Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2127 (notaris Nicolaas Pieter Jongkindt; akte 267, 279, 286, 293)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884), en testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals (1884)akte 14-11-1884 (akte 286) Larij-Korthals

AKTE 286 (uiterste wil; Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals)

Op den Veertiende November achttien honderd vier en tachtig [14-11-1884], kompareerde voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, Notaris gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de natenoemen getuigen:

Mejufvrouw Ursina Hermijna Larij, weduwe van den Heer Thomas Korthals, zonder beroep wonende op den Arend Maartenshof Nommer 35 te Dordrecht, mij Notaris bekend.
Die bekwaam en genegen om bij uitersten wil te beschikkingen wartoe zij te kennen gaf bij dezen te willen overgaan totdat einde voraf buiten genwoordigheid der getuigen aan mij Notaris haren wil zakelijk heeft opgegeven, zooals ik dien in de volgende bewoordigingen heb geschreven.

Ik herroep en vernietig alle testamenten en andere akten van uitersten wil door mij voor dato dezer gemaakt of gepasseerd, houdende die als niet verleden.
Ik verklaar bij deze te legateren aan Pieternella van Es, ongehuwde particuliere wonende te Dordrecht op den voornoemde Arend Martenshof Nummer 34, de Som van f 150 gulden in kontanten vrij van het recht op de successie en uittekeeren binnen den tijd van zes weken na mijn overlijden.

Voorts verklaar ik, onder den last voorschreven legaat tot mijne eenige en algehele erfgenamen te noemen en te stellen:

Voor Een vierde gedeelte (1/4) mijne Neef Cristiaan Larij, meester huisschilder, wonende te Dordrecht;
Voor Een vierde gedeelte (1/4) mijne Neef Johannes Larij, meester kleedermaker, wonende te Dordrecht;
Voor Een vierde gedeelte (1/4) mijne Nicht Johanna Heiltje Larij, particuliere, wonende te Dordrecht;
Voor Een vierde gedeelte (1/4) mijne Neef Roland Larij, kunstschilder wonende te Dordrecht;

Bepalende ik, dat ingeval een of meer der door mij gestelde erfgenamen voor mij mocht zijn overleden, alsdan zijne of hunne wettige afkomelingen bij plaatsvervulling tot het erfdeel vandien voor overleden erfgenaam of vooroverleden erfnamen zal of zullen worden geroepen en dat bij ontbreken van wettige afkomelingen te hebben aan zoodanige vooroverleden erfgenaam of erfgenamen gemaakte gedeelte mijner nalatenschap zal te beurt vallen aan zijne of hare mede erfgenamen en wel aan ieder hunner een gelijk aandeel van dat dan vrijvallenden gedeelte.

Eindelijk verzoek en benoemd ik tot uitvoerder mijner uiterste wilsbeschikkingen tot bezorger mijner begrafenis en tot beredderaar mijner nalatenschap den heer Herme Teerlink, kantoorbediende, wonende te Dordrecht aan hem gevende en opdragende al zoodanige macht, alst en gezag als aan hem in die betrekking kan worden verleend en speciaal asl executeur met de macht van in bezit neming mijner nalatenschap ingevolge de weet, verklarende ik aan gemelden heer Teerlink als belooning voor de waarneming der gezegde betrekking en in de plaats van het wettelijk loon bij deze te legateren, de som van f 300 gulden in kontant geld, vrij van het recht op de successie.

Nadat het vorenstaande opstel door mij Notaris was gereed gemaakt, heeft de testatrice, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, hare gemelden wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen aan mij opgegeven, waarna die door mij Notaris aan de testatrice is voorgelezen en door mij aan haar is afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil was, waarop zij bevestigend heeft geantwoord, welke voorlezing afvraging en bevestiging mede in tegenwoordigheid der getuigen hebben plaats gehad.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht in tegenwoordheid van Bastiaan de Boo, zonder beroep en Jan de Boer, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht als getuigen.
En is de minute onmiddelijk na voorlezing van het geheel door testatrice, de getuigen en door mij Notaris geteekend.
Wed. P. Korthals Larij, B. de Boo, J.de Boer, N.P. Jongkindt;

De testatrice is overleden te Dordrecht den 4 April 1891.

Laatst gewijzigd: oktober 2019.