Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1116

DOSSIER 26128
Necoline (van den Herick Shirtmaker N.V. (B.V.)), gevestigd te Dordrecht. (stat.)

INHOUD.
 • A. 08-01-1963 eerste opgaaf
 • B. 14-01-1963 opgave betr. overdracht bedrijf
 • C. 14-01-1963 nieuwe opgave
 • D. 14-01-1963 kapitaalsopgave
 • E. 24-06-1964 adreswijziging
 • F. 30-06-1969 wijziging handelsnaam, adreswijziging
 • G. 21-06-1970 eigenaar overleden, het is nog niet bekend hoe het bedrijf zal worden voortgezet
 • H. 29-09-1971 opgave betr. de wijze voortzetting van het bedrijf
 • I. 29-09-1971 nieuwe opgave
 • J. 29-09-1971 kapitaalsopgave
 • K. 29-09-1971 opgave betr. .. bevoegdheid
 • L. 24-11-1972 opgave betr. omzetting na B.V. 23 Nov. 1972
 • M. 07-03-1977 uittreding directeur
 • N. 06-01-1984 uittr. dir., adreswijz.
 • O. 06-01-1984 nwe. dir.
 • P. 16-05-1984 adreswijz.
 • Q. 21-05-1985 faill. verklaard
 • R. 21-05-1985 bedrijf gestaakt
 • S. 25-03-1986 faill. opgeh.

L. (24-11-1972)

Opgaaf van Van den Herick Shirtmakers B.V., gevestigd te Dordrecht.

6. Wijzigng van de akte van oprichting:
Algehele nieuwe vaststelling, tevens omzetting N.V. in B.V., akte notaris G.J. van Kooten te Sliedrecht, met ingang van 23 november 1972.
7. Wijzigng van de handelsnaam:
Van den Herick Shirtkmakers B.V., met ingang van 23 november 1972.

(aangever: Arie Leendert van den Herik, Nieuweweg 170 te Hardinxveld-Giessendam, directeur, 23-11-1972)

Heden 23-11-1972 is voor mij, Gijsbertus Johannes van Kooten, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen:
de heer Arie Leendert van den Herik, koopman, wonende te Hardinxveld-Giessendam, Nieuweweg 170, directeur van de naamloze vennootschap "VAN DEN HERICK SHIRTMAKERS N.V.", gevestigd te DORDRECHT, ten deze handelende als daartoe last en macht verkregen hebbende van de algemene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamloze vennootschap, gehouden op 25-8-1972 en als zodanig deze naamloze vennootschap wettig vertegenwoordigende.
Blijkende van zijn bevoegdheid als voormeld uit een notarieel proces-verbaal van vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap op gemelde datum door mij, notaris, opgemaakt en verleden en onder mijn minuten verbleven.
De comparant, te kennen gevende, dat op voormelde algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig en vertegenwoordigd was het gehele geplaatste kapitaal, verklaarde krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders van gemelde vennootschap, de statuten van gemelde naamloze vennootschap (mede in verband met de omzetting daarvan in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) geheel opnieuw te hebben vastgesteld als volgt:
STATUTEN.
Naam en zetel.
[Artikel 1]
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt den naam "VAN DEN HERICK SHIRTMAKERS B.V.".
2. Zij is gevestigd te DORDRECHT.
Doel.
[Artikel 2]
1. De besloten vennootschap heeft ten doel het vervaardigen, verhandelen, de import en export van textielgoederen en aanverwante artikelen in de ruimste zin en voorts het deelnemen in- en het voeren van beheer en de directie over andere ondernemingen van welke aard ook.
2. De vennootschap kan in het binnen- en/of buitenland filialen vestigen.
Duur.
[Artikel 3]
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Kapitaal en aandelen.
[Artikel 4] Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200.000, verdeeld in 200 aandelen, elk nominaal groot f 1000.
[Artikel 5] Thans zijn geplaatst 50 aandelen.
[Artikel 6]
1. De uitgifte van aandelen geschiedt door de directie onder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, welke tevens de koers en de overige voorwaarden der uitgifte vaststelt.
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
3. Aandelen worden slechts na volstorting uitgegeven.
4. Bij uitgifte van nieuwe aandelen hebben de bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur; het hierna in artikel 12 bepaalde vindt te dien aanzien voorzoveel mogelijk toepassing.
5. Uitgifte van certificaten mag op deze aandelen niet plaats vinden.
[Artikel 7]
1. De directie van de vennootschap is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, bevoegd volgestorte aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap voor rekening van de vennootschap onder bezwarende titel te verkrijgen, in totaal tot een maximum van de helft van het gepalatste kapitaal.
2. De verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap is niet te beschouwen als een vermindering van het geplaatste kapitaal, doch de vennootschap is zelf houdster dier aandelen. Echter zal voor die aandelen geen stem- of voorkeursrecht worden uitgeoefend, noch ook zullen zij medegestelt worden bij de berekening van een quorum in de gevallen waarin dit volgens deze statuten ter algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd moet zijn, of bij de berekening van het geplaatste kapitaal ingevolge enige bepaling dezer statuten, terwijl zij evenmin recht geven op dividend of een uitkering bij liquidatie.
[Artikel 8]
1. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van één af.
2. De aandelen zijn ondeelbaar. Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, moeten de gerechtigden tot die onverdeeldheid zich jegens de evnnootschap dor één persoon laten vertegenwoordigen.
[Artikel 9]
1. Er zullen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.
2. De houder van aandeelbewijzen kan zijn rechten niet uitoefenen, alvorens de aandeelbewijzen zijn ingeleverd.
[Artikel 10]
1. De aandelen worden in een daartoe aan te leggen en regelmatig door de directie bij te houden aandeelhoudersregister, met aanduiding van de nummers der aandelen en met vermelding van het op ieder aandeel gesort ebdrag, ingeschreven, met vermelding van de naam en adressen van alle aandeelhouders.
2. Iedere aandeelhouder heeft het recht niet verhandelbare gedagtekende uittreksels uit het aandeelhoudersregister te vorderen, voorzover dit zijn eigen aandelen betreft.
3. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het aandeelhoudersregister worden, evenals de uittreksels uit dit register, ondertekend door twee directeuren.
4. Het register wordt door het bestuur ten kantore van de evnnootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd.
5. Zolang de inschrijving van een aandeelhouder in het in lid 1 van dit artikel bedoelde register neit heeft plaats gevonden, kan zodanige aandeelhouder zijn rechten, uit het bezit zijner aandelen voortvloeiende (zoals stemrechten en rechten op dividenden) niet uitoefenen.
Levering van aandelen.
[Artikel 11]
1. De levering van aandelen geschiedt, hetzij door de betekening van de akte van levering aan de vennootschap, hetzij door schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van een akte van levering.
2. De elvering van lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bijscheiding van enige gemeenschap.
3. Iedere overdracht of overgang van aandelen wordt door de directie in het aandeelhoudersregister ingeschreven.
[Artikel 12]
1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan zijn bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn, aan een mede-aandeelhouder en aan de vennootschap. Eveneens is overdracht van aandelen mogelijk aan een of meer nietin dit lid genoemde natuurlijke- of rechtspersonen, mits dit geschiede na vooraf verkregen goedkeuring van een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en dan met algemene stemmen, met dien verstande dat zodanige overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat die goedkeuring is verleend.
2. Iedere andere overdracht dan die, welke ingevolge het vorige lid vrijelijk kan geschieden, kan slechts plaats hebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
3. De aandeelhouder - hierna te noemen: de aanbieder - deelt aan de directie mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.
4. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen de prijs, welke - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - zal worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.
Komen aandeelhouders hieromtrent binnen een maand na ontvangst van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de Kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap statuair is gevestigd de benoeming van drie onafhandelijke deskundigen verzoeken.
5. De in het vorig lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.
6. De directie brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
7. In afwijking van het bepaalde in lid 9 geeft de directie, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
8. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen veertien dagen, nadat zij overeenkomstig lid 6 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
9. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders binnen een maand, nadat zij overeenkomstig lid 6 aan aandeelhouders mededeling van de prijs heeft egdaan. Indien en voorzover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft de directie daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan alle aandeelhouders.
10. Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Is een aandeelhouder gegadigd voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voorzover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.
11. Binnen een maand, nadat de in lid 9 bedoelde mededeling heeft plaats gehad, heeft:
a. de aanbieder het recht zijn gehele aanbod in te trekken;
b. iedere gegadigde het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts voor minder aandelen dan waarvoor hij aanvankelijk gegadigde was, reflecteert.
Deze verklaringen geschieden aan de directie. Komen door toepassing van hetgeen hiervoor in dit lid is bepaald een of meer aandelen vrij en heeft de aanbieder zijn aanbod niet ingetrokken, dan worden de aldus vrijgekomen aandelen alsnog tegen de door deskundigen vastgestelde prijs aan de overige aangeboden, met overeenkomstige toepassing van hetgeen in de leden 6, 8, 9 en 10, alsmede in de eerste zin van dit lid sub a is bepaald.
12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen veertien dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
13. De aanbieder, die zijn aan bod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig lid 7 of lid 9 van dit artikel is medegedeeld, dat van het aanbod geen volledig gebruik is gemaakt.
14. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen moeten geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
15. De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van
a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien voorwaarde, dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of volledig gebruik hebben gemaakt.
16. Toedeling bij scheiding geldt alle als overdracht in de zin van dit artikel, behalve bij toedeling aan de in lid 1 genoemde personen.
[Artikel 13]
1. Ingeval van overlijden, surséance van betaling, faillissement of onder curatelestelling van een aandeelhouder moeten zijn aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. Ingeval van overlijden geldt deze verplichting niet, indien de aandelen zijn gaan behoren tot een onverdeeldheid, waartoe personen behoren als vermeld in de in lid 1 van artikel 12 genoemde natuurlijke personen en die aandelen aan die personen worden toebedeeld.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 12 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de aanbieder:
a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 11 van dat artikel;
b. of zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van een of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen veertien dagen na het ontstaan van die verplichting van hun aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot anabieding verplichte personen op de bepaling van de vorige zin bij aangetekende brief wijzen; blijven zij dan in gebreke de aanbieding binnen veertien dagen alsnog te doen, dan zal de directie de aandelen namens de betreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper, tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs in eigendom overdragen; de directie zal alsdan daartoe onherroepelijk zijn gemachtigd.
4. De directie zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorig lid bepaalde, het provenu na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel heeft niet tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.
Bestuur.
[Artikel 14]
1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van één of meer commissarissen. Het aantal leden der directie en van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.
3. Het salaris en de overige voorwaarden van aanstelling van de directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Aan commissarissen kan een vergoeding door de algemene vergadering van aandeelhouders worden toegekend.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer der directeuren zullen de overige directeuren (of zal de andere directeur) tijdelijk met het gehele bestuur van de vennootschap belast ziin, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zijn belast. Ieder dergenen, die tijdelijk met het bestuur van de vennootschap is belast, is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, teneinde definitief in het bestuur van de vennootschap te voorzien.
5. De directeuren verdelen in onderling overleg hun werkzaamheden; tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders zijn echter alle directeuren vooir hun gezamenlijk bestuur aansprakelijk, behoudens indien een directeur aan de algemene vergadering van aandeelhouders kan bewijzen, dat enig verzuim of enige handeling hem niet toegerekend kan worden.
[Artikel 15]
1. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
2. In alle gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van haar directeuren, wordt zij vertegenwoordigd door een der overige directeuren en bij gebreke daarvan door de oudste in jaren infucntie zijnde commissaris.
3. Indien er meer dan één directeur in functie is zal naast eenstemmigheid binnen de directie tevens de goedkeuring van de raad van commissarissen (welke goedkeuring ook nodig zal zijn, indien er slechts één directeur in functie is) vereist zijn voor bestuursbesluiten strekkende tot:
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van onroerende zaken;
b. het verhuren, huren, verpachten of pachten van onroerende- en roerende zaken;
c. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
d. het oprichten van-, het overnemen van-, het financieren van-, het besturen van- of het deelnemen in- andere ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;
e. het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in de sub d. bedoelde ondernemingen;
f. het vestigen, verplaatsen of opheffen van bijkantoren of filialen;
g. de overdracht van het gehele bedrijf of een gedeelte daarvan;
h. het sluiten van overeenkomsten, waardoor de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar doel wordt beperkt;
i. het aanwijzen van de bankier der vennootschap; het aangaan van een overeenkomst waarbij aan de vennootschap krediet wordt verleend, dan wel een geldlening wordt verstrekt;
j. het verlenen van kredieten en het uitlenen van gelden, waaronder niet zijn begrepen de in bedrijven, als het door de vennootschap uitgeoefende, gebruikelijke kontraktuele kredieten aan afnemers;
k. het aangaan van dadingen, kompromissen of accoorden, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen;
l. het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene procuratie en het vaststellen van de instruktie aan de procuratie verbonden;
m. in het algemeen alle transacties, welke een bedrag of beland vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders teboven gaan.
Raad van commissarissen.
[Artikel 16]
1. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen.
2. De taak van de raad van commissarissen is, behalve hetgeen hun elders in deze statuten of door de wet is opgedragen, het geven van advies aan de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders, zo dikwijls dit hem gevraagd wordt of hij meent daartoe uit eigener beweging te moeten overgaan.
3. De directeuren zijn verplicht, indien zij daartoe uitgenodigd worden, de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te verstrekken.
4. De vennootschap is verplicht bij voortduring gebruik te maken van de diensten van een goed bekend staande accountant, aan wie de controle van de administratie en van de jaarstukken dient te worden opgedragen. Deze brengt van zijn bevindingen, zo dikwijls zulks verlangd wordt, rapport uit aan de commissaris(sen), alsmede aan de algemene vergadering van aandeelhouders, tot welke vergadering hij mitsdien toegang zal hebben wanneer dit door een aandeelhouder wordt verlangd.
[Artikel 17]
1. De raad van commissarissen heeft het recht directeuren te schorsen.
2. Hij is alsdan verplicht tegen een datum niet later dan acht weken na het uitspreken van de schorsing, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke zal beslissen over de opheffing van de schorsing of het verlenen van het ontslag. De geschorste directeur heeft het recht zich in deze vergadering te verantwoorden. Verlenging der schorsing of het verlenen van ontslag aan een directeur kan slechts geschieden in een algemene vergadering van aandeelhouders met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Indien de vergadering niet binnen acht weken na de schorsing is gehouden of indien in die vergadering geen beslissing is genomen, is de schorsing van rechtswege vervallen.
Boekjaar, balans en winst- en verleisrekening.
[Artikel 18]
1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar;de boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 december afgesloten.
2. Daaruit wordt vóór de maand juni door de directie een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de benodigde bescheiden - waaronder en toelichting en het rapport van de accountant van de vennootschap - van de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening en de toelichting, tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen, terwijl voor hen afschriften daarvan om niet verkrijgbaar zijn.
Deze jaarvergadering moet worden gehouden uiterlijk in de maand juni volgende op het afgelopen boekjaar. De balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting worden odnertekend door ieder der directeuren en der commissarissen. Indien daaraan enige ondertekening ontbreekt, wordt de reden daarvan op het stuk medegedeeld.
3. De vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening zonder voorbehoud door de algemene vergadering van aandeelhouders, strekt de directie tot décharge van het door haar in het afgelopen boekjaar blijkens de boeken gevoerde beheer en de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht, behoudens het bepaalde in de artikelen 49a en 51c van het Wetboek van Koophandel.
[Artikel 19]
1. Jaarlijks worden op de bezittingen van de vennootschap zodanige afschrijvingen toegepast als de directie zal geraden achten, terwijl voorts zodanige bedragen worden voorzien, waaronder een voorziening voor de te betalen belastingen kan worden begrepen, als door de directie zal worden bepaald, behoudens de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, die af te keuren.
2. Hetgeen na afschrijvingen en/of voorziening, als in het vorige lid bedoeld, als winst wordt geconstateerd, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Dividenden worden binnen één maand na vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld.
Door de directie wordt daarvan aan de aandeelhouders mededeling gedaan, waarbij tevens zal worden vermeld op welke wijze zij het dividend in ontvangst zullen kunnen nemen.
4. Dividenden, waarover niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.
5. Indien blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening in enig boekjaar verlies is geleden, hetwelk niet ten volle uit enige reserve is bestreden of op andere wijze wordt gedelgd, zal in de volgende jaren geen winstuitkering plaats hebben, zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
[Artikel 20]
1. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap statuair is gevestigd.
2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de direktie met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
3. Bij de oproeping moeten behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen worden vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 27 lid 3.
[Artikel 21]
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitterschap van een der directeuren, in onderling overleg vast te stellen en bij verschil van mening door de in jaren oudsten aanwezige directeur. Bij ontstentenis van directeuren wordt de vergadering voorgezeten door de in jaren oudste commissaris of door de eenige commissaris. Ingeval van ontstentenis van deze alatste(n) kiest de algemene vergadering zeld een voorzitter.
2. Indien geen notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelende in een algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter en een door deze daartoe aangewezen uitgenodigde ter vergadering aanwezige persoon - bij voorkeur een aandeelhouder - ondertekend.
[Artikel 22]
1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Directeuren en commissarissen,ook al zijn zij geen aandeelhouder, het recht tot het bijwonen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders. zij hebben slechts een raadgevende stem indien zij geen aandeelhouder zijn.
[Artikel 23]
1. ieder aandeel geeft recht op een stem.
2. Voor aandelen van hen, aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder van de vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.
[Artikel 24]
1. De besluiten der algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte beschouwd.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij ongetekende briefjes.
4. Stemming bij acclamatie is toegestaan, mits geen der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
5. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet is verkregen, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Wanneer meer dan twee personen de meerste stemmen op zich verenigd hebben, zal bij loting worden beslist welke twee personen van hen voor herstemming in aanmerking komen. Wanneer slechts een persoon het grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft, heeft een herstemming plaats tussen hem en degene, die een aantal stemmen op zich verenigd heeft, hetwelk het dichtst het grootste aantal stemmen nabij komt en indien meer personen in dit geval verkeren, beslist het lot wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.
6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Alle besluiten, welke in een algemene vergadering van aandeelhouders genomen kunnen worden, kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben verklaard.
[Artikel 25]
1. Jaarlijks zal op een door de directie vast te stellen tijdstip, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.
2. In deze vegradering word(t)(en):
a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar;
b. de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting vastgesteld;
c. het eventueel dividend, de eventuele tantièmes en de verdere winstbestemming vastgesteld;
d. zonodig voorzien in bestaande vacaturen;
e. voorstellen en punten behandeld, door de directie aan de orde gesteld, om daarover een besluit van de algemene vergadering te verkrijgen;
f. voorstellen van aandeelhouders behandeld, welke tenminste zestien dagen, de dag van inzending en die der vergadering niet medegerekend, vóór de dag der algemene vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen;
g. de personen benoemd, bedoeld inartikel 14 lid 4.
[Artikel 26]
1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zo dikwijls de direktie of een of meerdere der commissarissen dit nodig oordeelt/oordelen, of wanneer een of meer aandeelhouders, tezamen tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de direktie verzoeken.
2. De artikelen 43c, 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel zijn van toepassing.
Statutenwijziging en ontbinding.
[Artikel 27]
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts genomen worden met tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin tenminste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Is in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde is, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een ebsluit tot aanneming van een zodanig voorstel genomen kan worden met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Indien aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks bij de oproeping tot die vergadering worden vermeld en moet een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van oproeping tot die vergadering tot de afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.
4. Al zulks, wat de statutenwijziging betreft, behoudens de vereiste ministeriële verklaring, bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel.
Vereffening.
[Artikel 28]
1. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap wordt besloten, zal de vereffening der zaken geschieden door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandelhouders (een) andere vereffenaar(s) aanwijst.
Bij besluit tot ontbinding zal tevens de door de vereffenaar of vereffenaars gezamenlijk te genieten beloning worden bepaald.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
3. Na afloop van de vereffening wordt door de vereffenaar(s) rekening en verantwoording afgelegd in een algemene vergadering van aandeelhouders.
4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers als liquidatiesaldo is overgebleven, wordt pondspondsgewijze verdeeld tussen alle aandeelhouders.
Kennisgevingen en oproepingen.
[Artikel 29
Alle kennisgevingen aan- en oproepingen van aandeelhouders geschieden bij aangetekende brieven, gericht aan hun in artikel 10 bedoelde adres. Alle kennisgevingen ingevolge deze statuten aan de direktie te doen, geschieden bijaangetekende brieven, gericht aan het kantoor der vennootschap.
Slotbepaling.
[Artikel 30]
In die gevallen, waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen in hoogste instantie.
Tenslotte verklaarde de comparant, dat de directie thans bestaat uit twee directeuren, te weten de heren Arie Leendert van den Herik, wonende te Hardinxveld-Giessendam, Nieuweweg 170 en Frans Meersseman, wonende te Hooglede (België), Oude Rozebekestraat 17.
Op het ontwerp dezer akte is de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen bij beschikking de dato 20-9-1972, Hoofdafdeling Privaatrecht, Bureau Naamloze Vennootschappen, nummer B.V. 111.420, welk ontwerp met de daarop aangebrachte verklaring van geen bezwaar aan deze akte is gehecht.
Domicilie wordt te dezer zake gekozen ten antore van de notaris-bewaarder dezer minuut-akte.
WAARVAN AKTE.
Verleden te Sliedrecht op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, mij, notaris, bekend, heeft deze verklaard van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
En is deze minuut-akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en mij, notaris. Getekend: A.L. v.d. Herik, G.J. van Kooten.
Van bezwaren niet gebleken. No. B.V. 111.420. 's-Gravenhage, 20 september 1982. De Staatssecretaris van Justitie, Namens de Staatssecretaris Het Hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht, voor deze (get.) P. Miedema.

Laatst gewijzigd: maart 2011