Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1898-1899


Bron:stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3519, 3520, 3544, 3655

brieven aan de burgemeester 1899 (SAD 6-3521)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3521)

(envelop 1)
- (Min. van Buitenl. Zaken) D.R. KUIPERS Jr., ongeveer 22 a 23 jaar geleden gewerkt op de stoomrijstpelmolen. (Buenos Aires 24-11-1898) overlijden Leendert KUIIPERS, geb. Dordrecht 5-8-1843, kleermakersbed, zoon van Dirk Reinier en Maria van Donge.
- (3-1-1899) Antoon Theodorus Gerardus van Logchem, te Antwerpen, Oudemansstraat 20, geb. Delft 4-1-865.
- (2-1-899) Gerrit Hermanus de REGT, pilitie 2e klasse (boete).
- (2-1-1899) Staat gedrurende 1898 aangebrahcte honden.
- (3-1-1899 De Kruisberg bij Doetinchem) Willem Vaes, Willem Frederik Ponsen, Franciscus Dijkman, Johannes Petrus van den Dobbelsteen, Johannes van Aken, Lodewijk Lambertus Stoel, George Tukker, Hendrik de Groot, Franciscus Cornelis Stal.
- (Rotterdam 7-1-1899 2e arbeidsinpectie) ongeluk C. Kleton, timmerman, timmermanswerkplaats J.C. Jonkers
- (7-1-899) Arie Christiaan Franciscus de Jong, schrijnwerker, Gravenstraat 10, leverancier voorwerpen tonneelvoorstellingen / eigenaar aantal geweren
- (14-1-1899) Willem UITTENBOGAARD, boschwachter te Kuilenburg.
- (Rijksopvoedingsgesticht Alkmaar) Kornelis Vlieg, Karel Maagendans, Willem Evert Vels.
- (De Steeg 16-1-1899, Nederlanderschap) Nicolaas de Waal.
- (16-1-1899 Dordr. Football Club) veld Markettenweg.
- (Buitenlandsche Zaken) Korte J. de Wittstraat 4, zuster van L. KUIPERS: Sara Helena huisvr. L. Ochsendorf.
- (20-1-1899 De Kruisberg) Pieter SMIT, 18 jar.
- (Parket van den ambtenar O.M. kanton arrondissement Dordrecht 24-1-1899) Salomon KALKOENE(?), koopman te Rotterdam; geen verlof handwagen op straat 27-12-1898.
- (Parket van den ambtenaar O.M. kanton arrondissement Dordrecht) Jan Westerlaken, op 15-11-1898 op den Vrieseweg en Hendrik Kosters/Wolters op Voorstraat (aangespannen wagen/voertuig langer op straat)
- (Kol. Reserve) Andries de Bruin, geb. Dordrecht 24-2-1878.
- stoomboot 'Jason' van P. van VLIET te Dordrecht.
- (werkinr. voor blinden, Utrecht)
- nalatenschap W. JILLEBA, Oost-indische militair (moeder Wilhelmina Traarbach).
- (Dubbeldam 6-2-1899) begraven Dordrecht Laurantie van Driel, R.C. begraafplaats.
- (Rijkstoezicht stoomwezen 6-2-1899)
sleepboot 'Janna Gardina II' van G.J. van den Bosch
'President Kruger' van J. Hofman
'Venus' van O.P. Smit
- (goed gedrag) Leendert Brand geb. Dubbeldam 23-10-1875.
- (Delft 30-1-1899) nalatenschap Dirk KOEKELIS, geb. Dordrecht 10-4-1853, wonende te Holzminden.
- (Nederlanderschap 2-2-1899) Albert de Koning, geb. Dordrech 7-12-1881.
- Provinciaal Blad van Zuid-Holland n. 4.
- Staat zalmen (januari 1899); totaal: 5.
- (Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord 1-2-1899)
- Cornelis van de Graaf, geb. Dordrecht 6-3-1874.
- (6-2-1899) Jilles HERWEIJER, vergunning zijn zoon Adrianus tot het schieten van schadelijk gedierte op zijne landerijen.
- ('s-Gravenhage 6-2-1899) S.J. Meeuwisse (beschikking stichting Fabri [?Fabri Stichting Den Bosch?]) (wed. van Es, 6 anderen erfgenamen van Fabri overl. 1564)
- [Parket ambtenaar O.M., 6-2-1899) Johannes van Heumen, 25 jaar, besteller, openb. weg 27-1-1899 handwagen laten staan.
- 'Pres. Kruger' van J. Hofman / 'Jason' van P. van Vliet.
- (10-2-1899) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 1-2-1899 veroordeeld zijn:
1) Lourens Zwang, 56
2) Hermanus Christiaan Kaho, 72
3) Franciscus van Geldorp, 20
4) Hendrik de Jongste, 66
5) Pieternella Maria Verboor, 45
6) Cornelis Ponsen, 24
7) Pieter de Lange, 27
8) Dirk van Pelt, 46
9) Wilhelmus Gerardus Sirks, 51
10) Dirk Pieter Lammers, 40
11) Simon Doorn,
12) Hendrik Willem van Efferen, 20
13) Adriaan van der Vaart, 64
14) idem
15) Louwrens Zwang, 56
16) Everhardus Catharinus van Hooven, 42
17) Geertruida van Efferen, 41
18) Huig van de Graaf, 24
19) Jan (van) der Meide, 23
20) Jan Terlouw, 57
21) Karel Maagendans, 45
22) Johannes van Dam, 65
23) Bogert Christoffel Vermeulen, 43
24) Abraham van der Matten, 53
- (Min. van Waterstaat 10-2-1899) Daniel van IJsseldijk (signalement).
- stoomsleepboot VENUS van O.P. Smit.

(envelop 2)
- (Rijkstoezicht stoomwezen) 'Janna Gardina 2', Arnhemsche sleephelling ter herstelling.
- (garn. command 13-2-1899) G. Boer te Sliedrecht, echtgen. bij H. Oosterling, Riedijkstraat.
- (goed gedrag) Willem LOEVE, 15-2-1881 te Giessendam.
- (Parket Utrecht) Gijsbert Adrianus van Schouwen, 3-5-1881 Driebergen (geen vonnissen).
- (Secretarie H.M. de Koningin 14-2-1899) wed. H.H. Dubel geb. Gratio.
- (goed gedrag) Leendert van OS, geb. Dordrecht 19-3-1878.
- (uittreksel strafregister) Michiel Johannes PAUW, geboren 25-2-1877 te Grave.
- (parket ambtenaar o.m. 12-2-1899) Hendrikus Antonie van Emmerik, 28 jaar, wonende Dordrecht, op 13-12-1898 onaangespannen wagen.
- schietver. 'Wilhelmina'.
- (dep. kolonien 16-2-1899) Wouter Jilleba, +Magelang (Kedoe) 15-5-1898.
- (22-2-1899 Nederlanderschap) Gerrit van Heck, geb. 12-1-1873.
- E.D.R.A. BOURICIUS, in gesticht voor dakloozen.
- (Nederlanderschap 1-3-1899) Adrianus Johannes van RIJSWIJK, geb. Dordrecht 16-12-1857.
- H. Ullrich, Oostsingel 55 te Schiedam.
- zalmen (febr. 1899); totaal:38.
- (2e arbeidsinspectie 28-2-1899 Rotterdam) o.a. ongeluk J. Bussink, metaaldraaier, op D. Boest Gips
L. Janse, bankwerker, ijzerfabr. Dorsser en Ter Horst
- (6-3-1899) begr. lijk E.J.J. Pit wed. Jhr. P. Repelaer van Spijkenisse.
- (6-3-1899) Aaltje KLEINJAN, 41 jaar, geh. Jan van Bruggen, 's-Gravendeelschedijk 43b.
- (parket ambtenar o.m. 7-3-1899) H.J. Brouwer, opzichter gem.werken tegen Henri VRIESENDORP, houtkooper.
- (8-3-1899) Reijer Kros.
- (comm. van afmonstering Rotterdam) W.J.C. Versteeg.
- gratificatie f 30 van H.M. de Koningin
- (11-3-1899) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 1-3-1899 veroordeeld zijn:
1) Adrianus Mast, 27
2) Cornelis Kiele, 39
3) Cornelis Zomer, 41
- (parket o.m. 11-3-1899) Johannes Verwaard, 28, bierhuishouder (sterke drank).
- (goed gedrag) Gerrit Stillebroer, geb. 3-7-1882 Dordrecht.
- (veevervoer naar Belgie)
- + J.W. Schutte, insp. van politie.
- (11-3-1899) kermisreiziger H. FEIJ, tot het plaatsen eener tent op z.g. zanderf aan de Vest nabij J. de Wittbrug.
- (11-3-1899) Johanna Huberta de KAT.
- (18-3-1899) G. van Helden, naar Rotterdam (ag. van politie)
- (22-3-1899 Nederlanderschap) Hendrik Pieter Johan MATTHIJSSE, geb. 25-10-1878.

(envelop 3)
- (27-3-1899) Hendrik Pieter Johan MATTHIJSSE, in Duitsland.
- (Rotterdam 27-3-1899) Th. Galmeijer, begraven Dordrecht.
- (brief 28-3-1899) A.J.Th. van Eijndshoven, hotel en cafehouder wonende Prinsenstraat 5 (tot 1 uur open).
- (benoeming hoofd der school) H. van Heumen.
- (29-3-1899) Johannes van de Graaf, agent van politie 3e klasse.
- (Dordrecht 30-3-1899) Zooals in het Inspecteursrapport van jl Dinsdag is vermeld, werd door vrouw BREUR woonachtig alhier aan den Noordendijk 74g, aan mijn bureel kennisgegeven, dat zij in den voormiddag van dien dag was aangevallen door den grijzen keeshond van Maria Jonkers oud 40 jaar, strijkster, eveneens aan den Noordendijk woonachtig 82rood.
De heer ELLERMAN, gemeente veearts, hierop verzocht den hond in oogenschouw te nemen, rapporteert, dat het dier kwaadaardig is en in het belang der veiligheid, steeds van een muilkorf moeten worden voorzien.
Mij hiermede vereenigde heb ik de eer UEdA voor te stellen, overeenkomstig art. 42 der politieverordening daartoe een bevel te willen geven. De commissaris van politie.
- (Nederlanderschap) burgem. Leeuwarden, ouders van Jan Frederik van Hout, geb. 31-10-1881 .
- Vriesendorp in gesticht.
- (Veldwijk Ermelo april 1899)
- (Idiote gesticht 's Heeren loo Ermelo)
- A.C. TEWE, houder stoomcarrousel, Singel 111.
- Albert Jaspers Hoorn, geb. te Rosendaal 21-11-1861, schipper, gehuwd Margje Huurman.
- (marktwezen) 105 zalmen
- (goed gedrag) Johannes HOEBEE, geb. Dordrecht 4-10-1883.
- Herman van Woersem, varensgezel, geb. Woerden 1-1-1875, in kosthuis van NUNNIKHOVEN aan Suikerstraat 14.
- (7-4-1899) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 29-3-1899 veroordeeld zijn:
1) Lourens Cornelis Steenman, 20
2) Jan Pot, 28
3) Johannes van Dam, 66
4) Jan Terlouw, 58
5) idem
6) Govert van de Graaf, 20
7) idem
8) Johannes Bernardus Backer, 44
9) Karel Hartman, 32
10) Adrianus Hendrikus de Man, 27
11) Hermanus Christiaan Kaho, 72
12) Jaantje de Lange, 37
13) Simon Doorn, 25
14) idem
15) Borgert Christoffel Vermeulen, 43
16) Joost Weeland, 19
17) Simon Verdoorn Weele, 50
18) Joost Remers, 62
19) Bernardus Marinus Giffard, 56
20) Klaas Kroon, 26
- (Parket O.M. 7-4-1899) Johannes Hubertus Vlamminghs, 46 te Dordrecht (verkoop sterke drank, in tuin bierhuis voor 6 cent glaasje klare jenever)
- (Idiotengesticht 's-Gravenhage 8-4-1899) Dirkje de Graaf.
- (6-4-1899) aankopen van een KUNSTBEEN ingediend door A. van Dalen t.b.v. Machiel (niet Cornelis Marinus) STEKETEE die thans in het stedelijk ziekenhuis alhier verpleegd wordt (vader verpleegde Andries Marinus STEKETEE, Frankenstraat 3)
- (Nederlandsche Tromp-Commissie) o.a. Herman Hoyer, kassier te Dordrecht.
- (Provinciaal verslag onderwijs)
- (medische politie 15-4-1899) Nederl. Staatscourant 12e dezer Calcutta besmet met pest.
- (Tholen 24-4-1899 D/B. van Hille) ... den afbraak op het MERWEDEHOF is van
het terrein ontruimd ...
- (26-4-1899) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 19-4-1899 veroordeeld zijn:
1) Mattheus de Meij, 24
2) Pieter Petiet, 62
3) Franciscus van Geldorp
4) Dammes Tims 45
- (Nederlanderschap 27-4-1899) Bernardus Johannes Duijser, geb. Dordrecht 5-10-1880.
- (De Kruisberg)
1) Cornelis Gillis Valk, 17 jr, vevrer, zoon Hendrik en Anna Dekker
2) Dirk Jan Stoel, 16, zoon Lamb. en Willemina R. Gerritsen
3) Machiel Bakker, 17, zoon Cornelis en Pieternella Maria van de Boor
- (drankwet Hilversum 26-4-1899) Anth. J. Theuns, geb. Vlissingen 18-9-1870.

(envelop 4)
- (Hardinxveld 28-4-1899) Isr. begraafplaats David MEIBOOM, overl. 27-4-1899 (bronchitis).
- Staat zalmen, elften, steuren (april 1899); 62 grote zalmen, 12 klein en 6727 elften
- aannemer D.J. van Riemsdijk, te Dordrecht
- (Nederlanderschap 6-5-1899) Willem Johannes de Wagenaar, geb. Dordrecht 29-2-1880.
- (idiotengesticht 's-Gravenhage 6-5-1899) Frans Hendrik SCHADEE.
- A.C.A.F. van Velthuijse, cipier huis van bewaring.
- Gerrit Jan KAPS, geb. 25-10-1861 Zutphen.
- (kamers van arbeid) P.J.A. de Bruin te Zwijndrecht en A.J.H. Simons alhier, benoemd tot leden patroon van den Voedings- en genotmiddelen.
- (12-5-1899) Ik heb de eer UEdAchtb. te berichten dat gisteren namiddag ten omtrent 5.30 uur de 11-jarige JOB KROONEN wonende aan de Elfhuizen n. 25rd alhier, al spelende te water is geraakt in de monding der rivier de Merwede aan de Voorstraatshaven.
De agent van politie 1e kl Joris van Welsum etc .....(sprong zonder overjas, helm en sabel te water)
- ongelukken (fabrieken)
- Christiaan Nicolaas van der GIESSEN, koopman, zuster Wilhelmina Antonis (Geneesk. Gesticht.
- (19-5-1899) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 19-5-1899 veroordeeld zijn:
1) Arie Johannes Schot, 67
2) Balte Antonie Poots, 24
3) Cornelis Alblas, 19
4) Teunis Remers, 25
5) Barend Adrianus de Vrij, 31
6) Leendert van Wijngaarden, 35
7) Klaas Kroon 26
8) Matheus Dwarswaard, 20
9) Sara Saldina de Jong, 57
10) Jan Zwang, 55
- (23-5-1899) Hendrik van Heusden, geb. Dordrecht 10-9-1856.

(envelop 5)
- (Strafgevangenis Breda 25-5-1899) Cornelis DE GREEF.
- Petrus Steenvoorden, 28 jr, vrijwill. regim. grenadiers.
- (goud- en zilverwerken 30-5-1899) M. Brugman, houdende een huis van verkoop met recht van wederinkoop aan Lange Breestraat 56.
- (30-5-1899) wed. KEURVORST / Gerardina Maria Keurvorst wed. Theodorus NIJSTEN, geb. 10-10-1814, Torenstraat 5.
- (begraven lijken butien gemeente) Adrianus de Bruin, 4 mnd, zoon Martinus en Adr. Trijntje Eliz. Nobel.
- (Nederlanderschap) Alexander Marius Christinus TUK, 26-5-1899.
- (parket) Hendrikus Mattheus Pirets, 18 jaar.
- (J.P.A. WIJERS, consulair agent van Frankrijk.
- G.J. Bonnier, staande op kermis alhier.
- (Nederlanderschap) Arie Cornelis SCHRAM DE JONG.
- (zalmen) 63 groot, 47 klein, 3 St. Jacob zalmen, 5554 elften, 36 steuren.
- Theodoor August MOOIJ.
- ('t Loo 5-6-1899 secretarie H.M. de Koningin) wed. G.M. Nijsten geb. Keurvorst te Dordrecht, Torenstraat 5.
- (brief) C. van Kooij, Cafe NUEF, 198 Voorstraat.
- (Nederlanderschap) Gerrit HOMPIK, geb. Dordrecht 9-4-1853 (veroordeeld 3 jaar Rijkswerkinr.; Veenhuizen no. 3180).
- (Parket van de Officier van Justitie te Dordrecht 19-6-1899) Willem Vaes, Rijkskrankz. Gest. Medemblik.
- (20-6-1899) Adrianus Jan van WOERKOM, 25-5-1880 Dordrecht.
- (22-6-1899) Hendrik van Donkelaar, 76, tuinman, wonende Dubbeldam, konijnen schieten.
- Lucas van der Wiel.
- (Gest. Minderk Idioten ('s Heerenloo, Ermelo)
* D. de Graaf, 's nachts niet zindelijk, zeer achterlijk
* F.H. Schadee, zinderlijk: vrij goed, spraak: zeer weinig ontwikkeld
- (Oegstgeest 1-7-1899) Fop de Haas

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.