Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stichting tot beheer en exploitatie van woningen te Dordrecht (1956 en 1965)


(later Gemeentelijk Woningbedrijf (GWB), het Woningbedrijf, Woondrecht en nu Woonbron)

NB. Herdenking van het 25-jarig bestaan op 6 januari 1956 (1931-1956)

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 8A-1970 Inventarisnummer: 21
Toegang: 220 Inventarisnummer: 73

B. eerste pagina's uit jaarverslag 1965

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 220
Inventarisnummer: 73

- --- [pag. 2] - ---
Verslag
van de Stichting tot Beheer en Exploitatie van woningen
te Dordrecht
over het jaar 1965
Ingevolge Artikel 16 van de Statuten


BESTUUR

De samenstelling van het bestuur der Stichting is dit jaar niet veranderd.
Eind 1965 was dit college als volgt samengesteld:
1. L. van Bohemen, (Wethouder van Openbare Werken en Volkshuisvesting) Voorzitter
2. mr. F. Salomonson, lid
3. H.J. van Dooremalen, lid
4. mevr. C.D.M. v.d. Plank-Waltman, lid
5. K. Eijkelboom, lid
6. C.J. Nodelijk, lid
7. T. Stasse, (Directeur gem. accountsdienst), lid (ambtshalve)
8. ir. G. Bijleveld, (Directeur Openbare Werken en Volkshuisvesting), lid (ambtshalve)
9. C. de Heer, (Directeur der Stichting), Secretaris (ambtshalve)

In 1965 is 6 x vergaderd.

De dagelijkse leiding en uitvoering van zaken zijn iedere week met de voorzitter der Stichting doorgenomen.
Met de plaatselijke woningcorporaties was er een prettig contact over de gezamenlijke vraagstukken.

De vergaderingen van de Nationale woningraad, afdeling Zuid-Holland zijn zoveel mogelijk bezocht.
Het congres in VALKENBURG werd bijgewoond door 3 bestuursleden en de administrateur.

Mevr. C.D.M. v.d. Plank-Waltman ontving voor haar 25 jarig lidmaatschap van het bestuur, de erepenning van de Nationale Woningraad en op 29 april de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Het bestuur der Stichting eerde deze verdienste in een eenvoudig samenzijn.

PERSONEEL

Op 15 mei jubeleerde de heer L. van Dipten ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband bij de overheid, waarvan ruim 6 jaren bij de Stichting.

-- [pag. 3] --

Respektievelijk op 1 juni en 15 juni traden uit de dienst van de Stichting de heren J.M.A. Hurkmans, kassier en J.C. Borstlap, technisch ambtenaar 1e klasse wegens benoemingen elders.

Met pensioen hingen de heren J. VOOGT voormalig administrateur en L. Rombout voorman-timmerman. Met vervroegd pensioen om gezondheidsredenen ging de heer Ph.A. Beerentemfel, 1e schilder. Van deze heren is op waardige wijze afscheid genomen overeenkomstig hun zeer respektabele staat van dienst.

MUTATIES in de personeelsbezetting

eind 1963 eind 1964 eind 1965
directeur 1 1 1
administrateur 1 1 1
commies 1 1 -
boekhouder A 1 1 1
adjunct-commies A 1 1 -
adjunct-commies 1 1 1
administratief ambtenaar C - - 1
administratief ambtenaar B 1 1 2
administratief ambtenaar A 1e kl. 2 2 -
administratief ambtenaar - - -
klerk 1 1 1
bediende B 1 2 3
bediende A 1 - 1
bediende 4 3 2
maatschappelijk werker - 1 1
adj. maatschappelijk werker 1 - -
technisch hoofdambtenaar - - 1
technisch ambtenaar 1e klasse 1 1 -
hoofdopzichter - - 1
opzichter 1e klasse A 1 1 1
opzichter 1e klasse 2 2 1
opzichter 3e klasse 1 - 1
woningopzichter (opzichter 2e kl.) 1 4 5
woningopzichter (opzichter 3e kl.) 10 8 7
timmerman 17 18 18
halfwas timmerman 1 1 -
metselaar 4 4 5
schilder 15 15 15
halfwas-schilder 1 1 1
schilder-chauffeur 1 1 1
magazijnbeheerder 1 1 1
plantsoenarbeiders 4 4 4
staatmaker 2 1 1
werkster 2 2 2

Verder wijzigde de personeelsbezetting als volgt:
BEVORDERINGEN:
2 adm. ambt. A 1e kl. naar adm. ambt. B
1 adj. commies A naar adm. ambt C
1 opzichter 1e kl. A naar hoofdpzichter
1 opzichter 3e kl. naar opzichter 2e kl.
1 voorman-timmerman naar opzichter 3e kl.
1 opzichter 1e kl. naar opzichter 1e kl. A

Wijziging dienstverband:
1 klerk van arb. overeenkomst naar tijdelijk
2 1e timmerman van tijdelijk naar vast
1 bediende van arb. overeenkomst naar tijdelijk
1 schilder van arb. overeenkomst naar tijdelijk

-- [pag. 4] --

Eervol ontslag op eigen verzoek:
1 technisch ambtenaar 1e kl.
1 administratief ambtenaar B
1 bediende A
1 halfwas timmerman

Aangenomen op arbeidsovereenkomst:
1 schilder
1 1e metselaar
2 1e timmerman
1 bediende A
1 bediende B

Aangenomen in tijdelijke dienst:
1 technisch ambtenaar

Aangenomen in los dienstverband:
2 plantsoenarbeiders

Beëindiging los dienstverband:
2 plantsoenarbeiders

Gepensioneerd:
1 1e schilder
1 voorman-timmerman
1 commies

Wegens ziekte is de heer P. Kooy, woningopzichter belast met het toezicht op het tuinierswerk. In zijn plaats is benoemd de heer A. v. Heeren.
Het verlies aan werkdagen wegens arbeidsongeschiktheid bedroeg 1213, namelijk 1186 wegens ziekte en 27 wegens ongevallen.
De gemiddelde leeftijd van het personeel op het eind van 1965 was ca. 41,5 jaar.

AANTAL IN BEHEER ZIJNDE WONINGEN

Het woningbezit wijzigde als volgt:

[tabel met o.a. :]
1 jan 1965 woningen 8111
winkels/pakhuizen 181
garages 302
totaal 8594

31 dec 1965 woningen 8080
winkels/pakhuizen 169
garages 302
totaal 8551

Laatst gewijzigd: nov. 2004 en febr. 2005.