Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1898-1899


Bron:stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3519, 3520, 3544, 3655

brieven aan de burgemeester 1862-1869 (SAD 6-3655)

bron: Stadsarchief Dordrecht
archief: 6
inventarisnummer: 3655 (Ingekomen brieven bij de burgemeester als hoofd van de politie 1862-1869)

- (22-7-1863) D. Kooijman.
- (7-11-1863) J.A. Schot, verloting ten huize van wed. Kolhover, logementhoudster aan het Groothooft
- (7-4-1863) H. Ruthoff, houden verloting ten huize van H. van de Stolpe, van een levend varken en 55 Ned. rundvleesch.
- (25-11-1862) Aart van Dijk, marktmeester botermarkt, Nijssen Aantjes, landbouwer te Blesgraaf [Bleskensgraaf].
- (22-6-1865) H. Boer, metselaar en architect; stoomboot; Hooikade; Riedijkshaven
- (6-6-1863) C.H. DICKE, pakhuis Molenstraatje ontruimd
- (11-3-1863) H. de Jongh en Co; branderij DE ZWAAN, Dordrecht; H. de Jongh, marktmeester, zeevischmarkt.
- (23-3-1863) H. de Jong, verkeer Voorstraat-Groenmarkt voor de Vischbrug; huis D29 bewoond door tapper Delwel, D30 bewoond door de winkelier Rijmerik tegenover Dammerman
- (27-2-1863) nachtwaker Huibert Versteeg als kommandeur Arie Spoel, als vice-kommandeur; A.W. Bernhard.
[Naamlijst der dienaren van politie door den Heer Burgemeester voor te dragen voor de benoeming als onbezoldigd Rijksveldwachter: 1e kl.: Cornelis Hoekman, Goossen van Leeuwen; 2e kl.: Johannes Blauw, Pieter Keijzer, Fokke Dijkstra, Carel Lodewijk Stronk]
- Verhooren door Claas Visscher Moulin, commissaris van politie te Dordrecht op 27-11-1862 gehouden over het gebeuren met den korporaal Lambertus Rozee tegenover rijksveldwachter H.J. Pieters en agent van politie (logement Riedijk, tapper Van der Kevie, Christiaan Frederik Knoll)
- (8-5-1863) J. van VELZEN, personen in tapperslocaal ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest
- (16-7-1863) F. Arenout, tapper aan het Groothooft.
- (16-7-1863) P. Brandt, tapper, besteller enz aan den Bom.
- procesverbaal 4-1-1864 Georgen Petrus Oosterhout; op de stoep voor het huis Antonie Judocus van Rije, 61 jaar, schilder, Botjesstraat (Cornelis Wessel van Rije, 35 jaar, schilder, Korte Kalkstraat, zoon)
- (23-1-1864) Pieter Arie Piera, schrijnwerker, verloting
- (5-2-1866) Adrianus van Dijk, pakhuis Lombardstraat D107, kleinhandel in petroleum (P.J. Masion, Spuistraat-Breestraat)
- (30-11-1865) J. van Dongen, 50 Nld. ongesmolten reuzel (gemeente Wijhe per Rijnspoor)
- (8-2-1866) Johannes van der Linden, Augustijnenkamp
- (12-2-1866) Gebrs. Joncheere, buitendeur kantoor opengebroken (waker J. Stoel, A.J. Melger)
- (11-9-1865) G. van Dorssen, herbergier en logementhouder aan de Blijenhoek (J. Delwel, A.G. Boet, J. Rhijnders)
- (5-10-1866) W. Waldschmidt, verloten van voorwerpen
- (5-10-1866) tooneelzaal bij van Peeren 'De Vloek'
J. Eck, schilder
C.H. Tolllens, metaalgieter
E. van der Graft, verwersknecht
G. Ridderhof, particulier
A. van Welsenis, timmermansknecht
C. Uittenbogaart, timmermansknecht
- (4-1-1864) Cornelis van der Straaten Aartszoon, meester vleeschhouwer, Groenmarkt
- Den WedEdelen Achtbaren Heer Burgemeester der stad Dordrecht.
WelEdelen Achtbaren Heer,
Den ondergeteekenden Harpet Knijf vraagt met verschuldigde eerbied of het haar vergund moge worden om op zijne stoep voor zijne woning van het huis staande op de Nieuwe Haven geteekend Letter A nummer 424 eenige uren van den dag met zijne visch te moge uitstallen daar volgens zijn oordeel zulks niet aaan de openbaren weg hindert dewijl zijne woning als het ware eene kelderwoning gelijkt. Hopende van UE Achtbaren hiervan eene gunstig beschikking.
Blijf ik met alle hoogachting UE Achtbaren onderdanige Dienaar, Harpet Knijf.
- (6-1-1864) wed H van Randwijk, Kuipershaven L 278; uithangblinden (afbraak pothuis)
- (28-10-1863) W. van Santen, winkelier aan de Vischbrug (uitstalling goederen)
- (5-1-1864) Aan de Edel Achtbaren Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht
Is kennis gevende den ondergeteekende Jacob Koest(?), Directeur bij de onderneming Van Gent & Loos, dat van af heden, den dienst over land plaats vind waardoor de wagens van gemelden Onderneming eene standplaats buiten de Blaauwpoort te dezer stede behoeven weshalve, den ondergeteekende is verzoekende even als voorgaande jaren daartoe UEd. Achtb. vergunning onder zoodanige aanbeveling als UEd Achtb. zal geraden oordeel, Dordrecht 5 Januari 1864, Jacob Koest(?)
[+ antwoord onder de brief]
- (20-6-1866) Johanna Bakker, verhuurder woning
- (16-6-1866) doodgeschoten os
- (28-5-1866) Pieter de Sterke, C435 Toornstraatje, vroeger dienstknegt in het bordeel DE JACHT KLUB aan de Riedijk, vergunning publiek- of bordeelhuis.
- (21-3-1866) Adrianus van Dijk, Lombardstraat D707
- (12-5-1866) Stephan de Roo, koffijhuishouder, Merwekade
- (27-4-1869) Cornelis Strijp, schipper, aakschip 'Twee Gebroeders'
- (28-12-1868) D.C. van Altenburg, tapper Willigenbosch
- (29-12-1868) Gerrit de Meij en Willem Ploeger Jr., verloting van en horologie e.a. voorwerpen
- (6-11-1868) gezusters Maria Catharina en Elisabeth SCHRAM, vroeger publieke vrouwen in het bordeel van de wed. Sikkens in de Palingstraat (naar Lindegracht C1060)
- (7-11-1868) Maria Catharina en Elisabeth SCHRAM; nimmer een klacht
- (4-12-1866) Smeulers, kinderloterij, Voorstraat D50
- (..) .. op die gemeene hoerekast in de Wijnstraat is gekoomen. In het logement van SPIJK ....
- (4-4-1868) W. Schampers, kleerenbleeker, E165
- (4-9-1867) bordeelhuis in de Palingstraat is ontruimd, bewoond geweest door A. Janssen (wed Sikkens eigenaar huis)
- (22-8-1867) huis op Knolhaven, vroeger door wed Sikkens ..... bordeelhuis
- (8-8-1867) danszaal/huis oprigten Riedijkstraatje, A. Jansen
- (22-8-1867) Adele Ida Jansen huisvr van Jacob Herder, bordeelhoudster in de Palingstraat; huis 'DE BAARS' op de Rietdijk haar bedrijf continueren
- (30-5-1867) geschilderd bord 'bergplaats van petroleum' aan het locaal (Van Giltay en van der Koogh)
- (2-7-1867) Adele Ida Jansen huisvr van Jacob Herder, bordeelhoudster in de Palingstraat; C 213 Rietdijk (bewoont door G.J. te VELDHUIS)
- (9-11-1866) bergplaats Zwang en van Heijningen in het Keijzershofstraatje en D. van Geluk in de Houttuinen
- (10-6-1865) stoomboot Johan en Cornelis de Witt
- (31-3-1865) A.G. BOET, ... naar den tuin van Bossij ... (M. Thonus op de Rietdijk)
- (21-2-1865) P. RECOURT, mr zeilmaker / L. Volgraaf, mr zeilmaker
- opgave hoeveelheid buskruit en ammunitie 20-10-1864 [schutters, J. van Altena, J. Metz, barkschip 'Graaf Dirk III ' = 130 Nedl. U]
- (17-6-1863) afloop der kermis / zakkenrollerij voornl. bij de kleine spellen aan de Varkenmarkt en het Vlak en een op de Vest bij de manege [Kampman, ondernemer van kleine spellen, Amsterdam]
- (6-3-1867) F. Boers, in de Pelsestraat, verloten klippermodelscheepje.
- (6-3-1867) Johannes SCHROOTS, schrijnwerker.
- (17-1-1867) sleevaart met fakkellicht te houden.

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.