Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: uitgaven v.d. reparatien 1660-1680-1690-1700-1710-1720-1725


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3021 (1660), 3037 (1680), 3047 (1690), 3057 (1700), 3067 (1710), 3077 (1720), 3082 (1725)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1725 rekening uitgaven v.d. reparatien

Eerste Reeckeningh.
Van Sodanigen Uijtgaaff Mitsgaders Ontfangh daer tegens als de Heer Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort Heeren Cornelisz:
in sijn Ed.e Qualiteijt als Thesaurier vande Reparatien der Stad Dordrecht over en inden Jaare xvii vijff en twintig heeft gehad ende gedaan
1725
Omme de Stad Dordrecht
Eerste Reeckening van Uijtgeeff.

Overgelevert bij de Heer en mr. Abraham Pompe van Meerdervoort als Thesaurier van de reparatien aan handen van de Heeren Burgermeesteren der Stadt Dordrecht, nevens welcken nog gecommitteert zijn van mijn Ed: Heeren van den Oudtraadt, Gerechte, Achte, ende Dekenen van de gemeene neringen, uijt den Oudraadt de heeren mr. Balthasar Repelaer en mr. Johan Gevaerts, uijt den Gerechte Jacob van de Graaf Sebastiaense en mr. Pieter van der Dussen obiit uijt den Achten, Adriaan Braats en mr. Jan Diderik Pompe van Meerdervoort, uijt de gemeinte mr. Johan Bout, Hr. van Lieshout en Ocker Repelaer, op den 22 januarij 1727.

(de tijdt volgt wel voor gaande rekening)

Reeckening vande Heer mr. Abraham Pompe van Meerdervoort Heere Cornelisz. dewelke sijn Ed: bij dese is doende in qualiteijt als Thesaurier van de reparatien deser Stad voor den Jare 1725 Ingegaan den eersten Januarij, en de geeijndigt den den laasten december desselven Jaars, omme welke Reeckeninge te hooren ende te sluijten sijn op sondagh den ses en twintigsten Januarij 1726

bij mijn Edelen Heeren van den Geregten, Out Raden en deekenen vande gemeene neringe gecommitteert Commissarissen die in 't hoofft van dese gemelt sijn ten eijnde deselve Commiss.en die over de voorsz. Reeckeninge sullen hebben gestaan, deselve geslooten sullen Presenteeren aan Mijn Ed.e heeren en deecken en voorn: den Eersten Sondag naar den 25e: Januarij seventien hondert seven en twintigh en dat van alle 't gene den voorn: heer Thesaurier tot subsidie van sijn Comptoir vande reparatien als anders vande Heer Hendrik vanden Santheuvel als Thesaurier van 't groot Comptoir ontfangen heeft, mitsgaders weegens het gene den Rendant in desen, uijt de naam ende van wegen de Stad Dordregt daer tegens geordonneert was te betaelen, en uijttegeven gemaakt in ponden te xl grooten het stuk, schell: en penn: naar advenant,

[folio 2] Ontfangh
Den Heer Thesaurier Rendant in desen heeft uijt handen vande heer Hendrik van den Santheuvel als Thesaurier van 't groot Comptoir tot Subsidie van zijns Rendants Comptoir van de reparatien als anders ontfangen de naarvolgende posten waar uijt de respective uijtgave voor en over den Jare 1725 sijn gedaan.
Anno 1725.
12e: febr. 1725 10103:15:12
29e: Maart 1380:0:0
9e: April 11927:3:12
25e: Meij 5290:3:14
= 28701:3:6
4e: Julij 11558:7:0
15e: Augs. 3511:7:8
14e: 7ber 459:8:8
21e: dito 1296:12:12
= f 45.526:19:2
6e: october 11216:18:10
23e: dito 553:13:8
1e Nov: 3142:10:0
10e decemb. 939:4:0
31e: dito 10844:0:0
= 26696:6:2
= 72223:5:4
prima et totalis somma van den ontfang dezer rekening bedraagt twee en twintig duzent, twee hondert, drie en twintig gulden, vijf stuijvers en vier penningen.

Ontfangh van honderste Penningen van Obligatien en Renten ten Lasten deser Stad op intrest lopende:
Teijde deser Reckening sijngeen honderste penningen ontfangen alsoo de laaste Obligatien inden Jaere 1724 sijn affgelost, gelijck inde Reeck.e over den voorsz. jaare te sien is. En van de Renten ten laste dese Stadt nog loopende wert geen honderste penning betaalt het welk hier dient voor, Memorie.

Uijtgeef jegens den vorenstaanden Ontfang Eerst van Burgemeesters termijnen

- Betaalt aan de heer Burgemeester Hugo Repelaar een Jaar weddens las Burgermeester deser Stad versdchenen den laasten maart 1726 volgens q.tie, ii L;
- Aan de heer mr. Hugo Eelbo voor een Jaar weddens als Burgermeester verschenen als voren volgens q.tie, ii L;
- Aan de heer mr. Ocker Gevaarts een jaar weddens als Burgermr: verschenen als voren volgens q.tie, ii L;
- Aan de heer mr. Jacob van der Dussen heere van Oost Barendregt een Jaar weddens als Burgermr. verschenen als voren volgens q.tie], ii L;
prima somma van den uijtgeef van Burgermeesters termijnen bedraagt acht hondert gulden 800-0-0

[2][folio 4vs] Andren Uijtgeeff van verpondingen dijckagien, ommeslagen 100e Penn: als anders over de landen van de Merwede, Dubbeldam, Sliedregt als mede van de Verpondinge die onder de Stads lantpagten werden ontfangen mitsgrs. vanden 100e Penn: vande Renten die inde Reeck:e van den Ontfang van den Heer Thesaurier van 't groot Comptoir folio [-] werden verantwoort;

- De Ambagts heere van Dubbeldam een Jaar recognitie van drie Saagmolens een Runmolen, en een op den dijk vande hout bergenisse versch: d'Ao. 1725 volgens q.tie, xxx L;
- De heer mr. Pieter Brandwijk van Bloklant als rentmr. van het weeshuijs en Jaar huer van eene mergen 130 Roeden lant geapproprieert tot een steenplaats verschenen kersmis 1725 volgens q.tie, lxvii L x V;
- Betaalt aan de heer mr. Hugo Repelaar heeren Anthonisz. als Collecteur en ontfanger van de verpondinge over de landerijen onder de Merwede 't jaar ordinaris verpond: d'ao. 1724 wegens de landen onder de Merwede gelegen volgens ord.tie ende q. tie een s.a van ii:iv L v V vi;
- Aan den selven heer mr: Hugo Repelaar den 100e: penn: d'Ao: 1725 ofte het gene over den selven Jare Extra ordinaris heeft moeten werden betaalt volgens ord.tie en q.tie een somma van ...;
- De Gemeene Eijgenaars van 't gors genaamt de Streepe, bij de Stad Dordregt in Erfpagt genomen en voor desen bij de heeren Neurenberg betaalt Jaarlijks vier en twintig gulden komt voor den Jare versch: decemb: 1725 volgens q.tie ..;
- Alsoo de coornthienden vande Westmaas bij de Stad sijn geabandonneert en bij de Reeken Camer der domainen van Zuijtholland sijn overgenomen is daar van in den Jare 1725 geen verpond:e nogh 100e Penn: van betaalt, dat alhier dient voor, Memorie;
- Betaalt aan de hr. mr. Bartholomeus van Segwaart als ontfanger van de verpnd:e der Stad Dordregt over de Verpond:e die buijten de Stad onder de lantpagten werden ontfangen over desen Jare 1725 volgens sijn Ed.ts q.tie een So.a van ..;
- (geconsenteert 5e januarij) Aan de heer Rentmr. Generaal van Zuijthollant over den 100e penn: 1725 van een rente van agt gulden s'jaars op des graaffelijkheijts domainen van Zuijtholland volgens q.tie de Somma van ii L;
Aan den heer ontfanger Generaal over Holland den voors. 100e: Penn: van een Rente van elff gulde elff st. s'jaars op 't Comptoir generaal van holand volgens q.tie ter Somma van 11 L xviii V;
- Betaalt aan den heer Thesaurier der Stad Gornichem der voorn: 100e Penn. van een Rente van seven gulden tien stuijvers s'jaars op de Stad Gornichem volgens q.tie een S.a van ...;
- Aan Gijsbert de Jong ingaarder vande Verpond:e over Sliedregt wegens Stadsland en visscherijen onder de voorg. dorpe gelegen den 100e penn. geconsenteert over den Jare 1725 en de ordinaris verpond:e 1724 te samen op declaratie ord.tie en q.tie ee S:a van ...;
- Aan den Penningmr. Lauwerens Boon over den binnenlandsen omslag van den Jare 1725 over 58 merge 359 1/2 Roeden land in Oud Dubbeldam gelegen a 4:19:0 den merge, 114:5:6:;
- Aan denselven den dijkomslag d'Ao. 1725 a f 2:2:0 en voor de Vier Polders a 3 gl is f 5:2:0 merge over 75 merge eene Roe: lant 382:10:4 t'same volgens dec:t ord.tie en q.tie ...;
- Aan den Penningmr. over den Swijndregtsen Waart de ord.re verpond.e van 't veer van Swijndregt d'Ao. 1724 de S.a van ...;
- Aan de heer Bartholomeus van Segwaart over de ordinaire verpond:e 1724 van den tuijn en huijsinge bij het Nieuwkerkhoff ten behoeve van dese Stad aangekogt van Bastiaan van der Lis, volgens q.tie, xii L xiv V 11;
- Aan denselven heer Bartholomeus van Segwaart over de Extra ord.re Verp. ofte 100e penn. over den jare 1725 van de voors. thuijn en huijsinge volgens q.tie (de premie afgekort 10stvs), xii L;
- Aan den penningmr. Laurens Boon den 100en Penn. 1725 van seve mergen 350 roeden lant gelegen in Oud Dubbeldam volgens dec: ord.tie en q.tie, xxii L v V;
2. de Somma van den uijtgeef van verpondingen en omslagen bedraagt een duzent achthondert en vijftig gulden, achttien stuijvers en thien penningen 1850:18:10)

[3][folio 7vs] Andren Uijtgeeff van quotisatien ten behoeve van 't gemeeneland inden Jare 1725 als mede van Betalinge in minderinge van 't sloth in vorige Reeck: gedaan

- Alsoo bij sloth van de laast voorgaande Reeck. blijkt meerder te wesen ontfangen dan uijtgegeven komende derhalven alhier in minderinge van 't Slot van voorgaande Reeck: geen betalinge werden gedaan dat alhier is dienende voor, Memorie;
- In den Jare 1608 is bij de heeren Staaten van Holland en Westvriesland geaccordeert over de landen van de geheele verpondinge over de huijsen binnen de muren vande Stad gelegen en bij dorme van verhoginge een geregt agste part vande goederen alreede inde verpondinge begreepen daar mede de Stadt gesteld is op veertien duijsent ses hondert een en sestigh Ponden eenen Schellingh vier penn. te xl grooten als voor dertien Schrootampten vier hondert twaalff Ponden, en tien Schell: over de Swijgende tollen ten respecte van de Sluijtinge der Stroomen ses en vijfftigh Ponden sestien Schell agt penn. 't Baljuwschap van Zuijholland, en het Schoutampt binnen Dordregt agt en seventig Ponden vijff Schell: drie penn: ende vijff moolens een hondert vier Ponden veertien Schell. nege penn: makende te samen de voorschreve f 14611:1:4 en den omslag over de voors. huijsinge gemaakt bij voorgaande consent van deekenen van de gemeene neringe deser Stede 't welk bij de heer mr. Bartholomeus van Segwaart wert gecollecteert die daar van bij Reeckeninge sal verwantwoorden, en van ebtaelinge van de heele en halve verpondinge met den agsten penningh aan 't Comptoir van den heer ontfanger generaal over holland in s'Gravenhage daar van sal de heer mr: Jacob Stoop als Secretaris vande heeren Thesauriers en ontfanger van de Penn: gedestineert ten oorlogh uijtgeeff maken in sijn Edh.ts Reeckening van alle quotisatien ten behoeve van 't gemeenelant opgebragt geeijndigt den laasten decemb: 1725, Memorie;
- De Eerwaarde dienaars des Goddelijken Woorts binnen dese Stad Dordregt bij Requeste aan Mijn Ed: heere Borgermeesteren geregten, en OutRaden derselver Stede vercogt hebbende dat hare weduwens mogten werden voorsien naar haar overlijden boven 't gene deselve van het Gemeeneland genieten, daar op deselve bij appostille in dato den 25e Junij 1693 hebben advijs versogt aen Mijn Ed: heeren gecommitteerdens ten belijden ende gehoort de consideratien van de heeren Scholarquen sulx te disponeren als ten meesten genoegen en minste laste van de Stad sullen diensitg oordeelen, uijt kragte van welke voors. authorisatie hebben haar Ed:e Groot Agtb: daar toe verbonden en geaffecteert seekre twee Renten d'eene van seventig Ponden en de andre seven en twintig Ponden twe schell: en ses penn: te xl grooten bijde verseekert op het Gemeeneland van holland en Westvriesland met de Intressen vandien sedert den Jare 1625 en vedere Jaren die de Stad uijt de naam van de heeren Scholarcquen competeert omme daar van den Capl: te maken, 't welk op den 11:e feb. 1639 is geworden tot drie duijsent een hondert drie en veertig Ponden eene Schell, een penn: ende deselve te dien administreeren en ontfangen bij de heer Jacob Stoop die gehouden is de Renten van twee en twee Jaren bij het Capitaal te voegen, en ten allen tijde aen haar Ed: Groot Agtb: (des gelast sijnde) Reeck: te doen, omme deselve Penn:, en die daar toe nog sullen werden vermeerdert, alle gebruijkt te worden, tot onderhout van deselve weduwens, welk onderhout sal ophouden als sij weder komen te trouwen, en sal de toevoeginge vandien blijven ter dispositie van Mijn Edele heeren, Memorie;

[folio 9vs] Andren Uijtgeeff van Renten genaamt pandponden spreekende op huijsen en Erven binnen dese Stad Dordregt die de Ed. Groot Agtb. heeren behouden hebben van bruggen en straaten groot te maken naar den grooten brand geschiet den 26e Junij 1547 [=moet zijn 1457?] daar van het groote kerkhoff meede is vermeerdert en andre op de Erven die men jaarlijks betaalt als mede van de pondinge in de vasten d'Ao. 1725

- Van den Ontfang en Uijtgeeff deser Renten genaamt pandponden daer van is door den Stads Bode Johannes Vervoort Reeck. gedaan over vier Jaren d'Ao: 1721, 1722, 1723 & 1724 waar bij blijkt meerder te wesen ontdangen dan uijtgegeven 't gene door de hr. mr. Boudewijn Onderwater vrijheer van Papendregt en Matena in qt: als thesaurier van 't groot Comptoir in sijn Edgts. vierde en laaste Reeck. d'Ao. 1724 op fol.o [-] voor ontfang gebragt en (ver)antw:t is, sullende de bovengemelten Stads Bode Jan Vervoort vervolgens Reeck: moeten doen over de Jaren 1725, 1726, 1727 & 1728 ter Expiratie van 't Laaste dat alhier is dienende voor, Memorie;
4. t'somma nihil

[5][folio 10] Andren Uijtgeeff van Erff Renten die de graaffelijkht. van holland spreekende heeft uijt kragte van sekre privilegien en handvesten deser Steede;

- Den goijer van Brabent heefft op dese Stad een Rente van dertig ponde te xl grooten het pont s'jaars volgens koning Wilhelmus handvesten die nu betaalt werden aan den heer Rentmr: generaal van Zuijtholland versch: kersmis 1725 bij q.tie, xxx L;

Andren Renten gehouden op diversche huijsen en Erven tot lasten deser Stad gekogt;

- D'heer Matthijs Berk vrijheer van Goidschalxoort &a, vier en vijfftigh Ponsen te xl ponden 't pond s'jaars tegens den penn: sestien sprekende op den Armenhoff verschenen nov: 1725 bij q.tie, liv L;

Andren Renten ter sake vande Schrootampten deser Steede ten behoeve van de Negotie;

- De Rente van een tot tien Schrootampten sijn affgelost bij den heer Ambagtsheer Arent Maartense, Memorie;
- 't Schrootamopt van Jan Cornelisse Mijl Stond op lijst rente en is, Affgestorven;
- 't Schrootampt van mr: Cornelis de Koning is affgelost, Memorie;
- De Graaffelijkheijt van Hollandt vijff en sestig Ponden te xl grooten 't pont s'jaars over een Rente staande op het dertiende Schrootampt deser Stede versch: Bamis 1725 bij q.tie, lxv L;

Andren Los Renten gekogt Ao: 1604;

- De laaste deser Renten is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

[folio 11] Andren Los Renten aangekogt d'Ao: 1606 omme de laaste paaij van de heerlijkheijt Merwede te betalen;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten aangekogt d'Ao: 1607 omme daar mede de penn: te lossen die te lossen stonden den penn: 12, 13, 14 en 15 volgens Resolutie van Mijn Ed:e heeren;

- De laaste deser Rente is in die Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten gekogt d'Ao: 1608 omme Redenen als voren verhaalt;

- De Rente van 32 L Jaarlijks ten behoeve van de oude Mannen binnen Dordt is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;
- De Rente van 28 L Jaarlijks ten behoeve van de Executeurs vanden testamente van Cornelia Cornelisdr: van Beverwijk laast huijsvr: van Cornelis France de Witt is in den Jare 1722 affgelost, Memorie;
- De Rente van 90 L jaarlijks ten behoeve van Arend Maartense Ambagtsheer van Barendregt is in den Jare 1723 affgelost;
- De Rente van 48 L jaarlijks ten behoeve van 't Sacraments Gasthuijs is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;
- De Vaders van het Arme Weeshuijs binnen Dordregt een Jaer Rente ter Sake vande ontgrondinge van veertien mergen 129 Roeden land aan 't Willigen Bos, daar de hout Bergenisse sijn uijtgegraven versch: kermis 1723 bij ...;

Andren Los Renten gekogt d'Ao: 1616 ten lasten als voren;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten gekogt d'Ao: 1617;

De laaste deser Rente is in den jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten gekogt d'Ao: 1624;

- Arend Maartense Ambagtsheer van Barendregt een onlosbare Rente van 6:15: L 12 V te xl grooten het pont s'jaars tot betalinge van agtien st s'weeks paasschen en kersmis dubbelt gelt aen agt en dertig personen, wonende in het gestigt huijs [= Arendmaartenshof] verschenen den 1e octob: 1725 bij q.tie, vi:xv L xii V;
- Deselve tot koping van haren turff voor de voorn: personen elk ses st: s'weeks versch: den 1e Augs. 1725 bij q.tie ...;

Andren Los Renten gekogt d'Ao: 1625;

- Denselven Ambagtsheere 600 L te xl grooten s jaars tot subsidie van de Studenten versch: maart, junij, septemb: en decemb. 1725 bij q.tie, ...;

Andren onlosbare Renten in den Jare 1627 verkogt;

- De laaste deser Renten is in den Jare 1724 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten in den Jare 1654, 1655 en volgende Jaren verkogt versekert op de tollen van Gornichem en Schoonhoven;

- De laaste deser Renten is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten aan diversche Personen binnen dese Stad Dorderegt

- De laaste deser Renten is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten gekogt Ao: 1662 tot opneminge van veertien duijsent guldens waar mede de Stad gekogt heefft xve L s'jaars op de tollen van Gornichem en Schoonhoven, en bij Mijn Ed:e heeren gelast alhier te brengen

- De laaste deser Renten is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Los Renten verkogt in de Jaren 1566 en 1567 omme daar mede te lossen de penningen die te lossen stonden den penningh 12, 13, 14 & 15 omme de andre Renten van de Tollen te betalen volgens ordre van Mijn Ed:e heeren

- De laaste deser Renten is in den Jare 1724 affgelost, Memorie;
5 Somma bedraagt twee duzent tweehondert vier en vijftig gulden, vijftien stuijvers en acht penningen 2254:15:8

[6][folio 14] Andren Uijtgeeff van Interessen op seekre Capitalen ende eerst die bij de Leendert Sijberts van den Hatert sijn opgenomen tot het maken van de nieuwe haven;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Interessen die verantw:t sijn in de Reeckeninge vande heer Arent Maartense van Oorloge geeijndigt den laasten decemb: 1625;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1724 affgelost, Memorie;

Andren Intressen van capitalen daar van in de Reeck:e van de heer Teresteijn fol:e 40 et ultra verhaalt;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Intressen van capitalen leeningen in de laaste Reeck: van de heer Teresteijn fol:e 40 et ultra verhaalt en verantwoort;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;

Andren Intressen van capitalen leeninge in de laaste Reeck: van de heer Bakx (ver)antwoort;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1723 affgelost, Memorie;
6 Somma van bedraagt nihil

[7][folio 15] Andren Uijtgeeff van Interessen van Penningen genegotieert tot makinge van een nieuwe houte kaaij, agter de Waalevest langs de Riviere ingevolge vande Resolutie genomen bij den Out Raad deser Stad Dordregt op den 10e: decemb. 1703 en 25e: Augs: 1704 respective daar van de Capitaalen in de laaste Reeckening van Ontfangh d'Ao 1708 fol:o [-] bij de heer mr: Johan van den Brandeler als Thesaurier van het groot Comptoir verantwoort, zijn;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1722 affgelost, Memorie;

Andren Interessen van Penn: genegotieert tot het Extra ordinaris verdiepen van de nieuwe off Wollewevershaven ingevolge vande resolutie genomen bij den Oud Raad dezer Stad Dordregt op den 15: Junij 1716 ter Somma van seven duijsent vijff hondert vijfftig guldens a 4 pcto jaarlijks sonder kortinge daar van de Capitalen in de laaste Reck: van ontfang d'Ao: 1716 fol:o 69vso bij de heer mr: Johan van Hogeveen als Thesaurier van 't groot Comptoir verantwoort zijn;

- De laaste deser Rente is in den Jare 1722 affgelost, Memorie;
7 Somma nihil

[8][folio 16] Andren Uijtgeef van Lijff Renten volgens Resolutie van Mijn Ed:e heeren van den Oudraad genegotieert den 10e: Junij 1694 a 9 pcto op een persoon daar van de capitalen in de tweede Reeck:e van Ontfang d; Ao. 1694 fol:o 43 verso bij den heer Burgermr.: Johan van Neurenberg als thesaurier van 't groot comptoir verantwoort zijn;

- Vrouwe Anna Cornelia de Vries getrouwt geweest zijnde met de Heer mr: Hendrik Franken een jaar lijffrente ten haren lijve van f 1666:13:8 Capl. a 9 pcto versch: den 10e Junij 1725 bij q.tie, 1: v L;
- Vrouwe Maria de Vries getrouwt met de hr: Ernest de Berterij een gelijk Haar lijffrente capl. en versch: als voren, bij q.tie, ...;
- Catharina op de Camp een Jaar lijff rente a 9 pcto van 1600 L capitaal versch: als voren bij q.tie, ...;
- Elisabet op de Camp een Jaar lijff Rente capitaal en versch: als voren bij q.tie, ...;
- Ida op de Camp een Jaar lijff Rente capitaal en verschenen als voren bij q.tie, ...;
- Johanna Op de Camp een Jaar lijff rente Capitaal en versch: als voren bij q.tie, ...;
- Maria van Slingelant een Jaar lijff rente a 9 pcto van 1000 L Capl: versch: als voren bij q.tie, ...;
- Wilhelmus van Slingelant een jaar lijff rente a 9 pcto van 1000 L capitaal versch: den 10e Junij 1725 bij q.tie, ...;
- Abraham van Heijblom een jaar lijff rente ten sijnen lijve Capl: en versch: als voren, xl L;
- Mondina van Dijk een Jaar lijff Rente ten haren lijve capl: en versch: als voren bij q.ie, xl L;
- Elisabeth Formaget een Jaar lijff rente tren haren lijve Capl: en versch: als voren bij q.ie, xl L;

Andren Lijff Renten genegotieert in het begin vanden Jare 1695 mede a 9 pcto op een persoon daar van de capitale in de Reeck:e van ontfang d'Ao: 1695 fol:o 54 et ultra bij den voorn: heer Borgermr. Johan van Neurenberg als Thesaurier verantw:t zijn ;

- Jonkheer Johan Stoop een Jaar lijff Rente ten sijnen lijve a 9 pcto van 500 L capl. verscheenen den 1e: Januarij 1725 bij q.tie, xlv L;
- Juffr: Anna van den Honert een haar lijff Rente ten haren lijve a 9 pcto van 2000 L capitaal verscheenen den 24e Januarij 1725 bij q.tie, i c: lxxx L;
- Juffr: Cornelia van den Honert een Jaar lijff rente capl: en verscheenen als vooren bij quitantie, i c: lxxx L;
- Wilhelmina Brakevelt een Jaar lijff Rente ten haren lijve a 9 pcto van 400 L capitaal versch: den 3e feb: 1725 bij q.tie, xxxvi L;
- D'lijffrenten van Johan Walen is den 14e Maart 1724 affgestorven, Memorie;
- De Erffgenaemen van wijlen de heer Burgermeester Johan van Neurenberg ten lijve van de Heer Borgermeester Roeloff Eelbo een Jaar lijffrente a 9 pcto van 700 L cpaitaal versch: den 3e feb: 1725 bij q.tie, lxiii L;

Andren Lijff Renten genegotieert in de maanden Julij en novemb. des Jaars 1696 mede a 9 pcto op een persoon daar vande capitalen in de vierde en laaste Reeck: van Ontfang d'Ao. 1696 fol. 52 verso et ultra bij den voorn: heer Burgermr: Johan van Neurenberg als thesaurier (ver)antw.t zijn;

- Pieter van Doorn als aangestelde voogd en Curateur over de persoon van Geertruijt Boon en Jaar lijff Rente ten lijve van deselve Geertruijt Boon a 9 pcto. van 1000 L Capitaal versch: den laasten Julij 1725 bij q.tie, xc L;
- Juffr: Elisabet de Bruijn getrout met de heer Simon Taaij een Jaar lijff Rente ten haren lijve a 9 pcto. van iiii L Capitaal versch: den 10e Novemb. 1725 bij q.tie, ....;
- Juffr: Jacoba de Bruijn wed:e wijlen de heer Huijbert van Erp een Jaar lijff rente ten haren lijve Capitaal versch: als voren bij q.tie, ....;
- D'heer Jan de Bruijn een Jaar lijff rente ten sijnen lijve capl: en versch: als voren bij q.tie, ....;
- Juffr: Maria de Bruijn een Jaar lijff Rente ten haren lijve Capl. en versch: als voren bij q.tie, ....;
- De heer Burgermr. mr: Johan van den Brandeler ten lijve van de heer Abraham van den Santheuvel een Jaar lijff rente van 1000 L Capitaal a 9 pcto. versch: den 22: novemb. 1725 bij q.tie, ....;
- Den selven heer Burgermeester van den Brandeler ten lijve van de heer Mattheus Onderwater, een Jaar lijff Rente capl. en versch: als voren bij q.tie, ....;
- De heer Cornelis Pompe heer van Swijndregt bij verdeelinge van den boedel van wijle vrouwe Adriana van der Hulk in haar leven sijnde wed:e van de heer Borgermeester Gerrart Franken zal.r aangekomen de lijffrente van sijn Edhts. huijsvr: vrouwe Adriana Franken een Jaar lijff rente van 600 L versch: den 2e Novemb. 1725 als voren bij q.tie, ....;
- De Heer mr: Pieter Brantwijk van Bloklant bij verdeelinge als voren, aangekomen de lijff rente van sijn Edhts. huijsvr: Vrouwe Geertruijt Franken Capl: en versch: als voren bij q.tie, ....;
- De Erffgenamen van Adriaan op de Camp ten lijve van Gillis Holaart een Jaar lijff rente a 9 pcto van 1400 L capl. verschenen den 2e: Nov: 1725 bij q.tie, ....;
- Deselve Erffgenamen ten lijve van Pieter Kloens Janz: een Jaaar lijff rente van 1200 L capl. a 9 pcto. versch: als voren bij q.tie, ....;
- Deselve Erffgenamen ten lijve van Mattheus Cloens een Jaar lijff rente Capitaal en verschenen als voren bij q.tie, ....;
- De Erffgenamen van do: Henrikus Franken ten lijve van Agnita Schul een Jaar lijff rente a 9 pcto van 1100 L capitaal verschenen als voren bij q.tie, ....;
- De voorn. Erffgenamen van do: Henrikus Franken ten lijve van Jan Franken een Jaar lijff rente Capl: 1000 L a 9 pcto. versch: den 2e Nov. 1725 bij q.tie, xc L;
- Deselve Erffgenamen ten lijve van Elisabet Franken een Jaar lijfrente capitaal en verschenen als vooren bij q.tie, xc L;
- Evert Hartman ten lijve van Willem de Bot, een Jaar lijff rente capitaal en verschenen als voren volgens q.tie, xc L;
- Denselven Hartman ten lijve van Sara van Stabroek vermits haar overlijden een halff Jaar lijffrente capl. als boven en versch: den 12e: Meij 1725 bij q.tie, xlv L;
- Anneke van Eijsden een Jaar lijffrente ten haren lijve a 9 pcto. van 500 L capitaal verscheenen den 2e nov: 1725 bij q.tie, xlv L;

Affgestorven Lijff Renten;

- De lijff rente ten lijve van Adriana op de Camp is den 30e Junij 1706, Affgestorven;
- D'lijffrente ten lijve van(de): heer Jacob van Slingelant is in Junij 1696, Affgestorven;
- De lijff rente ten lijve van Cornelia van Slingelant is den 10e Augs: 1699, Affgestorven;
- De lijff rente ten lijve van Elisabet van de Laar is den 5w: Octob. 1712, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van hr: Jacob van Boedonk is op den 8e Meij 1714, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Magdalena Walen is den 4w: Meij 1704, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Juffr: Elisabet van Neurenberg is den 2e: April 1715, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Juffr: Adriana Johanna van Neurenberg is den 2e: April 1715, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Pieter Boon is op den 28e: decemb: 1708, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Govert de Bruijn, is in de maant Januarij 1712, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Adriana van der Burg is ind en Jare 1697, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Rokus Rees is op den 2e Janu: 1708, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Lammert Schul in in den Jare 1710, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Margarita de Gelder is in de maant feb: 1719, Affgestorven;
- De lijffrente ten lijve van Margarita van Slingelant is den 12e: Jan: 1712, Affgestorven;
8 Somma van lijfrent bedraagt 3409:0:0

[9][folio 22] Andren Uijtgeeff van Lijff Renten genegotieert volgens Resolutie van den Out Raad in dato den 1e Julij 1722 tot 6, 6 1/2, 7, 7/12 en 8 pcto vrijgelt na de Jaren omme daar mede aff te lossen de capitalen van de particulieren dewelke liepen tot 4 en 3 pcto.;

- No: 1. Gijsbertje Thomasse Druijff een Jaar lijffrent ten haren lijve a 7 1/2 pcto van 300 L capl: versch: den 3e: Julij 1725 bij q.tie, xxii L x V;
- 2. De lijffrente van Aagje Aarts de Weert is den 2e Meij 1723 affgestorven, memorie;
- 3. Pieternella Kool een Jaar lijfrente ten haren lijve a 6 pcto. van 800 L, capitaal versch: den 24e Janu: 1725 bij q.tie, ..;
- 4 .Elisabet van Slingelant een Jaar Lijffrente a 6 1/2 pcto. van 100 L. Capl. verschenen den 11:e Julij 1725 volgens q.tie, xxvi L;
- No. 5 Alida Baks een Jaar lijff Rente a 7 1/2 pcto: van 1000 L Capitaal versch: den 14e: Julij 1725 bij q.tie, ...;
- 6. Mevr: Elisabet Herincx wed:e de heer Roeloff van den Biesheuvel ten haren lijve a 7 1/2 pct: van 2000 L capitaal verschenen den 23: Julij 1725 bij q.tie, ...;
- 7. Mevrouw Adriana de Sont wed:e de heer Borgermr. Johan van Neurenberg ten lijve vande heer Andries de Jong a 6 pct. van 2000 L capitaal versch: als voren bij q.tie, ...;
- 8. Catharina Berendse een Jaar lijff rente ten haren lijve a 6 1/4 pct. van 500 L. capitaal versch: den 29e: Julij 1725 bij q.tie, xxxii L x V;
- 9. Gerrit van Solingen een Jaar lijffrente ten sijnen lijve a 7 pct. van 1000 L capitaal versch: den 27e augustus 1725 bij q.tie, lxx L;
- 10. Geertruij Jacobs een Jaar lijff rente ten haren lijve a 7 1/2 pct. capitaal en verscheenen als voren bij q.tie, lxxv L;
- 11. De lijffrente van Jannetje Cornelis is in novemb: 1724 affgestorven, Memorie;
- 12. Catharina Huberts een Jaar lijff rente ten haren lijve a 7 1/2 pct van 1500 L. capitaal verschenen den 1e octob. 1725 bij q.tie, ....;
- N: 13. Louis Cocq en Elisabet Meijners, een Jaar lijffrente ten haarder beijde lijve a 6 pct. van 3000 L capitaal versch: den 1e octob. 1725 bij q.tie, ...;
- 14. Willem Brouwer een Jaar lijffrente ten sijnen lijve a 6 pct. van 2000 L capitaal verscheenen den 30e: Octob: 1725 ij q.tie, ....;
- 15. Jacob van Dijk en Pieternella van Appeldoorn en Jaar lijffrente ten haarder beijde lijven a 7 pct. van 600 L capl: versch: den 29e Januarij 1725 bij q.tie, ..;
- 16. Magteld Walen een Jaar lijff rente ten haren lijve a 6 1/2 pct. van 800 L. capitaal versch: den 5e: feb: 1725 bij q.tie, lii L;
- No. 17. Hermanus de Bruijn een Jaar lijffrente ten sijnen lijve a 7 1/2 pct. van 1000 L. capitaal verschenen den 15e maart 1725 bij q.tie, lxxv L;
- 18. Aaltie Hagens een Jaar lijff rente ten haren lijve a 8 pct. van 1000 L Capitaal versch: als voren bij q.tie, lxxx L;
- 19. Aart Baks ten lijve van Soetje Baks een Jaar lijffrente a 6 1/2 pct: van 1600 L capl. versch. den 23:e Maart 1725 bij q.tie, ...;
- 20. Mevr: Elisabet Herincx weduwe de heer Roeloff van den Biesheuvel Een jaar lijffrente ten haren lijve a 7 1/2 pct. van 500 L capitaal verschenen den 6e: Novemb. 1725 bij q.tie, ...;
9. Somma van lijfrenten bedraagt 1422:0:0

[10][folio 25] Andren Uijtgeeff van Lijff Renten genegotieert volgens Resolutie van den Oud Raad in dato den 6e April 1723 tot 6, 6 1/2, 7, 7 1/2 en 8 pcto vrijgelt na de Jaaren omme daer mede aff te lossen alle de los Renten dewelke de resp:e Godshuijsen binnen dese Stad hadden ten lasten deser thesaurie lopende tot 4 pcto.;

- No. 21 Mevr. Elisabet Herincx wed:e de heer Roeloff van den Biesheuvel een Jaar lijff rente ten haren lijve a 7 1/2 pct. van 2000 L, capitaal verschenen den 10: April 1725 bij q.tie ...;
- 22. Johanna van Sunderen wed:e Johan van Hoogstraaten een Jaar lijffrente ten lijve van hare dogter Cornelis Sibilla van Hoogstraaten a 6 pcto: van 1000 L capitaal versch: den 16e April 1725 bij q.tie, lx L;
- 23. Helena Hulsthout wed:e Samuel Pistorius een Jaar lijffrente ten lijve van haar soon Willem Pistorius a 6 pcto. van 1400 L. capitaal versch: den 16e: April 1725 bij q.tie, lxxxiv L;
- No. 24. Juffr: Johanna Onderwater een Jaar lijffrente ten haren lijve a 6 1/2 prct. van 1000 L capl: versch: den 19e April 1725 bij q.tie, ....;
- 25. De heer mr: Boudewijn Onderwater vrijheer nan Papendregt Matena &x:, een Jaar lijff rente ten lijve van sijn Edhts. zoon de heer Hendrik Onderwater a 6 pcto van 500 L capl: verschenen als voren bij q.tie, xxx L;
- 26. Denselven heer van Papendregt een Jaar lijffrente te lijve van sijn Edt: dogter Juffr: Johanna Onderwater a 6 pcto: Capl: en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- No: 27. Denselven heer van Papendregt een Jaar lijffrente ten lijve van sijn Ed. soon de heer Pompejus Onderwater ter a 6 pcto: capitaal en verschenen als vooren bij q.tie, xxx L;
- 28. Denselven heer van Papendregt een Jaar lijfrente ten lijve van sijn Ed: soon de heer Boudewijn Onderwater a 6 pcto. capitaal en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 29. Denselven heer van Papendregt een Jaar lijffrente ten lijve van sijn Ed: soon de heer Samuel Onderwater a 6 pcto. capl. en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 30. Albertus van Nievelt een Jaar lijff Rente ten lijve van sijne Dogter Cornelia Elisabet van Nievelt a 6 pcto. van 500 L capl. verschenen den 26e Aprill 1725, bij q.tie, xxx L;
- No. 31. Denselven Nievelt een Jaar lijff rente ten lijve van sijnen dogter Lucia Catharina van Nievelt a 6 pr:cto: capl: en verschenen als voren bij q.tie, xxx L;
- 32. Denselve Nievelt een Jaar lijff rente ten lijve van sijn zoon Martinus van Nievelt a 6 pr:cto: capl: en verschenen als voren bij q.tie, xxx L;
- 33. Maria van Slingelant wed:e Sibertus van Nievelt een Jaar lijffrente ten lijve van hare dogter Margarita van Nievelt a 6 pcto. capl: en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 34. De voorn: Maria van Slingelant een Jaar lijffrente ten lijve van haar soon Johannes van Nievelt a 6 pxt. capl: en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 35. De voorn. Maria van Slingelant een Jaar lijffrente ten lijve van hare dogter Cornelia van Nievelt a 6 pcto. capitaal en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- No. 36. Jacob van Dalen een Jaar lijffrente ten sijnen lijve a 6 pcto. capitaal en versch: als voren ij q.tie, xxx L;
- 37. De heer Pompejus Everwijn een Jaar lijffrente ten sijnen lijve 6 pcto: capl: 1000 L versch: als voren bij q.tie, lxy L;
- 38. Arnoldus van Besoijen een Jaar lijff rente ten sijnen lijve a 6 pcto. capl: 1200 L verschenen den 3e Meij 1725 bij q.tie, lxxii L;
- 39. Hermanus van Oldenburg een jaar lijff rente ten sijnen lijve a 6 1/2 pcto. capitaal 1400 L, versch. den 26e: Meij 1725 bij q.tie, xci L;
- No. 40. Elisabet Boks een Jaar lijffrente ten haren lijve a 6 pcto,. capitaal en versch: als voren bij q.tie, lxxxiv L;
- 41. Arnoldus van Besoijen een Jaar lijffrente ten sijnen lijve 6 pct: capitaal 600 L versch: den 1: Junij 1725 bij q.tie, xxxvi L;
- 42. Juffr: Arnoldina Everwijn een Jaar lijff rente ten lijve van Juffr: Cornelia van den Santheuvel a 6 pcto: capitaal 500 L versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 43. De voors. Juffr: Everwijn een Jaar lijff rente ten lijve van Jonkheer Pompejus Hoeufft a 6 pcto. capitaal en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- No: 44. De heer Iman Boel een Jaar lijff Rente ten lijve van Maria Boel a 6 pr:cot: cacpitaal 500 L. verschenen den 7: Junij 1625 bij qtie, xxx L;
- 45. Denselven heer Boel een Jaar lijffrente ten lijve van Helena Boel a 6 pcto. capl: en verschenen als voren bij q.tie, xxx L;
- 46. Juffr: Helena van Doorn een Jaar lijff rente ten lijve van Helena Boel a 6 pcto. capitaal en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 47. De hr: Iman Boel een Jaaar Lijff rente ten lijve van Cornelia Boel a 6 pcto. Capitaal en verschenen als voren bij q.tie, xxx L;
- No: 48. Denselven heer Boel een Jaar lijff rente ten lijve van Theodora Boel a 6 pcto. capl: en verschenen als voren bij q.tie, lx L;
- 49. De heer Adriaan Nuwenhoff een jaar lijff rente ten lijve van Cornelia van Nuwenhoff a 6 pcto: capitaal 1000 L versch: als voren bij q.tie, lx L;
- 50. Juffr: Helena van Doorn een Jaar lijffrente ten lijve van Hendrina Hollander a 6 pcto. capl: 500 L versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 51. Deselve Juffr: van Doren een Jaar lijff rente ten lijve van Johanna Kroes a 6 pcto. capitaal en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- No. 52. Deselve Juffr: Helena van Doren een jaar lijff Rente ten lijve van Helena Kroes a 6 prcto capl: en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 53. De Heer Pieter Eelbo een Jaar lijff Rente ten lijve van sijn Edhts. dogter Juffr: Margareta Elisabet Eelbo a 6 pcto: capitaal 1000 L versch: den 12: Junij 1725 bij q.tie, lx L;
- 54. Denselven heer Eelbo een Jaar lijf Rente ten lijve van sijn Edts. dogter Juffr: Adriana Geertruijt Eelbo a 6 pct. capitaal en versch: als voren bij q.tie, lx L;
- 55. De heeren Iman Boel en Jacobus Post een Jaar lijff rente ten lijve van Juffr: Cornelia Beckers a 6 pcto. capitaal 500 L. versch: den 15e: Junij 1725 bij q.tie, xxx L;
- No. 56. Juffr: Helena van Doren een Jaar Lijff Rente ten lijve van Juffr. Cornelia Beckers a 6 pcto. capotaal en versch: als voren, xxx L;
- 57. Deselve Juffr: van Doren een Jaar lijff rente ten lijve van Juffr. Immerencia Tuckers a 6 pcto. capl: en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 58. De heer Pompejus Hoeufft ten lijve van de heer Pieter Hoeufft een Jaar lijff Rente a 6 pr:cot: capl: 500 L versch: den 18e: Junij 1725 bij q.tie, xxx L;
- 59. Govert Gravendijk een Jaar Lijff Rente ten lijve van sijn dogter Goverijna Gravendijk a 6 pcto. Capitaal en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 60. Denselven Gravendijk een Jaar lijff Rente ten lijve van sijn dogter Elisabet Gravendijk a 6 pcto. capitaal en versch: als voren bij q.tie, xxx L;
- 61. De heer Pompejus Hoeufft een Jaar lijff rente ten zijnen lijve a 7 pcto. capl: 500 L versch: den 21: Junij 1725 bij q.tie, xxx L;
- 62. Govert Gravendijk een Jaar lijff Rente ten lijve van sijne dogter Sara Gravendijk a 6 pcto. capl: 500 L versch: den 22: Junij 1725 bij q.tie, xxx L;
- 63. Den selven Gravendijk een Jaer Lijff Rente ten lijve van sijne dogter Marijken gravendijk a 6 pcto. capl: en verschenen als voren bij q.tie, xxx L;
- No. 64. De heer Pieter Eelbo een Jaar Lijff Rente ten lijve van sijn Ed:ts dogter Juffr: Margarita Elisabet Eelbo a 6 pcto. capitaal 1000 L verschenen den 2e: Julij 1725 bij q.tie, lx L;
- 65. Baijen Kok als curator en ten lijve van Adriaan Kok een Jaar lijff rente a 8 pcto: capl: 1000 L verschenen den 7e: Julij 1725 bij q.tie, lxxx L;
- 66. Pieternella Beijs een Jaar lijffrente ten haren lijve a 6 pcto. Capl: 1000 L verschenen den 14e: Julij 1725 bij q.tie, lx L;
- No. 67. Juffr. Emmerentia van den Santheuvel een Jaar lijff Rente ten haren lijve a 6 pcto. capitaal 100 L versch: den 7e augs: 1725 bij q.tie, lx L;
- 68. De heer Boudewijn Onderwater vrijheer van Papendregt Matena &a, een Jaar lijff Rente ten lijve van sijn Edhts. soon de heer Hendrik Onderwater a 6 prcto. capitaal 300 L versch: den 7e: Septemb: 1725 bij quitantie, xviii L;
- 69. Albertus van Nievelt een Jaar lijff Rente ten lijve van sijne dogter Cornelia Elisabet van Nievelt a 6 pr:cto: capitaal 500 L verschenen den 13: Septemb. 1725 bij quitantie, xxx L;
- 70. Denselven Nievelt een Jaar lijff Rente ten lijve van sijne dogter Lucia Catharina van Nievelt a 6 pcto: capitaal en versch: als vooren bij q.tie, xxx L;
- No: 71. Denselven Nievelt een Jaar lijff rente ten lijve van sijn soon Martinus van Nievelt a 6 pcto. capitaal en verschenen als voren bij q.tie, xxx L;
- 72. Vrouwe Elisabet Herincx wed:e de Heer Roeloff van den Biesheuvel een jaar lijff rente ten haren lijve a 7 1/2 pcto: capl: 750 L versch: den 6e Nov: 1725 bij qi.tie, lvi L v V.
10 Somma van lijfrente bedraagt 2241:5:0

[11][folio 32] Andren Uijtgeeff vande kosten op de verpagtinge van Stads goedren en makelaardije blijkende bij de Comtra Rolle bij heeren Schepenen daar van gehouden mitsgrs. de presentie geleden aan Mijj Ed:e heeren ende Camerbewaarders, en Bodens op Ordinaris en Extra Ordinaris Vergadering als mede het gene men aan de Ed.e Groot Agtb: Heeren Burgermeesteren van de gemeene schuldig is gebleven;

Eerst de trekgelden wegens de Stads accijnsen en makelaardijen voor en over den Jare 1725
Namentlijk vande
- Hop en Straatgelden, xc L
- Vijff en twintig st: op de broute, xii L
- Hart en werkloon, xl L
- 't Visschip offte Inne huijs, ..
- Kalk, ..
- Smeekoolen en kaaijgelt, ..
- Groote koolen, ..
- Luijks en Weesels hout, ..
- Kaaijgelt op de Eijke planken, en cromhout heefft niets mogen gelden dus, Nihil;
- Moolensteenen, ..
- Kaaijegelt op de Moolensteenen, ..
- Schalien, ..
- Olij en Zeep, ..
- Slag Rode, ..
- Groff en fijn zout, ..
- Droge nooten, ..
- Turff en brandhout, ..
- Kromhoutplaatsen hebben niets mogen geleden dus, nihil
- Stadswaag, ..
- IJser beslag rijden, vi L
- Beestiaal wert ten comptoire van de heer Jacob Stoop als ontfanger van de Stads finantien betaalt dus hier, nihil
- Gemaal, ..
- Brieven over de stad, ..
- brieven over de dorpen, ..
- Drie stv. op de tone Bier, xxxvi L
- fruijt, xl L
- Wijn en Azijn
- Rijns en Westerse wijnen, kraan &ca
- Brandewijn
- Van de drie aangehaalde posten is om redenen als in de Contra Rolle van de Verpagtinge d'Ao. 1716 fol: 15 verso et 16 gemelt niets betaalt dus hier, Nihil;
- Den scherpregter, iii L xiv V;
- Betaalt aan den Camerbewaarder Joan Bax Baan voort Bier &a, mitsgaders het schrijven vande biljetten op de Verpagtinge volgens drie q.tien, ...;
- Voor de Costen van 't bloken vande verpagtinge der tienden vande Merwede agtien gl: en aan de Bode van de Merwede voort assisteeren van 't Bloken van de voors: tienden drie gulden mede tot fooij aan de tient kopers vier gulden dus hier voor den Jare 1725 te samen als ord.ris bij confirmatien, xxv L;
- De trekgelden op de verpagtingen der drie platte hellingplaatsen werden van vier tot vier jaren betaalt, en alsoo op den 2e: feb. 1723 op nieuws sijn verpagt ende betaalt ter Somme van negen gulde nege stv: dat alhier voor desen Jare 1725 is dienende voor, Memorie;
- Alsoo Mijn Ed. heeren van de Gerechten deser Stad Dordregt is geresolveert de presentie gelden aan haar Ed: gedestribueert soude komen te cesseren en in toekomende maar alleen die van den Jaar gedingen en mantellaken alle twee jaren aan de camerbewaarders en bodens sal continueren en dat dien aangaande aan de Camerbewaarders in den Jare 1724 haar mantellaken ter Somme van ses en 't negentigh gl is betaalt als blijkt in de laast voorgaande Reeck: fol:o 36vso komt daaromme alhier voorden Jare 1725, Nihil;
- Het twee jarig mantellaken ter S.a van een hondert een en vijfftig gulde agt st. aan de Bodens deser Stad in den Jare 1724 niet betaalt sijnde soo komt daaromme alhier voor den Jare 1725 volgens q. tie de voors. ...;
- Aan de heer Borgermr: mr. Ocker Gevaarts in voldoeninge van het slot van sijn Edhts. Reeckeninge als President Borgermr. sedert den 1e Octob. tot den laasten decemb. 1725 volgens q.tie xxvi L iii V;
11 Somma van de onkosten op de verpagtingen bedraagt 766:1:0

[12][folio 35] Andren Uijtgeeff van Reijskosten en Vacatien van Mijn Ed. heeren de Burgermeestren Pensionaris secretarissen, en andre heeren gedeputeerdens ter dagvaart;

- Betaalt aan de heer mr. Cornelis van den Honert over vacatien ter vergadering van de Ed: groot Mog. Heeren Staeten van Holland en Westvriesland in s'Gravenhage sedert den 12e decemb. 1724 tot den 25e: feb. 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, cx L;
- Aan den selven heer van den Honert over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 6e tot den 18e Maart 1725 volgens dec: ord.tie ende q. tie, xxxxix L;
- Aan de heer Borgermr. mr. Johan van den Brandeler over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 14e: Nov: 1724 tot den 25e feb: 1725 volgens dec: ord.tie en q. tie, x c xx L;
- Aan de heer Borgermr: mr: Hugo Repelaar over vacatien ter vergadering als voren sedert den 14e Nov: 1724 tot den 25 feb: 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie ...;
- Aan de heer Borgermr. mr. Herman van den Honert over vacatie ter vergadering als voren sedert den 6e Maart tot den 24e: April 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie ...;
- Aan de heer Borgermr: mr: Hugo Eelbo over vacatien ter vergadering als voren sedert den 14e: tot den 19e Meij 1725 volgens dec: ord:tie en q:tie ...;
- Aan de heer Borgermr: mr: Hugo Repelaar over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 15e: Maart tot den 21e: Junij 1725 volgens dec: ord:tie en q:tie ...;
- Aan de heer Hendrik vanden Santheuvel over vacatie ter vergaderinge als voren sedert den 6e Maart tot den 19e: Meij 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ..;
- Aan de heer mr: Pieter van der Dussen over vacatie ter vergaderinge als voren sedert den 8e: Meij tot den 21e: Junij volgens dec: ord.tie en q.tie, ..;
- Aan den heer mr: Francois Teresteijn van Halewijn als Pensionaris deser Stad over vacatie en sijn Edhts verschot van Rijskosten ter vergaderinge als voren sedert den 14e Nov. tot den 25e: feb: 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer mr: Pieter Brantwijk van Blokland over vacatien ter vergaderinge als vooren sedert den 14e nov: 1724 tot den 27e Janu: 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ..;
- Aan de heer mr: Johan van Hogeveen over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 15e: tot den 24e: Augs: 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer mr: Jacob van de Graaff Adriaanz over vacatien ter vergadering als voren sedert den 17e April tot den 24we Junij 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, xcii L;
- Aan de heer Borgermr. mr. Herman van den Honert over vacatien ter vergaderinge als voren, sedert den 10e tot den 15:e Julij 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer Borgermr. mr. Johan van den Brandeler over vacatien ter Vergaderinge als voren, sedert den 10e tot den 21e Julij volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer mr. Pieter van der Dussen over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 11e tot den 23e: 7ber 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer mr: Cornelis van den Honert over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 14e: Meij tot den 24e: Junij 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer Borgermr. Daniel Eelbo over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 11e tot den 23e Septemb: 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer Borgermr. mr. Jacob van der Dussen heere van oost Barendregt over vacatien ter vergaderinge als voren sedert den 11 Julij tot den 19e Octob. 1725 volgens ord.tie en q.tie, lxxx L;
- Aan de heer Anthonij van den Santheuvel over vacatien ter Vergadering als voren, sedert den 9e: tot den 26e octob. 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer Jacob van de Graaff Sebastiaanz: over vacatien ter Vergaderinge als voren sedert den 7e tot den 22e Augs: 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer Borgermr. mr. Ocker Gevaarts over vacatien ter vergaderinge als voren sederrt den 11e tot den 25e: 7ber 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de hr: mr. Pieter Brantwijk van Blokland over vacatien ter vergadering als vooren, sedert den 9e: tot den 26e: Octob. volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer Borgermr. mr. Hugo Eelbo voor vacatien ter vergadering als vooren, sedert den 11e tot den 16e: decemb. 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
- Aan de heer mr: Francois Teresteijn van Haleweijn als Pensionaris deser Stad over vacatien en sijn Ed. verschot van Reijskosten ter vergaderinge alsvore sedert den 6e: Maart tot de 24e: Junij 1725 volgens dec. ord.tie en q.tie, ...;
- Aan den selven hr: Pensionaris van Halewijn over Vacatien en sijn Edt: verschot ter vergaderinge als voren sedert den 10e: Julij tot den 24e: Augs: 1725 volgens ord.tie en q.tie, ...;
- Aan den selven hr. Pensionaris van Halewijn over Vacatien en sijn Ed.e verschot ter vergaderinge als voren sedert den 11e febr. tot den 26e: octob. 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, ...;
12 Somma van vacatien rijskosten van mijn Ed. heeren bedraagt 2648:18:0:

[13][folio 38vs] Andren Uijtgeeff van Reijs en teer kosten van de Camerbewaarders en bodens deser Stad Dordregt;

- Betaalt aan Joan van Gemert deser Stad Dordregts Bode over vacatien en verschot van Rijskosten bij hem gehad ende gedaan t'sedert januarij tot Maert 1725 incluijs volgens dec: od.tie en q.tie, xxxvii L iv V;
- Aan den stads Bode Jan Vervoort over vacatien als voren als mede verschot van Reijskosten volgens dec: ord.tie ende q.tie, xl L iv V.;
- Aan den stads Bode Aalbert van den Ulfft over vacatie als voren als mede verschot van Reijskosten van Maart tot April 1725 volgens declaratie ordonnantie ende q.tie, xxxvii L xi V;
- Aan denselven Stads Bode van den Ulfft over vacatie als voren als mede verschot van Rijskosten van Octob. 1724 tot Januarij 1725 incluijs volgens dec: ord.tie en q.tie, lx L;
- Aan den Stads Bode Aalbert van Sevenom over vacatien als voren als mede verschot van Rijskosten van Octob: 1724 tot April 1725 volgens dec. ord.tie en q.tie, lxxxv L iv V;
- Aan den Stads Bode Joan van Gemert over vacatien als voren als mede verschot van Reijskosten van April en Meij 1725 volgens dec: ord.tie en q.tie, lviii L;
- Aan den Stads Bode Joan Vervoort over vaatien als voren als mede verschot van reijskosten sedert April tot Julij 1725 volgens dec: ord:tie en q.tie, ...;
- Aan den Stads Bode Aalbert van den Ulfft over vacatien als voren als mede verschot van reijskosten sedert Meij tot 7ber 715 volgens dec: ord:tie en q.tie, ...;
- Aan den Stads Bode Joan Vervoort over vacatien als voren als mede verschot van Reijskosten Sedert Auga: tot Octob: 1725 incluijs volgens ord.tie en q.tie, ..;
- Aan den Stads Bode Aalbert van Sevenom over vacatien als voren mitsgrs: verschot van reijskosten sedert meij tot novemb. 1725 volgens dec: ord:tie en q.tie, lxxviii L;
- Nog aan denselven Stads Bode van Zevenom over vacatien als voren mitsgrs: verschot van Reijskosten in decemb. 1725 gehad volgens dec: ord:tie en q.tie, xxx L;
13: Somma van vacatien en reijskosten van de bodens bedraagt 606:3:0:

[14][folio 40vs] Andren Uijtgeeff van defroijementen;

- Betaalt aan de Predicanten van de Nederduijtsche Kerken binnen Dordregt over de ordinaris costen ter defroijering vande resp:e classien gehouden binnen dese Stad als in den Jare 1723
Als
Wegens 't classis gehouden in April volgens q.tie, xl L
't Classis in Junij volgens q.tie, xl L
't Classis in 7ber volgens q.tie, xl L
't Classis in nov. volgens q.tie, xl L
- Betaalt aan do: Hermanus van Bijsterveld op sijn Eerwaarde tourbeurte over de ordinaris Jaarlijkse Costen in het defroijeren der gedeputeerdens tot de visistatie der Classis der kerken deser Steede over den Jare 1725 volgens q.tie, xxiv L;
14. Somma van defroijementen bedraagt 185:0:0

[15][folio 41vs] Andren Uijtgeeff van Weddens die voor desen Jaarlijks wierden betaalt aan de drie Schutterijen deser Stad namentl. kruijsboog, klooveniers, en heelhaaks;

- Welke Schutterijen Jaarlijks van Mijn Ed: heeren was toegelegt twee hondert guldens, om haar maaltijden daar mede te dien, dog is 't selve d'Ao. 1672 gemortificeert, Memorie;
15. Somma nihil

[16][folio 42] Andren Uijtgeeff van Jaarlijkse Weddens die betaalt werden aan diversche officieren deser Stad Dordregt;

- De agt heeren Reckenmeesters en gecommitteerdens ten belijden met den heer Secretaris van de Camere ter Tehsaurier over het horen en Sluijten der Reeck: van den heer Thesaurier van 't groot comptoir, f 27:0:0;
- Item wegens de Reeck: van den heer Thesaurier van de reparatien gelijke fr 27:0:0;
- Den heer Thesaurier van 't groot comptoir volgens Resolutie van Mijn Ed: heeren 't jaar weddens d'Ao. 1725 f 300:0:0 voor papier &a bij q.tie f 12:0:0 = iii c xii L;
- Den heer Thesaurier van(de) Reperatien Rendant in desen 't jaar weddens d'Ao: 1725 f 300 voor Papier &a f 12 = iii c xii L;
- De Heer Mr: Francois Teresteijn van Halewijn Heere van Abbenbroek een Jaar Weddens als Pensionaris deer Stad versch: den 1: Janu: 1725 bij q.tie ...;
- De vier heeren Weesmeest(e)ren een Jaar weddens verschenen den laasten decemb. 1725 volgens q.tie, ii:c L;
- De Heer Jacob Stoop als Secretaris van de Camere ter thesaurier een jaar weddens versch: den laasten decemb: 1725 volgens q.tie, iii:c L;
- De heer Johan de Bruijn een Jaar weddens als administrateur Secretaris van de Weeskamer verschen(en) als voren bij q.tie, vi:c L;
- Simon Beste een halff jaar weddens als Camerbewaarder van de Weeskamer 99:0:0;
- denselven een halffjaar als camerbewaarder van de thesaurier f 51, versch. Julij 1725;
- het tractement als camerbewaerder van de Weeskamer en der Thesaurier is vermits het overlijden van Simon Beste kome te Cesseren (volgens resolutie van den 7 Meij 1725);
- Jan Bos Baan een Jaar weddens als camerbewaarder van de Camere van Justitie f 200:
Een jaar huijshuer f 125:0:0; Voor een jare verschenen als vore bij q.tie iii c xxv L;
- Pieter van Wel een gelijk jaar Weddens als camerbewaarder van(de) Camere van Justitie f 200:0:0;
Een jaar huijshuer f 125: Versch: als voren bij q.tie iii c xxv L;
- Abraham Vos een Jaar weddens als camerbewaarder van de huwelijkse Saken versch. den 6e decemb. 1725 bij q.tie, i:c xii L x V;
- Cornelis Bosveld een jaar weddens als Clercq van den heeren thesauriers soo van 't groot als kleijn Comptoir voort Schrijven der Reeck. en dubbelden met de resp:e blaijers en contra Rollen &a: versch: den laeste decemb: 1725 f 15110:0 volgens Resolutie van den 24e: feb. 1705 geaugmen:t met 13:10: volgens q.tie, i:c lxv L;
- Aan Bakx bedienaer van de heeren Thesauriers wegens 't waarnemen van het comptoir ter thesaurier invorderen van pagten als anders 365:0:0;
Voort Invorderen van Stads Renten recognitie &a f 60:0:0; versch: den laaste decm: 1725 ...;
- Denselven Baks een jaar Weddens als constapel deser Stad versch: als voren bij q.tie, xv L;
- Betaalt aan do: Martinus Bosschaart als Predikant in de Nederduijtsche Kerke hier ter Steede een jaar Weddens ter So: van 509:10:0;
Een Extra ord.ris weddens 75:0:0
Volgens Resolutie van Mijn Ed: heeren van den Out raad genomen in den Jare 1684 is het tractement verhoogt en wijders aan de volgende Predikanten met f 25:0:0
Sulcx te samen voor de Jare versch. den laasten decemb. 1725 volgens q.tie ...;
- Do: Hermanus van Bijstervelt een gelijk Jaar Weddens ter Sake en versch: als voren volgens q.tie vi c: ix L x V;
- Do: Johannes Vechovius een gelijk jaar weddens ter sake en versch. als voren bij q.tie. ...;
- (komt met de doot te cesseren) Den selven do: Johannes Vechovius een jaar weddens als Proffessor historium versch: 18e: Maart 1725 volgens q.tie, iii c L;
- Do: Ludovikus de la Coste een jaar weddens als Predikant in de nederduijtse kerken hier ter Steede versch. den laasten decemb. 1725 bij q.tie ...;
- Do: Johan Herman Brender een gelijk Jaar weddens ter sake en versch: als voren bij q.tie, ...
- Do: Adrianus Verster een gelijk jaar weddens ter sake en verschenen als voren bij q.tie ...
- Do: Cornelis Vrolijkhert een gelijk jaar weddens ter sake en verschenen als voren bij q.tie ...
- Do: Jacobus van Meurs een gelijk jaar weddens ter sake en verscheenen als voren, bij q.tie, ...;
- Betaalt aan do: Isak Comparat een jaar weddens als france Predikant binnen dese Stadt verschenen den laasten decemb. 1725 bij q.tie ...;
- Do: Petrus Bobineau (vermits sijn vertreck) over vier maanden en ses dagen weddens verschenen den 6e Meij 1725 69:19:8;
- Aan do: Isak Comparat voort waarnemen van(de): openstaande plaats den tijd van 27 dagen 14:2:12;
En aan de do: Henri Gabriel de Certon over ses maande en 28 dagen 115:17:12; Versch: laasten decemb. 1725 als bij quitantie ii c L;
Den questor ofte Rentmr. van het classis het jaar subsidie versch: den 14e: octob:
1725 bij q.tie ....;
- De fransche kerk een Jaar subsidie versch: den laasten xber 1725 f 120:0:0;
Een jaar gagie voor den voorleeser 100:0:0, volgens q.tie van(de): boekhouder ii:c xx L;
- Jenneke en Maria Flamon bij haar Ed. groot Agtb: aangestelt tot costerinne van(de) Franse kerk een jaar tractement f 60:0:0;
aan(de) selve over verschot, van besemen, sand, dwijlen als anders 35:1:0, versch: den laasten decemb: 1725 bij q.tie, xcv L i V;
- Het jaar Tractement ter Somme van ses en dertig gulde als coster van de Engelse kerk is vermits het overlijden van Johan Plunquet komen te, Cesseren;
- Albertus van Nievelt een jaar tractement als stads Procureur verschenen den laasten december 1725 bij quitantie xii L;
- De heer Bartholomeus van Segwaart een Jaar Weddens als ontfanger van Stads lantpagten versch: den laasten decem: 1725 bij q.tie, ii c L;
- Cornelis van Sloot een jaar weddens als Secretaris van het Watergeregt verschenen als voren bij q.tie, xxxvi L;
- Den selven van Sloot een jaar weddens als clercq van de heeren superintendenten van t Stepelregt versch: drie koningen avond volgens q.tie, xxv L;
- (met de doot gemortificeert) Den selven van Sloot een jaar weddens als clercq van de heeren Superintendenten vande Coopmans Bodens versch: den 20e: Octob. 1725, bij quitantie, xxxvi L;
- Doctor Hendrikus van Steenberge een jaar weddens als ord.ris medicijn versch: den laasten decemb: 1725 bij q.tie, ii:c L;
- Doctor Gerrardus Philippus Pus een gelijk jaar weddens als ord.ris medicijn versch: als voren bij q.tie, ii:c L;
- Johannes Verpoorten een jaar weddens als Stads chirurgijn versch: als voren volgens q.tie, ii:c L;
- Pieter van Esch een jaar weddens mede als Stads Chirurgijn verschenen als voren volgens q.tie, ii:c L;
- Pieter van der Staij een jaar weddens als Stads operateur versch: den laasten feb. 1725 q.tie, i:c L;
- Het jaar tractement van twee hondert guldens als Pestmeester is vermits het overlijden van Herman Raats komen te, Cesseren;
- Matthias Bacx Matthijsz een jaar weddens als Rector in de latijnsche schoole versch: den laasten decemb: bij q.tie, viii:c L;
- Casper Goris een jaar weddens als conrector in de latijnsche Schoole versch: als voren bij q.tie, ..;
- Johan Rossijn een Jaar Wedens las eerste Preceptor in de latijnsche Schoole versch: als voren bij q.tie, v:c L;
- Francois van Schie een jaar weddens als tweede Preceptor in de latijnsche Schoole versch: als voren bij quitantie, iv:c l L;
- Bartholomeus van Aarden een Jaar weddens als derde preceptor versch: als voren 362:0:0 een haar huijshuir 100:0:0 volgens q.tie, iv:c lxii L;
- Denselven van Aarden een Jaar weddens als schrijffmeester in de latijnsche Schoole versch: den 28e Janu: 1725 volgens q.tie, i:c L L;
- Nog denselven van Aarden, een Jaar Weddens als Pedel van de heeren scholarquen verschenen den laasten decemb: 1725 volgens q.tie, xxv L;
- Jan Versteeg een jaar weddens als voorleseer in de grote kerk versch: als voren 80:0:0, voor de kindren de vragen aff te horen 25:0:0, volgens q.tie, i:c v L;
- Adriaan Jordaanse een Jaar weddens als voorleser in den Augustijne kerk versch: als voren 175:0:0 voor de kindren de vragen aff te horen f 25:90:0, volgens q.tie, ii:c L;
- Mattheus Renaeult voorleser in de Nieuwkerk een jaar weddens verscheenen als voren 80:0:0;
voor de kinderen de vragen aff te horen 20:0:0, volgens q.tie, i:c L;
- Ewoud Bosveld, conchergie van 't stadhuijs een jaar weddens verscheenen als voren bij q.tie, i:c L;
- De vier Stads Bodens een jaar weddens versch: den laasten december 1725 bij q.tie, ...;
- Deselve Bodens voor de Gans op flora maandag d; ao. 1725 volgens q.tie, viii L;
- Jan Vervoort bedienaar vande Goedeluijden van den Agten een jaar weddens versch: den 3e: Julij 1725 bij q.tie, ..;
- De twee Camerbewaarders ter kamere van Justitie voor 2/3 parten in de kosten, wegens het affslaan van des graaffelijkheijts verpagtinge d'Ao: 1725 volgens q.tie, vi L;
- Willem Verhoeven cipier vande gevangenpoort een Jaar weddens versch: 31 maart 1725 bij q.tie, xlii L;
- 't Jaar Winterbrant ter Somma van agtien guldens is vermitst 't overlijden van Elias Verhoeven, Gemortificeert;
- 't Jaar brandemmergelt van 455 Brand Emmers ter Somma van f 15:10:0 is volgens Resolutie van Heeren Burgermeestren in dato den 13 Meij 1723, Gemortificeert
- Catharina van Velsen een Jaar Weddens als vroedvrouw, met de augmentatie te samen versch: den 23e April 1625 bij q.tie, xl L;
- Maria Verpoorten een Jaar Weddens als Stads vroedvrouw versch: den 22e: Junij 1725 bij q.tie, lii L;
- Anna van de Beek een Jaar weddens als vroedvrouw versch: den 23:e Januarij 1725 bij q.tie, xliv L;
- Anna Verpoorten een Jaar weddens als vroetvrouw met de augmentatie versch: ultimo decemb. 1725 bij q.tie, xl L;
- Engeltie Frans vroedvrouw buijten deser Stadspoorte een Jaar weddens met de daar bijgevoegde augmentatie versch. den 4e: 1725 bij q.tie, xl L;
- Lucretia Bisschop vrou van Pieter van Leerdam een Jaar Weddens als vroetvrouw verschenen den 23e April 1725 bij q.tie, xlic L;
- Nicolaas Dermoeij en Jaar Weddens als contra Rolleur van de groote Vismarkt versch: den laasten decemb: 1725 bij q.tie, i:c L;
- Aarnout van der Hegge organist een jaar weddens versch: als vooren bij q.tie, iii:c L;
- Simon van der Hegge, sake en versch: als voren, bij q.tie, ii:c L;
- Egbert van der Enst, een jaar Weddens als Sieke Trooster deser Stadt versch: den laasten decemb: 1725 tot f 172 gl. s jaars vermits denselven is gegageert van het gemeenlant met f 150 gl: jaarlijks volgens Resolutie van Mijn Ed: heeren vanden Out Raad in dato den 15:e Junij 1716 bij q.tie, i:c lxxii L;
- Anthonij Flamma een Jaar weddens als mede kra(n)ksoeker verschenen als voren bij q.tie, iii:c xxii L;
- Simon van der Hegge een jaar weddens als krankbesoeker buijten deser Stadspoorte versch: den 1e Augs: 1725 bij q.tie, 1:c xx L;
- Pierre Bonnet ministre krankbesoeker van de fransche gemeijnte over ses maanden weddens versch: pmo. novem: 1724 f 19:0:0;
Aan do. comparant en do: Bobineau de resterede ses maanden versch: pmo. Meij 1725 19:0:0 bij q.tie, xxxviii L;
- Den Notaris en Procureur Bartholomeus van Gelsdorp als Boekhouder van de Confrerie van de Rijnschewijnkoopers een Jaar huer wegens derselver cappelle versch: den 9e: Maart 1725 bij q.tie, xxv L;
- De commissarissen met hare Secretaris van de Brootsetters een jaar weddens versch: drie koningen avond 1725 bij q.tie, i:c xxxvii L x V;
- De Reetreckers met haren Secretaris een Jaar weddens versch: den laaste decemb. 1725 75:0:0;
Voort keuren van de vreese 12:0:0, bij q.tie, lxxxvii L;
- Pieter van der Beij Luijder van de Saalklok een jaar Weddens verschenen als voren, bij q.tie, lxvi L;
- Stoffel van der Hegge keurmeester van den haring een jaar weddens versch: den 16e Septemb. 1725 volgens q.tie, i:c L;
- Boudewijn de Haan een Jaar weddens als opsiender vande eijkers versch: feb: 1725 bij q.tie, xxx L;
- De vier Eijkmeesters een Jaar Weddens verscheenen den laasten decemb: 1725 bij q.tie, i:c xx L;
- Betaalt aan deselve soo voor de kosten op het Eijken gevallen als 't maken van de nieuwe en reparatie van de oude coornmaten, gelevert gewigt in Stadswage, turff in 't Eijkhuijs als anders volgens vier dec: ord.tie en quitantien de s.a vavn lxi L xix V;
- Jacob Janse van Nisten knegt van den Eijk een jaar Weddens versch: den 12e feb: 1725 volgens quitantie, xii L;
- Pieter van Santen een Jaar waarnemens van Spuij Sluijs versch: Meij 1725 bij q.tie, l L;
- Jan van Rosendaal een Jaar waarnemens van het Sluijsje Stads Veste, agter de Nieuwkerk met het Spuijen daar in begrepen versch: den laasten decemb: 1725 bij q.tie, l L;
- Pieter Meeuwissen van der Kruijs een Jaar waarnemens van 't Sluijsje agter de Rietdijkse gragten verschenen den laasten decemb: 1725 bij q.tie, xii L;
- Lijsbet van Gewas een Jaar waarnemens van 't Sluijsje agter de Spuijpoort versch: als voren bij q.tie, xii L;
- Maaijke Markusse wed:e Gerrit van Eijsden een Jaar weddens voor 't waarnemen van 't Sluijsje agter de Dolhuijsstraat versch: als voren f 12:0:0 voort spuijen f 3:0:0 bij q.tie, xv L;
- (met de door gemortificeert) Aalbert van Rantwijk een Jaar weddens voort Sluijten en openen van drie heckens aan de Waalevest verschenen den 22e Septemb. 1725 bij q.tie, xx L;
- Jacob Mouthaan voor dat het Spuijen deser Stads Sluijsen komt waar te nemen versch: den laasten decem: 1725 bij q.tie, xviii L;
- Denselven voor 't onderhouden van twaalff Backen aan den Rietdijk en eenen grooten Bak daar voerluijden (affrijdende) in werpen versch: den 11e: Junij 1725 bij q.tie, xxxvi L;
- Jan Moll een jaar weddens als beursknegt deser Stad versch: den laasten decemb: 1725 bij q.tie, lxxii L;
- De oude kleerkopers s'jaars voor Bier op hare verteeringe versch: als vooren volgens q.tie van den Boekhouder, xxxi L;
- (bij overlijden volgens resolutie van den Oudtraat aan te besteden) Arnoldus van Well, klokkestelder een Jaar weddens 250:0:0;
van de klok op de grote kerk 50:0:0;
voor 't ve(r)stellen van 't Orlogie op 't Stadhuis 36:0:0;
de klok op de Beurs 32:0:0;
de klok op den Doel 30:0:0;
Touw olij &a tot de voors. uurwerken 35:5:0;
t'Same voor den Jare versch: als vore q.tie, iv: c xxxiii L v V;
- Dirk Pieterse Bing voor Nicolaas van Gelder een jaar waarnemens van 't klokje Ruijmstraat versch: den laasten decemb: 1725 bij q.tie, xxxvi L;
- (met de door gemortificeert) Jan Gijben voor de heer Adriaan van Hoogeveen heeren Adriansz waagmeester van de ijser waag een jaar weddens versch: de laasten decem: 1725 bij q.tie, 1:c L;
- Den Procureur Albertus van Nievelt, en de wed:e doctor Godefridus vande Keesel een jaar huer van 't erff daar de Sleenaarspaarden op staan versch: den 9e feb: 1725 bij q.tie, lxxii L;
- Dirk Pieterse Bink, pedel ontrent 't doen der lessen die gedaen werden bij de heeren Proffessoren, een jaar weddens versch: den 18e: Octob: 1725 bij q.tie, xx L;
- De Luijders van de klok van de groote kerk voor 't Inluijden van de markten d'Aro: 1725 bij q.tie, v L;
- Willem van der Poel een Jaar waaremen van 't Sluijten van den Boom aan 't geurt, verschenen den laasten december 1725 bij q.tie, iii L iii V;
- (met de door gemortificeert) De thuijs Ligters van de heeren Reekenmeesters die op de Reeckeninge van de heeren Thesauriers vaceren d'Ao: 1725 bij q.tie, iii L;
- 't Jaar weddens voor 't schoonhouden van Stadskannen a 6 gl: Jaarlijks is vermits het overlijden van Francois de Clercq, Gemortificeert;
- De kraankindren voort schoonhouden van de pleijnen voor Stadskranen d'ao: 1725 als bij q.tie, viii L xviii V;
- Jan Matthias Bakx Rector in de latijnsche Schoole een jaar weddens wegens het schoonhouden van deselve schoole verschenen den laasten decemb: 1725 als bij q.tie, l L;
- De wed:e Johannes Vermase een Jaar weddens voort schoonhouden van Stads Bibliotheecq verschenen als voren, bij q.tie, xii L;
- De knegts vande groote vismarkt voor 't schoonhouden van deselve vismarkt versch: als voren bij q.tie, vi L;
- 't Viskopers gilde binnen deze Stad een Jaar recognitie van dat bij de Stad Dordregt is affgebrooken de timmeragie gestaan hebbende tegens de Fransche kerk, nevens de huijsinge van Wouter de Jong het 25e jaar alhier versch: den 9e feb. 1725 als bij q.tie, 1x L;
- 't Jaar weddens aan de Plankdragers van f 12 gl. jaarlijks voort slegten van de houtseijde dar de Cromhouten op werden geset is in den haar 1724, Gemortificeert;
- Een deeken van de Coornmeesters over het te Eijken brengen van alle Stads coornmaaten d'Ao: 1725 als bij q.tie, xii V;
- Jan Rens een Jaar huer wegens de inwooninge vanden boomsluijter aan de Kalkhaven in zijn huijs op het eijnt van het Eijland vande voors. haven volgens appt. op sijn Request in dato den 31e Decemb. 1724 alhier over het vierde Jaar versch. den laasten decemb. 1725 als bj q.tie, xxv L.

[folio 56] Subsiedien Huijshuuren &a de welke met de dood van de persoonen die deselven sijn genietende komen te cesseren

- Maritje Lillides wed:e van do: Jacobus Oldenburg een jaar subsidie volgens Resolutie van den Outraad in dato den 6e: Septemb. 1690 verschenen den laasten 7ber 1725 als bij q.tie, iii:c L;
- 't Jaar subsudie van f 150 guldens is vermits het overlijden van Elisabet de Veer wed:e van do. Jacobus Sappius komen te, Cesseren;
- De Princesse Sophia Hedwig [1690-1734] dogter van sijn Vorstelijke doorlugtigheijt den heere Prince van Nassauw Jaerlijks ter een Pilgiffte en alhier voor den Jare versch: den 28e feb. 1725 als bij q.tie, iii:c L;
- Wilbertus Schenkels is Jaarlijsk toegevoegt voor huijshuer, en alhier voor het 26e: Jaar versch: den 16e Meij 1725 als bij q.tie, ii:c l L:
- Juffrouw Anna Charlotta en Agnita Comperat sijn jaerlijks toegevoegt over huijshuer, en alhier voor het 13e. Jaar verschenen den 1e Meij 1725 als bij q.tie, i:c xxx L.

[folio 57] De Geaffecteerdens tot Slangenbrantspuijten voor den Jare verschenen den 1e: meij 1725 ingevolge vande ordonnantie in den Jare 1693 door de Ed. Groot Agtb. heeren Burgermeesteren geordonneert als voor ider commandeur ses gulde ider assistent vijff gulden ider buijsvoerder agt gulden mitsgrs: de verdre geaffecteerdens vier gulden.

- Betaalt aan den commandeur Buijsvoe(r)der en assistent mitsgrs. de verdre geaffecteerdens tot de Slangbrantspuijt staande aende groote kerk sijnde No:1 volgens de betaalt cedulle, i:c x L;
- Van den commandeur &a, en geaffecteerdens tot de slangbrant spuijt staande aan de beurs sijnde No. 2 volgens de betaalt Cedulle, i:c ii L;
- Aan den commandeur &a en geaffecteerdens tot de slangbrant spuijt, staande in den ingangh van 't Hoff sijnde No: 3 volgens de betaalt cedulle, i:c x L;
- Aan den commandeur &a: en geaffecteerdens ter slang brant spuijt staande op 't blaauwbolwerk sijnde No: 4 volgens de betaalt cedulle, i:c x L;
- Jan Broekman een Jaar weddens als brandmeester versch: den 1e: feb. 1725 als bij q,tie, i:c L;

[folio 58] Weddens dewelke aan Persoonen buijten de Stad Dordreght wonende werden betaalt, in en over den Jare 1725.

- De Bodens van Holland een nieuw jaar 1:8:0;
de deurwaarder van de Camere van Reeckeninge 0:18:0;
de cipier van de Voorpoorte 1:8:0;
de twee Eerste deurwaarers van den hove van Holland 1:8:0, als bij q.tie, v L ii V;
- (met de doot gemortificeert) Betaalt aan mr. Johan Venlo een jaar Weddens als advocaat deser Stad, wonende in s'Gravenhage verschenen den laasten decemb: 1725 als bij q.tie, xii L xii Vl;
- 't Jaar weddens ter Saake en versch: als voren aan mr: Adriaan Breur is vermits desselfs overlijden ignevolge van de resolutie van den Outraat in dato den 28e Augs. 1725, Gemortificeert;
- (met de doot gemortificeert) Aan Abraham Oulrij een Jaar Weddens als Procureur deser Stad wonende in s Gravehage versch: Septemb. 1725 als bij q.tie, xii L;
- Nicolaas Kluijt Schoolmeester op den dorpe van Swijndregt een Jaar weddens versch: ultimo december 1725 als bij q.tie, lxxii L;
- Aalbert Brouwer schoolmeester dop den dorpe van de Lind, een jaar weddens versch: den 1e Nov. 1725 asl bij q.tie, xxv L;
- Paulus Laijet schoolmeester op den dorpe van Hendrik Ido Ambagt een jaar weddens versch: den laasten decemb: 1725 als bij q.tie, xxv L;
- Johannes Corevaar schoolmeester op den dorpe van Papendregt een jaar weddens versch: den 1e: october 1725 als bij q.tie, xxx vi L;
- De heer Burgermeester Barthout van Slingelant voorden schoolmeester op Dubbeldam een jaar weddens versch: den laasten decemb. 1725 als bij q.tie, lxxii L;
- (gemortificeert) Do: Samuel Coenraat de Bruine bedienaar des Godelijken woorts op Dubbeldam, een jaar subsidie voor 't waarnemen en besoeken van de ledematen onder de Barronnie van de Merwede versch: als voren bij q.tie, l L;
- De wed:e van Adriaan Bos, hospita in 't Logement van haar Ed. Groot agtb: gedeputeerdens ter dagvaart in s'Gravehage een jaar subsidie versch: den 1 nov. 1725 f 250:0:0
Extra toegevoegt f 100:0:0
Wegens het delogeren der Ed. groot Agtb: heeren der Stad Brielle f 50:0:0
Een jaar huer aen de dienstmaegt versceh: als voren f 50:0:0
Nog Extra toegevoegt f 30:0:0
Ende als nog voort Jaar onderhout van 't voors. logement de stad Dordregt Competerende 20:0:0;
Alle voor den jare vercsh: den laasten Octob: 1725 bij q.tie, V: c L;
(16 somma van jaerlijkse weddens bedraagt 21.857:16:8)

[17][folio 60] Andren Uijtgeeff van Maandelijke weddens en betalinge daar aen diversche officieren deser Stad Dordregt in den Jare 1725 gedient hebbende.

Betaalt aan sestien nagtwakers met derselver commmandeur over twaalff maanden weddens den commandaeur f 14 gl en ider nagtwaker f 8:8:0 s maants

Ende Eerstelijk:
Jacob Mouthaan f 168:0:0
Jan Vogel 100:16:0
Jan Cramer 100:16:0
Jacobus van der Vloet 100:16:0
Cornelis Moithaan 100:16:0
Dirk de Reus 100:16:0
Jacob Meesters 100:16:0
Damis Voorstappen 100:16:0
Cornelis van der Kae100:16:0
Steven Katger 100:16:0
Egbert Steenwijk 100:16:0
Huijbert de Bruijn 100:16:0
Cornelis van der Klock de jonge in plaats van Michiel Vermeulen. Ende vermits de verminderinge van maantgelt der nieuwe aen te stelle nagtwakers bij mijn Ed: heeren geordonn:t soo is aan vermeulen betaalt elff maanden a 8:8:0 en aan desselfs successeur Cornelis van der Klok een maand a f 5:10:0 dus over twaalff maanden d'ao 1725 te samen de s.a van 97:18:0
Joris Volmaar 100:16:0
Johannes van Doorn 100:16:0
Hendrik Cok 100:16:0
Gillis de Koning 100:16:0
dus te samen 1 m vii:c lxxvii L xvii V;

Poortiers, brugophaalders, Boomsluijters, Roepers &a.

Groothooft
- Pieter Muijs, Poortier en Cipier van 't Groothooft twaalff maanden weddens a f 5:8:0 s maants, lxvi L xvi V;
- Herman Gravendijk, havenmeester aldaar vijff gl; s maands, lx L;
- Arij Janse Kool de Jonge, boomsluijter aldaar a vijff gl: s maants, lc L;
- Cornelis Kools, roeper op Zeelant a vier gl: drie st. vier p: s maands, xlix L xix V;
- Herman van Soelen, Roeper op Antwerpen a vier gulde drie st. vier penn: s'maants, xlix L xix V;
Rietdijckse Poort
- Aart Jasperse Visscher, poortier aldaer a vijff gulde s'maants, lx L;
- Dirk van den Bogaart, geteijmeester aldaar a drie gul: ses st: agt penn: s maants, xxxix L xviiiV;
- Jan van Rosendaal, Sluijswagter van de Nieuwe Sluijs agt gulde ses stuijvers agt penn: s maants; Ende vermits correctie van Mijn Ed: heeren ter oorsake den Sluijswagter te veel water hadde ingelaten tot grote schade der ingelanden soo is aan denselven maar betaalt voor desen Jare 1727, lxxiv L xix V viii p;
Nieuwe Brugge
- Hendrik van der Meulen, brugophaalder aldaar a vier gulde tien st. s'maants, liv L;
Wijn Brugge
- Wilhelmus van der Poel, brugophaalder aldaar a vier gl: tien st. s'maants, liv L;
De Joris en Vriese Poorten
- Jan van der Mijl, poortier aldaar a 5:0:0/2:10:0 is seven gul: tien st. s'maents, xl L;
Spuij-Poort
- Abraham Sijbertse, poortier aldaar a ses gl s'maatns, lxxii L;
Vuijl-Poort
- Jacobus Telder, poortier aldaar en brugophaalder van de leuvebrugge, mitsgrs. poortier vande Sluijspoort a 4:10:0/5:0:0 is nege gulde tien st. s'maants, i:c xiv L;
- Abraham van der Kae, Sluijswagter van de groote Sluijs bij de Sluijspoort a seve gl: tien st: s'maands, xc L;
- Johannes Timmers, brugophaalder aan de nieuwe kalkhaven a ses gl. s'maants, lxxii L;
- Jan Jonasse Toon, brugophaalder van de Pelse-Brug en have meester aldaar a 4:10:0/2:5:0 is des gl vijfftien stuijvers s'maants, lxxxi L;
Kraan Roodermont
- Jan Teunisse Corbel, brugophaalder aan St: Joost a seve gl: tien st. s maants, xc L;
- Leendert Slegt, brugophaalder en havenmeester aan Engelenburg a ses gl. s'maants, lxxii L;
- Christiaan van Wisten, havenmeester en Poortier mitsgrs. brugophaalder aan de Sackedragersbrug a 6 gl. s'maants, lxxii L;
- Aalbert van Randwijk, Poortier vande blaauw Poort a 6 gulden s'maants, lxxii L;
- Leendert van de Crab, brugophaalder van de Klijne Vismarkt a ses gl. s'maants, lxxii L;
- Pieter Smits, brugophaalder aen de lange houte brugge a vier gl: tien st. s'maants, liv L;

Toorn Wagters

- Gillis van Akeren en Jan Abrahamse toornwagters en trompetters ider seven gulden sulx te samen veertien gulde s'maants, i:c lxviii L;

- De dienstmaagt vande concherge van 't Stadhuijs voor t schoonhouden van de tappijten, behangsels en kussens in de Camere van Justitie a 10 st: s'maants, vi L;
- Hendrik van Munster voor het schoonhouden bij het Stadhuijs a drie gl: s'maants, xxxvi L;
- Maria Elisabet van der Veer wegens de Rivier Vismarkt aan 't groot hooft s'maands als vore, xxxvi L;

Den voor als nog overgebleven in het leven sijnde helbaardier van den Ed. heer Hooft Officier deser Stad Dordregt

- Pieter Pieterse van der Knijff a vier gl. drie st. s'maants, xlix L xvi V;

s'Heeren off Schouds Dienaars

- Bartholomeus Gerards, 117:19:8;
- Anthonij Cieraat, 117:19:8;
- Engel Janse Wanda , 117:19:8;
- Hendrik Prs. van der Heijde , 117:19:8;
- Jan Marang , 117:19:8;
- Jan Pieterse Noteboom;
te samen vii:c vii L xvii V;

- Betaalt aan Captn. Eduart Panton dienende tot bevorderinge van 't regt van den Stapel deser Stad over twaalff maanden gagie en kostgeld van sijn persoon, jagt en ses mattrosen tot hem gedient hebbende sedert den 1e Janua: tot den laasten Decemb: 1715 mitsgrs. voor eenige reijskosten in 't ondersoeken off geen fraude in 't Stapelregt gedaen werden, volgens vier distincte Reeckeningen ord.tie en q.tien de S.a van ii m iii:c lx L vi V;
- Betaalt aan Captn. Dirk van Eeten ter sake als voren, mede voor sijn persoon, Jagt en ses mattrossen, tot hem gedient hebbende sedert den 1e Januarij tot den laasten decemb. 1725 als mede voor eenige Reijskosten in het ondersoeken off geen fraude in 't Stapelregt gedaen werden volgens vier distinve Reeck.en, ord.tien en q.tien, ii m iv:c lxxvi L vi V;
17 Somma van maandelijke weddens bedraagt 9208:14:8

[18][folio 64vs] Andren Uijtgeeff van Weddens aan den Scherpregter

Mr: Johannes Calee een jaar weddens als scherpregter deser Stadt versch: den 8e nob. 1725 300:0:0
Augmentatie van sijn gagie 100:0:0
Wintervlees en huijshuer 65:0:0
te samen bij q.tie iv:x lxv L
18 Somma van weddens aan den scherpregter 465:0:0

[19][folio 65] Andren Uijtgeeff van Alderhande Saken op ordonnantie van Mijn Ed. heeren Burgermr.en in en over den Jare 1725

- Aan Adolff van der Linden Jansz: over leverantie van ijser gedient hebbende tot het Eijken deser Stads Slijkschuijten volgens dec: ord.tie en q.tie xiii L;
- Aan do: Hendrik Gabriel Certon over en wegens het transporteeren sijnen meubilen sijnde beroepen tot Predikant in de Wlasche kerk binnen dese Stad volgens ord.tie en q.tie, i:c l L;
- Aan de wed:e Adriaan Bos hospita in het Logement wegens dese Stad in s'Gravenhage over verschot ten behoeve aan 't voors. logement volgens declaratie ordonnantie en q.tie, lxxxix L;
- Aan diversche Persoonen soo over kamerhuer in St: Joris doele, als de Spijse en het bereijden derselver het opdissen, taeffeldecken, mitsgrs. over leverantie van wijn, Bier, tabak &a gedient hebbende tot de maaltijd bij de heeren Borgerm.ren deser Stadt gedaan aan de lakenbereijders in holland alhier ter Stede vergadert volgens dec. ord.tie en q.tie, iii c xciii L xiv V;
- Aan Adriaan Papegaeij, als deurwaarder van Stads finantien over gedane Executie ende aanmaninge aan de Pagters vande Merwede en huerders van Stedendijk als bij dec: ord.tie en q.tie, xviii L;
- Aan Roeland en Hendrik van Herselen tot Rotterdam over leverantie van 600 ll buskruijt a 31 gl. de 100 ll ten behoeve deser Stad volgens dec:, ord.tie en q.tie, i c xciv L xix V;
- Aan Jacob Franken over het maaken en leveren van gardijnen en sitte kussens met desselffs toebehooren ten dienste deser Stadt als bij dec: ord.tie en q.tie, liv L;
- Aan Jean van Braam over gedrukte ende geleverde papieren ten behoeve deser Stad, volgens dec. ord.tie en q.tie, iii:c xxix L;
- Aan de wed:e Adriaan Bosch over verschot ten behoeve van Stads Logement in s'Hage gedaan volgens dec: ord.tie en q.tie, lxii L;
- Aan de heer Joan de Bruijn den 100e en 200en Penn d'Ao: 1725 van het Pensionarisampt deser Stad volgens ord.tie en q.tie, i:c lxxx;
- Aan Casper Goris boekverkoper binnen dese Stad soo overgeleverde papieren, Pennen ende Inct ten dienste deser Stadt als over leverantie van boeken in de latijnsche school volgens decl: ord.tie en q.tie, ii:c L;
19. Somma van ordonnantien van de ter dagvaart gecommitteerde Heeren bedraagt 1784:13:12

[20][folio 67] Andren Uijtgeeff van Bodenbroot

- Aan Johannes Willemse de ordinaire premie wegens de bekendmaking van het affsterven der Rente van f 36 gl. jaarlijks ten lijve van Willemijna Brakevelt affgestorven in April 1725 als bj q.tie, xviii V;
- Aan Pieter van Druijnen de premie wegens het affsterven der Rente van f 90 gl. s'jaars ten lijve van Sra van Stabroek affgestorven den 15 Meij 1725 bij q.tie, ii L v V.
20. Somma van bodenbroot 3:3:0

[21][folio 67vs] Andren Uijtgeeff van Turff en kaarsen op 't Stadhuijs en Elders

- Betaalt aan Ewoud Bosveld concherge van 't Stadhuijs soo over leverantie van turff en kaarsen mitsgrs: andre behoefftens ten dienste van 't Stadhuijs deser Stad Dordregt sedert den 1e: Januarij 1725 tot den laasten decemb. desselven Jaars bedragende volgens q.tie f 1811;
Geaugmenteert met f 20 gl. komt voor het 20e jaar versch: den 26:e Junij 1725 20:0:0, i:m viii:c xxxi L;
- Aan de weduwe Cornelis van Asch over geleverde kaarssen inde france kerk binnen dese Stad volgens Reeckening en quitantie, ic L xvi V;
21. Somma van turf en kaersen op het stadhuijs bedraagt 1835:16:0

[22][folio 68] Andren Uijtgeeff van Turff in plaatse van uijtdeelinge van turff ingevolge vande Resolutie van de Ed:e Groot Agtb. heeren Burgermeest(e)ren mitsgrs: van Winterbrant kaarsen en besemgelden over den Jare 1725.

Alzoo bij de Edele Groot Agtbaare Heeren Burgermeest(e)ren is geresolveert dat de Jaarlijkse uijtdeeling vanden turff voortaan niet meer en soude werden gedaan maar dat in plaatse vandien aan Jder Collegie off persoonen toegevoegt soude werden seeker tantum in gelde om bij hun selffs tot inkoop van turff te werden gebruijkt volgens de leijste daar van ten comptoire van de Thesaurie berustende, Soo is dien Comform bij den Heer Thesaurier Rendant in desen betaalt aande navolgende persoonen en Collegien over en in den Jare 1725 volgens de quitantie.
Eerstelijk
- Aan de Stads Boodens over Turffgelt van den gedinge van de vasten d'Ao: 1725, viii L;
- Deselve voor den gedinge van St. Maarten, viii L;
- 't Jaar Turffgelt als keurmeester van den turff, mitsgaders als besiender van den turff is vermits het overlijden van Jacobus Haringh, Gemortificeert;
- De Coornmeesters hun jaar turffgelt d'Ao: 1725, l L;
- Den Bierdragers 50:0:0 voor kaars 6:0:0, lci L;
- De Bierkruijters hun jaar turff gelt d'Ao: 1725, xxv L;
- Jacob Mouthaan als commandeur van de nagtwakers sijn jaarturffgelt f 16:0:0, voor kaarsen 1:0:0, xvii L;
- De sestien nagtwaakers, i:c xxciii L;
- Aart Bakx bedienaar van 't Comptoir van de heeren Thesaurier, xl L;
- Slenaars, xxx L;
- Kalkdragers, ciii L;
- Kalkmeeters, ciii L;
- Vermits het turffgelt van Arjaantie Jacobs op den Rietdijkse toorn van drie gl. s'jaars door haar overlijden is komen te cesseren soo dient het selve alhier voor, Memorie;
- Maselaars off Sakkedragers, i:c l L;
- Plankdragers, xx L;
- Kraankindren, viii L;
- De knegts vande ijsere waag, x L;
- Aan de twee arbeijders vande Engelse Court met namen Elias Rutten en Willem Jansen ider drie gl. twee en een halve st: samen, vi L v V;
Cesseert iders portie met de door, Memorie;
- De heer Pieter de Jong als Rentmeester van 't kranksinnighuijs 't jaar turffgelt van 't selve huijs d; Ao: 1725, i:c L;
- Den scherpregter, xxxv L;
- Appentonders, xii L;
- Appel Ontfangers, xii L;
- Gerrit Laijres weegens de Looijhal, 15:0:0 over kaarsen 3:0:0, xviii L;
- De heer Gerrardus AEmilius van Hoogeveen als waagmeester vande kaaswaag 12:0:0, voor den turff tot het Eijken van de Botertonnekens, 5:0:0, xvii L;
- De knegts van deselve waag, xv L;
- Jan Gijbe voor de heer Adriaan van Hoogeveen heeren Adriaansz. tot koopinge van den turff voor de heeren Superindententen en waterscheepenen, lii L;
- 't Chirurgijns gilde, x L;
- Silversmeeden, xii L;
- De koolweegers hun jaar turffgelt d'Ao: 1725, iii L;
- Den Inne Meester Theodorus Berdenis sijn jaar turffgelt d'Ao: 1725 op 't Innehuijs, xoo L;
- Het Jaar Turffgelt van f 30 gulde Jaarlijks aan den Pestmeester Raets is met desselfs overlijden komen te, Cesseren;
- De Provoosten 30:0:0 voor kaarsen 4:0:0, xxxiv L;
- Den heer Rector in de latijnsche School is bij Resolutie van Mijn Ed: heeren van den Out Raad deser Stad Dordregt in dato den 18e Octob: 1683 voor winterbrand in deselve schoole Jaerlijks 350 tonnen turff toegelegt komt derhalve alhier 350 tonnen turff in den Jare 1725, opgedaan met het draagloon daar onder begrepen volgens q.tie, ii:c xl L xii V viii S;
- Den conrector in de Latijnsche Schoole, xxx L;
- Het Mauritius Gilde, xii L;
- 't Metselaarsgilde xvo L;
- Den Sluijswagter aan den Rietdijk op de Vest sijn turffgelt komt met den Jare 1725 te, Cesseren;
- De Assaijeurs van de tinnegieters te makinge van haren Assaeij, volgens appostille op derselver req.te van dato den 21:e Octob: 1695, x L;

Vuer stookers &a:

- Pieter van der Beij, vuerstooker op de Wagten voor het waarnemen van den turff en kaarsen op het Stadhuijs versch: den laasten decemb: 1725 volgens q.tie, xlv L iv Vl;
- Jan Hassevoort ter sake en verscheenen als voren, xlv L iv V;
- (met de doot te mortificeren) Jacobus Verhoeven over dertig weeken dienst tot het afflaten van den turff op het stadhuijs a 24 St: s'weeks versch: den laasten April 1725 volgens q.tie, xxxvo L;

Winter Brant verdre kaarsen en besemgelden

- Gillis van Akeren en Jan Abramse, toornwagters en trompetters te samen hun jaar winterbrand d'Ao: 1725, xv L;
- Herman Gravendijk, havemeester aan 't groot hoofft sijn Jaar winterbrant, ix L;
- Arij Janse Kool, Boomsluijter aldaar winterbrant 9:0:0 Besemgelt 2:0:0, xi L;
- Aart Jasperse de Visser, poortier van de Rietdijkse poort winterbrand 9:0:0, Besemgelt 2:0:0, kaarsen 6:0:0, xvii L;
- Alsoo door het overlijden van Thieleman Lugten, het wintersbrand, besemgelt, en kaarsen is comen te cesseren, soo dient het selve alhier, voor, Memorie;
- Willem van der Kae, Sluijswagter van(de): grote Sluijs winterbrant 9:0:0 kaarsen 6:0:0, besemgelt 2:0:0, xvii L;
- Johannes Timmers, brugophaalder aan de Nieuwe kalkhaven winterbrant 9:0:0, Besemgelt 2:0:0, xo L;
- Jaques Telders, Poortier vande Vuijl en Sluijspoorten en brugophaalder van de Leuve Brug winterbrand 9:0:0, Besemgelt 4:0:0, Kaarsen 6:0:0, xix L;
- Warnard Roos, brugophaalder en Poortier van de Sakkedragerspoort voor sijn Winterbrant, besem en kaarsgelden te samen genoten hebbende seventien gl: is vermits sijn overlijden komen, te Cesseren;
- Leendert Slegt, brugophaalder aen Engelenburg winterbrant 9:0:0, besemgelt 2:0:0, kaarsen 5:0:0, xvo L;
- De wed.e Hendrik van de Crab, brugophaalster en boomsluijtster aen de boere Vismarkt winterbrand 9:0:, Besemgelt 2:0:0, xi L;
- Willem van der Poel, brugophaalder an de Wijnbrugh, winterbrant 9:0:0, Besemgelt, 6:0:0, xv L;
- Jan Jonasse Toon, brugophaalder van de Pelsebrug winterbrant, 9:0:0, besemgelt 2:0:0, xi L;
- Jan Mol, beursknegt winterbrant besemgelt elks vijfftien gulden sult same, xxx L;
- Dirk van den Bogaart, geteijmeester aan de Rietdijk voor kaersen, iii L;
- De wed:e Jan van Gewas als Sluijswagter van 't Sluijsje aen de Spuijpoort voor kaarsgelt genoten hebbende eene gl: vermits haar overlijden komen te cesseren dus, Memorie;
- Maaijken de Goede als Sluijswagster aan de Dolhuijsstraat voor kaersgelt genoten hebbende eene gl: is vermits haar overlijden mede komen te cesseren, dis, Memorie;
- Den Luijer van het klockje Ruijmstraat voor kaarsen, i L;
- Pieter Meeuwisse van der Kruijs sluijswagter van het Sluijsje aan het Rietdijkse gragje voor kaarsen, i L;
22. Somma van turf en winterbrant bedraagt 1526:5:8

[23][folio 75] Andren Uijtgeeff van 't Bakenen der Stroomen en bestedinge wegens het suijveren en Reijni(n)gen van Stads straaten het onderhouden van Stads Pompen en andre klijne reparatien, in en over den jare 1725.

- (bij overlijden komt t tractement te cesseren bij resolutie in dato den 15 Junij 1716) Betaalt aan Dirk van den Bogaart Bakenmeester voor het bakenen der Stroomen met het leveren der materialen daar toe nodigh voor den Jare versch: den laasten decemb. 1725 volgens q.tie, v:c L;
- het suijveren en Reijnigen van alle Stads straaten, missiebacken &a, is aangenomen voor den tijd van seve jaren ingegaan den eersten Junij 1721 en sullen de eijndigen den laesten Meij 1728 bij Cornelis Erdegaing om veertien hondert guldens jaarlijks komt dus alhier over het 4e 7e jaar verschenen den laasten meij 1725 volgens quitantie, i:m iv:c L;
- Het onderhouden van Stads Pompen is besteed in den onderhout van Stadslootwerken, Memorie;
- De waagknegts vande kaaswaag voor het onderhouden vande schaalen, besem, en olijgelt d'Ao. 1725, 20:0:0, Nog voor het uijt en inbrengen van de boter banken 8:0:0, xx cooo L;
- De waagknegts vande ijsere waag voor touw en olij gelt d'Ao: 1725 als bij q.tie, cii L x V;
- De kalkmeeters voor het leveren van hare kalkmaten d Ao: 1725 als bij q.tie, x L;
- De houttelders haar doove koolgelt, xii L;
- De Stads Bodens haar doove koolgelt, xii L;
- (met de doot kont t gereetschap te cesseren) Jan de Bie, en Matthijs Muts, ordinaris vaatbranders voor 't leveren van de ijders daar toe nodig d'Ao: 1725 volgens q.tie, xv L;
23. Somma van bakenen van stroomen en reijnigen van straten bedraagt 1984:10:0

[24][folio 76vs] Andren Uijtgeeff van besteede en aangenome werke mitsgrs. betaalde daggelden van de ordinaris reparatien van timmeren metselen straatmaken glasewerken als anders in den Jare 1725.

- De Reparatien van alle Stads timmerwerken voort Eerste, twede derde en vierde quartier en sulx over de geheele Stad is voor desen Jare 1725 niet besteed maar in daggelden gedaan en gewerkt en heefft den Heer Thesaurier dien aangaande tijde deser Reeck:e gedaen de navolgende betalinge:
Anno 1725.
6e Januarij f 17:2:8
13 dto. f 21:0:0
20 dto. 21:0:
26 dto. 21:0:0
27 dto. 21:0:0
3e feb. 21:0:0
10 do. 20:15:0
17e do. 21:8:0
24e do. 21:8:8
....etc = 1428:2:0
- De Reparatien en onderhout van alle Stads metselwerken sulx in het Eerste tweede, derde en vierde quartier is aan genomen bij Willem van der Linden voor den tijd van seven ajaren ingegaan met den 1e April 1722 en sullen de eijndigen den laasten maart 1729 om twe duijsent en twee hondert gl: jaarlijks komt alhier vervolgens over t 3: 7: jaar versch: den laesten maart 1725 volgens bestecq ord.tie en q.tie, ii m i:c L;
- De Reparatie en onderhout van alle stads binne Straeten is voor den tijd van seven Jaren ingegaan den 11e: September 1721, en eijndigt de den 11:e Septemb. 1728 aangenomen bij Nicolaas Sliep Jaarlijks om agtien hondert guldens komt vervolgens alhier over het 4e: 7e: jaar versch: den 11e: 7ber 1725 volgens bestek ord.tie en q.tie, i:m viii:c L;
- Het Repareren en onderhouden van alle Stads buijten straeten is voor den tijd van seven Jaren ingegaan den 1e: Augs: 1721 en eijndigende den laasten Julij 1728 aengenomen bij Willem van der Lint, mr: metselaer om f 520 gl jaerlijks komt dus alhier voort 4: 7: jaar versch: den laasten Julij 1725 volgens als voren de voors: V:c xx l;
- Het Repareren en onderhouden van alle Stadsglasen is voor den tijd van ses jaren ingegaan den 1e Nov. 1724 en eijdigende den 31 October 1730 aangenomen bij Denijs de Raat om een hondert guldens jaarl: komt dus alhier voor het 1e 6e jaar versch: den laasten Octob: 1725 volgens bestek ord.tie en q.tie de voors. f 100:0:0 omloop f 1:0:0, trekgelt 3:0:0, fooij 2:10:0, i x, vi L x V;
- Het Repareren en onderhouden van alle Stads horologien met het leveren van de materialen daartoe nodig is voor den tijd van tien Jaren ingegaan den 6e: Maart 1719 en sullende eijndigen den laasten Maart 1729 aangenomen bij Constant Fauche om een hondert veertig guldens jaarlijks komt dus alhier voor 't 6e: 10e: jaar versch: den 6e Maart 1725 als bij q.tie de voorz. i:c cl L;
- Het Repareren en onderhouden van alle Stads Touwwerken is voor den tijd van twaalff jaren ingegaen den 15 Junij 1719 en sullende eijndigen den 15e Junij 1731 aangenomen bij de wed:e Arij van Hoogstraeten om seventig gl. jaarlijks komt dus alhier 't 6e 12e jaar versch: 15e Junij 1725 volgens bestek ord.tie en q.tie, lxx L;
- Aan deselve wed:e Arij van Hoogstraeten over leverantie van Extra nieuw touwerk boven het aangenomen werk ten behoeve van dese stad gedaan volgens dec: ord.tie en q.tie, lxviii L;
- Het Repareren en onderhouden van alle Scheepstmmerwerken is voor den tijd van twaalff jaren ingegaan den 15e: Junij 1719 en sullende eijndigen den 15e Junij 1731 aangenomen bij Simon Janse Schouten om twee hondert sestien guldens Jaarlijks komt dus alhier voor het 6e: 12:e jaar versch: den 15e: Junij 1725 volgens bestek ord.tie en q.tie, ii:c xvi L;
- Het Repareren en onderhouden van alle Stads Lootwerken is voor den tijd van vier jaren ingegaan den 15e: Novemb. 1724 en sullende eijndigen ultimo decemb. 1728 aangenomen bij Adriaan Vervooren Jaarlijks om een hondert vijff en veertig guldens komt dus alhier over het eerste 4e jaar versch: den 15e Novemb. 1725 volgens besteck ord.tie en q.tie f 145:0:0 omloop f 1:0:0 trekgelt 2:0:0, i:c xlviii L;
- Het Repareren en onderhouden van alle Stads Lijedaaken is voor den tijd van vier jaren aangenomen bij den voorn. Adriaan Vervoorn ingegaan en versch: als voren om gelijke een hondert vijff en veertig gl: jaerlijks komt dus alhier 1e 4e jaar volgens bestek, ord.tie en q.tie 145:0:0 trekgelt 2:0:0, fooij 1:10:0, i:c xlviii L x V;
24. somma van daggelden en aanbestede werken bedraagt 6845:0:0

[25][folio 80] Andren Uijtgeeff van Extra ordinaris en nieuwe werken als mede arbeijtsloonen, van timmeren, metselen, schrijen en beeltwerken soo bij bestedinge als anders in den Jare 1725 gedaan.

- Jan Hubert de Haan, meester timmerman over het maken en leveren van een nieuwen draeijboom aan het eijnde over de Kalkhaven volgens bestek ord.tie, en quitantie f 320:0:0, omloop 1:0:0, trekgelt 3:0:0, fooij 5:10:0, ii:c xxix L x V;
- Aan Jan van der Lind, mr. metselaer over het maken van een nieuw steenen gotier bij de kalkhaven het verhogen van de steene kaeij bij de lange brug, en 't metselwerk aan 't comptoir bij de vleeshal volgens bestek ord.tie en q.tie, 279:9:9, omloop 1:0:0, trekgelt 3:0:0, fooij 4:0:0, ii:c lxxxvii L;
- Aan den bovengemelten van der Lind over diversche Extra metselwercken boven het Besteck van sijne Ordinaire Reparatien ten behoeve deser Stad gemaakt, volgens declaratie Ord.tie en q.tie, vii lxxx L;
- Aan Arij van der Linden, mr. timmerman over het maken van seve nieuwe affuijten tot stadscanon, ook over timmerwercken en het leveren van een nieuwen Ducdalff, het Repararen der Oude en hijen van diversche nieuwe ijke palen in Stads Havens volg. bestek Ord.tie en Q.tie f 1187:0:0, omloop 1:0:0, trekgelt 3:0:0, fooij 7:0:0, i:m xcvii L;
- Aan Jan de Vos, mr. timmerman over het maken en leveren van een nieuwe draaijboom over de groote Sluijs bijden Noordendijck, den stijgers en de plankiers bijde Nieuwbrug en buijten de Jorispoort etc.a, volg. besteck Ord.tie en q.tie 297:9:9, omloop trekgelt en fooij 10:0:0, ii c vii L;
- Aan Nicolaas Slijp, mr. metselaar over Extra nieuw straatwerk gemaakt boven sijnbesteck volgens decl: ord.tie en q.tie, i:c xcvi L;
- Aan Jan van der Linden, mr. metselaar over Extra nieuwe straat gemaakt aen stads buijten straet Ao 1725 volgens decl. ord.tie en q.tie, ii:c lxxx L;
25. somma van extraordinaire en nieuwe werken bedraagt 3277:0:0

[26][folio 81] Andren Uijtgeeff van inkoop van hout ten behoeve van dese Stad in den Jare 1725 gedaan;

- Aan Mattheus Rees over gelevert eijkenhout ten behoeve deser Stadt volgens specificatie en geaccordeerde Reeck. ord.tie en q.tie, viii:c vii L xix V;
- Aan Willem en Gillis Rees over gelevert grijnen hout ten behoeve deser Stad volgens decl: ord.tie en q.tie, v:c lxxxv L;
- Aan deselve Willem en Gillis Rees mede over gelevert grijnen hout ten behoeve als voren, volgens decl: ord.tie en q.tie, vi:c L;
- Aan Mattheus Rees over leverantie van eijken hout ten behoeve als voren volgens decl: ordonnantie en q.tie, ii:c xx L;
- Aan Jacob van den Santheuvel mede over leverantie van Eijken hout ten behoeve als voren, volgens decl: ord.tie en q.tie, xcviii L;
- Aan Jan Kuijper over leverantie van eijke planken ten behoeve als voren, volgens decl: ord.tie en q.tie, i:c xviii L;
26 Somma van inkoop van hout bedraagt 2428:19:0

[27][folio 82] Andren Uijtgeeff van alderhande ijser, koper ende metaal werken;

- Aan Leendert Spruijt, mr: smit over gemaakte ende geleverde spijkers ten behoeve deser Stad volgens decl: ord.tie en q.tie, i:c xxxii L;
- Aan Reijndina Bel over ende ter sake als voren, volgens declaratie, ord.tie en q.tie, i:c lxii L;
- Aan Alewijn van den Berg over gemaakt ende geleevert metaal werck ten behoeve deser Stad volgens decl: ord.tie en q.tie, xvi L;
- Aan Anthonij van Sevenom over gemaakt en gelevert cooperwerk sii on de latijnse schoole als Walsche kerk binnen dese Stad, volgens Reeck. ord.tie en q.tie, xviii L;
- Aan Abraham Mol over geleverde ijserwerken ten behoeve deser Stad volgens decl: ord.tie en q.tie, lxi L;
- Aan Constant Faucke, mr. smit over gemaakt en gelevert ijserwerk ten behoeve als voren in den Jare 1725 volgens zijne decl: naer sijn bestek van aanneminge voor seve jaren sijnde hier 't 4e 7e jaar op ord.tie en q.tie, iv:c l L;
27 Somma van alderhande ijserwerk bedraagt 839:0:0

[28][folio 83] Andren Uijtgeeff van Arbeijtsloonen van schilderen nieuwe Glasen, loot, lije daaken als anders, in en over den Jare 1725;

- Aan Denijs de Raat over Extra nieuw glaswerk ten behoeve deser Stad gemaakt boven sijn bestek van de ordinaire reparatien volgens decl: ord.tie en q.tie, xvii L;
- Aan Willem de Jong, mr. schilder over diversche Extra schilderwerken, bij hem gemaakt ten behoeve als voren volgens decl: ord.tie en q.tie, i:c xl L;
- Aan Adriaan Vervoorn mr. lootgieter over Extra geleverd lootwercken boven sijne ordinaire aennemen inden jaare 1725 volg: decl: ord:ie q.tie, ii:c xxxviii L;
- Aan denselven Vervoorn over Extra gemaakte Leijdackwercken boven sijn bestek inden Jaare 1725 volgens declaratie Ord.tie en Q.tie, ii:c xxxii L;
28 Somma van arbeijtsloonen van schilderen glasen en lootgieten bedraagt 627:0:0

[29][folio 83vs] Andren Uijtgeeff van Betalinge gedaan aan de ordinaris slijkwerkers voor het diepen van de havens in den Jare 1725 gedaan volgens de week Cedulle bij den fabrijk en opsienders van de voorn. Slijkwerkers daar van gehouden of waar op aggreatie van de heeren Burgermeesteren gevolgt is, die op jder articul wert overgelevert;

Betaal aan den fabrijk opsiender en slijkwerkers voor soo veel bij haar, en hare Schuijten is verdient
Als te weten:
De week cedul geeijnd. den 6: an: 1725 i:c ix L vi V;
De week cedul geeijnd. den 13: dito i:c ix L vi V;
De week cedul geeijnd. den 20: dito i:c ix L vi V;
De week cedul geeijnd. den 27: dito i:c ix L vi V;
.. etc.
De week cedul geeijnd. den 22: dito i:c xii L xvi V;
De week cedul geeijnd. den 29e dito xcii L ii V;
29 Somma van de weekcedullen van de slickwerkers bedraagt 58:16:0:

[30][folio 86vs] Andren Uijtgeeff van den Heer Raat en Rentmeester generaal van Zuijthollant;

- Betaalt aan den heer Raat en Rentmeester generaal van Zuijthollant het tiende 14e jaar pagts van het veer tuschen Dordregt en Swijndregt verschenen kersmis 1725 als bij q.tie, xxx L;
- Aan den selven heer rentmeester voer het vierde sesde Jaar pagts van het gasthuijs water versch. en bij q.tie als voren, lxiii L;
- Item over het dertiende 21:e Jaar Recognitie van de opkomende plaaten tuschen de Stad Dordregt en Papendregt d'Ao. 1725 als bij q.tie, xxx l;
- Nog aan denselven heer Rentmeester over het eerste 3 jaar pagts van 't veer van Wieldregt op de Swaluwe versch: en bij q.tie als voren, v L, En voor Rantsoen xvi V;
- Als nog over een Erffpagt jaerlijks van 't gorseken buijtensdijks van den Dubbeldamsen Zuijtpolder verschenen kersmis en volgens q.tie als voren, iv L;
- Laastelijk het twaalffde veertiende jaar pagts van het veer van s'Gravendeel over de Kille verschenen en volgens quitantie als voren, 100:0:0, Nog tot onderhout van de Straat s'jaars een hondert guldens sulx alhier voor den jare versch: als voren de voors. f 100:0:0, ii:c L;
30. Somma van betalingen gedaan aan den Hr. Rentmeester generaal van Zuijtholland bedraagt 332:16:0

[31][folio 88] Andren Uijtgeeff van 't onderhouden van Stads lamp lantaarns met het leveren van den Olij als anders daar toe nodig in den Jare 1725;

- Aan Matthijs Smits voort onderhouden en repareren van Stads lamplantaarns, ende dat over 256 Stuks a twaallf st: jder de nieuwe daer onder begreepen bedragende voor den Jare versch: den 30:e April 1725 volgens q.ite i:c liii L xii V;
- Aan Johannes van Breda mede over 't onderhouden en repareren van 241 Stuks deser Stads lamplantaarns a twaalff st: jder bedragende voor den Jare verscheenen Meij 1725 volgens q.tie een S:a van i:c xliv L xii V;
- Geerard van Rumelaer en d'erffgenamen van Daniel Ciffrie een Jaar tractement wegens het ontfangen waarnemen en uijtleveren vanden olij tot de voors. lamplantaarns als mede over het opsigt hoe die branden, en aangestooken werden versch: als voren bij q.tie, i:c L;
- Aan de drie vulders met name Hermanus vander Kloek, Abram Sijberts en Rudolff Santman voor 't vullen en waarnemen van de vorenstaande lantaarns die in de winter binnen dese Stad gebrant hebben bedragende over 196 stuks de nieuwe daar onder begrepen a 23 st. jder een Somma van vijff hodnert seventig gl. agt st. dus alhier voor den Jare versch: als voren bij q.tie, v:c lxx L viii Vl;
- Betaalt aan veertien aansteekers van de voors. lamplantaarns jder f 38 gl 10 st. s jaars voor een Jaar waernemens wegens het aansteeken van de voors. lamplantaarns met 't vlaswerk in 't schoonmaken vande selve 't geheele jaar verbruijkt werdende versch: als voren komt te bedragen over de selve 14 aansteekers als bij q.tie, V:c xxxix L;
- Aan Francois Braats over leverantie van 25 aam raap olij a 32 gulde ten behoeve deser Stads lamplantaarns volgens decl: ord.tie en q.tie, viii:c L;
- Aan Jacob Ruts over leverancie van ses aam lijnolij a f 34 guldem, ten behoeve als voren volgens dec: ord.tie en q.tie, ii:c iv L;
- Aan Francois Braats over leverantie van negen aam raap olij a 9 1/4 gl ten behoeve als voren volgens decl: ordtie. en q.tie, ii:c lxiii L v V;
- Aan Jacob Ruts over leverantie van ses aam lijn olij a 33 1/2 gulde ten behoeve als voren, volgens decl: ord.tie en q.tie ii:c i L;
- Aan Francois Braats over leverantie van nog tien aam raapolij a 28 1/2 gl: ten behoeve als vore bij decl. ord.tie en q.tie ii:c lxxxv L;
- Aan Gerrit Gregoor over geleverde cattoenen ten behoeve als voren volgens decl: ord.tie en q.tie, lxxx L v V;
31. Somma van Stads klantaarns bedraagt 3341:2:0

[32][folio 90] Andren Uijtgeeff van 't onderhouden van Stads dijken en dammen in den Jare 1725;

- Aan Steven de Kreek en Dirk Vroman het laaste vijff jaar onderhout van den dam gelegt aan 't Schaar aan het Vuurbaken buijten de Kille versch: den erse nov: 1725 in het geheel om een hondert en dertigh guldens komt dus alhier voor Stads helffte de S:a van lxv L;
- Aan Mattheus Teunisse en Joghem van den Bout over het 2e: 7:e jaar onderhout van den groten dam 't bolletje, de twee nieuwe Reijsdammen, ende de reijspakking buijten de kille versch: 1e: nov: 1725 En 't geheel om f 625 gul: jaerlijks komt dus alhier voor Stads helffte de S:a van iii:c xii L x V;
- Aan Abel de Vries over het laeste sseven Jaar onderhout van den dam bij Papendregt tegens over de Rietdijksepoort versch: den 1e Octob. 1725 als bij q.tie, i:c lx L;
- Aan Jan Loots en Huijbert Harris het 2e 7e jaar onderhout wegens het schoonmaken der haven langs dese Stasd Veste van de eene groote Sluijs tot de andre als mede de Beeltjenshaven versch: den laasten decem: 1725 als bij q.tie, lxiii L; - Aan Adriaan Prins over 't besanden van den weg naar Dubbeldam van den slagboom tot op de helffte vande heul aan den Dubbeldamsewegh volgens bestek ord.tie en q.tie, xlvii L xv V viii p;
- Aan Fredrik Swets over het sanden van den dijk buijten de Sluijspoort van oud Dubbeldam tot aan den dijk van de Zuijtpolder volgens ord.tie en q.tie, xxix L xiv V viii p;
- Aan de heer Jacob van de Graaff Adriaanz: als Penningmr: in Wieldregt over een Jaar Stads aandeel in het onderhouden van den Sandwegh naar s'Gravendeel versch: Pmo. nov: 1725 volgens ord.tie en q.tie, lxxx L;
- Aan Jasper Prins over Extra dijkwerk gemaakt aan den wegh bij de steenplaats naar den s Gravendeelsendijk volgens attestatie ord.tie en q.tie, xxviii L;
32 somma van Stadts dijken en dammen bedraagt 786:0:0

[33][folio 91vs] Andren Uijtgeeff van Alderhande saken en leverantie tot Stads Reparatie hier voren Specificie niet ter neder gesteld, als Tras alk, straatsteenen Leijen &a;

- Aan Pieter Donraat over het snoeijen en scheeren van deser Stads Boomen volgens decl: ord.tie en q.tie, xcv L;
- Aan denselven Pieter Donraat over Extra verdient arbeijtsloot aan 't snoeijen en scheeren deser Stadsboomen volgens decl: ord.tie en q.tie, xxxvi L;
- Aan Pieter Backus Corstiaansz: over leverantie van 38100 dubbelede straatsteenen a 21 gl de 1000, volgens gem. decl: ord.tie en q.tie, viii:c L;
- Aan Odilia de Raaf wed:e van der Stoop tot Utregt soo over leverantie van linde als ijpe boomen ten behoeve deser Stad volgens decl: ord.tie en q.tie, 9:c xlvoo L;
- Aan den lantmeeter Abel de Vries over vacatien en verschot ten dienste deser Stad bij hem gedaan in den Jare 1725 volgens decl: ord.tie en q.tie, xlix L;
- Aan Jan van Breda, mr: blikslager over gemaakt en gelevert blikwerk en eenige nieuwe lamplantaarns ten behoeve deser Stad volgens decl: ord.tie en q.tie, ii:c xxiii L;
- Aan Damas Broers, mr: steenhouder over gemaakt en gelevert hartsteenwerk ten behoeve deser Stadt volgens Reckening ordonnantie ende q.tie, i:c lxx L;
- Aan Johan Boonen over leverantie van touwwerk ten behoeve deser Stad volgens decl: ord.tie en q.tie, xv L;
- Aan Francois Crillaerts over gemaakt ende gelevert pomp Blockwerk ten behoeve deser Stad volgens Reeckeningh Ordonnantie en Q.tie, xv L x V;

Is nog doorden Heer Thesaurier Rendant in desen betaalt over verschijde klijnigheden in desen jaare 1725 als bijde resp. als bijde Respective maandstaten en quitantien daertoe dienende, is te sien.
Als te weten
Inde maanden
Januarij
Februarij
Maart
April
Meij
Junij
Julij
Augustus
September
Octoner
November
December
33 Somma bedraagt 3045:7:5:
Somma totalis van den uijtgeef dezes rekeninge bedraagt 82.226:12:12

Laatst gewijzigd: augustus-september 2017.