Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

JANUARI 1909

- Gezicht op de Dijkbreuk en de overstrooming te BEMMEL bij Nijmegen, 21 febr 1799. Het ijs werd zoo hoog tegen den dijk opgejaagd, dat deze bezweek en de geheele Betuwe overstroomd werd. Vele landlieden en een massa vee kwam hierbij om. Deze afbeeldinggen behooren tot de Hartkamp-verzameling in het Panorama-gebouw, welke wederom getuigt van groote activiteit, ijver en taai geduld en beschouwd mag worden als een verdienstelijk samengesteld historisch tijdbeeld.
- Winter-Tenttonstelling van den heer A.Th. HARTKAMP in het Panoirama-gebouw te Amsterdam. Eene belangwekkende collectie tekeningen,platen, prenten, houtsnedes, gravures, voorstellende: overstroomingen, dijkbreuken, ijstaferelen, St.Nicolaas, Kerst en Nieuwsjaarsvieringen, winteravondspelletjes, kronieken van strenge winters, niuwjaarswenschen, interieurs, typen, caricaturen enz. Bovenstaande foto brengt in beeld: De Bruiloft van CLORIS en ROOSJE door C. TROOST, Kopergravure 18de eeuw.
- De vernieling van het Huis te OOSTERHOUT op 23 en 24 januari 1820 (Collectie Hartkamp).
(BRON: pag. 3 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Kerstfeestviering in het Emma-Kinderziekenhuis te Amsterdam.
- Om den Kerstboom - in het Diaconie-weeshuis der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam.
(BRON: pag. 4 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Het kasteel HACKFORT bij Vorden.
- gedicht "Terugblik op het jaar 1908" door J. KLIK.
(BRON: pag. 4 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Rijpaarden van H.M. de Koningin. BOVEN: Roodschimmel "Hongaar",lijfpaard van H.M. de Koningin, voorgebracht door Nestel-rijknecht J.H. WEGNER, LINKS: rijpaard, bereden door een rijknecht, zooals bij suit-dienst gebruikelijk is, RECHTS: rijknecht-majoor H.A. BAAY en rijknecht G. POST op de rijpaarden "Qui Vive" en "Regina".
(BRON: pag. 6 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- BOVEN: "De Danemark" ingevroren tennoorden van de KOLDEWEY-eilanden, BENEDEN: het schip gereed om te overwinteren.
- Op weg naar het Noorden in sleden met honden bespannen. Portretten van links: Jorgen Broland +, Mylius Erichsen +, Gabrielson, kapt. KOCH, de schilder Bertelsen.
(BRON: pag. 8 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Mr DRUINE, de voortreffelijke 1ste basse chantant van de Haagsche Fransche Opera, wiens verschillende schoone creaties (o.a. die van den Vader in "Louise") algemeene waardeering vinden.
- Rita Sacchetto, danseres.
- Marie Holtrop (van Gelder)
(BRON: pag. 9 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Dr. S.J. VAN ROIJEN, arts en homeopatisch geneesheer te Utrecht, herdacht onder veelvuldige blijken van belangstelling de vorige weekden dag, dat hij 50 jaar geleden tot medisch doctor promeveerde; de wakkere,kundige grijsaard is nog on onderscheidene vereenigingen met vrucht werkzaam. H.M. de Koningin schonk den beminden geneesheer ter gelegenheid van zijn jubileum het officierskruis der Oranje-Nassau-orde.
- Den 23 December herdacht dr. J. OLIVIER VERHAAR, arts te ROTTERDAM, den dag, dat hij zich 45 jaar geleden als genees-, heel- en verloskundige vestigde. In weerwil van zijn bijna 73-jarigen leeftijd, vervult de kundige en geacte geneesheer zijne zoo nuttige taak nog met opgewektheid en ijver.
- Door een noodlottig toeval (gasverstikking) is de zeergeachte, veelbelovende, verdienstelijke dr. J.E. TEHUPEIORY, slchts eenige dagen in het bezit van het Nederl. artsdiploma, de vorige week op 26-jarigen leeftijd te UTRECHT overleden. Amboinees van gemeente, opgeleid aan de Dokter-djawa-school te WELTEVREDEN, was hij, 20 jaar oud zijnde, reeds inlandsch arts, verkreeg hij spoedig een drukke praktijk; in 1903 werd hij door de Ind. regeering als medicus toegevoegd aan een wetenschappelijke expeditie op BORNEO; in 1904 kwam hij aan de redactie van de "Bintang Hindia" (uitgave N.J. BOON te Amsterdam), in 1907 ging hij met zijn broeder en zijne zuster voor de academische studie naar Nederland en in Jan. 1908 werd hij redacteur van de "Bandere Wolanda", welk blad de "Bintang Hindia" verving. Op het jongste taalkundig congres te LEIDEN hield hij een gloedvolle redevoering en ook voor het Koliniaal Museum te Haarlem trad hij met groot succes op met eene interessante studie over zijne tochten door Borneo. Voornemens, om officier van gezondheid te worden, werd deze volijverige zoon van Hippocrates plotseling aan ons ontrukt.
- Te Groningen is op ruim 62-jarigen leeftijd overleden prof. FLORIS DE BOER, sinds eenige maanden emiritus-hoogleeraar aan de Universiteit te dier stede en lid van den gemeenteraad; in 1871 gepromoveerd tot doctor in de wis- en natuurkunde, was hij achtereenvolgens leeraar aan de H.B.S. te Deventer (1871-1879) en te Leiden (1879-1884); in laatstgenoemd jaar aanvaardde hij het hoogleeraarsambt te Groningen. Van zijne hand verschenen zeer belangrijke verhandelingen, studien enz. op wiskundig gebied; ook op maatschappelijk terrein is prof. DE BOER werkzaam geweest.
(BRON: pag. 12 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 januari 1909)

- Kerstfeestviering in de philantropische inrichting METROPOOL van den heer TJADEN te 's-Gravenhage, waar dagelijks ongeveer 500 portien voedsel gratis aan arme vrouwen, mannen en kinderen wordt verstrekt; de heer TJADEN wordt daartoe in staat gesteld door talrijke bijdragen en ook hij zelf en zijne echtgenoote beoefenen daadwerkelijk de barmhartigheid. De inrichting heeft zeer veel te danken aan de mildheid van H.M. de Koningin an Z.K.H. Prins Hendrik; het Koniklijk Echtpaar schonk ditmaal denhierboven in beeld gebrachten Kerstboom en den Kerstmaaltijd voor de kinderen.
(BRON: pag. 14 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- Teresa Carreno, pianiste.
- Gen. Majoor H.W.A.S. LOKE.
- "Meikoningin", de dames MIDDELRAAD, mevr KORTHALS ALTES, mej JONGEJAN, de heeren MEIJLINCK, mr STROECKEN, mr. KAMP en mr DOETS.
- Gemma Bellincioni, kunstenaares.
(BRON: pag. 16 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- Groep deelnemers Elf-steden-tocht: M. Hoekstra uit Warga, G.D. v.d. Ley uit Marrum, luitenant Roozeboom; S.H. Hielkema, Mr J.D. v.d. Plaats, Mr. J Lucardi, G.W. Koopmans.
(BRON: pag. 16 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- Een merkwaardige Gouden Bruiloft. Het trio in het midden van deze feestgroep bestaat uit het echtpaar Adrianus VAN HAM, geb. te Oosterhout in 1834, Allegonda TEMPELAARS, geb. te Dongen in 1835 en den ruim 99-jarigen Gijsbertus VAN HAM, vader van den bruidegom. Deze krasse, levenslustige oude heer, zittend tusschen het gouden echtpaar, is de stamvader vanniet minder dan 152 kinderen en kleinkinderen, welke ten deele op onze ftoto voorkomen.
(BRON: pag. 18 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- De kunstmatige karperplanterij op het landgoed HEEZE van Baron Van Tuyll van Serooskerken op de Heezer heide. Het ophalen van een tot berstens toe gevuld net.
(BRON: pag. 18 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- Den 1sten Jan. 1909 herdacht de heer H. VAN DE VELDE Hzn. den dag, dat hij 40 jaar geleden lid werd van de firma Wed. RAHDER EN ZOON, wijnhandel te Amsterdam. Wij plaatsen gaarne een portret, omdat hij op maatschappelijk gebied verdiensten heeft en daardoor in de hoofdstad eene figuur van bekendheid is; hij steunt met raad en daad vele instellingen van liefdadigheid en was o.a. jaren lang bestuurslid der vereeniging "Kindervoeding".
- Den 1sten Jan. herdacht de heer J.A. HUMMELINCK, sedert 1906 directeur van het Rijkstelegraafkantoor te VLISSINGEN, zijn 40-jarige dienstvervulling; de jubilaris, die in 1869 als leerling-telegrafist bij de Rijkstelegraaf te AMSTERDAM in dienst trad, heeft door zijne nauwgezette plichtsbetrachting, door zijn welwillend optreden de achting verworven van personeel en publiek. Z.M. de Keizer van Duitschland schonk hem een paar jaar geleden de Kroonorde 4de kl. van Pruisen.
- Na een smartelijk lijden is onlangs in het ziekenhuis te Leiden overleden de heer J.F.E. FLORENAES, directeur van het post- en telegraafkantoor te ENSCHEDE; bij zijn 40-jarig dienstjubileum in juni jl. is gebleken, hoe hoog hij stond aangeschreven; voor zijne plaatsing in Enschede had hij Amsterdam, Vlissingen, Hengelo en Groningen tot standplaatsen gehad.
- De VOLENDAMMER kunstschaatsenrijder O. DE RUITER, zal te Berlijn in het ijspaleis gedurende eene maand proeven van zijne kunstvaardigheid afleggen, en den roem van Holland in dee sierlijke wintersport trachten hoog te houden.
- De 15de International Tentoonstelling van pluimgedierte en konijnen, georganiseerd door de vereeniging ORNITHOPHILIA te Utrecht - Kalkoen, 1ste prijs, eigenaaar R.N. ROLAND HOLST; de persoon hierbij afgebeeld is de heer P. LAMMERS dogcake-fabrikant te DORDRECHT. (BRON: pag. 24 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 januari 1909)

- schilder Govert Flinck (1615-1660)
(BRON: pag. 26 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 januari 1909)

- Heide-ontginning op het landgoed "De Utrecht" Hooge en Lage Mierde, Hilvarenbeek en Arendonck.
(BRON: pag. 30 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 januari 1909)

- De feestelijke opening van de Zeevischhal aan de Koning-Wilhelmina-haven te VLAARDINGEN. Deze inrichting zal het bedrijf, dat voor deze stad zulk een belangrijke bron van welvaart oplevert, ongetwijfeld ten goede komen.
(BRON: pag. 33 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 januari 1909)

- De brandspuitmeester J.J. VERHOEVEN, met de door hem geredde familiegroep bij den fellen brand te ROTTERDAM op 30 dec j.l.
- Den 16 Januari hoopt de oudste der Ned. Herv. pred. te Utrecht Ds. A.W. BRONSVELD, zijn 70sten geboortedag te herdenken; de zeer beminde geestelijke herder heeft 46 jaren lang met groote waardigheid het predikambt vervuld, waarvan ruim 28 jaar te Urecht.
- 17 Jan. herdenkt de heer A.H. CLERKX, commissaris der loodsen te IJmuiden (3de district), den dag dat hij 50 jaar geleden in dienst vanhet Rijk trad.
- 5 Jan. was het 50 jaren geleden dat de 66-ajrige heer W.C. ENGELEN, sedert Nov. 1868 onafgebroken met ijver werkzaam op het hypotheek- en kadasterkantoor te ZWOLLE en sinds april 1875 als beedigd klerk, als vrijwilleger bij het instructie-bataljon in dienst trad.
- Bij zijn 40-jarig dienstjubileum vielen den heer D.P. RINDERS, beheerder vanhet bijkantoor der Post en Telegraaf aan den Z.O. Buitensingel te 's-Gravenhage, van de zijde zijner chefs, collega's en ondergeschikte beambten talrijke bewijzen van achting en vriendschap ten deel.
(BRON: pag. 36 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 januari 1909)

- Mej A. Cramer, componiste
- Gerard Zalsman
- Mej. Joh v.d. Linde
- Henriettte Roll, pianiste
- Albert Vogel
- Albert's Bol variete-ensemble
- Fongers-fabriek te Groningen / 157 rijwielen voor leger Oost-Indie
(BRON: pag. 40 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 januari 1909)

- De ontsporing van de Westlandsche stoomtram aan den Loosduinsche weg, waarbij 5 personen licht gewond werden; de locomotief kwam aan den waterkant terecht, de machinist bleef ongedeerd. De wagon werd, zooals onze foto duidelijk doet zien, geheel omvergeworpen.
- De feestvergadering in de "Aula" te AMSTERDAM van de Vereniging "Eerste hulp bij ongelukken". Het hoofdbestuur: de H.H. HENRI BOAS, Mr Th STUART, Dr H.M. HIJMANS (Den Haag), Dr C.B. TILANUS, Chr SCHREUDER (Utrecht), A. DE LEUR (Hoog-Blaricum) en J.M. VAN DER POEL (Arnhem)
(BRON: pag. 45 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 januari 1909)

- Veelvuldige en hartelijke blijken van waardeering en vrienschap vielen mej. M.J. HOEK, onderwijzeres aan de Gem.-bewaarschool te 's-Gravenhage, ten deel op haar gouden ambtsfeest; het gemeentebestuur schonk de verdienstelijke ruim 70-jarige opvoedster de groote gouden medaille, terwijl zij van het personeel en van de leerlingen verschillende gescheneken, bloemstukken en planten ontving.
- Met buitenwerkingstelling van een vroeger Kon. Besl., waarbij de 1ste luit. vanhet leger in Oost-Indie H.M. LUCHSINGER eervol vermeld werd, wegens zijn uitstekende krijgsverrichtingen tijdens de expeditie op Zuid-Celebes,is deze kloeke officier door H.M. de Koningin ben. tot ridder in de Mil. Willemsorde.
- De heer P.J. MEERBURG, dir. van het post- en telegraafkantoor te MEPPEL, ondervond op zijn 40-jarig dienstjubileum onderschiedene blijken van waardeering; de Meppeler Harmonie bracht hem o.a. eene serenade met fakkellicht.
- Te Christiania is op 48-jarigen leeftijd overleden onze consul-gen. van NOORWEGEN, de heer R.A. LANGAARD, sedert 1907 als zoodanig in functie. De overledene stond in hoog aanzien en bekleedde ook als industrieel een voorname plaats.
- Op 71-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer J.C.G. POLLONES, sinds 1870 als notaris in de hoofdstad gevestigd; hij was voorzitter van de Broederschap van notarissen. H.M. de Koningin schonk hem ter belooning zijner verdiensten het ridderkruis van den Ned. Leeuw. - De heer L.J. VAN DER TOORN, oud-hoofd eener school te 's-Gravenhage,oud-dir der kweekschool voor inl. onderwijzers te FORT DE KOK (O.-I.), lid van den Haagschen Raad en van de Prov. Staten, ridder der orde van Oranje-Nassau, is kortelings overleden; vanzijne hand verscheen een woordenboek van de Menang-Kabausche taal; in 1870 maakte hij deel uit van de Ned. ambulance, ter behandeling van gewonden en zieken in den Fransch-Duitschen oorlog.
- De stad Groningen heeft door den dood van den 42-jarigen heer TIDDO DE HAAN, kampioen van de middenstandsbeweging, een degelijk, kloek zakenman verloren, die in breeden kring geacht werd.
(BRON: pag. 48 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 januari 1909)

- Jeannette Molsbergen uit Utrecht, zangeres.
- Mevr Martha van Lier-Hentschel (+ 1909).
- Sam Swaap, Amsterdamsch violist.
- Henri Ter Hall's reveu in het Circus Variete's te Rotterdam.
(BRON: pag. 57 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 januari 1909)

- Den 1sten Jan. herdacht de heer T. STIELTJES, hoofd der openbare school te MUIDEN zijne 25-jarige ambtsvervulling; talrijke blijken van waardeering en vriendschap vielen den geachten paedagoog van de zijde zijner medeburgers, collega's, leerlingen en oud-leerlingen ten deel.
- Den 23sten Jan. herdacht de 45-jarigen heer H.J. VAN EGGELEN, gemeente-secretaris van HEUSDEN, zijne 25-jarige ambtsvervulling; niet alleen in deze functie heeft hij zich door zijne degelijke administratieve bekwaamheid, zijne groote werkkracht en bereidvaardigheid verdienstelijk gemaakt, maar ook als algemeen secretaris van den Ned. Bond van gemeente-ambtenaren (thans is hij eerelid daarvan) en als bestuurslid van onderscheidene maatschappelijke, kerkelijke en philanthropische stichtingen en instellingen; op 21-jarigen leeftijd verwierf hij het diploma M.O. voor staatsinrichting. Talrijk waren de huldeblijken op den dag van zijn jubileum .
(BRON: pag. 60 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 januari 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.