Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: requestenboek gerecht 1711-1712


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 135 (requestenboek gerecht 1711-1712; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 135 was: 98.

Titel boek: Requeste Bouck der Stad Dordregt beginnen met den jare 1711 (-1712).

INHOUD (115 zaken)

10-01-1711 Geertruij van Besoijen weduwe Adriaen Hooijman
27-12-1710 Maria Cavelaer, dochter Anna Maria Bont, hofstede Hogerwerff
04-02-1711 Frans en Helena van Amstijn, rentebrief
20-01-1711 winkelier Cornelis Stratenus, houten scherm venster huis naast de smid
12-02-1711 Francina Maria de Winter wed. Johannes de Koninck, wonende te Leiden
12-02-1711 Lucas Hooglander, erfgenaam van Nicolasina van Eijssel, brieven van voorschrijvens
12-02-1711 Samuel 't Hooft, zoon van Catharina van Gent wed. Jasper 't Hooft, 2 huizen Prinsenstraat
24-02-1711 Jan Rombouts, bakker, desolate boedel
21-02-1711 Levi Salomons, bankroet, desolate boedel
31-03-1711 Cristina Buijs weduwe Robbregt de Haan, curator insolvente boedel
07-03-1711 Pieter Mes weduwnaar Elsken Herinx, verkoop huizen en tuin
19-03-1711 Anna vande Pelgrom, haar man Cornelis Rijcken naar Oost-Indie, verkoop huisje Breestraat
03-03-1711 Anna van der Light huisvrouw Adriaan van Beest
26-11-1711 Adriaan van Buuren (69 jaar), voogd kleinzoon Captn. Jeremias van der Monden
27-03-1711 garenbleker Pieter Vermeulen, verkoop blekerij
25-04-1711 Groot Viskopersgilde, gerookte zalm en elf, roken van hengst
25-04-1711 Barent van Lindregt, paarden van Gerrit Hopman en Gillis Huijbers
25-04-1711 Leendert van der Roer, winkelier, desolate boedel
16-05-1711 Rochus Coxius, penningmeester van de Overwaard, borgtogt
19-05-1711 Gijsbert Beudt, ontslag als notaris
19-05-1711 Jacobus Beudt, aanstelling als notaris
09-05-1711 smidsgilde
03-06-1711 Metje Ramae weduwe Gerrit Hoeffnagel, geen erfgenamen
03-06-1711 Cristina Buijs weduwe van Robbregt de Haan
30-06-1711 metselaarsgilde, steenhouwersgilde, smidsgilde, koperslagersgilde, loodgietersgilde, glazemakersgilde, blikslagersgilde, confrerie St. Lucas
..-..-1711 Maeijken de Bruijn, gezworen vroedvrouw, en Fredrik vande Graaff
18-07-1711 Jan Huijberse van Kalker, desolate boedel
18-07-1711 Willem Raeloff, huis tegenover de Wijnbrug, verponding
21-07-1711 Adriaen van Driel wedn. Margrite Laufhause, dochters Geertruijd en Lijsbet
23-07-1711 Jan van Slingeland, huis achter het weeshuis en stal in de Marienbornstraat
28-07-1711 wed:e van Maarten van Leeuwen, huis tegenover de Varkenmarkt
28-07-1711 Genevaas vander Cloet, huis op de Rietdijk
29-07-1711 Emmigie van Dongen huisvrouw van Jan van Kalker, huizen
01-09-1711 Paquaij Donnaij, 22 jaar, meerderjarigheidsverklaring
29-09-1711 wijlen Dingeman de Vlugt
29-09-1711 Maria van Hemert, gesepareerd huisvrouw van Hubert van der Hoop
08-10-1711 Gerrit Arrenbergh, aan het Groothooft
17-10-1711 Jan Huijbertse van Kalker, insolvent, curateur kinderen
15-10-1711 Magdalena van Sevenom weduwe Cornelis van Haarlem, proces pro deo
15-10-1711 Steven Hopman, zoon van Barent en Engeltie Pluijmen
20-10-1711 kinderen Maaijke de Bruijn en Fredrick vande Graaff
12-11-1711 Anthonij vande Grient i.p.v. Christiaan van Aansurgh, korenmeter
24-11-1711 zoontje Cornelia de Ram getrouwd met Adriaan Bosch
26-11-1711 Aelbert Vermeulen, zoon van Maarten Vermeulen
17-12-1711 Adriaan van der Werff getrouwd met Cornelia van Eijsden, obligatie
19-12-1711 Lucretia de Man weduwe Govert de Man, goederen Catarina Albeerst
19-12-1711 twee zonen van Dirck Kemp en Teuntje van Blae, nalatenschap
19-12-1711 Jacob Spaan, schipper in het Groot Schippersgilde, ferryschip
09-02-1712 Claas Pieterse Verkaagh, contract administerend voogd
20-02-1712 Johanna vande Rad, borgtogt
01-03-1712 korenmeters, zakken graan ter markt
..-..-1712 Fredrick Kersenboom man van Eva Abeerst, erfenis Lucretia de Man
09-03-1712 kinderen van wijlen Philip Hoogstraten, uitstel aanvaarding erfenis
15-03-1712 Abraham van der Putten, 23 jaar, zoon van Maria Maas weduwe Justus van der Putten, veniam aetatis
16-03-1712 Maaijken van Iperen weduwe Andries van Weenen, executeur
17-03-1712 Hillegont vanden End weduwe Gillis Wilmart, executeur
04-02-1712 Lambert Prone en Aaltie van Beekhuijse, scheiding van tafel en bed
16-03-1712 Anna Maria Bout getrouwd met Adriaen Regenmorter, Maria Kavelaar, hofstede de Hogewerff (Oud-Beijerland)
17-03-1712 Jan Janse van Delft, Jacob Berckman getrouwd met Anna van Delft
16-03-1712 Maria Maas, zeepziederij Den Olijphant (Vuilpoort)
19-03-1712 Cornelis Martinus weduwnaar Johanna Debitz (wed. Johannes vander Burg)
01-04-1712 Christina ter Wende weduwe Martinis Gens, bierboom naar zoon Cornelis Gens
01-04-1712 Louisa Taaffelmaker weduwe Pieter Passavant, zoon Hendrik Gerrit Passavant keurmeester tras
05-04-1712 het arme weeshuis, land in de Kuijlen (onder Oosterhout)
12-04-1712 Casparus van Bemmel, gildebroeder goud- en zilversmidsgilde, uitverkoop winkel door vendumeester Jan de Haan
12-04-1712 Margreta Savrij weduwe Gelijn Cloot, verkoop twijnmolen
19-04-1712 Dirck Janse Schout, broer Pieter Janse Schout (overl. 2-4-1712), hoekerschip
21-04-1712 Martijnus van Stockum getrouwd met Catharina Wijnuks
23-04-1712 Susanna van Bollenbeeck weduwe Dionijsius van der Dack den oude, erfenis
28-04-1712 Lucretia de Man, nalatenschap
30-04-1712 Hendrik van Rijnen getrouwd met Aletta Franken dr. Jans, dochter Elisabeth van Rijnen
07-05-1712 Jan Rutten, ca 87/88 jaar, bedeeld, zijn vrouw overleden, in het nieuw armhuis
21-05-1712 Catarina Wiendeucx weduwe Martinus van Stockum, verkoop 4 huisjes
29-03-1712 dekens en achtmannen bakkersgilde, broodzetting
29-05-1712 Evert Meeuwisse, gewezen rijnschipper, verkoop beitelschip en weiaak
24-05-1712 Franchois en Nicolaas Mutsert, repareren hoofd van Willemstad
..-..-1712 Pieter Fornaij echtg. Johanna de Want, Lowijs Cleermont wedn. Catharina de Want
..-..-1712 Josina Sonnemans weduwe mr. Roeland de Carpentier, bewoner van haar huis
21-06-1712 Wed.e Nicolaas Westerhove (herberg Rode Leeuw), niet betalende gast Adolff Gerolt van Stockert
14-06-1712 Casparus van Bemmel, mr. goudsmid en zilversmid te Waalwijk, burgerschap
20-06-1712 Hendrik Schouten en Margreta Hartmans, rentebrief en obligaties
16-06-1712 Nicolaas de Voogd i.p.v. Hendrik van Swijndregt, priseerder van het beestiaal
16-06-1712 Dirk van Rees en Anthonij van der Linden en Dirk en Pieter Luijten, berijden van het Nieuwe Veer
15-06-1712 confrerie of confraterschap van de opperbrouwers en brouwersgasten, ordonnantie fonds
14-07-1712 Aaltie Dorpman weduwe Jan Ariens Schot, verkoop huis Sarisgang en Bagijnhof
16-07-1712 Maria Maas getrouwd met Justus vande Putten, tuin Geldelozepad, gemaakte zeep aan Jan van der Putten
26-07-1712 Margreta Hartman weduwe Hendrick Schouten, erfgenamen Isack en Pieter Hartman
28-07-1712 Margrita Hartman weduwe Hendrik Schouten, erfgenaam Isabella Kitsenborgh echtg. Adam Hartman Isacxse
30-07-1712 Rochus Coxius, penningmeester Overwaard, borg mr. Hubert van der Hoop
16-07-1712 bakkergilde, kramen acht dagen voor en na de jaarmarkt
17-08-1712 dekens Groot Schippersgilde, houtvlotten
02-09-1712 Francois en Niecolaas Mutsert, reparatie hoofd Willemstad, desolate boedel
18-09-1712 Anna van Bragt, erfgenaam Elisabet van Bragt huisvrouw Adriaan de Vos
10-09-1712 Catarina Faans weduwe Jan vander Schaar, verkoop huizen
17-09-1712 Marinus Muijters, beurtschipper van Bergen op Zoom op Dordrecht
24-09-1712 Jan Janse Borgemeester, zijn vrouw Maeijken Jans de Haen, in het Blauwhuis te Schiedam
24-09-1712 Reijnier Willemse van Nieuwerkerck, oud-mandenmaker, ca. 79 jaar, in het armhuis
24-09-1712 Aaltje Dorpman weduwe Jan Ariense Schot, huis De Zeeman (Vleeshouwersstraat)
27-09-1712 Lijsbet van Driel, erfenis Thomes Laufhause
29-09-1712 Alida de Jode weduwe Steven Madecker, zoon Steven Madecker (VOC) en kleinzoon Steven Madecker (14 jaar) in het armhuis
24-09-1712 Neeltie Jasperts, 31 jaar, 25 jaar in het H. Geesthuis
27-09-1712 Catharina Abeerst, erfenis Lucretia de Man
11-10-1712 Lijsbeth van Driel, erfenis Thomas Laufhause
13-10-1712 Maarten Vermeulen, erfgenaam zoon Aelbert
19-10-1712 Adriaan Vermeulen, voogd over kind van zoon Cornelis
13-10-1712 Servaas Suprianus, operateur en oculist
25-10-1712 Joris Volmaar i.p.v. Johannis Matthijsz, nachtwaker
25-10-1712 Johannes Matthijs, afstand van nachtwakersschap
08-11-1712 Susanna Frosten, gealimenteerd door Nederd. diaconie, leprooshuis
10-11-1712 Jan de Baat, makelaar, verkochte boekweit
13-11-1712 Maria van Beeckhuijzen weduwe Cornelis van Geruwen, verkoop drie huizen Grotekerksbuurt en Elfhuizen
15-11-1712 Bregje Jacobs van der Meer weduwe Jan Govertse Huijmans, legaat aan kleinkinderen
22-11-1712 Adriaan van Ardenne, erfgenaam kleindochter Maria Mars, custingbrief
26-11-1712 Frans van Hoogstraten, desolate boedel
22-11-1712 Belia van der Hoop, kinderen wijlen haar broer Bastiaan (Leendert overleden in Indie, 17/18 jaar)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)