Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: uitgaven v.d. reparatien 1660-1680-1690-1700-1710-1720-1725


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3021 (1660), 3037 (1680), 3047 (1690), 3057 (1700), 3067 (1710), 3077 (1720), 3082 (1725)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1660 rekening uitgaven v.d. reparatien

Dordrecht
Reeckeninge Cornelis van Eijssel Thesaurier vande Reparatie der Stadt Dordrecht vanden Jare xvi.v en(de) t Sestigh
1660
Omme de Stadt

Overgelevert bij de heer thesaurier Corn. van Eijssel in handen van(de) heren gecommitteerden ten beleijden deser Stede saecken neffens welcke noch gecommitteert sijn, van mijn E. heeren van(de) Gerechten, out raden, achte en(de) deckens vande gemeene neeringen deser Stede, d'heer van Wilhelm de Beveren en(de) Pompeus Berck vuijten Gerechten, Dirck Dammert en(de) Pieter de Carpentier vuijten Outraedt, Adriaen de Wit en(de) Ds. Jacob Onderwater vuijten achten, Pauwels Hallincg en(de) mr. Geerard Brantwijck vuijte gemeente opte xix Jannuarij 1662.

(Dordrecht: stadsrekening van de reparatie 1660)

(den tijt volcht wel de voorgaende reeckeninge) Reckeninge Cornelis van Eijssel Thesaurier van(de) Reparatien der Stadt Dordrecht van(de) jare xvi.c en(de) sestigh dewelcke inneginck den eersten Januarij xvi.c en(de) tsestich ende uijtgaende den lesten December daeraenvolgende omme welcke reecken. te hooren en(de) Sluijten, sijn op Sondagh den xxc Januarij 1661 bij mijn E heeren van(de) Gerechten Outraden, Achten en(de) Deckens van(de) gemeene neringen deser Stede gecommiteert de Commissarissen die int hooft van desen gestelt sijn, ten eijnde deselve Commissarissen, die over de voors. reecken. sullen hebben gestaen, deselve geslooten sullen presenteren aen Mijn E heeren en(de) Deeckens voornt. op den 1e: Sondage nae den xxv januarij 1662 en(de) dat van alle t'geene den voorn. Thesaurier uijtten name van deselve Stadt geordonneert is te ontfangen en(de) daer tegens wederom uijtgegeven heeft, gemaeckt in ponden van xl grooten schell./en(de) penn. naer advenant.

[1][folio 2] Ontfangh van Stadts Goederen en(de) maeckelaerdijen voor een geheel Jaer ingegaen den eersten Januarij xvi.c en(de) t'sestigh, ende eijndende den lesten December daeraenvolgende

- (volcht wel voorgaende reeckeninge) Eerste de Stadt Wage die Wijnant van(de) Wijngaert in pachte genomen hadde voor een geheel jaer ingegaen den eersten April 1659 en(de) geijnt den lesten Maert 1660 daer van inde voorgaende reeckenn. negen maenden sijn verantwoort, comt hier over de leste drije maenden, de Somme van, iii.c xli L v St.
- De voors. Waegh is van nieuws gepacht bij Joannes (doorgehaald: Aelbert) Haringh voor een geheel jaer ingegaen den eersten April xvi. en sestigh om xiiii.c lxx L comt alhier over negen maenden vervallen totten lesten December 1660 de Somme van, xi.c ii.l x St.
Aenden Rantsoene tot een Braspenn. opten Schilt den Blanck ten proffijte van(de) Armen en(de) de kerck en(de) den verderen halven stuijver tot Stadts proffijte, comt hier over den halve stuijver ten proffijte vande Stadt, xxxv L.
- Den impost vande hoppe en(de) t'Straetgelt volgend d'Ordonn. daerop gemaeckt, is gepacht bij Jan Corneliss. Heijbruijck voor den tijt van Drije haeren ingegaen 1e Januarij 1659 en(de) eijndende den lesten December 1662 om x:c l L t'jaers comt hier over ii:e iii:e jaer, vervallen lesten Decemb. 1660, x.v l L.
'T rantsoen tot vi.e opten schilt, xxv L.
- (blijckt vijde Contrerolle hierop gesien) Gijsbert Arijensz over een jaer pachts vande xxv Stuijvers opte Brouten, ingegaen den eersten Januarij 1660 en(de) geijnt den lesten December daeraenvolgende, xviii.c xc L.
T Rantsoen tot vi.en opten schilt, xlv L.
p.(rim)a S.(omm)a van verpachte Stadts middelen

[2][folio 3] Anderen Ontfangh van Bier Axcijnsen te Landewaert, Soo van Dorpen aen(de) Veencant leggende als in andere Suijthollantsche Dorpen, daer van betaelt wort van elcke Tonnebier drije grooten Vls. de twee deelen ten proffijten deser Stede en(de) t'derdendeel ten proffijte vande Graeffelicheijt van Hollandt bijden Thesaurier deser Stede en(de) rentmr. Generl. verpacht voor een geheel jaer, ingegaen den eersten October xvi:e negen ende vijftigh ende eijndende den lesten September xvi:e en sestigh volgens de Contrarolle bij Schepenen deser Stede daer van gehouden.

- Eerst den Axcijns van Capelle, Wasbeeck, Sprangh, Gravenmoer, Besoijen, Raemsdonck en(de) Drongelen heeft Pieter Pietersz. Otterdijck gepacht voor een geheel jaer ende uijtgaende alsvooren, om xl L te xl grooten comt hier voorde Stadts twee deelen, xxvi l xiii St. ix Sch.
- Den Axcijns vande hooge en(de) lage Swaluwe gepacht bij Jan Theunisz. Decker om xlii l te xl grooten comt voor de stadts tweede deelen, xxviii L.
- Den Axcijns van Werckendam ende Dussen is gepacht bij Hendrick van Wessem om vl te xl grooten comt voor de Stadts twee delen, iii L vi St. vi Sch.
- Den Axcijns vande Drije grooten over de dorpen van Giessendam, Giessenoud-kerck Sliedrecht, Papendrecht, Alblas, Alblasserdam, Bleskensgraeff, Brantwijck Leckerkerck, Crimpen, Ridderkerck, Oost en(de) West Barendrecht, met Carnis, Heerjansdam, Hendricjijden ambacht, Lindt, Swindrecht, Kieffhoeck, Heijnenoort, met Godtschalcxoort, Mijnsheerenlant Maesdam, en(de) Pietershoeck, sijn alle verpacht aen Adam Hartman voor een geheel jaer, ingegaen den eersten October 1659 en(de) eijndende den lesten Septemb. 1660, comt alhier over de Stadts twee deelen, v.c xxxvi L x St. viii Sch.
Ende tot rantsoen eenen stuijver opten guld. van alle de vers. parthijen, xxix l xiiii St.
- T'recht van(de) overslagh van(de) Bieren deser Stede uijt crachte van haerlieder privilegien dat d'ingesetenen van Suijthollant, boven en(de) beneden deser Stede, vrij mogen halen, mits betalen(de) een halven stuijver van elck vat Bier ten overslagh, en(de) oock drije groote Vl(aam)s voor den Axcijns int voorgaende art. verhaelt sonder tot Dordrecht ten overslach te comen en dat de Tappers en Slijters mitsgrs. de Biersteeckers inde voors. Dorpen van Suijthollandt die hare Bieren ten Overslagh gebracht hebben, deselve niet mogen distribueren met halve Vaten en(de) andere maer alleen met kannen opte verbeurte vande selve Bieren, ende drije ponden hollants, van welck recht in lange jaren niet is ontfangen, dus, Memorie;
- Vande Lantpoorterije der Stadt Dordrecht alomme in Suijtholandt, de Graeffelijcheijt voor d'eene en(de) de Stadt voor d'andere helft competerrenede, t'welck is voor eenen Lantpoorter een Philips gul. heeft Jacob van Rees Stadtsbode gepacht voor een geheel haer om xxl vervallen lesten September 1660 voorde Stadts helft, x L.
Ende tot rantsoen t'sjaers xl comt voorde Stadts helft, v L.
ii.Sa van Exchijnsen te landewaert, vi.c xxxix L vii St. xi P./Sch.

[3][folio 4vs] Anderen Ontfangh van(de) Drije stuijvers opte Tonne tot laste vande Brouwers.

- Vande Drije Stuijvers opte Tonnen Bier tot laste van(de) Brouwers, die in pacht genomen was bij Willem Hend: Ruijter voor een geheel jaer ingegaen p.a Augusti xii.c negen en(de) vijftigh om l:m xvii L. x St. daer van in voorgaen(de) reeckenn. fol: iiii verso ses maenden sijn verantwoort comt hier over de lesten es maenden, vervallen lesten julij 1660, ii.m v.c xlvi L vi St.
- Denselven impost is van nieuws gepacht bij den voorn. Willem Hend. Ruijter cumsius, voor een geheel jaer ingegaen p.a Augusti 1660 om v:m xcii L. x St. daer van comt hier over ses maenden vervallen totte lesten januarij 1661, ii.m v.c lxi l. v St.
T'Rantsoen tot vij.en opten Schilt, cxxi l v St.
iii. Sa. van(de) drij stuij. opte tonne

[4][folio 5] Anderen Ontfangh van Stadts maeckelaerdijen verpacht aen(de) persoonen voor den tijt somme de sommen hier naer volgende

- De Maeckelaerdije van hart, en weeck Cooren, t Lastgelt van(de) Greijnen over zee comende, t'pontgelt vant'Cooren voor bij dese Stede varende, alsmede van alle rijs, palen en(de) t recht van(de) Swijgende Thollen verpacht aen Adriaen Marcelisz Bacx voor den tijt van drije Jaren, ingegaen den 1e Januarij 1659 en(de) uijtgaen(de) den lesten December 1661 om ii:m viii:c lxxxv L, comt hier overt ii.e iii.e jaer vervallen lesten December 1660, ii.m viii.c lxxxv L.
T Rantsoen tot vi.e opten schilt, xcii L. x St.
- 'T Visschip ofte Incthuijs gepacht bij Willem Hendricx Ruijter voor een geheel jaer ingegaen den eersten januarij 1660 om iii:m xlb L vervallen lesten December 1660, ii.m xlv L.
T'rantsoen tot vi.e opten schilt, lxxii L. x St.
Den jaerhuijre van Incthuijs, vi L.
- Willem Hend. Ruijter over ses maenden pachts vant'Gemael geeijnt den lesten Julij 1660, ii.m vii.c ix L.
- Den voors. Impost vant gemael is van nieuws gepacht vij Jan Cornelisz. Heijbruijck voor een geheel Jaer ingegaen den eersten Augusti 1660 om v.m vi:c lxxx L daer van comt hier over ses maenden vervallen totten lesten Januarij 1661, de Somme van ii.m viii.c xl L v St.
T'rantsoen tot vi.e opten schilt, cxxxv L v St.
- De maeckelaerdije van(de) Calck ingegaen den eersten Januarij 1660 en(de) geeijnt den lesten December daeraenvolgende is gepacht bij Nicolaes vanden Eijnde om, iii:m iii:c xliiii L.
T'rantsoen tot vi.e opten schilt, lxxxii L.
- Jan Cornelisz. Heijbruijck over een Jaer pachts vande Smeecoolen ingegaen den eersten Januarij 1660 en(de) geijnt den lesten December daeraenvolgen(de) de Somme van, x:c lxxi L.
T'rantsoen tot vi.e opten schilt, xxv L. x St.
- denselven over een jaer pachts vande groote Coolen in ende uijtgegaen alsvooren de Somme van ii.m ii.c xv L.
T'rantsoen tot vi.e opten schilt, lii L. xv St.
- Willem Hend. Ruijter is voor den tijt van twee Jaren vergunt de maeckelaerdije van Wesels en(de) Luijcxhout, ingegaen den eersten Januarij 1659, en(de) geeijnt den lesten December 1660 om ii:m i.l t'sjaers comt hier overt laetste ii.e jaer vervallen lesten December 1660, ii.m i.c L.
T'rantsoen tot vi.en opten Schilt, l L.
- De Maeckelaerdije vant fruijt is gepacht bij Adam van Thiel voor den tijt van vier Jaren, ingegaen xv Julij 1657 ende eijndende den xiiii Julij 1661 om iii.m iiii.c lxv L t'sjaers daer van comt den Armen ende het Weeshuijs t'samen een derdepart, sijnde xi.e lv L blijft voorde Stadt ii.m iii.c x L comt hierover een jaer pachters vervallen totten xiiiie Januarij 1661 de Somme van, ii.m iii.c x L.
'T rantsoen tot vi.e opten Schilt, lxxxii L x St.
- Willem Hend. Ruijter een jaer pachts van(de) droogte nooten, ingegaen den eersten januarij 1660 en(de) geeijnt den lesten December daeraenvolgende, de Somme van iii.v xli l v St.
T'rantsoen tot vi.e opten Schilt, viii l ii St. vi Sch.
- De Cromhoutplaetsen tusschen de Vriesepoort en(de) nieuwe Sluijs sijn gepacht bij Abraham Fransz. voor een geheel jaer ingegaen den eersten Januarij 1660 ende geeijnt den lesten Decemb. daer aenvolgen(de) de Somme van, viii.c xl L.
T'rantsoen tot vi.e opten Schilt, xx L.
iiii Sa. van stadts maeckelaerdijen

[5][folio 7] Anderen Ontfangh vant'Pontgelt van(de) Maeckelaerdije vant'Stapelrecht, vant Cooren voor bij deser Stede varende mette correctien van die geene die tegens t'Stapelrecht ofte Sententie vandien gedelinqueert hebben, mitsgrs. vande Vischerije vande Canten, en(de) van(de) Swijgende Thollen deser Stede

- Eerst van Pontgelt vant Cooren voor bij desen Stede varende sonder te verbodemen mitsgaders van(de) Swijgende Thollen deer Stede is verpacht aen Adriaen Marcelisz. en(de) daer voor hier voren fol. v wert verantwoort dient voor, Memorie
- Aande Swijgende Thollen ten deelen mede begrepen inden voors. pacht, ende ten deelen gecollecteert bij de Commisse ter recherge binnen deser Stede van welck incomende Stadt voor uijt ontfanckt een xii deel en(de) de resterende xi deelen werden gedeelt in xiiii deelen, waer van de Stadt weder ontfanckt xii deelen, en(de) de resterrende ii deelen sijn bij confiscat. vervallen aen(de) Staten van Hollandt, ende Stadt Dordrecht van haaer gecocht en(de) betaelt heeft Blijckende bijde gesegelde Quitantie van date xv Meij 1587 ende alhier inde Camere van(de) Thesaurie geregistreert int rode reg:r fol. 83 et ultra, en(de) hebbende voors. Commissarise in lange Jaren geen reeckenn. gedaen daertoe sij dienen gevordert om t'recht van de Stadt te bewaren, Memorie;
- De Vischerije vande Cantsteeck van(de) Merwede en Sliedrecht die bijde regeerders deser Stede van(de) Graeffelicheijt in pachte genomen is en(de) van(de) Visscherije van(de) Cantsteeck genaemt T KERCKHOFF te bevisschen ter lente van vijftien roedne, beginnen(de) noortwaers op ten suijden, mitsgrs. den steck ende Vischerije inde kille vant huijs ter Merwede daer van de Schutterijen deser Stede comen twee derde parten sijnvoor den tijt van ses jaren uijtgegeven te bevisschen aen(de) hr: Cornelis van Eijssel cumsuis mits dat de Stadt en(de) d'Schutterijen suijver genieten den vijffden penn. van alle de Visch, die aldaer gevangen wort, comt hier voor de Stadt overt' ii.e vi jaer geeijnt den lesten Decemb. 1660, iii.c xvii l vii St.
- (niet te besteecken om de riviere van(de) Merwede niet te beschadigen) De Visscherij vande Cantsteeck ontrent Houwelingen staende genaemt DEN BIESBOS te bevisschen ter lenghte van xv roeden beginnen(de) vant lant ten diepe toe, is voor desen jare tot behoudens vande diepte niet besteecken, Memorie;
- De Vischerij vant Gasthuijswater heefft de Stadt van(de) Graeffelicheijt in pachte genomen tot preserva(tie). van(de) diepte van(de) Merwede tot ii L. t'sjaers dewelcke niet en is besteecken, Memorie;
- (sij vernomen waer dese visscherie gelegen is, om de stadts helft mede te verpachten) De Visscherije van(de) hr. van Oosterwijck die inde voorlede jaren bevischt is geweest tot Stadts en(de) sijnen proffijte halff en(de) halff, wert nu bij den selven heere alleen gedaen, Memorie;
- De Visscherije van Cornelis Heijmansz. ende Wouter Pietersz. die bij deselve vande Stadt in pachte genomen was, gelegen beneden de Sliedrechtse kerck, genaemt 'T NOORDENDIEP, die sij souden mogen besteecken van den Dijck aff tot d'eerste plaete daer van is niet ontfangen dus als in voorgaende reeckeninge, Memorie;
- (sij noijt met ijemant accoort gemaeckt die het stapelrecht gefraudeert hebben ter sijde cosen vande t'aenhalen voor aff betaelt sijn) Desen Thesaurier heeft ontfangen ter saecke van Correctien uijt crachte van(de) ordonn. en(de) sententie vant'Stapelrecht en(de) van(de) Overslagh van(de) Bieren, die daer tegens gedelingueert hebben.
- (hierop gesien de rolle vant stapelrecht) Den 13 Meij 1660 ontfangen van Willem Claesz. van Rijs, over soo veel hij was gecondemneert tot Stadts proffijte te moeten betalen, overt'frauderen vant'Stapelregt, xxx L.
v S.a van Visscherijen en(de) Conrectien vant Stapelrecht

[6][folio 8vs] Anderen Ontfangh vant'Rietvelt genaemt Stededijck die de Stadt Dordrecht van(de) Graeffelicheijt van Hollant in pachte genomen heeft en(de) bijde regeerders wederom verpacht als volght.

(blijckt bijde verhueringe van desen ende aengetogen parthijen gedaen opten xv Meij 1658)
- Eerstel. heeft Willem Arijensz. Neus voor den tijt van vierentwintigh achtereenvolgende jaren gepacht de eersten parthije groot vi mrn. xlxxv roeden opte Ceert get. mette Letter A den mrn. om iiii L t'sjaers comt alhier overt iii.e xxiiii Jaer vervallen den eerste Meij 1661, xxv L.
- Arijen Arijensz. heeft voor denselven tijt gepacht de tweede parthije geteeckent mette Letter B groot vi mrn. clxxv roeden en mrn. om viii L t'sjaers comt overt'iii:c xxiiii jaer vervallen alsvoren, l L vi St. vi Sch.
- De iiie parthije opde Caerte get: mette Letter C groot vii mrn. iii.c l r gepacht bij Herbert Arijensz. in Sliedrecht den mrn. om x L t'sjaers comt overt iii.e xxiiii Jaer vervallen alsvooren, lxxvii l x St.
- De iiii:e partije opte Caerte get. mette Letter D groot vii mrn. iiii L r is gepacht bij Theunis Arijszn den mrn. om xiii L t'sjaers comt overt iii.e xxiiii jaer vervallen alsvooren, xviii L. x St.
- De v: partije opde Caert get. mette Letter E groot xiiii mrn. cxl roeden is gepacht xiii L t sjaers comt alhier overt iiie xxiiii jaer vervallen alsvooren, xlxxxv L ci St.
- De vi:e partijen get: mette Letter F groot viii mergen iiii roeden is gepacht bij Harver Cornelisz in Sliedrecht, den mrn. om xiii L. t'sjaers comtr overt iii.e xxiiii jaer vervallen alsvooren, cxii L xiii St. iii Sch.
- De vii. partije get: mette Letter G groot te mrn. roeden 16 gepacht bij Crijneman Aertsz den mrn. om xiii L v St. t'sjaers, comt overt'iii.e xxiiii.e jaer vervallen alsvooren, lxx L ix St.
- De viii en(de) laetste partije geteeckent mette Letter H groot vi mrn. iii L r. is gepacht bij Arijen Jansz. Bruijn den mrn. om xvi L t'sjaers, comt overt iii.e xxiiii.e jaer vervallen alsvoren, cv L vi St. vi Sch.
- Over een jaer pachts een rietveldeken aen(de) Aenwasch leggende tusschen t'Cort ambacht en den Essenboom, totte diepe kreecke toe, vervallen alsvooren;
vi. Sa. van Rijswaerden

[7][folio 9vs] Anderen Ontfangh van Renten gehouden opte vercochte Erven buijten de nieuw rietdijcxe poort mitsgrs. renten staende opte vercochte Erven opt'nieuw werck.

- De wed:e van Arijen Jansz. Zoest, over een jaer rente opt iii.e erff, vervallen Meij 1660 suijver, xi L. xiiii St. iiii sch.
- Deselve over een jaer rente van t'iiii.e Erff aldaer, vervallen alsvooren suijver, xi L. xiiii St. iiii Sch.
- Lucas Aertsz. Duijm nu Pieter Aertsz. Danser over een jaer rente opt x.e Erff aldaer vervallen meij 1660 suijver, ii l xviii St. vii Sch.
- De rente van iii l ii St. t'sjaers opt'xv Erff aldaer, is opten xiii.e julij 1645 aen Pieter Cools den oude affgelost volgens sijn Quitantie opten Brieve gestelt dus alhier, Memorie;
- Ende aengaende de pantponden vande voors. Erven daer van is verantwoort inde reeckenn. van(de) hr: Thesaurier Rees van gel. jare als dese, fol. viii verso, Memorie;

Andere Renten gehouden opte vercochte huijsen en(de) Erven achter de huijsen langs den Rietdijck.
- Gillis Steens nu Jan Arijens Buijr ende Pleun Arijens Schipper, vii L overt liii jaer rente opt Erff achter haer huijs genaemt St. Joris, vervallen Meij 1660 suijver, vi l xi St. iiii Sch.
- Mr: Hendrick Wierw:r(?) nu mr: Christoffel Muttinger xii L. sjaers over een jaer rente opt'Erff achter sijn huijs vervallen alsvoren suijver, xi l v St.
- Samuel Barentsz nu Jan Sijmonsz Sprangers Schipper xv L. over een jaer rente opt Erff achter sijn huijs en(de) het Tolhuijs vervallen alsvooren, xv L.

Anderen renten opte vercochte erven opt'nieuwerck, alsmede inde Nieuwstraet en(de) anderes te lossen alsvooren
- Arijen van Soest vi L. over een jaer rente opt'Erff neffens de caetsbaen inde Nieuwstraet vervallen Meij 1660 suijver, v L. xii St. vi Sch.
- Goosunius van Wesel xii L. over een jaer rente op sijn huijs inde Hoffstraet vervallen Bamis 1660 suijver, xi L. v St.
- Cornelis Wens xxv L. over een jaer rente op sijn huijs naest de Wage, genaemt Leeuwensteijn, vervallen Meij 1660 suijver, xxiii l vii St. ix Sch.
- (sij voortaen vuijten reeckeninghe gelaten) Joris Warnaert nu Jacob Adriaensz. Timmerman xxv L over een jaer ten Erfpacht opt sijn huijs, vervallen alsvooren, dan alsoo deze rente is affgelost en(de) t'Capitael inde voorgaen(de) reeckenn. fol: xi is verantwoort, dient voor, Memorie;

Anderen Renten bij verscheijde persoonen op hare huijsen en(de) Erven geconstitueert in betalinge van(de) penn. van Stadts wegen voor haer verstreckt, tot maeckinge van hare Stadtboomen alsmede van haer contingent int diepen vande Grachten als volght
- Fredrick Godewijcksz. nu Bastiaen Manternach voor twee deelen en(de) Jan Pietersz. tot Leijden voor een deel, over een jaer rente op haer huijs te lossen den penn. xii vervallen 1e junij 1660, viiii l x St.
- (sij dese en(de) volgende parthijen van gelijcke en nature voor memorie gebracht ende bij affsterven ingevordert, debith attestatie de vita) Lijntjen Jans wed:e van Damis Hendricxzs Clapper iiii L over een jaer rente op haer huijs inden Heermansuijstraet te lossen alsvooren vervallen xviii.e Junij 1660 dan alsoo bij Mijn E heeren is geordonneert dese wed. haer leven langh niet te moeijen dus hier, Memorie
- Pieter Claesz. iii l x St. over een jaer rente op sijn huijs inden Crommen elleboge te lossen den penn. xvi en(de) vervallen Meij 1660 dan alsoo bij Mijn E heeren is geordonneert hem sijn leven langh niet te moeijen dus hier, Memorie

Anderen Losrenten ter saecke voors. aengecocht bijden Thesaurier Leonart Sijbertsz. van(den) Hatert inden jare 1607 als breder blijckt bijde reeckenn. van(de) selven jare fol: xci verso et ultra, daer van(de) hooftsomme vandien uijrgeeff gemaeckt wert.
- (sij de preferentie ter eerste gevordert, en(de) alsdan te verantwoorden t'geene daermede de Stadt sal werden geprefereert.) Marijke de wed. van Aelbert Pietersz. Wollewever vii l x St over een jaer renten op haer huijs inden heermansuijsstraet t'welcke bij Decreet is vercocht om lxxx L.
- Theunis Pietersz. Slickhoutwercker over een jaer rente op sijn huijs inden Marienbornstraet, te lossen den penn. xii vervallen den xxii october 1660, ii l x St.

Andere renten opte huijsen ende Erven bijde Stadt gecocht.
- Barent van Lubeeck cumsuis, over een jaer rente op haer huijs bijd'Vischmart, daer de Minnebroederspoort plach te staen, vervallen Meij 1660, vi L. v St.

Andere Renten bij verscheijde persoonen verleden op hare huijsen en Erven in betalinge van(de) penn. voor haer bijd'Stadt verstreckt, tot maeckinge van hare stadtboomen in de Grachten opte Rietdijck te loossen den penn. xvi vrijgelt
- De deeckens van t'Cleijn Schippers Gilt overt xxiii jaerrente op haer gemeen gilthuijs genaemt d'Rietdijcx Cappelle, vervallen Meij 1660, vi l. i Sch.
- Thonis Pleunen over t xlii.e jaer rente op sijn huijs vervallen alsvooren, vi L v St.
- (sij voortaen vuijten reeckenn. gelaten) Abraham Pietersz. hoedemaecker over een jaer renten van ii.e xlviii L over de coop van(de) materialen vant'huijs tegens over de Munt, verseeckert op sijn huijs opte kaeij opt 'nieuw werck, vervallen Meij 1660 van alsoo dese renten is affgelost en t'Capitael inde voorgaen(de) reeckenn. is verantwoort dient voor, Memorie;

Anderen Renten vercocht in den jare xvi.e xvi daer van de Capitaelen voor verscheijde persoonen sijn verstreckt tot maeckinge van(de) nieuwe steene Cade op te nieuwe haven, streckende van(de) groote houte Brugge naer St. Joost
- Jan vander Straten, Biersteecker over een jaer rente op sijn huijs staen(de) opte nieuw haven vervallen Meij 1660, vi L. x st.
- Denselven in plaetse van Hendrick Jansz Schipper over een jaer rente op sijn huijs staen(de) en(de) vervallen alsvooren, iii L v St.

Andere Renten gehouden opte huijsen en(de) Erven bij de Stadt gecocht
- De Wed: van Sr: Diderick Heuft over een jaer rente op haer huijs en(de) Erve naest het Cooperhuijs opt'nieuw werck, den penn. xx vervallen xi April 1660, xi L.
- Genefaes Hermansz, beenhacker iiii L. iiii St. iiii sch. sjaers op sijn huijs en(de) Erve staen(de) bij Steechoversloot, iii L xviii St. x Sch.
- Adriaen Staesz Lijndraijer xvi L over een jaer rente van iiii L op sijn huijs ende Stoofplaets opt'nieuwerck, vervallen vi:e Julij 1660, xvi L.

Andere Renten van(de) Capitalen der vercochte Erven achter de huijsen Staen(de) voor de nieuw gemaeckt muijr aent'nieuwpoortje
- (volgens de respective actens en(de) t'register van(de) contracten deser en(de) aengetogen parthijen) Eerstel. over een jaer rente van lxxii l xi St. iii Sch. vant Erff aent Bolwerck van [-] Maertens, te lossen den penn. xx vervallen eersten Meij 1660, iii L xii st. ix Sch.
- Arijen Maertensz. over een jaer rente van cxxxvi L x St. vant Erff achter sijn huijs te lossen den penn. xx vervallen den eersten Meij 1660, vi L xvi St. vi Sch.
- [-] Clement over een jaer rente van cxxi L xii St. vant Erff achter sijn huijs te lossen en(de) vervallen alsvoren, vi L i St. vi Sch.
- Bartholomeus van Dijck over een jaer rente van cvii l xv St. vant'Erff achter sijn huijs te lossen en(de) vervallen alsvoren, v L vii St. ix Sch.
- [-] Clement over een jaer rente van xcvii L viii St. vant Erff achter sijn huijs te lossen en(de) vervallen alsvoren, iiii L. xviii St. vi Sch.
- Hendrick Wttingh over een jaer rente van lxxii . xii St. vant Erff achter sijn huijs te lossen en(de) vervallen alsvoren, iii L xiii St. vi Sch.
- Thonis Abrahamsz over een jaer rente van lxxiii L. xix St. van Erff achter sijn huijs te lossen en(de) vervallen alsvoren, iii L. xiiii St.
- Catharijntje Henricx over een jaer rente van cxxi L x St. vant Erff achter haer huijs, te lossen en(de) vervallen alsvoren, vi L. i St. vi Sch.
- Jan Lanscroon over een jaer rente van cviii L. vant'Erf achter sijn huijs te lossen de penn. xx vervallen den eersten meij 1660, v L. viii St.
- (capitael) Tot lossingh van deselve rente ontfangen, cviii L.
- (capitael) Cap:n Cornelis Adriaensz. Hoijman over het Capitael vant'Erff achter sijn huijs, cxxxv L vi St.
- Politus Wassenborch over een jaer rente van xlviii L. xiiii St. van t'Erff achter sijn huijs te lossen den penn. xx vervallen 2e Meij 1660, vii L. xviiii St. ix Sch.
- Herman Monseur over een jaer rente van cxvi L. ii St. vant'Erff achter sijn huijs, vervallen alsvoren, ix L. xi St. ii Sch.
vii S.a van losrenten

[8][folio 13vs] Anderen Ontfangh van huijren van huijsen, kelders en(de) anders Consenten bij Mijn E heeren der Stadt Dordrecht uijtgegeven so in huijre als in coop tot wederseggens toe, mits dat deselve huijrluijden gehouden sijn deselve in goede reparatie te gehouden, en(de) sijn gehuijrt bij de persoonen en(de) omme de somme hiernaervolgende

- (volcht wel voorgaende reeckenn. deser en(de) aengetogen parthijen vuijt gesondert daer anders voor hooft staet) Den huijs bijde Stadt gebouwt over de Brugh van(de) Engelenburchsehaven, wert gebruijckt bij de Sackedragers, Memorie;
- Vant groot School opt Groot kerckhoff alsmede vant huijs van Corn. Embrachtsz gecocht wert gebruijckt omme Ammonitie voort'Gemeenelant te leggen, Memorie;
- Adriaen Staesz Lijndraeijer over een jaer huijre van(de) lijnbaen opt nieuwwerck vervallen lesten Decemb. 1660, xii L.
- Gerrit Jansz. Lijndraeijer over een jaer huijr van(de) Lijnbaen daer nevens, vervallen alsvooren, xii L.
- Govert Aertsz. over een jaer huijr van(de) Lijnbaen daernevens vervallen alsvoren, xii L.
- Frans Jansz. Coolweger een jaer huijre vant huijsken achter t'Stadts werckhuijs opt Calckhaven vervallen lesten April 1660, xxiiii L.
- Den Thooren genaemt WATERSTEIJN gewesen Stadts werckhuijs ten deelen gebruijckt ten behoeve van(de) Stadt en tot een Lakenhal, Memorie;
- Davidt Cootermans over een jaer consents vant'oversteck van sijn huijs op ten hoeck van Lombarde Brugge vervallen Meij 1660, ii L x St.
- T'huijsken opten Calsteijgert overt gebruijckt bij de Clappers dese Stede, Memorie;
- De twee kelders ondert'Stadthuijs werden gehouden ten behoeve vande Stadt, Memorie;
- t'Een huijsken opte Visbrugge naest Boudewijn Mathijsz. is de Viscoopers in Eijgendom vergunt, Memorie;
- Marijken Jans een jaer huijr van t'huijsken opte Visbrugge naest den ijserman, vervallen lesten Decemb. 1660, xxiiii L.
- Pieter Jansz. Bom een jaer huijre vant' 1e huijsken opte Tolbrugge vervallen Bamis 1660, xxiiii L.
- De pachters vande Boter over een jaer huijre vant'ii.e huijsken aldaer vervallen alsvoren, xxx L.
- Adriaen Stoop Tinnegieter een jaer huijre vant'iii.e huijsken aldaer vervallen alsvoren, xxiiii L.
- Jan Jansz. Cleermaecker over een jaer consents vant'stellen van een pothuijsken aen sijn huijs inde Vleeschouwers-straet vervallen alsvooren, ii St. vi Sch.
- Balten Jacobsz. Cousmaecker over t'consent van een uijtsteck aen sijn huijs opde Vogelmart vervallen viii.e Julij 1660, xxiiii St.
- Aeltjen Pieters Appelcoopster over een jaer huijre vant 'Erff aen(de) Suijtsijde vande Blaupoort, dat sij betimmert heeft, vervallen lesten December 1660, xii L.
- Arijen Florisz. Brughophaelder over een jaer huijre van Engelenburgh vervallen eersten novemb. 1660, xlviii L.
- (vermits het vernieuwe van(de) brugge inde jare 1662 sal dese recognitie alsdan comen te cesseren) Pieter Fransz. Steencooper een jaer huijre van(de) vervallen boogh bij Engelenburch vervallen lesten Decemb. 1660, xx St.
- Het huijs staende opten hoeck van(de) Lombaerde brugge voor desen bewoont bij Janneken Crijnen wed:e van Arijen Adriaensz. is bij mijn E heeren vercocht aen Cornelis de Heer metselaer en(de) wert derhalven geen huijre meer ontfangen dient voor, Memorie;
- Claes Jansz. Schaep een jaer consents vant'betimmeren vant'Erff aen(de) groote houte Brugge, vervallen xiiii April 1660, xii L.
- (sal metten jare 1662 om redenen alsvoren coomen te cesseren) Aeltjen Joosten van Meeninge, over een jaer recognitie tot wederseggens van een Erff en(de) twee Bogen langh xlvii roeden en(de) ix voeten gelegen aen(de) Blaupoort, tusschen de Brugge en(de) thuijs van Aeltje pieters vervallen lesten December 1660, vi L.
- Cornelis Wens over een jaer recognitie tot wederseggens vant gebruijck van(de) kaije, beginnen(de) van(de) Brugge, leggende bij de Craen Rodermont over Maertenshaven naerde Steijgers mits blijvende een roede vande steijgert, vervallen xxvi Martij 1660, iii L x St.

Tweede Quartier
- De Wooninge boven Joppen Thooren is gelaten ten behouve van(de) Tolle, Memorie;
- Reijnier Raets waert inden Rooden Leeuw over een jaer consents vant Stellen van een Stal aen(de) Vest achter sijn huijs vervallen lesten December 1660, vi L.
- Aert Arijensz. Blockmaecker overt'consent vant'stellen van een loots nevens de voortsz. Stal, vervallen den 1.e november 1660, vi L.
- Willem Willemsz. de Haen overt'consent vant'stellen van een huijs nevens de voorsz. Loots vervallen alsvooren, vi L.
- Huijbert Arijensz. Verveer overt'consent vant'Stellen van een huijs daer nevens vervallen alsvooren, vi L.
- Dhr: Johan de With overt'consent vant'stellen van een huijs daernevens, volgens d'appostille opde reeckenn. d'ao. 1648 fol: xviii wert hier van geren recognitie betaelt, alsoo t'se;ve is gerecompenseert tegens de verhooging vande verponding vant'huijs van Hendrick Goedenvrunt dus hier voor, Memorie;
- Thuijs opten Boom bijde Stadt betimmert wert bij den Boomsluijter bewoont om, Niet;
- Cornelis Wens over een Jaer recognitie van een Bottelaerije bij hem doen maken opt'Stadtsgront achter de Caeswage t'buijten werck lanck xiiii voetten wijt vii voeten, met noch een Lootse tegens de Stadts Muijr langh xviii voeten en(de) wijt xi voeten, onder conditie soo wanneer de Stadt t Erff sal willem gebruijcken hij daerop sal laten al wat Aert en(de) nagelvast is vervallen Meij 1660, xviii L.

Derde Quartier
- den Thooren bijde Rietdijcxpoort daerinne de Wacht placht t'houden wert bewoont bij Cornelis Smeeblock roeper om, Niet;
- De Lintbaen aen(de) voorsz. Thooren genaemt MAERTENBAEN is aengegunt t'gebruijcken om, Niet;
- Jan Hendrick Borsrocken Baen is een wachthuijs gemaeckt dus voor, Memorie;
- Willem Cornelisz. over een jaer huijre van(de) Lintbaen achter Marienbornstraet vervallen [-] 1660, iiii L.
- De Cuijpers Thooren wert bewoont bij Elsken Arijens en(de) Heijltjen Joosten beijde Arme weduwen om, Niet;
- Govert Pieter (nu Frederick Reijniers) Lindraeijer over een jaer huijre van(de) Lintbaen aen(de) Cuijpers Thooren vervallen Meij 1660, iiii L.
- Cornelis Jacobsz. Lindraeijer over een jaer huijre van(de) Lintbaen aen St. Jorispoort vervallen alsvooren, iiii L.
- De Pachters van Staten en(de) Stadts Bier Axchijns over een jaer huijre vant'huijsken daerinne denselven impost wert gecollecteert vervallen 1.e Octob. 1660, cl L.
- De Pachters van t'Gemael een jaer huijre van voorsz. huijsken opte Wijnbrugge, mitsgrs. van diversche huijskens bij mijn E heeren doen maecken buijten de poorten, tot voorcominge van frauden vervallen 1e Aug: 1660, xc L.
- De Pachters vant'fruijt over een jaer huijre van een gedeelte vant'voorsz. huijsken, vervallen xiiii Julij 1660, xxx L;
- t'Timmerhuijs ter Nonnen metten hopsolder wert gebruijckt om Turff voor den huijsarmen deser Stede opte leggen, Memorie;
- T'huijs boven de poort van(de) Augustijne kerck wert bewoont bijden Coster, mits dat hij de poort schoon hout om, Niet;
- De huijsen en(de) Erven daeraenvolgende(de) gemaeckt tot een hoff voorde Gouverneurs van(de) Lande wert gehouden ten proffijten van(de) Schutterije vande heelehaecx deser Stede, Memorie;
- D'Erffgenamen van Clement Pietersz. Danser over een jaer consents vant' gebruijckt vant'Erff achter haer huijs in Steegoversloot nevens d'Augustijnekerck opt'Conditien als int regt van(de) Consenten fol: 79 vervallen vi:e Augusti 1660, xiiii L.
- D'Erffgenamen van(de) hr: Arnoldus de Vries over een jaer recognitie vant Erff achter haer huijs, staen(de) en(de) vervallen alsvoren, xvi L.
- De wed:e van Arent Cop over een Jaer recognitie vant'Erff achter haer huijs staende en(de) vervallen alsvooren, vi L.
- (debith verclaringe aff noch eenige kinderen int leven sijn) D'hr. mr: Mathijs Berck pensionaris deser Stede in plaetse van Dirck Jansz Schrijnwerckers kinderen x St. t'sjaers over vier pantponden op t'Erff nevens d'Augustijnekerck en(de) is bijde voors. kinderen betimmert, en(de) aen(de) hr: pensionaris vercocht die over sulcx de voors. pantponden geduijren(de) t'leven van een van(de) kinderen moet betalen en(de) naer haer overlijden is t'Erff hem vergunt om viii l t'sjaers dus huer alsoo noch een soon int'leven is, x St.
- (debith attestatie de vita) T'huijs dat Barent Jansz. Straetm:r van(de) Stadt gecocht hadde, en(de) bijde Stadt werde aengenomen is gegunt aen(de) wed:e van Floris Dingemansz. haer en(de) haer Dochters leven langh om, Niet;
- Hendrick Hendricxsz Backer overt'consent vant stellen vane en pothuijs aen sijn huijs opten hoeck van Steegoversloot, iii St.
- Seger Hendricxsz. Schipper overt consent vant' stellen van een pothuijsken aen sijn huijs opten hoeck van(de) Marienbornstraet, ii St. vi Sch.
- Pieter Arijensz. Timmerman overt; consent vant'stellen van een loots op Stadts Gront bij St: Jorispoort vervallen lesten December 1660, xv St.
- (debith attestatie de vita) Pleun Hermansz. is gegunt een Erff opte Veste achter de Marienbornstraet, om een huijs op te stellen sijn leven langh om niet, en(de) nae sijn overlijden soo veel als mijn E heeren sullen oordeeln, Memorie;
- De Wed:e van Dirck van Clootwijck overt' consent vant'gebruijck van(de) Boogh onder de Wijnbrugge, i L v St.
- Jan Cornelisz. over een jaer huijre vant huijs staende int' Hoff daer voort deser de loijhal is gehouden, verschenen Meij 1660, xl L.;

T'Vierde Quartier
- De Cruijt Thooren gelaten ten behoeve vant Gemeenelant om Buspoeder ende Amonitie in te leggen, Memorie;
- Cornelis Joosten Lindraeijer over een Jaer huijre vande Lintbaen aen(de) Mennebrughs Tooren vervallen Jacobi 1660, v l.
- De Wed:e van Sander Cornelisz. molenaer en(de) Claes Jansz. Pluijm elcx voor de helft een jaer huijre vant'Erff daert'Verwershuijs en den rosmolen opstaet, vervallen Maert 1660, xii L.
- Claes Jansz. Pluijm een jaer huijre van twee Lintbaen aent'Verwershuijs vervallen Meij 1660, xxx St.
- Den Beuls Thoorn wert bewoont bij Jan Jansz. missiemr. om, Niet;
- Willem Jansz. Pluijm een jaer huijre vande Lintbaen genaemt ADRIAEN OCKERTSZ BAEN, vervallen Meij 1660, v L.
- Denselven over een jaer recognitie vant'Erff bijde Spuijpoort daerop een huijsken is gestelt vervallen Bamis 1660, xx St.
- Vanden Thoorn metten Boogh genaemt SOETGENS TOOREN, is gegunt den Scherprechter te bewoonen om, Niet;
- Den Thooren bij de Spuijpoort over de Wacht in gehouden en(de) beneden verhuijrt aen Davidt Govertsz, comt over een jaer huijre vervallen Bamis 1660, vi L.
- Zijcxken Pieters over een jaer huijre vant'huijsken onder de Spuijpoort vervallen alsvoren, vi L.
- Belleken Wouters een jaer huijre vant'huijsken neffens de Spuijpoort, vervallen 1e novemb. 1660, vi L.
- Aeltjen Pieters. nu Hendrick Hendricxs een jaer huijre vant'huijsken onder den Trap van(de) Spuijpoort vervallen Bamis 1660, vi L.
- Op Lintbaen aen(de) Lotgens Thooren die Marcus Jacobsz gebruijckt heeft, is noch onverhuijrt, Memorie;
- Den Thooren onder de Lotgens wert bewoont bij een Arme vrouw, die t'wachthuijs schoon maeckt om, Niet;
- De Cappel van(de) Brootsusters is gemaeckt tot een paerdestal voorde Stadts paerden en wert bewoont bijde Aennemers van(de) missie om, Niet;
- Den Cipier bewoont het huijs nevens het Stadt huijs en(de) gebruijckt den kelder, die tot gerieff daeraen is geapproprieert, Memorie;
- Arijen Arijensz. Cramer over een jaer huijr van(de) Luijffje bij hem doen maecken tegens den muijr van(de) Weescamer vervallen Meij 1660, xiiii L.
- Denselven over een jaer huijre van(de) kelder onder den Trap vant'Stadtuijs, x St.
- De wed:e van Jaques Lowijsz Twijnder overt'consent van(de) kelder onder haer huijs over de cleijne Spuijstraet onder Stadts straten t'mogen graven vervallen is junij 1660, xviii St.
- De wed:e van Hans Robbertij nu Jan Schilthouwer overt; consent van sijnen kelder onder Stadts Straten te mogen graven, vervallen 1e: April 1660, v St.
- Samuel Barentsz. vander Heijden overt'consent van dat t'guttier van sijn huijs achter t'Stadthuijs onder Stadts Straten is gegraven vervallen xii Augusti 1660, iiii L.
- Arijen Andriesz. Vries nu Pr. Matthijs Spijckermakcer overt'consent vant'betimmeren van een Erff nevens t'Wachthuijs aen(de) Spuijpoort, vervallen lesten Decemb. 1660, xxx St.
- Jan Hendricxsz Westerhout over een jaer huijre vant'Erff aen(de) Vest over het Taenhuijs daerop bij hem een paerdestal is geset, vervallen alsvooren, x L.
- Baertgen Thomas wed:e van(de) Besemmaecker een jaer huijre vant'Erff achter het Taenhuijs vervallen kersmis 1660, xx St.
- Claes Claveren Cruijdenier, overt; iii.e jaer recognitie tot wederseggens toe van een Erff groot xxv voeten gelegen aen(de) Vest bijde Sluijspoort vervallen lesten Meij 1660, xxv St.
- D'hr: Hugo Repelaer overt'iii.e jaer recognitie van een Erff, gelegen opt'Conditie groot en vervallen alsvooren, xxv St.
- D'hr: Thesaurier Cornelis van Eijssel overt'iii.e jaer regonitie van een Erff alaer tot wederseggens toe groot xxxi voeten vervallen lesten Meij 1660, xxiiii St.
- Hendrick de Vosch overt 'iii jaer recognitie tot wederseggens toe, van een Erff aldaer groot xlii voeten, vervallen alsvooren, iiii L x St.
- Cornelis Sijmonsz van Driel overt'iii.e jaer recognitie tot wederseggens toe van een Erff aldaer groot xxv voeten, vervallen alsvoren, ii l x St.
- d'hr: Arent Sonnemans overt'iii.e jaer recognitie tot wederseggens toe van een Erff aldaer groot xxx voeten vervallen alsvooren, xx St.
- Arijen t'hooft den jonge over een jaer huijre tot wederseggens toe, van een Erff gelegen benevens sijn huijs naer den Boom van(de) nieuw Calckhaven vervallen lesten Decemb. 1660, xxx L.
- Jan Dircxs. over een jaer recognitie tot wederseggens toe van t'consent vant'gebruijck van een Erff gelegen int'Willigen Bosch opde Dwarskaije langh en(de) breet Vijff roeden vervallen alsvooren, x L.
viii S.a van huijshueren, consenten etc.

[9][folio 19vs] Buijten de Vuijlpoort aen(de) Dorrenboom

(dese parthijen werden alhier gebracht volgens t'accoort mette possesseurs van(de) erven gemaeckt vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
- Eerst het Erff en(de) molen van Jan Cornelisz. Schabaillie opt Caerte get. No. 1 groot xxiiii roeden volgens den Accoord met Mijn E heeren met dese en(de) volgen(de_ parthijen gemaeckt, comt hier over de recognitie van(de) wint d'ao. 1660, xii l i St.
- Aert Willemsz. No. 2 groot xii roeden, iiii L xii St.
- Abraham Willemsz. van Nes no. 3 groot iiii roeden, iii L vii St. vi Sch.
- Pieter van Meeuwen No. 4 groot iiii roeden, iii L uuu St. ix Sch.
- Gerrit Cornelisz. Pot No. 5 groot v roeden, iii l xv St.
- Joost Jacobsz. van Hoeck no. 6 groot alsvoren, iii l xv St.
- De wed:e van Arijen Jansz. no. 7 groot vi roeden, iiii L x St.
- Dirck Arijensz. Schippers Erff, groot viii roeden, vi l.
- Adriaen Pietersz. molenaers Erff no. 9 groot vi r., iiii L ii St. vi Sch.
- Den molen metten werff van(de) selven no. 10 groot xxxii roeden, comt voor de Wint, xii l. 1 St.

Beginnende aen(de) Dorrenboom de Oost-straet van noorden innen
- Adriaen Pietersz. molenaers Erf no. 11 groot xv roeden, xi L.
- Reijnier Adrnsz. Erff no. 12 groot vii roeden, iii l xviii St. ix Sch.
- Jan Thielmansz no. 13 groot 5 1/2 roeden, iii L xviii St. ix Sch.
- Arijen Francken no. 14 groot 6 1/2 roeden, iiii L xiii St. ix Sch.
- Dirck Jansz. havemr. twee huijsen en(de) Erven no. 15 groot t'samen xiii roeden ix voeten, x L vi St. iii Sch.
- Adriaen Cornelisz. Garnaetsman no. 16 leijt onbetimmert, dan is Dirck Jansz. havemr. daer van gegunt eenen ganck groot iii roeden a iiii st. de roeden, xii St.
- De Wed:e van Bastiaen Leendertsz. no. 17 leijt onbetimmert, Memorie
- D'hr. Borgemr: de With is gegunt uijt no. 16 iii roeden uijt no. 17 xiiii roeden en(de) uijt no. 18 vi voeten t'samen xviii roeden a iiii st. de roe, iii L xii St.
- Thijs Adnsz. nu Dirck Foppen Erff no. 18, iiii L x St.
- Aert Hendricxsz. Vormd:r no. 19 groot vi r. x voeten leijt onbetimmert, is hem tot wederseggens gegunt tot een Thuijntge om, ii L.;
- T'Erff gebruijckt geweest tot eenen padt op Stadts Lant no: 20 groot iii r. vii voeten, Memorie;
- Cornelis Leendersz. Cappendijck no. 21 groot viii roeden, vi L. x St.
- Cornelis Arijensz. bedrijff no. 22 groot viii roeden leijt onbetimmert, memorie;

Aende andere sijde vande Straet beginnen(de) van(de) suijt sijde inne, en(de) is elcke viercante roede gereeckent op xii St.
- Cornelis Arijensz. Eijckers Erff no. 23 groot iiii roeden leijt onbetimmert, memorie;
- De Wed:e van Joris Andriesz. no. 24 groot iiii r. leijt onbetimmert, memorie;
- Gerrit Cornelisz. Schiptimmermans Erff no. 25 groot v roeden alsoo maer een Eijckers huijsken op staet, daerin een arm man woont, memorie;
- Sijmens Hendricxsz. is gegunt uijt no. 25 een Erff te gebruijcken om, xii St.
- Laurens Hend: Vormdraijer no. 26 groot ii r. ix voeten, xxxiii St.
- Steven Bastiaensz. no. 27 groot iii roeden, xxxvi St.
- Noch een Erffken no. 27 groot iii roeden bij Aert Hend:s Vormd:r om xxviii St. t'sjaers dan soo hij t'comt te betimmeren xii st. de roede, xxviii St.
- De resteren(de) 8 1/2 roede uijt no. 27 is ten delen uijtgegeven tot Bergernisse en ten deelen tot Berm, Memorie;
- Laurens Hend:s no. 28 groot iii roeden, xxxvi St.
- Dirck Crijnen Nobel, no. 29 groot iii roeden, ii L ii St.
- Steven Bastiaensz no. 30 groot 4 1/2 r. leijt onbetimmert, Memorie;
- Aert Hend:s Vormdraeijer no. 31 groot vi roeden, iii l vi St.
- De wed:e van Abraham Hendricxsz no. 32 groot v roeden ix voeten, iii l ix St.
- Dingentje Saijer vier distincte Erven no. 33 groot 9 1/4 r dan is verstaen eijgen gront te sijn, Memorie;
- Jan Hendricxsz. houtvletter no. 34 groot iiii roeden is mede verstaen vrij te sijn, Memorie;
- Davidt Willemsz. no. 35 groot iiii roeden, ii l viii St.
- De Wed.e van Andries de Vries no. 35 groot iiii roeden dan is vrij, Memorie;
- Davidt Willemsz. Schiptimmerman no. 37 groot iiii roeden dat is vrij, Memorie;
- Goossen Schalcxsz no. 38 groot iiii roeden, ii l viii St.
- Gijsbert Cornelisz. no. 39 groot iii roeden ix voeten, xxxix St.
- Dewed:e van Thijs Adriaensz. no. 40 groot iii roeden, xxxvi St.

T'Eijnde den Dorrenboom ae de Stadt buijtendijcx.
- No: 41 et 42 sijn alsnoch ledige en(de) onbetimmerde Erven, Memorie;
- De wed:e van Adriaen Woutersz, Erff no. 43 sijnde een Schiptimmerwerff groot xiiii roeden, viii L xiiii St.
- Jan Pietersz. Wielmrs. Erff no. 44 groot v roeden, iii L.
- Denselven no. 45 groot iii roeden leijt onbetimmert, en(de) is hem tot wederseggens vergunt om, ii St.
- Jan Jansz. houtvletter no. 46 groot iii roeden, ii L. ii St.
- Willem Thijsz. Caerdemaeckers Erff no. 47 groot xiiii roeden, dan is vrij, Memorie;
- De wed:e van Aert Aertsz. no. 48 groot xviii roeden is mede vrij, Memorie;
- De wed:e van Dirck Jansz. no. 49 daert'huijs op staet groot ix roeden is mede vrij, Memorie;
- Willem Thijsz. Caerdemr: no. 50 groot ix roeden is mede vrij, Memorie;
- Geleijn Geleijnsz. Schippershuijs en(de) Erve no. 51 groot vi roeden, comt in Eijgendom Lambert Leendertsz. Schiptimmerman, Memorie;
- Gillis Jansz. houtcooper no. 52 et 53 groot xxx roeden, xviii St.
- deselven no. 54 groot bij hermetinge vijff roeden iii L.
- Jacob Lambertsz. no. 55 groot bij hermetinge 54 roeden aen(de) selven vergunt voor xx jaren volgens de Conditien int'reg: fol. 76 dan alsoo dit Erff bijde voorn. Jacob Lamberts. van(de) Stadt is gecocht en(de) de Cooppenn. inde voorgaende reeckenn. fol. xxi verso sijn verantwoort, dient voor, Memorie;
- No: 56 et 57 elck groot i r. iii voeten werden gebruijckt bijde Leveriers vant'luijcx hout, Memorie;

Beginnende opten Middelwegh
- No: 58 groot iiii roeden no. 59 groot ii roeden en(de) no. 60 groot iiii roeden alwaer eenige huijskens van stadtswegen op sijn gestelt, Memorie;
- Jop Adriaensz. Schippers Erff no. 61 groot vii roeden, iiii L x St.
- Geertruijt Cornelis no. 62 groot iiii roeden vermits hare Armoede haer leven langh vergunt om, niet;
- Adriaen Wassenz. no. 63 groot vi roeden ix voeten, iiii L i St.
- Jacob Meeuwsz. no. 64 groot vii roeden, iiii L. x St.
- Joseph Thielmansz. houtvletter no. 65 groot ii roeden, xxx St.
- Dirck Aertsz. Schuijttevoerder no. 66 groot iiii roeden, ii L xiiii St.
- Claes Cornelisz. houtvletter no. 67 groot vi r., iii L. vi St.
- het huijs van Jan Pietersz. gestaen hebbende op een Erff gelegen t'eijnde de xx huijskens van(de) straet naer t'Willigen Bosch groot vi roeden is in Meij 1656 bij de Stadt affgebroocken dient voor, Memorie;

Beginnende over de Brugge
- De Dochters van Cornelis Leendertsz. no. 68 groot xv 3/4 roeden , dan is vrij, Memorie;
- Jan Pietersz. Crimpen no. 69 groot x roeden is mede vrij, Memorie;
- Leendert Cornelisz. houtdrijver no. 70 groot ix roeden v L xiiii St.
- Brechtken Jans no. 72 groot xxiiii roeden is vrij, Memorie;
- De kinderen van Cornelis Leendertsz. no. 72 groot xiii roeden is mede vrij, Memorie;
- Marijcken Jacobs no. 73 groot iiii roeden is een vrij Erff, Memorie;
- Dirck Jansz. vanden Nadorst no. 74 groot xv roeden is mede vrij, Memorie;
- d'hr: Arent Sonnemans over t'xvii en viii jaer huijre vant Erff gelegen buijten de Sluijspoort tusschen den Dijck ende t'Erff van Gillis Jansz, opte Conditie als in'reg.: fol: 58 verso verhaelt vervallen lesten December 1660, l L.
ix S.a van recognitie aen(de) Dorrenboom buijten de Vuijlpoort

[10][folio 23vs] Anderen Ontfangh van renten staende opte huijsen opte Drappierskaeij streckende van t'Westindisch: huijs oostwaerts op naert'Bolwerck Damiaten

- (volcht wel de voorgaende reeckeninge) Jan de Bruijn drappier over een jaer rente opt iiii.e Erff aldaer vervallen 1e Meij 1660, vi L.
- Jacob Willemsz. van Rattingen overt'xv jaer rente opt'v.e Erff aldaer vervallen alsvoren, vi L.
- Aert Gerritsz. van Root overt xv jaer rente opt vi Erff vervallen alsvoren, vi L.
- Hugo Bastiaensz. vander Meer overt xv jaer rente opt vii Erff vervallen alsvoren, vi L.
- Jan Pluijm Timmerman overt'xv.e jaer rente opde viii.e en(de) ix.e Erven aldaer vervallen alsvoren, xii L.
- (sij vuijte reeckeninge gelaten) Hendrick Tijcguet overt'xv.e rente opt'helft vant'x.e Erff vervallen alsvoren, dan alsoo dese rente in Meij 1658 is affgelost, en(de) t'Capitael inde reecken. vandenselven jare fol: xxiii is verantwoort dienst voor, Memorie
x Sa. van recognitie opte drappierskaije

[11][folio 24] Anderen Ontfangh van Missien voor den jare 1660.

- De voors. missie is bij Mijn E heeren Borgemr. en(de) Gecommitteerden ten Beleijde vande Stadts saecken gelate aen Aert Sijmonsz. cumsuis, voorden tijt van sevenjaren, mits dat sij de Lasten daertoe staen(de) moeten dragen volgens de Conditien, dus voor, Memorie

[12][folio 24vs] Anderen Ontfangh van vercochte huijsen en(de) Erven

- (volcht wel voorgaen(de) reeckeninge) Jan Huijbertsz van Santen over een jaer rente van xiiii x L per reste van(de) Cooppenn. vant'huijs staen(de) neffens t'Groothooft vervallende eerste Novemb. 1660, lxx L.
- Anthonij van Meeninge over een jaer intrest van ciiii l per reste van(de) Cooppenn. vant huijs, staen(de) nevens t'Amonitiehuijs aen d'een en(de) t'huijs van Aeltjen Joosten aen d'andere sijde, vervallen 1: Meij1 660, v L iiii St.
- Adriaen van Ardenne over een Jaer intrest van viii:c xxvi L xiiii St iiii Sch. per reste van(de) Cooppenn. van twee Erven no. 11 et 12 gelegen over de Engelenburchshaven tegens den penn. xx vervallen alsvooren, xli L vi St. vi Sch.
- Mr: Johan van Someren nu Corn. Abrahamsz. wagenmr:(?) over een jaer intrest van viii:c xiii L vi St. iiii Sch. per reste vande Cooppenn. van 2 Erven no. 17 et 18 gelegen en(de) vervallen alsvooren, xl L xii St. vi Sch.
- Cornelis de Heer metselaer over een jaer intrest van iiii:c L per reste van(de) Cooppenn. vant'huijs staende opden hoeck vande Lombarde brugge, voor desen bewoont bij Anneken Crijnen wed.e van Arijen Arijensz. vervallen den 1e meij 1660, xx L.
- Ontfangen van Jan Gijsbertsz wijncoper overt den laetsen iii.e sjaers vant 1e Erff opte Calckhaven verschenen Meij 1660 de Somme van cxxxv L.
- Ontfangen van Hendrick van Lith over den laetsten iii.e paeij van ii Erff aldaer vervallen alsvoren de Somme van cxlviii L xiii St. iiii Sch.
- Ontfangen van Samuel Nachenius fabrijck over den laetsten iii.e paeij van t'iii Erff aldaer vervallen alsvooren de Somme van, cxlv L.
- Ontfangen van(de) hr: Jacob Trip de jonge over den laetsten iii.e paeij van iiii:e Erff aldaer vervallen alsvooren, cxlv L.
- Ontfangen van(de) selven over den laetsten iii.e paeij vant Vijffde Erff aldaer vervallen alsvooren de Somme van, cxxxiii L vi St. vi Sch.
- Ontfangen van Arijen t'Hooft den jonge over den laetste iii.e paeij van(de) vi: vii en(de) viii:e Erven aldaer vervallen alsvooren, iiii:c xxxiii L vi St. vi Sch.
xi S.a van verkochte huijsen en(de) erffuen

[12][folio 25vs] Anderen Ontfangh van alderhande Saecken

- D'hr: Thesaurier Johan Dionijsz maeckt in sijne reeckeninge d'ao. 1642 fol. 40 uijtgeven cvande Somme van xoi:m vii:c xcix L x St bij hem betaelt aen en(de) ten behoeve van Cornelis Jansz. vande Grient en(de) Hendrick Jansz. Bommelaer, aennemers vant uijtdiepen van(de) Stadts Grachten van(de) Vrieseport tot aen(de) nieuwe Sluijs, in welcke somme aldaer uijtgetogen begrepen is eerst iii:m ii:c xxvii L die bij mijn E heeren haer is toegevoecht voor pretensie van Buijtewerck, en(de) noch xvii.c xcix L x St. voor haer tot voltreckinge vant voors. werck verschooten, die sij aen(de) Stadt moeten restitueren, Memorie;
- Adam van Cuijckhoven over t'viii xviii.e jaer huijre vant'Erff gelegen aen(de) Suijtsijde vande nieuwe Sluijs groot lxxxc roeden opde Caerte geteeckent no. 70, vervallen Kersmis 1660 waer van volgens resolutie van date den xxxi Januarij 1658 jaerlijcx betalen sal de Somme van lxii L.
- Jan Francken nu Mathijs van der Dijck over een jaer huijre vant Erff daer nevens daer den kielstengh op gestaen heeft, groot lxx roeden vervallen xiii.e April 1660, xxxvi L.
- Willem Hendricxzs Ruijter ouert i.e iii.e jaer over een jaer huijre vande Schatgront strecken(de) van(de) molen aen(de) Rietdijck voor bijde Stadt tot ontrent de Sluijs bij de Saeghmolens, vervallen lesten Decemb. 1660, vi L.
t'rantsoen tot 1 st. opten gul. ouert i.e iii.e jaer, vi St.
- Jan Lambertsz. en(de) Arijen Jansz overt' v.e vii.e jaer huijr van(de) Veerpont tusschen Dordrecht en(de) Swindrecht vervallen lesten April 1660, xxxvi L.
- (wert over den jare 1661 verantwoort bijde hr. thesaurier vant groot Comptoir) Samuel Nachenius fabrijcgmr: deser Stede overt' i:e iii:e jaer huijre van(de) Visscherije van(de) nieuwe Calckhaven en(de) Engelenburchs haven vervallen lesten Decemb. 1660, x L.;
- Cornelis Willemsz. Visscher op Papendrecht overt'1:e v.e jaer huijr van(de) Visscherije inde Merwede tegens t'Gorsch van(de) hr. Paulus Hallingh, vervallen alsvooren, x L.
- Ontfangen van(de) hr: Adriaen vander Mast als penninghmr: van(de) polder van Wieldrecht over huijr van een watermolen de Somme van, lx L.
- Ontfangen van(de) Gecom: vant'Strijense Sas over huijr vande voors. watermolen, vermits de repara(ti)e. bij deselve aen(de) voors. molen gehadt alleen maer de Somme van xx L.
- Ontfangen van Jan Groenrijs wonen(de) tot Delffshaven over leverantie van een Taenketel wegende 2201 ll tt lviii L het hondert, de Somme van xii.c lxxvi L. x St.
- Ontfangen van [-] de Meijer Cooperslager over leverantie van een Taenketel wegende 1407 ll tot lii l. x St. t'hondert, de Somme van, vii.c xxxviii L xiii St.
- Betaelt voor de helft van t'inslaegh gelt van dese en(de) de voorgaende post alsmede d andere oncosten, ix L. xviii St.
- Blijft Suijvers voor de Stadt de Somme van, vii:c xxviii l xv St.
- Ontfangen van Leendert Leendersz. van Alblasserdam over Coop van oude Steen dewelcke om de voorsz. Taenketels gestaen hebben de Somma van, xxii L.
- Ontfangen van Cornelis de Heer metselaer over Coop van out hout gestaen hebben(de) voor de ijsere waegh de Somme van 5:0:0, v L.
- Ontfangen van Arijen van Heusden over coop vande Loots onder dewelcke de hop buijten t'Groothooft gestaen heeft de Somme 42:0:0, xlii L.
- Ontfangen voor rantsoen van de voors. xlii l, 2:2:0
daer tegens aen Treckgelt 1:5:0, Blijft suivers, xvii St.
- Ontfangen van Pieter Arijensz vander Linde over coop van vijff eijcke houten vande kielstengh, de Somma van xii L. x St.
- Ontfangen van Arijen Francken ende de Wed.e van Stoffel de Garnaetsman voor dat sij t'Erff int'Willigenbosch naest t huijs van(de) Schiptimmerman soo nu en(de) dan gebruijckt hebben de Somme van, vi L.
xii S.a van alderhande Saecken

[13][folio 27vs] Anderen Ontfangh van nieuw verleende Consentien inden Jare 1660

- Ontfangen van Huijbert Schalck overt consent vant stellen van een pothuijs voor sijn huijs op den hoeck van(de) Tolbrugge, groot 44 voet 4 duijm tot vers. de voor, xxii L. vi St.
- Ontfangen van Cap:n Allevrunde overt consent vant stellen van een hecken naest ofte ter sijden sijn huijs groot 227 voet a 2 stuijv: de voet, xxii L. xiiii St.
- Ontfangen van Jacob vanden Brandelaer overt'consent van t'stellen van een hecken voor sijn huijs groot 80 voet tot ii st. de voet, viii L.
viii S.a van nieuwverleende consenten

[14][folio 28] Anderen Ontfangh van Subsidien aen desen Thesaurier inden jaer xvi.e t'sestigh gedaen.

- desen Thesaurier heeft in den hare xvi:c en(de) t'sestigh van(de) heer(en) Abraham Stoop [doorgehaald: ende Johan de ...] in verscheijde parthijen ontfangen de Somme, i.m.m vi.c lxxxiiii L. v St.
- (wert gelegen in vuijtgegeven van sijne xi reeckeninge fol. xxviii verso) Noch is in den jare xvi.c t'sestich bijde heer thesaurier ontfangen van(de) heer mr. Johan de Vries als ontfanger van(de) verpondingh de Somme van twee duijsent ponden te xl grooten dus hier, ii.m L.
xiiii Sa. van Subsidie
Somma totalis van den geheelen ontfangh deser reeckeninge bedraecht de Somma van 53.856 ponden 1 st. vii Sch te xl grooten


[1][folio 29] Vuijtgeeff tegens den voors. Ontfangh over den Jare xvi.e t'sestigh en(de) eerst van Betalingen gedaen aen(de) Officieren deser Stede die voor desen jare xvi.e lx gedient hebben

(conform de voorgaende reeckenin. dese en(de) aengetogen parthijen)
- (ordinaris, sij altijd de namen van(de) Clappers en(de) andere officieren in der tijt inden tecxt vuijtgedruckt)
Betaelt aen sesthien Clappers en(de) nachtwaeckers deser Stede met haren Overman over Twaelff maenden weddens den overman tot xiiii l en(de) ijder Clapper tot viii L viii St. ter maent
Hedrick Hendricx Overman xlcviii L.
Hendrick Willemsz., clxvi St.
Frans Nijsen, clxvi St.
Jasper Jansz., clxvi St.
Sijmon van Solingen, clxvi St.
Jan Nijsen, clxvi St.
Jan Lievensz., clxvi St.
Jan Thielmansz, clxvi St.
Jan van Deuren, clxvi St.
Jan Joosten, clxvi St.
Aert Hendricxsz., clxvi St.
Aert Jansz. van Dijck, clxvi St.
Jan Jansz. van Rijn, clxvi St.
Gerrit Nevelingh, clxvi St.
Pouwels Wischnicht, clxvi St.
Gerrit Hend:s, clxvi St.
Jacob Claesz., clxvi St.
Bedraeght t'samen de Somme, xvii:c lxxx L xvi St.

Groothooft
- Sacharias Woutersz. Cipier en(de) poortier over xii maenden a v L viii St. ter maent, lxiiii L. xvi St.
- Jan Joppen havenmr: aldaer v L. ter maent, lx L.
- Johannes Lijsten Boomsluitjer aldaer v L. ter maent, lx L.
- Lucas Jansz. roeper van(de) Beurte op Zeelt: iiii L. iii St. iii Sch. ter maent, l L. (sij geleth off bij afflivicheijt van een van(de) roepers de twee roeperschappen op Anwerpen en(de) Zeelandt bij een persoon niet soude connen werden bedient)
- Hendrick Willemsz. roeper van(de) Beurte op Antwerpen iiii L. iii St. iiii Sch. ter maent, l L.

Rietdijcxe Poort
- Jan Hendricxsz poorter v L. ter maent, lx L.
- Denselven als gewesene schrijver vi L ter maent sijn leven langh, lxxii L. (sij dit officier bij afflijvicheijt van desen persoon gemortificeert, debith attestatie de vita, obijt in Augustij 1662)
- Jacob Jansz. Sluijsmr. vande nieuwe Sluijs viii l vi St. viiii Sch. ter maent, c L.
- Cornelis Smeeblock getijmr: iii L vi St. viii Sch. ter maent, xl L.

Nieuwbrugge
- Wouter Clementsz. Brughophaelder iiii L x St. ter maent, liiii L.

Wijnbrugge
- Willem Jansz. Blom Brughophaelder iiii L. x St. ter maent, liiii L.

St: Jorispoort
- Jan Lievensz. poortier en(de) Schrijver vii L x St. ter maent, xc L.

Vriesepoort
- Jan Lievensz. voort'ophalen van(de) brugge iii L ter maent, xxxvi L.

Spuijspoort
- Jacob Pluijm vi L. ter maent, lxxii L.

Vuijlpoort
- Gijsbert van Blommendael iiii L. x St. ter maent, liiii L.
- Cornelis Thomasz. Getijmr. vi L ter maent, lxxii L.
- Jan Hermansz. Cool Sluijswachter van het Verlaet vii l x St. ter maent, xc L.
- Gijsbert van Blommendael Brughophaelder van(de) Leuvebrugge vl ter maent, lx L.

Pelssebrugge
- Arijen Claesz. Ophaelder iiii l x St. ter maent, liiii L.
- Denselven als havemr. van(de) Vuijlpoort tot aen(de) Tollebrugge ii L v St. ter maent, xxvii L.

Craen Rodermont
- Jan de Bruijn, Brugophaelder en(de) havemr: aen St. Joost vii L x St. ter aent, xc L.
- Arijen Florisz., Brughophaelder en(de) Boomsluijter vi L ter maent, lxxii L.
- Jan Hillegert, havemr. poortier en(de) Boomsluijter aen Engelenburghshaven vi L. ter maent, lxxii L.
- Gommer Vierlingh poortier en(de) Schrijver inde Blaupoort vi L. ter maent, lxxii L.
- Herman Cornelis Boomsluijter en(de) Brughophaelder achter den Toelast vi L ter maent, lxxii L.
- Hendrick Claesz. Ophaelder van(de) Groote houte brugge iiii L x St. ter maent, liiii L.

Constapels en(de) Couwachters
- De Dienstmeijt vande Concherge overt'schoonmaecken vant'Lakenbehangsel inde Camer van justitie x st. ter maent, vi L.
- Dirck Jansz. Constapel, viii L. ter maent, xvvi l.
- Lucas Hendricxsz. en(de) Cornelis Dircxsz. Trompetters xiiii L. ter maent, xlxviii L.
- Andries van(den) Bergh van(de) nachtgasten inde wijncoopers Cappelle opte schrijven iiii L ter maent, xlviii L.
- Anneken Claes overt'schoonhouden vande riviervischmart aent'Stadthuijs iii L. ter maent, xxxvi L.
- Lijsbeth Joosten haer leven langh voort'schoonhouden van(de) riviervischmart aent Stadts Werckhuijs iii L. ter maent, xxxvi L. (volgens acte van mijn E heeren van(de) Gerechten in date 9 januarij 1649 sal dit tractement dese vrouwen haer leven lanck volgen, dan bij haer affsterven is t'offitie gemortificeert deb.t attestatie de vita)
- Janneken Stevens voort'schoonhouden van(de) riviervischmart aent'Groothooft iii L. ter maent, xxxvi L.

Hellebaerdiers van(de) heere Schout elck xx L. xci St. x Sch. ter maent.
- Pieter Pietersnz, ii.c l L.
- Jacob Jansz., ii.c l L.
- Joris Paets, ii.c l L.
= vii:c l L.

De hellebaerdiers van(de) hr: Borgemr. elck xx L. xvi St. x Sch. ter maent.
- Jacob Pluijm, ii:c l L.
- Jan Willemsz. van Bergen, ii:c l L.
- Adriaen Jansz. Swaen, ii:c l L.
= vii.c l L.

s'heeren Schouts Dienaers elck ix L xviii St. viii Sch. ter maent
- Dirck Pietersz. cxviii L.
- Willem Lacroij cxviii L.
- Arijen Bijl cxviii L.
- Constant Marche cxviii L.
- Hendrick Hallij cxviii L.
- Jagues Bosbij cxviii L.
= vii.c viii L.
De huijsinge van(de) huijsen daerinne begrepen, Memorie

- Betaelt aen Cap:n Pieter de With, dienende(de) tot beewaringh vant'recht van(de) Stapel deser Stede, de Somme van twee duijsent twee hondert veertigh ponden en vijff te xl grooten, t'pont in voldoeninge van een geheel jaer Gagie en Costgelt van sijn persoon, jacht en(de) seven mannen, gedient hebben(de) tot bewaringh vant'voors. Stapelrecht t'sedert den eerstenjanuarij 1660 tot den laetsten December daeraenvolgende(de) mitsgrs. voor eenige reijscosten om te ondersoecken off geen frauden int Stapelrecht werden gedaen, bij vier distince Declaratien Ordonn. en(de) quitantie, ii.n ii.c xl L xvii St.
- Betaelt aen Cap.n Cornelis Adriaensz. Hoijman, dienende tot bewaringh van t'voors. Stapelrecht de Somme van achthien hondert negen en(de) t'negentigh ponden, xiox St. te xl groote t'pont overt'geene bij hem, sijn schip ende matrosen is verdient, in den jare 1660 bij vier distincte declaratien, oerdonn. en(de) quitantien, 1899:19:0, xviii.c xcix L xix St
p.a S.a maentlicke weddens

[2][folio 32] Anderen uijtgeeff van jaerlijcxe weddens van andere deser Stede officieren

- (ordinaris)
Desen Thesaurier over sijne Weddens van(de) jare xvi.c t'sestigh, iii:c L.
- Voor papier pennen etc in sijn Comptoir verbesicht en(de) aen(de) schrijvers inde poorten gelevert, xii L.
- De Acht reeckenmrs: Gecom.den ten Beleijde van(de) Stadt saecken metten Secrets. voort'hooren sluijten en(de) appostilleren deser reeckenn. xxvii L.
- (bij quitan. deser en(de) aengetogen parthijen vuijtgesondert daer anders voor hooft staet)
Samuel Nachenius fabrijckmr: deser Stede een jaer weddens vervallen xiii:e februarij 1771 bij Quitantie, viii:c L.
- Willem de Clerck, Clerck van(de) hren. Thesauriers een jaer Weddens vervallen lesten Decemb. 1660, xii L. x St.
Voort' schrijven van(de) Blaffaert ix L.
Voort' schrijven van dese reeckenn. met het dubbelt vandien, xx L. = Comt t'samen, xli L x St.
- Jacob Ferwer ord:s Lantmester deser Stede een jaer weddens vervallen alsvooren bij Quit., xl L.
- Gerrit Gillisz. een jaer weddens van dat bij beijde Comptoiren van(de) heeren Thesauriers waernement, int'invorderen vande Stadts pachters en(de) anders, vervallen lesten December 1660 bij Quitantie, iii:c L.
- Denselven een jaer weddens voort'invorderen van(de) renten consenten en(de) andere parthijen inden Ontfangh deser reckenn. verantwoort vervallen alsvooren bij Quitan., lx L.
- De Luijers vande Groote kerck voort'inluijen van(de) Meij en(de) Bamis marten, iiii L.
- De reetreckers deser Stede van dat sij volgens d'oude usantie gevisiteert hebben de huijsen tot vreesen gemaeckt te werden, daer voor sij jaerlijcx gemeten, xii L.
- De voorn. reetreckers en(de) haren Secrets: een jaer weddens vervallen lesten December bij Quitantie, lxxv L.
- Johan Reijns Camerbew.r deser Stede een jaer weddens vervallen lesten December 1660 bij Quit., ii;c L.
- Denselven over een jaer huijshuijr vervallen alsvooren bij Quitantie, cxxv L.
- Denselven voor insinuatie van Vresen, Niet.
- Johan Hensboom Camerbew.e deser Stede een jaer weddens vervallen lesten Decemb. 1660 bij Quitantie, ii.c L.
- Denselven een jaer huijshuijr verschenen lesten September 1660 bij Quitantie, c L.
- De vier ijckmrs. deser Stede met namen Sacharias Woutersz, Ot Jansz. van Asperen, Cornelis Jansz. en(de) Cornelis van Schilperoort een jaer weddens vervallen lesten Decemb. 1660 bij Quitantie, xvv L.
- Betaelt aen(de) selve soover oncosten met ijcken gevallen als over leverantie van gewichten bij declar. en quit., xxi l xvii St.
- D'hr: Cornelis T'jongh een jaer wedens als Opsiender van(de) ijckers vervallen lesten Decemb. 1660 bij Quit., xxx L.
- Willem Pietersz. Doesburgh een jaer waernemens van(de) Spuijsluis vervallen alsvoren bij Quit., cl L.
- Pleun Hermansz over een jaer waernemens van(de) Sluijs achter de Nieuwkerck vervallen alsvooren, bij Quit., xxx L.
- Willem Jansz. een jaer waernemens vant'Sluijsken aent'Rietdijcx Grachtke vervallen alsvooren, xii L.
- Betaelt aen Francois de Bruijn Beursknecht een jaer weddens vervallen [-] 1660, lxxii l.
- Dirck Jansz. Tegelberch een jaer weddens van(de) clocken te stellen, vervallen lesten December 1660 bij quitan. ii:c l L.
- Denselven over een jaer waernemens van(de) Clock opde Groote Kerck, vervallen alsvooren bij Quit., l L.
- Denselven over een jaer waernemens van(de) Clock op St. Joris Doel, vervallen alsvooren bij Quit., xxx L.
- Denselven voort'versteecken vant'voorslagh vant'horologie opt'Stadthuijs vervallen alsvooren bij Quit., xxxvi L.
- (debith quitan.) Cornelis Rijser een jaer waernemens vant'Clocxken ruijmstraet te luijen vervallen alsvooren, xxxvi L.
- Willem van Bijlevelt waeghmr: inde ijsere Waegh een jaer weddens vervallen alsvooren bij Quit., c L.
- Jan Joppen over een jaer waernemens vant'stellen vande Caerssen inde Lantarens opten Boom iii L. en(de) voort'Besemgelt vandien ii L., t'samen v L.
- Hendrick Claesz. een jaer Besemgelt en(de) t stellen vande Caerssen opt groote houte Brugge, v L.
- Ende alsoo d'heeren Borgemr: en(de() Gecom.de ten Beleijde vande Stadts Saecken hebben geordonneert dat voortaen geen Besemen sullen werden gehaelt, soo heeft desen Thesaurier betaelt aen(de) naervolgende persoonen, mits niet haer eijge Besemen vegende.
Jan de Bruijn een jaer besemgelt van(de) roodebrugge, ii L.
Arijen Florisz. van(de) Brugge bij Engelenb., ii L.
Jan Hillegertsz. van(de) brugge over Engelenburchshaven, ii L.
Stoffel Stoffelsz vant. Blaubolwerck en(de) t'Wachthuijs, ii L.
De Wed. van Gerrit Praem vant'Wachthuijs over Engelenburchshaven, iii L.
Aeltje Jans vant: Wachthuijs boven de Rietdijcxpoort, iiii L.
Jan Hendricxe vant Wachthuijs en(de) de Rietdijcxpoort, ii L.
Jan Lievensz. van(de) Brugge aen St. Joris en(de) Vriesepoorten, iii L.
Jacob Pluijm van(de) Spuijpoort, ii L.
Jan Cool vande Sluijs en(de) Sluijspoort, ii L.
Gijsbert van Blommendael van(de) Leuvebrugge en(de) t'Wachthuijs aen(de) Vuijlpoort, iiii L.
Arijen Claesz. vande Pelssebrugge, ii L.
Willem Jansz. Blom van(de) Wijnbrugge, ii L.
Wouter Clementsz van Nieubrugge, ii L.
Sacharias Woutersz. vant'Wachthuijs aent'Groothooft, ii L.
Jan Jacobsz. Mes van(de) nieuwe Calckhaven, ii L.
- Balthazar Walen en(de) Johan Schoormans overt' xii.e xv.e jaer huijr van t'Erff daer de paerdenstal van(de) Slenaers opstaet, vervallen den ix feb. 1660 bij q.tie, lxxii L.
- Lucretia van Gesel een jaer huijre vant'Erff daer de Slenaers Wagens opstaen, vervallen 1e Octob. 16690 bij q.tie, xl L.
- (debith attestatie de vita) De wed.e van Passchier Thomasdr: van Thielman Ewoutsz. een jaer huishuijr haer toegeleijt, inplaetse vant'huijsken gestaen hebbende voorde Augustijnekerck, en(de) dat soo lange sij geen wooninge van stadts wegen heeft vervallen den ix 7ber 1770, xv L.
- Abraham Aertsz. Swaertveger een jaer weddens vant' schoonmaecken vande Swaerden van justitie, iiii L.
- (debith attestatie de vita) Trijntje Meesz. over een jaer huijshuijre haer bij Mijn E heeren haer leven langh toegeleijt vervallen iii.e Octob. 1660, xx L.
- Gommer Vierlingh een jaer huijshuijre vervallen den eersten meij 1660, xxiiii L.
- Lijsbeth Pieters een jaer waernemens vant Huijsken aen(de) Vest bij de Spuijpoort vervallen lesten December 1660, bij Quit., xii L.
ii S.a van Jaerlicxs weddens

[3][folio 35vs] Anderen uijtgeeff van Tractement die bij Mijn E heeren vnden Outrade deser Stade eenige persoonen, die aen(de) Stadts reparatien in ordinaris dienst gewrocht hebben, is toegeleijt ingegaen den eersten januarij 1639 volgens haer E resolutie in date den xx.e december 1638.

(volgens acte van mijn E hrn. van(de) Outrade in date den xx november 1638 en(de) quitan.; debith quitan.)
- Betaelt aen Floris Pietersz. een jaer Tractement, vervallen den lesten Decemb. 1660, lx L.
- Jasper Jansz. een jaer Tractement vervallen alsvooren, l L.
- Willem Jansz. van Ommeren een jaer Tractement vervallen alsvooren bij Quit., l L.

Volgen de puijeniers, karluijden en(de) Slickwerckers, due haer Tracteme.t ingegaen sijn .e April 1639.
- Jan Jansz. Knoopge een jaer Tractemenm.t vervallen lesten December 1660, xxxv L.
- Jan Maximilaensz. een jaer Tractem.t vervallen lesten December 1660, xxxv L.

Volgens Tractementen van verlate hellebaerdiers, vermits haren Ouderdom en(de) langhduijrigen dienst.
- Claes Bellaert een jaer Tractement als gewesene hellebaerdier vande heer Schout deser Stede, vervallen lesten Decemb. 1660, ii:c l L
- Abraham Willemsz. van der Hal over vijftien maenden Tractement als gewesene hellebaerdier deer Stede ingegaen den vii:e October 1659 en(de) expirende(de) den viLe januarij 1661 bij Copie Autentijck van(de) reg.t ende Appostille mitsgrs. Quitantie, iii.c xii L x St.
iii S.a van tractementen aen verlaten arbeidjers en(de) oude hellebardiers

[4][folio 36vs] Anderen uijtgeeff vant'aenbesteden vant'baeckenen der Stroomen, t'diepen van(de) binnengrachten, missien, pompen als anders.

(volgens bestedinge ende quitan. vuijtgesondert daer adners voor hooft staet; sij in de tecxt vuijt gedruct voor hoeveel jaren is aengenomen en(de) den verschijndach)
- Betaelt aen Job Daniels Bakemr. de Somme van Vijff hondert l te xl grooten over soo veel bij hem is bedongen voort bakenen vande Stroomen t'leveren en(de) becostigen van alle t'geene daertoe noodigh is, uds, v:c L.
- Betaelt aen Aert Sijmonsz., Cornelis Maertens, cum suis de Somme van iii.c xx L overt'laetste halff jaer vervallen den lesten Meij 1699 voort' suijveren van(de) straten, steijgerden missiebacken etc van alle vuijlicheden en(de) missie mette lasten daertoe staen(de) bij Quit., iii.c xx L.
- Het suijveren en(de) reijnigen vande straten, steijgerden, missiebacken etc is van nieuws voorden tijt van seven jaren ingaen den 1e junij 1660 en(de) expierende(de) den lesten meij 1666 aengenomen bij Mathijs Abrahamsz Marchael om vi:c L t'jaers, comt hier over een halff jaer vervallen den lesten Novemb. 1660 bij Quit., ii.c L.
Tot treckgelt en(de) een foij betaelt, xvii L x St.
- Johannes van Eijsden over een jaer onderhouts van(de) Stadts pompen, over den jare 1660 bij Quit., liiii L.
- Paulus Visnicht en(de) Arijen Jacobsz. waeghknechts inde Stadts Claeswage xx l te xl grooten, over soo veel haer bij mijn E heeren Borgemr: en(de) Gecom.den ten Beleijde is toegevoeght voort'leveren van(de) Tonnen aen(de) Schalen, Olij Besemen inde voors. Waege noodige over den jare 1660, xx L.
- Arijen Eliasz. waeghknecht inde Stadts ijser Waegh over soo veel hem jaerlijcx is toegeleijt ter saecke voors. over den jare 1660, cii l. x St.
- Barent Woutersz. en(de) Corstiaen Jacobsz over soo veel haer is toegeleijt overt'leveren en(de) becostigen vande Calckmaten tottet leveren vande Calck ten behoeve vande Borgerije over den jare 1660 bij Quit., x L.
- De hellebaerdiers van(de) D heere Schout voor dooffcoolen t sedert Bamis 1659 tot meij 1660, xii L.
- De hellebaerdiers van(de) D heere Borgermr. voor haer en(de) de Stadts Bodens ter saecke alsvoren, xx L.
-De houttelders deser Stede ter saecke voors. d'ao. 1660, xii L.
- Jan Cornelisz. van Bergen overt schoonhouden vande Stadts Biblioteecque vervallen lesten December 1660 bij q.tie, xii L.
- Johannes van Bree ord.s Stadts Brander overt'leveren vande ijsers tot het branden noodich vervallen den x Meij 166, xv L.
iiii Sa. van aenbestedingen, van bakenen van Stroomen, missien, pompen etc

[5][folio 38] Anderen uijtgeeff van bestede en(de) aengenomen wercken van ordinaris reparatien, soo van Timmeren, metselen, straetmaecken, glasen etc. deser Stede.

- (volcht wel de voorgaende reeckenn.) De reparatie van alle Stadts Timmerwerck mettet leveren van alle materiaelen daertoe noodigh, is voorden tijt van drije jaren ingegaen den xvi.e januarij 1660 en(de) expierende den xv januarij 1663 aengenomen bij Maerten Joosten van Duijven voor de Somme van Elff hodnert ponden t'sjaers vomt hier overt' 1: iii jaer vervallen den xv januarij 1661 vij Quit., xi:c L.
- De reparatie van alle Stadts metselwerck, mettet leveren van alle materialen daertoe noodigh is aengenomen voorden tijt van een jaer ingegaen den xvi.e novemb. 1660 bij Pieter Aerijensz. van der Linde, om ii:m L te xl grooten dewelcke inde naestvolgende reeckenn. sullen gebraght werden, dient voor, Memorie;
- Jasper Jacobsz. en(de) Pieter Vierlingh hebben aengenomen het repareren van alle Stadts Straten, mettet lecere van alle materialen daertoe noodigh voor den tijt van drije jaren, ingegaen den xiii.e Meij 1659 en(de) eijndende den xiii Meij 1662 des jaers om viii.c L xl grooten comt alhier over een geheel jaer vervallen den xiii.e Novemb. 1660 bij Quit., viii c L.
- De Reparatie van(de) Stadts Leijdacken sijn besteet voor den tijt van ses jaren ingegaen den 13 September 1657 en(de) eijndende den 13 Spetember 1663 aen Jan Willemsz. van Coeverden cum suis voor de Somme van v:e l L te xl grooten t 'sjaers comt hier over een geheel jaer vervallen den 13'December 1660 bij Quit., 550:0:0
- De reparatie vande Stadts Glasen sijn aengenomen voor den tijt van ses jaren ingegaen den xxv Augusti 1658 en(de) eijndende den xxv Augustij 1664 bij Michiel Spranger, voor de Somme van hondert t'sestigh ponden te xl grooten t'sjaers comt hierover t iii:e vi:e jaer vervallen den xxv Augustij 1660 bij Quit., clx L.
- De Reparatie van alle Stadts Schiptimmerwerck, het Tarren van alle hooffden Bruggen etc. werden alle twee jaren besteet en(de) is t selve inde voorleden jare geschiet dient voor, Memorie;
- Het onderhouden en(de) repareren van alle Stadts horlogien mettet leveren van alle t'geene daertoe nodigh is heeft Maerten van Asperen voorden jare ingegaen den 1e Januarij 1660 ende eijndende den lesten December daeraenvolgende om xlxiiii l te xl grooten voorde Somme van xlxiiii l.
v.e S.a van ordinaris Reparatien

[6][folio 39vs] Anderen uijtgeeff van extraord. bestede wercken soo van timmeren metselen, straetmaken en(de) anders.

- (bij besteck ordinaris declaratien ende quita. deser en(de) aengetogen parthijen) Betaelt aen Jasper Reijersz. de Somme van hondert en(de) vijftigh van(de) te xl grooten over t'maecken mettet leveren van alle materialen daertoe noodigh van een huijsken voor de Bodens en(de) hellebaerdiers van(de) Ed. heere Borgemr: staen(de) bijde Craen bij Besteck ordonn. en(de) quit., xl L.
- Betaelt aen Aert Mutsert ende Dirck Leendertsz. Timmerluijden de Somme van twaelff hondert vijftigh ponden te xl grooten overt geene bij haer bedongen is voort maecken van een nieuw Brugge aen St. Jorispoort mettet leveren van alle materialen daertoe noodich bij Besteck Ordonn. en(de) Quit., xii.c l L.
Betaelt voort Treckgelt, v L.
Ende int opnemen vant voors. werck, iiii L.
- Betaelt aen Thielman Eijcke Timmerman de Somme van Thien hondert vijff en(de) t Seventich ponden te xl groo(ten) overt'maecken van een planckier aent'Martvelt mitsgrs. verscheijde Binnenwercken bij Besteck Ordonn. en(de) q.tie, x.v xxv L.
Betaelt voor Treckgelt, v L.
Voor een foije aen(de) Timmerluijden, iii L iii St.
Ende int'opnemen vant'werck, iii l iii St.
- Betaelt aen Jacob de Klosch Timmerman de Somme van vijftien hondert Acht en(de) t'sestigh ponden te xl groo(ten) over diversche Timmerwercken bij hem ten dienste deser Stede gemaeckt, bij Besteck ordonn. en q.tie, xv:c lxviii L.
Betaelt voor Treckgelt, v L.
Voor een foije aen(de) Timmerluijden, xii L. xii St.
Ende int'opnemen vant'werck, iiii L.
- Betaelt aen Jan Jacobsz. Timmerman de Somme van negen hondert ponden te xl grooten over t'maecken van verscheijde timmerwercken ten behoeve deser Stede bij Besteck Ordonn. en q.tie, ix:x L.
Betaelt voor Treckgelt v L
Voor een foij aen(de) Timmerluijden, vii L x St.
Ende int'opnemen vant'werck, v L.
- Betaelt aen(de) Crediteuren van Hendrick Jansz. Kuijp metselaer de Somme van hondert twaelff ponden te xl grooten over buijtenwerck bij hem gemaeckt aen(de) Beurs deser Stede, bij ordonn. cxii l.
- Betaelt aen Jan Jacobsz. Timmerman de Somme van Acht en(de) veertigh pon(de) te xl grooten over eenige buijtenwercken bij hem ten dienste deser Stede gemaeckt bij Decl. Ordonn. en(de) quit., xlviii L.
- Betaelt aen Cornelis Arijensz. Schiptimmerman de Somme van Vier en(de) twintigh ponden te xl grooten over eenige schiptimmerwercken bij hem ten dienste deser Stede gemaeckt bij Decl., Ordonn. en(de) q.tie, xxiii L.
- Betaelt aen Abraham van Bergen metselaer de Somme van Elff hondert vijff en(de) seventigh ponden x st. te xl grooten t'pont over diversche aengenomen en(de) gemaeckt metselwercken ten behoeve deser Stede bij Besteck Ordonn. en(de) q.tie, xi:c lxxv L x St.
Betaelt voor Treckgelt iii L. iii St.
Voor den foije aen(de) metselaers, vii L. x st.
Ende int opnemen vant werck, vi L.
- Betaelt aen Huijbert de Haen de Somme van t negentigh ponden te xl groot. over Arbeijtsloon bij hem bedongen voort'versetten van(de) kielstengh aen(de) nieuwgegraven haven buijten de Vuijlpoort bij Besteck, Ordonn. en(de) quit., xc L.
- Betaelt aen Jasper Jacobsz. ende Pieter Vierlingh Straetmaeckers, over diversche soo nieuw als oude straten binnen deser Stede gemaeckt bij Decl. Ordonn. en(de) quit., de Somme van viii.c xiiii L. vi St.
- Betaelt aen Maerten Joosten Timmerman de Somme van Acht hondert vier en veertigh ponden v St. te xl groot(en) over diversche Buijtenwercken bij hem ten dienste deser Stede gemaeckt bij Decl., Ordonn. en(de) quit., viii:c xliiii l v St.
- Betaelt aen Abraham van Bergen metselaer de Somme van hondert Achthien ponden x St te xl groote t pont overt maecken van een Vacksteene Stadtboom op Lindegracht bij decl. ordnn. en(de) quit., cxviii L. x St.
- Betaelt aen Corn. Stoop Timmerman de Somme van twee hondert veertigh ponden te xl groot. overte maecken van een houte Brugge buijten de Speuijpoort, mettet leveren van alle materialen daertoe nodigh bij vers. ord. en(de) q.tie, ii:c xl L.
Betaelt voor Treckgelt, ii L.
- Betaelt aen Pieter Arijensz. van der Linde metselaer de Somme van vijff hondert twee en(de) tachtigh ponden t xl grooten over diversche Buijtenwercken bij hem ten dienste deser Stede gemaeckt, bij declaratie Ordonn. en(de) q.tie, v:c lxxxii L.
- Betaelt aen Dirck Stoop Timmerman de Somme van Achthien hondert ponden te xl grooten over t maecken van verscheijde nieuwe timmerwercken ten dienste deser Stede bij Besteck Ordonn. en(de) quit., xviii:c L.
Betaelt voor Treckgelt, v L
Voor een foije aen(de0 Timmerluijden, x L
Ende int opnemen vant werck, v L.
- Betaelt aen Dirck Leenderts ende Aert Mutsert Timmerluijden de Somme van vier hondert ponden te xl groo(te) over buijtenwerck bij haer aende Beurs dese Stede gemaeckt bij decl. Ordonn. en(de) quit. iiii.c L.
- Betaelt aen Jacob de Klosch Timmerman de Somme van hondert veertigh ponden te xl grooten over eenige Buijtenwercken bij hem ten behoeve deser Stede gemaeckt bij declar. Ordonn. en(de) quit., cxl L.
- Betaelt aen Jasper Jacobsz. ende Pieter Vierlingh Straetmaeckers de Somme van Ses hondert Een ende tsestigh ponden xii St. te xl grooten t'pont over diversche nieuwe Straten ten dienste deser Stede gemaeckt, bij declar. Ordonn. en(de) q:tie, vl c. lci L. xii St.
- Betaelt aen Joris van Rijsvoort Timmerman de Somme van twee hondert en t'seventigh ponden vi st. te xl grooten t'pont over diversche Timmerwercken ten behoeve deser Strede inden jare 1660 gemaeckt bij decl. Ordonn. ende Quitantie, ii.c lxxii L vi St.
- Betaelt aen Maerten Joosten Timmerman de Somme van twee hondert een en(de) tachtigh ponden te xl grooten over buijtenwerck bij hem ten dienste deser Stede gemaeckt bij decl. Ordonn. en(de) quit., i.c lxxxi L.
- Betaelt aen Jan Jacobsz. vander Lindt Timmerman de Somme van vier hondert ponden te xl grooten over diversche Timmerwercken ten dienste deser Stede gemaeckt bij Besteck Ordonn. en(de) q.tie, iiii:c L.
Betaelt voor Treckgelt ii L.
Voor den foij aen(de) timmerluijden, vi L. vi St.
Ende int'opnemen vat'werck, ii L x St.
- Betaelt aen Jasper Jacobsz. ende Pieter Vierlingh Straetmaekcers de Somme van seven en(de) tachtigh ponden x St. te xl grooten t'pont voort maken van diversche straten gelegen voor eenige Godthuijsen binnen deser Stede bij decl. Ordonn. en(de0 quit., lxxxvii L xi St.
- Betaelt aen(de) Aennemers vant vuijtdiepen van(de) houtbergenisse genaemt DEN HEMEL, de Somme van sesthien hondert seven en(de) t'negentigh ponden ix St. in voldoeninge vant geene bij haer was bedongen voort'uijtdiepen van(de) selve houtbertgenisse gelegen achter de xx nieuw huijskens int Willigenbosch, xvi.c xcvii L is St.
Betaelt voor Treckgelt van vijff bestedinge, xii l x St.
vi S.a van Extraordinaris bestede wercken

[7][folio 43vs] Anderen uijtgeeff van Incoop van hout voor den Jare xvi.c t'Sestigh

- (bij declaratie ord.t en quit. dese ende aengetogen parthijen) Betaelt aen Adriaen van Ardenne de Somme van Acht en(de) vijftigh ponden te xl grooten over hout bij hem ten dienste deser Stede gelevert bij decl. Ordonn. en(de) Quit., lviii L.
- Betaelt aen Arijen t'Hooft de jonge de Somme van twintigh ponden te xl grooten ter saecke alsvooren bij Ordonn. en(de) quit., xx L.
- Betaelt aen Sr. Rochus van Wesel en(de) Cuert Kelderman houtcoopers ouer(sic!) leverantie van hout inde jaren 1658 en(de) 1659 ten behoeve deser Stede gelevert bij decl. ord. en(de) quita. lxxvii L vii St.
vii S.a Incoop van hout

[8][folio 44] Andere uijtgeeff van Arbeijtsloon van timmeren, metselen en schrijnwercken als anders.

- (bij declaratie ordonn. en quitan.) Betaelt aen Jasper Rijers Timmerman de Somme van twee hondert negen en(de) sestigh ponden x St. te sl vroote t pont over leverantie en(de) Arbeijtsloon vant'maecken van twee kistdammen geleijt tegens de Bergernisse vant hout genaemt DEN HEMEL om deselve uijt te diepen bij decl. Ordonn. en(de) qit., ii.c lxix L xi St.
- Betaelt aen Adriaen Jansz. Pasman de Somme van Acht en(de) vijftigh ponden xii St. te xl groote t pont overt weghnemen vande voors. twee kistdammem bij decl. Ordonn. en(de) quit., lviii L xii St.
- Betaelt aen Stoffel Huijben de Somme van vier en(de) dertigh ponden iiii St. te xl groote t'pont overt Arbeijtsloon gedaen int'weghnemen vanden selve Dammen bij declar. Ordonn. en(de) q.tie, xxxiiii L iiii St.
- Betaelt aen Jan Jansz. noch de Somme van vier en(de) twintigh ponden te xl grooten over Arbeijtsloon bij hem gehadt int weghnemen vande voors. kistdammen bij decal. Ordonn. en(de) Quitan., xxiiii L.
- Betaelt aen Joseph Petit de Somme van dertigh ponden te xl grooten overt'Schoonmaecken vande nieuwe vliet achter de Bleijckerije bij Ordonn. en(de) q.tie, xxx L.
- Betaelt aen Jan Huijgen de Somme van drije en(de) veertigh ponden ix St. overt'maecken van(de) Scheijsloot tusschen de Gorsen van(de) Stadt en(de) van(de) hr. Bailliu van Suijthollant bij Ordonn. en q.tie, xliii L. ix St.
- Betaelt aen Lambert Constant de Somme van Acht en(de) twintigh pon(de) xvi St. viii Sch. over leverantie van blauwe steen en(de) arbeijtsloon daer aen ten dienste deser Stede gedaen bij decl. Ordonn. en(de) q.tie, xxviii l xv St. viii Sch.
- Betaelt aen Pieter Arijensz. vander Linde metselaer de Somme van hondert ses en(de) vijftigh ponden xix St. te xl groot. t'pont over eenige Buijtenwercken ten dienste deser Stede gedaen bij decl. Ordonn. en(de) quit., xlvi L xix St.
- Betaelt aen Thieleman Eijcken timmerman de Somme van vijftien ponden t xl grooten over Arbeijtsloon bij hem ten dienste deser Stede gedaen, bij decl. Ordnn. en(de) q.tie, xv L.
- Betaelt aen Huijbert de Haen Timmerman de Somme van veertien ponden te xl grooten over leverantie en(de) Arbeijtsloon ten dienste deser Stede gedaen, bij decl. Ordonn. en(de) quit. xiii L.
- Betaelt aen Jasper Reijersz. Timmerman de Somme van Achthien ponden te xl grooten over Arbeijtsloon bij hem ten behoeve deser Stede gedaen bij decl. Ordonn. en(de) quitan., xviii L.
- Betaelt aen Dirck Stoop de Somme van ses ponden x St. te xl grooten over leverantie en(de) Arbeijtsloon ten behoeve alsvooren gedaen, bij decl. Ordonn. en(de) quit., vl L x St.
- Betaelt aen Jan Laurensz Nevelingh Timmerman de Somme van xi L xii St. te xl groot(en) t'pont over Arbeijtsloon ten dienste deser Stede gedaen, bij decl. Ordonn. en(de) q.tie, xi L. x St.
- Betaelt aen Mathijs Mareschael aennemer van(de) missie de Somme van twee hondert vioer en9de) dertigh ponden te xl grooten over materialen en(de) Arbeijtsloon bij hem verschooten tot het repareren vant Stadtshuijs staen(de) inde oude Breestraet bij denselven bewoont werdende sijnde hier aen gecorte somme van t'sestigh ponden over Meijhuijr vanden jare 1660 bij decl. Ordonn. ende Quitantie, ii:c xxxiii L.
- Betaelt aen Pieter van Coeverden steenhouwer de Somme van hondert seven en(de) veertigh ponden te xl groo. over Arbeijtsloon en(de) gelevert steenwerck in dne jare 1660 ten behoeve deser Stede bij decl. Ordonn. en(de) quit., cxlvii L.
- Betaelt aen Willem Arijensz Castermans schrijnwercker de Somme van seven en(de) twintigh ponden te xl grooten over Arbeijtsloon ten dienste deser Stede gedaen, bij decl. Ordonn. en(de) quit., xxvii L.
- Betaelt aen(de) selven de Somme van drije en(de) t'sestigh ponden te xl grooten over diversche schrijnwercken bij hem ten dienste deser Stede inden jare 1660 gemaeckt bij declaratie, Ordonn., en(de) Quit:., lxiii L.
viii S.a van timmeren metselen en(de) schrijnwercken

[9][folio 46] Anderen Uijtgeeff van alderhande ijserwerck

- Betaelt aen Theunis Aertsz. de Bree de Somme van twee hondert vijftigh ponen te xl grooten overt maecken en(de) leveren van diversche ijserwercken ten dienste deser Stede, bij decl. Ordonn. en(de) q.tie, ii:c l L.
- Betaelt aen(de) selven de Somme van drije en(de) veertigh ponden te xl grooten over verscheijde ijserwercken ten behoeve alsvooren gemaeckt bij declara: Ordonn. en(de) q.tie, xliii L.
- Betaelt aen Maerten van Asperen slootmaecker de Somme van twee hondert vijff en(de) t'seventigh ponden te xl grooten over verscheijde sloot, en(de) ijserwerck ten behoueve deser Stede inden jare 1660 gemaeckt en(de) gelevert, bij Decl. Ordnn. en(de) quit., ii.c lxxv L.
- Betaelt aen Pieter Jansz. de Bie de Somme van drije en(de) t'seventich ponden x St. vi.e te xl grooten t'pont over ijserwerck bij hem ten dienste deser Stede inden jare 1660 gemaeckt ende gelevert bij decl. Ordonn. en(de) Quit.m lxxiii L x St. vi Sch.
- Betaelt aen Theunis Aertsz. de Bie de Somme van viii L te xl grooten over leverantie van ijserwerck bij decl. Ordonn. en(de) q.tie, viii L.
- Betaelt aen Pieter Jansz. Smith de Somme van hondert twintigh ponden te xl grooten over sooveel bij hem bedongen is voort maecken en(de) verstellen van t'horologie opt Stadthuijs deser Stede, bij Besteck Odonn. en(de) quit., cxx L.
ix S.a van alderhande ijserwerck

[10][folio 47] Anderen Uijtgeeff van Schilderen Glasen loot en(de) Leijdacken

- Betaelt aen Roelant Teerlingh maeldenier de Somme van hondert seven ponden x St. te xl grooten t'pont over verscheijde Loot Bleck, Lantarens en(de) ten behoeve deser Stede inde jaren 1657, 1658, 1659 en(de) 1660 gelevert bij Decl. Ordonn. en(de) Quitan., cvii L x St.
- Betaelt aen Johan van Eijsden Tinnegieter de Somme van dertigh ponden te xl grooten over leverantie van Loot en(de) adneres ten behoeve deser Stede bij decl. Ordonn. en(de) Quit., xxx L.
- Betaelt aen Jan Adriaensz. van(der) Veer Lootgieter de Somme van negen hondert seven en(de) vijftigh ponden te xl grooten soo over leverantie van Loot als anders ten dienste deser Stede, bij decl. Ordonn. en(de) quit:, ix c. lvi L.
- Betaelt aen Jan Wilemsz. van Coeverden Leijdecker de Somme van tweehondert twee ponden ii St te xl grooten t'pont over diversche Leijdacken en(de) andere ten dienste deser Stede gemaeckt bij decl. Ordonn. en(de) quit., ii.c ii L ii St.
- Betaelt aenden selven de Somme van Seven en(de) dertigh ponden xviii St. te xl grooten t'pont over Leijwerck en(de) Arbeijtsloon ten dienste deser Stede inden jare 1660 gedaen bij decl. Ordonn. en(de) quit., xxvii L xviii St.
- Betaelt aen Jan Arijensz. Verveer Lootgieter de Somme van Drije hondert twee en(de) t'seventigh ponden te xl groo(ten) over leverantie van Loot Soudeersel, Spijckers en(de) Arbeijtsloon ten behoeve deser Stede totten vi:e januarij 1661 gelevert bij decl. Ordonn. ende Quitantie, iii.c lxxii L.
- Betaelt aen Isack Mes schilder de Somme van vijftien ponden te xl groo(ten) over schilderen vant'huijsken gemaeckt voorde hellebaerdiers van(de) hr. Borgemr. bijd ecl. Ordonn. en(de) quitan., xv L.
- Betaelt aen Cornelis Marcijs schilder de Somme van derthien ponden x st. te xl grooten t'pont, overt'schilderen van drije ordonnantieborden van missie, bij decl. ordonn., en(de) quit., xiii L x St.
- Betaelt aen Michiel Spranger de Somme van Acht en(de) vijftigh ponden te xl grooten overt'maecken van diversche nieuw glasen ten dienste deser Stede, bij decl. Ordonn. en(de) Quitan., lviii L.
- Betaelt aen Isack Mes schilder de Somme van negen en(de) twintigh ponden te xl grooten, over schilderwerck ten dienste deser Stede gedaen bioj decl. Ordonn. en(de) Quit., xxix L.
- Betaelt aen denselven de Somme van twaelff ponden x St. ter saecke alsvooren bij decl. Ordonn. ende Quitantie, xii L x St.
- Betaelt aen denselven de Somme van vijff en(de) t'negentigh ponden te xl grooten, overt'schilderen van diversche dingen ten dienste deser Stede bij Besteck Ordonn. en(de) quitan., xcv L.
- Betaelt voor een foij int'opnemen, ii L x St.
- Betaelt aen Michiel Spranger de Somme van een en(de) veertigh ponden vier schel.. te xl groot(en) t'pont overt'maecken van verscheijde nieuwe glasen ten behoeve deser Stede bij Decl., Ordonn. en(de) q:tie, xli L iiii St.
x. S.a van Glasen, Schilderen, loot en(de) leijdaecken

[11][folio 49] Anderen uijtgeef van Betalingen gedaen aende Slijckweckers deser Stede, vant uijtdiepen van(de) havens, indne jare 1660 volgens den weeckcedullen daer van sijnden geteijckent bijden fabrijck en(de) Willem vande Roer Opsiender vande vors. Slijckschepen, waerop sijn verleent Ordonnantie van mijn E heeren Borgemeester en(de) Gecommitteerde ten Beleijde vande Stadts Saecken die men op elck art. overlevert

- Betaelt aende voors Slijckwerckers en haren Opsiender iii L. xviii St te xl grooten t'pont over soo veel bij haer met haer Schepen is verdient inde weeck geeijnt den iii.e Januarij 1660 volgens de weeckcedulle daer van sijnde die men hier met Ordonn. en(de) geteijkent alsboven overlevert dus, iii L xviii St.
De weeckcedulle getijnt den x Januarij beloopt, iii L xviii St.
De weeckcedulle geeijnt den xvii: dito beloopt xxi l xviii St.
... etc.
De weeckcedulle geeijnt den xxx dito beloopt, xi L xviii St.

- Betaelt aen Willem vander Roer Opsiender vande voors. Slick en(de) Baggerschepen over een jaer Tractement hem bij mijn Ed. heeren toegeleijt vervallen den lesten Decemb. 1660 bij Quit., cxliiii L.
xi van weeckcedullen aen(de) Slickwerckers

[12][folio 53] Anderen uijtgeeff van oncosten opte verpachtinge en van stadts Maeckelaerdijen.

- Eerste Treckgelt opte Stadts Wage, l L.
- Opte hoppe en t'Straetgelt, xv L.
- Opte xxv Stuijv: opte Brouten, xviii L.
- Opte iii grooten van(de) dorpen van Suijthollt., xxiiii l St. iiii Sch..
- Opte Drije Stuijv: opte Tonnen Bier, xxxvi L.
- t'Visschip, xxx L.
- Gemael l L.
- Calck, xxv L.
- Wesels en(de) Luijcx hout, xxx L.
- Smeecoolen, ix L.
- Groote coolen, ix L.
- Fruijt, l l.
- Droogte noten, iii L.
- Hart en(de) weeck Cooren, xl L.
- Cromhoutplaetsen, vi L.
xii S.a van treckgelden opte verpachtingen

[13[folio 53vs] Anderen uijtgeeff van jaerlijcx Betalingen aen(de) hr: rentmr: Generael van Suijthollant

- (debith quitan.) D'hr. Willem de Beveren over een jaer pachts vant Veer van Swindrecht op Dordrecht vevallen Bamis 1660, xxx L.
- Ende alsoo vrijgelt bedongen is, betaelt over de verpondingen daerop gestelt voorden voors. jare, vii L iiii St.
- Den voorn. heeren over een jaer pachts vande Visscherije genaemt t GASTHUIJSWATER verschenen Kersmis 1660, xxx L.
xiii S.a van betalingen aen(de) heer rentmr. generaael van Suijthollandt

[14][folio 54] Anderen uijtgeeff van Betalingen gedaen aen diversche persoonen haer bij mijn E heeren jaerlijcx toegeleijt voor haren winterbrant

- De drije hellebaerdiers van(de) eere Schout deser Stede elck voor l Tonnen Turff xv L, xlv L.
- de hellebaerdiers van(de) hr. Borgermr. gelijck, xlv L.
- Lucas Hendricxs. en(de) Cornelis Dircxsz Trompetters voor l tonnen Turff, xv L.
- Andries van(den) Bergh, Cappelschrijver voor xxv tonnen, vii L. x St.
- Jan Joppen, havemr. aent Groothooft vor xxx tonnen Tirff, ix L.
- Johannes Lijsten Boomsluijter aldaer, ix L.
- Jan Hendricxsz. poortier aenden Rietdijck, ix L.
- Jacob Jansz. Sluijswachter aende nieuwe Sluijs, ix L.
- Jan Lievensz. poortier aen St. Joris en(de) Vriesepoorten, ix L.
- Jacob Pluijm poortier aen(de) Spuijpoort, ix L.
- Jan Hermansz. Cool Sluijswachter aen(de) Sluisjpoort, ix L.
- Gijsbert van Blommendael poortier aen(de) Vuijlpoort, ix L.
- Jan Hillegertsz. havenmr: vande Engelenburchshaven, ix L.
- Arijen Florisz. Boomsluijter aen Engelenburch, ix L.
- Gommer Vierlingh poortier aende Blaupoort, ix L.
- Herman Claesz. Ophaelder vande grootehoute brugge, ix L.
- Jan de Bruijn ophaelder van(de) roode brugge, ix L.
- Herman Cornelisz Boomsluijter achter den Toelast, ix L.
- Sacharias Woutersz. poortier aent'Groothooft, ix L.
- Wouter Clementsz. Ophaelder van(de) nieuwe Brugge, ix L.
- Willem Jansz. Blom van(de) Wijnbrugge, ix L.
- Arijen Claesz. van(de) Pelssebrugge, ix L.
- Jan Jacobsz. Mes, havenmr. vande nieuwe haven buijten de Vuijlpoort, ix L.
- Francois de Bruijn Beurs-knecht, xv L.
- Claes Bellaert gewesene hellebaerdier van(de) heere Schout, xv L.
- Abraham Willemsz. vander Hal als gewesne hellebaerdier vanden heer Borgermr., xv L.
xiiii S.a van winterbrant

[15][folio 55vs] Anderen uijtgeeff van alderhanden Saecken voor desen jare xvi.c enn(de) t'sestigh.

- Betaelt aen Mathijs vander Velden Lantmeter de Somme van twaelff ponden te xl grooten overt'copieren van eenige Caerten ten behoeve deser Stede bij Decl. Ordonn. ende Quit., xii L.
- Betaelt aen Jan Muijs Stadtsbode de Somme van Achthien ponden te xl grooten over Daghgelden bij hem verdient int'invorderen vant'Straetgelt vande nieuwe straten, bij declaratie, Ordonn. en(de) quit., xviii L.
- Betaelt aen Arijen Cornelisz. Lodder de Somme van Tachtigh ponden, te xl grooten over een subsidie hem bij mijn E heeren om verscheijde redenen toegeleijt bij Appoint. en(de) quit., lxxx L.
- Betaelt aen Adriaen Vervoorn de Somme van vier en(de) tachtigh ponden iiii St. overt'schrijven van verscheijde Bestecken ende andre dingen inden jare 1660 ten dienste deser Stede geschreven bij drije distincte Declarat., Ordonn. en(de) quit., lxxxiii L iii St.
- Betaelt aen Cornelis Jansz. de Somme van dertigh ponden xv St. over leverantie van Coorenmaten ten behoeve deser Stede bij decl. ordonn. en(de) quit., xxx L xv St.
- Betaelt aen Sijmon Douw horologiemr: de Somme van vijff hondert dertigh ponden te xl grooten overt'maecken en(de) leveren vant horologie gestelt opte Beurse deser Stede, bij decl. Ordonn. en(de) quit., v:c xxx L.
- Betaelt aen Cornelis Bloesem de Somme van Thien ponden te xl grooten over leverantie van Brantemmers aen(de) huijsen daer de voor desen geen geweest te sijn, bij decl. ordonn. en(de) quit., x L.
- Betaelt aen Herman Corn: Monsieur de Somme van derthien ponden te xl grooten over eenige Leverantie tend ienste deser Stede gedaen bij Decl. Ordonn. en(de) q.tie, xiii L.
- Betaelt aen Lambert Constant de Somme van cxix L. xix St. te xl grooten t'pont over leverantie van blauwe steen ten behoeve deser Stede bij decl. ordonn. en(de) q.tie, lxxix L xix St.
- Betaelt aen Jop Schepens de Somme van Seven gul. over t geene hem toegeleijt is, voor dat het horologie opde Beurs gestelt eenige tijt t sijnen huijse gestaen heeft, bij decl. Orodnn. en(de) quit., vii L.
- Betaelt aen Francois de Bruijn Beursknecht de Somme van Thien ponden x St. xl grooten t pont over eenigh verschot bij hem ten beheove deser Stede gedaen bij decl. Ordonn. en(de) Quit., x L. x St.
- Betaelt aen Johan Hensboom de Somme van Derthien ponden xviii St. te xl grooten t'pont over verschot en(de) Arbeijtsloot ten dienste deser Stede gedaen bij decl. Ordonn. ende Quit., xiii l xviiii St.
- Betaelt aen Dirck Carelsz. vander Eijck de Somme van vijff en(de) tsestigh ponden ix st. te xl grooten t'pont over diversche daghgelden, oncosten en(de) verschot gedaen ten dienste deser Stede int'affsterven vanden Lantmeter Sperwer t'sedert den xii April 1658 tot den 23 Junij 1660 incluijs bij decl. Ordonn. en(de) quit., lxv L ix St.
- Betaelt aen Sr: Abraham de Gelder de Somme van vijff en(de) dertigh ponden iii te xl grooten t'pont over soo veel bij hem als Lantmeter is verdient en(de) verschoten ten dienste deser Stede bij decl. Ordonn. en(de) q.tie, xxxxv L iiii St.
- Betaelt aende Erffgen. van Hillegont Spiret de Somme van vier en(de) dertigh ponden te xl grooten over leverantie van Tijck, veren etc ten behouve deser Stede bij decl. Ordonn. en(de) q:tie, xxxiiii L.
- Betaelt aen Willem Cornelisz. Wens de Somme van twaelff ponden xiiii St. te xl grooten t'ponte over leverantie van blauwe steen ten behouve alsvoren bij decl. Ordonn. en(de) q:tie, xii L xiiii St.
- Betaelt aen Nicolaes Manternach de Somme van dertien ponden xiii St. vi Sch. over eenigh verschot ten dienste deser Stede gedaen bij decl. Ordonn. en(de) quit: xiii l xiii St. vi Sch.
- Betaelt aen(de) hr. Adriaen Coenen de Somme van Acht en(de) t sestigh ponden iii St. te xl grooten t'pont over Laken ende Carsaeijen ten behoeve deser Stede inden jare 1660 gelevert bij decl. ordonn. en(de) q.tie, lxviii L iii St.
- Betaelt aen Jan Pietersz. Gront de Somme van vier en(de) t'seventigh ponden xiii St. ter xl grooten t pont over leverantie van ijsere platen ten dienste deser Stede bij decl. Ordonn. en(de) q.tie, lxxiiii l xiii St.
- Betaelt aen Govert Aertsz. de Gonnie van negen en(de) dertigh ponden xi St. te xl grooten t'pontn over leverantie van reepen en(de) touwerck ten behoeve deser Stede bij decl. Ordonn. en(de) Quit., xxxix L xi St.
- Betaelt aen Willem Weijers de Somme van twaelff ponden vii St. te xl grooten t pont over leverantie van steen ten behoeve alsvooren bij Decl. Ordonn. en(de) q.tie, xii L vii St.
- Betaelt aen Catharijna Abrahams de Somme van twee en(de) t sestigh ponden xv St. te xl grooten t'pont over leverantie van veeren en(de) tijck mitsgrs. t maecken van verscheijde kussens ten behoeve deser Stede bij declara. Ordonn. en(de) q.tie, lxii l xv St.
- Betaelt aen Francois Hemonij [1609-1667] Stadts Clockegieter tot Amsterdam de Somme van twee hondert acht en(de) t'sestigh ponden ii st. te xl grooten t'pont over leverantie van twee Clocken ten behoeve deser Stede bij decl. ordonn. en(de) quit., ii:c lxviii L iii St.
- Betaelt aen Philps Hardra de Somme van drije en(de) t Seventigh ponden v St te xl grooten t'pont overt borduijren van diversche kussens ten dienste deser Stede bij decl. Ordonn. en(de) quit., lxxiii L v St.
- Betaelt aen Dirck Verbuijs de Somme van dertien ponden xviii St. te xl grooten over leverantie van steen ten behoeve deser Stede bij Decl. Ordonn. en(de) quit., xiii L xviii St.
- Betaelt aen Jan Cornelis Heijbruijck de Somme negenthien ponden te xl grooten over den impost van(de) Grove waren dewelcke ten behoeve deser Stede sijn verbesicht bij decl. Ordonn. en(de) quit. xix l.
- Betaelt aen Pieter Jansz. de Somme van twaelff ponden overt geene hem is toegeleijt voor dat hij het horologie opde Beurs eenigen tijt waergenomen heeft, bij decl. ordonn. en(de) quit., xii L.
- den rendant brenght achter bij verhael de Somme van vijffhondert drije ponden e xl grooten dewelcke Wijnant van(de) Wijngaert aen belooffde pacht penn. vande Stadt Wage voor den jare ingegaen den 1e Martij 1659 en(de) geeijnt den lesten April 1660 schuldich is gebleven en(de) bijden rendant verantwoort bij Ordonn., v:c iii L
- Brengt noch alhier de Somme van vierhondert ses en(de) vijftigh ponden vijftien schell. te xl grooten t'pondt overt geene mijn E heeren hebben geremitteert aen Samuel Nachenius fabrijckmr: deser Stede in considera(tie) van sijn extraord. moeijten en(de) gehadt inde hare 1656 soo overt maecken van(de) nieuwe Calckhaven als anders, en(de) hem daer vooren toegevoecht de Cooppenn. van seecker Erff get. no. 3 gelegen opt'voors. haven de welcke almede bijd hr: Thesaurier in sijn reeckenn. van(de) jaren 1658, 1659 en(de) 1660 sijn verantwoort, iiii:c lvi L x St.
- Noch brengt den rendant bij verhael de Somme van t negentigh gul d welcke geremitteert sijn aen Janneken Crijnen wed.e van Arijen Adriaensz. over de helft van 80 gul voor 1 1/2 jaer huijer vant'huijs opden hoeck van(de) Lombarde brugge, en9de) bijden rendant verantwoort, cx L.
- Desen Thesaurier heeft door ordre betaelt inde maent van januarij 1660 de Somme van Acht en(de) veertigh ponden xvi st. te xl grooten t'pont over verscheijde cleijnicheden ten dienste deser Stede volgens notitie en(de) ordonn. daerop verleent, xlviii L x St.
- In de maent van februarij 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., c L. vii St.
- In de maent van Maert 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., Lvii l ii St.
- In de maent van April 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., lxxxvii L. xi St.
- In de maent van meij 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., lxvii L.
- In de maent van Junij 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., lxxiiii L. vii St.
- In de maent van Julij 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., lxvi L. xiiii St.
- In de maent van Augustij 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., ii:c xvii l. v St.
- In de maent van September 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., ...
- In de maent van October 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., ...
- In de maent van November 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., lcvii L. iiii St.
- In de maent van December 1660 betaelt aen verscheijde cleijnicheden bij notitie en(de) ordonn., clxxvii L. iii St.
- Noch bij den rendant betaelt aen diversche cleijnicheden in denjare 1660 daer van bij hem geen nototie heeft connen gehouden werden due Somme van vii l. 1 St.
xv Sa. van alderhande saecken
Somma totalis van den geheel vuijtgeeff deser Reeckeninge bedraecht de Somma van 48.022 ponden xix St. te xl grooten t'pont

Laatst gewijzigd: augustus-september 2017.