Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2127 (notaris Nicolaas Pieter Jongkindt; akte 267, 279, 286, 293)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)akte 21-11-1884 (akte 293) Vleesman -v.d. Kloet

AKTE 293 (proces verbaal; Bastiana Vleesman weduwe Hendrik van der Kloet)

Extract uit het register dere Aangiften van verkoopingen deel 18 nummer 292 van den een en twintigsten November achttien honderd vier en tachtig.

Is gecompareert de Notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, gevestigd te Dordrecht, die heeft verklaard op Dinsdag den 25sten November 1884, des voormiddags ten negen ure en zoo noodig de beide volgende dagen voor het pand aan de Steegoversloot te Dordrecht No. 20 en in het gebouw voor publiek verkoopingen aan de Vischstraat aldaar, ten verzoeke van den Heer Anthonie Mak ondernemer van publieke verkoopingen, wonende te Dordrecht, te zullen overgaan tot den openbaren verkoop van meubilaire en andere roerende goederen, benevens van eene partij manufacturen, behoorende tot de nalatenschap van Mejufvrouw Bastiana Vleesman, weduwe van den Heer Hendrik van der Kloet, zonder beroep, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar op den negenden September achttien honderd vier en tachtig overleden.
Waarvan die Notaris heeft verzocht akte en heeft alhier geteekend
(geteekend) N.P. Jongkindt Notaris / Voor extract Comfort. De ontvanger der registratie te Dordrecht (geteekend) v. Kuffeler

Den vijf en twintigsten November achttien honderd vier en tachtig [24-11-1884] des voormiddags ten negen ure, ten verzoeke van den Heer Anthonie Mak, ondernemer van publieke verkoopingen, wonende te Dordrecht, als zoodanig voor het loopend dinestjaar voor het plaatselijk Bestuur der gemeente Dordrecht gepatenteerd, blijkens akte sub. nummer 2704 aan mij Notarissen originali vertoond, heb ik ondergeteekende Nicolaas Pieter Jongkindt, Notaris gevestigd te Dordrecht geassisteerd met Jan de Boer, kantoorbediende en Frederik Böger, werkman, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, na gedane aangifte Conform de Wet, mij vervoegd in het pand aan de Steegoversloot no. 20 te Dordrecht, ten einde aldaar overtegaan tot den openbaren verkoop van meubilaire en andere roerende goederen benevens van een partij manufacturen, behoorende tot den nalatenschap Mejufvrouw Bastiaan VLEESMAN, weduwe van den Heer Hendrik VAN DER KLOET, zonder beroep, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar op den negenden September achttien honderd vier en tachtig overleden.

En zulks onder volgende voorwaarden, die alvorens aan de vergaderde personen zijn voorgemlezen te weten:
1. De verkooping geschiedt komtant geld om Nederlandsche gulden en bovendien tien cents van iederen guldens tot Suport der registarteirechten, alsmede der adnere kosten op den verkoop vallende.
2. De koopenningen en de onkosten moeten worden betaald in goede gangbare gouden of zilveren Nederlandsche muntspecien, ten volle en zonder eenige korting, vergelijking van schuld of likwidatie, terwijl indien de koopers daaraan ingebrek mochten zijn, het verkochte onmiddellijk weder ten kosten van zoodanigen kooper zal worden verkocht.
3. De goederen worden verkocht in zoodanigen staat als waarin de zelve zich op het oogenblik van den verkoop bevinden, hetzij de zelve gezien of niet gezien zijn, zonder dat de verkooper in de hoe grootheid of benoeming der te verkoopen goederen of in wat het ook zijn moge, wel behaald, worden of gehouden zijn en alzoo ook niet in de opgave van soort, getal of hoedanigheid in alzoo alles voetstoots, terwijl de verkochte goederen dadelijk na den verkoop zullen zijn voor rekening en risico van de respective koopers, zonder dat de verkooper voor eenige vermissing beschadiging of ander ongeluk of nadeel wil instaan.
4. Akke geschillen van welken aard ook, die gedurende dezen verkoop over dezelve moet ten ontstaan zijn ter beslissing van den ondergeteekende Notaris.
Na voorlezing van welke voorwaarden is overgegaan tot de verkooping van de volgende goerderen, die verkocht zijn als volgt

 • Een volaire, voor f 2,-
 • Koop rommel, voor f 0,30
 • Vuilnisbak en emmer, f 0,90
 • filtereer voor f 1,20
 • glas en blikwerk voor f 1,-
 • Kist met rommel, voor f 0,50
 • Kousedroog(e)r(?) f 2,30
 • Mand met lappen voor f 0,40
 • Kisten, rommel en machine, voor f 1,10
 • Koop houtwerk voor f 0,35
 • Waschmand en rommel voor f 1,40
 • Gootsteen en marmer, voor f 2,-
 • Rommel voor f 1,15
 • Kachelplank en blind, voor f 1,50
 • Twee voetstukken en twee stoelen voor f 1,50
 • tuintafel voor f 1,70
 • tuinbank voor f 5,50
 • Kinderwagen en mand voor f 4,25
 • droogrek vor f 0,80
 • Doozen, voor f 0,40
 • Bloemtafel voor f 1,-
 • Zink en buizen voor f 1,60
 • tafeltje, voor een gulden vijf cent, f 1,05
 • Zinken waterton voor f 3,25
 • Een trapladder voor f 0,40
 • Blikwerk voor f 0,70
 • Ijzerwerk voor f 0,35
 • Kist en rommel voor f 0,45
 • Twee blinden, voor f 0,90
 • Een tafel op schragen voor f 2,30
 • Zinken bak voor f 1,10
 • Koop rommel voor f 0,95
 • Koop ijzerwerk, voor f 0,60
 • Stilletje voor f 1,70
 • Twee kooijen, voor f 2,-
 • Potten en kruiken voor f 1,35
 • flesschen en aardewerk voor f 0,50
 • Zitbad voor f 2,80
 • Gaskachel voor f 0,70
 • Tou en bak, voor f 0,60
 • Kolenbak en schop voor twee gulden zeventig cent, f 2,70
 • Mand met rommel voor f 0,60
 • Mand met aardewerk, voor een gulden zestig cent f 1,60
 • dito met dito, voor f 1,30
 • Kolenmemmer voor f 1,75
 • Bidet voor f 2,50
 • Vier voetkussesn en eijerrek voor f 0,45
 • Kleerbaker voor f 1,-
 • Vuurscherm voor f 2,20
 • Strijkpkank en ijzers voor f 2,30
 • Vogelkooi, voor f 1,15
  +
 • Koop roedjes en matjes, voor f 0,90
 • Zes matjes, voor twee gulden twintig cent, f 2,20
 • Kolenbak, voor f 1,25
 • Een petroleumstel, voor f 2,50
 • Doofpot en naaimachine voor f 1,25
 • Drie pannen, voor f 3,25
 • Drie pannen, voor f 0,90
 • Twee huistellen(?) voor f 0,95
 • Koop pannen, voor f 1,-
 • theeblad, trommel en blik voor f 0,90
 • Bus en kan, voor f 0,70
 • tijl en kan, voor f 1,35
 • Doos met rommel voor f 0,90
 • Spion en bouillonketel, voor f 1,40
 • Kurk en rommel voor f 0,80
 • Vijf stoven voor f 1,40
 • Theestoof en ketel, voor f 0,85
 • Stoof, blaker en bel, voor f 1,10
 • Koperen pan met deksel voor f 0,70
 • dito glazenspuit voor een gulden zeventig cent, f 1,70
 • Twee schalen, balans en gewicht, voor f 2,50
 • Doofpot voor f 1,40
 • Koffiemolen en peperbus, voor f 0,60
 • Koperen vijzel en stamper, voor f 1,-
 • Tulbandsvorn, voor f 0,60
 • Koperen doofpot, voor vier gulden, f 4,-
 • dito koffiekan, voor f 1,30
 • Tonnetje voor f 0,65
 • Koperen zakketel, voor f 1,60
 • dito vuilnisblik, voor f 0,65
 • dito schuimspaan, voor f 0,60
 • tafelblik en veger, voor f 0,90
 • tafel comfoort en bus, voor f 1,70
 • Bak met messen voor f 1,20
 • tafellamp voor f 1,80
 • porceleinen waschstel, voor f 2,70
 • broodbak, waterborden, voor f 1,-
 • Twee chocolaadketel, voor f 1,10
 • Spuitwaterkan, voor f 1,-
 • Vier kommen, voor f 0,85
 • Kan en fijltjes voor f 0,30
 • Vier schalen, voor f 1,-
 • Vier schotels voor f 0,80
 • Twee Sousterrines, voor f 0,85
 • Twee porceleinen vleesch schaaltjes voor f 1,0
 • Twee dekschalen voor f 1,65
 • twee dito, voor f 2,60
 • twaalf vlakke borden, voor f 1,20
 • Zes diepe borden, voor f 0,70
 • een koop borden voor f 0,70
 • Een koop aardewerk, voor f 0,60
 • Twee kamerpotten, voor f 0,55
 • Twee broodbakken, voor f 0,90
 • Een porceleinen Chocolaadketel, voor f 1,70
 • Vijf beeldjes voor f 0,60
 • Een porceleinen theeservies voor f 1,-
 • Twee Japansche blaadjes voor f 3,50
  + [f 148,50]
 • Twee dito, voor f 1,80
 • Olie en azijnstel voor f 1,10
 • trekpot en comfoortje, voor f 1,80
 • Comfoortje trekpot, voor f 1,20
 • dito filtreert en stoofje, voor f 5,75
 • Twee plated presenteer trommels, voor f 9,-
 • Compote en botervlootje, voor f 0,80
 • Olie en azijnstel, voor f 1,70
 • Kaasstolp, voor f 1,40
 • twee karaffen, voor f 0,55
 • twee karaffen, voor f 1,0
 • Zuurstel, voor f 1,10
 • Twee bokalen, voor f 0,45
 • Drie dito, voor f 0,30
 • twee melkkannen en glaswerk, voor f 1,20
 • twee bocalen, voor f 0,35
 • Acht cognacglazen voor f 1,50
 • Elf maderaglazen voor f 2,30
 • Tien wijnglazen, voor f 1,90
 • Vijf glazen letters, voor f 1,-
 • twaalf dessertmesjes, voor f 4,25
 • Drie flesschen bakken en lepeldoos, voor f 1,35
 • doosje met kleinigheden voor een gulden twintig cents, f 2,20
 • doosje met medailles voor f 0,60
 • doosje met lak en potlooden, voor f 0,85
 • Sigarenkoker en palatjes, voor f 0,60
 • Kapstok en mandje voor f 0,90
 • Presenteerblaadje voor f 3,-
 • inktkoker, voor f 1,90
 • theeblad, trommels en blaadje voor f 1,10
 • Album in doos voor f 1,20
 • twee kleerborstels, voor f 0,95
 • twee dito voor f 1,05
 • drie dito voor f 1,80
 • Naaikistje voor f 0,65
 • broodplank en mes, voor f 1,80
 • gascomfoortje voor f 2,20
 • Mandje met brillen, voor f 0,75
 • dito met waaijers voor f 1,20
 • Kistje met rommel, voor f 1,15
 • Toiletdoos voor f 0,60
 • Vier ornamenten voor f 1,20
 • Nachtlicht en handdoekrekje voor f 0,35
 • twee ijzeren schuiven, voor f 0,50
 • Twee scharen, voor f 0,85
 • Schaar, mesje en maat voor f 1,-
 • Toneelkijker voor f 3,50
 • dito voor f 3,50
 • Gebakschaal voor f 1,10
 • twaalf koppen en bakken voor f 2,40
 • tien dito dito, voor f 4,75
 • Toneelkijker voor f 4,50
 • Garenwinder voor f 1,40
  + [f 238,85]
 • theekistje voor f 2,10
 • twee Japansche doosjes f 1,50
 • Een dito kistje f 2,40
 • Een dito fichesdoos voor f 4,25
 • Doos met fiches voor f 1,90
 • Tasje voor f 1,10
 • dito, voor f 3,25
 • twee stoffers, voor f 1,20
 • Een pendule voor f 13,50
 • Een hoekétagere voor f 1,45
 • twee prenten in lijsten, voor f 2,90
 • Medaillon spiegel voor f 10,-
 • Kooi met vogel voor f 1,-
 • Hertengewei voor f 1,30
 • Gangklok voor f 9,25
 • Parapluiestandaard voor f 2,70
 • Gangbank, voor f 4,50
 • Pendule, voor f 56,-
 • Schilderij, voor f 1,50
 • Dito, voor f 40,-
 • dito, voor f 7,75
 • twee hordjes, voor f 2,70
 • twee valgordijnen, voor twee gulden, f 2,-
 • penantspiegel, voor f 1,80
 • Schoorsteenspiegel, voor f 70,-
 • Voettabouret, voor f 1,30
 • Haardstel, voor f 3,25
 • Boekenkastje, voor f 20,-
 • Boeken, voor f 6,25
 • Boeken, voor f 1,80
 • Boeken, voor f 1,30
 • Boeken, voor f 1,90
 • Boeken, voor f 3,50
 • Boeken, voor f 2,-
 • Boeken, voor f 1,40
 • Boeken, voor f 1,-
 • Boeken, voor f 1,10
 • Boeken, voor f 0,60
 • Boeken, voor f 0,90
 • Boeken, voor f 1,-
 • Boeken, voor f 2,40
 • Boeken, voor f 4,25
 • Boeken, voor f 1,60
 • Boeken, voor f 1,-
 • Boeken, voor f 1,60
 • Boeken, voor f 2,50
 • Boeken, voor f 0,65
 • Twee albums voor f 2,60
 • Barometer voor f 7,25
 • Ganglamp voor f 2,-
 • Gaskroon voor f 29,-
 • Gaslamp, voor f 1,10
 • Bloementafel voor f 4,25
 • Ovaal tafeltje voor f 9,-
 • Twee stel staatsiegordijnen voor f 19,50
 • Speeldoos, voor f 32,-
 • Spiegel voor f 6,-
  + [f 708,40]
 • twee gordijnen en staatsiewerk voor f 5,-
 • vijf rolgordijntjes voor f 2,10
 • penanttafel, voor f 5,50
 • dito voor f 1,40
 • dito voor f 3,25
 • Naaimachine voor f 5,50
 • Sigarenkistje, voor f 1,60
 • Handschoenendoos en droogrek, voor f 0,80
 • Kamferkist, voor f 7,-
 • Eikenhouten kastje, voor f 5,25
 • Mahoniehouten waschtafel met toebehooren voor f 5,75
 • Penantspiegel voor f 1,60
 • Drie rol en drie overgordijnen, voor f 1,25
 • Prent achter glas, voor f 1,70
 • Schijnbedrieger, voor f 9,50
 • Klok en lampje, voor f 1,70
 • Mahoniehouten toilettafel, voor f 6,50
 • Dito bedtafeltje voor f 1,45
 • Glaswerk, voor f 0,80
 • Matjes, voor f 0,90
 • Schaaltje en trekpot voor f 3,-
 • Lantaarn voor f 9,65
 • Voetzak en papier, voor f 0,70
 • Kleerbakken, voor f 1,35
 • Vogelkooi, voor f 0,30
 • Boeken voor f 1,60
 • Boeken voor f 0,80
 • Rommel, voor zeventig cent, f 0,70
 • Pendulewerk, voor f 0,75
 • Atlas en kleinigheden voor f 0,25
 • Roedjes voor f 0,85
 • Koffer voor f 4,75
 • Kisten, voor f 4,25
 • Koffer voor f 3,50
 • Lessenaartje voor f 0,70
 • Twee tafelkleeden en reisdeken voor f 4,50
Beloopende te zamen acht honderd vijf gulden en zestig cent = f 805,60

Dat de veiling en verkoop van het vorenstaande is gevaceerd van den voormiddags ten negen ure tot des middags twaalf ure ter plaatse voormeld, en is het vervolgens dezer veiling en verkoop bepaald op heden namiddag ten half drie ure, hetwelk aan de vergaderde personen is bekend gemaakt hebbende de getuigen en ik Notaris alhier onmiddellijk na voorlezing geteekend.
J. de Boer, F. Böger, N.P. Jongkindt

En op den 25-11-1884 des namiddags ten half 3 ure ingevolge de bepaling bij het einde der voorgaande zitting bepaald, tot voor mij Notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, gevestigd te Dordrecht en verzoeken en geassisteerd alsboven, ter plaatse voormeld, en na gedane voorlezing aan de gegadigden van de vorenstaande voorwaarden van verkooping, en idem overgegaan tot het vervolgen dezer veiling en verkoop.
Het bedrag der vorige vacatie is f 805,60
 • Een mahoniehouten speeltafel voor f 7,25
 • Dito bedkastje voor f 7,-
 • Voltaire voor f 5,-
 • Pendulespiegel voor f 2,70
 • Schoorsteenspeigel voor f 6,-
 • Drie prenten in lijsten voor f 7,-
 • Mahoniehouten hangoortafel voor f 9,-
 • Zes stoelen met rieten zittingen voor f 6,-
 • Twee leuningstoelen voor f 1,20
 • Drie oude stoelen voor f 1,05
 • Vier mahoniehouten stoelen met trijp voor f 10,25
 • Twee fauteuls voor f 7,50
 • Uittrektafel voor f 2,50
 • Ovale tafel voor f 2,25
 • Mahoniehouten vierkanten tafel voor f 8,75
 • Een panie nex(?) voor f 1,10
 • Een lorgnet voor f 1,60
 • Twee knoopen en potlood voor f 1,40
 • Zilveren band, kurk, vingerhoed ne ring voor f 2,30
 • Twee zuurvorkjes met zilver, voor f 0,85
 • Drie zilveren lepeltjes voor f 1,30
 • twee dito vleeschvorkjes voor f 2,-
 • twee dito dito voor f 2,50
 • Saladeschaar met zilver voor f 1,60
 • Zilveren knip met beursje voor f 1,60
 • Zilveren horloge voor f 3,50
 • Vijf zilveren munten voor f 2,-
 • drie dito schepjes voor f 2,40
 • Een dito suikerstrooijer, voor f 1,70
 • peper en zoutstel met zilver voor f 1,60
 • Mosterdpot, peperbus en twee zoutvaatjes met zilver voor f 15,-
 • Aschbakje met zilver voor f 1,10
 • twee dito met dito, voor f 1,30
 • twee dito met dito, voor f 2,90
 • Suikerschaaltje met zilver voor f 4,25
 • peper en zoutstel met idem voor f 4,-
 • inktkoker met idem voor f 1,80
 • Twee presenteerdoozen, voor f 7,25
 • Zilveren vischspaan, voor f 11,-
 • Twee dito sauslepels voor f 5,25
 • Zes dito likeurlepeltjes voor f 2,80
 • twaalf dito theelepels in schildpadden étui, voor f 13,-
 • twaalf dito dito en twee schepjes in dito, voor f 21,75
 • Dito soeplepel voor f 14,-
 • Dito theekistje met schepje voor f 25,-
 • Zes paar dito lepens en vorken voor f 53,50
 • Zes paar dito, dit dito voor f 48,-
  + [f 1145,40]
 • Zilveren lepel voor f 3,25
 • Armband en medaillon voor f 2,30
 • twee oorknopjes met goud voor f 1,80
 • twee gouden oorknopjes met granaat voor f 2,70
 • Broche met twee oorbellen met goud voor f 5,25
 • Granaten ketting met gouden slot voor f 2,30
 • Gouden haak en palatje voor f 2,80
 • Drie dito handringen voor f 2,10
 • Een dito dito voor f 1,30
 • Een dito dito, voor f 2,-
 • Een dito dito voor f 1,30
 • Een dito dito voor f 1,70
 • Een dito dito voor f 2,50
 • Een dito medaillon voor f 2,90
 • Een dito dito voor f 2,50
 • Een dito ketting voor f 22,50
 • flacon met gouden dop voor f 5,25
 • gouden dameshorloge voor f 30,50
 • gouden heerenhorloge voor f 40,50
 • twee dito knoopjes met juweel voor f 9,75
 • Een dito handring met dito voor f 19,50
 • Een dito dito met dito, voor f 10,50
 • twee dito oorbellen en losse stukjes juweel voor f 28,-
 • Een Japon voor f 3,-
 • Drie voettabouretten voor f 1,-
 • Een groote looper voor f 9,-
 • Een vloerkleed voor f 5,-
 • twee dito voetkussens voor f 22,-
 • Gegoten haard en plaat voor f 25,50
 • twaalf stoelen voor f 82,-
 • Canapé voor f 29,-
 • Bonheur du jour voor f 63,-
 • theetafel voor f 22,-
 • Brandkast voor f 42,-
 • Springmatras voor f 10,25
 • Kachel met toebehoren voor f 14,25
 • Een mahoniehouten secretaire voor f 40,-
 • fornuis en kolenbak voor f 4,25
 • Losse kasten voor f 9,-
 • Mahoniehouten kabinet, voor f 61,-
 • Chaise longue voor f 22,-
 • Gegoten Kachel met toebehooren voor f 5,25
 • Mahoniehouten linnekast voor f 45,50
 • Dito kamerschut voor f 26,50
 • Ledikant voor f 5,25
 • Dito met behang voor f 32,50
  + [f 1930,85]
 • Dito met dito voor f 6,25
 • Antiek hangkast voor f 19,-
 • Eikenhouten bureau voor f 8,-
 • Ledikant voor f 2,50
 • Boekenkastje voor f 6,50
 • Hangkast voor f 3,25
 • Dito voor f 5,25
 • Droogstokken en vlaggestok voor f 3,25
 • Matjes voor f 0,65
 • Zinken waterton voor f 0,65
Beloopende te zamen f 1986,15

Tot de veiling en verkoop van het vorenstaande is gevaceerd van des namiddags ten half drie ure tot des avonds vijf ure ter plaatse voormeld, en is het vervolgen dezer veiling en verkoop bepaald op morgen den 26-11-1884 des voormiddags ten negen ure, in het gebouw voor publieke verkopingen te Dordrecht aan den Vischstraat hetwelk aan de vergaderde personen is bekend gemaakt hebbende de getuigen en ik Notaris alhier onmiddellijk na voorlezing geteekend.
J. de Boer, F. Böger, N.P. Jongkindt

En op den 26-11-1884 des voormiddags ten negen ure ingevolge de bepaling bij het einde der voorgaande zitting gemaakt, zal door mij Notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, gevestigd te Dordrecht ten verzoeke en geassisteerd alsboven, in het gebouw voor publieke verkopingen te Dordrecht aan den Vischstraat en na gedane voorlezing aan de gegadigden van de vorenstaande voorwaarden van verkooping, worden overgegaan tot het vervolgen dezer veiling en verkoop.
Opbrengst der vorige vacatien is f 1986,15
 • Een hoop lappen voor f 0,70
 • Twee lakens, voor f 1,90
 • Elf handdoeken, voor f 1,25
 • Waaijers en parasols, voor f 1,40
 • Een dito, voor f 0,95
 • Een dito, voor f 2,-
 • Een dito, voor f 4,50
 • twee parasols, voor f 3,-
 • twee dito, voor f 1,35
 • twee dito, voor f 1,30
 • twee tafelkleeden, voor f 1,60
 • twee gordijnen, voor f 2,30
 • twee rokken, voor f 3,25
 • Drie dito, voor f 1,05
 • Een koop lappen, voor f 2,90
 • Drie tafelkleeden, voor f 2,60
 • Drie katoenen bedlakens, f 2,10
 • Matten, voor f 0,95
  + [f 2022,30]
 • Matten en lappen voor f 1,20
 • twee doozen met lappen, voor f 1,-
 • twee dito voor f 1,-
 • twee dito, voor f 1,15
 • twee dito, voor f 0,45
 • twee dito voor f 3,25
 • twee dito voor f 1,80
 • twee paar laarsjes voor f 1,45
 • Een paar dito voor twee gulden, f 2,-
 • Een paar pantoffels voor f 1,35
 • Een paar vetleeren laarzen voor f 2,30
 • Doosje met hoedne, f 0,15
 • Dito met dito, voor f 7,-
 • Reiszak met garnituur, voor f 1,-
 • Een dito, voor f 1,40
 • Een dito, voor f 1,50
 • Een dito, voor f 1,70
 • Handkoffer voor f 1,50
 • Een dito, voor f 1,05
 • Een dito, voor f 4,25
 • Een koffer voor f 2,10
 • Een dito voor f 2,80
 • Zes linnen bedlakens voor f 9,50
 • Zes dito dito voor f 5,75
 • Tafellaken en twaalf servetten voor f 12,50
 • Tien servetten voor f 3,50
 • Zes servetten voor f 2,-
 • Drie tafellakens voo drie guldem 25 cent, f 3,25
 • Een dito en zes servetten, voor f 6,-
 • Twee dito voor f 2,80
 • Elf linnen manshemden voor f 5,75
 • Acht dito dito voor f 5,-
 • Zes katoenen dito voor f 8,25
 • Zes linnen dito voor f 4,50
 • Koop tafelgoed voor f 1,35
 • Zes linnen broeken voor f 4,25
 • Zes dito dito voor f 4,25
 • Een linnen tafelkleed voor f 1,70
 • Een dito dito voor f 2,20
 • Een dito dito voor f 1,80
 • Een dito dito voor f 2,-
 • Drie nachthemden voor f 3,75
 • Zes dito voor f 4,-
 • twaalf handdoeken voor f 1,90
 • Negen handdoeken voor f 0,85
 • Een koop schorten voor f 1,3N
 • Vijf baddoeken voor f 1,90
 • twee nachtkhemden voor f 2,20
 • Zes borstrokken voor f 2,20
 • Vier bonte kussensloopen voor f 1,40
 • Vier broeken en twee borstrokken voor f 2,60
 • tien handdoeken voor f 2,80
 • Zes katoenen kussensloopen voor f 3,20
 • twaalf linnen dito voor f 6,25
  + [f 2185,45]
 • Zes handdoeken voor f 2,0
 • Zeven rokken voor f 4,75
 • Bed en peluw zak voor f 1,60
 • Vier borstrokken voor f 3,-
 • tien ..(?)matrasssen f 2,40
 • tien kleine sloopjes voor f 1,80
 • veertien dito, voor f 0,95
 • Zes linnen kussensloopen voor f 3,-
 • Tien halsdoeken voor f 1,50
 • Zes handdoeken voor f 1,90
 • Acht theedoeken voor f 1,90
 • twaalf vingerdoekjes voor f 2,-
 • twaalf dito door f 3,75
 • elf dito voor f 1,30
 • Koop goed voor f 3,-
 • Koop goed voor f 0,95
 • Doopkleed(?) en dasje voor f 4,-
 • twee zijden doeken voor f 9,75
 • koop dasjes, voor f 1,90
 • dito dito voor f 1,60
 • Zeven zijden foulards, voor f 4,25
 • Koop dassen, voor f 2,70
 • Drie borstrokken voor f 1,30
 • elf linnen zakdoeken voor f 2,-
 • twaalf dito dito, voor f 2,50
 • Negen dito voor f 2,10
 • twaalf dito voor f 1,10
 • twaalf dito voor f 3,25
 • twaalf dito voor f 1,60
 • Vijf ceintuurs voor f 2,25
 • Zes flanellen hemden voor f 4,50
 • Bed, peluw en twee kussenszakken f 3,-s
 • Bed en drie peluwzakken f 3,25
 • Zes rokken voor f 10,25
 • Zes broeken voor f 5,25
 • twee flanellen rokken voor f 6,50
 • Knielappen voor f 0,20
 • Acht paar sokken voor f 2,-
 • Negen paar dito voor f 1,70
 • Vijf roode hemden voor f 4,50
 • Vier witte dito voor twee gulden veertig cent, f 2,40
 • Zeven onderbroeken, voor f 3,-
 • Drie wollen hemden, voor f 3,25
 • Zes dito dito voor f 4,75
 • twee dito broeken voor f 2,30
 • Zeven ceintuurs voor f 1,-
 • Elf paar katoenen kousen f 3,-
 • Zes paar sokken voor f 2,30
 • Vijf paar dito, voor f 2,30
 • Zes paar zijden dito voor f 0,70
 • Zes overhemden voor f 1,50
 • Zes dito voor f 4,-
 • Zeven dito voor f 3,75
 • Hoop wol en lappen voor f 2,30
 • Vier ceintuurs voor f 1,40
 • Vijf lijfjes voor f 3,50
 • Drie paar sokken voor f 1,45
  + [f 2346,90]
 • Vier paar gekleurde kousen voor f 2,30
 • Een hoop goed voor f 0,50
 • Een hoop lappen voor f 2,90
 • Acht Cachenez f 2,20
 • Omslagdoek voor f 2,-
 • dito, voor f 12,50
 • dito, voor f 2,60
 • dito voor f 10,-
 • dito voor f 1,10
 • dito voor f 1,-
 • twee dito, voor f 3,50
 • koop gordijnen en corset, voor f 1,60
 • Drie linnen jasjes voor f 3,50
 • twee molton spreitjes voor f 1,40
 • Een dito dito voor f 2,50
 • Een dito dito voor f 1,20
 • Antiek vrouww rok, f 14,-
 • Koop lappen voor f 1,85
 • Drie gordijnen voor f 3,25
 • Vier dito voor f 2,50
 • twee dito voor f 1,-
 • een koop dito voor f 1,30
 • een koop dito, voor f 1,35
 • Looper en beddezak voor f 2,50
 • Vier staatsiegordijnen voor f 6,75
 • Een groen gordijn, voor f 1,-
 • Een koop dito, voor f 1,15
 • Vier gordijnen voorf 1,-
 • Vier staatsiegordijnen voor f 12,25
 • Vier gordijnen met toebehoroen voor f 11,25
 • Vier geele dito, voor f 4,75
 • Vier bruine dito, voor f 3,50
 • Tafelkleed voor f 7,25
 • dito voor f 2,-
 • Vlag, voor f 5,-
 • Reiszak, voor f 2,25
 • Decoratiewerk, voor f 0,55
 • Zak met kapok, voor f 1,-
 • fluweelen jacquet voor f 3,75
 • Damesmantel voor f 2,20
 • Zijden rok, voor f 1,60
 • Satijnen japon, voor f 12,50
 • Rok en lijf voor f 6,-
 • Nieuwe japon, voor f 24,-
 • Japon voor f 2,20
 • Drie zijden mantilles voor f 2,40
 • Een dito roken lijf voor f 3,2 5
 • En rok en lijf voor f 6,50
 • twee morgenjaponnen voor f 1,50
 • een dito voor f 1,55
 • Een Japon, voor f 8,-
 • Een mantel voor f 5,75
 • Japon voor f 18,-
 • Zijden rok en lijf voor f 19,50
 • Mantel voor f 6,50
 • regenmantel voor f 6,50
 • Japon, voor f 2,70
  + [f 2619,55]
 • Mantel voor f 4,75
 • zijden mantel, f 11,25
 • Japon voor f 11,-
 • Een dito voor f 3,50
 • Zijden rok voor f 9,-
 • Mantel, voor f 3,75/li>
 • Mantel, voor f 5,25
 • Zeven lijven en mantel voor f 2,50
 • Japon, voor f 3,75
 • Mantel, voor f 5,50
 • Mantel, voor f 1,50
 • Mof en boa's, voor f 12,50
 • Hoed, voor f 0,85
 • Japon, voor f 2,40
 • Wollen deken, voor f 10,25
 • Een dito voor f 5,-
 • Een dito voor f 4,75
 • Een dito voor f 5,50
 • Sprei, voor f 1,10
 • dito voor f 2,-
 • dito voor f 2,25
 • dito voor zeven gulden, f 7,-
 • Wollen deken voor f 2,75
 • dito dito, voor f 3,50
 • dito dito voor f 3,-
 • Zijden dito voor f 4,-
 • Katoenen dito voor f 6,-
 • dito dito, voor f 2,10
 • dito dito, voor f 3,75
 • Matrasje en gordijn voor f 3,25
 • Matras voor f 3,25
 • Bed en peluw voor f 32,-
 • Zeegras matras voor f 1,80
 • Matras voor f 8,-
 • Matras voor f 11,-
 • Bed, peluw en drie kussens voor f 12,75
 • Bed, twee peluws vier groote en vier kleine kussens f 39,-
 • Matras zeven gulden 26 cent, f 7,25
 • Twee matrasjes voor f 1,20
 • Lap groen kleed, voor f 4,50
 • Canapékleed voor f 4,25
 • Vacht en kleed, voor f 1,10
 • dito en lap voor f 1,50
 • koop lappen, voor f 3,50
 • Overkleed voor f 1,30
 • twee kleeden voor f 0,50
 • Drie loopers voor f 3,50
 • Drie lappen plaatdoek voor f 10,25
 • Lap en overkleed voor f 2,90
 • Tochtscherm voor f 1,55
 • Karpet voor f 5,50
 • Looper voor f 3,75
 • Lap gutapercha voor f 2,60
 • Een gasarm voor f 1,10
Samen f 2928,30

Tot de veiling en verkoop van het vorenstaande is gevaceerd van des morgens negen ure tot des middags twaalf ure, ter plaatse voormeld, en is het vervolgen van deze veiling en verkoop bepaald op heden namiddags ter twee ure in hetzelfde locaal, hetwelk aan de vergaderde personen is bekend gemaakt hebbende de getuigen en ik Notaris alhier onmiddellijk na voorlezing geteekend.
J. de Boer, F. Böger, N.P. Jongkindt

En op heden den 26-11-1884, des namiddags ten twee ure, ingevolge de bepaling bij het einde der voorgaande zitting gemaakt, zal door mij Notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, gevestigd te Dordrecht ten verzoeke en geassisteerd alsboven, ter plaatse voormeld en na gedane voorlezing aan de gegadigden van de verkoopsvoorwaarden worden overgegaan tot het vervolgen dezer veiling en verkoop.
Het totaal der vorige vacatien is f 2928,30
 • Vier doozen met knoopen, voor f 1,10
 • Vier dito voor f 1,10
 • Vier dito voor 1,10
 • Vier dito voor f 1,-
 • Vier dito voor f 1,-
 • Vijf dito voor f 0,90
 • Drie dito voor f 0,70
 • Vijf dito voor f 0,85
 • Vijf dito voor f 0,85
 • Twee dito voor f 0,85
 • Twee dito voor f 0,75
 • Een partijtje knoopen voor f 0,65
 • Een dito voor f 1,30
 • Zes doosjes met knoopen, voor f 1,25
 • Drie dito voor f 1,-
 • Vijf dito voor f 0,80
 • Een partijtje militaire knoopen voor f2,-
 • Een dito uniform knoopen voor f 2,60
 • Een dito liverei knoopen, voor f 1,10
 • Een dito parelmoer knoopen voor f 2,10
 • Een dito dito, voor f 1,25
 • Een dito glazen dito voor f 3,-
 • Een dito uniform dito, voor f 1,30
 • Een koop knoopen, voor f 1,20
 • Een dito voor f 2,10
 • Een dito voor f 1,50
 • Een dito voor f 1,-
 • Een dito voor f 2,70
 • Een koop kammen, voor f 5,-
 • Een koop spelden, voor f 0,40
 • Een koop manchetknoopen, voor f 0,75
 • Drie doosjes gespen, voor f 1,80
 • Vijf dito dito voor f 1,70
 • Vier dito dito voor f 3,-
 • Vier dito dito voor f 2,50
 • Vier dito dito voor f 2,50
  + [f 2683,-]
 • Een doosje zwart krijt voor f 0,60
 • Een dito glazen kruizen, f 0,50
 • Een dito medailles voor f 0,70
 • Vier dito machinegaren voor f 2,80
 • Vier dito dito voor f 2,10
 • Zeven dito dito voor f 3,-
 • Een schelkord voor f 0,55
 • Een partijtie galon voor f 15,-
 • Een dito gom elastiek voor f 0,45
 • Een doos met sporen, f 1,60
 • Een dito met kwasten voor f 15,-
 • Een dito met oranjelint voor f 2,-
 • Een dito zijde voor f 0,20
 • Een dito bant, voor f 15,-
 • Een dito koralen voor f 1,90
 • Een dito dito, voor f 3,25
 • Een dito dito voor f 2,90
 • Een dito lint voor f 2,40
 • Een dito manchetten voor f 2,75
 • Drie charots voor f 1,60
 • Een koop spanletter voor f 6,-
 • Een dito knoopen voor f 0,90
 • Een dito knoopen, voor f 1,20
 • Een dito knoopen, voor f 0,80
 • Vier staalkaarten, voor f 0,60
 • Een koop parelmoer knoopen voor f 2,-
 • Vijf paar handschoenen voor f 3,25
 • Vijf(?) paar dito voor f 2,10
 • Zes paar dito, voor f 2,-
 • Zes paar dito, voor f 2,-
 • Een partij dito voor f 1,70
 • Zes paar dito, voor f 1,40
 • Een revolver voor f 1,35
 • Een flobart pistool voor f 1,-
 • Een pistool voor f 3,-
 • Een dito voor f 2,-
 • Een degen voor f 11,25
 • Een dito voor f 1,10
 • Een sabel voor f 1,60
 • Een partij sokken voor f 3,-
 • Een partij dito voor f 1,05
 • Een partij kousen voor f 1,60
 • Een partij dito voor f 3,75
 • Zes paar sokken voor f 1,70
 • Zes paar zijden dameskousen, voor f ,70
 • Zes paar sokken voor f 2,80
 • Zes paar sokken voor f 2,40
 • Twaalf paar kousen voor f 3,50
 • Elf paar kousen voor f 2,10
 • Een koop mouwen voor f 1,50
 • Zes paar sokken voor f 4,-
 • Zes paar sneeuwkousen voor f 3,25
 • Zes paar watten sokken voor f 1,10
 • Zes geweven onderbroeken voor f 3,50
 • Vier dito voor f 2,75
 • Drie rijbroeken voor f 2,-
 • Vijf borstrokken voor f 4,75
 • Zes tricots voor f 4,-
  + [f 3138,30]
 • Zes borstrokken voor f 6,25
 • Drie rijbroeken voor f 2,25
 • Vijf broeken voor f 8,25
 • Boorden, voor f 1,-
 • Boorden, voor f 1,-
 • Zes nieuwe overhemden voor f 6,25
 • Zes dito voor f 6,25
 • Zes dito voor f 6,75
 • Zes dito voor f 6,25
 • Vier dito en losse borst voor f 3,75
 • Zes dito voor f 7,-
 • Vijf dito voor f 7,25
 • Zes dito voor f 7,25
 • Zes dito voor f 7,-
 • Zes dito voor f 8,-
 • Twee dito voor f 3,-
 • Een dito voor f 1,80
 • Een dito voor f 4,25
 • Een doos witte dassen voor f 1,95
 • Een doos idem voor f 1,70
 • Een partij badmutsen voor f 2,20
 • Een partij kant, voor f 3,25
 • twee zijden foulards voor f 3,25
 • drie zijden foulards, voor f 4,-
 • twee zijden dito voor f 3,-
 • twee lappen zijde voor f 2,30
 • Kaartjes garen voor f 0,85
 • Drie velletjes otter, voor f 8,75
 • Een bonten kraag, voor f 9,25
 • Een bonten kraagje voor f 1,50
 • Een dito muts, voor f 2,50
 • Bunsingvellen voor f 2,70
 • Tijgervellen voor f 4,-
 • Riemen voor f 2,40
 • Paruiken voor f ,7-
 • Koord voor f 1,55
 • Vier stukken kord voor f 1,-
 • Een koop koord voor f 0,50
 • Een dito voor f 1,35
 • Een dito band, voor f 1,40
 • Een dito tres, voor f 3,50
 • Vijf stukken tres, voor f 5,-
 • Een koop zijden lint voor f 3,-
 • Een koop tres, voor f 7,75
 • Drie stukken koord, voor f 0,80
 • Drie idem idem, voor f 0,90
 • Een partij band voor f 2,-
 • twee stukken band voor f 3,-
 • Een partij band, voor f 3,50
 • Een dito dito voor f 0,90
 • Een dito dito voor f 1,40
 • Een partij zijden trijs voor f 16,-
 • Neteldoeken gordijnen voor f 3,-
 • Zes baddoeken voor f 2,10
 • Twee gutta percha zakken voor f 2,75
 • twee dito dito voor f 2,20
 • Drie lappen gutta percha voor f 5,75
  + [f 3351,50]
 • flanellen hemd en kleedje voor f 1,80
 • Lap Engelsch leer voor f 1,60
 • Lap wol voor f 1,90
 • twee lappen flanels, voor f 1,30
 • Een lap satin delaine, voor f 6,25
 • twee lappen geruit voering, voor f 3,-
 • Een lap flanel, voor f 1,-
 • Een lap mouwvoering, voor f 1,10
 • Een lap stof, voor f 1,20
 • Een lap japonstof, voor f 1,50
 • Een lap geruit flanel, voor f 2,-
 • Een lap flanel, voor f 2,-
 • Een lap rijbroekstof, voor f 5,25
 • Een lap flanel, voor f 1,70
 • Een lap moirée, voor f 2,40
 • Een lap trijp, voor f 2,-
 • Een lap groen merinos, voor f 5,25
 • Een lap blauw merinos voor f 1,60
 • Een lap flanel voor f 2,10
 • twee lappen japonstof voor f 2,40
 • Een lap idem voor f 1,65
 • Een lap stof voor f 4,25
 • Een lap flanel voor f 1,50
 • Een lap stof, voor f 1,25
 • Een lap dito, voor f 1,35
 • Een lap dito voor f 7,-
 • Een lap wollens tof voor f 1,45
 • Een lap stof voor f 1,55
 • Een lap bareche voor f 1,20
 • twee lappen idem voor f 0,65
 • Een lap trijp voor f 0,95
 • Een lap idem voor f 2,-
 • Een lap stof voor f 1,30
 • Een lap wit thibét voor f 2,10
 • Een lap grijs stof voor f 1,25
 • Een lap blauw stof voor f 6,25
 • Een lap stof voor f 3,25
 • Een lap mantelstof voor f 2,-
 • Een lap voering voor f 2,-
 • Een stukje keper voor f 5,75
 • Een idem voor f 5,25
 • Een lapje idem voor f 1,70
 • Een lap geel katoen voor f 1,20
 • Een lap goed voor f 2,70
 • Een lap wit dril voor f 3,50
 • Een lap wit stof voor f 1,30
 • twee lappen idem voor f 3,50
 • Een lap pique voor f 2,70
 • twee lappen nanking voor f 2,60
 • twee idem idem voor f 1,90
 • Een lap voering voor f 2,30
 • een koop lappen voor f 0,95
 • een idem idem voor f 0,25
 • een idem idem voor f 0,80
 • een idem idem voor f 0,70
  + [f 3511,20]
 • Een koop lappen voor f 1,60
 • een idem idem voor f 1,50
 • een idem idem voor f 1,90
 • een idem idem voor f 1,10
 • een idem idem voor f 2,40
 • een idem idem voor f 2,90
Beloopende te zamen f 3522,60

Tot de veiling en verkoop van het vorenstaande is gevaceerd van des namiddags ten twee ure tot des avonds ten vijf ure, ter plaatse voormeld, en is het vervolgen van deze veiling en verkoop bepaald op morgen den 27-11-1884 des voormiddags ten negen ure, in hetzelfde lokaal, hetwelk aan de vergaderde personen is bekend gemaakt hebbende de getuigen en ik Notaris alhier onmiddellijk na voorlezing geteekend.
J. de Boer, F. Böger, N.P. Jongkindt

En op heden den 27-11-1884, des voormiddags ten negen ure, ingevolge de bepaling bij het einde der voorgaande zitting gemaakt, zal door mij Notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, gevestigd te Dordrecht ten verzoeke en geassisteerd alsboven, ter plaatse voormeld en na gedane voorlezing aan de gegadigden van de vorenstaande voorwaarden van verkooping worden overgegaan tot het vervolgen dezer veiling en verkoop.
Totaal gedrag der vorige vacatien is f 3522,60
 • Een koop lappen, voor f 1,80
 • een lap flanel voor f 3,-
 • een idem idem voor f 3,-
 • een idem idem voor f 4,25
 • een lap broekstof voor f 7,25
 • een lap flanel voor f 5,20
 • een lap idem, voor f 4,28
 • een lap idem, voor f 2,90
 • een lap idem, voor f 3,25
 • een lap idem, voor f 1,75
 • een koop lappen, voor f 3,-
 • twee vrouwe broeken, voor f 2,20
 • een lap flanel, voor f 8,80
 • een lap broekstof, voor f 7,50
 • een lap regenmantelstof, voor f 7,757
 • een lap flanel, voor f 4,95
 • een lap blauw stof, voor f 3,-
 • een lap zwart stof, voor f 4,25
 • een lap trijp, voor f 3,50
 • een lap flanel, voor f 13,92
 • een lap flanel, voor f 11,20
 • een lap flanel, voor f 15,60
  + [f 3668,40]
 • Een lap broekstof voor f 3,-
 • een lap wit cachemir voor f 10,-
 • een lap rood baai voor f 8,80
 • een lap idem voor f 6,40
 • een lap Zanella voor f 5,75
 • een lap rood thibet, voor f 2,50
 • een lap buskin voor f11,-
 • een lap idem voor f 16,-
 • een lap idem voor f 10,50
 • een lap idem voor f 5,25
 • een lap idem voor f 11,55
 • een lap Astracan voor f 3,50
 • een lap mantelstof voor f 6,25
 • een koop lappen voor f 2,40
 • een idem idem voor f 4,-
 • een idem idem voor f 2,40
 • een idem idem voor f 5,25
 • een lap mantelstof voor f 4,80
 • een idem idem voor f 8,75
 • een lap laken voor f 7,50
 • een lap laken voor f 2,40
 • een lap laken voor f 12,50
 • een lap laken voor f 60,-
 • een lap eskimo voor f 11,25
 • een lap eskimo voor f 11,55
 • een lap flanel voor f 13,50
 • een lap ulsterstof voor f 5,-
 • een lap stof voor f 8,50
 • een lap winterstof voor f 11,25
 • een lap idem voor f 13,13
 • een lap idem voor f 14,25
 • een lap zwartlaken voor f 7,-
 • een lap idem idem voor f 11,38
 • een lap idem idem voor f 12,19
 • een lap idem idem voor f 10,-
 • een lap stof voor f 8,-
 • een idem idem voor f 12,-
 • een lap bruin trijp voor f 20,40
 • een lap idem (grijs) voor f 3,50
 • een lap Zanella voor f 12,10
 • een lap idem voor f 11,05
 • een lap idem voor f 9,-
 • een lap idem voor f 11,70
 • een lap idem voor f 4,60
 • een lap idem voor f 8,50
 • een stuk voering, voor f 14,28
 • een stuk voering voor f 11,22
 • een stuk voering voor f 5,94
 • een lap zijde voor f 17,67
 • een lap zijde voor f 33,60
 • een lap zijde voor f 35,00
 • een lap zijde voor f 25,20
 • een lap zijde voor f 25,20
 • een lap zijde voor f 15,75
 • een lap zijde voor f 82,50
 • een lap vesten zijde voor f 32,40
  + [f 4407,60]
 • Een lap zijde voor f 14,-
 • Een lap zijde voor f 23,40
 • Een lap zijde voor f 4,50
 • Een lap zijde voor f 5,-
 • Een lap zijde voor f 4,-
 • Een lap zijde voor f 4,-
 • Een lap zijde voor f 7,75
 • Eenige lappen zijde voor f 5,75
 • een lap Satin voor f 6,-
 • een lap idem voor f 6,25
 • een lap moirée voor f 7,-
 • een lap zijdenvoering voor f 34,20
 • twee lappen satin voor f 5,25
 • twee dito dito voor f 2,90
 • een lapje satin voering voor f 18,49
 • een lap idem voor f 17,55
 • een lap idem voor f 7,36
 • een lap blauw zijde, voor f 22,05
 • een lap grijze zijde voor f 14,26
 • een lap groene zijde voor f 30,60
 • een lap grijze zijde voor f 8,-
 • een lap idem idem voor f 7,50
 • een lap roode zijde voor f 4,03
 • een lap grijze zijde voor f 8,68
 • een lap idem idem, voor f 4,16
 • een lap bruine zijde voor f 7,20
 • een lap geribte zijde voor f 3,25
 • een lap geruite voering voor f 2,70
 • een lap geruite stof voor f 15,25
 • een lap roode zijde voor f 14,04
 • een lap bruine zijde voor f 4,73
 • een lap grijs moiré, voor f 5,40
 • een lap roode idem voor f 11,0-
 • een lap gestreept linnen voor f 1,75
 • een lap zijde voor f 28,98
 • een lap zijde voor f 7,59
 • een lap zijde voor f 7,98
 • een lap popeline voor f 5,44
 • een lap zijde voor f 11,89
 • een lap zijde, voor f 4,95
 • een lap moirée voor f 12,54
 • een lap zijde voor f 3,25
Samen f 4839,18

Tot de veiling en verkoop van het vorenstaande is gevaceerd van des voormiddags ten negen ure tot des middags ten twaalf ure, ter plaatse voormeld, en is het vervolgen van deze veiling en verkoop bepaald op heden namiddag ten twee ure, in hetzelfde lokaal, hetwelk aan de vergaderde personen is bekend gemaakt hebbende de getuigen en ik Notaris alhier onmiddellijk na voorlezing geteekend.
J. de Boer, F. Böger, N.P. Jongkindt

En op heden den 27-11-1884, des narmiddags ten twee ure, ingevolge de bepaling bij het einde der voorgaande zitting gemaakt, zal door mij Notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, gevestigd te Dordrecht ten verzoeke en geassisteerd alsboven, ter plaatse voormeld en na gedane voorlezing aan de gegadigden van de vorenstaande verkoopsvoorwaarden worden overgegaan tot het vervolgen dezer veiling en verkoop.
het totaal gedrag der vorige vacatien is f 4839,18
 • Een lap blauwe zijde, voor f 12,54
 • Een lap idem idem, voor f 4,84
 • Een lap bruine zijde, voor f 7,30
 • een lap grijs moirée voor f 4,62
 • een lap idem idem, voor f 11,96
 • een lap grijs idem, voor f 4,84
 • een lap bruin stof voor f 2,50
 • een lap idem idem voor f 9,60
 • een lap grijs Satin voor f 5,25
 • een lap paarsche zijde voor f 4,94
 • twee lappen popeline voor f 7,02
 • een lap grijze zijde voor f 9,87
 • een lap idem idem voor f 9,69
 • een lap idem idem voor f 4,25
 • een lap moiré voor f 5,82
 • een lap idem voor f 3,25
 • een lap zijde voor f 8,58
 • een lap zijde voor f 5,50>
 • een lap zijde voor f 26,40
 • een lap zijde voor f 1,80
 • een lap zijde voor f 11,28
 • een lap zijde voor f 6,58
 • een lap stof voor f 9,43
 • een lap zijde voor f 7,84
 • een lap voering voor f 5,44
 • een lap stof voor f 5,-
 • een lap zijde moiré voor f 8,50
 • een lap zijde voor drie gulden 22 cent, f 3,22
 • een lap dril voor f 3,50
 • een koop lappen voor f 3,75
 • een lap zijdevoering, voor f 10,32
 • eenige lappen zijde voor f 4,75
 • een lap zijde voor f 4,25
 • een lap idem voor f 3,75
 • een lap zijde voor f 2,90
 • een lap zijde voor f 4,-
 • een lap zijde voor f 6,-
 • een lap zijde voor f 7,-
 • een lap zijde voor f 6,25
 • een lap zijde voor f 4,-
 • een lap zijde voor f 4,-
 • een lap zijde voor f 2,-
 • een lap zijde voor f 2,60
 • een lap zijde voor f 1,40
 • eenige lappen zijde voor f 5,75
 • een lap zijde voor f 3,25
 • eenige lappen zijde, voor f 5,50
 • een lap zijde voor f 3,-
 • eenige lappen zijde, voor f 2,20
  + [f 5137,11]
 • Een lap zijde voor f 8,25
 • een lap zijde voor f 5,75
 • een lap idem voor f 2,80
 • twee lappen satin voor f 3,75
 • eenige lappen satin voor f 2,20
 • een lap zijde voor f 3,50
 • een lap zijde voor f 5,25
 • een lap fluweel voor f 6,50
 • een lap idem voor f 9,-
 • een lap idem voor f 10,50
 • een lap idem voor f 7,50
 • een lap idem, voor f 11,-
 • een lap idem, voor f 6,75
 • een lap idem, voor f 8,-
 • een lap idem, voor f 3,50
 • een lap idem, voor f 6,-
 • een lap pluche voor f 3,30
 • een lap idem voor f 6,60
 • een lap idem voor f 1,80
 • een lap idem voor f 16,50
 • een lap idem voor f 5,75
 • een lap idem voor f 4,50
 • een lap idem voor f 2,60
 • twee lappen idem voor f 2,60
 • drie lappen idem voor f 6,50
 • twee lappen katoen, voor f 1,80
 • een lap Japonstof voor f 4,-
 • eenige lappen zijde voor f 1,50
 • twee lappen fluweel voor f 2,10
 • drie lappen zijde voor f 4,25
 • drie lappen zijde voor f 1,60
 • drie lappen zijde voor f 2,10
 • twee lappen vesten stof voor f 1,60
 • drie lappen idem voor f 1,60
 • twee lappen idem voor f 2,-
 • drie lappen idem voor f 1,70
 • drie lappen idem voor f 2,-
 • twee lappen idem voor f 1,10
 • drie lappen idem voor f 1,20
 • drie lappen voor f 1,35
 • een lap idem, voor f 1,-
 • een lap idem, voor f 1,70
 • drie lappen idem voor f 1,50
 • drie lappen idem voor f 1,50
 • drie lappen idem voor f 1,15
 • een lap idem voor f 4,25
 • een lap idem, voor f 1,75
 • een lap idem, voor f 1,80
 • een lap idem voor f 1,60
 • een lap piqué, voor f 1,45
 • twee lappen stof voor f 0,90
 • een lap piqué, voor f 1.90
 • twee lappen katoen voor f 2,60
 • vier lappen vesten stof voor f 1,90
 • twee lapppn idem voor f 1,15
 • twee lappen idem voor f 1,85
 • twee lappen idem voor f 1,35
  + [f 5146,76]
 • Een lap zijde voor f 2,20
 • een lap fluweel voor f 1,85
 • een lap zijde voor f 2,90
 • een lap zijde voor f 4,25
 • een lap voering voor f 7,48
 • een lap overtrek voor f 4,323
 • een lap gordijn stof voor f 3,66
 • een lap idem voor f 2,52
 • een lap gutta percha doek voor f 8,-
 • een lap idem voor f 18,90
 • een lap idem voor f 17,50
 • een lap voering voor f 13,-
 • een lap linnen voor f 1,05
 • een lap voering voor f 4,-
 • een lap voering voor f 15,20
 • een lap keper, voor f 6,84
 • een lap keper, voor f 5,40
 • een lap keper, voor f 3,15
 • een lap piqué voor f 3,52
 • een lap idem voor f 1,76
 • een lap idem voor f 7,65
 • een lap dil voor f 9,99
 • een lap katoen voor f 4,63
 • een lap damast, voor f 10,26
 • een lap idem, voor f 4,25
 • een lap katoen voor f 5,67
 • een lap dril voor f 3,25
 • een lap dril voor f 1,-
 • een lap piqué voor f 4,86
 • een lap idem, voor f 8,64
 • een lap voering, voor f 1,95
 • een lap ribs, voor f 7,03
 • een lap ribs, voor f 1,75
 • een lap ribs, voor f 3,96
 • een lap picqué, voor f 8,82
 • een lap idem, voor f 5,40
 • een lap idem, voor f 7,56
 • een lap idem, voor f 9,90
 • Lappen voor f 1,10
 • Doos doeken voor f 14,-
 • twee roode vesten voor f 0,85
 • vier linnen dito voor f 1,15
 • vijf linnen dito voor f 1,15
 • drie linnen dito voor f 1,20
 • vier linnen broeken voor f 1,80
 • Hemdrokken voor f 2,-
 • Een lakenrok voor f 6,25
 • een mantel voor f 2,70
 • een jas voor f 4,-
 • een jas, voor f 4,-
 • een koetsierokraag, voor f 0,85
 • een dito jas, voor f 3,25
 • een demisaison, voor f 1,60
 • een lakenrok, voor f 7,50
 • een pels, voor f 19,-
 • een dito, voor f 32,-
  + [f 5686,93]
 • Een rok en lijf, voor f 2,-
 • Een schoutenmantel voor f 1,-
 • een arrekleed voor f 2,60
 • een wollen kleed, voor f 4,50
 • een dito dito voor f 4,25
 • een reisdeken voor f 6,50
 • een dito voor f 3,25
 • een zijden deken, voor f 12,25
 • een dito dito voor f 13,-
 • een dito dito voor f 35,-
 • een vacht voor f 4,50
 • een dito voor f 4,-
 • een dito voor f 2,30
 • twee vellen voor f 2,60
 • een vlag voor f 3,75
 • twee vlaggen voor f 2,25
 • een dito voor f 3,50
 • een dito voor f 14,50
 • een dito voor f 4,-
 • een orange dito voor f 1,40
 • een dito voor f 1,75
 • een lap stof voor f 4,25
 • een lap stof voor f 5,-
 • een lap bruin stof voor f 3,50
 • een lap bruin stof voor f 3,50
 • een koop lappen voor f 1,55
 • een koop paardedekken voor f 1,20
 • een rol zakkenlinnen voor f 8,-
 • een idem idem voor f 3,50
 • een kolenemmer voor f 1,70
 • een koop doozen voor f 1,70
 • En een koop romme voor f 1,60
Beloopende de opbrengst deze verkooping te zamen f 5851,33

Aldus dit proces verbaal opgemaakt en gesloten ter platse voormeld des avonds ten vijf ure, hebbende de getuigen en ik Notaris onmiddellijk na voorlezing deze akte getekend.
J. de Boer, F. Böger, N.P. Jongkindt.

Geregistreerd te Dordrecht den 5de December 1885 deel 131 folio 20 verso vak 1 12 bladen 5 renvooijen. Ontvangen voor recht f 186,50 (get) De Ontvanger

Laatst gewijzigd: oktober 2019.