Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: uitgaven v.d. reparatien 1660-1680-1690-1700-1710-1720-1725


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3021 (1660), 3037 (1680), 3047 (1690), 3057 (1700), 3067 (1710), 3077 (1720), 3082 (1725)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1680 rekening uitgaven v.d. reparatien

Dordrecht
Reeckeninge vande heer Willem van Bleijenbergh Thesaurier vande reparatie der Stadt Dordrecht voor den Jaere xvi.c en tachtigh
1680
Omme de Stadt

Overgelevert bij de heer Thesaurier Willem van Blijenberch aen handen van(de) heeren Borgermeesters der Stadt Dordrecht nevens welcke noch gecommitteert sijnde, van Mijn Ed: heeren van(de) Gerechten, outraden, en(de) deeckens vande gemeene neeringen vuijten Outraedt d'heeren Johan van(der) Burch, en(de) Cornelis de Vries [obijt d'heer Corn. de Vries] Borgermr., vuijten rechten d'heeren Johan Becius, en(de) Phlips van Mewen, vuijten Achten Johan de Gelder en(de) Anthonij Repelaer, en(de) vuijte Gemeente mr. Willem Stoop en(de) Willem de Witt Abrahams, opten xvii Jannuarij xvi.c tweeentachtich.
(volch wel de voorgaende reeckeninge) Reckeninghe dhr. Willem van Blijenbergh Thesaurier vande reparatie der Stadt Dordrecht voor den Jaere 1680 ende uijtgaende den lesten Decemb. daer aen volgende omme welcke reecken. te hooren ende te Sluijten, sijn op Sondagh den [-] Jan: 1681 bij mijn Ed: heeren vanden gerechten, outraeden, Achten ende Deeckens vande gemeene neeringe gecommitteert Commiss. die in 't hooft van deseng emelt sijn ten eijnde deselve Commissarissen gesloten sullen presenteeren aen mijn Ed: heeren ende Deeckens voornt. den 1 Sondagh naer den [-] Jan: 1682 ende dat van alle tgene den voorsz. Thesaurier uijt den name ende van wegen de Stadt is geordonneert te ontfangen ende daer tegens wederomme uijtgegeven heeft, gemaeckt in ponsen van xl en Schellingen en(de) pen. naer advenandt etc.

[1][folio 2] Ontfangh van Stadts goederen ende Maeckelaerdie voor een geheel Jaer ingegaen den 1 Jan.rij 1680 ende eijndigende den lesten decemb. daer aenvolgende

- Eerstelijck Hendrick Bol drie maenden pachts vande stadts wage ingegaen den 1 Jan. 1680 ende eijndigende den 31 Maert 1680 Comt hier over drie maenden de Somme van v.c lxxx L ii St. vi St.
- (blijckt bijde Contrerolle hier op gesien) Aert Eggers over negen maenden pachts van den voors. wage ingegaen den 1 April 1680 om ii.m i.c L ende eijndigende den lesten decemb. 1680 komt hier over negen maenden voors: den lesten decemb. 1680 de Somme van, xb.c lxxb L.
(rantsoen) Vande rantsoenen tot eenen braspenningh op de Schild den blanck tot proffijte vanden Armen ende kerck en(de) den verderen halven St. tot Stadts proffijte komt alhier den halven St. van(de): voors: wage l L.
- (blijckt bij de Contreolle) Vaster den Ram een Jaer pachts vande hoppen ende Straetgelden ingegaen den 1 Jan: 1680 ende eijndigende den lesten decemb. daeraenvolgende om, vii.c xlb L s St.
Rantsoen tot vi St. op de Schild, xvii L xv St.
- Francois Dermoijen een Jaer pachts vande 25 st. op de Brouwten Ingaende den 1 Jan. 1680 ende eijndigende den lesten decemb. 1680 omme 1375 gul. 10 st. maer door de Insolventie vande voors. pachter en door groote neerstigheijt niet meer bekomen hebbende dus ontfangen, xii.c. l L.
Rantsoen tot vi St. op de Schild, xxxii l x St.
p(rim)a S(omm)a van verpachte middelen iiii.m ii.c li L ii St. vi Sch.

[2][folio 3] Anderen Ontangh van Bier axchijns te landewaert soo vande Dorpen liggende aende veencant als onder Zuijthollandt daer van Betaelt wert drie grooten Vlaems van elcke tonne biers de twee deelen ten proffijte deser Stede ende tderde deel ten proffijte vande graeflijckht. van holl.t bij den Thesaurier deser Stede ende den rentmr. generael verpacht voor een geheel Jaer Ingegaen den 1 octob. 1680 ende eijndigende den lesten Septemb. 1681 volgens de Contrarolle bij Schepenen deser Stede daer van gehouden

- Eerst den axchijns van Capelle Sprangh Schravenmoer, Besoijen, Raemsdoncq ende Drummelen is gepacht bij Arijaen Rombouts om 27 L komt voor een geheel Jaer in ende uijtgaende als bove voor een geheel Jaer in ende uijtgaende als bove voor Stadts twee deele, xviii L.
- Den axchijns vande hooge ende laege Swaluwe is gepacht bij Pieter de Engelse om 36 L comt voor Stadts twee deelen, xxiiii L.
- Den axchijns vande Dussen en(de) Werckendam is gepacht bij Ruth de Ridder om 18 L. comt voor Stadts twee deelen, xii L.
- Den Axchijns van de drie grooten over den dorpen van Giesendam Giesen oudekerck Sliedrecht, Papendrecht, Alblas, Alblasserdam, Blesgraaf, Brantwijck Leckerkerck, Ridderkerck, Crimpen, Oost en Westbarendrecht met Carnisse, heer Jansdam, Hendrick IJden Ambacht, Lindt Swijndrecht, Kifhoeck, Heijnoort met Godtschalcxoort, Mijnsheerenlant, Maesdam ende Puttershoeck sijn alle verpacht voor den tijt van drie Jaeren in gegeaen den 1 Octob. 1677 ende eijndigende den lesten Septemb. 1680 aen Pouwels Clinckebijl sjaerlijcx om 650 L dus komt overt laerste 3: Jaer voor stadts twee deelen, iiii.c xxxiii L. vi St. viii Sch.
Ende tot rantsoen eenen St. op de gul. van alle de vers. pachten, xxl L xvii St.
- 'T recht van den overslagh vande Bieren deser Stede uijtkrachte van haerliede privilegie dat de ingesetene van Zuijtholl.t boven ende beneden deser Stede vrij mogen halen mits betalende eenen halven st. van ijder half vat bier ten overslagh ende drie grooten Vlaems voor den axchijns inde voorgaende axchijnsen verhaelt sonder tot Dordt. ten overslagh te komen ende dat de tappers ende slijters mitsgrs. de bieersteckers in de dorpen van Zuijtholl.t die haere bieren ten overslagh gebracht hebben deselve niet mogen distribueeren met halfvaten maer alleen met kannen op de verbuerte van deselve bieren ende drie ponden hollants van welck recht in lange niet en is betaelt dus voor, Memorie.
- Vande lantpoorteren der Stadt Dordt. alomme in Zuijthollant de Graeflijckh.t voor d'eene helfte ende de Stadt voor d'andere helfte Competerende welck is voor eenen lantpoorter eenen philips gul. heeft Hendrick van Rees voor [-] Jaer om [-] L van xl St. komt hier over te Jaer vervallen den lesten Septemb. 1680 voor Stadts helfte, x L.
Ende tot rantsoen sjaers tien ponden komt voor Stadts helfte, v L.
ii S.a van Exchijns ouer de dorpen van Suijthollandt

[3][folio 4vs] Anderen Ontfangh vande drie st. op de tonnen biers tot laste vande Brouwers

- (volcht wel de voorgaende reeckeninge) Vande drie st. op de tonne biers tot laste vande Brouwers die in pachte genomen was bij Ruth de Ridder voor een geheel Jaer daer van in de voorgaende reeckn: ses maenden sijn verantwoort comt hier over de laeste ses maenden geeijndight den lesten Julij 1680, ii.m ix.c l L x St.
- (blijckt bij de Contrerolle) Denselven Impost is op nieuws wederom verpacht aen Cornelis Vos voor een geheel Jaer ingegaen den 1 Augs. 1680 om 5607 gul. daer van komt hier over ses maenden vervallen den lesten Jan: 1681 de Somme van ii.m viii.c iii L. x St.
Rantsoen tot vi St. op de Schild, cxxxiii L x St.
iii S.a van drij Stuij. opte tonnen bier

[4][folio 5] Anderen Ontfangh van Stadts Maeckelaerdie verpacht voor den tijt ende aen persoonen hier naer gespecificeert

- De Maeckelaerdie vant hart en weeck Coorn tastgelt vande greijnen over zee komende t pontgelt vant Coorn voorbij dese Stad varende alsmede van alle rijspalen etc terecht vande swijgende tollen als mede kaij ende havengelt sijn verpacht aen Marija Bacx voor den tijt van 6 Jaeren ingegaen den 1 Jan: 1680 ende uijtgaende den lesten decemb. 1685 sjaerlijcx om 5565 L comt hier overt eerste sesde Jaer vers: ult. decemb. 1680, v.m v.c lxv L.
Rantsoen tot vi st, op de Shcild, cxxxxii L x St.
- (t leste derde jaer) 'T Visschip ofte inthuijs is gepacht bij Pouwels Clinckebijl voor 3 Jaer ingegaen den 1e Jan: 1678 ende uijtgaende den lesten decemb. 1680 Comt alhier over te laeste 3: Jaer vers: ilt.o decemb. 1680, xix.c liii L.
Rantsoen tot vi st. op de Schild, xlvi L x st.
Een Jaer huijr vant inthuijs, vi L.
- (volcht wel de voorgaende reeckeninge) Ruth de Ridder over ses maneden pachts vant gemael geeijndt den lesten Julij 1680 komt hier over, ii.m iii.c lxii L x St.
- (blijckt bijde Contrerolle) Den voors. axchijns vant gemael is va nieuws gepacht bij Ruth de Ridder voor een geheel Jaer ingaende den 1 Augs. 1680 om 4788 L daer van komt alhier over de ses maenden vervallen den lesten Jan: 1681 de Somme van, ii.m iii.c xciiii L.
Rantsoen tot vi st. op de Schild, cxiii L.
- De Maeckelaerdie vande Calck ingaende den 1 Jan. 1680 en(de) uijtgaende den lesten decemb. daeraenvolgende is geoacht bij Gerrit vander Linden om 2539 gul. 10 st. maer alsoo door de Insolventie van den voors. opachter inden door groote neerstigheijt niet meer bekomende aldus hier, ii.m ii.c lvii L v St.
Rantsoen tot vi st. op de Schild, lx L v St.
- Francois Dermoijen een Jaer pachts vande SmeeColen in en(de) uijtgaende alsvoren om x.c l L.
Rantsoen tot vi St. op de Schild, xxv L.
- Boudewijn Volgraef een jaer pachts van de groote Colen in en(de) uijtgaende als voren om xix.v lxxiii L.
Rantsoen tot vi St. op de Schild, xlvii L.
- Hendrick Vosch een Jaer pachts vant luijcx en(de) Wesels hout ingaende den 1e Jan. 1680 en(de) uytgaende den lesten decmb: daer aenvolgende de Somme van, iiii.m ii.c lxxiii L x St.
Rantsoen tot vi St. op de Schild, ci L xv St.
- Ruth de Ridder over ses maenden oachts vant fruijt vervallen den lesten Julij 1680, x.c xxxii l x St.
- De Maeckelaerdie vant fruijt is gepacht bij Ruth de Ridder voor 3 Jaeren ingegaen den 1 Aug. 1678 ende uytgaende den sesten Julij 1681 om 3079 L 10 St. sjaers daer van Comt tweehuijs enden armen 1/3 de Stadt 2/3 Comt alhier over ses maenden van het laeste 3 Jaer vervallen den lesten Jan. 1681 de Somme van, x.c xxxii l s St.
Rantsoen tot vi st. op de Schild, lxxiii L xv St.
- Hendrick Geerlingh een jaer pacht vande drooge nooten ingaende den 1 jan: 1680 en(de) uijtgaende den lesten decemb. daer aenvolgende om iiii.c xxx L x St.
Rantsoen tot vi st. op de Schild, x L v St.
- De Cromhoudt plaetse tusschen de Vriesepoort ende nieuwe Sluijs sijn alle gepacht bij Cornelis Vosch voor een geheel Jaer in en(de) uytgaende als voren om v.c lxxvii L x St.
iiii S.a van stadts maeckelardie

[5][folio 7] Anderen Ontfangh van pontgelt vande Maeckelaerdie vant Stapelrecht va Coorn voorbij dese Stadt varende met de Correctie van die geeene die tegens t stapelrecht ofte tegens de Sententie van dien gedelincqueert hebben mitsgrs: vande Visserije van(de) Canten ende vande Swijgende tollen deser Stede

- Eerst vant pontgelt vant koorn voorbij dese Stadt varende Sonder te verbodemen met het pontgelt van alle rijspalen en(de): mitsgaders vande swijgende Tol deser Stede sijn verpacht aen Marija Bacx daer van hier vore fol. 5 verantwoort is, Memorie.
- Vande Swijgende Tollen ten deele mede begrepen inde voors: pacht ende ten deele gecollecteert werdende bij de Commissarissen ter rechergie deser Stede van welck in komen de Stadt voor af ontfangh 1/12 dee; ende de resterende elf deelen werden gedeelt in 14 deelen daer van de Stadt wederom ontfangh 12 deelen ende resterende 2 deelen sijn bij Confiscatie vervallen aende Staten van Hollant die de Stadt Dordt. van haer gecoft ende betaelt heeft, blijckende bij de gesegelde q.tie ind ato den 15 meij 1587 ende alhier inde kamere vande Thesaurie geregistrert ind rooden register fol. 83 et ultra ende hebben de voors. Commissarissen in lange geen reeckn. gedaen daer toe sij dienen gevordert om het recht vande Stadt te bewaren per, Memorie;
- (t'iiii Jaer; bij verklaringe van(de) Inctmeester) De Visserije vande Cantsteeck vande Merwede die bij de regeerders deser Stadt van(de) Graefflickh.t in pachte genomen is ende Visserije van de Cantsteeck genaemt HET KERCKHOF te bevissen ter lengte van 15 r. beginnende noortwaert op ten Zuijden mitsgaders den steeck ende visserij inde Kille vant huijs te Merwede daer vande Schutterij deser Stadt Comen twee deelen sijn voor den tijt van tien Jaeren uytgegeven met den zegen te bevissen aen d'heer Cornelis van Eijssel cum suis mits dat de Stadt ende de Schutterije suijver genieten den 5 pen. van alle den vis die daer gevangen wert Comt hier over t 4e 10e Jaer d'ao: 1680 bij Memorie vanden Inctmr. voor Stadts portie, x L. xiiii St. iiii Sch.
- De Visserije vande Canten genaemt DEN BIESBOSCH te bevissen ter lengte van 15 r. beginnende vant lant ten diepen is voor desen Jaere 1680;
- De Visserije vant GASTHUIJSWATER heeft de stadt vande Graefflijckh.t in pachte genomen tot preservatie van(de) diepten tot ii L sjaers dus, Memorie;
- De Visserije van d'hr. van Oosterwijck die voor desen is bevist geweest tot sijns ende stadts proffijte wert nu bij d'hr. alleen gedaen, Memorie;
- De Visserije van Cornelis Hermense ende Wouter Pieterse gelegen beneden de Sliedrechts kerck genaemt HET NOORTDIEP die van(de) selve mogen besteecken worde van den dijck of tot d'eerste plaet daer van is ontfangen;

Ter Saecke vande Correctie uijtkrachte vande ordonnantier ende sententie vant Stapelrecht ende vand en overslagh vande Bieren die daer jegens gedelinqueert hebben
- Den 29 Jan: 1680 ontfangen van Gerrit de Bontert als gedelincqueert tegen het Stapelrecht en(de) met rijnsche wijn door gevaren en tot Rotterdam gevonden doch waren eenige kleine vaten, ende was hem onmogelijck te lossen alsoo houdt boven opslagh, dus uijt Consideratie geaccordeert voor Stadts portie, ix L.
- Den 18 Novemb. ontfangen van [-] als gedelincqueert hebbende tegens het Stapelrecht voor bij Dordt. varende met twaelf last Cool saedt bij sententie van d'Ed. gerechten gecomdemneert voor stadts portie te betalen, xxx L.
v S.a van Visscherien en(de) Correctien

[6][folio 9] Anderen ontfangh vant rietvelt genaemt het Stedendijck die de Stadt Dordt. vanden Graefflijckh.t in pachte genomen heeft ende bij de regeerders wederom verpacht als volght

- Eerst Willem Arijens Heus overt 233 24e Jaer pacht van d'eerste partije op de Caerte get. mette letter A groot 6 mr. 175 r. den mrn. om 4 L sjaers vervallen Meij 1680, xxv L.
- Jacob Pieterse Jager overt 14:e 16e Jaer opachts vande 2e partije get. mette letter B groot als vore om 3 L 14 st. den mrn. sjaers vervallen alsvooren, xvi L xvii St. ix Sch.
- d'wed.e van Herbert Arijense in Sliedrecht 't 23:e 24:e jaer pacht vande 3:e partije get. C groot 8 mrn. 450 r. den mrn. om 10 l sjaers vervallen als voren lxxvii L x St.
- Arijen Jacobsen Cleijne en(de) Jan Willemse Vries ende Jacob Aijense Rouw over 14e 16e jaer vande 4e partije get. D den mrn. om 14 L groot ende vervallen als voren, cviii L x St.
- de 5:e oartije get. mette letter E groot 14 mrn. 400 r. is gepacht bij dhr. Gerraerd van Duijnen d'mrn. om 13 L vers: als voren komt overt 23:e 24:e Jaer, clxxxv L vi St. v Sch.
- Pouwels Theunisse in Sliedrecht overt 14:e 16:e Jaer vande 6:e partije get. met d'letter F groot 8 mrn. 400 r. om 5 L d.mrn. sjaers vers: als voren Comt, xliii L vi St. vi Sch.
- Capt. Joost Boon overt 14:e 16:e jaer vande 7:e partij get. mette letter G groot 5 mrn. 100 r. a 4 L d'mrn. vervallen asl voren Comt, xx L xiii St. iiii sch.
- Pouwels Janse, Jan Leendertse Jager, ende gerrit Cornelsise, elck als principael t 14e 16e jaer vande 8:e partije get. H: groot 6 mrn. 350 r. om 16 L den mrn. vervallen als vooren Comt, xv L vi St. vi Sch.
vi Sa. van Stededijck

[7] [folio 10] Anderen Ontfangh van renten gehouden op de verkochte erven buyten de Rietdijcxpoort mitsgaders rente staende op de verkochte erven staende opt nieuwerck

- Adriaen Bouf weert in den Engel een rente op sijn huijs staende opt derde erf op den hoeck van den Rietdijck vervallen Meij 1680 suijver, viii L.
- Den selven een Jaer rente opt 4e erf aldaer vervallen als voren suijver, viii L.
- Pieter Arijense Danser opt 10e erf aldaer verschijnt als voren suijver, ii L xviii St. vii Sch.

Anderen renten gehouden op de vercochte erven ende huijsen langs den Rietdijck
- d'wed.e van mr. Gijsbrecht int h: [= Heilige] geesthuijs een rente van vii L sjaers opt huijs genaemt St. Joris op den Rietdijck vervallen Meij 1680 suijver, vi L xi St. iiii sch.

Anderen renten op de (ver)cochte erven opt nieuwerck als mede inde Nieuwestraet ende anders te lossen als voren
- Adriaen van Soest een Jaer rente opt erf neffefns de kaetsbaen in de Nieuwstraet vervallen Meij 1680 suijver, v L xii St. v Sch.
- Cornelis Wens een Jaer rente op sijn huijs naest de waegh genaemt Leeuwestein vervallen Meij 1680 suijver, xxiii L viii St.

Anderen renten bij verscheijde persoonen op haere huijsen ende erven geconstitueerd in betalinge bij de Stadt voor haer verstreckte pen. tot makinge van haere stadtboomen en(de) haer Continuatie int diepen van(de): grachten.
- Lijntien Jans Wed.e van Damus Hendricksz Clapper een jaer rente op haer huijs staende in den Heermanshuijsstraet vervallen den 8 Junij 1675 a 3 L ende is bij Mijn Ed: heeren geordon.t dselve jaer leven langh niet te moijen.
- Gelijck mede de rente van 3 L 10 st. sjaers te lossen den pen. 15 tot laste Pieter Claese staende op sijn huijs in den Crommen elleboogh vers: Meij 1675.

Anderen renten op de huijsen ende erven bij de Stadt Dordt. verkocht
- Jacob Riffers over een Jaer rente opt huijs bij de vismar(k)t daer de minnebroederspoort plach te staen vervallen Meij 1680, vi L v St.

Anderen renten bij verscheijde persoonen verleden op haere huijsen ende erven in betalinge verstreckt ten Behoude van haere stadtboomen ende grachten op den Rietdijck te lossen den pen. 16 vrijgelt
- De deeckens van 't klein Schippersgilde over een jaer rente op haer gilthuijs genaemt De Rietdijcx Capelle, vi L 1 St.

Andere renten gehouden op de huijsen ende erven bij de Stadt vercocht
- Dirck Aldertse de Veer een jaer rente op sijn huijs ende erve naest Coperhuijs opt nieuwerck vevallen den 11 April 1680, xv L.
- Jacob Spena een jaer rente op syn huys ende erve staende by 't Steeghoversloot vers: Mey 1680 suyver, iii L xviii St. x Sch.
- Gijsbrecht Janse wijncooper over een Jaer rente op sijn huijs ende Stoofplaets opt nieuwerck vers: den 6e Julij 1680, xvi L.

Andere renten van Capitaelen der vercochte erve achter de huijsen staende voor de nieuwgemaeckte muer aent nieuwpoortie
- Eerstelijck Arijen Maertense over een Jaer rente van 126 L 10 st. vant erf achter sijn huijs te lossen den pen: 20 vervallen den 1 meij 1680, vi L xvi St. viii Sch.
- Dwed.e van Clement over een Jaer rente van 98 L 18 St. vant erf achter sijn huys te lossen ende vervallen alsvoren iiii l xviii St.
- Thomas Abrahamse een Jaer rente van 73 L vant erf achter sijn huijs te lossen ende vervallen als voren, iii L xiiii St.
vii Sa. van losrenten

[8][folio 13] Anderen ontfangh van huijren van huijsen kelders ende andere Consenten by mijn Ed: heeren deser Stadt Dordt. uitgegeven soo in huyre als in Coop tot wederseggens, mits dat deselve huijrluijden gehouden zijn d'selve inn goed reparatie te onderhouden ende syn gehuyrt by de persoonen ende voor de Somme van hier naer gespecificeert

't eerste quartier
- Den huys by de stadt geboudt over de brugh vande Engelburghse haven wert by de Sackedragers bruyckt om, Niet;
- Vant groot School opt grootkerckhof als mede vant huys van Corn. Engelbrechtse wert gebruyckt om ammonitie voort gemeene lant in te leggen, Memorie;
- Jacob van Hooghstraten een jaer huijr van de lijnbaen opt nieuwerck vervallen den lesten decemb. 1680, xii L.
- Denselven een Jaer huijr vande lijnbaen daer nevens vervallen als voren, xii L.
- Den selven voort stellen van een stoofplaets aende Wale veste ter lenghte van 2 r. breet 1 r sjaerlijcx om 1 L. 10 st. vervallen als voren om 1 L x St.
- Govert Ariense een jaer huijr van(de): lijnbaen bnevens de voorgaende vervallen als voren, xii L.
- Frans Janse Coolweger een jaer huijr vant huijs achter stadts werckhuijs vervallen den lesten April 1680, xviii L.
- De thoorn genaemt WASTERSTEIN(sic) gewesene stadts werckhuijs wert ten deele gebruyckt vande Stadt tot een lakehal en(de) t resterende, Memorie;
- Twee kelders onder t Stadthuijs werden gehouden ten behouve vande Stadt, Memorie;
- Thuijsken op de Vischbrugje naest Boudewijn Mattijsse is de Viskoopers in eigendom gegunt, Memorie;
- Maijken Jans een Jaer huijr van t huijsken aldaer naest den ijsereman [NB. is een herberg bij de Visbrug/Augustijnenhof] vervallen den lesten Decemb. 1680, xxiii L.
- Jan Pietersz. Cleermaecker over te stellen van een pothuijs aen sijn huijs inde Vleeshoudersstraet, 1 jaer vers. als vor, ii St. vi Sch.
- Lambert Hulsthout over consent van uijtsteeck van sijn huijs op de Vogelmart vervallen als voren, i L. iiii St.
- Fop Lambertse van Slingelant Brughophaelder een Jaer huijr van(de) Engelenburgh vervallen den 1 novemb. 1680, xlviii L.
- Antonij de Hoogh over Consent vant vertimmeren vant erf staende aende groote houte brugh over een jaer vers: 14 April 1680, xii L.
- Willem Wens over een jaer recognitie tot wederseggens vant gebruijckt van de Cade beginnende vande Brugh bij de Craen Roodermont over Maertenshave naer den steijger vervallen den 16 Maert 1690, xii L.
- Wessel de Ruijter over een Jaer recognitie vant stellen van een koockhuis achter sijn huijs over de haven by de blauwpoort vervallen den 12 decemb. 1680, i L v St.
- Sr: Rochus van Wesel heeft in huijre gehadt een erf op de Engelburghse haven dat nu ledigh leijt, Memorie;
- Alsmede t erf van Balthen van Horick buijten de Catarijnepoort per, Memorie; - Insgelijcx de Cade aen d'andere zijde buijten de poort aent Sackedragers huijs langh drie roe breet nege voet is gebruijckt geweest bij Arijen Dirckse, Memorie;
- Balthen van Horick een Jaer huijr vant erff aende blauwpoort bret 2 r. ende lang 6 r. vervallen den 1 meij 1680, xxxvii L. x St.
- Cornelis Vogel een jaer huijr van een erf aldaer vervallen als voren om, c L.
- Hendrick van Sittert een Jaer recognitie vant stellen van een loots aldaer vers: Meij 1680, ii L. x St.

Tweede Quartier
- De wooningen van Joppen thoorn is gelaten ten behouve vande tholle, Memorie;
- Evert Raets een jaer Consent vant stellen van een stal achter sijn huijs aende Vest vervallen den lesten decemb. 1680, vi L.
- Aert Arijens blockmaecker over Consent vant stellen van een loots aldaer vervallen den 1 novemb. 1680, vi L.
- Willem Willemse de Haen overt stellen van een huis aldaer vers: als voren, vi L.
- Jan Aelbrechtse voort stellen van een huijs daer nevens vervallen als vooren, vi L.
- Dhr. Johan de With over te Consent van t Stellen van een huijs daer nevens volgens de appostille op de reechn. d'ao. 1648 fol. 18 wert hier van geen recognitie betaelt alsoo tselve is gerecompenseert tegens de verhooginge vande verpondinge vant huijs van Hendrick Goetvrient, Memorie;
- Gysbert van Dicelen boomsluyter aent Groothooft een Jaer huyr vant huys aldaer by hem bewoont vervallen den 1 novemb: 1680, l L.;
- Jan vanden Bergh overt 17:e jaer recognitie vant overtimmeren vande hoppelaer achter sijn huijs staende int opgaen vanden Boom versl; den 1 Jan.ij 1680, vi L.
- Wessel de Ram ter saecke ende vers: als voren, iiii L;
- Lijsbeth Meertens een Jaer huijr vant huijsken over de heer van Barendrecht vers: Meij 1680. (alsoo den opstal van dit huijsken is verkocht ende affgebroocken voortaen vuijte reecken. te laten)
- Jan Gillese Ros onder Craenkint een Jaer huijr vant huijsken inde Schrijverstraet daer de kraenkinderen haer leeren in bewaert werden vers: Meij 1680, xxx l.
- De packhuijsen achter 't Westindischehuijs sijn tsedert Maert 1677 uijtter huijre.

Derde quartier
- Den thoorn bij de Rietdijckxpoort daer men de wacht placht te houden wert bewoont bij Jan Dirckse om, Niet;
- De lijnbaen vanden voors. toorn genaemt MAERTENS BAEN leijt onverhuijrt;
- Van Hendrick Borstrocken Baen is een wachthuijs gemaeckt, Memorie;
- Jan Brovet(?) een jaer huijr van(de) lijnbaen achter de Marienbornstraet vers: Meij 1680, iiii L.
- Den KUIJPERS THOORN wert bij Elsken Arijens en Heijltie Joosten arme wed.n bewoont om, Niet;
- De wed.e van Fredrick Reijnierse lijndraijer een jaer huijr vande lijnbaen aende Cuijpers toorn vers: Meij 1680, iiii L.
- Antonij van Lier overt 3e Jaer recognitie vant vergrooten van sijne lootse staende op de Vest ter zijde de Rietdijcxepoort vers: den 2 novemb. 1680, iii L iii St.
- Herman van Padburgh de recognitie tot wederseggens tsedert den 1 decemb. 1663 voort stellen van een stal aende Vest ontrent de St. Jorispoort vervallen Septemb. 1680, v L.
- Pieter Geerin een jaer recognitie vant stellen van een loots op de Vest aende St. Jorispoort tot wederseggens vers: als voren, iiii L.
- De pachters van(de) Stadt en(de) Statenwegen vande Bier axcijns over een Jaer huijr vant huijsken daer inne tselve gecollecteert wert vervallen den 1 Aug. 1780, v.c L.
- De pachters van 't gemael over een jaer huijr van t selfde huijs op de Wijnbrugh mitsgrs. van divers huijskens bij Mijn Ed: heeren doen maecken buijten de poorten tot voorkominge van fraude vervallen als voren, iiii.c L.
- De pachters vant fruijt voor een jaer huijr van een gedeelte vant selffde huijsken vervallen p:ro Aug. 1680, xxx L.
- De pachters vande Wijn axchijns een jaer huijr van daer deselve gecollecteert wert vervallen den 1 octob. 1680, iii.c L.
- het timmerhuijs ter nonnen metten hopsolder wert gebruijckt om turf voor den huijsarmen deser Stede in te leggen dus, Memorie;
- 'Thuijs boven de poort vande Augustijne kerck wert bewoont bij de koster mits dat hij de poort schoon houdt om, Niet;
- De huijsen ende erven daer aenvolgende gemaeckt tot een hof voor de gouverneurs deser lande wert gebruijckt tot proffijte vande Schutterije vande heele haecx deser Stede, Memorie;
- D'Erfgenamen van Johan Lempkens over een Jaer Consent vant erf achter haer huijs in Steeghoversloot nevens de Augustijnkerck op de Conditie als int register van Consenten fol. 79 vervallen den 6 Aug. 1680, xiiii L.
- D'Erfgenamen van d'hr. Arnold de Vries over een Jaer recognitie vant erf achter haer huijs staende ende vers: alsvoren, xvi l.
- Samuel Hooghstraeten over een Jaer recognitie vant erf achter haer huijs staende en(de) vervallen als voren, vi L.
- Dhr. Mattijs Berck pensionaris een Jaer recognitie vant erf naest den Augustijne kerck vervallen ao: 1680 bij Accoort om, viii L.
- Pieter Arijense timmerman voort stellen van een loots op de Stadts Veste nevens de St. Jorispoort vers: den lesten decemn: 1680, xv St.
- Pleun Hermanse is vergunt een erf achter de Marienbornstraet op de Veste om een huijs op te stellen sijn leven langh om niet en alsoo nu is overleden dient bij mijn Ed: heeren een recognitie op gestelt te werden;
- De wed.e van Dirck Clootwijck over te Consent vande Boogh onder de Wijnbrugge vervalt viii.e Novemb: 1680, i l v St.
- Jacob vander Wolf een Jaer huijr of recognitie van het huijsken bij hem nu bewoont ter zijden de Augustijne kerck tot vi L sjaers vervallen ul.to octob: 1680, vi L.
- Jan Cornelisse over een Jaer huijr vant huijs int Hof daer voor desen de loijhal is geweest vervallen Meij 1680, xl L.
- 'T erf vanden ijsereman is afgebrooken, Memorie;
- Sijtien Pieters wed.e van Jacob Theunisse over een Jaer Consent vant erf naest den Rietdijck vers: Meij 1680, vi St.
- Aert de Vries een Jaer huijr vant soldertie boven de Corp du garde aent blaubolwerck vervallen den 1 novemb: 1680, vi L vi St.
- Jan Hooghlander een Jaer recognitie van sijn huijs ende erve bij de nieuwe Sluijs vervallen Meij 1680, iii L.
- Jacob Engelen een Jaer recognitie vant betimmeren vant erf tusschen beyde de rietdijcx vervallen als voren, vi L.
- De loots van Arijen Janse Koningh gestaen hebbende opt bolwerck jegens de muur vant huijs van Jacob van Engelen is afgebroocken, Memorie;
- Salomon van Gommeren een Jaer recognitie voort gebruijck van een erf ontrent den rietdijck vervallen den lesten decemb: 1680, ii l x St.
- Dionijs vander Kesel een Jaer recognitie van dat de Stadt heeft doen leggen een vloer ende stellen een Cousyn int ammonitie huijs tot gebruyck van(de) lakenpars vers: tot wederseggens den 18e Jan: 1680, x L.
- De brughophaelder van(de) nieuwbrugge een Jaer huijr vant huijs by de Stadt aldaer getimmert vers: den 1 novemb: 1680, xxvii L.
- De ontfangers vanden Appel een Jaer huijr vant verdere gedeelte vant vers. huijs vers: bamis 1680, xviii L.
- de wed.e van Arijen Bouf of haer soon een Jaer recognitie tot wederseggens vant stellen van een loots ontrent rietdijck groot 4 r a 15 st. d'r. vers: decemb. 1680, iii L.
- Huijbert den Hartogh en(de) Jan Lamberts overt gebruijck van een erf aen den nieuwendijck tussen het poortie ende uijtwateringe van(de) tsluisken tot het sluijten van schepen tot wederseggens toer vers: ult: decemb. 1680, i L x St.
- Cornelis Goudriaen over een Jaer recognitie vant stellen van een loots aen den nieuwendijck groot 4 r. vervalt den 19 decemb. 1680, iii L.

'T Vierde quartier
- De kruijttoren wert gebruijckt ten behouve van t gemeene lant om ammunitie in te leggen, Memorie;
- Cornelis Jooste de Ringh heeft in huijre gehadt de lijnbaen aen(de) Minnebrugstooren;
- Cornelis Sandertse Keijser een Jaer huijr vande helfte vant erf daer den rosmolen op staet vervallen den 15 Meert 1680, vi L.
- D'Erfgenamen van Johan vander Wiel de wederhelfte vant vers. erf als voren, vi L.
- De twee lijnbaenen aen t voors. erf staende ledigh dient [-]
- De beulstooren wert bewoont bij Jan Jooste om, Niet;
- Staets van Hooghstraeten een Jaer huijr vande lijnbaen genaemt ADRIAEN OCKERTSE BAEN vers: Meij 1680, v L.
- De wed.e van Wilm Janse Pluijm een Jaer recognitie vant erf bij de Spuijpoort daer een huijsken op is gestelt vervallen den 1 Octob: 1680, i L.
- Den thoorn mette boogh genaemt SOETIENS THOORN is den scherprechter vergunt te wonen om, niet;
- Den thoorn bij de Spuijpoort wert wacht gehouden ende beneden verhuijrt aen Davit Goverts Comt over een Jaer vers: bamis 1680, vi L.
- Trijntien Wilms een Jaer huijr vant huijsken nevens de Spuijpoort vers: als voren, vi L.
- Cornelis Jacobse en(de) Berber Clercq over een jaer huijr van thuijsken benevens de Spuijpoort vers: als voren, vi L.
- Hendrickie Hendricks een Jaer huijr vant huijsken onder den trap vande Spuijpoort vers: als voren, vi L.
- De lijnbaen van lottien thoorn die Marcus Jacobse gebruijckt heeft, ledigh;
- Den toorn onder de lottien wert bewoont bij een arme vrouw die t wachthuijs schoonhoudt om, niet;
- Den Cipier bewoont het huijs nevens het Stadthuijs ende gebruijckt den kelder die daer aen tot gerief is geapproprieert, Memorie;
- De Capelle vande Brootsusters is gemaeckt tot een peerdestal voor Stadts paerden ende wert bewoont bij de aennemers vande missie om, Niet;
- Den kelder onder den trap van t Stadtuijs staet ledigh;
- Abraham vander Benden over Consent vande kelder onder haer huijs inde kleijne Spuijstraet onder de Stadts strate te mogen graven vervallen den 9 Jan: 1680, xviii St.
- de wed.e van Jan Jansen vander Hoeven een Jaer Consent van sijn kelder onder Stadts strate gegrave vers. den 1 April 1680, v St.
- Dirck Vroman over Consent van dat het gotier van sijn huijs onder de Stadts strate loopt vervallen den 12 Aug. 1680, iiii L.
- Leendert van Coeverden over te betimmeren van een erf naest het wachthuijs aende Sluijspoort vervalt ult.o decemb. 1680, i l x St.
- Jan Hendrickse van Westerhout heeft een erf aende Vest over te taanhuijs in huijre gehadt dan is een batterij gemaeckt, Memorie;
- Gerrit Jacobse lijndraier heeft in huijr de Cade achter de huijsen op de nieuwe kalckhaven tot een lijnbaen Comt over t jaer vervallen kersmis 1680, iii L.
- Baertien Thomas Wed.e van(de) besemaecker een Jaer huijr vant erf achter haer huijs vervallen als voren, i L.
- Claes van Claveren overt 22: jaer huijr vant erf groot 25 voet gelegen aende Spuijpoort vervallen den lesten Meij 1680, i L v st.
- Dhr. Hugo Repelaer een gelijck Jaer van een erf aldaer vervallen als voren, i l v St.
- Dhr. Thesaurier van Eijssel een gelijck Jaer recognitie van 31 voet vers: als voren, i L. iiii St.
- Hendrick de Vosch een gelijck Jaer recognitie van 43 voet vers: als voren, iiii L. x St.
- Cornelis van Driel een gelijck Jaer recognitie van 23 voet vers: als vore ii l x St.
- D'Erfgenamen van d'hr. Arent Sonneman een gelijck Jaer recognitie van 30 voet vers: als voren, i L;
- op 't erf van Adriaen thooft is een houte wambais gemaeckt tegens den vijandt, Memorie;
- Jan Dirckse over een jaer recognitie tot wederseggens vant gebruijck van een erf int Willigen bosch op de dwars Cade langh ende breet 3 r. vers: ult.o decemb: 1680, x l.
- Denselven een Jaer recognitie vant erf daer nevens langh ende breet als voren ende vers: den 14 feb. 1680, vi L.
- Victor de Vijgh Brughophaelder van:(de) brugge over de nieuwe Calckhaven over een jaer huijr vant huijs bij de Stadt aldaer getimmert vers: 1: novemb: 1680, xxx L.
- Hendrick van Lisse Corperael een Jaer recognitie vant erf daer op gestaen heeft de oude Corps du garde aende Vest achter t lasarushuijs welck bij betimmert heeft vers: als vore, iii L xv St.
- Den fabrick Nachenius en(de) Balthen van Horick over 't gebruijck van 't erf daer de runmolen op gestaen heeft vers: als voren, xi L.
- Jasper thooft over huijr vande Cade voor sijn huijs groot 2 r. viercandt vervallen als voren, xvi LO.
- Adriaen tHooft over gelijcke Jaerhuijr voor sijn huijs groot 4 r. vers: als voren, xviii L.
- Balthen van Horick ende Samuel Nachenius een Jaer recognitie van een erf op de Clackhaven daer den runmolen op staet groot 24 r. 9 voet a 4 st. d'r. vervallen den lesten decemb. 1680, iiii L. xix St.
viii S.a van huijshueren en recognitien

[9][folio 22] Buijten de Vuijlpoort aen den Dorrenboom

(Kaart Dordrecht buiten de stadspoorten (7de kwartier))

- Eerst het erf ende molen gebruijckt bij Arijen Heijligenbergh op de Caerte No: 1 groot 24 r. volgens den accoorde van mijn Ed. heeren van dese ende volgende partijen gemaeckt komt hier over de regonitie van(de) wint d'ao: 1680, xii l i St.
- Aert Willemse No: 2 groot xii r., iiii L xii St.
- Jacob Janse No: 3 groot 3 r. iii L vii St. viii Sch.
- Pieter van Meeuwen No: 4 groot 3 r., iii l xv L.
- Gerraerd van Rees, No. 5 groot 4 r., iii L xv St.
- dhr. Carpentier No: 6 groot 5 r., iii L xv St.
- Bastiaen Cornelisse Coremeter No: 7 groot 6 r., iiii L x St.
- Willem den Darij No: 8 8 r., vi L.
- Arij Pieterse molenaer No: 9 groot 6 r., iiii L ii St. vi Sch.
- Den molen metten werf vande selfden No: 10 groot 32 r., Comt voor de wint, xii l i St.
- Den selven noch t Cleijnste vande drie nieuwgetimmertde huijskens in t afgaen vande Stoep vande gebrande Buert, i L x St.

Beginnen aenden Dorrenboom de oosttraet vant noorden innen
- Arij Pieterse molenaers erf No: 11 groot 5 1/2 r, xii L.
- Arij Francken No: 12 groot 7 r., iiii l xviii St. xii Sch.
- den selven No: 13 groot 6 r., iii L xviii St. xii St.
- Pleuntie Hendricks No: 14 groot 6 r., iiii L xiiii St. ix Sch.
Dirck Janse havemr. twee huijsen ende erven No: 15 groot 13 r., x L vi St. iii Sch.
- No: 16 en 17 leijt onbetimmert, Memorie;
- dwed.e van Killeman bij vergunninge uijt No: 16 3 r. uijt No: 17 14 r. en uijt No: 18 6 voet is same 18 r. a 3 st. d'r., iii L xii St.
- Pieter Dirckse No: 18 om, iiii L x St.
- De wed.e van d'hr. Schulius No: 19 groot 6 r. 10 voet leijt onbetimmert is haer gegunt tot wederseggens tot een thuijn om, ii L.
-'T erf gebruijckt geweest tot een padt op Stadts lant No: 20 groot 3 r. 6 voet;
- d'wed. Schulius No: 21 groot 8 r., vi L x St.
- No: 22 groot 8 roe leijt onbetimmert, Memorie;

Aende andre zijde vande straet beginnen vande zuijtsijde inne ende is elcke vierkante roede gereeckent op twaelf stuijvers
- Mr: Gijsert in t h: geesthuijs No: 23 groot 4 r. leijt onbetimmert, Memorie;
- No: 24 groot 4 r leijt onbetimmert, Memorie;
- No. 25 staet een huijsken op daer een arm man in woont om niet, Memorie;
- d wed.e vavn Claes Arijense No: 26 groot 2 3/4 roe om, i L xiii St.
- Laurens Theunisse No: 27 groot 3 r., i L xvi St.
- De rest van No: 27 is tot een houtbergenisse uijtgegeven dus, Memorie;
- No: 28 groot 3 r. leijt ledigh, Memorie;
- Jeremias Dermonde No: 29 groot 4 1/2 r om ii l ii St.
- Hendrick Cornelisse No: 30 groot 4 1/2 r om ii l ii St.
- den selven No: 31 groot 5 r om iii L vi St.
- Bastiaen Stevens No: 32 groot 5 3/4 r om iii ix St.
- Van No: 33 tot No: 37 si in, Eijgendom;
- Abraham vander Benden No: 35 groot 4 r. is bij hem gesuijvert ende t Capl. bij den Thesaurier inde reeckn. d'ao. 1669 fol. 22, Memorie;
- No: 36 de wed.e van Andries de Vries, vrij
- No: 37 David Willemse is mede, vrij
- Adriaen Cluijt No: 38 groot 4 r., ii L viii St.
- Rochus Janse van Groeninge No: 39 groot 3 1/4 r., i L xix St.
- Vechter Jacobse No: 40 groot 3 r., i L xvi St.

'T Eijnde van den Dorrenboom naer de Stadt Buijtendijcks
- No: 41 en 42 sijn onbetimmert, Memorie;
- De wed.e van Adriaen Witte No: 43 sijnde en schiptimmerwerf groot 14 r., viii L xiiii St.
- Aert Dirckse van Doorn No: 44 groot 5 r., iii L.
- Den selven No: 45 groot 4 r. leijt onbetimmert is tot wederseggens vergunt om, ii St.
- Jan Arijense No: 46 groot 3 1.2 r., ii l ii St.
- Willem Machielse No: 47 groot 24 r. is, eijge
- d'wed.e van Aert Aertse No: 48 groot 18 r. is, Eijge
- De wed.e van Dirck Janse No: 49 groot 9 r. is Eijge
- Willem Thijse No: 50 groot 9 r., Memorie
- Jan Cornelis No: 51 groot 6 r. is Eijge
- dhr. Johan Mattijsse Bacx No: 52 en 53 groot 30 r. xviii L.
- den selven heere No. 54 groot 5 r., iii L.
- Den selven heere is op den 16 novemb: 1669 vergunt een erf nevens sijn thijn ende packhuijs buijten de Sluijspoort tot wederseggens groot 46 r. om een packhuijs daer op te maecken sjaerlijcx om 28 L Comt hier over t Jaer vervallen ao: 1669, xxviii L.
- Den selven heere een Jaer recognitie van een erf buijten de Sluijspoort tusschen het erf van Juffr. Sonneman en(de) Sr. vander Radt vers: den 9 Septemb. 1680, x L.
- No: 55 is bij de Stadt verkocht aen Sr: Jacob vander Radt ende sijn de Cooppenningen inde reeckn. d'ao. 1659 verantwoort dus, Memorie;
- No: 56 en 57 elck groot 1 1/4 r. werden gebruijckt bij de leveriers vant luijcxhout, Memorie;

Beginnende op den Middelwegh
- Van No: 58 tot No: 60 groot 10 1/4 r sijn eenige huijskens vande Stadt op gestelt, memorie;
- Cors Foppen No: 61 groot 7 r., iiii L x St.
- Geertruij Cornelis No: 62 groot 4 r. vermits haer armoede haer leven langh vergunt om, Niet;
- Gilles Spena No: 63 groot 6 3/4 r., iiii L i St.
- Vechter Jacobse No: 64 groot 7 r., iiii L x St.
- Joseph Thielmanse No: 66 groot 2 1/2 r. i L x St.
- den selven No: 66 groot 4 r. ii L xiiii St.
- Arijen Boijen No: 67 groot 6 r. iii L. vi St.
- Engel Egbertse een jaer recognite van dat hij uijt het voors. erf heeft betimert ter lengte van 19 voet breet 10 voet wijte a 2 l. sjaers Comt hier over t Jaer vers: den 13 Maert 1680, ii l.
- het huijsken van Jan Pieterse gelegen neffens het 201 huijsken naert Willigenbosch groot 5 1/2 r. is bij Stadt afgebroocken, Memorie;

Beginnende over de Brugge
- De dochter van Cornelis Leendertse No: 68 groot 15 3/4 dan is, Eijgen
- Jan Pieterse Crimpen No: 69 groot 10 r., eijgen;
- Leendert Cornelisse No: 70 groot 9 r. is, eijgen
- Brechie Jans No: 71 groot 24 r. mede, eijgen;
- de kinderen van Cornelis Leendertse No: 72 groot 13 r. is, vrij
- de kinderen van Maijken Arijens No: 73 groot 4 r. is mede, vrij
- Dirck Janse No: 74 groot 10 r. is, Eijgen;
- De wed.e van d'hr. Arent Sonnemans over een jaer huijr van t erf gelegen buijten de Sluijspoort tusschen den dijck ende 't Erf vande heer Bacx vervallen den lesten decemb. 1680, l L.
- dhr. Roelant de Carpentier een jaer huijr of recognitie op sijn huijs ende erve in 't Willigen Bosch groot 3 r. a 12 st. d'roe, i L xvi St.
- Aeltien Cornelis een Jaer recognitie op haer huijs ende erve aldaer vervallen als voren, i L xvi St.
- Cornelia Theunis in plaets van Hendrick van Dam een Jaer recognitie op haer huijs staende buijten de Sluijspoort vervallen als voren, i l x St.
- Pieter Beune een Jaer recognitie op sijn huijs staende ene vervallen als voren, vii L. x St.
ix S.a van recognitien inden Dorrenboom

[10][folio 26] Anderen Ontfangh van renten staende op de huijsen op de drappiers Cade streckende van 't Westindischhuijs oostwaerts naer het Bolwerck Damiate.

- Arent Roomer t 34:' Jaer rente van 100 gul. verscheenen den 13 feb. 1680 a 4 p cento staende op een erf aldaer, iiii L.
- Den selven over een jaer rente van xv.e L Capl. die de Stadt op 't vers. erf ende huijsinge vers: a 4 p cto. den elfden Meij 1680, lx L.
- Dirck Verbuijs een Jaer rente opt 6:i erf vervallen den 13 feb. 1680, vi L.
- Bartholomeus Ronaerd over een Jaer rente opt 8:e en 9:e erf als voren, xii L.
x S.a van recognitien opte drappierskaije

[11][folio 27] Anderen ontfangh van verkochte huijsen ende Erven

- Arij Gerritse Coijman een Jaer rente van xiiii.c L staende op sijn huijs nevens het Groothooft a 4 pcto vers: den 1 Meij 1680, lci L.
- Den selven een Jaer Intrest van xl staende mede opt voors. huijs vers: a 5 pcto. den 5e Julij 1680, v L.
xi S.a van verkochte huijsen en(de) erffuen

[12][folio 28] Anderen Ontfangh van Alderhande Zaecken

- Pieter van Slingelant een Jaer huijs vant erf gelegen aende Zuijtsijde vande nieuwe Sluijs vervallen kersmis 1680, c L.
- N: Hoolaert ende Jan Boogaert een Jaer huijr vant erf daer neven daer de kielstengh op gestaen heeft groot 70 r. vervallen den 14 April 1680 geaccordeert dat ijder sal geven 30 L dus hier, lx L.
- Dhr. Gerrit Francken en(de) Hendrick Francken een erf daer naest aen gelegen groot 37 r. vervalt den 28 meij 1680 sjaers om, xxx L.
- Een erf daer aenvolgende breet 5 1/2 r. gebruijckt Sr: Adriaen opte Camp om 36 1/2 sjaers tot wederseggens van mijn Ed: eheren vers: t 1e Jaer den 20 octob: 1680 Comt, xxxvi L.
- Den erf daeraenvolgende breet als voren gebruijckt Francois Dolee sjaers om 36 L. vervalt als vore, xxxvi L.
- Den erf daer aenvolgende breet als voren bruijckt Johannis Heuts sjaers om 48 L vers: den 30 decemb. 1680 xlviii L.
- De schutgront voorbij dese Stadt is verbuijrt aen Jan vande Grient voor drie Jaeren ingegaen den 1e Jan. 1678 komt hier overt laeste 3:i Jaer vervalle den lesten decemb. 1680, i L.
- De veerpont vande zijde van Swijndrecht op Dordt. is verbuijrt aen Dirck Janse Pauw ende Jan vande Grient voor den tijt van seven Jaeren Comt hier over het 6:e sevende Jaer vervallen den lesten Meij 1680, l L.
- De veerpont vande zijde van Dordt op Swijndrecht is gepacht bij deselve als voren voor den tijt van seven Jaeren Jaerlijcx om 66 L komt hier overt 61 7:e Jaer vers: ult. meij 1680, lxvi L.
- De Veerpont op Schravendeel mette liesen en biesen daer ontrent is voor den tijt van seven jaeren gepacht bij Arijen Corn. Cap.t en(de) Corn: @ Moockhoeck ingegaen den 1 Jan. 1674 Comt hier over 't laeste 7:e Jaer vers: ult.o decemb: 1680, vi.c xc L.
- Stadts griendeken op Papendrecht is voor de tijt van 16e Jaren verbuijrt aenden Bailliuw van Papendrecht ende Theunis Pieterse Besem elck als principael ingegaen den 1 April 1676 komt hier over t 4:e 16:e Jaer vers: Meij 1680, vi l vi St.
- Ontfangen door Jan Schouten in desen Jaere 1680 vanden 14 feb. tot den 11 decemb. over te kielhalen van verscheijde soo groot als klejne Schepen bij hem voor de Stadt ontfangen Suijver, cxxx L.
- Ontfange over vercoop van eenen lindenboom op de houtplaetse om gehackt de Somme van , iii L iii St.
- Den 1 Octob: 1680 ontfange door Pieter Cruijcificx over 49 straet steenen, i L vi St.
- Den 22 novemb. noch van deselve over hondert drie en dertigh klinckert, xii St.
xii S.a van alderhande saecken

[-][folio 30vs] Anderen Ontfangh van nieuw verleende Consenten in den Jare 1680

[13][folio 31] Anderen Ontfangh van Subsidie bij dhr. Abraham Stoop aen desen Thesaurier in den Jaere sestien hondert en(de) tachtigh gedaen.

- Ontfangen op den 25 Sepetmb: 1680 van dhr. Abraham Stoop over subsidie de Somme van x.c L.
xiii S.a

[14][folio 31vs] Anderen Ontfangh van Inkomen vande Stadts lamplantarens staende inde straten door de Stadt tot gerief der Burgerije in den Jaere 1680

(Sij verdacht Adriaen Vermeulen hiervan ten eerste reeckenin. te laten doen)
- Ontfangen op den 30 octob: 1681 door Adriaen Vermeulen de Somme van twee hondert en(de) tnegentigh gul. bij hem vande Burgers deser Stede vande lamplantarens over den Jaere beginnende met 1 Octob. 1679 en(de) eijndigende Maert 1680 dus, ii.c xc L.
xiii S.a
Somma totalis van(de) ontfangh deser reckeninge bedraecht de Somme van 41.914 ponden xv st. v sch. te xl grooten


[1][folio 32] Wtgeef jegens den voorschreve ontfangh over den Jaere 1680 ende eerste van Betalinge gedaen aen officiers deser Stede die voor den Jaere 1680 gedient hebben

Betaelt aen sestien nactwackers deser Stede met haeren overman over 12 maenden weddens den overman 14 gul. ende ijder Clapper 8 gul. 8 st. ter maent
Jacob Mouthaen, overman, 168:-:-
Aert Hendrickse van Munster, 100:16:-
Frans Nijsen, 100:16:-
Jasper Janse, 100:16:-
Willem Jacobse Cuijper, 100:16:-
Claes Gerritse, 100:16:-
Cornelis Janse, 100:16:-
Pieter Pieterse Graef, 100:16:-
Hendrick Jacobse, 100:16:-
Bruijn van Dijck, 100:16:-
Abraham van Dijck, 100:16:-
Jan Arijense, 100:16:-
Francois Aernoutse, 100:16:-
Dirck Knoop, 100:16:-
Aert Jansse de Zeeuw, 100:16:-
Antonij Vogel, 100:16:-
Jan Hendrickse van Steen, 100:16:-
bedragende same de somme van xvii.c lxxx L xvi St.

Groothooft
- Vaster den Ram, poortier ende Cipier 12 maenden weddens a 5 gul. 8 st. smaends, lxiiii L xvi St.
- Gijsbert van Dighelen, havemr. aldaer a 5 gul. ter maent, lx L.
- Pieter Leijsten, boomsluitjer aldaer a 5 gul. ter maent, lx L.
- Jan Pieterse Sterck, roeper op zeelant a 4 gul. 3 st. 4 p, l l.
- Cornelis van Schoonhoven, roeper op Antwerpen gelijck als vore, l L.

Riedijcxpoort
- Jan Ros, poortier aldaer a 5 gul. smaents, lx L.
- Arij Janse Pluijm, getijmr. aldaer 3 gul. 6 st. 8 P. ter maent, xl L.
- Jan Pieterse, Sluijswachter aende nieuwe Sluijs a 8 gul. 6 st. 8 p. ter maent, c L.

Nieuwbrugge
- Floris van Hoeckstein, brughophaelder aldaer a 4 gul. 10 st. ter maent, liiii L.

Wijnbrugge
- Jacob Moliers Brughophaelder aldaer a 4 gul. 10 st., liiii St.

St. Joris en Vriesepoort
- Jan Prins, poortier aldaer a 7 gul. 10 st. ter maent, xc L.

Spuijpoort
- Willem Verstappen, poortier aldaer a 6 gul. ter maent, lxxii L.

Vuijlpoort
- d'wed.e Hendrick van Blommendael a 4 gul. 10 st. smaent, liiii L.
- Daniel de Haen, getijmr. a 6 gul. smaent, lxxii L.
- Jacob Hermanse, Sluijswachter aende groote Sluijspoort 7 gul. 10 st. ter maent, xc L.
- d'wed.e van Blommendael, Brughophaelder vande leuve Brugge a 5 gul. ter maent, lx L.
- Victor de Vijgh aende nieuwe Calckhaven brughophaelder a 6 gul. ter maent, lxxii L.

Pelse Brugge
- Gerrit Hendrickse Prins, brughophaelder a 4 gul. 10 st. ter maent, liiii L.
- Den selven als havemr. vanmde Vuijlpoort totte tollebrugh a 2 gul. 5 st. ter maent, xxvii L.

Craen Roodermont
- Pieter van Huijssen, Burghophaelder en havemr. aen St. Joost, 7-10 st. ter maent xc L.
- Hendrick Pieterse vande Wijngaert, havemr. en boomsluijter vande nieuwe haven bij de blauwpoort a 6 gul. smaents, lxxii L.
- Leendert Roos, havemr. poortier en boomsluijter aende engelburghse haven a 6 gul. smaents, lxxii L.
- d'wed.e van Govert Janse poortier aende blauwpoort a 6 gul. ter maent, lxxii L.
- Jan de Schoone boomsluijter en(de) brughophaelder vande Cleijne Vismarckt a 6 gul. ter maendt, lxxii L.
- Pieter Smits Brughophaelder vande groote houte brugh 4-10 ter maent, liiii L.

Constapels en Courwachters
- De dienstmaeght vande Conchergie overt Schoonhouden vande lakenbehanghsels in de kame(r) van(de) Justite 10 st. smaents, vi L.
- Hubert Willemse en(de) Cornelis Dirckse trompetters ijder 7 gul. ter maent same clxviii L.
- Theuntie Elias voort schoonhouden van(de reviervismarct aent Stadthuijs a 2 L smaent, xxiiii L.
- Jenneken Stevens voort schoonhouden vande riviervismart aent Groothooft a 3 dul. smaents, xxxvi L.

Hellebaerdiers vanden heere Schoudt
- Pieter Pieterse 4 gul. 3 st. ter maent, 49:16:
- Jacob Janse 4 gul. 3 st. ter maent, 49:16:
Compt xcix L xii St.

d'hellebaerdiers van dhr. Borgemeester
-Adriaen vander Waert 4 gul. 3 st. ter maendt, 49:16:
- Wilm Janse Peijs 12:10 ter maaendt 150
comp cxiv L xvi St.

S'heeren ofte schoudts dienders elck 9:16:10 ter maent
Martijn Kats 118:-:-
Jan van Yperen 118:-:-
Jan Packque 118:-:-
Herman Zandt 118:-:-
Theunis Mattijsse 118:-:-
Hendrick Wouterse 118:-:-
= vii.c viii L
De huijshuijr daer inne begrepen, Memorie

- Betaelt aen Capt. Joost Boon dienende tot bewaringe vant stapelrecht deser Stede de Somme ii.m iiii.c xxviii L i St. in voldoeninge van een geheel Jaer gagie en(de) Costgelt van sijn persoon, Jacht ende seven mannen gedient hebbende tot bewaringe vant voors. Stapelrecht tsedert den 1 Jan: 1680 tot den lesten decemb. daeraenvolgende mitsgrs. voor eenige reijscosten om te ondersoecken of geen fraude int stapelrecht gedaen werden volgens bij vier distincte ord.tie en q.tie ii.m iiii.c xxv St.
- Betaelt aen Capt. Jan Sijmonse Eijcken dienden mede tot Bewaringe vant voors. Stapelrecht de somme van ii.m lxix L ii St. voort gene bij hem sijn schip matrioosen is verdient voor desen Jaere 1680 volgens bij vier distincte ord.tie en(de) q.tie ii.m lxix l ii St.
ia S.a van maentlijcke weddens

[2][folio 36] Anderen Wtgeef van Jaerlijckse weddens van anderen Officieren deser Stede

- Desen Thesaurier over sijn weddens van den Jaere xvi.c en(de) tachtigh, iii.c L.
voor pampier etc in sijn Comptoir verbesight, xii L.
- de acht reeckenmrs. ende Gecommitteerden ten beleijde van Stadts Saecken metten Secretaris voort hooren, sluijten ende appostilleeren deser reckeninge, xxvii L.
- Samuel Nachenius fabrijckmr. deser Stede Jaer weddens vervallen den 13 feb. 1681 bij q.tie, viii.c L.
- Nicolaes de Kaasteker Clercq vande heeren Thesauriers een jaer weddens vervallen den 3 Augs. 1680 12:10:-
voort schrijven van:(de) blaffers 9:0:0
voort schrijven vandese reeckn. met het dubbelt 20:-:-
Same xli L x St.
- Gerrit Gillesse een Jaer weddens van dat hij beijde de Comptoire bedient vande heeren Thesauriers 't Invorderen vande pachten en(de) anders vervallen den lesten decemb. 1680 bij q.tie, iii.c L.
- Denselven een jaer weddens vant invorderen vande renten Consente en(de) andere partijen in dese reeckn. verantwoort vervallen den lesten decemb. 1680 bij lx L.
- Den selven als Constapel deser Stede vervallen als voren bij q.tie, xv L.
- De luijers vande groote kerck voort in luijden van(de) Meij en bamis marten bij 2 q.tie, iiii L.
- De reetreckers deser Stede van dat sij volgens de oude usantie hebben de huijsen tot vreese gemaeckt daer voor sij jaerlijcx geniten bij q.tie, xii l.
- De reetreckers voornt. met haeren Secrets. een Jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1680 bij de selve q.ie, lxxv L.
- Adriaen Baen Camerbewaerder deser Stede een Jaer weddens vervallen als vore bij q.tie, ii.c L.
- Den selven een Jaer huijshuijr vervallen als voren bij q.tie, cxxv L.
- Jacobus van Hensboom Camerbewaerder deser Stede een Jaer weddens vers: als vore bij, ii.c L.
- Den selven een Jaer huijshuijr vers: den lesten Septemb. 1680, c L.
- De Vier ijckmrs. deser Stede met namen Dirck de Leeuw, Hendrick Teerlingh, Dirck Stoop, Otto van Asperen, een Jaer weddens vervallen den lesten decemb. 1680 bij 3 q.tie, cxx L.
- Betaelt aen Jacob Poot over onkosten op t ijcken gevallen d'ao: 1680 bij q.tie, xv L i St.
- Dhr. Jacob van Hooghstraten een Jaer weddens als opsiender vande ijckers vervallen als voren bij q.tie, xxx L.
- Betaelt aen Hans Smits als vooght over de naergelaten kinderen van Adriaen Zaijers ten behouve van Mels Janse een Jaer waernemens van(de): spuijsluijs vervallen als voren bij q.tien, l L.
- Jan Janse van Breda een Jaer waernemens van t Sluijsken aende nieuwkerck 30 L en(de) voort het jaerlijcx speije 4 L. Janu. bij, xxxiiii L.
- De wed.e van Wilm Hansen een Jaer waernemens vande Sluijs achter de Rietdijcx grachte vers: als voren, xii L.
- Frans de Bruijn Beursknecht een Jaer waernemens vervallen als voren, lxxii L.
- Davidt Robbertse en(de) Cornelis Persijn voor soo veel d'oude CleerCoopers sjaers is toe geleijt vervallen als voren bij q.tie, xxxii L.
- Isaack Tegelbergh een Jaer weddens vande Clocken te stellen vervallen den lesten decemb. 1680 bij q.tie, ii.c l L.
- den selven en Jaer waernemens vande Klock op de groote Kerck vers: als bij q.tie, l L.
- Den selven een jaer waernemens vande klock op St. Jorisdoel vers: als vore bij q.tie, xxx L.
- Den selven een jaer weddens vant stellen vant voorslach vant horologie aen t stadthuijs vers: als vore bij q.tie, xxxvi L.
- den selven een Jaer weddens van t stellen van de Clock op de Beurs vers: als vore bij q.tie, xxxii L.
- (bij faulte van ordonn. en(de) q.tie geroijeert) [doorgehaald:] den selven noch over een Jaer touw ende olijgelt volgens ordre van dheeren Borgemrs., xxxv L. v St.
- Lidia van Someren (doorgehaald: Cornelis Rijsert) een jaer waernemens vant Clockie ruijmstraet te luijen vers: den lesten decemb. 1680, xxxvi L.
- Willem van Bijlefelt waeghmr. inde ijsere waegh vervallen als vore bij q.tie, c L.
- Gijsbert van Dickelen een Jaer waernemens vant stellen vande kaersen inde lantarens op den boom d'ao. 1680, v L.
- Pieter Smits een Jaer besemgelt en t stelle vande kaersen op de Lange houte Brugh, v L.
- Pieter van Huijsen een jaer besemgelt vande Roobrugge, ii L.
- Hendrick Pieterse vande Wijngaert op Engelenburgh een Jaer besemgelt, ii L.
- Jan Hilligertse aende Brugge over de Engelburghse haven, ii L.
- Aerjaentie Claes van t wachthuijs op het Blauwbolwerck, i l.
- Pieter Corstiaense van t wachthuijs bij de Vriesepoort daer alle nacht gewaeckt wert, iiii L.
- Leendert Aertse Roos vant wachthuijs over de Engelburghse haven, iii l.
- Aerjaentie Jacobs van t wachthuijs boven den Rietdijckspoort, iiii L.
- Jan Ros van t wachtuijs en(de) Rietdijcxpoort, ii L.
- Jan Prins van St. Joris en(de) Vriesepoort, iii L.
- Willem Verstappen vande Spuijpoort, ii L.
- Ferdinandus Rochusse van t wachthuijs achter de Schrijverstraet, iiii L.
- Jan de Schoone aende Cleijne Vismarct, ii L.;
- Jan Pieterse Sluijswachter, ii L.
- Pieter Leijsten op den boom, ii L.
- Jacob Hermanse van(der): Sluijs en(de) Sluijspoort, i L.
- dwed.e van Blommendael van(de) leuvebrugge en(de) twachthuijs aende Vuijlpoort, iii L.
- Gerrit Hendrickse Prins op de Pelsebrugh, ii L.
- Willem Geerlingh van(de) Wijnbrugge en(de) vande axchijns, bierdragers en(de) bierkruijers huijsiens, vi l.
- Floris van Hoeckstein vande nieuwbrugge, ii L.
- Vaster de Ram van t wachthuijs aent Groothooft, ii L.
- Victor de Vijgh vande nieuwe kalckhaven, ii L.
- Francois de Bruijn voor te schoonhoude vande Beurs, xv L.
- dheeren Balthaar Walen en(de) Johan Melanen een Jaer huijs vant erf daer de peerdestal vande sleenaers op Staet vervallen den 9 feb. 1680 bij 2 q.tie, lxxii L
- D'Erfgename van Lucretia van Gesel een Jaer huijr vant erf daer de wagens van(de) Sleenaers op staen vers: 1:e Octob. 1680, xl L.
- Trijntien Melsen een Jaer huishuijr hare toegeleijt vers: als voren bij q.tie, xx L.
- Pieter Koster Swaertveger een jaer weddens voort schoonhouden vande Swaerden van Justite d'ao: 1680 bij q.tie, iiii L.
- Lijsbeth Dircks een Jaer waernemens vant poortien aende Wale vest vervallen den 1e: Meij 1680 bij q.tie, xxiiii L.
- Lijsbeth Pluijm een Jaer waernemens vant sluijsken ande Spuijpoort vervallen den lesten decemb. 1680 bij q.tie, xii L.
- de visknechts voort sluijten en(de) onsluijten vandne boom aen(de) groote Vismart bij q.tie, vi L.
- (tot dat door wat ordre is betaelt) Jacob Moliers een Jaer waernemens van(de) voorn. aen t gewedt vers: ult.o decemb: 1680 bij q.tie, iii L iii St.
- Jenneken Tomas over anderhalf Jaer waernemens vanden boom aen den Appel Steijgert vers: den 1e: [-] 1680 bij q.tie, v L.
- Jacob Willemse een Jaer waernemens vant Sluijsken achter dhr. Coopman vervallen ult.o decemb. 1680 bij q.tie, xiii L v St.
- Jacob Mouthaen voort onderhouden van 12 backen aen den riedijck eenen grooten back om bij de voerluijden daer afrijende in te werpen vervalt den 11 Jan: 1680, xxxvi L.
- Den selven van dat bij de spuijen vande respective Sluijsen deser Stede waerneemt vervallen den 1 decemb. 1680, xviii L.
- De thuijslichters vand'heeren reeckenmrs. die jaerlijcx vaceeren op de reeckn. van de heeren Thesauriers bij q.tie, iii L.
2 S.a van Jaerlijcxe weddens

[3][folio 40] Anderen Wtgeef van tractementen die bij mijn Ed.e heeren vanden Outraedt deser Stede eenige persoonen is toegeleijt die aen de Stadts reparatie in ordinaris dienst geweest hebbende.

- Jasper Janse een Jaer tractement vervallen ult.o decemb. 1680 bij q.tie, l L.
iii S.a

[4][folio 41] Anderen Wtgeef van aenbestedinge van Baeckenen van Storomen het diepen vande binnen grachten, missien pompen als anders.

- Betaelt aen Fop Danielse Baekemr. de Somme van v.c L te xl st. over een Jaer Baeckenen van stroomen met het leveren en bekostigen van t gene daer toe nodigh is vervallen ult.o decemb. 1680 bij q.tie, v.c L.
- het suijveren en reijnigen vande Stadts straten steijgers, missie backen etc, is voor dentijt van seve Jaren aengenomen bij Mattijs Marchal ingegaen den 1 Junij 1674 en(de) eijndigende den lesten meij 1681 om viii.c L sjaers Comt hier overt Jaer vervallen den lesten novemb: 1680 bij q.tie, viii.c L.
- Rombout van Hees over een Jaer onderhoudt van Stadts pompen vervallen den lesten decemb. 1680 bij q.tie, xxvi L.
- Pieter Smits met sijn maet waeghknechts inde Stadts Caeswage voor soo veel haer is toegeleijt voor t onderhout van(de) Schalen tleveren vande bodemen olij etc, inde voors. wage voor den Jaere 1680, bij q.tie, xx L.
- Noch is deselve toegeleijt voort in ende uitjbrengen van(de) boterbancken komt hier over den selven Jaere 1680 bij deselve q.tie, viii L.
- Adriaen Eliasse inde ijsere waegh een Jaer onderhoudt vande touwen ende Schalen voor den Jaere 1680 bij q.tie, vii L x St.
- Barent Wouterse en Corstiaen Jooste deeckens vande kalckmeters voor soo veel haer is toegeleijt voor onderhoudt vande kalckmaete tot het leveren vande kalck voor de borgerije voor den Jaere 1680, x L.
- d'houttelders deser Stede over doofcolen bij q.tie, xii L.
- Jacobus Smack overt Schoonmaecken van Stadts Bibliotheecq vervallen den lesten decemb. 1680 bij q.tie, xii L.
- De Stadts bodens die d'hr. president borgemr. oppassen voor haer doofcoolgelt vers: den 1 Meij 1680 bij q.tie, xii L.
- Johannis van Bree ordinaris Stadts brander tleveren vande ijsers daer toe nodigh vervallen den 10 Meij 1680 bij q.tie, xv L.
iiii S.a van aernebsteingen vant bakenen missien etc.

[5][folio 42] Anderen Wtgeef van Bestede ende aengenome wercken vande ordinaire reparatie van metselen timmeren straatmaecken, glaesemaecken etc, deser Stede

- De reparatie van alle Stadts timmerwerck mettet leveren van alle materialen daer toe nodigh sijn besteet den 5 Meij 1676 voor den tijt van 4 Jaeren ende is daer van het 1: en 2: quartier aengenomen bij Jan van Evelingen in t geheel voor de Somma van v.m ii.c l L daer van een vijfde sal moeten betaelt werden als alles eerst wel sal hebben gerepareert ende de nieuwe wercken in het besteck begrepen sal hebben afgemaekt en het tweede vijfde op meij 1677 en(de) het derde op meij 1678 het vierde op meij 1679 en het laeste vijfde op meij 1680 of als alles dan wel en behoorlijck sal overgelevert hebben dus hier voor het laeste vijfde part dewelcke aende voors. Jan van Evelinge betaelt sijn volgens q.tie, x.c l L.
- Aert Evertse Troost heeft de wederhelfte van alle het timmerwerck en(de) reparatie en tleveren van alle materialen daer toe nodigh van het 3: en 4: quartier op de Conditie als in den voorigen text verhaelt en(de) aengenomen voor gelijcke vier Jaeren en dat voor de Somme van vi.m ii.c xx L dus hier voor het laeste vijfde part vervallen als voren bij q.tie, xii.c xliiii L.
- De reparatie van alle Stadts metselwercken is op den [-] 1680 van het eerste inde tweede quartier met het leveren van alle materialen daer toe noodigh is aengenomen bij Baerthout de heer voor den tijt van drie Jaeren ingaende den 25 april 1680 en(de) eijndigen den 1 meij 1683 omme de Somme van ii.m ii.c xxv L die betaelt moeten werden in vier termijnen, de eerste voor den Jaere 1680 als alle de wercken inde Somer sullen opgenomen sijn komt hier over den eersten termijn vers. voor den Jaere 1680 bij q.tie, vii.c vi L. v St.; Treckgelt iii L iii St.
- Op deselve Conditien en termijnen van betalingen als vore is het derde en vierde quartier aengenomen bij Gerrit Michielse omme en voor de Somme van iiii.m i.c xlix L dus komt alhier over den Jaere 1680 volgens bij q.tie, x.c xxxvii L v St.
Ommelooper 1 L.
Treckgelt iii L. iii St.
Foij in Courthuijs als mede over een foij int opnemen van(de): nieuwe wercken Same xii l xii St.
- Betaelt aen Pieter Cruijcifics van den 13 Jan.ij 1680 tot den 7 decemb. 1680 Inxluijs over arbeijtsloon bij hem en sijn kencht en opperman met eenigh verschot aen sandt van het maecken en repareeren vande Stadts binnen straten aen de Stadt verdient in alles beloopende de Somme van vii.c xciiii L ix St. x Sch. volgens bij acht en veertigh aen eene gespelde q.tien, vii.c xciiii l ix St. ix Sch.
- De reparatie van alle Stadts buijten straten is aengenomen bij Mattijs Verhagen voor den tijt van vijf Jaeren ingegaen den 6 Meert 1678 ende eijndigen den 6 Meert 1683 Comt hier over den Jaere vers: A:o 1680, xx L.
- De reparatie van alle Stadts leijdacken is aengenomen bij Willem van Bellen voor den tijt van Jaeren sjaerlijcx omme iiii.c l L vers: ult.o decemb. 1680 bij q.tie, iiii.c l L.
- De reparatie van Stadts glasen is aengenomen bij Johan van Asmeer voor den tijt van 6 jaeren ingegaen den 25 Aug. 1677 ende eijndigende Aug. 1683 te betalen in seven termijnen, eerst teerste als alle de nieuwe wercken sullen opgenomen sijn dus komt hier over den 4:e termijn vers: den 24 Aug. 1680 q.tie, cvii l iii St.
- De reparatie van alle Schiptimmerwerck het teeren van alle hoofden bruggen en is aengenomen bij Jan vande Grient voor den tijt van drie Jaeren ingegaen den 5 Junij 1679 en(de) eijndigende den 4 Junij 1682 voor de Somme van x.c xcv L te betalen in vier termijnen Comt hier over den 2 termijn vers: ao: 1680 bij q.tie ii.c lxxiii l xv St.
- Lambert Bovij voor een Jaer reparatie en(de) onderhout van alle de Stadts horlogiens vervallen ult.o Octob. 1680 bij 4 q.tie, clxL.
v S.a van ordinaris reparatien van timmeren metselen etc.

[6][volio 44] Anderen Wtgeef van Extraordinaire Bestede en(de) aengenome wercken soo van timmeren metselen straatmaken als anders in den Jaere 1680

- Betaelt aen Johan Offermans de Somme van cxl L over schilderwerck van(de) twee tranten vande Beurs en(de) vleijshal en(de) twee poort dueren aende Sluijspoort volgens bij besteck ord.tie en q.tiem, cxl L.
Aen den omlooper i L.
Treckgelt iii L iii st.
Foij v L.
- Betaelt aen Mattijs Verhagen de somme van iii.c lxxx L over eenigh metselwerck mitsgaders tmaecken van en(de) leijdaeken op de franse kerk volgens bij besteck ord.tie en q.tie, iii.c lxxx L.
aen den omlooper i L.
Treckgelt iii L iii st.
Foijen int besteden als in t opnemen samen, viii L vi St.
- Betaelt aen Claes Joosten de Somme van vii.c L overt maecken van twee duckdalven en eenige meerpalen inde nieuwe kalckhaven volgens bij besteck ord.tie in q.tie, vii.c xl L.
omlooper i L
treckgelt, iii L. iii St.
Foijen int besteeden als int oonemen same, viii L. iii St.
- Betaelt aen Jan van de Grient de Somme van xcix L over het maecken van eene nieuwen sloep voor Capt. Boon diende tot bewaringe vant stapelrecht deser stede volgens bij besteck ord.tie en q.tie, xcix L.
omlooper i L.
foij, ix L ix St.
- Betaelt aen Pieter Doreton de Somme van v.c xix L overt maecken en(de) vernieuwe vanden kielstengh en(de) overhael gebinten en(de) drie duckdalven volgens bij besteck ord.tie en q.tie, v.c xix l.
Omlooper i.L.
Treckgelt ii L. iii St.
Foij v L.
- Den 2 April 1677 is bij d'heeren Borgemrs. besteedt het jaerlijcx onderhouden vand en dam en(de) dijck op Papendrecht voor den tijt van 6 ofte 12 Jaren ten huere van den aenneemer en(de) is aengenomen bij Huijmen Cornelisse sjaerlijcx voor de Somme van iii.c l L dus komt hier overt 3:e Jaer d'ao: 1680 bij q.tie, iii.c l L. vi S.a van extra-ordinaris bestede wercken

[-][folio 46] Anderen Wtgeef van Incoop van houdt bij desen Thesaurier ten dienste deser Stede gecoft

[7][folio 46vs] Anderen Wtgeef van Arbeijtsloon van timmeren, metselen, schrijnwercken als anders

- Betaelt aen Pieter Doreton de Somme van cxxii L. over verscheijde buijte wercken gemaeckt van lantarenpalen te stellen op diverse plaetsen en(de) straten volgens bij reeckn. ord.tie en q.tie, cxxii L.
- Betaelt aen Jan van Evelinge de Somme van clx L. over verscheijde buijten wercken gemaeckt van timmerwerck soo op diverse plaetsen als anders bolgdens bij reeckn. ord.tie en q.tie, i.c lx L.
- Betaelt aen Pieter Doreton de Somme van xxvi L over buijtewerck aen de vleijshal als mede aende trante vande buers volgens bij reeckn: ord.tie en q.tie, xxvi L.
- Betaelt aen deselve de Somme van lxxviii L over verscheijde buijtewercken gemaeckt na het uijtgaen van(de) reparatie en supplere van sijn deffecten volgens bij reeckn: ord.tie en q.tie, lxxviii L.
- Betaelt aen Dirck van Cappel de Somme van lxxxiiii l over buijtewerck van t maecken en leveren van ses bolkosijns en een arketraet aen de Vleijshal volgens bij reeckn. en q.tie, lxxxiiii L.
- Betaelt aen Dirck Janse van Driel de Somme van lxxvii L over verscheijde timmerreparatie voor de Stadt gedaen soo op verscheijde plaetsen en ijden als volgens blijckt bij 4 aen een gespelde reeckn. en q.tien, lxxvii L.
- Betaelt aen Gerrit Machielse en(de) Theunis van Hemert de Somme van xii l x St. over het leveren en leggen van eenige pannen op een Stadts huijsie staende ontrent de Vriesepoort door d'ordre van hr. Borgermrs. bij reeckn. en q.tie, xii l x St.
- Betaelt aen Baerthoudt de Heer over buitjewerck van het maeken van een nieuwgotier en sterfput bij de lange houte brugh volgens bij q.tie, ix L.
- Betaelt aen Baerthout de heer de Somme van xiiii L. over eenigh buijtewerck op verscheijde plaetsen van metselwerck bij hem gedaen volgens bij reckn: en q.tie, xiiii L.
- Betaelt aen Theunis van Hemert de Somme van xiii l over buijtewerck van metselwerck vant maeken van een nieuw gotier en sterfput aen den houtsteijger volgens reeckn. en q.tie, xiii L.
vii S.a van arbeijtsloon van timmeren metselen etc.

[8][folio 48] Anderen Wtgeef van alderhande ijserwerck

- Betaelt aen Jan Roelantse de Galede een Jaer onderhoudt vande slootwercken ende ijserwerck tot het Stadthuijs ende geannexeerde huijsen de Stadt toebehoorende dus hier voor den Jaere 1680, lxv L.
- Betaelt aen den selven de Somme van iiii.c xciii L over leverantie en(de) arbeijtsloon van verscheijde ijserwerck bij hem ten dienste deser Stede op verscheijde plaetsen en(de) tijden gelevert volgens reeckn. ord.tie en q.tie, iiii.c xciii L.
- Betaelt aen Sr. Hubert Donnee Coopman tot Luijck over leveratie van ijsere staven, pilaren en(de) stucken ijsers aen de Stadt gebruijckt volgens reeckn. en q.tie, viiii.c xxxv L.
viii Sa. van iserwerck

[9][folio 49] Anderen Wtgeef van arbeijtsloon van schilderen glasen loot en(de) leijdacken etc

- Betaelt aen Johannis Asmeer de Somme van lxv L over Buijtewerck van glase maeken op verscheijde plaetsen deser Stede gedaen volgens bij reeckn: ord.tie en q.tie, lxv L.
- Betaelt aen Romhout van Hees over leverantie van loot en(de) arbeijtsloon bij hem op verscheijde plaetsen en(de) tijden gelevert ten dienste deser Stede volgens bij reeckn. ord.tie en qt.ie, v.c xxxvi L.
- Betaelt aen Jacob vander Wolf over verscheijde schilderwercken bij hem ten dienste deser Stede gedaen volgens bij reeckn. ord.tie en q.tie, xviii L xviii St.
- Betaelt aen Isaack van Coninckvelt over verscheijde schilderwercken bij hem ten dienste deser Stede gedaen volgens bij reeckn: ord.tie en q.tie, xxv L.
ix Sa. van glasen, loot, schilderen

[10][folio 50] Anderen Wtgeef van betalinge gedaen aende Slijckweerckers deser Stede van t diepen vande havenen in den Jaere 1680 volgens de weeckcedulle daer van sijnde geteijckent bij den fabrijck ende Govert de Man opsiender van:(de) voors. slijckwerckers waer op sijn verleent ord.tie van mijn Ed: heeren Borgemrn. deser Stede die men op elcken artijckel overlevert

- Betaelt aende Slijckwerckers ende haren opsienders voor soo veel bij haer en(de) haren schepen is verdient in de weeckcedulle geeijnt den 6 Jan: 1680 die hier met ord.tie ende geteijkent als bove overgelevert, lviii L xviii St
- De weeckcedulle geijnt den 13 dito beloopt, cx L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 20 dito beloopt, cxiii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 27 dito beloopt, cxxi L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 3 feb: beloopt, cxx L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 10 feb: beloopt, cxxiii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 17 feb: beloopt, ciii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 24 feb: beloopt, cxxiii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 2 Maert beloopt, cxxiiii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 9 dito beloopt, cxxii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 16 dito beloopt, cxiiii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 23 dito beloopt, cxii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 30 dito beloopt, cvii L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 6 April beloopt, ci L. xviii St.
- De weeckcedulle geijnt den 13 dito beloopt, xcii L. xviii St.
... etc
- De weeckcedulle geijnt den 28 dito beloopt, xlv L xviii St.
x S.a van weeckcedullen aen(de) Slickwerckers

[11][folio] Anderen Wtgeef van oncosten op de verpachtinge van Stadts goederen ende maeckelaerdien gevallen d'ao: 1680

- vande hoppen en(de) straetgeld, xv L.
- van(de) 25 st. op de brouwten, xii L.
- 't Coorn, xl L.
- 't Inthuijs ofte Visschip, xl L.
- Calck, xxv L.
- Smee Colen, ix L.
- Groote Colen, ix L.
- Luijcx en Weselshout, xxx L.
-'t Fruijt, xl l.
- Drooge nooten, iii L.
- Cromhoutplaetse, vi L.
- Wage, xxiiii L.
- 't Gemael, l L
- d'1/3 St op d'ton biere, xxxvi L.
xi S.a van treckgelden

[12][folio 54vs] Anderen Wtgeef van Betalinge gedaen aen dhr. rentmr. generael van Zijtholl.t

- (debit quitant. sedert overgelevert) Dhr. rentmr. overt laeste 21:e jaer pachte van t veer van Swijndrecht, vervalle Kermis 1680, xxx L; verpondinge vant voors: veer, iii L. xi St;
- Noch over een jaer pachts vande visserije vant GASTHUIJSWATER vers: alsvore, xxx L.
- Den selven voort [-] Jaer pacht vande plaet tusschen Dordt. en Papendrecht vers: als voren, xxiiii L.
- Noch over een jaer pacht vant veer op Schravendeel vervalt als voren, l L.
- den selven een Jaer pachts van een gorseken vervalt als voren, iiii L.
- Noch over een Jaer pacht vant veer aenden Wieldrechts polder, ii L. x St.
xii S.a van betalingen aen heer rentmr. generael

[13][folio 55] Anderen Wtgeef van Betalinge gedaen aen diver: persoonen, haer bij Mijn Ed: heeren jaerlijcx toegeleijt voor haeren winterbrant

- Hubert Willemse en(de) Abram Cornelis trompetters bij q.tie, xv L.
- Gijsbert van Dickelen, havemr. aen t Groothooft 30 tonnen turf bij q.tie, ix L.
- Pieter Leijsten, boomsluijter aldaer bij q.tie, ix L.
- Jan Ros aen den rietdijck bij q,.tie, ix L.
- Jan Pieterse Sluijswachter bij q.tie, ix L.
- Jan Prins aen St. Joris en(de) Vriesepoort bij q.tie, ix L.
- Willem Verstappen aende Spuijpoort bij q.tie, ix L.
- d'wed.e Hendrick Blommendael aen(de) Vuijlpoort q.tie, ix L
- Jacob Hermanse aende Sluijspoort, ix L.
- Jan Bacx, havemr. aen(de) engelenborgh bij q.tie, ix L.
- Leendert Roos, boomsluijter aldaer bij q.tie, ix L.
- Govert Janse aende blauwpoort bij q.tie, ix L.
- Pieter Smits, brugophaelder vande groote houte Brugh bij q.tie, ix L.
- Pieter van Huijssen vande roobrugge bij q.tie, ix L.
- Jan de Schoone boomsluijter achter den Toelast bij q.tie, ix L.
- Vaster den Ram, poortier aen t Groothooft bij q.tie, ix L.
- Floris van Hoeckstein brughophaelder vande nieuwbrugge bij q.tie, ix L.
- Jacob Moliers brughophaelder vande Wijnbrugge bij q.tie, ix L.
- Gerrit Prins vande Pelsebrugh bij q.tie, ix L.
- Victor de Vijfg havemr. en brughophaelder vande kalckhaven bij q.tie, ix L.
- Francois de Bruijn buersknecht, ix L.
xii S.a van winterbrant, ii.c i L.

[14][folio 56] Anderen Wtgeef van alderhande zaecken

- Betaelt aen d'wed.e van Johan Kitsenburgh over en jaer weddens van t schoonmaeken van(de) Stadts kannen vers: Meij 1680 bij q.tie, vi L.
- Betaelt aen Goosen vande Grient over incoop van hondert en twaelf lindeboomen mitsgaders voor arbeijtsloon van de selve te planten als anders volgens reeckn. ord.tie en q.tie, cxlviii l iiii St.
- Betaelt aen Aeltie Jans over het weeklijcx veegen en(de) alle vacantien schoonmaeken vande latijnsche School deser Stede en tleveren van(de) besemen, sant, calck, etc bij reeckn. en q.tie, xxi L xvi St.
- Betaelt aen Willem Huijgen over leverantie en leggen van drie vimmen rijs aende kalckhave in verscheijde gaten aldaer sijnde volgens bij q.tie, vii l xiiii St.
- Betaelt aen Herman Schram over het smeeren vande scheijpalen tusschen de heerlickh.t Merwede en Craijesteijn bij q.tie, vi L vi St.
- Betaelt aen Jan van Peree over t veegen van een en dertigh schoorsteenen, soo op den stadthuijsen als poorten en andere huijsen en kelders de Stadt Competerende volgens reeckn. en q.tie, xx L.
- Betaelt aen Arije Pietersen over eenigh aerdewerck bij hem gemaeckt aen den draijboom bij de volmolen van d'hr. Norenburgh volgens bij q.tie, xii l x St.
- Betaelt aen Aert de Mulder en(de) Thomas Pattelton over het afgraven en(de) wegh kruijen van(de) vest en(de) opganck voor de nieuwgemaeckte packhuijsen van dhr. Borgemr. vanden Broeck bij q.tie, xxxvii L x St.
- Betaelt aen Johannis vanden Bergh over leverantie van een metale schijf aen de kielstengh volgens bij reeckn. en q.tie, xxx L xvi St.
- Betaelt aen Johan van Deijl beelthouder over het maeken en(de) snijden van beelde werck met het Barde gestelt voor de annatomie Camer vande Chirurgijns volgens bij 2 reeckn. ord.tie en q.tien, cxii L.
- Betaelt aen Hendrick Teerlingh ende Johan van Eijsden over extraordinaire oncosten en(de) reparatie van t ijcken en(de) verbeteren van(de) Stadt gewichte volgens bij reeckn. en q.tie, xvi L ixv St.
- Betaelt aen Antonij van Tricht ende Reijnier van Nieuwerkerck over tleveren en(de) maecken van 26 turfmanden daer de monsters op de turfschepen ingeseth worden volgens bij reeckn. en q.tie, xvi L xviii St.
- Betaelt aen Frans Mol over twee derde parten van(de) onkosten gevallen op de verpachtinge vande graeflijckh.t en(de) Stadts Dordt buijten axchijnsen bij q.tie, vi L.
- Betaelt aen Dirck Janse van Driel over t uijtwinden van een boom die vande gront van Craijestein inde rivier was gestroomt en verders aen tlant gebracht dus hier volgens reeckn. en q.tie, xii L.
- Betaelt aen Jan Janse de Koninck over twintigh dagen leggens met sijn Schuijt persoon en Jongen ten dienste voor de Stadt als uijtlegger in de Werckendamse kil om t stapelrecht te observeere bij q.tie, xxxvii L xv St.
- Betaelt aen Str. Barent vander Medt over leverantie van 19800 doublet straet sten a 25 gul. t duijsent comt volgens reckn. ord.tie en q.tie, iiii.c xcv L.
- Betaelt aen dhr. Rudolf Bremkens over leverantie van 32 stucken decksteenen bij hem ten dienste deser Stede gelevert volgens bij reckn. ord.tie en q.tie, iiii.c xliii L xi St.
- Betaelt aen Wouter Jordaense over verdient schrijfloon van verscheijde bestecken en(de) biljetten en(de) verschot van zegels etc volgens bij reeckn. ord.tie en q.tie, lxxix L.
- (debith quita.) Betaelt aen N: van Hooghstraeten over leverantie van een reep voor de kielstengh wegende 474 pont a 16 gul. thondert pont, lxxvi L x St.
- Betaelt aen Hendrick Pelckman met noch vijf persoonen die de twee brantspuijten het water hebben uijtgedaen om niet te bevriesen en verders geprobeert om bequaem te sijn, iiii L xv St.
- Betaelt aen Anna de Montee over 18 weecken onderhoudts van een kindt welck ter neder is geleijt in de brouwerij vande Zon en bij haer besteedt a 2 gul. sweecks alsmede voor kleedinge verschot van reijs en twee kosten vant voors. kindt te brengen naer Stockum volgens bij reeckn. en q.tie, lxxxvi L x St.
- Betaelt aen deselve over reijs en teerkosten van voor de tweede maek met tvoors. kint op ordre vande Ed: heeren vanden gerechten deser Stede naer Stockum te brengen volgens bij 2 q.tien, lci L.
- Betaelt aen den Cipier Lucas Heerels over 25 dagen costgelt en(de) Sluijten en(de) onsluijten van Wouter Coutso van Stockum bij q.tie, xiii L.
- Betaelt aen Roelant Teerlingh over verscheijde buijtewerck te maeken van lantarens te repareren en(de) anders volgens bij reckn: ord.tie en q.tie, xx L.
- Betaelt aen Lieve Poortermans over Incoop van 7000 straetklinckert en(de) aende straetmaekers gelevert bij q.tien, ix L.
- Betaelt aen Arij Pieterse over het Jaerlijcx onderhouden vand en dijck vande gebrande buert tot den Wieldrechsen dijck over desen Jaere 1680 bij q.tie, xxi L.
- Betaelt aen Adriaen Gijsberts en Jan Jansen over een jaer schoonhouden vande Cromhouplaetse d'ao. 1680 bij q.tie, ix L ix St.
- Betaelt aen Hendrick Damen over leverantie van scheepsgereetschap voor beijde sloepen een van Capt. Boon en(de) anders voor Capt. Eijcken dienden tot bewaringe vant stapelrecht deser tede bij 2 reckn. en q.tie, xvii L viii St.
- Betaelt aen d'wed. van Mattijs Marschal over 114 karren so gruijs als steen en(de) klinckert voor de Stadt gereden te hebben volgens reeckn: en q.tie, xxiiii L.
- Betaelt aen Abraham van Wijngaertstraten over leverantie en reparatie van Stadts wacht en poort lantarens en(de) verder bleckwerck ten dienste deser Stede bij hem gedaen volgens reckn. en q.tie, xxix L.
- Betaelt aen Jacob Janse Lucht over verloopen tractament als helleaerdier vor den Jaere 1677, 1678, 1679 en 1680 en volgens dese nevensgaeden req.te ord.tie en q.tie, ii.c iiii L.
- Betaelt aen Pieter van Coeverde over leverantie en arbeijtsloon van blauwe steen ten dienste deser Stede volgens bij reeckn: ord.tie en q.tie, xlvi L.
- Betaelt aen den fabrijcq Samuel Nachenius over oncosten en verschot bij hem gedaen ten dienste deser Stede soo binnen als buijten de Stadt vanden 2 Jan: 1677 tot novemb. 1680 bijreeckn. en q:tie, xxxv L xv St.
- Betaelt aen Dirck Stoop over te maeken en repareeren van alle de Stadts maten en tleveren van hout spijckers etc, volgens bij reckn. ord.tie en q.tie, xxviii L.
- Betaelt aen Sr. de Rouw in 't Molentie over het gene dheeren Borgermr. op den 25 Aug. 1680 hadde laten prepareeren om dheeren van Rotterdam te tracteeren welcke bij non comparijtie bij de beurs(?) is genuttighth, xviiii L.
- Betaelt aen dhr. Pouwels van Helmont over leevrantie van tseventigh duijent straet klinckert ten dienste deser Stede gelevert volgens bij recjn. ord.tie en q.tie, ii.c xxxiiii L.
- Betaelt aen Clement van Vliet over de verpondinge van het dijckgelt van Swijndrecht over den Jaeren 1680 bij q.tie, vii l iiii St.
- Betaelt op reckn. aen Pieter van Coeverde de Somme van v.c L in minderin. vande aengenome hart steene trap en poort van het Stadthuijs welck werck bij hem gereet is en(de) besteedt is op den 12 Aug. 1679 volgens nu bij q.tie, v.c L.
- Betaelt aen Sr. Hendrick Taij over leverantie van olij tot de Stadts lamplantarens vnden 15 decemb. 1679 tot den 11 Maert 1680 bij reckn. ord.tie en q.tie, iii.c lxxxv L iiii St.
- Desen Thesaurier heeft noch in desen Jaere 1680 betaelt aen verscheijde kleijnigheden ten dienste deser Stede inde maent van Jan: 1680 bij notitie in ord.tie, clix L i St.
- Inde Maent feb. betaelt aen verscheijde Cleijnighede bij notitie en ord.tie, lxxxv L v St.
- Inde maent Maert betaelt aen verscheijde Cleijnighede bij notitie en ord.tie, lxxxviii l i St.
- ...etc
- Inde maent decemb. betaelt aen verscheijde Cleijnighede bij notitie en ord.tie, xliiii l vii St. vi Sch.
- Den Thesaurier heeft noch betaelt aen Dick Goris over geleverde pampier en(de) binden van Boecken ten dienste deser Stede volgens bij reeckn. en q.tie, xxi l.
- Hiervooren folio vi verso is ten vollen verantwoort de pacht penningen vande Cromhoutplaetsen tusschen de Vriesepoort en(de) de nieuwe Sluijs gepacht bij Corn. Vosch, dan vermits diversche erffven daervan bij Mijn Ed. heeren Borgermrs. sijn verhuert, soo is bij haer Ed: den voorn, pachter over voors. belooffde pachtpenningen, geremitteert de Somme van een hondert twintich ponden te xl grooten, dus hier de selve, cxx L.
xiiii S.a van alderhande saecken
Somma totalis vanden vuijtgeef deser reckeninge bedraecht de Somme van 36.179 ponden ix St. vi Sch te xl grooten

Laatst gewijzigd: augustus-september 2017.