Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2127 (notaris Nicolaas Pieter Jongkindt; akte 267, 279, 286, 293)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)akte 22-10-1884 (akte 267) Vleesman-v.d. Kloet

AKTE 267 (inventaris; 22-10-1884)

Den 22-10-1884 des voormiddags ten tien ure, ten verzoek van
 • 1. Den heer Roeland Larij, kunstschilder, wonende te Dordrecht als ten deze bizonderen gevolmachtigde van den heer Gerrit Vleesman, particulier wonende te 's Gravenhage Balistraat No. 60, krachtens onderhandsche akte van volmacht ....;

 • 2. Den heer Willem Ferdinand Nieuwkerk, stenograaf, wonende te Delft, als ten deze bizonderen gevolmachtigde van den heer Johannes George Nieuwkerk, tokohouder en gezagvoerder ter kustvaart, wonende te Palembang, blijkens akte van colmacht op den 24sten November 1879 verleden voor den te Palembanh gevestigden notaris Hugo Jacobus Geardus van der Burch, van welke ...;

 • 3. Den heer Roeland Larij, kunstschilder, te Dordrecht voornoemd als ten deze bizondere gevolmachtige van mevrouw Isabella Nieuwkerk, echtgenoote van den heer Antonie Dirk Koppen, directeur van de Gasfabriek te Leerdam, wonende aldaar krachtens de hiervoor onder no. 1 genoemde onderhandsche akte van volmacht ...;

 • 4. Den Heer Roeland Larij, voornoemd, als ten deze bizondere gevolmachtigde van den heer Pieter van Soelen, meubelmaker, wonende te Amsterdam, in zijne betrekking van voogd over de twee eenige en nog minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk van beide wijlen de echtelieden den Heer Jilles van Soelen, gewoond hebbende te Amsterdam en aldar overleden den 24-12-1873 en Mejufvrouw Johanna Bastiana Nieuwkerk, overleden aldaar den 16-6-1884, met namen Elisabeth en Johanna Cornelia van Soelen, daartoe benoemd en beeedigd door den heer kantonrechter van het kanton Amsterdam ...;

 • 5. Den Heer Roeland Larij, voormeld, als ten deze bizondere gevolmachtigde van den Heer Johan Peter Wijnman, kleermaker, wonende te Amsterdam als vader en voogd van rechtswege over zijnen vier eenige en nog minderjarige kinderen, geboren uit zijn huwelijk met wijlen zijne echtgenoote Mejufvrouw Johanna Bastiana Nieuwkerk, die met hem lastgever in tweede echt was gehuwd geweest, met namen: Jacobus, George Johannes, Johan Peter en Cornelis Wijnman, krachtens de hiervoor onder No. 1 genoemde onderhandsche volmacht...;

 • 6. Den Heer Roeland Larij, kunstschilder, voornoemd, als ten deze bizondere gevolmachtigde van den heer Cornelis van der Plank, Beambte bij de Nederlandsche Rijnspoorweg Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, in dienst hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde met de macht van substitutie van den Heer Emiel Adalbert Werth (ook genaamd Emil Adelbert Ferdinand Felix Wilhelm Werth) vroeger gezagvoerder, wonende te Rotterdam thans koffiehuishouder, wonende te Buitenzorg in Nederlandsch Oost Indie, als onder de tegenwoordige wetgeving in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mejufvrouw Heiltje Vleesman. Blijkende van deze gesubstitueerde volmacht uit eene onderhandsche akte op den zevenden October 1884 te 's Gravenhage geteekend door genoemde Heer Cornelis van der Plank terwijl deze laatste door den heer WERTH voornoemd is gemachtigd bij akte op den 6-2-1878 te Rotterdam onder de hand geteekend, welke volmacht na behoorlijk te zijn voor echt erkend is gregistreerd te Gorinchem den 3den Mei 1884 deel 53 .... De ontvanger (get.) van Walsem, en gehecht aan de minute eener Akte van boedelbeschrijving den tweeden Mei 1884 opgemaakt door den te Gorinchem gevestigden Notaris Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal, terwijl van deze volmacht een authentiek afschrift aan de minute dezer zal worde gehecht;

 • 7. Den Heer Cornelis Vleesman, lichterschipper, wonende te Rotterdam;

 • 8. Mejufvrouw Johanna Oorschot, weduwe van den Heer Lourens Johannes George Vleesman, particuliere wonende te Rotterdam aan de Hooimarkt No. 3, als moeder en voogdesse van rechtswege over hare drie eenige en nog minderjarige kinderen, geboren uit haar huwelijk met haren genoemden op den 27-5-1881 te Kralingen overleden echtgenoot met namen Lourens Johannes George, Cornelia Nicolasine en Willemina Vleesman.;

 • 9. Den Heer Christiaan Larij, meester schilder, wonende te Dordrecht;

 • 10. Den Heer Johannes Larij, meester kleedermaker, wonende te aldaar;

 • 11. Mejufvrouw Johanna Heiltje Larij, particuliere, wonende te aldaar;

 • 12. Den Heer Roeland Larij, kunstschilder, wonende te aldaar;

 • 13. Den Heer Jan de Boer zonder beroep, wonende te Dordrecht, als .. bizonder gevolmachtigde van den Heer Johan Peter Wijnman voornoemd in zijne betrekking van toeziende voogd over de genoemde minderjarigen Elisabeth en Johanna Cornelia van Soelen, daartoe benoemd en beedigd door den Heer Kantonrechter van het kanton Amsterdam no. 4 blijkens procesverbaal van den 21sten Juli 1884. Blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte op den 20-10-1884 te Amsterdam geteekend;

 • 14. Den Heer Jan de Boer, voornoemd, als ten deze bizonderen gevolmachtigde van den Heer Cornelis Wijnman kleermaker, wonende te Amsterdam in zijne betrekking van toezienden voogd over de genoemde minderjarigen Jacobus George Johannes, Johan Peter en Cornelis Wijnman, daartoe benoemde en beedigd door de Heer Kantonrechter ....

 • 15. Den Heer Pieter Marinus de Pater, huisschilder, wonende te Rotterdam aan de Hooimarkt No. 4 in zijne betrekking van toeziende voogd over de genoemde minderjarige Laurens Johannes George, Cornelia Nicolasina en Willemina Vleesman, daartoe benoemd ....


 • Zijnde al de hiervoor omschreven volmachten met uitzondering van die van den lastgever Johannes George Nieuwkerk, welke aan deze akte zal worden vasgehecht, en van die van den lastgever genoemden Heer Werth, waarvan zooals hierboven is gezegd een authentiek afschrift aan de minute dezer is gehecht, na door de respective lasthebbers in tegenwoordigheid van na te noemen Notaris Jongkindt en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen en ons allen geteekedne te zijn aan de minute dezer gehecht.

  Al de rekuiranten zijn aan na te noemen notaris Jongkindt bekend.
  Zijnde Mejufvrouw Bastiana Vleesman, weduwe van den Heer Hendrik van der Kloet, gewoond hebbende te Dordrecht, aldaar op den 9de September 1884 ab intestato overleden, tot hare eenige en algehele erfgenamen bij versterf nalatende:

  a. Haren broeder den Heer Gerrit Vleesman voornoemd, voor een vierde harer nalatenschap;

  b. De wettige kinderen en verdere wettige afkomelingen bij plaatsvervulling van wijlen hare zuster Cornelia Vleesman, overleden te Amsterdam den 19-1-1853 gehuwd geweest met den Heer Jan Willem Nieuwkerk, overleden te 's Gravenhage den 23-6-1863, uit welk huwelijk geboren zijn:
  1e. de hiervoorgenoemde Johannes George en Isabella Nieuwkerk
  en 2e. Nu wijlen Johanna Bastiana Nieuwkerk, welke is gehuwd geweest met Pieter van Soelen, uit welke huwelijk geboren zijn de hiervoorgenoemde Elisabeth en Johanna Cornelia van Soelen en daarna met den eer Johan Peter Wijnman voormeld, uit welk huwelijk geboren zijn de hiervoorgenoemden Jacobus, George Johannes en Johannes Peter en Cornelia Wijnman, en welke vier laatsten met den twee kinderen uit het eerste huwelijk ten deze te zamen opkomen bij plaatsvervulling voor hunne moeder.
  Te zamen voor een vierde gedeelte haren nalatenschap of wel Johannes George en Isabella ieder voor een twaalfde [1/12] en Elisabeth en Johanna Cornelia van Soelen, benevens Jacobus, George Johannes, Johan Peter en Cornelis Wijnman ieder voor een twee en zevenstige gedeelten [1/72].

  c. De wettige kinderen en verdere wettige afkomelingen bij plaatsvervulling van wijlen haren broeder Lourens Vleesman, overeden te Dodrecht den 27-1-1841, gehuwd geweest met Mejufvrouw Cornelia Stam, overleden te Gorinchem den 15-11-1882 uit welk huwelijk geboren zijn:
  1. De hiervoorgenoemden Heiltje en Cornelia Vleesman en
  2. Nu wijlen Lourens Johannes George Vleesman, gehuwd geweest met Johanna Oorschot voornoemd, uit welk huwelijk geboren zijn de heer voorgemelde Lourens Johannes George, Cornelia Nicolasina en Willemina Vleesman.
  Te zamen voor een vierde geldeelte [1/4] haren nalatenschap of wel Heiltje en Cornelis Vleesman, ieder voor een twaalfde [1/12] en Lourens Johannes Geroge, Cornelia Nicolasina en Willemina Vleesman, ieder voor een zes en dertigste [1/36].

  d. De wettige kinderen bij plaatsvervulling van wijlen haar zuster Johanna Vleesman overleden te Dordrecht den 12-7-1866 gehuwd geweest met den Heer Johannes Larij, overleden te Dordrecht, den 19-7-1866, uit welk huwelijk geboren zijn de hiervoorgenoemden Christiaan, Johannes, Johanna Heiltje en Roeland Larij, te zamen voor een vierde gedeelte of ieder voor een zestiende [1/16] harer nalatenschap.

  Mitsgaders tot behoud der belangen van partijen en onder voorbehoud van een ieders recht.
  Heb ik Nicolaas Pieter Jongkindt, Notaris gevestigd te Dordrecht geassisteerd met de Heeren Bastiaan de Boo, zonder beroep en Willem Groenenberg, winkelier, beide wonende te Dordrecht als getuigen mij vervoegd ten sterfhuize van de overledene binnen deze gemeente aan de Steegoversloot No. 20 ten einde aldaar in tegenwoordigheid der rekwiranten in privé in kwaliteit voorschreven overtegaan tot de getrouw en naauwkeurige beschrijving van de baten uitmakende de nalatenschap van de overledene Mejufvrouw Bastiana Vleesman weduwe van den heer Hendrik van der Kloet mitsgaders van de lasten voor zoover die bekend zijn en zulks nadat de zegels welke voor den Edel Achtbaren Heer plaatsvervangend Kantonrechter van het kanton Dordrecht, geassisteerd met den griffier op den 9-9-1884 ten sterfhuize zijn gelegd, door den Edel Achtbaren heer Kantonrechter zijn erkend en opgeheven, welke opheffing aangezien thans de reden tot verzegeling te vervallen in eens heeft plaats gehad.
  Zullende de opgave een wijzing der beschrijven goederen en van de verdere bestanddeelen der nalatenschap gescieden volgens verklaring van den rekwirant den heer ROELAND LARIJ als zich op het overlijden in het bezit der nalatenschap hebbende bevonden en als door gemelden heer plaatsvevangend kantonrechter tot bewaarder der gelegde zegels aangesteld geweest zijnde, welke Heer ROELAND LARIJ beloofd heeft, daarin te zullen handelen ter goede trouw, terwijl de waardering aan schatting onderhevige goederen zal geschieden door den heer Anthonie Mak schatter van roerende goerderen wonende te Dordrecht, welk schatter alhier tegenwoordig en aan mij notaris bekend, onder eede op heden in handen van den genoemden heer Kantonrechter afgelegd heeft aangenomen, deze waadering te zullen doen naar zijne beste kennis.
  En hebben de rekwikanten genoemden Heer Mak, de getuigen en ik Notaris, alvorens tot de werkzaamheden der invenarisatie overtegaan alhier obmiddellijk na voorlezing geteekend.
  Roeland Larij, W.F. Nieuwkerk, C. Vleesman, wed. C.J.G. Vleesman Oorschot, C. Lärij, J. larij, J.H. Larij, J. de Boer, P.M. de Pater, A. Mak, N.P. Jongkindt;

  En alsnu tot de werkzaamheden der inventarisatie overgaande zoo is beschreven en gewaardeerd den navolgenden inboedel

  Op den Zolder
 • Enige lapjes kleed, gewaardeerd op tachtig cents, f 0,80
 • Kousendrooger, f 1,-
 • Uittrektafel f 1,-
 • Kooitje f 0,50
 • Veertien droogstokken f 2,20
 • Vlaggestok f 1,-
 • Tafel of schragen f 1,60
 • Twee kooijen, f 0,80
 • Tafeltje en rommel, f 0,40
 • Mand en wagentje, f 0,90
 • Plank en twee hordjes f 1,50
 • Tochtscherm f 0,60
 • Zinken bak f 1,-
 • Stilletje en mand f 0,80
 • Doos met epauletten en kwasten f 1,50
  +
 • Twee loopers f 5,-
 • Twee overlopers f 0,80
 • Drie zinken platen en roeden f 1,-
 • Een doofpot f 2,20
 • Een haardstel f 3,-
 • Twee kisten f 2,50
 • Een gegoten kachel en ijzerwerk f 2,50
 • Een lap guta percha en twee vrachten f 2,-
 • Twee turfbakken f 1,50
 • Een vuurscherm f 0,80
 • Kolenbak, f 1,-
 • Eikenhouten kast, f 2,50
 • Tonnetje en bel, zestig cents, f 0,60
 • Eenige ijzeren roeden, f 0,50
 • Enig koperwerk f 1,-
 • Vlag en wimpel, f 1,50
 • Geverfde hangkast, f 3,-
 • Een stel staatsiegordijnen, f 8,-
 • Vier damasten gordijnen, f 6
 • Twee geele dito en lappen, f 1,50
 • Vier bedgordijnen, f 2,50
 • Een ledikant behang, f 2,-
 • Drie gordijnen en lappen f 1,=
 • Negen lapjes winterstof f 16,-

 • Op de loogeerkamer
 • Een geverfd ledikant met behang f 3,50
 • Een kapok bed, peluw en twee kussens, f 5,-
 • Twee matrasssen, f 4,-
 • Een wollen deken, f 1,50
 • Een prent in lijst, f 0,60
 • Een antieke kast, f 12,=
 • Twee parapluies, f 5,-
 • Vier borstels, f 1,50
 • Drie parasols, f 1,20
 • Een koffertje en riemen, f 0,80
 • Eikenhouten bureau, f 2,-
 • Handschoenen doos, f 0,50
 • Sigarenkist, f 0,80
 • Waschtafel f 2,50
 • Spiegel en gordijnen, f 2,-
 • Twee stoelen en droogrekje, f 0,40
 • Een ledikanthemel, f 0,50
 • Een kamferkist, f 4,-
 • Eikenhouten kist, f 3,-
 • Vijf en veertig lappen voor vesten f 12,-
 • Dertien lappen bukskin en winterstof f 30,-
 • Een lessenaar en blaker, f 0,50

 • Op de kleine slaapkamer
 • Een geverfd ledikant, f 4,-
 • Zeegras matras, f 1,2-
 • Twee katoenen dekens, f 3,-
 • Tafeltje en gordijnen, f 0,50
 • Boekenkast f 5,-
 • Eenige boekwerken f 4,50
 • Een schijnbedrieger achter glas en prent f 3,-
 • Klokje en guta percha, f 1,50
 • Porseleinen theeservies met zes koppen en bakken, f 6,-
 • Staalkaart en rommel f 1,-

 • Op de voorkamer
 • Mahoniehouten speeltafel, f ,60
 • Speeldoos, f 20,-
 • Penanttafel, f 3,-
 • Tafellamp, f 1,-
 • Penantspiegel, f 1,80
 • Gordijnen voor de glazen, f 3,-
 • Voltaire, vijf gulden, f 5,-
 • Mahoniehouten linnnekast, f 30,-
 • Eikenhouten kastje, f 2,50
 • Vierkanten kachel, f 5,-
 • Kolenbak, f 2,-
 • Gelakt tafeltje, f 0,80
 • Pendule f 14,-
 • Spiegel, twee gulden, f 2,-
 • Een lap gonje en karpet, f 5,-
 • Twee voerkleeden, f 2,-
 • fauteil, f 2,50
 • Mahoniehouten tochtscherm, f 15,-
 • Bloementafel, f 0,80
 • Drie gravures in lijsten, f 2,60
 • Geverfd ledikant met behang, f 12,-
 • Twee matrassen, f 14,-
 • Vijf mahoniehouten stoelen, f 15,-
 • Een dito toilettafel, f 3,50
 • Een bed, twee peluws vijf kussens en vier kleine kussens, f 0,55
 • Vier wollen dekens, f 11,-
 • Een kleerbak f 0,40

 • In de kast op het portaal
 • Drie doozen met oranje fournituren, f 3,-
 • Drie kistjes met lapjes zijde, f 2,50
 • Doos met vijf en twintig paar handschoenen, f 4,-
 • Zes lapjes sijde f 5,-
 • Twaalf paar kousen en sokken, f 3,-
 • Eenige oude manchetten, f 1,-
 • Eenige knoopen en galon, f 1,50
 • Eenige lapjes oude zijde, f 4,-
 • Zeven blikken doozen f 1,50
 • Elf lapjes zijde en half zijde, f 10,-
 • Lapjes laken en Cacheiner drie gulden, f 3,-

 • Provisiekamer
 • Een zitbad f 2,-
 • Kleerbak, f 0,40
 • Gaskachel, f 0,80
 • Een doos met ordelint, f 8-
 • Zes badhanddoeken f 1,50
 • Drie zijden dekens, f 36,-
 • Twee valiezen, f 3,-
 • Vier borstels f 1,20
 • Kragen en knoopen, f 0,80
 • Vier velletjes otter, f 8,-
 • Twee kleedjes en lap, f 1,50
 • Twee reisdekens, f 3,-
 • Twee meters winterstof, f 5,-
 • Elf borstrokken, f 4,50
 • Elf onderbroeken, f 3,50
 • Drie doozen met witte dassen, f 1,-
 • Vijf keper hemdrokken, f 2,50
 • Twee pelsen, f 24,-
 • Een en zestig overhemden f 0,65
 • Een mandje met eenig oud boorband f 2,50
 • Vijf pistolen, f 5,-
 • Elf paar sporen, f 3,-
 • Een doos met zes paar kousen, f 0,60
 • Twee kistjes met lapjes fluweel, f 0,60
 • Vijf rijbroeken, f 4,-
 • Drie tricotbroeken, f 2,-
 • Vijf wollen onderbroeken, f 3,-
 • Tien pakken koralen, drie gulden vijftig cents, f 3,50
 • Twee kistjes met koralen en oranmenten, f 3,-
 • Tien velletje bont, f 2,50
 • Een doos met zes paruiken, f 4,-
 • Zes en vijftig stukken boorlint, f 16,-
 • Eenig koord en krijt f 1,50
 • Drie doosjes met kleinigheden, f 0,50
 • Drie idem met lappen, f 0,80
 • Twee tassen, f 3,-
 • Een tas met vergulde knoopen, f 4,-
 • Een regenjas, f 2,-
 • Een lap kleed, f 1,-
 • Twaalf lappen fluweel, lang dertig meters, f 40,-
 • Twee rokken en twee demiesaisons f 3,50
 • Twee demiesaisons f 4,-
 • Vier ramen, f 0,50
 • Vier lappen pluche zes en twintig meters, f 26,-
 • Een lap flanel van elf en een halve meter f 2,20
 • Drie lappen gutapercha doek, f 14,-
 • Twee dito wit en grijs laken, f 12,->
 • Een dito bukskin, zes meters, f 16,-
 • Een dito zijde, elf meters, f 4,-
 • Een dito mantelstof, vijf meters, f 4,50
 • Twee dito chits, zes en twintig meters, f 3,-
 • Een dito katoen, twaalf meters, f 1,20
  +
 • Een lap flanel van zestien en een halve meter, f 5,-
 • Drie lappen keper, lang een en dertig meters, f 9,-
 • Vier lappen neteldoek, f 1,60
 • Drie lappen pique, lang 18 meter, f 4,-
 • Vijf lappen rooden baai, f 4,-
 • Een lap piké, lang twaalf meters, f 5,5-
 • Een lap idem, lang zeven en een half meter, f 3,-
 • Drie lappen populine, lang negen en twintig meters, f 8-
 • Vier en zestig meters zijde, f 12,-
 • Zes en een half meter half zijde, f 4,50
 • Zes en een galf meter krip f 0,60
 • Drie lappen katoen ribs, lang vijf en zeventig meters f 20,-
 • Drie en drie vierde meter moiré, twee gulden veertig cent, f 2,40
 • Acht en een vierde meter wollen ribbs, f 3,50
 • Drie lapjes oude Japostof, f 2,-
 • Negen en een vierde meter wollen voering, f 3,-
 • Vijf en een vierde meter idem, f 1,20
 • Twaalf lapjes divers, drie gulden vijftig cents, f 3,50
 • Zeven en een halve meter Satin de Laine, f 3,-
 • Vier en twintig en een vierde meter mouwvoering, f 6,-
 • Vijf en zestig meters priné, f 12,-
 • Zeventien en een halve meter mouwvoering f 5,-
 • Acht en een vierde meter Satin de laine, f 3,50
 • Twee spreijen, f 4,-
 • Drie en een halve meter Satin de laine, f 2,-
 • Zeven lapjes neteldoek, f 2,-
 • Acht en een halve meter Satin de laine, f 4,50
 • Drie en drie vierde meter idem f 0,80
 • Zes en een halve meter blaauw lustre f 1,80
 • Negen en een halve meter bruin Satin de laine f 4,-
 • Veertig Meters voering f 6,-
 • Vijftien en een halve meter lustre, f 3,50
 • Twee lappen pluche f 1,80
 • Achttien meters flanel, f 8,-
 • Acht en twintig en een halve meter flanel, f 4,50
 • Eenige lapjes roode baai f 4,-
 • Achttien meters katoen, f 3,50
 • Vier idem ratiné, f 6,-
 • Veertien idem linnen, f 3,50
 • Twee idem idem, f 1,50
  + (= f 1030,-)
 • Vier en een halve meter mantelstof, f 2,50
 • Vijftien lappen voor vesten, f 4,-
 • Drie en drie vierde meter piqué, f 2,50
 • Vijf en een halve meter flanel, f 2,10
 • Twaalf en een kwart meter katoenen damast, f 2,50
 • Acht meters nanking, f 1,-
 • Twee en een halve meter flanel, f 2,-
 • Zeven meters katoenen voering, f 1,50
 • Vier en een kwart meter witte dril, f 2,-
 • Drie en twintig meters damast, f 7,-
 • Twaalf en een halve meter flanel, f 3,50
 • Twee meters idem, f 2,-
 • Drie en twintig meters katoen, f 3,-
 • Vier/drie kwart meter flanel, f 4,-
 • Zeven lappen flanel f 4,50
 • Vier en een halve meter broekstof, f 3,-
 • Vier lappen trijp, zes meters, f 3,50
 • Twee morgen Japonnen f 2,20
 • Twee en een halve meter winterstof, f 2,50
 • Zeventien meter linnen, f 8,-
 • Twee en en halve meter dril, f 1,20
 • Drie lappen voering, negen en veertig meters lang, f 14,-
 • Twee lappen flanel, f 0,80
 • Een en twintig lappen divers, f 7,50
 • Negen lappen zwarte zijde f 4,-
 • Zes lappen gevlekte zijde, f 3,-
 • Twaalf meters zijde moiré, f 10,-
 • Drie meters idem idem, f 3,-
 • Negen meters satin, f 8,-
 • Dertien meters taf, f 6,-
 • Vijf lappen wit stof, f 7,50
 • Zestien meters zwarte zijde f 20,-
 • Negen en dertig meter idem, f 40,-
 • Een en twintig meters idem, f 35,-
 • Drie toneelkijkers, f 7,50
 • Twee doosjes met ornamenten, f 1,-
 • Een en zestig lappen voering zijde, te zamen vier honderd zeven en vijftig meters, f 75,-

 • In de achterkamer
 • Een mahoniehouten kabinet, f 55,-
 • Een canape f 10,-
 • Een ovale tafel f 2,-
 • Een geverfd ledikant met behang, f 7,50
 • Bed, peluw, en kussen, f 24,-
 • Matras f 1,-
 • Vier dekens, f 6,-
 • IJzeren doofpot f 0,60
  + (=f 1442.90)
 • Een bankje f 0,30
 • Vijf stolle f 2,-
 • Een lap plaatdoek, f 3,-
 • Twaalf keukenhanddoeken f 1,50
 • Zestien handdoeken, f 2,-
 • Achttien linnen kussenslooen, f 3,50
 • Zes dito dito f 1,-
 • Achttien kussenslopen, f 1,60
 • Zes badhanddoeken f 1,-
 • Een bed en peluwzak, f 1,50
 • Zeven linnen tafelkleedjes, f 4,-
 • Tien tafellakens, f 4,-
 • Zestien servetten, f 3,50
 • Dertig vingerdoekjes, f 4,-
 • Elf linnen bedlaken, f 5,-
 • Zeven katoenen dito, f 3,-
 • Een bed en twee peluwzakken f 1,80
 • Een linnen looper, f 2,-
 • Een antieke damesrok, f 5,-
 • Twee tafellakens, f 3,50
 • Een lap stof, f 2,-
 • Zes kussensloopen, f 1,50
 • Tien anti-macassers, f 1,60
 • Zeventien zijden dassen, f 3,-
 • Vier wollen dito, f 1,50
 • Vijf paar handschoenen, f 1,-
 • Twee scharen, f 1,-
 • Drie lappen stof, f 5,-
 • Eenige lapjes divers, f 2,50
 • Een lap winterstof, f 1,80
 • Een sprei, f 3,-
 • Een bedtijk en sprei, f 3,50
 • Een ondersprei, f 0,60
 • Haarkammen en kralen, f 0,80
 • Eenige lappen f 1,-
 • Kleerbak, f 0,40
 • Twee mandjes en twee tasjes, f 1,50
 • Twee parapluies en drie parasols, f 2,50
 • Een album, f 1,-
 • Drie koffers, f 7,50
 • Twee handkoffers, f 4,-
 • Drie onderspreijen, f 2,50
 • Vijf gordijnen, f 3,-
 • Twee paar slobkousen en lip, f 1,-
 • Twee lappen en drie doeken, f 2,50
 • Zes sjaaltjes, f 1,-
 • Een tafelkleed, f 0,80
 • Een olie & azijnstel en glaswerk, f 1,-
 • Een bak met messen, f 0,90
 • Koffiemolen en trommels, f 0,80
 • Een waschstel, f 1,-
 • Tien servetten, f 1,60 = (f 1558,90)

 • Op den achterzolder
 • Eenige planken zes gulden, f 6,-
 • Kist met lappen en rommel, f 2,-

 • In de keuken
 • Eenige potten en pannen, f 3,-
 • Zinken waterton, f 0,70
 • Een petroleumstel, f 0,80
 • Drie tijltjes f 0,90
 • Een fornuis, f 1,50
 • Een koperen koffiekan, f 0,90
 • Een dito pan en komfoort, f 1,-
 • Eenig wit aardewerk, f 0,80
 • Een trap ladder, f 2,-
 • Drie emmers, f 0,90
 • Twee koperen vuilnisblikken, f 1,20
 • Drie kannen, f 0,50
 • Theestoof en ketel, f 0,60
 • filtreer, f 0,40
 • Tafel en keukengereedschap, f 0,80
 • Een koperen glazenspuit, f 1,20
 • Twee schalen en schuimspaan, f 0,60

 • In den tuin
 • Een tafel, f 2,-
 • Twee tuinstoelen, f 0,40
 • Een tuinbank, f 3,-
 • Een waschmand, f 1,-
 • Een naaimachine, f 2,50
 • Een voliere, f 1,-
 • Een regenton, f 0,80

 • In de binnenkamer
 • Een mahoniehouten secretaire, f 40,-
 • Twee Japansche doosjes, f 3,-
 • Vier ornamenten, f 0,50
 • Twee gravures in lijsten, f 3,-
 • Gordijnen voor de glazen f 1,60
 • Een hangoortafel, f 6,-
 • Een koekétagère, f 0,80
 • Een mahoniehouten tafl, f 4,-
 • Een medaillon spiegel, f 6,-
 • Drie stoven, f 0,60
 • Vier lappen stof, f 7,50
 • Acht meters mantelstof, f 5,-
 • Een lap broekstof, f 1,-
 • Twee lappen stof vier meters f 4,50
 • Drie meter winterstof, f 2,-
 • Drie lappen buksken, f 9,-
 • Een lap astrakan, f 2,-
 • Twee lappen voering, f 6,-
 • Tien meters laken, f 10,-
 • Drie lappen stof, f 3,-
 • Zeven en een halve meter mantelstof, f 8,-
 • Acht groote en zeven kleine vlaggen, f 10,-
 • Vijf matten f 1,50
 • + [= f 1730,40]
 • Een gaskomfoort en plank, f 1,20
 • Vier dekschalen f 1,50
 • Achttien borden, f 1,-
 • Vier schotels en twee tarrinen f 1,-
 • Vier dessertschaaltjes, f 0,60

 • In den gang
 • Een bank, f 3,-
 • Een parapluiestandaard f 1,20
 • Een gangklok, f 4,-
 • Een barometer, f 2,50
 • Een hertengewei, f 1,-
 • Een ganglamp f 1,20

 • In het salet en suite
 • Salontafel en kleed, f 8,-
 • Bloementafel, f 1,-
 • Penantspiegtel, f 1,-
 • Twee glashordjes, f 2,0
 • Twee glasgordijnen, f 1,50
 • Drie schilderijen, f 40,-
 • Een schoorsteen spiegel, f 40,-
 • Penante, f 32,-
 • Voettabouret, f 2,-
 • Canapé met twaalf stoelen, f 110,-
 • Drie voetzakken, f 0,80
 • Canapé kleed, f 2,50
 • Twee vloerkleeden, f 20,-
 • Een springmatraas, f 6,-
 • Een zwarthouten salontafel, f 16,-
 • Een dito bonheur du Jour, f 55,-
 • Een dito boekenkastje, f 12,-
 • Een ijzeren brandkast, f 35,-
 • Eenige boekwerken, f 20,-
 • Twee gaskronen, f 10,-
 • Een portret, f 1,-
 • Een album met speelwerk, f 1,50
 • Een zuurstel, f 1,20
 • Zes bokalen, f 1,50
 • Een trekpot, f 1,-
 • Elf wijnglazen, f 1,20
 • Vier karaffen, f 0,90
 • Trekpot en komfoort, f 1,80
 • Chocolaadketel en twaalf schoteltjes, f 2,-
 • Een Japansch blad, f 1,-
 • Twaalf porseleinen koppen en bakken, f 1,50
 • Een theekistje, f 1,80
 • Elf koppen en bakken, f 1,-
 • Een koperen zakketel, f 0,90
 • Veertien diverse glazen, f 0,80
 • Twee overgordijnen met staatsiewerk, f 8,-
 • Twee Japansche doozen, f 0,80
 • Presenteerblaadje, f 0,90
 • Twee ..ompoulle(?) trommels en twee blaadjes, f 5,-
 • + [f 2196,20]
 • Tafelkleed, f 6,-
 • Mans-onder- en bovenkleederen, f 15,-
 • De vrouw idem, f 80

 • Goud- en zilverwerk en juweelen
 • Twee zuurvorkjes met zilver, tweede gehalte, f 1,-
 • Twee zilveren vleeschvorkjes, tweede gehalte, wegende drie decagram vijf gram, f 2,20
 • Twee dito vorkjes en twee lepeltjes, tweede gehalte, wegende drie decagram vijf gram, f 2,20
 • Een salade schaar met zilver, tweede gehalte, f 0,80
 • Zes paar zilveren lepels en vorken, tweede gehalte, wegende zeven hectogram, f 46,-
 • Zes paar dito dito, tweede gehalte, wegende 6 hectogram, 9 decagram, f 45,-
 • Twaalf zilveren theelepeltjes, tweede gehalte, wegende 2 decagram, f 1,50
 • Vijf zilveren munten, f 1,-
 • Twaalf zilveren theelepels en twee schepjes in schildpad etui, tweede gehalte wegende een hectogram 5 decagram, f 15,-
 • Een dito lepel, tweede gehalte, wegende vijf decagram, f 3,50
 • Dito soeplepel, tweede gehalte, wegende een hectogram zes decagram, f 11,-
 • Een dito theekistje met dito schepper, tweede gehalte, wegende twee hectogram zeven decagram, f 18,-
 • Mosterdpot, peperbus en twee zoutvaten met zilver, tweede gehalte, f 8,-
 • Twee aschbakjes met zilveren hengel, tweede gehalte f 1,20
 • Twee dito dito en zilveren voet, tweede gehalte f 3,-
 • Een aschbakje met zilver, tweede gehalte f 1,20
 • Een zilveren hengel, tweede gehalte f 0,50
 • Een peper en zoutstel, met zilver tweede gehalte, f 5,-
 • Twee beschuitdoozen met zilver, tweede gehalte f 8,-
 • Een vischspaan met zilver, tweede gehalte f 8,-
 • Een inktkoker met zilver, tweede gehalte f 1,20
 • Drie zilveren schepjes tweede gehalte, wegende twee decagram f 1,50
 • Een suikerschaaltje met zilveren hengel, tweede gehalte, f 3.-
 • Een kurk me zilver tweede gehalte f 0,30t
 • Twee zilveren sauslepels en een suikerstrooijer, tweede gehalte, wegende acht decagram vijf gram f 5,50
 • Een flacon, met gouden dop, vier gehalte, f 2,50
 • Een broche met goud, vierde gehalte, f 2,-
 • Twee gouden hjandringen met diamant vierde gehalte twee en twintig gulden, f 22,-
 • Twee knopjes met diamant, en losse diamant, f 12,-
 • Twee gouden hangers met diamant, derde gehalte f 8,-
 • Twee hemdknoopen met goud en diamant, derde gehalte, f 14,-
 • + [f 2556,30]
 • Twee hangertjes in roset met goud vier gehalte f 2,-
 • Gouden remontoir horloge, derde gehalte, f 35,-
 • Acht dito handringen in haak, derde gehalte f 10,50
 • Een dito halsketting, derde gehalte, wegende twee decagram f 20,-
 • Een granaten ketting met gouden slootje, derde gehalte f 1,60
 • Twee oorknopjes met goud, derde gehalte, f 1,80
 • Twee knoopen met goud vierde gehalte, f 1,50
 • Een goud dames savonethorloge, derde gehalte, f 20,-
 • Dito medaillon, derde gehalte, f 3,50
 • Dito dito, tweede gehalte, f 1,-
 • Een zilveren savonethorloge, tweede gehalte, f 1,60
 • Dito knip met beurs en vingerhoed tweede gehalte, f 1,-
 • Een koffiefiltereer, f 1,20
 • Twee degens en dabel, f 5,-
 • Twaalf zilveren theelepeltjes, tweede gehalte wegende een hectogram en decagram f 7,50
 • Zamen f 2669,50
  Geene meerdere aan schatting onderhevige goederen in de nalatenschap aanwezig zijnde bevonden zoo heeft de schatter, onmiddellijk na voorlezing geteekend.
  (get.) A. Mak

  Daarna is de inventarisatie zonder den deskundige voortgezet als volgt:
  In de nalatenschap is gevonden
 • Zeven en veertig aandeelen in de premeleening van 1874 ten laste de Stad Amsterdam elk groot honderd gulden, rentende drie percent in het jaar, verschijnende den eersten Januarij en den eersten Juli van ieder jaar, serie 641 no. 2, 653 no. 2, 524 ....etc. alle met halfjarige coupons warvan de eerste verschijnen den eersten Januari 1885
 • negen en tachtig aandeelen in de premielening van de Vereeniging tot bevordering van 's lands Weerbaarheid, leening 1871, elk groot twee gulden vijftig cents serie 3090, 3091, 3091 ....... tot en met 3145, 3147, 3149, tot en met 3180, 3082, 3084, 3083, 3085, 3087, 088, 3089 allen no. 9, zonder bepaling van rente
 • Twee stuks elk van vijf obligatien ten late van Rusland, leening 1880 ieder stuk groot vijfentwintig honderd francs of twaalf honderd vijftig gulden Nederlandsch rentende vier percent verschijnende den eersten Mei en den eersten November van ieder Jaar, serie B no. 944906 a 044910 en 044911 a 044915, met halfjarige coupons, waarvan de eerste verschijnen den 13-11-1884;
 • Twee obligatien ten laste van de Zuid Wester Spoorweg Maatschappij, leening 1878 elk groot honderd Roebels of twee honderd gulden Nederlandsch no. 466031 en 466962 rentende vijf percent in het jaar, met halfjarige coupons, waarvan de eerste verschijnen zullen den tweede januari 1885;
 • Drie pandbrieven ten laste van de Hollandsche Hypotheekbank te Amsterdam, elk groot duizend gulden, serie B no. 3896, 3897 en 7523 rentende vier en een half percent s jaars, met halfjarige coupons, waarvan de eerste verschijnen zullen den 1-1-1885
 • Eene obligatie ten laste van Rusland, leening 1816, groot duizend gulden, no. 100426, rentende vijf percent s jaars met heeljarige coupons waarvan de eerste zullen verschijnen den 1-1-1885;
 • Twee obligaties ten laste van Rusland, leening achttien honderd twee en zeventig, elkg root vijftig pond sterling of f 600 Nedrlandsch, serie D ns. 97818 en 97817, rentende vijf percent s jaars met half jarige Coupons waar van de eerste zijn verschenen den 1-10-1884;
 • Eene obligatie ten late van Rusland, leening 1875, groot honderd pond sterling of twaalf honderd gulden, Nederlandsch serie C no. 41332, rentende vier en een half percent, s jaars, met halfjarige coupons, waarvan de eerste zijn verschijnen den eersten October 1884;
 • Zeven obligaties ten laste van het Koningrijk der Nederlanden leening 1878, elk groot duizend gulden no. 8559, 16654, 16655, tot en met 16659 rentende vier percent s jaars, met halfjarige coupons, waarvan de eerste zullen verschijnen den eerste December 1884;
 • De eerste grosse eener Hypothecaire obligatie groot f 3,000 rentende vijf percent s jaars, verschijnende den derden maart en den derden September van elk jaar, opeisch en aflosbaar ten allen tijde mits drie maanden te voren waarschuwende ten behoeve van de erflaatster en ten laste van den Heer W.J. Jansen, meester huis en sieraadschilder te Rotterdam en gevestigd op een huis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat nabij de Vriezestraatsteiger oud D no. 15 kadaster sectie H nummer 639, groot 24 centiaren;
 • Een onderhandsche obligatie groot f 100 zonder bepaling van renten ten laste van Cornelia Nicolasina Stam weduwe van den heer Lourens Vleesman, te Rotterdam, en ten behoeve van de erflaatster en terugtebetalen in eenenen som zoodra het vruchtgebruik genoten door Jacobus Johannes van der Straaten Corneliszoon van eenige effecten en gelden aan de ondergetekende zijnde de erflaatster, voor een gedeelte toebedeelt, bij scheiding op den 10-9-1862 voor Notaris H. Schuijten te Dordrecht gepasseerd zal zijn vervallen
 • Een bewijs van den twaalfden Juni 1880 waaruit blijkt dat de rekwirant ROELAND LARIJ van de erflaatster, ontvangen heeft zijn gedeelte van de nalatenschap van wijlen zijn ouders en alsnog schuldig is aan de erflaatster de som van f 504,40;
 • Een bewijs van den twaalfden Juni 1880 waruit blijkt dat de rekwirante Johanna Heiltje Larij, van de erflaatster ontvangen heeft haar gedeelte van de nalatenschap van wijlen hare ouders en alsnog aan de erflaatster schuldig is de som van per resto f 118,09
 • Het afschrift van een proces verbaal van verkoop en koop opgemaakt den 15-10-1879 door den destijds te Dordrecht gevestigde Notaris Johannes Schuijten Huibertszoon, overgeschreven ten kantore van de Bewaring der Hypotheken te Dordrecht den 7-11-1879 deel 349 nummer 50 en waaruit blijkt dat de overledenen heeft aangekocht Een huis, erf met tuin te Dordrecht aan de Steegoversloot plaatselijk getekend nummer 20 en op den perceelsgewijze kadatrale legger der gemeente Dordrecht bekend in sectie G nummer 860 groot 2 aren 8 c.a.;
 • Het afschrift der akte van scheiding van eenige baten behorende tot de nalatenschap van den Heer H. van der Kloet Bzoon overleden te Dordrecht den vierde Januari 1878 verleden voor den destijds te Dordrecht gevestigde Notaris Meester Jan Willem van der Noordaa.
 • Een bewijs van aandeel in de onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Amsterdam de dato 1 Maart 1880, waaruit lijkt, dat op het Meubilair der erflaatster eene verzekering loopt groot f 3.500 gulden
 • Een polis afgegeven door de Brusselsche Maatschappij de dato 23 October 1879 waaruit blijkt, dat op het hiervoor omschreven huis aan de Steegoversloot ten name van de erflaatster eene verzekering loopt van f 7.000 gulden
 • Dat er nog eenige vorderingen kunnen bestaan ten behoeve van de onherroepelijke nalatenschap en voortgespoken uit de door wijlen den heer H. van der Kloet Bzoon tijdens diens leven uitgeoefende zaak als kleedermaker;
  Dat hij echter omtrent die eventueele vorderingen geene aanwijzing kan doen, zoodat het al of niet bestaan daarvan naader uit aantekening boeken zal moeten blijken
  En dit blijkens eene ingekomen rekening courant de dato vier october 1884, voor den rekwirant J. LARIJ te vorderen in de Som van f 45,34 gulden

 • Kontanten
  De rekwirant aangever verklaart dat de kontanten op het overlijden in kas bedroegen de Som van f 60,-

  De rekwirant aangever meergenoemde Heer Roeland Larij verklaart:
  Dat de nalatenschap schuldig staat van de volgenden wegens gepresteerde diensten of gedane leverantien te weten
 • Van de firma W. Sillevis, apothekers te Dordrecht, over 1884 de Som van f 0,70
 • Aan den heer D. Swaan, tuinman te Dordrecht over 1884, f 1,60
 • Aan denzelfde over idem, f 0,20
 • Aan den Heer D.J. Admiraal, arts te Dordrecht, over 1883, f 68,30
 • Aan den heer J. van Goudoever de Jongh, verduurzaamd levensmiddelen te Dordrecht, over 1883, f 9,30
 • Aan den Heer P.C. van Helden, aldaar, over 1884, f 4,25
 • Aan de firma Wed. Schenk & Zoon in gedistilleerd te Dordrecht, f 5,75
 • Aan den heer C.H. Rissik, in bedden aldaar, over 1881, 1883 en 1884, f 89,17
 • Aan G.H. van Helden, horlogemaker, aldaar over 1884, f 8,80
 • Aan P. Coenegrachts, in hoeden aldaar, over idem, f 5,-
 • Aan A. Klovert Pz, in steenkolen aldaar, over idem, f 2,60
 • Aan den heer F. Delhez, medicinea doctor aldaar, over idem, f 31,85
 • Aan P. Meijers in blik- en koperwerk aldaar, over idem, f 4,75
 • Aan W.F. Schnabel, horlogemaker aldaar, over 1884, f 1,50
 • Aan K.G.W. de Bosson, apotheker, aldaar over idem, f 78,65
 • Aan Prins & Giltaij, apothekers, aldaar, voor idem f 7,45
 • Aan J. Zock, meester smid aldaar, over 1883, f 4,05
 • Aan Gebroeders van Kamen, koperslagers, aldaar, over idem, f 0,95
 • Aan de firma Jurgens & Co stukadoors, aldaar, over 1884, f3,-
 • Aan D. Spoel in kruidenierswaren, aldaar, over idem f 9,285
 • Aan C. Larij, meeste schilder aldaar over 1878 tot en met 1884 f 198,53e
 • Aan C. Quispel te Rotterdam voor piano stemmen over idem zes gulden, deze rekneing loopt over 1884, f 6,-
 • Aan A.M. & C. Keulemans in modes, te Rotterdam, over 1883, f 62,19
 • Aan Maurice Son, tandarts te Rotterdam over 1884, f 15,-
 • Aan de Weduwe J. Meijboom te Dordrecht voor naailoon over idem f 3,80
 • Aan A.W. Konig-de Ruijter, in modes aldaar over idem f 7,54
 • Aan Dr. J. de Haas, oogarts, te Rotterdam, over idem f 2,-
 • Aan de Weduwe J.B. Zahn, te Dordrecht over idem f 16,63
 • Aan Gezusters Koster te Gorinchem in modes over 1882 f 42,48
 • Aan J. van Goudoever de Jongh te Dordrecht, in verduurzaamde levensmiddelen over idem f 2,13
 • Aan W.J. Ponsen, restaurateur, aldaar over idem, f 6,40
 • Aan E. Keuss in manufacturen, aldaar, f 2,90
 • Aan Mejufvrouw H. Werth voor vijf weken ziekenverpleging, f 40,-
 • Voor kosten van voortzetting der huishouding van af het overlijden tot heden f 105,-
 • Grondbelasting over 1884, Memorie
 • Personele belasting over idem, Memorie
 • Hoofdelijken omslag over idem, Memorie
 • Hetgeen verder nog zal blijken verschuldigd te zijn, Memorie
 • = f 849,25 1/2

  De rekwirant aangever verklaart dat de begrafeniskosten der erflaatster hebben bedragen f 120,-
  Tot de zamentelling van het hoofd van dezen inventaris, mitsgaders tot de opneming beschrijving en waardering van het vorenstaande is gevaceerd des voormiddags tien ure, tot des avonds tien ure, bij drie vacaties en aangezien daarna niets meer te beschrijven is bevonden, wat op dezen inventaris behoorde vermeld te worden, zoo is deze bij de rekwiranten gesloten hebbende de rekwirant aangever onder eede in handen van mij Notaris afgelegd verklaard, dat hij op dezen inventaris alles heeft doen brengen wat volgens zijn beste kennis tot voorschreven nalatenschap behoort, zonder met voorweten iets te hebben verduisterd, noch te hebben gezien, noch te weten dat iets verduiserd is, waarna al de geinventariseerde baten of wel de titels daarvan in de plaats komende, zijn gelaten in de handen en bewaring van den rekwirant aangever, die mede erkent an zich daarmede belast, En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de rekwiranten de getuigen en mij notaris getekend,
  Roeland Larij, W.F. Nieuwkerk, C. Vleesman, Wed. C.J.G. Vleesman Oorschot, C. Lärij, J. Larij, J.H. Larij, J. de Boer, R. de Boo, W. Groenenberg, N.P. Jongkindt

  Geregistreerd te Dordrecht den 24-10-1884 deel 130 folio 198 verso vak 5 11 bladen twee renvooien. Ontvangen voor regt ....;

  Laatst gewijzigd: oktober 2019.