Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1116

DOSSIER 26128
Necoline (van den Herick Shirtmaker N.V. (B.V.)), gevestigd te Dordrecht. (stat.)

INHOUD.
 • A. 08-01-1963 eerste opgaaf
 • B. 14-01-1963 opgave betr. overdracht bedrijf
 • C. 14-01-1963 nieuwe opgave
 • D. 14-01-1963 kapitaalsopgave
 • E. 24-06-1964 adreswijziging
 • F. 30-06-1969 wijziging handelsnaam, adreswijziging
 • G. 21-06-1970 eigenaar overleden, het is nog niet bekend hoe het bedrijf zal worden voortgezet
 • H. 29-09-1971 opgave betr. de wijze voortzetting van het bedrijf
 • I. 29-09-1971 nieuwe opgave
 • J. 29-09-1971 kapitaalsopgave
 • K. 29-09-1971 opgave betr. .. bevoegdheid
 • L. 24-11-1972 opgave betr. omzetting na B.V. 23 Nov. 1972
 • M. 07-03-1977 uittreding directeur
 • N. 06-01-1984 uittr. dir., adreswijz.
 • O. 06-01-1984 nwe. dir.
 • P. 16-05-1984 adreswijz.
 • Q. 21-05-1985 faill. verklaard
 • R. 21-05-1985 bedrijf gestaakt
 • S. 25-03-1986 faill. opgeh.

I. (29-09-1971)

1a. Handelsnaam waaronder de onderneming gedreven wordt: Van den Herick Shirtmakers N.V. (B.V.)
1b. Naam der vennootschap: Van den Herick Shirtmakers N.V. (B.V.)
1c. Plaats van statutaire vestiging: Dordrecht
1d. Omschrijving van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend: het vervaardigen, verhandelen, de import en export van textielgoederen en aanverwante artikel in de ruimste zin en voorts het deelnemen in- en het voeren van beheer en de directie over andere ondenremingen van welke aard ook
1e. Gemeente, plaats, straat en no.: Dordrecht, Oranjepark 1, Merwedestraat 100 (Postbus 654)
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming: 1 januari 1961
1g. Tijdstip van voortzetting door de tegenwoordige eigenaar: 30 juni 1971 (omzetting naar B.V. 23-11-1972)
1h. Dagtekening en nummer der Nederlandsche Staatscourant: ..(?) akte van geen bezwaar dd 16-6-1971 onder nummer 111.420

Opgave omtrent Bestuurders en Commissarissen:
Arie Leendert van den Herik, geb. Sliedrecht 12-9-1932, directeur vanaf 30-6-1971, Nieuweweg 170 te Hardinxveld-Giessendam.
Frans Meersseman, geb. Hooglede 27-4-1932, directeur vanaf 30-6-1971, Oude Rozebekeweg 17 te Hooglede.

Maatschappelijk kapitaal: f 200.000
Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 50.000
Gestort maatschappelijk kapitaal: f 50.000

(aangever: Arie Leendert van den Herik, Nieuweweg 170 te Hardinxveld-Giessendam, directeur, 30-6-1971)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP van dne Herick Shirtmakers N.V. te Dordrecht.
Heden, 30-6-1971, zijn voor mij, Gijsbertus Johannes van Kooten, notaris ter standplaats Sleidrecht, verschenen:
1. de heer Arie Leendert van den Herik, koopman, wonende te Hardinxveld-Giessendam, Nieuweweg 170, geboren te Sliedrecht op 12-9-1932.
2. de heer Frans Meersseman, nijveraar en handelaar, wonende Hooglede (Belgie), Oude Rozebekeweg 17, geboren te Hooglede op 27-4-1932, van Belgische nationaliteit;
a. de heer Marc Meersseman, nijveraar en handelaar, wonende Hooglede (Belgie), Kleine Stadenstraat 85, geboren te Hooglede op 23-10-1934, van Belgische nationaliteit;
b. de heer Jozef Meersseman, nijveraar en handelaar, wonende Hooglede (Belgie), Ieperstraat 80, geboren te Hooglede op 16-3-1949, van Belgische nationaliteit;
blijkende van deze lastgevingen uit ene onderhandsche akte van volmacht, welke voor de aanhechting aan deze akte conform de wet voor echt erkend en getekend is.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat zij met elkander en de lastgevers van de comparant sub 2 oprichten een naamloze vennootschap waarvoor zullen gelden de navolgende statuten:
Naam en zetel.
[Artikel 1] De naamlooze vennootschap draagt de naam Van den Herick Shirtmakers N.V. Zij is gevestigd te Dordrecht.
Doel.
[Artikel 2]
1. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het vervaardigen, verhandelen, de import en export van textielgoederen en aanverwante artikel in de ruimste zin en voorts het deelnemen in- en het voeren van beheer en de direktie over andere ondernemingen van welke aard ook.
2. De vennootschap kan in het binnen- en/of buitenland bijkantoren en/of filialen vestigen.
Duur.
[Artikel 3] De vennootschap vangt aan op heden en is aangegaan voor onbepaalden tijd.
Kapitaal en aandelen.
[Artikel 4] Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200.000, verdeeld in 200 aandelen, elk nominaal groot f 1000.
[Artikel 5] Bij de oprichting zijn geplaatst vijftig aandelen en wel:
bij de oprichter Arie Leendert van den Herik 25 aandelen;
bij de oprichter Frans Meersseman 9 aandelen;
bij de oprichter Marc Meersseman 9 aandelen en
bij de oprichter Jozef Meersseman 7 aandelen.
[Artikel 6]
1. De uitgifte van aandelen geschiedt door de directie onder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, welke tevens de koers en de overige voorwaarden der uitgifte vaststelt.
2. De koers van uitgofte mag, behoudens het bepaalde in artikel 38a van het Wetboek van Koophandel, niet beneden pari zijn.
3. Aandelen worden slechts na volstorting uitgegeven.
[Artikel 7]
1. De direcktie van de vennootschap is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, bevoegd aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap voor rekening van de vennootschap onder bezwarende titel te verkrijgen, in totaal tot een maximum van de helft van het geplaatste kapitaal.
2. De verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap is niet te beschouwen als een vermidnering van het geplaatst kapitaal, doch de vennootschap is zelf houdster dier aandelen.
Echter zal voor die aandelen geen stem- of voorkeursrecht kunnen worden uitgeoefend, noch ook zullen zij medegedeeld worden bij de berekening van een quorum in de gevallen waarin dit volgens deze statuten ter algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd moet zijn, of bij de berekening van het geplaatste kapitaal ingevolge enige bepaling dezer statuten, terwijl zij evenmin recht geven op dividend of een uitkering bij liquidatie.
[Artikel 8] 1. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 tot en met 200.
2. De aandelen zijn ondeelbaar. Indien tot een onverdeeldheid behoren, moeten de gerechtigden tot de onverdeeldheid zich jegens de vennootschap door een persoon laten vertegenwoordigen.
[Artikel 9]
1. Er zullen aandeelbewijzen worden uitgegeven.
2. De aandeelbewijzen worden door een direkteur en - zo er commissarissen zijn - tevens door een commissaris getekend.
Aandeelhouderregister.
[Artikel 10]
1. De aandelen worden in een daartoe aan te leggen en regelmatig bij te houden aandeelhoudersregister, met aanduiding van nummer,ingeschreven, met vermelding van de naam van de aandeelhouder en het door hem opgegeven domicilie. Bij gebreke van een opgave van het domicilie,is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens de aandeelhouder oproepingen en kennisgevingen in ontvangst te nemen. Dit register meot steeds ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.
2. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het aandeelhoudersregister worden ondertekend door een direkteur en - zo die er zijn - door een commissaris.
Levering van aandelen.
[Artikel 11]
1. De levering van aandelen geschiedt hetzij door de betekening van een akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schrftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap.
2. Iedere overdracht of overgang van aandelen wordt door de directie in het aandeelhoudersregister ingeschreven, welke inschrijving wordt ondertekend als in artikel 10 lid 2 vermeld.
Overdracht en overgang van aandelen.
[Artikel 12]
1. Alvorens al of niet vrijwillig tot overdracht van een of meer aandelen kan worden overgegaan, is hij, die de overdracht wenst/dient te doen plaatshebben, verplicht daarvan aan de direktie kennis te geven, welke kennisgeving geldt als aanbieding van de desbetreffende aandelen aan degenen aan wie hierna een recht van voorkeur is toegekend. De aanbieder kan bij deze kennisgeving mededelen, dat eht aanbod alleen geldt, indien alle aangeboden aandelen worden afgenomen.
2. De direktie is verplicht binnen twee weken na ontvangst van een kennisgeving als bedoeld in lid 1, van die kennisgeving mededeling te doen aan de overige aandeelhouders.
3. Deze overige aandeelhouders hebben alsdan het recht de aldus aangeboden aandelen over te nemen. Voorzover deze daarvan geen gebruikt maken, gaat dit recht over op de vennootschap.
4. Degene, die van zijn recht van voorkeur gebruik wenst te maken, dient binnen twee weken na verzending van de mededeling, bedoeld in lid 2, aan de direktie mede te delen dat en in hoeverre hij daarvan gebruik wenst te maken.
5. Indien de aandeelhouders tezamen meer aandelen willen overnemen dan er voor hen beschikbaar zijn, zullen de aangeboden aandelen voorzover mogelijk tussen hen worden verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen, dat ieder der gegadigden reeds bezit. Voorzover deze verdeling niet mogelijk is, zal de toewijzing geschieden bij loting, te regelen en te houden door de direktie; krachtens deze loting mag ieder der gegadigden niet meer dan één aandeel verkrijgen.
6. De direktie zal binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 4 gemelde termijn aan partijen mededelen hoeveel der aangeboden aandelen zijn toegewezen en aan wie.
7. Indien partijen binnen vier weken na verzending van de in het vorig lid bedoelde mededeling niet tot overeenstemming komen over de prijs waarvoor de aangeboden aandelen zullen worden overgenomen, dan zal deze worden vastgesteld door een deskundigde, door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert te benoemen op verzoek van de direktie, tenzij partijen in onderling overleg een deskundige aanwijzen. Aan deze deskundige verstrekt de direktie alle door hem verlangde inlichtingen. De deskundigde deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs aan de direktie mede en bepaalt tevens ten laste van welke partij de kosten van taxatie komen; de deskundige kan bepalen, dat deze kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de vennootschap komen.
De direktie deelt onverwijld de door deskundige vastgestelde prijs aan partijen mede.
8. Binnen twee weken na verzending van de mededeling, bedoeld in de laatste zin van het vorig lid, hebben zowel de aanbieder als de gegadigden het recht zich terug te trekken door middel van een kennisgeving aan de direktie.
9. Indien een of meer gegadigden zich terugtrekken, zal de direktie binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 8 gestelde termijn aan de overige gegadigden mededeling doen van het aantal beschikbaar gekomen aandelen. De overige aandeelhouders hebben alsdan het recht de beschikbaar gekomen aandelen over te nemen tegen betaling van de door de deskundige vastgestelde prijs. Voorzover dezen daarvan geen gebruik maken, gaat dit recht over op de vennootschap. Degene, die van dit recht van voorkeur gebruik wenst te maken, dient binnen twee weken na verzending van de in dit lid bedoelde mededeling aan de direktie mede te delen, dat en in hoeverre hij daarvan gebruik wenst te maken.
Het bepaalde in lid 5 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing. De directie zal binnen twee weken na het verstrijken van de termijn, waar binnen de overige gegadogden van hun recht van voorkeur gebruik dienen te maken, aan partijen mededelen hoeveel dezer aandelen zijn toegewezen en aan wie.
10. De afnemer(s) is/zijn verpicht de overnamesom(men) bij de direktie te deponeren en wel:
a. voor het geval partijen overeenstemming over de prijs hebben bereikt, binnen twee weken daarna;
b. voor het geval de prijs door de in lid 7 bedoelde deskundige is vastgesteld en geen der partijen zich heeft teruggetrokken, binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 8 gestelde termijn.
c. voor het geval de prijs door de in lid 7 bedoelde deskundige is vastgesteld en uitsluitend een of meer gegadigden zich heeft/hebben teruggetrokken, binnen twee weken na verzending van de in de laatste zin van lid 9 bedoelde mededeling.
11. De direktie zal binnne twee weken na het verstrijken van de betrokken in lid 10 gestelde termijn aan de overige gegadigden mededeling doen van het aantal aandelen waarvoor de overnamesom(men) niet tijdig is/zijn gedeponeerd. De overige aandeelhouders hebben alsdan het recht de beschikbaar gekomen aandelen over te nemen. Voorzover dezen daarvan geen gebruik maken, gaat dit recht over op de vennootschap.
Degene, die van dit recht van voorkeur gebruik wenst te maken, dient binnen twee weken na verzending van de in dit lid bedoelde mededeling aan de direktie mede te delen, dat en in hoeverre bij daarvan wenst gebruik te maken. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing. De direktie zal binnen twee weken na het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige gegadigden van hun recht van voorkeur gebruik dienden te maken, aan partijen mededelen hoeveel dezer aandelen zijn toegewezen en aan wie. Binnen twee weken na verzending door de direktie van de mededeling aan partijen hoeveel dezer aandelen zijn toegewezen en aan wie, moet(en) de overnamesom(men) door de afnemer(s) bij de direktie worden gedeponeerd.
12. De direktie zal binnen twee weken na het verstrijken van de betrokken termijn, bedoeld in lid 10 en in de laatste zin van lid 11, aan de aanbieder mededeling doen omtrent de deponering van de overnamesom(men).
13. De aanbieder is, tenzij het bepaalde in lid 16 sub b. van toepassing is, verplicht tot juridische levering van de aandelen, waarvoor de overnamesom(men) is/zijn gedeponeerd binnen twee weken na verzending van de in lid 12 bedoelde mededeling.
14. Indien de aanbieder met die levering ingebreke blijft, is de direktie onherroepelijk tot de overdracht gemachtigd en dient zij deze in het aandeelhoudersregister aan te tekenen.
15. De direktie zal de gedeponeerde overnamesom(men) binnen twee weken na de overdracht van de betrokken aandelen aan de aanbieder uitkeren.
16. Binnen één jaar nadat de in lid 1 van dit artikel bedoelde kennisgeving is verzonden, kan de aanbieder aan één of meer derden te zijner keuze overdragen:
a. het gedeelte der aangeboden aandelen, waarvoor geen voorkeursrecht is uitgeoefend;
b. alle aangeboden aandelen, indien bij het aanbod was te kennen gegeven dat dit uitsluitend alle aangeboden aandelen tezamen betrof en niet alle aandelen krachtens een voorkeursrecht worden overgenomen.
[Artikel 13]
1. Ingeval van overgang van aandelen, hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld gedeelte, wordt de verkrijger geacht deze aandelen ter overname te hebben aangeboden op de wijze als in artikel 12 is voorgeschreven.
2. Ingeval van toedeling van aandelen aan een ander dan degene te wiens name zij luiden bij scheiding en deling van enige gemeenschap, wordt de verkrijger geacht deze aandelen ter overname te hebben aangeboden aan die aandeelhouder zelf. Voorzover deze van zijn recht tot overname geen gebruik maakt, gaat dit recht over op de overige aandeelhouders en voorzover ook dezen daarvan geen gebruik maken, op de vennootschap.
3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde verkrijger kan aan de direktie mededelen,d at het aanbod geldt indien alle aangeboden aandelen worden afgenomen.
4. De direktie is verpicht binnen een week nadat zij kennis heeft gekregen van een overgang van aandelen of van een toedeling van aandelen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel - tenzij ingeval van toedeling van aandelen als bedoeld in lid 2 degene te wiens name zij luiden van zijn aldaar gemeld recht tot overname volledig gebruik maakt - daarvan mededeling te doen aan de (overige) aandeelhouders.
5. Het in aritkel 12 bepaalde vindt voorzoveel mogelijk overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde verkrijgers het in artikel 12 lid 8 gemelde recht om zich terug te trekken mist.
[Artikel 14]
1. De artikelen 12 en 13 vinden geen toepassing op de overdrachten, overgangen en toedeling van aandelen ten aanzien waarvan de direktie en alle aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard, dat zij op de toepassing van deze artikelen geen prijs stellen, alsmede op de overgang van aandelen door boedelmenging tengevolge van huwelijk in enig gemeenschap van goederen.
2. Artikel 12 vindt geen toepassing op de overdracht van aandelen door aandelhouders aan een of meer nakomelingen of bij overdracht aan andere aandeelhouders.
3. Artikel 13 vindt geen toepassing ingeval van overgang van aandelen of toedeling van aandelen aan de weduwe (weduwnaar) en/of nakomelingen van een aandeelhouder, met dien verstande dat aandelen, welke aldus zijn overgegaan of toebedeeld aan de weduwe (weduwnaar) van een aandeelhouder, ingeval van haar/zijn hertrouwen, zullen worden geacht door haar/hem ter overname te zijn aangeboden op de wijze als bedoeld in artikel 12 aan de nakomelingen van de aandeelhouder met wie zij/hij is gehuwd geweest, en indien er geen zodanige nakomelingen zijn of dezen van dit aanbod niet of niet volledig gebruik maken aan degenen aan wie volgens artikel 12 een recht van voorkeur is toegekend.
4. Het in artikel 12 bepaalde vindt op het in het vorige lid bepaalde, voorzoveel mogelijk overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de hertrouwde het in artikel 12 lid 8 gemelde recht om zich terug te trekken mist.
Bestuur.
[Arikel 15]
1. De naamloze vennootschap wordt bestuurd door een direktie, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van één of meer commissarissen.
2. De direkteuren en commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.
3. Het salaris en de overige bepalingen betreffende de dienstbetrekking van de leden der direktie, daaronder ook begrepen het eventueel toekennen van een tantième en verdere emolumenten, zullen door de vergaering van aandeelhouders worden geregeld en vastgesteld.
4. De vergadering van aandeelhouders is voorts bevoegd aan commissarissen voor hun werkzaamheden een beloning, daaronder ook eventueel begrepen een tantième en verdere emolumenten, toe te kennen.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer der direkteuren zullen de overige direkteuren (of zal de andere direkteur) tijdelijk met het gehele bestuur van de vennootschap belast zijn, terwijl bij ontstentenis of belet van alle direkteuren of van de enige direkteur het college van commissarissen, casu quo de enige commissaris, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zal zijn belast.
Ieder dergenen, die tijdelijk met het bestuur van de vennootschap is belast, is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, teneinde definitief in het bestuur van de vennootschap te voorzien.
6. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet aan enige direkteur afzonderlijk zijn gedeelte in het bestuur heeft aangewezen, verdelen de direkteuren in onderling overleg hun werkzaamheden; tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders zijn echter alle direkteuren voor hun gezamenlijk bestuur aansprakelijk, behoudens indien een direkteur aan de algemene vergadering van aandeelhouders kan bewijzen, dat enig verzuim of enige handeling hem niet toegerekend kan worden.
[Artikel 16]
1. Ieder der direkteuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, alles binnen de grenzen, door het doel van de vennootschap aangegeven.
2. In alle gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van haar direkteuren, wordt zij vertegenwoordigd door een der overige direkteuren of bij gebreke daarvan door de in aritkel 15 lid 5 bedoelde persoon.
3. De direktie der vennootschap heeft de goedkeuring van commissarissen of de enige commissaris of, ingeval van ontstentenis of belet van commissarissen of de enige commissaris, de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders nodig voor:
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van onroerende zaken;
b. het verhuren, huren, verpachten of pachten van onroerende- en roerende zken;
c. het stellen van persoonlijke- of zakelijke zekerheid;
d. het oprichten van-, overnemen van-, deelnemen in-, financieren van- of besturen van ander eondernemingen en het beëindigen van deze belangen;
e. het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in de sub d. bedoelde ondernemingen;
f. het vestigen, verplaatsen of opheffen van bijkantoren of filialen;
g. de overdracht van het gehele bedrijf of een gedeelte daarvan;
h. het sluiten van overeenkomsten, waardoor de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar doel wordt beperkt;
i. het aanwijzen van de bankier der vennootschap; het aangaan van een overeenkomst waarbij aan de vennootschap krediet wordt verleend, dan wel een geldlening wordt verstrekt;
j. het verlenen van kredieten en het uitlenen van gelden, waaronder niet zijn begrepen de in bedrijven, als het door de vennootschap uitgeoefende, gebruikelijke kontraktuele kredieten aan afnemers;
k. het aangaan van dadingen, kompromissen of akkoorden, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen;
l. het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene prokuratie en het vaststellen van de instruktie aan de prokuratie verbonden;
m. alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen en een bedrag van f 75.000 overtreffen.
Commissarissen.
[Artikel 17]
1. De taak van de commissaris(sen) bestaat, behoudens de overigens bij deze statuten of de wet aan hem of hen opgedragen werkzaamheden, in het houden van toezicht op de handelingen der direktie.
2. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap. De direktie is gehouden hem/hen alle gewenste inlichtingen, het beheer en de gang van zaken der vennootschap betreffende, te verschaffen en hem/hen desverlangd inzage te geven van de boeken, bescheiden, kas en andere waarden van de vennootschap.
[Artikel 18]
De vennootschap is verplicht bij voortduring gebruik te maken van de diensten van een goed bekend staande accountant, aan wie de kontrole van de administratie en van de jaarstukken dient te worden opgedragen. Deze brengt van zijn bevindingen, zo dikwijls zulks verlangd wordt, rapport uit aan de commissaris(sen), alsmede aan de algemene vergadering van aandeelhouders, tot welke vergadering hij mitsdien toegang zal hebben wanneer dit door een aandeelhouder wordt verlangd.
Boekjaar, balans, verlies- en winstrekening.
[Artikel 19]
1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar; de boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 december afgesloten, voor de eerste maal op 31 december 1971.
2. Daaruit wordt vóór de maand juni door de direktie een balans en een verlies- en winstrekening opgemaakt, welke stukken met de benodigde bescheiden - waaronder een toelichting vermeldende naar welke maatstaf de onroerende- en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd - en met het rapport hieromtrent van de accountant der vennootschap, van de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot vaststelling van de balans en de verlies- en winstrekening, tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.
De balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting, worden ondertekend door ieder der direkteuren en - zo die er is of zijn - door de commissaris(sen). Indien daaraan enige odnertekening ontbreekt, wordt de reden daarvan op het stuk medegedeeld.
3. De vaststelling van de balans en verlies- en winstrekening zonder voorbehoud door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt de direktie en - zo die er is of zijn - de commissaris(sen) tot décharge van het in het afgelopen boekjaar blijkens de boeken door de direktie gevoerde beheer en door de commissaris(sen) uitgeoefende toezicht, behoudens het bepaalde in de artikelen 49a en 51c van het Wetboek van Koophandel.
[Artikel 20]
1. Jaarlijks worden op de bezittingen van de vennootschap zodanige afschrijvingen toegepast als de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de direktie zal bepalen, terwijl voorts zodanige bedragen worden gereserveerd, waaronder een reserve voor de te betalen belastingen kan worden begrepen, als door de direktie zal worden bepaald.
2. Hetgeen na afschrijvingen en/of reserveringen, als in het vorige lid bedoeld als winst wordt gekonstateerd, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Dividenden worden binnne één maand na de vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld. Door de direktie wordt daarvan aan de aandeelhouders mededeling gedaan, waarbij tevens zal worden vermeld op welke wijze zij het dividend in ontvangst zullen kunnen nemen.
4. Dividenden, waarover niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.
5. Indien blijkens de vastgestelde verlies- en winstrekening in enig boekjaar verlies is geleden, hetwelk niet ten volle uit enige reserve is bestreden of op andere wijze wordt gedelgd, zal in de volgende jaren geen winstuitkering plaats hebben, zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
Algemene vergadering van aandeelhouders.
[Artikel 21]
1. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de direktie met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
3. Bij de oproeping moeten behalve plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen onderwerpen worden vermeld of moet worden medegedeeld, dat de aandeelhouders van die onderwerpen ten kantore van de vennootschap kennis kunnen nemen, onverminderd het bepaalde in artikel 27 lid 3.
[Artikel 22]
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitterschap van een commissaris, indien er meer commissarissen zijn, in onderling overleg tussen hen vast te stellen en bij verschil van mening door 
de in jaren oudsten aanwezige commissaris, en indien er geen commissarissen zijn of bij hun belet door een der direkteuren, in onderling overleg tussen hen vast te stellen en bij verschil van mening door de jaren oudste aanwezige direkteur. Bij ontstentenis van commissarissen en direkteuren kiest de algemene vergadering van aandeelhouders zelf een voorzitter.
2. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelende in een algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter en een door deze daartoe aangewezen uitgenodigde ter vergadering aanwezige persoon - bij voorkeur een aandeelhouder - ondertekend.
[Artikel 23]
1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Direkteuren, commissarissen en in het algemeen personen in dienst van de vennootschap mogen, op straffe van nietigheid der door hen uitgebrachte stemmen, niet als gevolmachtigde bij de stemming optreden.
3. Direkteuren en commissarissen hebben, ook al zijn zij geen aandeelhouder, recht tot het bijwonen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders, zij hebben slechts een raadgevende stem indien zij geen aandeelhouder zijn.
[Artikel 24]
1. ieder aandeel geeft recht op een stem.
2. Voor aandelen van hen, aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder van de vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.
[Artikel 25]
1. De besluiten der algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte beschouwd.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij ongetekende briefjes.
4. Stemming bij acclamatie is toegestaan, mits geen der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
5. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet is verkregen, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Wanneer meer dan twee personen de meerste stemmen op zich verenigd hebben, zal bij loting worden beslist welke twee personen van hen voor herstemming in aanmerking komen. Wanneer slechts een persoon het grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft, heeft een herstemming plaats tussen hem en degene, die een aantal stemmen op zich verenigd heeft, hetwelk het dichtst het grootste aantal stemmen nabij komt en indien meer personen in dit geval verkeren, beslist het lot wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.
6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Alle besluiten, welke in een algemene vergadering van aandeelhouders genomen kunnen worden, kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben verklaard.
[Artikel 26]
1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats, zo dikwijls de direktie dit nodig oordeelt, of wanneer een of meer aandeelhouders tezamen tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de direktie verzoeken.
2. De artikelen 43c, 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel zijn van toepassing.
Statutenwijziging en ontbinding.
[Artikel 27]
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts genomen worden met tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin tenminste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Is in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde is, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een ebsluit tot aanneming van een zodanig voorstel genomen kan worden met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Indien aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks bij de oproeping tot die vergadering worden vermeld en moet een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van oproeping tot die vergadering tot de afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.
4. Al zulks, wat de statutenwijziging betreft, behoudens de vereiste ministeriële verklaring, bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel.
Liquidatie.
[Artikel 28]
1. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap wordt besloten, zal de liquidatie der zaken geschieden door de direktie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen. Bij besluit tot ontbinding zal tevens de door de liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten beloning worden bepaald.
2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
3. Na afloop van de liquidatie wordt door de liquidateur(en) rekening en verantwoording afgelegd in een algemene vergadering van aandeelhouders.
4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers als liquidatiesaldo is overgebleven, wordt pondspondsgewijze verdeeld tussen alle aandeelhouders.
Kennisgevingen en oproepingen.
[Artikel 29
Alle kennisgevingen aan- en oproepingen van aandeelhouders geschieden bij aangetekende brieven, gericht aan hun in artikel 10 bedoelde domicilie. Alle kennisgevingen ingevolge deze statuten aan de direktie te doen, geschieden bijaangetekende brieven, gericht aan het kantoor der vennootschap.
Slotbepaling.
[Artikel 30]
In die gevallen, waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen in hoogste instantie.
Bijzondere bepalingen.
Tenslotte verklaarden de comparanten:
A. de volstorting van de bij ieder der oprichters geplaatste aandelen zal geschieden doro inbreng in kontanten; deze volstorting geschiedt à pari.
B. voor de eerste maal treden, in afwijking vna het artikel 15 lid 2 bepaalde, de comparanten Arie Leendert van den Herik en Frans Meersseman als enige direkteuren op.
Op het ontwerp dezer akte is de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen bij beschikking de dato 16-6-1971, hoofdafdeling Privaatrecht, Bureau Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 111.420, welk ontwerp met de daarop aangebrachte verklaring van geen bezwaar aan deze akte is gehecht.
Waarvan akte.
Verleden te Sliedrecht op de datum in het hoofd dezer akte gemeld in tegenwoordigheid van de heren Drs. Willem Zegelaar, accountant, wonende te Sleidrecht en Mr. Jan Carel Oostrijck, candidaat-notaris, wonende te Gorinchem,als getuigen, met de comparanten, mij, notaris, bekend.
En is deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing ondertekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.
        (getekend) A.L. v.d. Herik, F. Meersseman, W. Zegelaar, J.C. Oostrijck, G.J. van Kooten.
Geen bezwaar (art. 36e W.v.K.) No. N.V. 111.420.
's-Gravenhage, 16 juni 1971.
De Staatssecretaris van Justitie, Namens de Staatssecretaris, Het Hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht, voor deze (get.) A. Caron.

Laatst gewijzigd: maart 2011