Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ingekomen brieven burgemeester 1813-1851


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 5
Inventarisnummer: 251 (ingekomen brieven burgemeester 1813-1851)

(transcriptie E. van Dooremalen; scans verkrijgbaar)


EEN SELECTIE:

(16-07-1813) voormalig schrijnwerkersgilde (stads kisthuis)

(Copie) Vrijdag den 16e Julij 1813.

De Maire der Stad Dordrecht, gezien de klagte en reclamatien van Sommige Schrijnwerkers
binnen deze Stad, welke al hoe zeer niet voldoende aan de voormalige Gilde reglementen egter
uit kragte hunner Patenten en ten gevolge van de Nieuwe Wetgeving vermenen tot alle de
voorregten der overige Schrijnwerkers en bijzonder tot toelating in het Stads Kisthuis te zijn geregtigd.
Gehoord de Consederatien van de Leeden van het voormalig Schrijnwerksgilde, meer bijzonder omtrend, den aart, oorsprong en strekking van dat Kisthuis.

Overwegend dat de welstand der Ingezetenen, en het belang der famielien allezints
nodegemaakt, dat de politie het waakzaam oog op de making en verzorging der doodkisten houde.
Overwegende dat van odsuher binnen deze Stad het Locaal bekend onder den Naam van t
Kisthuis
aan de Schrijnwerkers is afgestaan, om aldaar Uitsluitend de doodkisten, tegen vast bepaalde
prijzen, en langs zekere gestelde inrigtingen te vervaardigen.

Overwegende dat dezen zig daar tegen pleegen te verbinden, om de Doodkisten ten behoeven der
Armen om niet, en voor minvermogende tegen zeer matige Prijzen afteleveren.

Overwegende dat het Stedelijk belang alzoo voldeed, deze bestellinge te handhaven, en dat de
verzorginge der voormalige regering op dit stuk
bij besluit van 27 Julij 1769 vervat ook thans nog volkomen behoren van kragt te blijven.

Overwegende dat de verneiting der voormalige Gilden en het vermogen om kragtens het bekomen
Patent zijn beroep in alle deelen Uit te oeffenen ook ten deze door hem Maire allezints bekent te worden gehandhaaft.
Besluit.

[Art. 1] het Kisthuis zal van nu voortaan worde overgegeeven aan en bewerkt door de Twaalf oudste Schrijnwerkers binnen deze Stad, en zullen alzoo tot de Tien thans daar in aanwezigeg leden de voorn. Requestranten Staps en Rosendaal worden toegelaten.

[Art. 2] Alle de huisselijke verordeningen van dat Kisthuis Speciaal met betrekking tot Leveranciers, Maandbeurten, afloop van den tourbeur voor aankomende Leeden, weduwe fondsen, Prijzen en verdeelingen der kisten blijven op den bestaande Voet.

[Art. 3] De Artikels 1 tot 8 ingesloten van 't Besluit van den voormalige Oudraad van 27 julij 1769, blijven gemainteneerd en in volle kragt.

[Art. 4] Bij eventueele Sterfgevallen zal de oudste gepatenteerde Schrijnwerker binnen deze Stad
optreden als Lid van 't Kisthuis, bij disput of zodanig wezentlijk Schrijnwerker is, reserveerd de Maire zig de beslissing en benoeming.

[Art. 5] De Maire behoud aan zich om tans opzigte van dit Kisthuis en deze bepalingen,
Zodanige nadere bestellingen dar te stellen als hij conform 's Rijks wetten,
voor 't belang der Ingezetenen zal vermeenen te behoren.

.... etc

(was get.) Repelaer van Spijkenisse

Laatst gewijzigd: juli 2020.