(?) Rodenburg Quirre
005b 1920 5 Juni " H. Tjesens-Brunner Rotterdam
005b 1920 5 Juni " J. Du...s(?) Dordrecht
005b 1920 5 Juni " S. van Amersfoort Dordrecht
005b 1920 5 Juni " W. van der ...(?) Dordrecht
005b 1920 5 Frans Turn(?) -
006a 1920 6 Juni 1920 J. Visser Dordrecht
006a 1920 id id J.G. Wardland An..(?)
006a 1920 " " W.S. Hawley(?) Surrey England
006a 1920 " " T.C. Ebeling Rotterdam
006a 1920 " " Mevr. Stadig Amersfoort
006a 1920 " " C. Stadig Amersfoort
006a 1920 7 " " W.A. Tak Den Haag
006a 1920 7 " " A.M.C.H. Kleijn 's-Gravenhage
006a 1920 7 " " Hilly Rähmen(?) Düsseldorf
006a 1920 7 " " E. Stam Niewerkerk a/d IJssel
006a 1920 7 " 1920 Ed.A.B. Gijzen (Edouard Théodore Bernard Gijzen 1860-1943) 's Gravenhage
006a 1920 7 " 1920 M.A.E. Gijzen-Seijffer (Maria Antonia Elisabeth Seijffer) idem
006a 1920 7 " " G. Gijzen idem
006a 1920 7 " " Henricus van Esch Willemsdorp
006a 1920 7 " " H.M. v. Stipriaan Luiscius-Overdijkink (Henriette Margaretha Overdijkink) Utrecht
006a 1920 7 " " J.J. v. Stipriaan Luiscius Utrecht
006a 1920 7 " " A.A. v. Stipriaan Luiscius (Alexander Abraham van Stipriaan Luisçius, herv. predikant) Rijsoord
006a 1920 9 June " Franz Groen Rotterdam
006a 1920 " " G. Groen Rotterdam
006a 1920 9 " D. Tukker A'dam
006a 1920 " J. Haak Den Haag
006a 1920 9 Juni " J.A. van der Elst den Haag
006a 1920 " " G.J.C. van der Elst " "
006a 1920 9 Juni " A.C. Richard Meerkerk
006a 1920 9 Juni " Aantje Brakel Meerkerk
006a 1920 10 Juni " J. Sillevis Alphen a/d Rijn
006a 1920 10 Juni " Maria Grave den Haag
006a 1920 10 Juni " Uherck Laszlóné(?) Pottyen, Ungaru
006a 1920 10 Juni " J.H. Glower London
006a 1920 10 Juni " M.M. Unerck(?) Pöttjen
006a 1920 10 Juni 1920 W.S. Tak Den Haag
006a 1920 10 Juni 1920 C.E. Tak Den Haag
006b 1920 Juni 1920 10 Hendrik Overweg Gronau i/w
006b 1920 Juni 11 Alb. L.(?) Oger Zandvoort
006b 1920 " Riet Oger-Jansen "
006b 1920 Juni 11 Marcelle Gillis Weens Bruxelles
006b 1920 Juni 11 H. van Raalte Amsterdam
006b 1920 " " S. Roschar "
006b 1920 " 12 J. Verhaagen Delft
006b 1920 - J. de Hoogd(?) id
006b 1920 " 12 A. van ..ij(?) Rotterdam
006b 1920 " 12 Thérèse Reif-Schraunek(?) "
006b 1920 " 12 frau Paul Gehlen (Paul Gehlen 1891-1950) Düssseldorf
006b 1920 " 13 K.M.H. Gehlen-Miller Rotterdam
006b 1920 " 13 Otto Leenbach "
006b 1920 " 14 O..(?) Blaombed(?) Antwerpen
006b 1920 Juni 15 Baronesse van Lynden Limburg Stirum Wassenaar
006b 1920 - Carola van Lynden -
006b 1920 - E. Michiels van Kessenich Roermond
006b 1920 - C.A.A.W. v. Lynden Wassenaar
006b 1920 - Ant. Loonen Breda
006b 1920 - S.W. Janusch Leeuwarden
006b 1920 - L. Rooswinkel s Bosch
006b 1920 - J.G. Deinum Amsterdam
006b 1920 - J.P. Kramer Bz Dordt
006b 1920 15 A. Stoter Hoogeveen
006b 1920 - K. Stoter Coevorden
006b 1920 16 Adr. v/d Brekel Tilburg
006b 1920 - Hub. Mensen Tilburg
006b 1920 - Jan E.C. Marien -
006b 1920 16 Frans Vinks Tilburg
006b 1920 16 Joh. Vinks Tilburg
006b 1920 - L. v. Steensel -
007a 1920 16 Jun 1920 A.L. Tuman Rijswijk
007a 1920 16 Jun 1920 A.E. Moses London
007a 1920 16 Jun 1920 C.J.M. Treman-Maas Rotterdam
007a 1920 " Chr.M. Treman Rijswijk
007a 1920 16 Jun 1920 L.E. Co...naa...(?) Wzn Overschie
007a 1920 16 Jun 1920 W. de Kwis(?) Overschie
007a 1920 16 Jun 1920 P. v. Kempen Overschie
007a 1920 " Bieseved(?) "
007a 1920 " A. Meijers "
007a 1920 " A. van der Eijk Overschie
007a 1920 " Hoog(?) "
007a 1920 " Karl Taursier(?) Rotterdam
007a 1920 " J. Bruhn(?) Christiania
007a 1920 16 Juni 1920 G. Kos Numansdorp
007a 1920 16 Juni 1920 T. Boot Tiengemeten
007a 1920 " J. Stip Leeuwarden
007a 1920 " M. Stip Leeuwarden
007a 1920 " B. v.d. Eijk Dorst
007a 1920 17 Juni 1920 T.W. Hooijkaas en echtgen. 's-Gravenhage
007a 1920 " R.J. Hooijkaas Vonck "
007a 1920 " Mr. & Mrs G.W. Tarkes Gramsley, England
007a 1920 18 Juni Mrs. A. Herwthy(?) Sunderland
007a 1920 " Mr. & Mrs J. Bell Paton Sunderland
007a 1920 20 " Bertha Leurn Hamburg
007a 1920 " Hedwig Knapp Nürnberg
007a 1920 21 Juni 1920 Apl..(?) Purmerend
007a 1920 " Mevrouw P. Vriend v. Hoorn Dordrecht
007a 1920 " A. Vriend Odoorn
007a 1920 " N. Vriens Enloo
007a 1920 " Mrs. Geo. Albrecht Dresden
007a 1920 " J.P. Beelaerts Heerjansdam
007a 1920 " A.M.J. de Bens 's-Gravenhage
007b 1920 22 juni (1918(sic!)) R.J. Hennij Scheveningen
007b 1920 " C. Hennij Aeijelts "
007b 1920 " Henry Lloyd London
007b 1920 23 Juni A.A. Kuijpers Rotterdam
007b 1920 3 " Ennij Ouborg Dordt
007b 1920 25 Junij G. Breetveld Rotterdam
007b 1920 25 " A. Memelink Zutphen
007b 1920 " 1920 C. Kooijman Slikkerveer
007b 1920 25 Juni '20 J. de Meulemeester Tilburg
007b 1920 " M. Schijns Tilburg
007b 1920 26 Graaf Bentinck Middachten
007b 1920 " Gravin Solms -
007b 1920 26 Juni Jo Mabelis Dordrecht
007b 1920 " Jac. in 't Veld Dordrecht
007b 1920 " Marie Meiling Putten
007b 1920 27 Juni F.T.J. van de Flonsche(?) Oude Tonge
007b 1920 27 Juni 1920 J. Meijers Ouderling Dordrecht
007b 1920 28 Juli(sic!) p.fr. P.R. Butors(?) o.p. Curacao N.W.I.
007b 1920 28 Juli(sic!) A.J.M. Broeker Amsterdam
007b 1920 June 28 1920 Mrs. A.L. Bibby Walbey Liverpool
007b 1920 June 28 Anny S. Tray Louisville, Kentucky, U.S.A.
007b 1920 June 28 Theodore G. Los The Hague
007b 1920 June 28 1920 Jane Whitney Gray Louisville, Ky, U.S.A.
007b 1920 June 28 1920 Elleanor Tray Louisville, Ky, U.S.A.
007b 1920 " Mrs. H...(?) S. Gray "
007b 1920 " Victor R. Los Doelwijck Nieuw Beijerland
007b 1920 " Victor R. Los Jr Doelwijck Nieuw Beijerland
007b 1920 Juni 29 1920 P. Hijbeek Berghuijs Dordrecht
007b 1920 " P. Hijbeek Dordrecht
007b 1920 " M. van Rekom Haarlem
007b 1920 29 Juni 1920 Anny Kunz aus Wien
007b 1920 29 " Lydia Salvatti "
007b 1920 29 " Alice Salvatti "
007b 1920 29 " Piet Blusse van Oud-Alblas Dordrecht
008a 1920 29 6 A. Blusse Dordt
008a 1920 29 6 Frieda Harbert München W
008a 1920 29 6 Marielene Thiel Dresden-Sachsen
008a 1920 29 6 W.A. Stijnis Delft
008a 1920 " D. Croll Rotterdam
008a 1920 " 6 J.A. Geerling Rdam
008a 1920 " J.P. Geerling "
008a 1920 " Geerling "
008a 1920 " J. Mijden "
008a 1920 " N. van Vliet "
008a 1920 " Thiss Loyas Budapest
008a 1920 6 29 Rakesszeblnuhalz(?) "
008a 1920 " Gerard D. Gijes(?) dr "
008a 1920 " H. Smits Klundert
008a 1920 " W. Wijtvliet Klundert
008a 1920 1920 Juni 29 P.G. Muijsson Rotterdam
008a 1920 " B. Janssen "
008a 1920 " A. Geleijnse "
008a 1920 " C. Kresling R'dam
008a 1920 " 30 Lothar Sennewald Dresden-Sachsen
008a 1920 " 30 Max Dresen Rotterdam
008a 1920 Juli 1 J. Kupper den Haag
008a 1920 " 1 C.Th.G. Snellen Arnhem
008a 1920 " " J.T. de Vos Dordrecht
008a 1920 " 1 Laurence Pedri "
008a 1920 " 1 J. H...enwijk Heemstede
008a 1920 1 Julij V. Roberts Bristol England
008a 1920 " R.A. Quintan Lowestafe(?)
008a 1920 " D.J. Beekman Zur land Utrecht
008a 1920 " J.P. Duvekot, litt. stud. Utrecht
008a 1920 " Mej. E. v. Altena v. Garderen den Haag
008a 1920 " J. Altena den Haag
008a 1920 " M. van Gelder Rotterdam
008a 1920 " C. van Gelder Rotterdam
008a 1920 " A. van Gelder-Post Rotterdam
008a 1920 2 Juli J.E. Snitker(?), ing. Haag
008b 1920 Juli 2 A.J. Miesegaes Londen
008b 1920 " O. van Lennep Amsterdam
008b 1920 " L.E. Miesegaes London
008b 1920 " F. Malart(?) Kampen
008b 1920 " M.E.L. Cuecec..(?) Kampen
008b 1920 " P. Butter Kampen
008b 1920 July 3rd '20 Florence ..an(?) Ramsay Dundee N.B.
008b 1920 " " James W. Ramsay Dundee N.B.
008b 1920 5 Therese Brandell Stockholm, Zweden
008b 1920 " Marie Sophie Schwartz "
008b 1920 " Elin Tidsfraud "
008b 1920 6 Juli Toos Diepenveen Veenendeel
008b 1920 6 juli Willi Diepenveen Veenendeel
008b 1920 6 Juli Helen J. Walters Crawford Scotland
008b 1920 7th July 1920 Margaret N.M. Crawford Scotland
008b 1920 7 Juli Neeltje Potter Scotland
008b 1920 9 Juli Frans Muts(?) Breda
008b 1920 " Cristin van der Linden, dogter van Jakop van der Linden van Out Beijerlant
008b 1920 Juli 8 1920 G.M.H. Champers Rotterdam
008b 1920 " R. Parker Scotland
008b 1920 " Arthur P. Allan Greenock Scotland
008b 1920 " J. Chambers Roek Rotterdam
009a 1920 Juli 8 P. de Groot P. Potterstraat 139 The Hague
009a 1920 " 9 J.F. Klinkhamer Delft
009a 1920 " G. Klinkhamer "
009a 1920 " M. Vifvrurc(?) "
009a 1920 " Rita Schreuer Delft-Wien
009a 1920 Juli D.W. Verploeg Utrecht
009a 1920 " W.G. v. Herwaarden Asperen
009a 1920 " Lord Phillin...(?) London
009a 1920 " Miss Hills "
009a 1920 " M.A.C. Josephus Jitta Den Haag
009a 1920 " Rich. S. Little Newcastle on Tyne
009a 1920 " M.E. Little ditto
009a 1920 " G.J. Noordhoff-Reinders Groningen
009a 1920 " B. Noordhoff "
009a 1920 " J. Bronkhorst R'dam
009a 1920 " 9 C. Kuipers Sgr Bussum
009a 1920 " Rijsch..(?) Rdam
009a 1920 " J.C. Elink Schuurman id
009a 1920 " M. Niemeijer Den Haag
009a 1920 " J.G. ter Brake Den Haag
009a 1920 " M.J. Das Den Haag
009a 1920 " Rodolfo Isensee Valparaiso (Chile)
009a 1920 Julio 11/1920 Edith W. Isensee Valparaiso
009a 1920 Julio 11/1920 Pedro Medina N. Santiago-Chile
009a 1920 Juli 11 1920 W. Brandwijk Sliedrecht
009a 1920 Juli 11 1920 A. Nelemans Dordrecht
009a 1920 Juli 12 1920 C. Eilander Jr Dordrecht
009a 1920 Juli 12 1920 C. Eilander Renkum
009a 1920 " H. de Groot Dordrecht
009a 1920 " Annette George thoe Seludar feuberg Foost, Lanitz
009a 1920 " Ruth George "
009a 1920 Juli 12 1920 J.A. de Gier Haag
009a 1920 Juli 13 1920 T.W.P. Janssen Haag
009a 1920 13 Juli 1920 Linda Hael-Mayes(?) Wien
009a 1920 13 Juli 1920 S.C. Heilema Oud-Beijerland
009b 1920 Juli 13 V.W. Goes Alkmaar N.H.
009b 1920 Juli 14 E. Alberda (geb. te IJlst) Apeldoorn
009b 1920 Juli 14 H.J. Sturms Gorcum
009b 1920 Juli 14 A.J. Eeloman Texel
009b 1920 Juli 14 Nelly Bruin Gorinchem
009b 1920 15 C. den Haan Gorinchem
009b 1920 15 J.C. Kimmijser Lunteren
009b 1920 14 J. Corrie 's-Gravenhage
009b 1920 14 A.W. Clark Kingswood Surrey Eng.
009b 1920 15 Georg Adrian Wildeman Hamburg
009b 1920 15 A. Elberts Doyer en fam. Haag
009b 1920 July 15 Agnes Ross Glen Dundee Scotland
009b 1920 " Ruby V. Rennison Ilkley, Scotland
009b 1920 " N. Prins Rotterdam
009b 1920 " 15 Adriana G. Schoep "
009b 1920 " Annie M. Wilson Bradford, Gorks
009b 1920 " L. Wilson "
009b 1920 " J. van Richting, a soc s Heerenhoek
009b 1920 " Jan P. de Jonge Borsele
009b 1920 " J.M. Duijt(?) He..er(?)
009b 1920 " G.G. v.d. Hum New York U.S.A.
009b 1920 Juli 15 G.H. Bongaards Mook (L)
009b 1920 16 J. Bo..(?) R'dam
009b 1920 16 C... Bl..(?) en familie Haag
009b 1920 July 16th Amy Johnson Southport, England
009b 1920 " ...ars(?) Johnson Southport, England
010a 1920 July 18 G. Wilson Liverpool
010a 1920 " M. Wilson Liverpool
010a 1920 July " B.M. Douglas L'stone London
010a 1920 July " James M. Douglas London
010a 1920 " 18 L. Middelburg Rotterdam
010a 1920 " " G. Verdoes Kleijn Wageningen
010a 1920 " 19 H. Visser Velsen
010a 1920 " 19 W. Smit Haarlem
010a 1920 " 19 C. Smit Haarlem
010a 1920 " 19 L. Bos en echtgen. Z. Bos Smit Delfzijl
010a 1920 " H. de Smidt Ridderkerk
010a 1920 " Th. de Smidt Ridderkerk
010a 1920 " A.J. v. Willigen -
010a 1920 " Diena Aarnoutse Kapelle
010a 1920 " H. Schulp Castricum
010a 1920 " N. Korevaar Castricum
010a 1920 " C.G. Korevaar Molenaarsgraaf
010a 1920 " Emmanuel Marot Paris
010a 1920 " 19 E. Sadée en familie R'dam
010a 1920 " 20 Mr. J. van de Kasteele 's Gravenhage
010a 1920 " M. Rueter(?) idem
010a 1920 " J. Scheffer Schiedam
010a 1920 " ... v.d. Berg(?) "
010a 1920 " P. de Witt Rotterdam
010a 1920 " S. Golhof Rotterdam
010a 1920 " A. van der Heijde Rotterdam
010a 1920 " C. van der Heijde "
010a 1920 " Janne Egeter do
010a 1920 " J.A. Ellis do
010a 1920 " G. Nelson Smitt London
010a 1920 " H. Havarth Cornton(?) Rotterdam
010a 1920 " Arthur Harrison Durham
010a 1920 " R.R. Stoddart Hartlepool
010b 1920 21 Juli '20 E.M. Niessen-Barthel Maarsse
010b 1920 21 Juli '20 K.F. Niessen "
010b 1920 21 " '20 C. van Wijk Watergraafsmeer
010b 1920 21 " '20 J. Visser Czn Strijen
010b 1920 21 " D.C. Kolff v.d. Elst Den Haag
010b 1920 21 M.M. Kolff Den Haag
010b 1920 21 H.T. Kolff Den Haag
010b 1920 21 M.L. v. Mertens Den Haag
010b 1920 21 G.J. Mertens Den Haag
010b 1920 " J.M. Maaren(?) Haag
010b 1920 21 " 20 W.C. Steinmetz Haag
010b 1920 21 C.P. Kalkman Alblasserdam
010b 1920 21 Juli '20 J. Ouwendijk Jz Hoek van Holland
010b 1920 21 " '20 Bert Tukker Hoek van Holland
010b 1920 21 Juli '20 G. Verdoes Kleijn Wageningen
010b 1920 21 Juli '20 W.J. Verdoes Kleijn Middelburg Wageningen
010b 1920 22 Juli '20 M. Roepers Den Haag
010b 1920 22 Juli '20 A. Roepers Den Haag
010b 1920 22 Juli '20 H. v. Bennekom Amsterdam
010b 1920 " M. Pool "
010b 1920 22 " A. v. Beek Dordrecht
010b 1920 " Woutrien Huijser Dordt
010b 1920 " M. de Vlaming 's Gravendeel
010b 1920 " A. Ochsendorf Dordrecht
010b 1920 " C. van Nes Rijsoord
010b 1920 " Alie den Duijtsen Dordt
010b 1920 " Corrie Brunklaus "
010b 1920 " Jo Hulsbosch "
010b 1920 " Jo de Haan "
010b 1920 " Jo Ridderhof "
010b 1920 " B. Kwakernaat "
010b 1920 " W.A. v.d. Adel "
011a 1920 22 Juli '20 J.C. Volker Papendrecht
011a 1920 " J.G.Th. Struick du Moulin Dordrecht
011a 1920 " N.M. Seijffert Zwijndrecht
011a 1920 " G. van Weverwijk Leerdam
011a 1920 23 " 20 A. Smit Berg Hoogezand
011a 1920 " E. Berg Sappemeer
011a 1920 " W. Varenkamp 's-Gravenhage
011a 1920 " A.J. van Genderen Hilversum
011a 1920 " S.W.A. Hamel Rotterdam
011a 1920 " W.F. Beunderman Rotterdam
011a 1920 23 " E. Camerling Rotterdam
011a 1920 " A. Camerling Sr Dordrecht
011a 1920 " Wm. Anderson Edinburgh Scotland
011a 1920 " S. Anderson Edinburgh
011a 1920 " Hilda Boynger Wien
011a 1920 " J.H.F. Remme Huizen
011a 1920 24 " W. de Gaaij Fortman Dordrecht
011a 1920 " J.H.H. Bosch v. Loenen Kampen
011a 1920 " H. Hoorndijk Appingedam
011a 1920 " Wilh. Hoorndijk Wolfaer Appingedam
011a 1920 25 " A.W.G. Minnigh Dordrecht
011a 1920 26 " M.B. Nevill Guildford England
011a 1920 " J. Nieuwkerk Utrecht
011a 1920 " H. Schippers Utrecht
011a 1920 26 " P. Nieuwkerk Utrecht
011a 1920 26 " A. Nieuwkerk Utrecht
011a 1920 26 Juli E.H. Spaapen Amsterdam
011a 1920 26 Juli D. Verboom Almelo
011a 1920 26 Juli P. Rouffaer-Thirions Dordt
011a 1920 " Renee Rouffaer Dordt
011a 1920 " J. v.d. Nagel Den Haag
011a 1920 26 Juli 1920 L.J. Vassenaar s Gravenhage
011a 1920 27 Juli 1920 Fritsje Eilbracht s Gravenhage
011a 1920 27 Juli 1920 P. Rooze Amsterdam
011a 1920 27 Juli 1920 N. Rooze Olthur Amsterdam
011b 1920 Juli 1920 27 Ruurdje Feenstra Bulswerd (Fr.)
011b 1920 Juli 1920 27 Jan Boekhoff Amsterdam
011b 1920 Juli 1920 27 Anna J. van Coesant Amsterdam
011b 1920 Juli 1920 27 Charlotte Groenendaal Dordrecht
011b 1920 Juli 1920 28 Ungarische Schule
Hedvig Kéri
Rózso Répay
Mártha Báhnó
Elvine von Szabo
Margarett Tóth
Jolanda Kiss
Budapest - Dordrecht
011b 1920 " Franz Navy(?) Budapest
011b 1920 " Adoelbnut(?) Gabona
011b 1920 Sándor Eudre Saplo Arsay(?) Budapest
011b 1920 " Albert Kendi
011b 1920 " Lajos Gepregi(?)
011b 1920 " P.A. v.d. Veer Helder
011b 1920 " R.A. Hokke Zuid-Beierland
011b 1920 " A.R. Hokke Zuid-Beierland
011b 1920 " J.P. v.d. Lagemaat Zuid-Beierland
011b 1920 Juli 1920 27 Th.C. de Maaré Amsterdam
011b 1920 " G.S. de Maaré-Tak Amsterdam
011b 1920 " Adr. J. de Maaré Rotterdam
011b 1920 " M.A. de Maaré-Strieder "
011b 1920 Juli 1920 28 J. Lubbers-v. Wijngaarden Rotterdam
011b 1920 Juli 1920 28 W. Lubbers van der Vrijhof Amsterdam
011b 1920 Juli 1920 28 P.H. Lubbers Amsterdam
011b 1920 " N.W. Lubbers Amsterdam
011b 1920 " J. Buis 's Gravenhage
011b 1920 " C.H. Buis-Buijtendijk(?) "
011b 1920 " J.G. Viets "
011b 1920 J.A. v. Dam O. Beijerland
011b 1920 " F.H. Barreveld Aarlanderveen
011b 1920 " W. v. Dam O. Beijerland
011b 1920 " W. Barreveld Aarlanderveen
012a 1920 juli 28 Fam. Smits Den Haag
012a 1920 Juli 28 Fam. v.d. Ende Monster
012a 1920 Juli 28 Fam. Heijner Monster
012a 1920 Juli 28 Szikora Slonka Budapest
012a 1920 Juli 28 M.J. v.d. Ende Monster
012a 1920 Juli 28 A.A. Smits Den Haag
012a 1920 Juli 28 G. Sutterland v/d Berg Rotterdam
012a 1920 Juli 28 Maria Geertrui Kul Leiden
012a 1920 " 28 C. v/d Berg Vlaardingen
012a 1920 " N.A. v/d Berg v.d. Vlis "
012a 1920 " 29 D.J. Kwak Dordrecht
012a 1920 " 29 Johann Eugen Schlüter Düsseldorf
012a 1920 " Walther Anuss(?) Düsseldorf
012a 1920 " Eduard Westhoff Düsseldorf
012a 1920 " 29 Mabel E. de V. Reed London
012a 1920 " Joan O. Thornton Winchester
012a 1920 " E.E. Baron Reed London
012a 1920 " Jeannett Los The Hague
012a 1920 " Vulvy(?) R. Los Doelweijk
012a 1920 " M. v. Dalen, C. Oosterwijk Den Haag
012a 1920 C. v. Andel Dordt
012a 1920 July 30 mrs. Wm.J. Donovan Buffalo N.Y. U.S.A.
012a 1920 " mrs. F.M. Wolcott "
012a 1920 Juli 30 Miss A.C. Krähe Amsterdam
012a 1920 " Mr. L.A. Louwinger "
012a 1920 Augs. 1 Bemeess(?) Rotterdam
012a 1920 Aug. 1 Fll..(?) Leisching Hannover
012a 1920 Aug. 1 H. Holvoet Gent (Belgie)
012a 1920 " 1 H.J. Schoonderbeek Enth (Velp)
012a 1920 Aug. 1 J. v.d. Berg Wessem
012a 1920 Aug. " Fr.J. Ingen Dordrecht
012a 1920 Aug. H. Knoop Heel
012a 1920 " Cen Avagara, Mara Rome Italie
012b 1920 2 Aug. 1920 Mevr. Heerspink van Roijen Utrecht
012b 1920 2 Aug. 1920 A. v.d. Gaag Haag
012b 1920 2 August. 1920 A. Kool Rotterdam
012b 1920 2 Augustus 1920 G.C. Kool Rotterdam
012b 1920 2 do. G. Koppen Rotterdam
012b 1920 2 Aug. P. Niershast Leiderdorp
012b 1920 2 Aug. J. Kroon Strijen
012b 1920 2 Aug. L.W.J. Holleman Den Haag
012b 1920 2 Aug. F.A. Holleman Den Haag
012b 1920 2 Aug. T. Holleman Den Haag
012b 1920 3 Aug. G. v. Sitteren Rotterdam
012b 1920 3 Aug. H.C.M. Koster Rotterdam
012b 1920 3 Augs. J.C. de Vos en echtgen. en kind den Haag
012b 1920 3 Aug. J.M. Crumpton Stockton on Tees
012b 1920 3 Aug. Edwin Cowburn do
012b 1920 3 Aug. A. Klop Amsterdam
012b 1920 3 Aug. R.W. Klop Amsterdam
012b 1920 4 Aug. C. Bouman Besoijen (N.B.)
012b 1920 4 Ds. P.H. Kapteijn Eenrum (Gron.)
012b 1920 4 Aug. '20 P. v. Battum den Haag
012b 1920 4 " T. Bevelander "
012b 1920 4 " J.H. Kuipers Tilburg
012b 1920 4 " W.H. Whitfield, mrs. & miss Whitfield Wimbledon
012b 1920 4 " 20 Anna M.C. Reuser Rotterdam
012b 1920 M. ter Beek Bevers "
012b 1920 5(4) Aug: 1920 W.G. Kasandee-Arendse Den Haag
012b 1920 4 A.M. 't Gilde-Christiaan id
012b 1920 4 Marie P. 't Gilde id
012b 1920 4 J. 't Gilde id
012b 1920 4 " M.J. Kusande
012b 1920 " 1920 B. Mighacken(?) Hillegersberg
012b 1920 4 " 1920 J.A. Buurman Bergschenhoek
012b 1920 4 " 1920 S. Schoep Hillegersberg
013a 1920 Aug. 4 1920 W. de Ruiter Oz Hillegersberg 20
013a 1920 Aug. 4 1920 R. van Aalst Berkel
013a 1920 " 4 1920 Arie Schoep Hillegersberg
013a 1920 " 5 1920 G. Vormer den Haag
013a 1920 " 5 1920 G.J.H. Vormer "
013a 1920 " 5 1920 Gillet Lepold Bruxelles
013a 1920 " 5 1920 Martha Gillet Bruxelles
013a 1920 " 5 1920 Mel.t S. Cornot(?) Bruxelles
013a 1920 " 5 1920 M. de Jonge Bloemendaal
013a 1920 " 5 1920 H. Mulder Zutphen
013a 1920 " 5 1920 H.J. Mulder Zutphen
013a 1920 " 5 1920 A. Renes Dieren
013a 1920 " 5 1920 Joh.s de Wiel Rotterdam
013a 1920 " 6 1920 C. v. Lynden
013a 1920 " 6 1920 F.A. Groeninx van Zoelen Den Haag
013a 1920 1920 P.A. Teding van Berkhout Aerdenhout
013a 1920 " 6 1920 J.P.A. Teding van Berkhout "
013a 1920 " 7 M. Kloes(?) 's Gravenhage
013a 1920 " H. Meijer Amsterdam
013a 1920 " 7 1920 Annie Frank Den Haag
013a 1920 " W. Buurman Dordrecht
013a 1920 " 7 G.M. Flohil Haarlem
013a 1920 " 7 1920 J. Plaisier Rijsoord
013a 1920 " 7 1920 D.G.W.L. Röder Blaricum
013a 1920 " 7 1920 M. Röder Viruly "
013a 1920 " 7 1920 H.L. Röder "
013a 1920 " 7 1920 Leendert Vorsman(?) Ooltgensplaat
013a 1920 " 7 1920 Johan Paulina Crezee "
013a 1920 " 7 1920 P.B. Crezee Ouddorp Flakkee
013a 1920 " 7 1920 Kaatje Mastenbroek "
013a 1920 " 8 1920 Heinrich Soos u. Frau Mulheim-Ruhr, Deutschland
013a 1920 " 8 1920 Willy Lofstoffe "
013b 1920 8 Aug. 1920 Mevr. Voss Rotterdam
013b 1920 8 Aug. 1920 Paul Voss Rotterdam
013b 1920 8 Aug. 1920 Mevr. Voss-Bersdorp(?) Rotterdam
013b 1920 8 Aug. 1920 D. Voss Wi..(?)
013b 1920 8 Aug. 1920 L.D. Voss "
013b 1920 Aug. 8th 1920 Ada A. Chambers West Hartlepool England
013b 1920 " E.M. Chambers "
013b 1920 J. Chambers Koek R'dam
013b 1920 Dubois R'dam
013b 1920 Aug. 8 1920 Ir. Witte Hoogendijk met vrouw, zuster en broeder
013b 1920 8 C..(?) Daur Anvers
013b 1920 C. Lenselaer Bruxelles
013b 1920 J.C. Snaterse Bergambacht
013b 1920 Aug. 9 J. v. Bemmelen Haarlem
013b 1920 J. Oorsprong r.c. Pr. o-p Arnhem
013b 1920 G.L. Caenen Amsterdam
013b 1920 L.W. Mitilenery(?) Ministre a Roumanie
013b 1920 Brilla Mitilenery(?)
013b 1920 Olga Mitilenery(?)
013b 1920 W. Kolkman van Gouderak
013b 1920 9 Aug. 1920 G. Hartstra Dordrecht
013b 1920 9 Aug. 1920 K. Hartstra Sneek
013b 1920 9 Aug. 1920 J.W. Brown London
013b 1920 9 Aug. 1920 B. Howell London
013b 1920 " R. Novold(?) "
014a 1920 10th Aug. 1920 H. Howell London
014a 1920 " J.D.(?) Bard London
014a 1920 " J.M.T. Riem Vis 's-Gravenhage
014a 1920 " A.W. Riem Vis "
014a 1920 11 Wed. F.C. de Cocq "
014a 1920 " F.H.C. Riem Vis "
014a 1920 " F.E. van der Taaij(?) Breda
014a 1920 " M.W. v. Ellinkhuizen 's Gravenhage
014a 1920 " J.C. v.d. Hoeven 's Gravenhage
014a 1920 " van der Hoeven Dordrecht
014a 1920 " S. Boer Rijsoord
014a 1920 " H. Bugh(?) Rheget(?)
014a 1920 10 " Grete Voindl(?) Wien
014a 1920 10 C. Kerkhof Rotterdam
014a 1920 Aug. 10 M. v. Heusden Den Haag
014a 1920 Aug. 10 Chr. Schepers Dordrecht
014a 1920 " H. v. Heusden "
014a 1920 " Chr. Scheepers "
014a 1920 " Chris Scheepers Den Haag
014a 1920 Aug. 10 G.J. Scheepers "
014a 1920 " J. Veldhuijsen Soest
014a 1920 Aug. 10 T.R. Spijkstra Dordrecht
014a 1920 " J.W. Nelson Enschede
014a 1920 " J.A. Wagner Haarlem
014a 1920 Aug. '20 M. Bla..ie(?) Amsterdam
014a 1920 " N. van Asperen Haarlem
014a 1920 " '20 C.M.W. Heijbroek en fam. "
014a 1920 " W. Heijbroek "
014a 1920 " " 20 W. Bl...(?) Amsterdam
014a 1920 " '20 L. Worms Rotterdam
014a 1920 " J.W Worms Amsterdam
014a 1920 " '20 Mevrouw Assies Dordrecht
014a 1920 " Levie Assies Roden (Dr.)
014a 1920 " Zwart jr Abcoude
014a 1920 " Mevrouw J. v. Lier Scheveningen
014b 1920 11 August. Anna van Leeuwen spraakleerares Weede v. Dijlveldstr. 31 Den Haag
014b 1920 Mevr. Maier Rotterdam
014b 1920 Margareta R. Gottschalk München
014b 1920 " Rudolf Schoneveld Apeldoorn
014b 1920 11 Aug. '20 A.A.J. Ridderhof & echtgen. Haarlem
014b 1920 12 Aug. 20 Jan Smits Breda
014b 1920 12 Aug. '20 Pr. Sassen Breda
014b 1920 12 Aug. '20 M. Hazelaar Rotterdam
014b 1920 12 Aug. 20 T.J. Kruijthoff Dubbeldam
014b 1920 12 Aug. 20 P. Vrugt 's Gravenhage
014b 1920 12 Aug. 20 G.P. Vrugt s'Gravenhage
014b 1920 12 Aug. 1920 C. v.d. Vlies Amsterdam
014b 1920 " J.W. Schijffelen "
014b 1920 " J. Cary/Lary(?) Brussel
014b 1920 ' J. van Biervliet Rotterdam
014b 1920 " A. van Biervliet "
014b 1920 13 D.W. Tulp (Derk Willem Tulp (1881-1853)) Zwolle
014b 1920 13 N. Tulp-Jansen (Neeltje Jansen) id
014b 1920 13 " Herweijer Dubbeldam
014b 1920 13 " Louis Roes (Dordrecht) Nijmegen
014b 1920 13 Louise Cramer Amsterdam
014b 1920 13 Gertrude W.M. Leverkus (Gertrude W.M. Leverkus (Oldenburg 1898- Brighton 1989), English architect) London
014b 1920 13 Cl. Roes Dordrecht
014b 1920 13 Wed. A.E. de Koning Amsterdam
014b 1920 13 Wed. J.W. Corver Rotterdam
014b 1920 13 Annie Seijffert Dordrecht
014b 1920 13 H.B.R. Drost Hummelo
014b 1920 13 G.J. Drost Hummelo
014b 1920 13 C. v. Waalwijk van Doorn Dordrecht
014b 1920 13 L.H. Vis Rotterdam
014b 1920 13 M. Huijser Mz Dordrecht
014b 1920 13 Maaike Huijser "
014b 1920 13 Marie Dijkstra Rotterdam
015a 1920 14 Aug. 1920 Pr.(? )A. Smit Amersfoort
015a 1920 " H.A. Smit "
015a 1920 14 Aug. 1920 A. Andrea Wormerveer
015a 1920 " G.J. Roosendaal "
015a 1920 " E. Bakker "
015a 1920 " J. Duinmeijer "
015a 1920 14 Aug. 1920 C.H. Dekker-Bakker Dordrecht
015a 1920 J.A. van Duijne
015a 1920 P.J. van Duijne
015a 1920 Wohl, J. Scheveningen
015a 1920 14 Aug. 1920 G.J. Stoop Zutphen
015a 1920 " H. van IJsendijk Zupthen
015a 1920 14/8 1920 W. Diewes Sliedrecht
015a 1920 14/8 1920 J.G. Diewes Sliedrecht
015a 1920 15/8 1920 J. Puijpe Vlissingen
015a 1920 15/8 1920 L.r Brasser Vlissingen
015a 1920 M.F. Ball England
015a 1920 14 Aug. 1920 Lise Bröcker Amsterdam
015a 1920 14 " J.C. Bröcker Dordrecht
015a 1920 14 VIII 1920 A.J.M. Bröcker (Anton Joseph Maria Bröcker) Amsterdam
015a 1920 14 Aug. 1920 Wed. A. Hulshuizen Renkum
015a 1920 14 Aug. 1920 N.E. de Jong-Hulshuizen (Nelletje Elisabeth Hulshuizen, tr. Maarten de Jong) Krimpen a/d Lek
015a 1920 14 Aug. 1920 M. de Jong Az (Maarten de Jong) id
015a 1920 15 Aug. 1920 G. Tolman(?) Rotterdam
015a 1920 16 Aug. 1920 C. v/d Windt Jz Rotterdam
015a 1920 16 Aug. 1920 J. v/d Windt Rotterdam
015a 1920 16 Aug. 1920 A.A. Eikelenboom
015a 1920 " 1920 P.C. Melis Vlissingen
015a 1920 17 aug. 1920 G.M. den Hartog Lent
015a 1920 M.C. van Bleek(?) Wageningen
015a 1920 17 Aug. " B.J. ....burg(?) Winsburg(?) Friedburg i/Geffen
015a 1920 17 Aug. 1920 Herman Hülsman Hilversum
015a 1920 17 Aug. 1920 J. Versluijs Hilversum
015b 1920 17 Aug. 1920 Wm. (William) Laurillard fr..(?) England
015b 1920 17 Aug. 1920 E.E. Blanckenhagen den Haag
015b 1920 " A.H. Blanckenhagen idem
015b 1920 " Muller(?) idem
015b 1920 17 Aug. 1920 Mevr. Germ Dordt
015b 1920 " B. Germ "
015b 1920 " J. Germ "
015b 1920 " A. Millesse(?)-Moonen "
015b 1920 Frans Wim "
015b 1920 " mej. Swarts Heereveen
015b 1920 " D. van Croelen(?) Amsterdam
015b 1920 17 Aug. J. Israël Rotterdam
015b 1920 H.J. de Raadt
015b 1920 17 Aug. E. de Raadt Dordrecht
015b 1920 18 " P. Ligtering Utrecht
015b 1920 18 J. van den Dorpe Utrecht
015b 1920 18 " C. Niekerk Utrecht
015b 1920 18 " J.G. v. Sandijk Gouda
015b 1920 18 S. van Sandijk v. B. Gouda
015b 1920 " P.A. v.d. Harg Gouda
015b 1920 18 A.M. v.d. Harg Gouda
015b 1920 18 A. Oele Hoedekenskerke
015b 1920 18 P. Smith 's-Gravenhage
015b 1920 18 J.A. Smith-Millenaar(?) 's-Gravenhage
015b 1920 H.A. Schrikker Amsterdam
015b 1920 J.C. Monté Theesing (Johanna Catharina Theesing, tr. 1893 Adrianus Frederikus Monté) Dordrecht
015b 1920 18 Aug. S. Wiersma Lauwerd
015b 1920 " W. Reinders Rijsoord
015b 1920 18 Aug. H. de Jager Herwijnen
015b 1920 id C. de Jager Herwijnen
015b 1920 18 Aug. M. Boom Dordrecht
015b 1920 19 Aout Hyr...mmus Bernard(?) Lisieux - France
016a 1920 19 Aug. 1923 Carolien Kool v. Keulen Raamsdonkveer
016a 1920 19 Augustus 1920 Maria Kool-Beugeling Amsterdam
016a 1920 19 August. 1920 Johan Königshausen Essen
016a 1920 19 " 1920 Foort Bustraan Dordrecht
016a 1920 " Miss Jone & Miss Draper New York U.S.A.
016a 1920 19 Aug. 20 Lijntje Prins Dordrecht
016a 1920 19 Aug. 20 Anna Rosmolen Klaaswaal
016a 1920 19 Aug. 20 L.C. den Hartigh Klaaswaal
016a 1920 19 Aug. 20 M. Ruters Arnhem
016a 1920 " M. van Dongen Raamsdonkveer
016a 1920 " A. Jonker Dordrecht
016a 1920 20 Aug. " E.C. Lamminga Oosterbeek
016a 1920 " M.S.C. Rijnbendt Amsterdam
016a 1920 20 Augs. B. Versluijs Andel NB
016a 1920 " Johanna Versluijs "
016a 1920 " Jan de Fijter Mz "
016a 1920 " G.H. de Fijter "
016a 1920 20 Aug. L. Eijgenraam Tilburg
016a 1920 " Aug. Eijgenraam "
016a 1920 " Jan Masion Dordrecht
016a 1920 " B. Masion "
016a 1920 " H. Semmler & frau Stuttgart
016a 1920 " A. Semmler Rotterdam
016a 1920 21 Aug. B. Oosterink Zelhem
016a 1920 21 Aug. P. Plazir(?), schilder Wouw
016a 1920 " G.M. v. Eckelen(?), aannemer Bergen op Zoom
016a 1920 23 Aug. R. v. Wel Dordrecht
016a 1920 " P. Oornick "
016a 1920 " H. Barger Amsterdam
016a 1920 23 R.Ag.(?) Engstrom Stockholm
016a 1920 23 K. Timmerman Den Haag
016a 1920 23 Aug. D. Lintelo Den Haag
016a 1920 23 Aug. M.J.A. Lintelo Den Haag
016a 1920 23 Aug. Mr. W.F.J. Wagtko Goes
016b 1920 23 Aug. Dr. B.A. Stenger Dordrecht
016b 1920 24 Aug. H.P.M. Molier Haag
016b 1920 24 Aug. H.P. van Well Dordrecht
016b 1920 24 " K. van Walsum Krimpen a/d IJssel
016b 1920 24 " J.H. van der Wal Papendrecht
016b 1920 Rev. H. and miss(?) Knowles Antwerpen
016b 1920 24 Aug. 1920 Annie Langeweg Den Haag
016b 1920 24 " H. Rouffaer-Rot Dordrecht
016b 1920 25 " Henri Folmer Driewegen
016b 1920 25 " N. Hoelandt Den Haag
016b 1920 " Mevr. M. Hoelandt-Wigbout (Maartje Wigbout) "
016b 1920 " Cornelia Hoelandt Den Haag
016b 1920 " Mevr. Verburg-Dahmen Amsterdam
016b 1920 25 " W.H. Kam Delft
016b 1920 25 " C.E.A. v.d Wilde jr. Rotterdam (Delfsh.)
016b 1920 25 " M. van Holten R'dam (Delfsh.)
016b 1920 25 " P.M. v. Eijnsbergen Rotterdam (Delfsh.)
016b 1920 25 " H.J.J. v. Eijnsbergen Rotterdam (Delfsh.)
016b 1920 25 " Jacques Browne Le Havre (France)
016b 1920 25 " W.J.M.J. d'Ageri(?) La Haye
016b 1920 25 " C. d'Ageri(?) Browne -
016b 1920 25 " Robert Wijkstra Haarlem
016b 1920 " Aaltje v. der Laan Appingedam
016b 1920 " Harmanna Dijkstra Haarlem
016b 1920 25 Aug. 1920 H.K. Jegge(?) den Haag
016b 1920 " C. v. Loon den Haag
016b 1920 25 " 1920 Neeltje Fok Dordrecht
016b 1920 " H.J. Fok "
016b 1920 25 " 1920 Annie Fok Dordrecht
016b 1920 26 " H. Onnen Wageningen
016b 1920 Jacobs "
016b 1920 26 " 1920 N. Sneepels Delfshaven
016b 1920 26 " 1920 A. Sneepels Delfshaven
016b 1920 26 " 1920 B. v. Dommelen Sneepels (Barbara Sneepels, overl. Dordrecht 1921, tr. Pieter van Dommele) Dordrecht
016b 1920 " 1920 J.J. Cramer Gouda
017a 1920 27 Aug. 1920 S. Tuijnder Moordrecht
017a 1920 Mevr. J.J. Cramer Gouda
017a 1920 27 Aug. 1920 J.C. v. Ballegoijen Middelburg
017a 1920 27 Aug. 1920 C.C. v. Ballegoijen Middelburg
017a 1920 " G. Teerlink "
017a 1920 " B. Teerlink Dordrecht
017a 1920 " D. Teerlink Dordrecht
017a 1920 " A. de Vries Amsterdam
017a 1920 " M. de Vries Amsterdam
017a 1920 " Mevr. de Vries Booij Rotterdam
017a 1920 " G. Petersen Kraaijeveld Dordrecht
017a 1920 " C.C. Vroeg Westein Naaldwijk
017a 1920 27 Aug. 1920 Mevr. S. Frank-Sixma Rotterdam
017a 1920 " J. Frank "
017a 1920 " J.J.H. Frank "
017a 1920 27 " 1920 Mej. M. Hoenselaar v. Hilst Leidschendam Amsterdam
017a 1920 " M. Stempel Dordrecht
017a 1920 27 Aug. 1920 J. Heinstman Jr Bussum
017a 1920 28 Aug. 1920 L.M. van Kooten den Haag
017a 1920 28 Aug. 1920 H.H. de Ruijter Kinderdijk
017a 1920 " A.J. van Marle den Haag
017a 1920 " E. Barth-v. Marle den Haag
017a 1920 28 " A. de Bruin Rotterdam
017a 1920 28 " A. de Bruin Rotterdam
017a 1920 28 Aout 1920 Maurice Rérolle Venas
017a 1920 28 Aout 1920 Chiery de Calane Paris
017a 1920 29 Aug. 1920 Pieter Kooij Zuidscharwoude
017a 1920 29 Aug. 1920 Jansje Jong Broek op Langedijk
017a 1920 29 Aug. 1920 Johan Kooij Pz Zuidscharwoude
017a 1920 30 Aug. 1920 Adrianus de Vries Goedereede
017a 1920 30 " 1920 Klaasje Hoek Zuid-Beijerland
017a 1920 30 " 1920 Teunis Hoogvliet Dordrecht
017a 1920 30 " 1920 J. van Werkhoven Rotterdam
017a 1920 30 " 1920 C. van Oostende Rotterdam
017a 1920 30 " 1920 R. Buitendijk Rotterdam
017b 1920 30 Aug. 1920 J.M. van Riel Haarlem
017b 1920 " M.V. Williams Z. Afrika (Wellington)
017b 1920 30 Augustus Fr. v.d. Laan, Friesland Gorredijk
017b 1920 30th Aug. 1920 Mr. & Mrs. J.C. Morton, Solicitor Sunderland England
017b 1920 31 Aug. 1920 A. van Dalen Barendrecht
017b 1920 31 Aug. 1920 Joh. v. Dalen Euser Barendrecht
017b 1920 31 Aug. 1920 P. van Dalen Barendrecht
017b 1920 31 Aug. 1920 M.G. Hagendoorn Barendrecht
017b 1920 31 Aug. 1920 J. Hagendoorn Barendrecht
017b 1920 31 Aug. 1920 A. v. Dalen Az Barendrecht

Laatst gewijzigd: mei 2018 / februari/maart/juli 2019.