Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: naamindex burgerrecht 1700-1799


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: burgerboeken 1853 (1700-1729), 1854 (1730-1778), 1855 (1779-1799)

1700-1729 resoluties etc

Burger Boeck Beginnende 1700 Eijndigende 1729


[folio I]
den 16 feb. 1719 door d'president Borgermr. is verstaan, dat Swindregt is onder Zuijthollt: en
sulx op een borger req.t staande 10 gl. is verandert op 5 gl.

[folio II]
Lijste Waar naer 't Borgerregt der Stad Dordregt sal worden betaalt.
- Imant Borger willende werden ende geboren Buijten de Provincie van Holland sal betalen f 40:0:0
- Ende niet gequalificeert sijnde tot het kiesen van Thesauriers Deekens etc sal betaelen f 20:0:0
- Met een Borgers dogter getrout sijnde sal betaelen f 20:0:0
- Getrout sijnde met een borgersdogter en niet gequalificeert als voren sal betalen f 10:0:0
Binnen Holland
- Imant Binnen de Provincie van Holland geboren sal betalen f 10:0:0
- Ende niet gequalificeert als voren sal betalen f 5:0:0
- Met een Borgersdogter getrout sijnde sal betalen f 5:0:0
- Getrout sijnde met een Borgersdogter sal betalen f 5:0:0
- Getrout sijnde met een Borgersdogter en(de) niet gequalificeert als voren sal betalen f 2:10:0
Binnen Zuijdholland (sijnde de ses Zuijthollandse dorpen)
- Imant binnen Zuijtholland geboren sal bet: f 5:0:0
- en(de) niet gequalificeert als voren sal bet: f 2:10:0
- Ende met een Borgersdogter getrout sal niet betalen [-]
Een Land Poorter f 0:13:0

(folio 132)
Mijn Ed. heeren van(de) geregte Ordonneren dat de Clerquen ter Secretarie ten allen tijden kennisse
sulle moeten geven aan den Boekhouder vande diaconie in der tijt, soo wanneer een Buijten man kompt
te worden Borger en Grossier alhier om bij den selve te betalen ten behoeven van(de) diaconie
Vijfftigh gul. Actum den 5 decemb. 1720.

(folio 175)
Actum den 17e Julij 1692.
Wij Borgermr: ende Regeerders der Stad Dordregt in Holland doen cont
alle den gene die deze onse opene letteren sullen (ver)toont dat wij op het Serieus en in
stantelijck (ver)soeck vande vioorenstaanders vande Augburgse Confessie, ofte Luijtersche Leere met
allen hebben geconsenteert (ver)gunt ende toegestaan gelijck wij haer noch sijn Consenterende
vergunnende ende toestaande bij desen Vrijheijt van publique exercitie van haren Godsdienst binnen
onse voornoemde Stede van Dordregt gelijck inde meeste steden en plaats van ons provintie
readmiteerd werd nemaar aan deselve in het midden van onse stad, Inden jare 1689 ook publique
plaats ofte huijsinge tot het Stichten van een kerck hebben (ver)eert
, gelijk oock door haer met
groote en excessie kosten Jegenwoordigh is gesticht op gebout ende voltooijt hebbende, haar oock
glasen met onse stad wapenen indeselve kerck uijt een sonderlinge affectie inde gene

(folio 175vs)
genthijt geschoncken als meden aan alle ende ijder van voorsz: Augburgse Confessie ofte Luijterse
Leer de Vrijheden van t Borgerschap ende alle andere privilegien ende voor rechten die onse geloofs
genoten genieten ende sijn (ver)gunt dan alsoo, meer gezijde voorstaanders vande Luijterse gemeente
seer sobere gelegenhijt sijn hebben wij niet konnen naar laten op denselver ernstich (ver)soeck haar
dese onse opene Letteren van Attastatie te disphesheren ende (ver)leenen versoeckende derhalven alle
heeren magistraten hooge en lage offocieren ende voorts alle enen ijgelijcken die dese sal worden
geexhibeert volcomen geloofte te geven ende deselve in alle deese te subsideren ende de behulpsame
hand te bieden des ten oirconde etc.
was geteeckent Jan Halling.

Laatst gewijzigd: maart 2015.