Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: naamindex burgerrecht 1700-1799


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: burgerboeken 1853 (1700-1729), 1854 (1730-1778), 1855 (1779-1799)

1779-1799 resoluties etc

Burger Boek der Stat Dordrecht Beginnende Januarij 1779 En Eijndigende December 1799


(folio I)
Lijste waar naer 't Burgerrecht der Stad Dordrecht zal werden betaalt

Buijten Holland
Iemand Burger willende worden, ende geboren buijten de Provincie van Holland zal betalen 40:-:-
Ende niet gequalificeert tot 't kiesen van Thesauriers, dekens &a zal betalen f 20:-:-
Met Een burgers dogter getrouwt zijnde zal betalen f 20:-:-
Getrouwt met een Burgersdogter, en niet gequalificeert als voren zal betalen f 10:-:-

Binnen Holland
Zuijder & Noorderquartier
Iemand binnen de Provincie van Holland gebore zal betalen f 10:-:-
En niet gequalificeert als voren zal betalen f 5:-:-
Met een Burgers dogter getrouwt zijnde zal betalen f 5:-:-

Binnen Zuijtholland
Zijnde de Ses Zuijdh: Dorpen Raamsdonk, Cappel, Wasbeek, Bezoijen, Sprang, S'Gravenmoer
Iemant binnen Zuijthollant geboren zal betalen f 5:-:-
En niet gequalificeert als voren zal betalen f 2:10:-
Ende met een Burgersdogter getrouwt zijnde zal betalen f :-:-
Heel Burger, en met een Burgers dogter getrouwt zijnde zal betalen f 2:10:-
Een Landpoorter f 0:13:-

(folio Ivs)
I Appoinctement op den Burger-Request.
De Camere alvorens te disponeren ordonneert dat deze Request zal werden gestelt in handen van den wijkmeester van 't quartier, omme Hun Edele Groot Achtbaare te dienen van bericht, op 't versoek in desen gedaan, in Conformiteit van 't formulier bij dese Edele Kamere den 13 Maart 1708 en opgevolgde Resolutie in dato 20 Januarij 1761 opm dit Subject genomen; Actum den uts.
(NB. appt. op een burger req.t van die van de Augsb: confessie voortaan niet meer vrij, dan die geene die als Suijkerbackersknegt alhier werken)

II Appointement op een Burger-Request.
De Camere gezien en geexamineert hebbende 't berigt van den Wijkmeester accordeert den Supplt. zijn versoek ontvangt denselven als Burger & Inheemspoorter deser Stad, mitsdiende den behoorlijken Eed, in handen van den Wel Ed. Heer Praesiderende Burgemeester deser Stad, en betalende ten behoeve van deselve Stad 1: gulden des blijvende gesecludeert van 't kiesen van Heeren Thesauriers en houdende zijn domicilium binnen dese Stad, Actum den uts.

Appointement op een Lantpoorters Request.
De kamer gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Request, accordeert den Supplt. zijn versoek, ontvangt denselven als Lantpoorter deser Stad, mitsdoende den behoorlijke Eed in handen van den Wel Ed: Heer Praesiderende Burgemeester deser Stad, en betalende ten behoeve van deselve Stadt dertien stuijvers, Actum den uts.

(folio II)
Nader Appoinctement op een Heel-Borger.
De Camere gesien en geexamineert hebbende deze nevenstaande Requeste accordeert den Supplt. zijn versoek, ontfangt mitsdien denselven als geheel Borger dezer Stad, mitsdiende den behoorlijke Eedt in handen vand en Wel Ed. Heer Coenraad Josselet Praesideerende Burgemeester deser Stad, en betalende nog tot Supplement ten behoeve van deselve Stad tien Ponden te xl grooten 't pont, Actum Dordt den [-].

De Provisioneele Raad der Stad Dordrecht en de Merwede, steld deze Req. in handen van den wijkmr. van 't quartier dezer Stad, om te dienen van Schriftelijk berigt, Dordt [-] Maart [-] 't jaar der Bataafse vrijheid.

2e Appoinctem. op een Burger-Req.
De (Provisioneele) Raad der Burgers van (Stad) Dordrecht en de Merwede geexamineerd hebbende 't betigt (van den Wijkmeester) der Commissaris. van Binnelandsche Correspondentie deze Stad, als mede de vorenstaande Reqt, Accordeert den Suppl. zijn verzoek, ontvangt denzelven als als Burger en Inheemspoorter dezer Stad mits aan den Praesident van den (dezer) Raad, belovende zich in de uitoeffening zijner pligten te zullen gedragen gelijk een braaf burger en eerlijk man betaamt en betalende ten behoeven van dezelve stad, [-] Guld en houdende zijn domicilium binnen deze stad. Actum [-] 't jaar der Bat. Vrijheid.

Laatst gewijzigd: maart 2015.