Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2127 (notaris Nicolaas Pieter Jongkindt; akte 267, 279, 286, 293)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)akte 12/19-11-1884 (akte 279 en 289) Vleesman-v.d. Kloet

AKTE 279 (procesverbaal van veiling; 12-11-1884) en 289 (afslag; 19-11-1884)

Den twaalfde November 1884 des avonds ten half 8 ure, Compareerden voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, Notaris, gevestigd te Dordrecht in tegenwoordigheid van Bastiaan de Boo, zonder beroep en Willem Groenenberg, winkelier, beiden wonende te Dordrecht als getuigen in het Nederlandsch koffiehuis Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht.

1. De Heer Roeland Larij, kunstschilder, wonende te Dordrecht vooreerrst uit eigen hoofde en
Ten anderen. Als ten deze bizonderen gemachtigde:

a. Van den Heer Gerrit Vleesman, particulier, wonende te 's Gravenhage Baliestraat No. 60, krachtens onderhanesche volmacht door hem op den 29sten September 1884 te Dordrecht geteeknd, van welke volmacht het relaas der registratie luidt: Geregistreerd te Dordrecht den 22sten October 1884 deel 98 folio 130, recto vak 1 Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht eene gulden 20 cents De ontvanger (geteekend) v. Kuffeler, terwijl die volmacht na behoorlijk te zijn voor echt erkend is gehecht aan de minute eener akte van boedelbeschrijving op den 22sten October 1884, door mij Notaris opgemaakt en onder mijne minunten berustende.

b. Van den heer Willem Ferdinand Nieuwkerk stenograaf wonende te Delft, in dient hoedanigheid van bizonderen gemachtigde van den Heer Johannes George Nieuwkerk, tokohouder en gezagvoerder ter Kusvaart, wonende te Palembang blikende van deze gesubstitueerd volmacht uit eene onderhandsche akte op den 4-11-1884 te Delft door genoemde Heer Willem Ferdinand Nieuwkerk .. etc;

c. Van mevrouw Isabella Nieuwkerk, echtgenoote van den Heer Antonie Dirk Koppen, directeur van de gasfabriek te Leerdam, wonende aldaar, krachtens de hiervoor onder letter a genoemde onderhandsche volmacht .... etc;

d. Van den Heer Pieter van Soelen, meubelmaker, wonende te Amsterdam, in zijne betrekking van voogd voor de twee eenige en nog minderjarige kinderen, geboren uit het huwelijk van beide wijlen de echtelieden den heer Jilles van Soelen, gewoond hebbende te Amsterdam en aldaar overleden den 24-12-1873 en mejufvrouw Johanna Bastiana Nieuwkerk, overleden aldaar den 16-6-1884, met namen Elisabeth en Johanna Cornelia van Soelen, daartoe benoemd en beedigd door den Heer Kantonrechter van het kantor Amsterdam No. 4 blijkens proces-verbaal van den ... etc;

e. Van den Heer Johan Peter Wijnman, kleermaker wonende te Amsterdam, als vader en voogd van rechtswege over zijne vier eenige en nog minderjarige kinderen geboren uit zijn huwelijk met wijlen zijnen echtgenoote Mejuffrouw Johanna Bastiana Nieuwkerk, die met hem lastgever in tweeden echt was gehuwd, met namen Jacobus, George Johannes, Johan Peter en Cornelis Wijnman, krachtens de hiervoor onder letter agenoemde onderhandsche volmacht, op den 2-10-1884 te Amsterdam door den lastgever geteekend;

f. van den Heer Cornelis van der Plank, beambte bij de Nederlandsche Rijnspoorweg Maatschappij wonende te 's Gravenhage in diens hoedanigheid van bizonderen gemachtigde van den heer Emiel Adalbert Werth (ook genaamd Emil Adelbert Ferdinand Felix Wilhelm Werth), vroeger gezagvoerder, wonende te Rotterdam, thans koffiehuishouder, wonende te Buitenzorg in Nederlandsch Oost Indie als onder de tegenwoordige wetgeving in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Mejufvrouw Heiltje Vleesman, blijkende van deze gesubstitueerde volmacht uit eene onderhandsche akte op den 7-10-1884 te 's Gravenhage door genoemde Heer Cornelis van der Plank geteekend van welke volmacht relaas der registratie luidt ... etc;
gehecht aan de minute eener akte van boedelbeschrijving den tweeden Mei 1884 opgemaakt door den te Ginneken gevestigden Notaris Wilhelmus Jacobus Ulrich van Roosendaal, terwijl aan deze volmacht een authentiek afschrift is gehecht aan de minute van de hiervoorgenoemde en door mij Notaris opgemaakte akte van boedelbeschrijving van den 22-10-1884.

g. Van den heer Cornelis Vleesman, lichterschipper, wonende te Rotterdam, krachtens onderhandesche akte van volmacht voor hem op den vierden November 1884 te Rotterdam geteekend.

h. Van Mejufvrouw Johanna Oorschot, weduwe van den Heer Lourens Johanes Georg Vleesman, particuliere, wonende te Rotterdam aan de Hooimarkt No. 3, als moeder en voogdesse van rechtswege over hare drie eenige en nog minderjarigen kinderen geboren uit haar huwelijk met haren genoemde op den 27sten Mei 1881 te Kralingen overleden echtgenoot met namen Lourens Johannes George, Cornelis Nicolasina en Willemina Vleesman, krachtens de hiervoor .... etc.

i. Van den Heer Christiaan Larij, meester schilder, wonende te Dordrecht, krachtens de hiervoor onder letter g genoemde onderhandsche volmacht door hem op den zesden November 1884 te Dordrecht geteekend.

j. van den Heer Johannes Larij, meester kleedermaker, wonende te Dordrecht krachtens de hiervoor onder letter g genoemd onderhandsche volmacht door hem op den zesden November 1884 te Dordrecht geteekend.

k. van Mejufvrouw Johanna Heiltje Larij, particuliere, wonende te Dordrecht, krachtens de hiervoor onder letter g genoemde onderhandsche volmacht door hem op den zesden November 1884 te Dordrecht geteekend.

2. De Heer Jan de Boer, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als ten deze bizonderen gemachtigde:
a. van den Heer Johan Peter Wijnman voornoemd, in diens betrekking van toeziende voogd over de genoemde minderjarigen Elisabeth en Johanna Cornelia van Soelen, daartoe benoemd en beedigd door den Heer Kantonrechter van het kanton Amstedam no. 4 blijkens proces verbaal van den 21sten Juli 1884 blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandesche akte op den 20sten october 1884 te Amsterdam geteekend van welke .....etc
b. van den heer Cornelis Wijnman, kleermaker, wonende te Amsterdam in zijn betrekking van toezienden voogd over de genoemde minderjarige Jacobus, George Johannes, Johan Peter en Cornelis Wijnman, alszoodanig benoemd en beedigd door den Heer Kantonrechter van het kanton Amsterdam No. 4, blijkens .....etc
c. vand en heer Pieter marinus de Pater, huisschilder, wonende te Rotterdam aan de Hooimarkt No. 4m, in zijne betrekking van toezienden voogd over genoemde minderjarigen Lourens Johannes George, Cornelia Nicolasina en Willemina Vleesman, daartoe benoemd en beedigd doord en Heer Kantonrechter van het kanton .....etc

Zijnde de hiervoor omschreven volmachten afgegeven door voornoemden Heer Willem Ferdinand NIEUWKERK op den eersten Comparant en hiervoor vermeld onder letter b.
door Cornelis VLEESMAN, Johanna OORSCHOT weduwe van Lourens Johannes George Vleesman, Christiaan Johannes en Johanna Heiltje LARIJ allen voornoemd mede op den eersten comparant en hiervoor vermeld onder de letters g, h, i, j en k.
En door den Heer Pieter Marinus de PATER voornoemd op den tweeden comparant en hiervoor vermeld onder letter c.
Na door de respective lasthebbers in tegenwoordigheid van mij Notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen en ons allen geteekend te zijn, aan de minute dezer gehecht om daarmede tegelijk ter registratie te worden aangeboden.

Beide comparanten zjn aan mij Noteris bekend.
Te kennen gevende de Comparanten in prive en kwaliteit voorschreven:
Dat Mejufvrouw Bastiana Vleesman weduwe van den heer Hendrik van der Kloet, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar op den negende September 1884 ab intestato is overleden en to haar eenige en algehele erfgenamen bij versterf heeft nagelaten:

A. Haren broeder den Heer Gerrit VLEESMAN, voornoemd voor een vierde gedeelte [1/4] harer nalatenschap.

B. De wettige kinderen en verdere wettige afkomelingen bij plaatsvervulling van wijlen hare zuster Cornelia VLEESMAN overleden te Amsterdam den 19-1-1853, gehuwd geweest met den Heer Jan Willem Nieuwkerk, overleden te 's Gravenhage den 23-6-1863, uit welke huwelijk geboren zijn:
1. de hiervoorgenoemde Johanens George en Isabelle Nieuwkerk
2. Nu wijlen Johanna Bastiana Nieuwkerk, welke is gehuwd geweest eerst met Pieter van Soelen uit welke huwelijk geboren zijnde voormelde Elisabeth en Johanna Cornelia van Soelen, en daarna met den Heer Johan Peter Wijnman voornoemd, uit welke huwelijk geboren zijn de bovengenoemde Jacobus, George Johannes, Johan Peter en Cornelis Wijnman, en welke vier laatsten met de twee kinderen uit het eerste huwelijk ten deze te zaken opkomen, bij plaatsvervuling voor hunne moeder.
te zamen voor een vierde gedeelte [1/4] harer nalatenschap ofwel Johannes George en Isabella Nieuwkerk ieder voor een twaalfde [1/12] en Elisabeth en Johanna Cornelis van Soelen, benevens Jacobus George Johanes, Johan Peter en Cornelis Wijnman ieder voor een twee en zevenste gedeelte [1/72].

C. De wettige kinderen en verdere wettige afkomelingen bij plaatsvervulling van wijlen haren broeder Lourens VLEESMAN, overleden te Dordrecht den 27-1-1841 gehuwd geweest met Mejufvrouw Cornelia Stam overleden te Gorinchem, den 15-11-1882, uit welke huwelijk geboren zijn:
1. De hiervoorgenoemde Heiltje en Cornelis Vleesman en
2. Nu wijlen Lourens Johannes George Vleesman gehuwd geweest met Johanna Oorschot voornoemd, uit welke huwelijk geboren zijn de hiervoorgemelde Lourens Johannes George, Cornelia Nicolasina en Willemina Vleesman.
te zamen voor een vierde gedeelte [1/4] harer nalatenschap of wel Heiltje en Cornelis Vleesman ieder voor een twaalfde en Lourens Joahnnes George, Cornelia Nicolasina en Willemina Vleesman ieder voor een zes end ertigste gedeelten [1/36].

D. De wettige kinderen bij plaatsvervulling van wijlen hare zuster Johanna VLEESMAN, overleden te Dordrecht den 12-7-1866 gehuwd geweest met den Heer Johannes Larij, overleden te Dordrecht den 19-7-1966 uit welk huwelijk geboren zijn de bovenvermelde Christiaan, Johannes, Johanna Heiltje en Roeland Larij, te zamen voor een vierde of ieder voor een zestiende gedeelten [1/16] harer nalatenschap.

Dat de hiervoorgenoemde versterfserfgenamen van de overledene genoemd Mejufvrouw Bastiana VLEESMAN, weduwe vavn den Heer Hendrik van der KLOET, mitsdien de eenige gerechtigden zijn tot hare nalatenschap.
Dat de genoemde Heeren Pieter van Soelen en Johan Peter Wijnman, en gemelde Mejufvrouw Johanna Oorschot, weduwe van den Heer Lourens Johannes George Vleesman, in hunne voorschreven kwaliteit de nalatenschap der overledene, niet anders hebben aanvaard, dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, blijkens verklaring daarvan namens hen uitgebracht ter griffie van de Arrondissements rechtbank te Dordrecht op den 25sten October 1884.

Nu verklaarden de Comparanten in prive en kwaliteit voorschreven voornemens te zijn om op heden door mij notaris geassisteerd in het voorschreven koffiehuis krachtens bevel van de Arrondissements rechtbank te Dordrecht blijkens hare beschikking van den 5-11-1995 te doen overgaan tot de opebare veiling en verkoop van
Een pand, bestaande in woonhuis met tuin en erf te Dordrecht aan de Steegoversloot, plaatselijk geteekend nummer 20 en op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Dordrecht bekend in Sectie G nummer 960, ter groote van 2 aren 8 centiaren.
Het gehele pand was bij de overledene in eigen gebruik en aangeslagen in de Grondbelasting over achttien honderd vier en tachtig tot f 32,66.
STAVING VAN EIGENDOM
De Comparanten in privé en kwaliteit voorschreven verklaren dat het te veilen onroerend goed in eigendom behoort aan de nalatenschap van genoemde Mejufvrouw Bastiana Vleesman weduwe van den heer Hendrik van der Kloet, die het voorschreven pand in eigendom verkreeg, blijkens proces-verbaal van verkoop en koop opgemaakt den 15de Oktober 1879 door den destijds te Dordrecht gevestigde notaris Johannes Schuijten Huibertszoon overgeschreven ten Hypotheekkantore te Dordrecht ..... etc
Verklarende de Comparanten in prive en in kwaliteit voorschreven dat deze veiling en verkoop zal plaats hebben op de navolgende daarvoor door hen vastgestelde conditien en bepalingen
[Artikel een] .... etc.
[Artikel zeventien] .... etc.
Op de vorenstaande bedingen verzochten de Comparanten in prive en kwaliteit voorschreven aan mij notaris tot de veiling over te gaan en heb ik Notaris ter voldoening aan dit verzoek mij met hen en de getuigen des avonds ten half acht ure vervoegd in voorschreven koffiehuis en aldar aan de bijeengekomen personen gedaan geheele voorlezing van de beschrijving van het te veilen onroerend goed, alsmede der Conditien en bepalingen hiervoor gemeld, waarna het onroerende goed is opgeboden tot de som van vier duizend acht honderd vijfig gulden [f 4.850] door den Heer Roeland Larij, hiervoorgenoemd.
En is de vacatie tot het vervolgende van dezen verkoop voorlopig bepaald op Woensdag den 19 nov. aanstaande in hetzelfde koffiehuis
Alsdus dit proces verbaal opgemaakt en gesloten .... (get) Roeland Larij, J. de Boer, B. de Boo. W. Groenenberg, N.P. Jongkindt


[AKTE 289] En op heden den 19-11-1884 des avonds ten half acht uren Compareerden voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de genoemde getuigen in het voorschreven Nederlandsch Koffiehuis Zahn te Dordrecht.
De Heeren ROELAND LARIJ, kunstschilder, en Jan DE BOER, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, en aan mij notaris bekend, de eerste in prive en beide comparanten nog in zodanige betrekkingen als in het hoofd van het voorafgaande proces verbaal van veiling is gemeld.
En verklaarden de comparanten in prive en in kwaliteit voorschreven, tengevolge van hetgeen bij de vorige zitting is bepaald in na gedane advertentie in de niewuspapieren voornemens te zijn, om alsnu overtegaan tot den afsalg van het perceel in die zitting geveild en verzochten de Comparanten aan mij Notaris ten daarin te assisteren.
Aan welke verzoek voldoende heb ik Notaris mij met hen en de getuigen vervoegd in het voorschreven koffiehuis en is aldaar het hoogste bod voor het genoemde pand in de vorige zitting gedaan door voornoemden Heer ROELAND LARIJ, tot de Som van f 4.850 afgeslagen van de som van f 12.000 de genoemde inzetsom daaronder begrepen tot op de Som van f 5.190 zoo is dit perceel daarvoor gemijnd door den Heer Aart van der Straaten Corneliszoon zonder beroep, wonende te Dordrecht, alhier mede Comparerende en mij Notaris bekend, die verklaarde deze mijning te hebben gedaan voor zich zelf en die van het voorschreven perceel alzoo kooper is geworden voor de genoemde som van f 5.100 in verder op de Conditien en bepalingen in het proces verbaal van veiling gemeld.
Aldus.... R. Larij, J. de Boer, A. van der Straaten, B. de Boo, W. Groenenberg, N.P. Jongkindt

Laatst gewijzigd: oktober 2019.