Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: naamindex burgerrecht 1700-1799


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: burgerboeken 1853 (1700-1729), 1854 (1730-1778), 1855 (1779-1799)

1730-1778 resoluties etc

Borger Boek Der Stadt Dordregt Beginnende Januarij 1730 En Eijndigende December 1778


(folio I)
Resolutien van de Oudraad der Stad Dordrecht genomen op
Saterdagh den 9 junij 1742.
De Secretaris Karseboom heeft nog ter vergadering gerapporteert, de Consideratien ende het advijs vande Heeren haar Ed. Groot Achtb. gecommisteerdens, hebbende ingevolge ende ter Voldoening van derselver Resolutie Commissoriaal van den 22: December des voorleeden Jaars 1741 en een bosogne hadden geexamineert Haar Ed: Groot Achtb: Resolutie van 6 December 1681 waarbij aan france Vlugtelingen om Religie was vergunt vrijheijt van het Burgerregt, van Stads Accijnsen en imposten mitsgrs. van Togt en Wagt voor de tijt van 12 jaaren en van welke Resolutie de Piemontoisen en andere Vlugtelingen mede gebruijk kwamen te maken; Dat sij Heeren gecommitteerdens van advise waaren dat aan Jan Challier (die bereijts bij Req.te van mijn Ed. Heren vanden Geregte 't voor borgerregt gratis hadde versogt) 't selve behoorde te werden geaccordeert als van outs, dat aan de verdere Piemontoisen die nu in de Stad nog Sijn

(folio Ivs)
Vrijdom van het Burgerregt en van de Burgerwagt sal werden vergunt, Edog niet van Stads Accijnssen mits dat deselve binnen agt dagen haare namen ter Secretarie alhier Sullen moeten ogpeven, dat voorts de Resolutie van den 6 December 1681 in het toecomende sal werden ingetrocken, en mitsdien uijt dien hoofde niet meer het borgerregt gratis nog andere Vrijdommen behoorde te werden geaccordeert;
De Secretaris Karsseboom heeft Laatstelijk nog ter Vergaderingh gerapporteert de Consideratien ende het advijs vande Heeren Haar Ed. Groot Achtb: gecomiitteerdens hebben ingevolge ende ter Voldoeningh vande voorgemelte Resolutie commissoriaal nog geëxamineert de Resolutie of handvest van Haar Ed Groot Achtb: van den 17 Julij 1692 rakende het verleenen van Vrijheijt van het Burgerregt aan die vande Luthersche gemeente gratis.
Dat sij Heeren gecommitteerdens van advijs waaren dat hetselve behoorden gelaten te werden op de ouden Voet, en mitsdien die van de Augsburgse Confessie bij Continuatie te laten Jouisseren van het handvest door Haar Ed. groot Achtb: aan deselve den 17e Julij 1692 verleent;
Waerop gedelibereert sijnde, sijnde Resolutie

(folio II)
genomen Conform de voorsz: uijtgebragte advijsen;

De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaande Req.t accordeert den Supplt. sijn versoek vergunt ende vereert mitsdien den selve het Borgerregt deser Stad mits doende den behoorlijken Eed in handen van den wel Ed. Heer Praesiderende Borgermeester, des blijvende gesecludeert van 't kiesen van Thesauriers, en houdende sijn fixum Domicilium binnen dese Stad, en Sig moetende reguleren na de Resolutie bij Haar Ed: Groot Agtb: op den 26 Julij 1753 ten opsigte van de gene die haar borgerregt versoeken genomen. Actum den 31e: Julij 1753.

(folio IIvs)
Nader Appoinctemente voor Een Heel Borger.
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Supplt. zijn versoek, ontfangt mitsdien denselven als geheel Borger deser Stadt mitsdiende den Behoorlijken Eedt in handen van den Wel Ed. Heer Mr: Adriaan Hallincq, Praesiderende Borgermeester deser Stadt, en betalende nog tot Supplement ten behoeve van deselve Stadt tien ponden te xl grootens 't pondt. Actum Dordt: den 29 Januarij 1739.

(folio III)
Hantvest van Luijtersse [Lutherse].
Actum den 17e: Julij 1692.
Wij Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Dordregt in Hollandt doen Cont allen den gene die dese onse opene Letteren zullen werden verthoont, dat wij op het Serieus en instantelijk (ver)soek van de voorenstaanders van de Augsburgse Confessie off Luijtersche Leere met allen hebben geconsenteert vergunt ende toegestaan gelijk wij, haar nogh zijn Consenterende, Vergunnen ende toestaande bij desen, Vrijheijt van Publijcque Exvertitie van haeren Godsdienst binnen onse Voorn: Stede van Dordregt, gelijk in de meeste Steden en Plaatsen van onser Provintie geadmitteert wert, nemaar aan deselve in het midden van onse Stadt in den jaare 1689 ook Publicque Plaats ofte huijsinge tot het stigten van een kerk hebben vereert, gelijk ook door haar met groote en Excessive Costen jegenwoordigh is gestigt opgebout en voltoijt hebbende haar ook glasen met onse Stede Wapenen in deselve kerk uijt en Sonderlinge affectie ende gengentheijt geschonken als mede aan alle ende ieder van de voorz: Augsburgse Confessie ofte Luijterse Leer de Vrijheden van het

(folio IIIvs)
Borgerschap ende alle andere Priviligien ende Voorregten die onse gelooffs genoten geniten ende zijn vergunt, dan alsoo meergezijde voorstanders van de Luijterse gemeente in zeer sobere gelegentheijt zijn, hebben wij niet konnen naarlaten op derselver Ernstigh versoek haar dese opene Letteren van attestestatie te Depescheren ende verleenen versoekende derhalven alle heeren magistraten Hooge en lage officieren ende voorts alle ende eenen jgelijken die dese zal worden geexhibeert volkomen gelooff te geven ende deselve in alle dese te Subsisteren ende de Behulpsame handt te bieden; Des ten oirconde etc (was get:) Jan Hallingh.

Swijndrecht te rekenen als binnen Holland.
Den 16 febr: 1719 is door de heer presiderent Borgermr: verstaan dat Swijndregt is onder Zuijthollandt, en zulx op een Borger Req:t staande 10 gl: is verandert op 5 gl.

Zuijtholl. dorpen als:
Raamsdonk, Wasbeek, Cappel, besoijen, Sprang, s'Gravenmoer

(folio IV)
Lijste waar naer 't Borgerregt der Stadt Dordregt zal worden betaalt.

Buijten Hollandt.
Imand Borger willende worden ende geboren buijten de Provintie van Holland, zal betalen f 40:-:-.
Ende niet gequalificeert tot het kiesen van Thezauriers, deekens &a, zal betalen f 20:-:-
Met Een borgers Dogter getrouwt zijnde, zal betalen f 20:-:-
Getrouwt zijnde met een borgers Dogter en niet gequalificeert als voren, zal betaelen f 10:-:-

Binnen Hollandt.
Imant binnen de Provintie van Hollandt geboren, zal betaelen f 10:-:-
En niet gequalificeert als voren, zal betaelen f 5:-:-
Met Een borgers Dogter getrouwt zijnde, zal betalen f 5:-:-
Getrouwt zijnde met een Borgers Dogter en niet gequalificeert als voren, zal betalen f 2:10:-

Binnen Zuijd Hollandt.
Zijnde de Ses Zuijdh: Dorpen (Raamsdonk, Cappel, Wasbeek, Bezoijen, Sprang, S'Gravenmoer)
Iemant binnen Zuijthollant geboren zal betalen f 5:-:-
En niet gequalificeert als voren zal betalen f 2:10:-
Ende met een Burgersdogter getrouwt zijnde zal betalen f-:-:-
Een Landpoorter f 0:13:-

(folio IVvs)
Formelier van het 1e appoinctement op den Borgers Request.
De Camere alvorens te Disponeren ordonneert dat dese Requeste zal werden gestelt in handen van den Wijkmeester van 't Quartier omme haar Ed groot Agtb. te dienen van berigt op 't (ver)soek in desen gedaan in Conformiteijt van het formelier bij dese Ed: Camere den 13e: Maart 1708 en op den Resol: in do: 20 Januarij 1761 op dit Subject genomen; datum Dordt den [..]
(... voor wijkmeester staat in 't Resolutie Boek van 't geregt do: den 13: Maart 1708)
(NB. appt. op een Borger Reqt. van die van de Augb(urgse). Conf(essie): fol. 17verso; voortaan niet meer vrij dan die geene die als Suijkerbackersknegt alhier werken)

IIe Appoinctement op een Borgerrequest.
De Camere gesien en geexamineert hebbende het Berigt van den Wijkmester accordeert den Suppliant zijn versoek, ontfangt denselven als Borger en inheemspoorter deser Stadt mits doende den Behoorlijken Eedt in handen van den Wel Ed: Heer Mr. .... Presiderende Borgermeester deser Stadt, en Betalenden ten behoeve van deselve Stadt .. Ponden te xl grooten 't Pondt, des Blijvende gesecludeert van 't kiesen van Heren Thesauriers en houdende desselve Domicilium binnen dese Stadt; Actum Dordt den [...]

App(oinctemen)t op een Lantpoorters Req.t.
De Camere gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req(ues)t, accordeert den Supplt. zijn versoek, ontfangt denselven als Lantpoorter deser Stad, mitsdoende den behoorlijke Eed in handen van den Wel Ed: Heer Praesiderende Burgemeester deser Stad, en betalende ten behoeve van deselve Stadt dertien stuijvers, Actum [...]

Laatst gewijzigd: maart 2015.