Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: uitgaven v.d. reparatien 1660-1680-1690-1700-1710-1720-1725


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3021 (1660), 3037 (1680), 3047 (1690), 3057 (1700), 3067 (1710), 3077 (1720), 3082 (1725)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1700 rekening uitgaven v.d. reparatien

Vierde en laatste Rekening
Van Soodanige uijtgiften mitsgaders Ontfang daar tegens als de heer mr. Johan vanden brandeler inden Achte deser Stad Dordrecht in sijn Ed.ts qualiteit als Thesaurier vande reparatien deser voors. Stad over ende in den jare xvii.c heeft gehad ende gedaen
1700
Omme de stad Dordrecht
Vierde en laatste reken: van uijtgeef

Overgelevert bijde heer Thesaurier Johan van(den) Brandeler, aen handen van de heere Borgemeesteren der Stadt Dordregt nevens welcke noch gecommitteert sijn, van Mijn Ed: heeren vanden Gerechtem, Oudtraedt, achten, en(de) deeckend vande gemeene neeringen, buijten Gerechten, d'heeren Bartholomeus van Segwaert en(de) Hugo Eelbo, vuijten Oudtraedt d'heer Matthijs Berck vrij heer van Godtschalcxoort en(de) Johan van Boedonck, vuijten Achten, d'heeren Arnoldus Cloens, en(de) Matthijs Beelaerts, en(de) vuijte gemeente d'heeren Adriaan vande Graaff, en(de) Roeloff vanden Biesheuvel, opten xxii Jannuarij 1702.
Rekeninge, van de heer Johan vanden Brandeler inden achte deser Stad Dordrecht, dewelcke sijn Edt. is doende als Thesaurier van de reparatie derselver Stad, voor de Jare seventien honderd, ingegaan den eerst Januarij ende eijndigende den laatste december deselve Jaars Omme welce rekeninge te hooren ende te sluijten, sijn op sondag den 31 Januarij 1700 bij mijn Ed. heere vanden gerechte, Oudraden, Achten ende dekenen van de gemeene neringen, gecommitteert Comissarissen, die in 't hooffd van desen gemeld sijn, ten eijnde deselve Commissarissen, die over de voorschreve rekeninge sullen hebben gestaan deselve gesloten sullen presenteren aen Mijne Ed.e heeren ende dekenen voornoemt den eersten Sondagh naar de xxv januarij xvii en twee ende dat van alleen 't gene den voornoemde heer Thesaurier, tot subsidien van sijn Comptoir vande reparatien als anders, van de heer Johan Cletcher als Thesaurier van 't groot Comptoir ontfangen heeft mitsgaders 't gene denselven uijt den naam ende van wegen de Stad Dordrecht, daer tegens geordonneert is te ebtalen, en uijt te geven, gemaakt in ponden van xl grooten 't stuck schellingen ende penningen naar advenand.

Ontfang.

[1][folio 1vs] den heere Thesaurier Rendant in dese heeft uijt hande van de heer Johan Cletcher als Thesaurier van 't Groot Comptoir tot subsidie van desselfs Comptoir vande reparatien als anders Ontfangen, de naarvolgende poste waar uijt de rexpective uijtgaven over den Jare seventien honderd sijn gedaen.
1700
5 januarij 8000:-:-
7 dito 3275:-:-
14 dito 4000:-:-
22 dito 2000:-:-
8 februarij 8000:-:-
21 dito 2000:-:-
5 maart dito 2000:-:-
17 dito 1200:-:-
1 april 9064:10:-
4 meij 6600:-:-
27 dito 1800:-:-
5 junij 1000:-:-
25 dito 2000:-:-
2 julij 8200:-:-
3 augustij 7000:-:-
= 66139:-:-
14 septemb. 3000:-:-
2 October 12441:13:4:-:-
8 novemb. 1-147:18:12:-:-
4 decemb. 3300:-:-
= 95029:2:-
1701
7 januarij 3500:-:-
8 februarij 4400:-:-
19 dito 3095:17:8
31 maart 2200:-:-
19 april 2200:-:-
24 Junij 700:-:-
6 Septemb. 3300:-:-
7 decemb. 3025:-:-
31 dito 4724:10:-
= 122.174:9:8
prima totalis Somma van den ontfangh deser bedraegt

[1][folio 3] Uijtgeef jegens den vorenstaande Ontfangh.
Eerst van Borgermeesters Termijnen.


- (bij quitantie dese en(de) aengetogen parthier) Betaald aan de heer mr. Bartolomeus van Segwaard, over een vierde jaar Weddens, wegens sijn Ed.ts heer Vader mr. Meijndert van Segwaerd za.r als Borgermeester, verschenen den eersten julij 1700, volgens q.tie, l L.
- Betaald aan de heer Roeloff Eelbo, over een jaar weddens als Borgermeester, verschenen den eersten April 1701 volgens quitantie, ii.c L.
- Betaald aan de heer Borgermeester Hugo Repelaar, ter saecke ende verschenen als voren, volgens q.tie, ii.c L.
- Betaald aan de heer mr. Dirck Hubert Stoop, de resterende drie vierde jaar weddens als Borgermeester, vermits het affsterven van de heer Borgermeester mr. Meijndert van Segwaard, verschenen den eersten april 1701, volgens q.tie, i.c l L
- Betaald aan de heer mr. Jacob Hoeuft, over een jaar weddens als Borgermeester verschenen den eersten april 1701 volgens q.tie, ii.v L.
prima Somma van vuijtgeef van Borgermeesers termijnen

[2][folio 3vs] Anderen Uijtgeef van verpondingen van dijckagie, Omslagen, honderdste penningen als anders, over de landen van de Merwede, Dubbeldam en Sliedrecht

- de ambagts-heeren van Dubbeldam Eenjaar recognitie van drie saagmolens, Een run-molen, en een op den dijck vande houtbergenisse, ider tot ses gulden jaarlijcx verschenen d'ao. 1700, volgens q.tie, xxx L.
- de heer Johan van Slingeland als Rentmeester van 't Weeshuijs Een jaar huur van een merge 130 roeden land, geapproprieert tot een steenplaats verschenen kermis 1700 volgens q.tie, lxvii L x St.
- Betaald aan Govert de With Nicolaesz: Collecteur vande verpondinge over de landerijen onder de Merwede, d'anno 1700 volgens ordonn. en q.tie, ii.c ci l iiii St. xiiii P.
- Aan denselven de With, beijde de termijnen vanden honderdste penningh den 31 Januarij 1700 gekonsenteert, volgens ordonn. en q.tie dan alsoo dese tijde deser reken: niet is bet. voor, Memorie;
- de gemeene Eijgenaeren van 't gors genaamt de Streepe, bij de Stad Dordregt in Erffpacht genomen, en voor deser bij de heer Neurenbergh betaald, jaarlijcx vier en twintich guldens komt hier over denjare versch: decb: 1700 volgens q.tie, xxiiii L.
- Aan Adriaan Heckenhoeck, Gaardmeester van Sliedrecht over de Ordinaris en Extraordinaris verpondinge van Stads land in Sliedrecht d'ao. 1698 95:12:8
item d'a.o 1699 gelijcke 95:12:8
t'samen volgens ordonn. en q.tie 191:5:-, i.x xci L v St.
- Betaald aan den penningmeester Gillis Bour, over omslagen van seven mergen 350 roeden land in 't oudeland van Dubbeldam, ofte wel den honderdsten penningh, geconsenteert 31 Janua: 1700 volgens Ordonn. en q.tie dan alsoo tijde deser reken: dese niet is bet: dient voor, Memorie;
- Aan denselven penningmr. Bour over verpondinge van drie mergen 333 r. land onder Dubbeldam a 5 L 17 St. de merge, d'ao. 1700 volgens Ordonn. en q.tie, xx L xv St.
- Aan denselven penningmr. Bour over Extraordinaris Omslagh van 50 mergen 278 1/2 roeden land, gelegen als voren d'ao.1700 volgens Ordonn. en q.tie, xcviii L ix St.
- Noch aan denselven penningmr. Bour over Extraordinaris Omslagh van 75 mergen een roed land gelegen als voren, d'ao. 1700 betaald volgens Ordonn. en q.tie, lxxviii L xv St.
ii S.a van verpondingen en(de) omslagen van landen

[3][folio 4vs] Anderen Uijtgeef van Quotisatie ten behoeve van 't gemeeneland, inden Jare 1700 alsmede van betalingen in minderinge van 't slot van vorige rekeninge gedaen.

- Is ten tijde deser rekeninge geen betalinge in minderinge van 't slot van vorige rekeninge gedaen omme redenen bij den heere rendant meerder uijtgegeven dan ontfangen was, dus M(emorie);
- In den Jare 1608 is bij de heere Staten van holland ende Westvriesland geaccordeert over de landen vande geheele verpondinge, over de huijse binnen de muuren vande Stad gelegen, en bij forme van verhooginge een geregt agtste part van de goederen, alreede inden verpondinge begrepen daarmede de Stad gesteld is, op veertien duijsend ses honderd een en sestich ponden een schellingh vier penningen, te xl grooten als vore dertien schroot-ampten, vier honderd twaalff ponden tien schellingen, over de swijgende Tollen, ten respecte vande sluijtinge der stroomen, ses en vijftich ponden sestien schellingen acht penningen, 't Balliuwschap van Zuijdholland, en 't schoutampt binnen Dordrecht, acht en seventich ponden vijff schellingen drie penningen En de vijff molens, een honderd vier ponden veertien schellingen negen penningen makende t'samen de voornoemde xiv.m vi.c lxi l i St. iiii P.
Ende den Omslagh over de voorschreve huijsinge, gemaakt bij voorgaande konsent van de dekenen vande gemeene neringen deser Stede 't Welck bij de heer Mr. Bartolomeus van Segwaart werd gecollecteert, die daar van bij rekeninge sal verantwoorden Ende van de betalinge van de heele, off halve verpondinge met noch den achtsten penningh aan 't Comptoir van den heer Ontfanger generael over holland in s'Gravenhage, sal de heer Jacob Stoop, als Secretaris vande Thesaurier, en Ontfanger van de penningen gedestineert ten Oorloge uijtgeeff maken, in sijn Edts. rkeninge van alle quotisatien, ten behoeve van 't gemeeneland opgebracht geijndigt, ultimo decemb: 1700, Memorie;
- d'Eerwaarde dienaars des Goddelijcken Woorts tot Dordrecht bij requeste aan Mijn Ed.e heeren Borgermeesteren, gerechte ende Oudraede deser Stede versocht hebben dat hare Weduwens mochten werden vorosien, naar haar overlijden, boven 't gene deselve van 't gemeenland genieten, daar op deselve bij appostille in dato den xxv Junij 1639, hebben advijs versocht, aan Mijn Ed.e heeren gecommitteerdens ten beleijde ende gehoort de konsideratien, van de heeren Scholarcquen, sulx te disponeren, als ten meesten genoege, en minste laste van de Stad, sullen dienstich oordeelen uijt krachte van welcke voorschreve authorisatie hebben haar Ed.e Groot Achtb. daar toe verbonden ende geaffecteert sekere twee rente, d'eene van seventich ponden ende d'andere van seven en twintich ponden twee schellingen ses penningen, te xl grooten, beijde versekerd op 't gemeeneland van Holland en Westvriesland met de interessen van dien 't sedert de jare 1625 een verdere Jaren die de Stad uijt de naam vande Scholarcquen kompeteert, omme daer van een Capitael te maken 't Welck op den 11. februarij 1639 is geworden tot drie duijsend een honderd drie en veertich ponden, eene schelling eene penn:
Ende selve te doen administreren en ontfangen bij de heer Jacob Stoop, die gehouden is de renten van twee tot twee jaren bij 't Capitael te voegen, en ten alle tijden aen haar Ed. gr: agtb. (des gelast sijnde) rekeningh te doen, ommme deselffde penningen, en die daer toe noch sullen werden vermeerderd, alle gebruijckt te werden, tot onderhoud van deselve weduwens, welck onderhoud sal ophouden, als sij weder komen te hertrouwen En sal de toevoeginge ende verdeelinge van dien, blijven ter dispositie van Mijn Ed.e heeren, Memorie.
iii Sa. nihil

[4][folio 6] Anderen Uijtgeef van Renten, genaamt pandponden sprekende op huijsen en erven binnen dese Stad die op De Ed.e heeren behouden hebben, van Bruggen en straten groot te maken, naar den groote brand, geschiet den 26' Junij 1547 [=moet zijn 1457?] daar van 't groote kerckhoff mede is vermeerderd Ende andere op de Erven, die men jaarlijcx betaeld alsmede van de pondinge inde vasten d'ao. 1700

- Pieter de Leeuw, stads-bode heeft de administratie, soo van den Ontfang als Uijtgeeff der Pandponden, die daar aff van vier, tot vier jaren rekeninge doet: welcke vier Jaren t'eijnde vanden jare 1700 weder sijn geexpireert daar van bij hem over de jaren 1697, 1698, 1699 en 1700 op den 29' januarij xvii.c en een aan heeren Borgermeesteren rekeninge is gedaen. Ende alsoo denselven de Leeuw, bij slote sijnde rekeninge meerder had Ontfangen als uijtgegeven, en vervolgens aan de Stad Dordrecht was schuldich gebleven de Somme van vijftien gulden seven stuijvers, die door hem aan den heer Thesaurier Johan Cletcher, op den 4 meij1 701 voorsz: sijn voldaen als blijcke in desselfs heer Thesauriers rekeninge over den jare 1700 als dese fol: 11 alwaar de voorsz. somme voor ontfang verantw.t is, soo komt derhalve alhier, M(emorie)
iiii Sa. nihil

[5][folio 6vs] Anderen Uijtgeeff van Erffrenten, die de graaffelijkheijt van holland sprekende heefft uijt krachte van sekere previlegië, en handvesten deser Stede.

- den Goijer van Brabant heeft op dese Stad een rente van dartich ponden te xl grooten't pond 's jaars, volgens koningh Wilhelmus handvesten, die nu betaald werden aan den heere rentmeester generael van Zuijdholland verschenen Bamis en Paasschen 1700, xxx L.

Anderen Renten: gehouden op diverse huijsen, tot laste deser Stede gekocht.
- Alid de Roovere vier en vijfftich ponden te xl grooten 't pond 's jaars, tegens den penn: xvi sprekende op den armenhoff, verschenen Meij 1700, liiii L.

Anderen Renten: ter sake van Schroot-ampten binnen deser Stede, ten ebhoeve van de negotie.
- de rente van een tot tien schroot-ampten, sijn affgelost bij den heere Ambachts-heer Arent Maartens, Memorie
- 't Schroot-ampt van Jan Cornelisz. Mijl, stond op lijffrente affgestorven, Memorie
- 't Schroot-ampt van mr. Cornelis de Koningh is affgelost, Memorie
- de Graaffelijckheit van Holland vijff en sestich ponden, te xl grooten 's jaars, over een rente, staende op het dertiende schroot-ampt binnen deser stesde, verschenen Bamis 1700 bij q.tie, lxv L.

Anderen Los-renten: gekocht ao. 1604.
- Johan van Wevelinkhove: Een jaar rente van 400 L Capl. a 4 prcto. verscehnen den 16 Septemb: 1700, xvi L;
- (debith quita. sedert overgelevert) Kornelis Klock: Een jaar rente van 1600 L Capl. a 4 prcto. verschenen den eersten Julij 1700, lxiii L

Anderen Los-renten: aengekogt d'ao. 1606 om de laatste paaij van de heerlijckheit Merwede te betalen.
- de heer Borgermeester Pompeus de Roovere: Een jaar rente van 800 l Capl. 4 prcto. verschenen den 26 apr: 1700, xxxii L.

Anderen Los-renten: gekocht d'ao. 1607 omme daar mede de penningen te lossen, die te losssen stonden den penningh xii, xiii, xiv en xv volgens resolutie van Mijn Ed.e heeren.
- de heer Borgermeester Samuel Everwijn heere van Brandwijck &c Een jaar intrest van 1200 L Cap.l a 4 pr.Cto verschenen den eersten Meij 1700, xlviii L.
- Arent Maartensz: ambagts-heere van Barendrecht Een jaer rente van 5000 L Capl. a 4 pr.cto verschenen den 13 Meij 1700, ii.c L;

Anderen Los-renten: gekocht d'ao. 1608 omme redenen als voren verhaald.
- de Oude Mannen binnen Dordrecht, Een jaar rente van 800 L Capl. a 4 prcto. verschenen den 19 Junij 1700, xxxii L.
- de Exëcuteurs van den Testamente van Cornelia Cornelis, laatst huijsvrou vande heer Cornelis Fransz. de Witt, bij desen gemaakt te behoeve van hare arme vrunde van 's Vaders sijde, en geene sulcke sijnde, ten behoeve vanden huijs-armen deser Stede: Een rente van 700 L Capl. a 4 perCto: verschenen den 18 december 1700, xxviii L.

Anderen Renten: gekocht d'ao. 1609 omme de vervallen kosten gedaan tot het maken van een nieuwe bergernisse van 't Luijcx en Wesels hout.
- Arent Maartensz: Ambagts-heere van Barendrecht Een jaer rente van 3000 L Capitael a 4 prcto. verschenen den 15 Octob: 1700, i.c xx L.
- 't Sacraments Gasthuijs Een jaar rente van 1200 l Capl. a 4 pr. Cento verschenen den 21 november 1700, xlviii L.
- de Vaders van 't Arme Weeshuijs binnen Dordrecht: Een jaar rente ter saecke van de Ontgrondinge van veertien mergen 429 roeden land, aen 't Willgen-bos daer de houtbergenissen uijtgegraven sijn verschenen kersmis 1700, vi.c lxii l iii St. viii P.

Anderen Los-renten verkocht d'ao. 1616 te lossen alsvoren.
- 't Weeshuijs alhier Een jaer rente van 1000 L Capl. a 4 pr.cto verschenen den 6e Meij 1700, xl L.
- de Erfgenamen van dom. Jacobus Lijdius Een jaar rente van 400 L Capitael a 4 pr. Cto verschenen den eerste Septb: 1700, xvi L.

Anderen Los-renten gekocht ao. 1617.
- 't gasthuijs alhier Een jaar rente van 4350 L. Capl. a 4 pr.cto. verschenen den 12 octob. 1700, i.c lxxiiii L.
- 't Weeshuijs alhier, Een jaar rente van 2200 L Capl. a 4 pr.cto verschenen den 24' October 1700, lxxxviii L.

Anderen Los-renten gekocht ao. 1624.
- Arent Maartens, ambachts-heere van Barendrecht: Een jaar onlosbare rente van ses honderd vijftien ponden twaelf schellingen te xl grooten 't pond 's jaars, tot betalinge van achtien stuijv. 's weecx Paasschen en kersmis dubbeld geld, aen acht en dartich persoonen, wonende in 't gesticht-huijs, verschenen den eersten October 1700, vi.c xv L xii St.
- deselve tot koopinge van haren Turff voor de voorsz. persoonen elck ses stuijv. des weecx, verschenen den eersten aug: 1700, ii.c xxviii L.

Anderen Renten gekocht in den jare 1625.
- denselven Ambachts-heer Arent Maartensz: des honderd ponden te xl grooten 't pond 's jaars, tot subsidie vande studenten, verschenen maart, junij, septb: en decb: 1700, vi.c L.

Anderen onlosbare Renten in den jare 1627.
- 't Sacraments Gasthuijs binnen Dordt. aangekocht bij Kristina Eland, ingevolge van de dispositie van Kristina Nieustadt: Een jaer rente van 1000 l Capl. a 4 pr.Cto verschenen den 15 januarij 1700, xl L.
- 't selve gasthuijs aangekocht alsvoren, over en Capl. van 1000 L a 4 per Cento verschenen den eersten Octob: 1700, xl L.
- den h: Geest ter nieuwerkerck aangekocht alsvoren Capl. 1000 L a 4 pr.cento verschenen den 15 januarij 1700, xl L.
- 't selve H: geesthuijs aengekocht als voren Capiael 1000 L a 4 per Cento verschenen den eersten October 1700, xl L

Anderen Los-renten: Inden jaren 1654 en 1655 ende volgende jaren versekerd op de Tolle van Gorinchem en Schoonhoven.
- het h: Geesthuijs ter grooterkerck: Een jaar rente van 630 l Capl. a 4 pr. Cento, verschenen den 9 April 1700, xxv L iiii St.
- de oude mannen binnen Dordrecht, een jaar rente van 480 l Capl. a 4 pr. ceto. verschenen den eersten Meij 1700, xix l iiii St.
- de Weduwe vande heer Johan de Witt, Een jaar rente van 590 1/4 L Capl. a 4 per Cento verschenen den 12 julij 1700, xxiii L i St.
- de Erffgenamen van Jacob Adriaensz. vijff ponden te xl grooten 's jaars dan alsoo de Stad Dordt. Een gelijcke rente op de selve heeft soo dienst dese voor, memorie;
- het h: Geesthuijs ter grooterkerck Een jaar rente van 1152 t capl. a 3 pr. Cto. verschenen den eersten decb: 1700, xlvi L i St. x P.

Anderen Los-renten: een diverse persoonen binnen dese Stad Dordrecht.
- Arent Maartensz: ambachts-heere van Barendrecht Een jaar rente van 3000 l Capitael a 4 pr. Cento, verschenen den eersten Meij 1700, i.c xx L.
- Pieter van Nuijts, rijnschipper Een jaar rente van 800 l Capl. a 4 prcto verschenen den eersten novemb: 1700, xxxii L.
- 't Weeshuijs binnen Dordt. Een jaar rente van 576 L Capl. a 4 pr.cto verschenen den 27 Julij 1700, xxiii l i St.

Anderen Los-renten: gekocht ao. 1562 tot opneminge van veertien duijsend guldens waarmede de stad gekocht geeft xv.c 's jaars, op de Tollen van Gorinchem en Schoonhoven, En bij Mijn Ed.e heeren gelast alhier te brengen.
- 't Sacraments Gasthuijs alhier: Een jaar rente van 3200 L Capl. a 4 pr. Cto. verschenen den 16 julij 1700, i.c xxviii L.

Anderen Renten: verkocht in de jaren 1566 en 1567 Omme daarmede te lossen, de penningen die te lossen stonden den penningh xii, xiii, xiv en xv om de andere renten van de Tollen te betalen volgens ordre van Mijn Ed.e heeren.
- het h: Geesthuijs ter grooter-kerck: en 't gasthuijs volgens testament van Aaltie Jans Ooms ses en veertich gulden twaalff Stuijv. twee pen: jaarlijcx te 4 pr. Cento.
komt alhier voor 't h: geesthuijs over 't jaar verschenen den 15 febr: 1700, xxiii l v St. x P.
- En voor t Gasthuijs Een gelijk jaer rente verschenen als voren, xxiii L vi St. viii P.
- Jenneken van Halt, vijff ponden te xl grooten 't pond 's jaars Edoch alsoo in lange Jaren niet is gevorderd dient voor, Memorie;
- Arent Maartensz: ambagts-heere van Barendrecht Een jaer rente vavn 1000 L Capl. a 4 per Cento, verschenend en 29 Julij 1700, cl L.
- Mr. Johan de La Rus: Een jaar rente van 1000 L Capitael a 4 pr. Cto. verschenen den 9 Septemb. 1700, xl L.
v S.a van losrenten

[6][folio 10vs] Anderen Uijtgeef van Lijffrenten, volgens resolutie van Mijn Ed.e heeren vanden Oudraad genegotieert den 10 Junij 1694 a 0 pr. cento op eene persoon daar van de Capitaele in de tweede rekeningh van Ontfang d'ao. 1694 fol: [-] bij de heer Borgermr. Johan van Neurenbergh als Thesaurier van 't Groot Comptoir verantwoort sijn.

- Margarita de Gelder: Een jaar lijffrente a 9 pr.cto van 3333 guld: 7 St. Capl. verschenen den 10 junij 1700, iii.c L.
- de heer Pieter de Vries, ten lijve van sijn dochter Anna-Cornelia de Vries Een jaar lijffrente a 9 pr. Cto. van 1666 guld: 13 st. 8 p. Capl. verschenen alsvoren, i.c l L.
- denselve heer de Vries, ten lijve van sijn dochter Maria de Vries: Een gelijk jaar lijffrente Cap.l versch: als voren, i.c l L.
- Adriaan op de Kamp, ten lijve van sijn dochter Katarina op de Kamp: Een jaer lijffrente a 9 pr Cto van 1600 guld: Capl. verschenen als voren, i.c xliiii L.
- denselven op de Kamp, ten lijve van sijn dochter Elisabeth op de Kamp Een gelijck haar lijffrente Capitael en verschenen als voren, i.c xliiii L.
- denselven op de Kamp, ten lijve van sijn dochter Ida op de Kamp Een gelijck haar lijffrente Capitael en verschenen als voren, i.c xliiii L.
- denselven op de Kamp, ten lijve van sijn dochter Johanna op de Kamp Een gelijck haar lijffrente Capitael en verschenen als voren, i.c xliiii L.
- denselven op de Kamp, ten lijve van sijn dochter Adriana op de Kamp Een gelijck haar lijffrente Capitael en verschenen als voren, i.c xliiii L.
- de lijffrente ten lijve van de hr. Jacob van Slingeland is in Julij 1696, afgestorven;
- Johan van Slingeland ten lijve van sijn dochter Maria van Sliongeland: Een jaar lijffrente a 9 pr. Cento a 1000 L Captiael, verschenen alsvoren, xc L.
- denselven van Slingelandt, ten lijve van sijn dochter Cornelia van Slingeland Een gelijck jaar lijffrente Capitael en verschenen den 10 Junij 1700 als voren ter voorschreven somma van f 90:0:0
dan alsoo de voornoemde Cornelia van Slingeland den 10 Augustij 1699 is overleden soo is dese lijffrente, afgestorven;
- denselven van Slingeland ten lijve van sijn dochter Margarita van Slingeland: Een gelijck jaer lijffrente Capitael en verschenen als voren, xc L;
- denselven van Slingeland ten lijve van sijn soon Wilhelmus van Slingeland: Een gelijck jaer lijffrente Capitael en verschenen als voren, xc L;
- Abraham Heijblom: Een gelijk jaar lijffrente ten sijnen lijve, Capitael, en verschenen als voren, xv L.
- Mondina van Dijck: Een gelijk jaer lijffrente ten haren lijve, Capitael en verschenen als voren, xc L.
- Elisabeth vander Laan, weduwe van van Willem Hartleij Een gelijck jaar lijffrente ten haren lijve Capitael en verschenen als voren, xc L.
- Elisabeth Formaget, Een gelijk jaer lijffrente ten haren lijve, Capitael en verschenen als voren, xv L.
- de heer Jacob van Boedonck: Een jaer lijffrente ten sijnen lijve, a 9 pr. cto. van 333 guld: 6 st. Capl. versch: als voren, xxx L

Anderen Lijfrenten: genegotieert in 't begin van den jare 1695 mede a 0 pr. Cto. op een persoon daar van de Capitalen in de derde rekeningh van Ontfangh d'ao. 1695 fol: 54 et ultra bij den vorengenoemde heere Borgemeester Johan van Neurenbergh, als Thesaurier, verantwoord sijn

- Jonckheer Johan Stoop: Een jaer lijffrente ten sijnen lijve a 9 pr. Cto. va: 500 gl: Capl. verschenen den eersten janua: 1700, xlv L.
- Magdalena Walen: Een jaar lijffrente ten haren lijve, van 1200 guld: Capl. verschenen den 10 januarij 1700, i.c viii L.
- Vrouwe Anna van Persijn wed.e weijlen de heer mr. Rochus van den Honert, ten lijve van haere Edts. dochter juffr. Anna vanden Honert: Een jaar lijffrente a 9 per Cto. van 2000 guld: Capl. verschenen den 24 Januarij 1700, i.c lxxx L.
- deselve vrouwe wed.e ten lijve van haar dogter juffr. Cornelia vandn. Honert: Een gelijk jaar lijffrente Capl. en versch. als voren, i.c lxxx L.
- Wilhelmina Brakeveld: Een jaer lijffrente ten haren lijve a 9 pr. cto van 400 guld: Capl. versch. den 3 feb: 1700, xxxvi L.
- Johan Walen: Een Jaar lijffrente ten sijnen lijve a 9 pr. Cto. van 1200 glo: Capl. verschenen den 10 Janua: 1700 f 108:-:-
denselven Een jaar lijfftrente van 2100 guld: Capl. verschenen den 2 februarij 1700 189:-:-
t'samen 297:-:-m ii.c xcvii L.
- Juffr. Elisabeth van Neurenbergh, Een jaar lijffrente ten haren lijve, a 9 per Cto. van 1400 guld: Capl. verschenen 3 februarij 1700, i.c xxvi L.
- de lijffrente ten lijve van Juffrou(w) Adriana Johanna van Neurenbergh is op den 24 Octob: 1697, afgestorven
- de heer Borgermeester Johan van Neurenbergh ten lijve van Jonckhr. Roeloff Eelbo: Een jaar lijffrente a 9 pr. Cto. van 700 guld: Capl. verschenen den 3 feb. 1700, lxiii L.

Anderen Lijfrenten genegotieert in de maanden julij en novemb. des jaers 1696 mede a 9 pr. Cto op een persoon daer van de Capitaelen in de vierde en laatste rekeningh van Ontfangh d'ao. 1696 fol: 52vso et ultra, bij den voren genoemden heere Borgermeester Johan van Neurenbergh, als Thesaurier verantw.rt sijn.

- Kapitein Joost Boon, ten lijve van sijn Soon Pieter Boon Een jaer lijfrente a 9 pt Ct van 1000 guld Capitael verschenen den laatsten Julioj 1700, xv l.
- Geertruijd Boon, Een gelijck Jaar lijffrente ten haren lijven Capitael, en verschenen als voren, xc L.
- de heer Pieter de Bruijn, ten lijve van sijn dochter Juffr. Elisabeth de Bruijn: Een jaar lijffrente a 9 pr:Cto van 1111 guld. Capl. verschenen den 10 novemb. 1700, i.c L
- denselven heer de Bruijn ten lijve van sijn dochter Juffr. Jacoba de Bruijn: Een gelijck jaar lijfrente Capitael en verschenen als voren, i.c L.
- denselven heer de Bruijn ten lijve van sjn Soon Govard de Bruijn: Een gelijck jaar lijfrente Capitael en verschenen als voren, i.c L.
- denselven heer de Bruijn ten lijve van sjn Soon Jan de Bruijn: Een gelijck jaar lijfrente Capitael en verschenen als voren, i.c L.
- denselven heer de Bruijn ten lijve van sijn dochter Juffr. Maria de Bruijn: Een gelijck jaar lijfrente Capitael en verschenen als voren, i.c L.
- de heer mr. Johan vanden Brandeler, ten lijve Abraham vanden Sandheuvel, Een jaar lijfrente a 9 pr. Cto van 1000 guld: Capl. verschenen den 2 nocb: 1700, xc L.
- denselven heer vanden Brandeler ten lijve Matteus Onderwater: Een gelijck jaar lijffrente, Capitael en verschenen als voren, xv L.
- Vrouwe Adriana vander Hulck, weduwe weijlen de hr. Borgermr. Gerard Francken, ten lijve van Vrouwe Adriana Francken, huijsvrou van de hr. van Swijndregt: Een jaar lijffrente a 9 per cto. van 600 guld: Capl. versch: als voren, liiii L.
- deselve vrouwe weduwe, ten lijve van Vrouwe Geertruijd Francken huijsvrou van de heer Pieter Brandwijck van Blockland: Een gelijck jaer lijffrente Capitael en verschenen als voren, liiii L.
- de lijffrtente ten lijve van juffrouw Adriana vander Burgh: is in de jare 1697, afgestorven;
- Adriaan op de Kamp ten lijve van Gillis Holaart: Een jaar lijffrente a 9 pr. cto van 1400 guld: Capl. verschenen als voren, i.c xxvi L
- denselven op de Kamp, ten lijve van Pieter Cloens Jansz: Een jaer lijffrente a 9 pr. cto. van 1200 guld: Capl. verschenen als voren, i.c viii L.
- denselven op de Kamp ten lijve van Rochus Rees: Een gelijck jaar lijfrente Capitael en verschenen als voren, i.c viii L.
- denselven op de Kamp ten lijve van Matteus Kloes, Een gelijck jaer lijffrente Capl. en verschenen als voren, i.c viii L.
- dom.s Henricus Francken ten lijve van Angnieta Schul, Een jaar lijfrente a 9 per Cento, van 11 op guld: Capitael verschenen op den 2 novemb: 1700 als voren, xcix L.
- den voormeldten dom.s Francken ten lijve van Lambert Schul: Een gelijck jaar lijffrente, Capitael, en verschenen als voren, xcix L.
- denselven dom.s Francken ten lijve van Jan Francken Een jaar lijffrente, Capitael 1000 guld. verschenen als voren, xc L.
- denselven dom.s Francken, ten lijve van Elisabeth Francken: Een gelijck Jaar lijffrente Capitael en verschenen als voren, xc L
- Evert Hartman, ten lijve van Willem de Both: Een gelijck Jaar lijffrente Capl. en verschenen als voren, xc L.
- denselven Hartman ten lijve van Sara van Stabroeck: Een gelijck Jaaar lijffrente Capitael, en verschenen als voren, xc L.
- Anneken van Eijsden: Een Jaar lijffrente, en haren lijve, a 9 pr. Cto. van 500 guld: Capl. verschenen als voren, xlv L.
vi S.a van lijfrenten, v.m xxxvi L

[7][folio 14] Anderen Uijtgeef van Intresten op sekere Capitaelen bij Leendert Sijbertsz vanden Hatert op genomen, tot het maken vande nieuwehaven

- 't Oude Vrouwenhuijs alhier: Een Jaar Intrest van 800 L Capl. a 4 pr. Cento verschenen den 12 decemb. 1700, xxxii L.

Andere Intresten: die verantwoord sijn in de rekeninge vande heer Arent Maartens, van Oorloge geeijndicht den laatsten decemb. 1625
- Martijntie Isaacx: Een Jaar Intrest van 1200 L Capl. a 4 pr. Cto. verschijnd den 18 decemb. dan alsoo in langen tijd niet is gevorderd dient alhier voor, Memorie;
- Dames van Slingeland: Een Jaar Intrest van 500 L Capl. a 4 pr. Cto. versch: den 27 decemb. 1700, xx L.
- Willem Sandersz: Een Jaar Intrest van 600 L Capl. a 4 pr. Cto. verschenen den 11 Januarij 1700 bij notitie op d'Obligatie, xxiiii L.
- 't Oude Vrouwenhuijs alhier: Een jaer intrest van 1000 L Capl. a 3 pr. Cto. verschenen den 10 januarij 1700, xl L.

Andere intresten: van Capitalen daar van inde rekeningh van de heer Teresteijn fol. 4 et ultra verhaald
- de heer Adriaan Meijnaart, in qualiteit als Boeckhouder van de rijnse wijnkoopers, Een Jaar intrest van 1000 l Capitael a 4 oer cento, verschenen den 2 Junij 1700, xl L.
- het h: Geesthuijs ter grooterkerck, Een Jaar intrest van 800 L Capitael a 4 pr. Cento verschenen den 3 Julij 1700, xxxii L.
- 't Weeshuijs alhier, Een Jaar itnrest van 1500 L Capitael a 4 per Cento, verschenen den 7 Julij 1700, lx L.

Andere Intresten van Capitaele leeningen inde laatste rekeninge van de heer Teresteijn fol: 40 et ultra verantwoord
- het h: Geesthuijs ter Grooterkerk, Een Jaar Intrest van 1200 L Capitael a 4 pr. Cento verschenen den eersten februarij 1700 bij notitie op de Obligatie, xlviii L.

Andere Intresten van Capitale Leeningen in de laatste rekeninge vande heer Bacx verantwoord.
- Pieter Arijensz. op Papendrecht Een jaar intrest van 600 L Capl. a 4 pr. cto. verschenen den 11 april 1700 bij notitie op de Obligatie, xxiiii L.
- Cornelis Cornelisz. in Sliedrecht Een ajar intrest van 500 L Capl. verschenen den 18 Julij 1700 bij nototie op de Obligatie, xx L.

Andere Intresten daar van de Capitale in de rekeninge vande heer Teresteijn fol: 4 sjn verantwoord.
- Walraad van Hanenbergh: het laaste jaar intrest van 2000 L Capitael a 4 pr. Cto. verschenen den eerste Augustij 1700 bij notitie op de Obligatie vermits de aflossinge in den jare 1700 ten vervaldage door den heer Thesaurier rendant in desen gedaen dus den intr. Lxxx L.
- (bijde Obligatie hier overgelevert) En wegens de afflossinge van 't voorschreve Capitael bij intreckinge cassatie en quite der Obligatie, ii.m L.
vii S.a van Intresten en(de) afflossinge

[8][folio 15vs] Anderen Uijtgeef van de kosten op de verpachtinge van Stads goederen en makelaardijen blijckende bij de Contrarolle bij heeren Schepenen daer van gehouden mitsgaders de presentie-gelden, die bij de kamerbewaarders en bodens, aen Mijn Ed.e heeren gedistribueert sijn op ordinaris een Extraordinaris vergaderingh alsmede 't gene men aan de heeren Borgermeesteren van de gemeente schuldich is gebleven
(N:a de Treckgelden die binnen 's blads uijtgetogen staan sijn over desen jare 1700 niet betaald dienden derhalven alhier voor, Memorie)

- Eerst de Treckgelden wegens de Stads accijnsen en makelaardijen betaald voor, en over den jare seventien honderd.
namentlijck, vande
- hop en straat-gelden, xv L.
- Vijff en twintich stuijvers op de broute, xii L.
- Hart en weeckkoorn, xl L.
- Visschop ofte Innehuijs, xv L
- Kalck, xxv L.
- Sme-kolen, ix L.
- Groote-kolen, ix L.
- Luijcx en Wesels-hout, xxx L.
- Molensteenen, xii L.
- Schaliën, iii L.
- Olij en Zeep 6 L, Memorie
- Slag-Roe, xxv L
- Groff en fijn Zout, iii L
- drooge noten, iii L.
- Turff en Brandhout 60 L. Memorie
- Kromhout plaatsen, vi L.
- Stads Waagh 24:-:- En vermits het overlijden van den Pachter Laurens Vermeulen bij verpagtinge voor negen maenden noch 18:-:- t'samen 42:-:-, xlii L.
- Iser beslagh rijden, vi L.
- Beestiaal werd ten Comptoire vande heer Jacob Stoop als Secretaris ten beleijde betaald dus hier, M(emorie).
- Gemaal, l L.
- Bieren over de Stad, i.c L.
- Bieren over de dorpen, xviii L.
- drie stuijvers op de tonnebier, xxxvi L.
- Fruijt, xl L.
- Wijn ende asijn, xxxvi L.
- Rijns en Westerse wijnen mitsgaders kraan makelaardijen xxv L, Memorie
- Brandewijn, vi L.
- den scherprechter, iii L xiiii St.
- Voor 't bier &c mitsgaders 't schrijven vande biljetten op de verpachtinge volgens de respective quitantien, xv L xviii St.
- Voor de kosten van 't bloken op de verpachtinge vand e Tienden van de Merwede in den jare 1700, xviii L.
- Alsoo bij Mijn Ed.e heeren vanden geregte deser Stad Dordt. is geresolveert dat de presentie-gelden aen haer Ed.e gedistribueert souden komen te cesseren En in toekomende maar alleen die van den jaargedinge en mantellaken alle twee jaren aan de kamerbewaarders en Bodens sal kontinueren, Soo komt alhier voor den jare 1700 dewijle dienaangaande aen de kamerbewaarders voor den jare 1699 als blijckt in vorige rekeninge fol. 16verso niet en is ebtaald, volgens Ordonn. en quitantie, een Somma van, xcvi L.
- het twee Jaren mantellaken aen de Bodens deser Stad over den jare 1699 wesende betaald ter ordinaire somma van i.c L i l viii St. komt vervolgens voor den jare 1700, M(emorie)
- Betaald aan d'heer Borgermeester Roeloff Eelbo in voldoeninge van sijn Ed.ts rekeningh als presiderende Borgermeester sedert p.mo julij tot ultimo September 1700 volgens q.tie, xxx L.
viii S.a van onkosten opte verpachtinge

[9][folio 17] Anderen Uijtgeef van Reijs-kosten en vacatie van Mijn Ed.e heeren de Borgermeesteren Pensionaris, Secretarissen, en andere heeren gedeputeerdens ter dagvaard

- Betaald aan de heer Mattijs Berck vrij-heere van Goidschalcxoord &c. over vacatien ter vergaderingh van haar Ed.e Groot Mogende de heeren Staten van(de): Holl.nt ende westvriesland gevaceert sedert den 17 tot den 23 decemb. 1699 volgens declaratie Ordonn. en q.tie, xxiiii L.
- Aan de heer Borgermeester mr. Cornelis de Roovere heere van Westbarendrecht &c ter saecke als voren sedert den 7 tot en 17 janua. 1700 volgens declaratie Ordonn. en q.tie, xliiii L.
- Aan de denselve heere van West-barendrecht ter saecke als voren sedert den 27 januarij tot den eersten febr. 1700 volgens decb: Ordonn. en q.tie, xx L.
- Aan de heer Pompeus Berk Dirksz: ter saecke als voren sedert den 17 decb. 1699 tot den 17 januarij 1700 volgens declaratie Ordonn. en q.tie, lxxxi l.
- Betaald aan de heer Jacob Stoop Secretaris ten beleijde over vacatien consernerende den Krimpender Waard, volgens declaratie, ordonn. en q.tie, xxxii l.
- Betaald aan de heer Mattijs Pompe heere van Dords-monde &c. over vacatien ter vergaderinge als boven, sedert den 28 tot den 31 Januarij 1700 volgens declaratie Ord. en quitantie, xvi L.
- Betaald aan de heer Borgermeester Roeloff Eelbo over vacatien ter vergaderinge van haar Ed.e groot Mogende als voren sedert den &c. volgens decla: Ordonnantie en quitantie, lxiiii L.
- Aan de heer Borgermeester Cornelis de Roovere heere van Westbarendregt &c. ter saecke als voren sedert den 16 tot den 20 Maart 1700 met eenige reijs en teerkosten volgens decl: ord. en q.tie, lii L ii St.
- Aan de heer Borgermeester Pompeius de Roovere heere van Hardincxveld &c over vacatien en eenige verschoten reijs-kosten mitsgaders voor 1/4 jaar weddens als pensionaris en(de) Ordinaris gedeputeerd wegens dese Stad ter vergaderingh als voren verschenen den 12 februa: 1700 volgens decl. ordonn. en q.tie, iii.c lxxxvi L xiiii St.
- Aan de heer Pompeuis Berk Dirksz. over vacatien ter vergadering als voren sedert den 27e tot den 31 januar. 1700 volgens decl: ordonn. en q.tie, xv L.
- Aan de heer Mattijs Berck vrijheere van Goidschalxoord &x ter Saecke als voren, sedert den 16 Maart tot den 4 April 1700 volgens decl. ordonn. en q.tie, lxxx L.
- Aan de heer Borgermeester Pompeius de Roovere heere van Hardincxveld &c over vacatiën en eenige verschoten reijs-kosten mitsgaders voor 1/4 haer weddens als oensionaris en ordinaris gedeputeerd wegens dse Stad, ter vergaderingh als voren verschenen den 12 Meij 1700 volgens declaratie, Ordonnantie en quitantie, iiii.c lxxii L. xix St. vi P.
- Aan de heer mr. Hugo Eelbo, over vacatien ter vergaderingh als voren, sedert den 19 tot den 24 Julij 1700 volgens declaratie ordonnantie en q.tie, xviii L.
- Aan de heer Borgermeester Pompeius de Roovere heere van Hardinxveld &c. over vacatien en eenige verschoten reijs-kosten mitsgaders voor 1/4 jaar weddens, als pensionaris en(de) ordinaris gedeputeerd wegens dese Stad, ter vergaderingh als voren verschenen den 12 Aug.ti 1700 volgens decl. ordonn. en q.tie, iii.c xxi L vi St.
- Aan de heer Antonij de Sont over vacatiën ter vergaderingh als voren sedert den 10 tot den 15 meij 1700 volgens declaratie ordonn. en quitantie, xxiiii L.
- Aan de heer Adriaan van Hoogeveen ter saecke als voren, sedert den 15e tot den 22 julij 1700 volgens decl. Ord. en q.tie, xxi L.
- Aan de heer Pompeius de Roovere heere van Hardinxxveld &c. over vacatiën en eenige verschoten resij-kosten, mtisgaders voor 1/4 jaer weddens als pensionaris, en ordinaris gedeputeerd wegens dese Stad, ter vergaderingh als voren, verschenen den 12 Novemb. 1700 volgens decl. Ord. en q.tie, iiii.c li L vii St. viii P.
- Aan de heer Ernest de Bevere, heere van Westeijsselmonde &c. over vacatien ter vergaderingh als voren, sedert den 14 Septb. tot den 31 octob. 1700 volgens decl. Ordonnantie en quitantie, i.c L.
- Aan de heer Borgermeester Roeloff Eelbo, ter saecke als voren sedert den 12 julij tot den 17e September 1700 volgens declaratie Ordonnantie en quitantie, xxiiii L.
- Betaald aan de heer Mattijs Berck vrij heere van Goidschalcxoord &c over vacatien ter vergaderingh als voren, sedert den 16 novemb. tot den 18 decemb. 1700 volgens decl. ord. e q.tie, xcvi L.
- Aan de heer mr. Pieter Everwijn Secretaris deser Stad Dordrecht ter saecke als voren sedert den April tot Decemb. 1700 volgens decl: Ord. en q.tie, lxiiii L.
- Aan de heer Borgermeester Hugo Repelaar ter saecke als voren sedert den 6 julij tot den 18 Septb: 1700 volgens declaratie Ordonn. en quitantie, xl L.
- Aan de heer Borgermeester Dirck Hubert Stoop ter saecke als voren sedert den 26 julij tot den 31 Octob: 1700 volgens decl. Ordonn. en q.tie, lxxii L.
- Aan de heer Johan Cletcher ter sake als voren sedert den 19 tot den 31 Octob: 1700 volgens decl: Ordonn. en q.tie, lii L.
- Aan de heer Pompeius Berk Dirksz. ter saacke alsvoren, sedert den 16' tot den 29 novemb. 1700 volgens declaratie Ordonnantie en quitantie, lxxviii L.
- Aan denselven heer Berck ter saecke als voren sedert den 28 decemb. 1700 totden 14 janua: 1701 volgens decl: Ord. en q.tie, liiii L.
- Aan de heer Borgermr. Pompeius de Roovere heere van Hardinxv.lt &c. over vacatien en eenige verschoten reijs-kosten mitsgaders voor 1/4 jaer weddens als pensionaris en ordonaris gedeputeerd wegens dese Stad, ter vergadering als voren, verschenen den 12 feb: 1701 volgens decl: ord. en quitantie, vi.c xix L. x St.
- Aan de heer Borgermeester Johan van Neurenbergh over vacatien ter vergaderingh als voren, sedert den &c volgens declaratie Ordonn. en q.tie, lxiiii L.
- Aan de heer Borgermeester Roeloff Eelbo, ter sake als voren, volgens decl. Ordonn. en quitantie, xliiii L.
ix S.a van vacatien en(de) reijskosten van mijn Ed. heeren

[10][folio 19vs] Anderen Uitgeef van Reijs en Teerkosten van de kamerbewaarders en Bodens van dese Stad Dordrecht

- Betaald aan Jacob van Batenburg, Stads Bode, over Vacatien en eenige verschoten reijs, en Teerkosten, bij hem gedaan ende gehad, volgens desselfs declaratie, Ordonnantie en q.tie, ii.c lxxix L.
- Aan denselve van Batenburgh, ter saecke als voren, volgens declaratie Ordonnantie en quitantie, i.c lxxxviii L.
- Aan den Stads-bode Pieter de Leeu ter saecke als voren volgens decl: Ordonnantie en quitantie, ii.c iiii L iii St.
- Aan Hendrik Hoffman Stads-bode, ter saecke als voren volgens declar. Ordonn. en quitantie, ii.c xlii L.
- Aan den Stads-bode Adriaen Vermeulen ter saecke als voren, volgens decl: Ordonnantie en quitantie, i.c xxxix L.
x Sa. van vacatien en(de) reijskosten vande Bodens

[11][folio 20] Anderen Uijtgeef van defroijementen

- Betaald aan dom. Henricus Francken over Extraordinaris kosten op 't Classis Extraordinair gehouden in januarij 1700 volgens q.tie, xxiiii L.
- Aan denselve dom. Francken over de Ordinaris kosten op 't klasses gehouden in April 1700 volgens q.tie, xl L.
- Aan denselven wegens 't ordinaris Classis, gehouden in Junij 1700 volgens quitantie, xl L.
- Aan denselven wegens 't ordinaris Classis gehouden in September 1700 volgens quitantie, xl L.
- Betaald ter saecke van het Extraordinaris defroijement, wegens 't beroep van den Engelsen Predicant volgens Ord. en q.tie, xxx L.
- Betaald aan dom.e Henricus Francken, over de Ordinaris kosten op 't Classis gehouden in novemb: 1700 volgens quitantie, xl L.
- Betaald aan dom.e David Flud van Giffen, over de Ordinaris jaarlijcxe kosten, in 't defroijeren der gedeputerdens, tot de Visitatie des klassis der kercke deser Stede voor de jare 1700 volgens quitantie, xxv L.
- Aan denselven dom.e van Giffen ter sake van het daer toe behoorende defroijement volgens Ord. en q.tie, i.c xxx L.
- Betaald aan Aanroldus van Dollen, Conchergie inde herberge de Pauw binnen dese Stad, over 't leveren der Stads kannen in 't defroijmeren van de Ed. Mog.e Gecommitteerde op de verpagtinge in den jare 1700 gedaan, volgens decl. Ordonn. en quitantie, xlviii L.
xi S.a van defroijemeten

[12][folio 20vs] Anderen Uijtgeef van Weddens die voor deser Jarlijcx wierden betaald aan de drie Schutterije deser Stede, namentlijck Kruijsboogh, kloveniers, en heel-haacx.

- Welcke Schutterijen Jaarlijcx van Mijn Ed.e heeren was toegelegt twee honderd guldens, omme hare maeltijden daermede te doen: doch is het selve ao. 1672 gemortificeert, Memorie.
xii S.a nihil

[13][folio 21] Anderen Uijtgeef van Jaarlijcxe weddens die betaald werden aen diversche Officieren deser Stede.

- de acht heeren Rekenmeesters, en gecommitteerdens ten Beleijde met den heer Secretaris vande kamere ter Thesaurie over het hooren en sluijten der rekeninge van den heer Thesaurier van 't Groot Comptoir voor den jare 1700, xxvii L.
- den heer Thesaurier van 't Groot Comptoir volgens resolutie van Mijn Ed.e heeren sijn jaar weddens d'ao. 1700 300:-:- voor papier &c. 12:-:- volgens q.tie, iii.c xii L.
- de heer Pompeius de Roovere heere van Hardincxveld &c. sijn Ed.ts jaer weddens als pensionaris, en Ordinaris gedeputeerd, wegens dese Stad, ter vergaderinge van haar Ed.e groot Mogende, de heeren Staaten van holland, ende Westvriesland, verschenen den 12 novemb: 1700, tot ix.c L te xl gr: alsmede noch een vierde jaar ter Somma van ii.c xxv L verschenen den 12 februarij 1701 is gecomprehendeert onder de betalingen van vacatien, en reijs-kosten, hier voren fol: 17 et segg: verhaald aen sijn Ed:e gedaen derhalven alhier, M(emorie);
- de vier heeren Weesmeesteren: Een jaar Weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens quitantie, i.c lxxv L.
- Dirck van Haarlem Secretaris vande Weeskamer: Een jaar weddens verschenen utsupra volgens q.tie van sijn broeder Johan van Haarlem, vi.c L.
- (dit ampt affsterven gemortificeert) Govert de Man klerck vande Weesmkamer Een jaar weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, iii.c L.
- Wouter Jordaans: kamerbewaarder vande Weeskamer: Ee jaar Weddens verschenen als voren 198:-:-
denselven als kamerbewaarder vande Thesaurier 102:-:-, volgens q.tie, iii.c L;
- de heer Jacob Stoop Secretaris vande kamere ter Thesaurier: Een jaer weddens verschenen als voren, volgens q.tie, iii.c L.
- dom.e Henricus Francken bedienaar de God'lijcken Woords: Een jaar Weddens verschenen als voren volgens q.tie, viii.c ix L x St.
- dom.e Johannes Dibbits Een jaar weddens 509:10:-
en jaar Extra: weddens 75:-:-
Volgens resolutie van Mijn Ed.e heeren vanden Oudraad in dato den 1684 is het Tractement verhoogd, en wijders van de volgende predicanten met 25:-:-
Sulx samen over den jare verschenen ultimo decemb: 1700 volgens q.tie, vi.c ix.L x St.
- dom.e Johannes Kansius: Een jaar Weddens verschenen als voren, volgens q.tie, vi.c ix.L x St.
- dom.e Salomon van Til: Een gelijk jaar weddens, versch: als voren 609:10:-
En over een jaer weddens als professor-historiarum verschenen den 14 janua: 1700 300:-:-, volgens q.tie, ix.c ix L x St.
- dom. David Flud van Giffen: Een jaar Wedens verschenen den laatsten december 1700 volgens quitantie, vi.c ix L x St.
- dom. Andreas Hollebeeck: Een gelijck jaar Weddens verschenen als voren volgens quitantie, vi.c ix L x St.
- dom. Martinus Boschard: Een gelijck jaar weddens verschenen als voren volgens quitantie, vi.c ix L x St.
- dom. Hermanus Bijsterveld: Een gelijck jaar weddens verschenen als voren volgens quitantie, vi.c ix L x St.
- dom. Samuel Potheuck: Is jaarlijcx als Frans predicant AEmeritus en alhier voor den jare verschenen den laatsten decemb. 1700 als voren toegevoegd volgens quitantie, iii.c xxv L.
- dom.e Isaak Perou: Een Jaar Weddens als Franse predicant verschenen als voren, volgens quitantie 175:-:-
Noch Extra: volgens appointement en daer op staende q.tie 25:-:-, 't samen ii.c L.
- (mette doot van dese persoon geen verder Betalinge) Maritje Lollides, Wed.e van dom.e Jacobus Oldenburgh: Een jaar subsidie volgens resolutie van den Oudraad, in dato den 6 Septb: 1690 verschenen ultimo Septemb. 1700 volgens q.tie, iii.c L.
- Elisabeth de Veer, weduwe van dom.e Jacobus Sappius, Een jaar subsidie volgens resolutie als voren, in dato den [-] Maart 1696 verschenen ultimo Maart 1700 volgens quitantie, i.c l L.
- de Weduwe van dom.e Abraham de Leonard: Een jaar subsidie volgens resolutie als voren, in dato den 1700 verschenen ultimo Septemb: derselven jaare volgens q.tie, i.c l L.
- dom.e Henricus Francken als questor van 't Classis: Een jaar subsidie deselve toegelegt, verschenen den 14 Octob: 1700 volgens q.tie, i.c. L.
- de franse kerck: Een jaar subsidie verschenen ultimo decb. 1700 120:-:-
Een jaar gagie voor den voorleser 100:-:-
volgens q.ie vanden boekhouder, ii.c xx L.
- Jenneken, ende Maria Flammon bij haar Ed.e Groot Achtb: aangesteld tot kosterinnen vande franse kerck: Een jaar Tractement verschenen ultimo decemb. 1700 60:-:-
Aan deselve, over verschot van besemen, sand, dwijlen en anders 36:15:-, volgens de q.tien, xcvi L xv St.
- de Princesse Sophia Hedwich, dochter van sijne furstelijcke doorlugtigheid den heere prince van Nassau &c. jaerlijcx tot een pilgifte: En alhier voor den jare verschenen den 28 feb: 1700 volgens attestatie en quitantie, iii.c L.
- Kornelis van Aansurg: Een jaar weddens, als klerck vanden heer Thesaurier van 't Groot Comptoir 20:-:-
Voor 't schrijven der rekenm: van denselven heere Thesaurier 41:10:-
Voor den blafferd en renteboek 4:10:-
Voor de Tolrekeningh die daer inne is gecomprehendeert 14:0:- = 80:-:-
Papier, pennen en inct tot de beijde rekeningen blaffers &c soo van 't groot als kleijn Comptoir 30:-:-
Sulcx t'samen over 't jaar verschenen ultimo decb. 1700 volgens q.tie, i.c x L.
- de twee Stads procureurs ider Een jaer weddens ter somme van twaalff guldens verschenen als voren, volgens q.tie, xxiiii L.
- de heer mr. Bartolomeus van Segwaard, Ontfanger van Stads landpagten Een jaar weddens verschenen als voren volgens quitantie, ii.c L.
- Elias Venloo, Secretaris van 't Watergerecht: Een jaar Weddens verschenen als voren, volgens q.tie, xxxvi L.
- denselven Een Jaar weddens als klerk van de heeren Superintendenten van 't Stapelrecht, verschenen drie Koningen avond 1700 volgens qutiantie, xxv L.
- denselven Een jaar weddens als klerck vande heere Superintendenten vande koopmans-bodens, verschenen den 20 octob. 1700 volgens q.tie, xxxvi L.
- Doctor Godefridus vande Kesel: Een jaar weddens als Ordinaris medixijn verschenen ult.o decemb. 1700 volgens q.tie, ii.c L.
- Doct.r Karel Becius Een gelijk jaar Weddens ter saecke en verschenen als voren volgens desselffs quitantie, ii.c L.
- Pieter vanden Brande: Stads Chirurgijn: Ee jaar weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, ii.c L.
- Samuel Goris: Een gelijk jaer weddens, ter sake en versch: als voren, volgens q.tie, ii.c L.
- Sasbout Souburgh, Stads Operateur Een jaar weddens verschenen ultimo februarij 1700 volgens q.tie, i.c L.
- Herman Raats, pestmeester: Een Jaar weddens verschenen den 25 decemb: 1700 volgens quitantie, ii.c L.
- Mr. Willebertus Schenckels, is jaarlijcx toegevoegd over huijshuur, En alhier voor het eerste jaar verschenen den 16 meij 1700 volgens q.tie, ii.c l L.

Betaald tot onderhoud vande Latijnse School
Ende eerst
- aan den Rector Samuel Munkerus, Een jaar weddens, verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, viii.c L.
- Joannes Jensius, bij de Ed.e gr: Achtb: heeren vanden Oudraad, in den jare 1700 tijde deser rekeninge aangesteld tot Professor antiquitatis Graece & Romanae komt over twee maanden weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, xxxiii L vi St. x P.
- Bernardina van Housden wed.e van den alhier overleden rector Hermanus Nuijspitser, volgens resolutie genomen den 19 Octob. 1684 Een jaar subsidie vershenen ultimo October 1700 volgens quitantie, i.c L.
- Lodewijck Philip van Dalen, Conrector: Een jaar weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, vi.c L.
- Abraham Valentijn, gewesene Conrector: Een jaar subsidie verschenen als voren 300:-:-, Noch jaarlijcx toegelegt 100:-:-, volgens q.tie, iiii.c L.
- Janus Berckelius: Eerste praeceptor inde latijnse School: Een jaar weddens verschenen als voren, volgens q.tie, v.c l L.
- Didericus Heringa: tweede praeceptor: Een jaar Weddens verschenen als voren volgens quitantie, iiii.c l L.
- Bartholomeus van Aarde, derde, en laatste praeceptor: Een jaar Weddens verschenen als voren volgens q.tie f 362:-:-, Een jaar huijshuur 100:-:-, t'samen iii.c lxii L.
- denselven van Aarde, als pedel vande heeren Scholarcquen verschenen alsvoren, xxv L.
- Martinus Huijgens: Een jaar subsidie als praeceptor-AEmeritus: verschenen als voren, volgens q.tie, iiii.c L.
- Johan vander Straaten, schrijffmr. inde latijnse School Een jaar weddens verschenen den 28 janua: 1701 volg.e q.tie, i.c l L (bij affsterven dit ampt gemortificeert)
- Jan Klaas van Lotteringen, voorleser inde Gr: kerck Een jaer weddens verschenen ultimo decemb. 1700 80:-:- voor de kindren de vragen te hooren 25:-:- volgens q.tie, i.c v L.
- Adriaen Jordaans: voorleser inde Augustijne kerck: Een jaar weddens verschenen ultimo decb. 1700 175:-:- Voor de kinderen de vragen aff te hooren 25:0:0, volgens q.tie, ii.c L.
- Willem Toors, gewesene voorleser vand'Augustijne kerck: Een jaar subsidie, verschenen als voren, volgens q.tie, lxxv L.
- Matteus Renault, voorleser in de Nieukerck, Een jaar weddens verschenen als voren 80:-:- Voor de kinderen de vragen aff te hooren f 20:-:-, volgens q.tie, i.c L.
- Hendrick vander Merck, Conchergie van 't Stadhuijs: Een jaer weddens verschenen als voren, volgens q.tie, i.c l L.
- de vier Stadsbodens Een jaer weddens verschenen als voren, volgens q.tie, vi.x lxvi L xii St.
- deselve voor de gans op Flora Maendach, d'ao. 1700, viii L.
- Pieter de Leeuw, bedienaar van de goede luijden vanden Achte, Een jaer weddens, verschenen den 3 julij 1700 wegens quitantie, xxiii L xii St. viii P.
- denselve de Leeuw, voor tweederde in de kosten wegens het affslaan van de Graaffelijckheijts Verpachtinge d'ao. 1700 volgens q.tie, vi L.
- Elias Verhoeve, Cipier: Een jaar Weddens verschenen den eersten maart 1700 42:-:- denselven: Een Jaar winterbrand, verschenen ultimo decemb. 1700 18:-:-, volgens q.tie, lx L.
- Jan Diere, brandemmermaker, voor 't maken van 455 brandemmers, verschenen ultimo Septb. 1700 , volgens q.tie, xlv L x St.
- Barbara Jans Ordinaris Stads Vroedvrouw: Een haar weddens versch: den 12 decemb. 1700 volgens q.tie, i.c xii L x St.
- Martijntie Frans van Solingen, vroed-vrouw: Een jaar weddens verschenen ultimo deemb. 1700, volgens q.tie, lxxii L.
- Anneken Tielemans: Een gelijck jaar weddens, verschenen den 15 decemb. 1700, volgens q.tie, lxxii L.
- Engeltie France, vroedvrou buijten de Stad, Een jaar weddens, verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, lxxx L.
- Joachum Vremd, Contrarolleur vande Groote Vismarct, Een jaar weddens verschenen als voren, volgens q.tie, i.c L.
- Isaak Broeders, Organist: Een jaer weddens verschenen als voren, volgens, q.tie, iii.c L.
- Simon vander Heggen, ter saecke ende verschenen als voren volgens q.tie, ii.c L.
- Tomas Jansz. Kane, kranckbesoecker: Een jaar weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, iii.c xxii L.
- Abraham van Veen, ter saecke en verschenen als voren, volgens q.tie, iiii.c lxxii L.
- Job la Croij, kranckbesoecker Extraordinair, Een jaar Weddens verschenen den 29 Septemb. 1700 volgens q.tie, i.c L.
- Piere Bonnet ministre, kranckbesoecker vande franse gemeijnte Een jaar weddens verschenen den eersten Meij 1700 18:0:0 Voor huijshuur 20:0:0 volgens q.tie, xxxviii L.
- Adriaan Meijnaart, als Secretaris vande Confrerie vande rijnse wijnkoopers: Een jaar huur vande Wijnkoopers-kapel, verschenen den 9 Maert 1700 volgens quitantie, xxv L.
- de kommissarissen met haren Secretaris vadne broodsetter: Een jaar weddens verschenen drie koningen avond 1701 volgens q.tie, i.c xxxvii l x St.
- de heer Johan van Slingeland, als rentmeester van 't Weeshuijs: Een jaar huur van 't packhuijs van 't voorschreve weeshuijs gebruijckt tot een Engelse kerck verschenen Meij 1700 volgens q.tie, xxxvi L.
- Pieter vander Beij luijder vande Zaalklock: Een jaar weddens veschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, lxci L.
- [folio 26] de heer Huijbert vande Graaff kraanmeester: Een jaar weddens verschenen den 30 meij 1700 volgens q.tie, xxxvi L.
- Stoffels vander Slegge, keurmeester van den Hartingh: Een Jaar weddens verschenen den 16 Septemb. 1700, volgens q.tie, i.c L.
- Dirck Pietersz. Bingh: pedel ontrent het doen van de lessen die gedaen werden bij den heer professor van Til: Een jaar weddens verschenen den 18 Octob. 1700 volgens quitantie, xx L.
- Charlotte en Elisabeth Meusniër, Een jaar subsidie tot huijshuur, volgens resolutie van heeren Borgermeesteren verschenen den 23 maart 1700, volgens q.tie, i.c l L.

Weddens die aan persoonen buijten de Stad wonende, werden betaald.
- Mr: Adriaen Breur, Jacobus Surendonck, Antonij Viviën, N: vander Maas, Isaak Snevens, ende Weijnand van Nieustad, mitsgaders den procureur Georgie Roosboom, derselver Weddens als advocaten en procureur respective deser Stad, ider tot xii Jaarlijcx: Is in margine van de Rekeninge d'ao. 1694 fol: 94 volgens resolutie genomen bij mijn Ed.e heeren van de Oudraad, in dato den 7 April 1694 geordonneert in toekomende niet te betalen dienende daaromme alhier voor, Memorie.
- de Bodens van holland Een nieuw jaar 1:8:0;
den deurwaarder van de kamere van rekeninge -:18:- = 2:6:-
de Cipier vande voorpoort 1:8:-
de twee eerste deurwarders van 't hoff van holland 1:8:0
volgens de q.tien v L ii St.
- Niclaas Kluijt, Schoolmeester op den dorpe van Swijndrecht: Een jaer weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, lxxii L.
- Arijen Danielsz. Visser, Schoolmeester op den dorp vande Lind: Een jaer weddens verschenen p.mo novb. 1700 volgens q.tie, xxv L.
- Paulus Laijet, schoolmeester op den dorpe van Henric ido-Ambacht: Een jaar weddens verschenen ultimo decemb.1700 volgens q.tie, xxv L.
- Kornelis vande Giessen, schoolmeester op den dorpe en heerlijckheijt van Papendrecht Een jaar weddens verschenen p.mo Oxtob. 1700 volgens q.tie, xxxvi L.
- Hendrick van Bree, schoolmeester op Dubbeldam: Een jaar weddens verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, lxxii L.
- dom.e Tomas Chapman bedienaer de God'lijcken Woords op Dubbeldam: Een jaar subsidie, over 't waarnemen en besoecken van de ledematen wonende oneer de Baronnie vande Merwede verschenen als voren, volgens q.tie, l L.
- Niclaas de Both, hospes in 't Logement van haar Ed.e Groot Achtb. gedeputeerdens ter dagvaard inden Hage: Een jaer subsidie verschenen den eersten novb. 1700 150:-:-
Voor soo veel hem Extra is toegevoegd 100:-:-, volgens q.tie = ii.c L L.
- denselven de Both, noch voor een Jaer onderhoud van 't voors. Logement, verschenen den eersten Meij 1700 volgens q.tie, xx L.
- Juffr. Katarina Verbies, gewesene hospita in 't voorsz. Logement in 's Gravenhage, haar leven langh gedurende tot subsidie jaarlijcx 250 L En alhier voor den Jare verschenen den eersten Meij 1700 volgens q.tie, ii.c l L.

de volgende Weddens sijn eertijds door den heere Thesaurier vande reparatien alleen betaald, alsoo de voorgaande betaald wierden door den heere Thesaurier van 't Groot Comptoir: Ende nu onder den anderen sijde gecomprehendeerd
- de acht heeren rekenmeesters, ende gecommitteerdens ten Beleijde, met den heer Secretaris vande kamere ter Thesaurier over het hooren en sluijten deser rekeninge van de reparatie voor den Jare 1700, xxvii L.
- den heer Thesaurier vande reparatiën, rendant in desen sijn jaer weddens d'ao. 1700 300:-:-
voor papier &c 12:0:0, t'samen iii.c xii L.
- Samuel Nachenius, Fabrijck Een jaar weddens, verschenen den 13 februarij 1701, volgens qutiantie, viii.c L.
- Fredrick Schoonenburgh, mede fabrijck Een jaar weddens, verschenen den eersten novemb. 1700 1000:-:-
Een jaar huijshuur versch: den eerste Meij 1700 50:-:-, volgens q.tie, x.v l L.
- Cornelis van Aansurg klerk van de den heer Thesuarier vande reparatien Een jaar weddens verschenen den eersten Augustij 1700 12:10:0
Voor t schrijven deser reken: met het dubbeld 20:-:-
Voor de blaffers 9:-:-, volgens q.tie, xli L x St.
- Aart Bacx, bedienaar vande heeren Thesaurier wegens 't waarnemen van 't Comptoir, invorderen van de pachten als anders, verschenen ultimo decemb. 1700, volgens quitantie, iii. lxc L.
- denselven, voor 't invorderen van des Stads renten brousenten en recognitiën (die in de rekeningh van Ontfangh werden verantwoord): Een jaar weddens verschenen als voren, volgens quitantie, lx L.
- denselven Bacx: Een Jaar Weddens als konstapel deser Stad, verschenen als voren, volgens quitantie, xv L.
- de luijders vande klock vande groote kerck voor het inluijden vande marcten inden jare 1700 volgens q.tie, v L.
- de Reetreckers met haren Secretaris Een jaer weddens, verschenen ultimo decemb. 1700 75:-:-
deselve voor 't keuren van de vreese, verschenen als voren 12:-:-, volgens q.tie, lxxxvii L.
- Adriaan Baan, kamerbewaarder, Een Jaar Weddens verschenen als voren 200:0:0 Een jaar huijshuur 125:-:- volgens q.tie, iii.c xxv L.
- Daniel van Veen, mede kamerbewaarder Een gelijck Jaar weddens verschenen als voren 200:-:-
Een jaar huijshuur 100:-:- Volgens q.tie, ii.c L.
- Johannes Staalsmit, kamerbewaarder vande huwelijcx-saken: Een jaar Weddens verschenen als voren volgens quitantie, i.c xii L x St.
- de heer Adriaen Wilmart, opsiender vande Eijckers: Een jaar weddens d'ao. 1700 volgens quitantie, xxx L.
- de vier Eijckmeesters: Een Jaer weddens, verschenen ultimo decemb. 1700, volgens quitantie, i.c xx L.
- Betaald aan deselve soo voor de kosten op 't Eijcken gevallen als t maken van nieuwe, en repararen van oude koornmaten, geleverd gewicht in stads waage, Turff in 't Eijck-huijs als anders, volgens 4 distincte declaratien met ordonn.e en quitantie een Somma van lxviii L iii St.
- Arnoldus vanden Kieboom knecht van den Eijck, Een jaar weddens verschenend en 12 februarij 1700 volgens q.tie, xii L.
- Isaack vander Tol: Een Jaar Weddens over 't warnemen vande speuijsluijs, verschenen Meij 1700 volgens q.tie l L.
- Samuel de Meij, Een jaar weddens over 't waarnemen van het Sluijssie achter de Nieu-kerck met het spuijen daar in begrepen, verschenen ultimo decemb. 1700 volgens q.tie, l L.
- Sijmon Willemsz, in plaats vande Weduwe van Willem Hanssen Een jaer weddens over 't waarnemen van 't sluijssie achter de Rietdijcxe Grachten verschenen ultimo decemb. 1700 volgens quitantie, xii L.
- Cornelis Kasteleijn: Een Jaer weddens als beursknecht verschenen als voren volgens quitantie, lxxii L.
- de oude kleerkoopers, 's jaars voor 't bier op hare verteringe, verschenen als voren volgens q.tie vanden boekhouder, xxxii L.
- Gerrid Olinckhoff, klockestelder Een jaar weddens 250:-:-
voor de klock op de Gr: kerck 50:-:-
de klock op de Doel 30:-:-
't horlogie op 't Stadhuijs 36:-:-
de klock op de Beurs 32:-:-
Tou, Olij &x tot de voorz: uurwercken 35:5:0
Sulx samen over den jaren verschenen ultimo decemb. 1700 volegns q.tie, iiii.c xxxiii L v St.
- Lidia van Someren, Een jaar weddens over 't waarnemen van het klockie ruijmstraat, verschenen ult.o Septemb. 1700 volegns q.tie, xxxvi L.
- Pieter Matena, waagmeester inde isere Waagh, im plaats van Willem van Bijleveld Ee jaar weddens verschenen ultimo decemb: 1700 volgens quitantie, i.c L.
- de heer Godefridus vande Kesel, en Mevrou vander Meijden: Een jaar huur van't Erff daer de slenaars paerden op staan, verschenen den 9 februari 1700 volgens q.tie, lxxii L.
- [folio 20] de Jaarlijcxe huure van 't Erff daar de slenaers wagens op staen ter somma van xl L te xl grooten 't pond is bij de heer Jacob Stoop als Ontfanger van Stads Finantiën inden jare 1698 affgelost: als bleijckt inde laatst voorgaande rekenn. fol: 29verso sulcx dese hure, Cesseert;
- Pieter Koster, voor 't schoonhouden vande swaarden van Justitie d'ao. 1700 volgens quitantie, iii L.
- Lijsbeth Dircx: Een Jaar waarnemens van 't poortie aen den Walendoel, versch: Meij1 700 volgens quitantie xxiiii L.
- Johannes van Gewas: Een jaar waarnemens van 't Sluijsken aende Spuijpoort, verschenen ultimo decb: 1700 volgens .tie, xii L.
- de knechts vande Groote Vismarct over 't schoonhouden van 't pleijn aen deselve Vismarct d'ao. 1700 volgens q.tie, vi L.
- Aarnout Molier: Een jaar waarnemens van 't sluijten vanden boom aan 't Geweth, verschenen ultimo decb. volgens q.tie, iii L iii St.
- Wouter Cornelis: Een jaar waarnemens van 't sluijten achter 't huijsken van Sr. Hendrick Taaij, verschenen als voren 12:-:-; voor 't spuijen 3:-:-, volgens q.ie, xv L.
- Jacob Mouthaan, voor 't onderhouden van twaalff backen aan den Rietdijck en eenen groote back daar de voerluijden (affrijdende) in werpen, verschenen den 11 Junij 1700 volgens q.tie, xxxvi L.
- den voormelden Mouthaan voor dat bij het spuijen deser Stads Sluijsen komt waar te nemen verschenen ultimo decb. 1700 volgens quitantie, xviii L.
- de t'huijslichters van de heeren rekenmeesters die op de rekeningen van de heeren Thesauriers vaceren d'ao. 1700, iii L.
- Francois de Klerck, in plaats van Anna Maria Sassen: Ee Jaar weddens voor 't Schoonhouden van Stadskannen verschneen Meij 1700 volgesn q.tie, vi L.
- de kraankinderen voor 't schoonhouden van de pleijnen voor Stadskranen, het jaar verschenen als voren, volg.s q.tie, vii L xviii St.
- de planckdragers, over het slechten van de houtsijden daar de kromhouten op geset werden, voor den jare 1700 volgens quitantie, xii L.
- de koornmeters, voer het te eijcken brengen van alle de Stads koorn-mate d; ao. 1700, xii St.
- Trijntie Pieters: Een jaar weddens voor 't schoonhouden van 't latijnse school verschenen ultimo decemb. 1700 volgens quitantie, l L.
- Jacobus Smack: Een jaer weddens voor 't schoonhouden van Stads Bibliotheecq d'ao. 1700 volgens q.tie, xii L.
- 't Viskoopers-Gilde binnen dese Stad, Dordrecht, Een jaar recognitie, van dat bij de Stad is affgebroken de Timmeragie, gestaen hebbende tegens de franse kerck, nevens het huijs van de heer Wouter de Jongh, verschneen den 9 februarij 1700 (het tweede jaar) volgens quitantie, ix L.

de geaffecteerdens tot de Slang Brandspuijten, voor denjare verschenen Meij 1700 ingevolge van de Ordonnantie in den jre 1693 door de Ed.e Gr: Achtbare heeren Borgermeesteren, geordonneert; als voorider der Commandeurs ses guldens, twee buijsvoerder acht guldens ende ider adsistent vijff guldens, mitsgaders de verdere geaffecteerdens ider vier guldens
- Betaald aan den Commandeur, Buijsvoerder, adsistent en verdere geaffcteerden, tot de Slang-brandspuijt staande aan de Groote Kerck, sijnde No. 1 volgens de betaal-Cedulle, i.x iiii L.
- Aan den kommandeur en geaffecteerdens tot de slagnbrandspuit, staende aan de Beurs, sijnde No. 2 volgens uts, xvci L.
- Aan den kommandeur &x en geaffecteerdens tot de slangbrandspuit, staande indeningang van 't Hoff, sijnde No. 3 volgens de betaal-Cudeulle, i.x iiii L.
- Aan den kommandeur &x en geaffecteerdens tot de slangbrandspuit, staande op 't blaubolwerk, sijnde No. 4 volgens uts, i.c x L.
- Aan Tijmen Broekman: Een jaar Tractement als Brandmeester deser Stad, verschenen p.mo Meij 1700, volgens q.tie, i.c L
xiii S.a van jaerlicx weddens

[14][folio 30vs] Anderen Uijtgeeff van maand'lijckse weddens en betalingen gedaen aen diverse Officeren deser Stad Dordrecht, inden Jare 1700 gedient hebbende.

Betaald aan sestien nachtwakers met derselver kommandeur over twaalff maanden weddens den kommandeur xiv guld en ider nachtwaker viii gl. viii St. 's maands
Ende Eerstelijck
Jacob Mouthaan, kommand., 160:-:-
Willem Jacobsz. Kuijper, 100:16:-
Kornelis Jansz, 100:16:-
Johannes van Akeren, 100:16:-
Abram van Dijck, 100:16:-
Pieter Lares, 100:16:-
Govert Vogel, 100:16:-
Jan Mattijsz, 100:16:-
Adriaan Koeck, 100:16:-
Joost Willemsz, 100:16:-
Helgerd Honingh, 100:16:-
Kornelis Mouthaan, 100:16:-
Johannes Smack, 100:16:-
Bastiaan Gerridsz. van Gilst, 100:16:-
Eeuwout Boon, 100:16:-
Abram Stevensz, 100:16:-
Jan Pietersz. vander Zwits, 100:16:-
dus te samen 1780:16:-, xvii.c lxxx L xvi St.

Poortiers Brugophaalders Boomsluijters Roepers etc.
Groot-Hoofd
- Antonij de Ram, poortier en Cipier van 't Groothoofd twaalff maanden weddens a 5 guld 8 st. 's maands, lxiiii L xvi St.
- Gijsert van Dickelen, havenmeester aldaar, a 5 guld 's maands, lx L.
- Pieter Lijsten, boomsluijter aldaer a 5 guld. 's maands, lx L.
- Jan Pattelton, roeper op Zeeland &c a 2:11:4/1:12:- is 4 guld: 3 st. 4 pn. 's maands, xlix L xix St.
- Krijn Abramsz Kop, roeper op Handwerpen a 4 guld. 3 st. 4 pn. 's maands, xlix L xix St.
Rietdijcxe Poort
- Barent Buijtenhoff, poortier aldaer a 5 guld. 's maands, lx L.
- Jan de Vlieger, geteijmeester aldaer a 3 gl 6 1/2 st. 's maands, xxxix L xviii St.
- Hendrick van Oostrum Sluijswagter aande nieuwe Sluijs, a 8 guld: 6 1/2 St. 's maands, xcix L xviii St.
Nieu Brugge
- Dirck Korthagen: brugophaalder aldaar a 4 gl. 10 st. 's maands, liii L.
Wijn Brugge
- Aarnout Molier, brugophaalder aldaar a 4 gl. 10 st. 's maands, liiii L.
de Joris en Vriese Poorten
- Hendrick van Loon, poortier aldaer a 5:-:-/2:10:- is 7 guld: 10 st. 's maands, xv L.
Speuij Poort
- Willem Verstappen, poortier aldaer a 6 guld: 's maands, lxxii L.
Vuijl-Poort
- Pieter Verpoorten Poortier aldaer en brugophaalder aan de leuve-brug a 4:10:-/5:-:- is 9 guld: 10 st. 's maands i.c xiiii L.
- Aalbert Danielsz de Haan, roeper en geteijmeester aldaer, a 6 gl. 's maands, lxxii L.
- Arent van Zwol, sluijswagter aende groote Sluijspoort, a 7 gl 10 st. s maands, xv L.
- de Weduwe van Antonij de Vijgh, brugophaaldster aan de nieruwe kalckhave, a 6 st. 's maands, lxxii l.
- Johannes de Ras, brugophaalder aen de Pelsebrugh en havenmeester aldaer a 4:10:0/2:5:- is 6 gl. 15 st. 's maands, lxxxi L.
Kraan Roodermond
- Pieter van Huijssen brugophaalder aan St. Joost a 7 gl. 10 st. 's maands, xc L.
- Hendrick vande Wingerd, brugophaalder en havenmeester aen Engelenborgh a 6 gl. 's maands, lxxii L.
- Warnard Roos, havenmr. en poortier mitsgrs. brugophaalder aan de Engelenborgse haven a 6 gl. 's maands, lxxii L.
- de Weduwe van Govert Jansz: poortierster aande blaupoort a 6 gl. 's maands, lxxii L.
- Hendrick Leendertsz vande Krab, brugfophaalder aan de Kleijne Vismarkt a 6 guld. 's maands, lxxii L.
- Pieter Smits, brugophaalder aen de lange houte brugge, a 4 gl. 10 st. ;s maends, liiii L.
Toorn-Wachters &c
- Abraham Cornelisz. en Huijb.rt Willemsz. Toornwachters en Trompetters, ider 7 guld: sulcx samen 14 guld 's maands, i.c lxviii L.
- de dienstmaagd vande Conchergie van 't Stadhuijs voor 't schoonhouden van de Tapijte behangels, en kussens in de kamer van justitie a 10 st. 's maands, vi L.
- Hendrick van Munster voor het schoonhoudern vand e revier Vismarckt bij 't Stadhuijs a 3 gl. 's maands, xxxvi l.
- Trijntie Huijberts, wegens de revier vismarkt aen 't Gr: hoofd 's maands uts, xxvi L.

Helbaardiers:
Ende Eerst van de heeren Borgermeesteren.
- Willem Jansz. Peijs, a 12 1/2 's maends 150:-:-
- Jacob Jansz. Lucht a 4 gl 3 st. 's maends, 49:16:-
Helbaardier van de heere Schout.
- Pieter Pietersz. vander Knijff a 4 gl. 3 st. 's maands 49:16:0
t'samen 249:12:-, ii.c xlix L xii St.

's heeren, ofte Schouts dienaars vande justitie, ider a 9 gl. 16 st. 10 penn: s maands
Hendrick Wotuersz. 117:19:8
Gerrid Hardij 117:19:8
Jurrien Rijcheld 117:19:8
Bartolomeus Gerard 117:19:8
Herman Kats 117:19:8
Adriaen Jansz. van Leeuwen 117:19:8
de huijshuur daer in begrepen, Memorie
t'samen vii.c vii l xvii St.

- Betaald aan Capitein Joost Boon, dienden tot bewaringe van 't regt van den stapel deser Stad, over twaelff maenden gagie en kostgeld van sijn persoon, jacht, en seven mannen tot hem gedient hebbende sedert den eersten januarij tot den laatsten decemb. 1700 mitsgaders voor eenige reijskosten, in 't ondersoeck off geen fraude in 't stepelregt gedaen werden volgens vier distincte reken. met ordonn. en quitantie, ii.m
iii.c lxxxviii St. xiiii P.
- Aan kapitein Pieter Boon ten eijnde als voren, mede voor sijn persoon, schip en matroosen als anders met eenige reijs-kosten ter saecke en gedurende voorschreven volgens vier distincte rekenn: met ordonnan. en quitantie, ter somma van ii.m iii.c lxx St. vi P. xiiii S.a van maentlicke weddens

[15][folio 33] Anderen Uijtgeeff van Weddens aan den Scherp-Rechter

- Mr. Jacobus Kellenaar: Een jaar weddens als Scherprechter deser Stad verschenen den 9 novb. 1700 300:-:-
Augmentatie van sijn gagie 100:-:-
Voor sijn huijshuur en winter-vleesch 74:-:-
Voor soo veel hem extra-ordinair is toegelegt 60:0:0
volgens q.tie, v.c xxxiiii L.
xv. S.a

[16][folio 33vs] Anderen Uijtgeeff van Alderhande saacken op Ordonnantie van mijn Ed.e heeren Borgermeesteren, in en over den jare 1700.

- Betaald aan Gerard van Bockum iover 't gene hem naar behoorlijcke justificatie op sijne aangenomen pacht is geremitteert volgens ordonnantie en q.tie ter somma van ci.c L.
- Aan Samuel Munkerus, over het deduceren van seker vers, als rector inde latijnsche school aan de Ed.e Groot Achtb. heeren vande regeringe deser Stad Dordrecht, volgens ordonn. en quitantie, lxiii L.
- Aan Didericus Heringa, tweede praeceptor in 't latijnse School over de uijtlegginge en verclaringe van 't voorsz. vers volgens Ordonn. en q.tie, xxv L iiii St.
- Aan Kornelis Willegaards boekbinder en verkooper, over geleverde boeckies, volgens decl: ord. en q.tie, xlviii L.
- Aan Paulus Scheltus, ordinaris drucker van de Ed.e groot Mog. heeren Staten van holland en Westvriesland over, en in voldoeninge van 't gene bij hem ten dienste deser Stad Dordrecht is gedruckt, volgens declaratie Ord. en q.tie van sijnen geordonneerde xxvi L vi St.
- Aan Nicolaas de Both, hospes in het huijs en logement van haer Ed.e Groot Achtb. Gedeputeerders ter dagvaa(r)d in s Gravenjage de Stad Dordrecht kompeterende, over verschot en onkosten bij hem verschoten en gedaen volgens declaratie ordonnantie en quitantie, i.c xxviii L ix St.
- Betaald aan Salomon van der Heul [1636-1722], wonende tot Delft over 't verbeteren van bus-poeder, volgens decl. Ordonnantie en qutiantie, i.c lxvii L xvii St.
- Aan dom. Hermanus Bijsterveld, laatst alhier beroepen predicant soo over verschot, als andere bij hem Extraordinaire gedane onkosten op desselffs transport, volgens Ordonn. en quitantie, iiii.c lxxv L.
- Aan den heer Ontfanger en administrateur vande Weeskamer Pieter de Bruijn over Extraordinaire bij hem gedane vacatien en verschot volgens sijne notite, Ord. en q.tie, lxvi L xiiii St.
- Aan den hiervoren gemeldten Nicolaas de Both, hospes in 't logement van haar Ed.e Groot Achtb. gedeputeerdens ter dagvaard over gedaan verschot en Onkosten volgens notitie Ordonnantie en qutiantie, i.c vi L iiii St.
- Aan Joan Jens, nieu aangestelden rector inde latijnse School, over onkosten van sijn Transport volgens Ordonnantie en quitantie, lxiii L.
- Aan de heer Adriaen vande Graaff, als rentmeester van 't krancksinnich huijs en leprooshuijs, tot subsidie uijt de Stads randsoenen ten behoeve van deselve huijsen, volgens Ordonn. en quitantie een somma van v.c x L.
- Aan Jacobus Muijs, deurwaarder van stads Finantiën, wegens Stads verpachtingen volgens ordonnantie en quitantie, iiii L.
- Betaald aan den nieu aangestelde rector inde latijnsche-school Joannes Jensius, over een proffessoor Tabbard voor hem gedaen maken volgens Ordonnantie en quitantie, lxxviii L iii St.
- Aan Wouter Jordaansz, over 't schrijven vande bestecken wegens gedane bestedingen inden Jare 1700 volgens decl ordonn, en qutiantie, xxxi L.
- Aan Matteus van Nispen, over geleverde boecken tot de prijsen in 't Latijnse-School volgens declaratie ord. en quitantie, lxvii L xvi St.
- Aan denselven van Nispen, ter sake als voren volgens decl. Ord. en q.tie, xlii l x vi St.
- Aan den Major hendrik vandr. Merk, over 't gene door hem was verschoten soo tot de maaltijd op 't doen der rekeninge van den heer Secretaris Jacob Stoop op den [-] decb: 1700, als anders, volgens Ordonnantie en quitantie, xliii L.
- Aan Jacob Braats over leverantie van wijnen ten dienste deser Stad Dordrecht, volgens decl., Ord. en q.tie, iii.c xxx L.
- Aan den Notaris Elias Venloo over het gene bij hem is verdient en verschoten wegens de verkoopingh van de Goude Molen op de Hooge Nieustraat, anders genaamt het Schots-Kourthuijs, de Stad Dordrecht hebbende gecompeteert, volgens declaratie, ordonn.e en quitantie, xxviii L.
- Aan Paulus Scheltus, ordinaris drucker van haar Ed.e Groot mog.e in 's Gravenhage over 't gedruckt ten dienste deser Stad Dordrecht, volgens declaratie ordnn. en q.tie, xxx L.
- Aan Cap.n Gerard Vingerhoet, over leverantie van wijnen, ten dienste deser Stad volgens decl: Ord. en q.tie, v.c xxxv L xvi St.
- Aan Joannes van Braam, stads drucker voor 't gene bij denselven in den jare 1700 tendienste deser voorschreve stad Dordrecht was gedruckt en andere leverantiën, volgens decl: Ord. en q.tie, iiii.c xlviii L.
xvi S.a van ordonnantien van Mijn Ed. heeren

[17][folio 35vs] Anderen Uijtgeef van Turff kaarssen &c. op 't stadhuijs en elders.

- Betaald aan Hendrick vandr. merk Conchergie van 't Stadhuijs over leverantie van den Turff en kaarssen mitsgaders andere behoefftens ten dienste van 't stadhuijs deser Stad Dordrecht sedert den eersten Meij 1700 tot den eersten Meij 1701, volgens de quitantien, xviii.c xi L.
- Aan Willem Verstappen over kaarssen a [-] stuijv. 't [-] soo ten dienste deser Stad Dordrecht als aan Stadspoorten en elders, inden jare 1700 geleverd, volgens 2 declaratiën, Ordnn. en q.tien, i.c xcvii L. xv St.
- Aan de Weduwe van As, over leverantie vande kaarssen ten dienste vande france-kerck inden jare 1700 volgens decl. Ordnn. en q.tie, xxxiii L x St.
- Aan Judith de Vries Een jaar weddens, voor de kaarssen op de wachten te brengen verschenen laatsten decemb. 1700 volgens quitantie, xlviii L.
xvii S.a van turff en(de) kaarssen opt Stadthuijs

[18][folio 36] Anderen Uijtgeef van Turffgeld in plaatse van uijtdeelinge van Turff, ingevolge vande resolutie van de Ed.e Groot Achtb. heeren Borgermeesteren mitsgaders van(de) winterbrand en besem-gelden, over den jare xvii.c.

Alsoo bij de Ed.e Groot Achtb. heeren Borgermeesteren is gereserveert, dat de jaarlijcxe uijtdeelinge van den Turff voortaen niet meer en soude werden gedaen maar dat in plaatse vandien, aan ider Collegie, off persoonen, toegevoegd soude werden seker tantum in gelde om bij hun selffs tot inkoop van Turff gebruijckt te werden volgens de lijst daer van ten Comptoire van de Thesaurie berustende; Soo is dien Conform bij den heer Thesaurier rendant in desen betaald aan de naarvolgende persoonen en Collegiën over en inden jare 1700.
Eerstelijck
- Aan de Stads-bodens over Turffgeld van 't geding inde Vasten d'ao. 1700, viii L.
- deselve van st. Maartens gedingh, viii L.
- Jacobus Haringh, keurmr. vanden Turff, 't jaar Turffgeld d'ao. 1700 40:-:-
denselve als besiender van den Turff voor sijn moeijten in 't inkoopen 10:-:- = l L
Joost Jansz. vander Meulen, nachtdrager sijn Jaer Turffgeld, xii L x St. (Cesseert met de dood, Memorie)
- de koorn-meters, l L.
- Jenneken Aarts, helpster in Stadskluis haar Turffgeld, xxiii L (Cesseert met de dood, Memorie)
- Johannes Pieterssz. vander Hoff: Een jaar waarnemens vanden Turff uijt de Stadskluijs te brengen, verschenen ultimo decemb. 1700 37:10:-
Voor 't waarnemen vanden Turff die bij de Stad werd opgedaan 8:-:-
Voor 't opschrijven van den Turff sjaers en alhier d'ao. 1700 40:-:-
Cesseert met de diood, Memorie
volgens, q.tie, lxxxcv L x St.
- de Bierdragers hun Jaar Turffgeld d.ao. 1700, l L
- de Bierkruijers, xxv L.
- Jacob Mouthaan als kommandeur vande nachtwakers, xvi L.
- de sesthien nachtwakers, i.c xxviii L.
- Aart Bacx, bediende van 't Comptoir vande heere Thesauriers, xl L.
- de slenaars, xxx L.
- kalckdragers, viii L.
- kalckmeters, viii L.
- Isaak vander Tol: Sluijswachter vande Speuij-Sluijs, xii L.
- Adriaantie Jacobs op de Rietdijcx-toren, iii L.
- 't Maselaars off sackedragers Gilde, i.c l L.
- de planckdragers, xx L.
- de kraankinderen, viii L.
- de knegts van de isere Waagh, x L.
- de acht knechts, ofte arbeijders van d'Engelse Court, met namen Elias Rutte, Jan Plancquet, Willem Jansz, Dirck Jansz, Krijn Abramsz Kop, Jan Pattelton, Robbert Aartsz, en Gerrid Vermeulen, ider 3 guld: 2 1/2 stuijv. sulcx t'samen xxv L. (Cesseert iders portie met de dood, memorie);
- de heer Adriaan vande Graaff als rentmeester van 't krancksinighhuijs 't jaar Turffgeld d'ao. 1700 ten behoeve van 't selve huijs, i.c L.
- den Scherprechter, xxxv L.
- de appeltonders, xii L.
- de appel-ontfangers, xii L.
- Hendrick Schouten wegens de Looij-hal, xv L.
- Isaak Broeders, voor 't Collegie der musikanten, vi L.
- Willem Gorsenius, als waagmeester van de Kaaswaagh 12:-:-
Voor den Turff tot het eijcken van de boter-tonnekens 5:-:-, xvii L.
- de knechts van deselve waagh, xv L.
- Pieter Matena, in plaats van Willem van Bijleveld tot koopinge van den Turff voor de heeren superintendenten en water-schepenen d'ao. 1700, lii L.
- 't Cirurgijns-Gilde, x L.
- Silversmeden, xii L.
- de Kool-wegers, iii L.
- den Innemeester Wor, op 't Innehuijs, xii l.
- den Pestmeester Raats, 't jaar Turfgeld d'ao. 1700 xxx L.
- de Provoosten deser Stad, xxx L.
- den heer Rector in het Latijnse School is bij resolutie van Mijn Ed.e heeren van den Oudraad deser Stad Dordrecht in dato den 19 Octob. 1683 voor winterbrand in de voors. school, jaarlijcx toegelegt 350 tonnen Turff, 't welcke op de lijst tot geen geld begroot sijnde, Is bij den heer Thesaurier, rendant in desen over 350 tonnen Turff met het draagloon daar in begrepen, in den jare 1700 opgedaen betaald volgens de q.tie een somma van, ii.c xxiii l ii St.
- den Conrector in 't Latijnse School, xxx L.
- 't Mauritsius-Gild, xii L.
- 't Metselaars-Gild, xvi L.
- den Sluijswachter aan den Rietdijck op de Vest, vi L.
- de Assaijeurs vande tinnegieters, tot amkinge van haren assaij, x L.

Vuurstokers &c.
- Pieter vander Beij, vuurstoker op de wachten voor 't waarnemen van den Turff en kaarssen op 't Stadhuijs, verschenen ultimo decb: 1700 volgens q.tie, xlv L iiii St.
- Jacob Smack, mede vuurstoker, ter saecke en verschenen als voren, xlv L iiii St.
- Maijken Jonas, over dartich weken dienst tot het afflaten van den Turff op 't Stadhuijs, s 24 st. sweecs verschenen ultimo April 1700, volgens q.tie, xxxvi L.

Winterbrand
- Abraham Cornelis en Huijbert Willemsz: Toorn-wachters en Trompetters, t'samen hun jaar winterbrand d'ao. 1700, xv L.
- Gijsbert van Dickelen, havenmr. aen 't Groothooffd, ix L.
- Pieter Lijsten, boomsluijter aldaer, ix L.
- Barent Buijtenhoff poortier aanden Rietdijck, ix L.
- Hendrick van Oostrum Sluijswachter aan de nieuwe Sluijs, ix L.
- Hendrick van Loon, poortier aen de Joris en Vriesepoorten, ix L.
- Willem Verstappen, vande Spuijpoort, ix L.
- Arent van Swol, Sluijswachter van de Groote Sluijs, ix L.
- Pieter Verpoorten, poortier vande Vuijl.rt, ix L.
- Warnard Roos, havenmr. brugophaeld.r en poortier aen de Katarijnepoort, ix L.
- Hendrick vande Wingerd, havenmr. en brugophaalder aen Engelenborgh, ix L.
- de Wed.e Govert Jansz, poortierster van de Blaupoort, ix L.
- Pieter Smits, brugophaalder vande Lange houte brugh, ix L.
- Pieter van Huijssen, brugophaalder van St. Joost, ofte de roode brugge, ix l.
- Hendrick vande Krab, brugophaelder, en boomsluijter aande boere Vismaerct, ix L.
- Antonij de Ram, poortier van 't Groothoofd, ix L.
- Dirck Korthagen, brugophaalder van de Nieubrugh, ix l.
- Aarnout Molier, vande Wijnbrugh, ix L.
- Johannes de Ras, vande pelse-brugh, ix L.
- de Wed.e van Victor de Vijgh, brugophaeldster van:(de) brugh aande nieukalkhaven, ix L.
- Kornelis Kastelijn, beursknecht, xv L.

Besem-Gelden
- Pieter Lijsten, boomsluijter aan 't Groothoofd 't jaar besem-geld d'ao. 1700, ii L.
- Barent Buijtenhoff, poortier vande Rietdijcx-poort, ii L.
- Hendrick van Oostrum, Sluijswagter vande nieuwe Sluijs, ii L.
- Hendrick van loon, poortier vande Joris en Vriesepoorten, iii L.
- Willem Verstappen, vande Spuijpoort, ii L.
- Arent van Zwol, Sluijswagter aande Groote Sluijs, ii L.
- de Weduwe Victor de Vijgh, brugophaaldster aan de nieuwe kalckhaven, ii L.
- [folio 39] Pieter Verpoorten poortier vande Vuijlpoort en brugophaalder van(de): leuvebrugh, iiii L.
- Warnard Roos brugophaelder aen 't Sackedragers-huijs en poortier vande Katarijnepoort, ii L.
- Hendrik vande Wingerd, brugophaelder aan Engelenborgh, Ii L.
- Pieter Smits, brugophaalder vande lange houte brugge, v L.
- Pieter van Huijssen: van de Roobrugh, ii l.
- Hendrick vande Krab, aen(de): boere Vischmarckt, ii L.
- Antonij de Ram, poortier van 't Groothooffd, ii L.
- Dirck Korthagen, brugophaalder van de Nieu-brugh, ii l.
- Aarnout Molier, brugophaalder &c van de Wijnbrugh, vi L.
- Johannes de Ras, vande Pelsebrugh, ii L.
- Kornelis Kasteleijn, beursknecht, xv L.
xviii Sa. van turff en(de) Winterbrant

[19][folio 39] Anderen Uijtgeef van Boden-brood

is dienaangaande inden jare tijde deser rekenn. niets betaelt dus hier, M(emorie)
xix Sa. nihil

[20][folio 39vs] Anderen Uijtgeef van Bakenen van stroomen, Bestedingen van 't suijveren en reijnigen van Stadts straaten, 't onderhouden van Stads pompen en andere kleijne reparatien in, en over den jare 1700.

- Betaald aan Job Cornelis Bakenmeester, voor 't Bakenen vande Stroomen met het leveren der materialen daer toe noodich voor den jare verschenen ultimo Decemb. 1700 volgens q.tie de Soma. van v.c L.
- het suivevren en reijnigen van alle stadsstraeten, missie-backen &c is voor den tijd van seven jaren aangenomen bij Jacob van Dijck, ingegaen den eersten junij 1693 en eijndigende den laatsten Meij 1700 omme en voor de Somme van veertien honderd ponden, te xl grooten 't pond 's jaars komt alhier over 't laatste sevende jaer verschenen den laatsten Meij 1700 volgens de quitantie de voorschreve, xiiii.c L.
- Abraham Hordijck het eerste sesde jaar onderhoud van stads pompen verschenen ultimo decb: 1700 volgens q.tie, xxvi L.
- de Waagknechts inde kaaswaagh voor 't onderhouden van de Schalen, besem en olij-geld d'ao. 1700, 20:-:- noch voor 't in en uijtbrengen vande boter-bancken 8:-:-, volgens q.tie, xxviii L.
- de Waagknechts inde isere Waagh voor Ton, en Olij-geld d'ao. 1700 volgens quitantie, vii L. x St.
- de dekens vande kalckmeters voor 't leveren van hare kalckmaten, d'ao. 1700 volgens q.tie, x L.
- de houttelders haar doove-kool geld, xii L.
- de Stads-bodens, haar doove-kool geld, xii L.
- Lambert van Bree Janszoon ende Jan de Bie, Ordonaris vaatbranders over 't leveren vande brandisers, daar toe noodich, d'ao. 1700 volgens quitantie, xv L.
xx S.a van Baecken van Stroomen en(de) missien

[21][folio 40vs] Anderen Uijtgeef van Bestede, ende aangenomen wercken mitsgaders betaalde daggelden vandde Ordinaris reparatien, van Timmeren, metselen, straatmaken glas-wercken als naders, inde jare 1700.

- de reparatien van alle Stads Timmerwercken, soo van 't eerste, tweede, derde en vierde quartier, ende sulcx over de geheele Stad is voor desen jare 1700 niet besteed, maar in daggelden gedaen en gewerckt Ende heefft den heer Thesaurier dienaangaande (ten tijde deser rekenn;) gedaen de naarvolgende betalingen
1700
Janu: 2 13:0:0
Janu: 9 15:12:-
Janu: 16 15:12:-
Janu: 23 13:8:8
Janu: 30 15:12:0
feb: 6 17:11:-
feb: 13 15:12:-
feb: 20 15:12:-
feb: 27 15:12:-
Maart 6 21:18:-
Maart 13 21:18:-
Maart 20 21:18:-
Maart 27 21:18:-
April 3 21:18:-
April 10 21:18:-
April 17 14:18:-
April 24 21:18:-
Meij 1 19:9:-
Meij 8 ... etc
.... f 966:6:4

- de reparatien van alle Stads metselwercken soo van 't eerste, tweede en derde als vierde quartier, en sulx mede over de geheele stad; met het leveren vande materialen daar toe noodich is voor den tijd van seven jaren, ingegaan den eersten julij 1698 en eijndigende den laatsten junij 1705 aengenomen bij Herman de Kock, en Jan de Vries, mrs. metselaars, de twee eerste quartieren om 1025 L. en de twee laatste quartieren om 1240 L. sulx te samen des jaars om 2265 L kom alhier over het tweede sevende jaar, verschenen ult.o Junij 1700 volgens q.tie voors. soma: van ii.m ii.c lxv L.

- het repareren en onderhouden van alle stadsstraten binnen dese Stad Is voor den jare 1700 niet besteed maar gedaen ende gewerct door Maarten van Steenwijk indaggeld Ende heeft den heer Thesaurier ten tijde deser rekenn. dieaangaande gedaen denaarvolgende betalingen.
1700
Janua: 2 12:0:0
Janua: 9 18:0:0
Janua: 16 18:0:0
Janua: 23 18:0:0
Janua:30 14:16:-
feb: 6 13:4:-
feb: 13 13:4:-
feb: 20 13:4:-
feb: 27 15:12:-
maart 6 21:-:-
maart 13 21:-:-
maart 20 21:-:-
maart 27 21:-:-
April 3 ... etc.
... f 942:16:-

- het repareren en onderhouden van alle Stads buijten-straaten, is voor den tijd van seven jaren, ingegaen den eersten julij 1697 en eijndigende den laatsten junij 1704 aangenomen bij Quirijn de Bruijn mr. metselaar, om 315 L des jaars komt alhier over het derde sevende jaer onderhouden verschenen den laatsten junij 1700 volgens quitantie, ii.c xv L.
- het repareren van alle stads leije daken werd onder andere wercken, bij den lootgieter Abraham Hordijck gedaen, betaald op Ordonnantie van heeren Borgermeesteren, als blijckt hier achter fol: 44verso is alhier, M(emorie);
- de reparatie van alle Stads glasen is voor den jare ingegaen den eersten janua: en uijtgaande den laatsten decemb. 1700 aangenomen bij Nanningh Haringh om en volgens q.tie aen hem betaeld ter s.a van xv L.
- de reparatie van alle ordinaire scheeps timmerwercken deser Stad, is voor twee jaren, ingegaen den eersten julij 1699 en eijndigende den laatsten junij 1701 aengenomen bij Dirck Jansz. Schoute om 385 L in de voorsz. twee jaren dienvolgende aen hem over het eerste tweede jaer reparatie verschenen den laatsten junij 1700 betaeld volgens q.tie een Somma van i.c xcii L s St.
- Betaald aan denselven Schoute over Extraordinair Scheeps Timmerwerk in den selver jare 1700 volgens Ord. en q.tie, lx L.
- het onderhouden van alle stads horlogien met 't leveren der materialen daer toe noodig werd gedaen bij Jan Willemsz. Kieboom dus hier voor den jare versch: ult.o Octob. 1700 volgens q.tie, i.c xl L.
xxi S.a van dachgelden en(de) aenbestede wercken van ordinaris reparatien

[22][folio 42] Anderen Uijtgeef, van Extraordinaris ende nieuwe wercken soo van Timmeren, metselen, straatmaken als anders, in dengeheelenjare 1700 besteed.

- Betaald aan Herman de Kool, mr. metselaar, over metselwerck, gemaekt ende gedaen bij de Rietdijcxe-poort, volgens Ordonnatie en q.tie, i.c x L.
- Aan Francois Mutsard, mr. huistimmerman over het maken en stellen van een kiel-stengh volgens ord. en quitantie, ii.c xvi L.
- Aan Kornelis van Nispen mr. metselaar over eenich gemaackt metselwerck inde Marien-born-straat, volgens Ordonnantie en q.tie, xcviii L.
- Aan Quirijn de Bruijn, mr. metselaar, over eenich nieu gemaakt straatwerck, inde gebrande buurt, volgens attestatie en quitantie, ii.c xcvii L.
- Aan den hier voren genoemden Francois Mutsard, over eenich nieu gemaakt Timmerwerck aan de brugh vande nieuwe kalckhaven, volgens Ord. en q.tie, lxviii L.
- Aan den hier vorengenoemde Quirijn de Bruijn, over eenich nieu gemaakt metselwerck, aan de kaaij bij Engelenburgh inden jare 1699 volgens Ord. en q.tie, i.c xc L.
xxii S.a van extra-ordinaris bestede wercken

[23][folio 42vs] Anderen Uijtgeef van inkoop van hout, ten behoeve vande Stad, in desen Jare 1700 gedaen.

- Betaald aan Adriaen op de Kamp, over geleverd Eijcken hout volgens declaratie ordonn. en quitantie, xlii L.
- Aan Evert Hartman ter saecke als voren, volgens decl: Ord. en q.tie, i.c xx L.
- Aan Johan van Hoogstraten ter sake als voren volgens decl: Ord. en q.tie, ii.c xx L xiii St.
- Aan Matteus Rees, over geleverd Eijcken en greijnen hout, volgens decl: Ordonn. en quitantie, vii.c lviii L.
- Aan Johannes Heuts, ter sake als voren volgens decl: Ord.ie en q.tie, lviii L.
xxiii S.a van inkoop van hout

[24][folio 43] Anderen Uijtgeef van Arbijdsloonen, soo van Timmeren, metselen, schrijnwercken, als anders inden jare 1700.

- Betaald aan Willem vandr. Linden mr. metselaar, over arbijdsloon bij hem verdient wegens 't metselwerck gemaackt aan 't secreet bij de groote Vismarct volgens geattesteerde declaratie Ordonnantie en q.tie, xi L.
- Aan Frans Meloen, mr. huijs Timmerman over gemaakt Timmerwerk aan de kaaij bij 't kap-molentie, volgens decl: Ord.tie en q.tie, xx L.
- Aan Quirijn de Bruijn mr. metselaar, over eenich gedaen metselwerk, volgens geattesteerde decl: en q.tie, vi L vi St.
- Aan den hier boven gemeldten Willem vandr. Linden, ter sake als voren volgens geattesteerde decl: en q.tie, xx L.
- Aan Jan de Vries mr. metselaar, over eenich metselwerck in het latijnse School gedaen, volgens geattesteerde declaratie en q.tie, iii L xi St.
- Aan denselven over metselwerk aen de St. Joris-poort volgens geattesteerde decl: q.tie, vii L iiii St.
- Item, over metselw.rk aen een stadshuijs volgens geattesteerde decl. en q.tie, ii L x St.
xxiiii S.a van arbeijtsloon van timmeren, metselen en(de) andere

[25][folio 43vs] Anderen Uijtgeef van alderhande iserwercken en metael

- Betaald aan Egbert van Wageningen mr. smit, voor 't repareren van stads iser brand-gereedschap jaarlijcx En alhier over den jare verschenen den 23e decemb. 1700 volgens quitantie, xxv L.
- Aan Nicolaas de Both, wonende in 's Gravehage voor een spijkerverkooper aldaer, over leverantie van spijckers volgens decl: ord. en quitantie, xii L.
- Aan denselven voor een slootmaker mede wonende in s'Gravenhage, over leverantie van sloot-werck, volgens decl: ordonn. en quitantie, xvi L.
- Aan de Weduwe van Joannes Taarlingh, over leverantie van iserwerk, volgens decl: (ord.tie) en q.tie, vi L.
-Aan Adriaen van Loon, mr. smit over gemaakt en gelevert iserwerck volgens decl: Ord.e en quitantie, xiiii L.
- Aan Johan van Loon, mede mr. smit, ter saecke als voren volgens declaratie Ordonn. en qiutantie, v.c xcii L.
- Aan Willem de Winter, mede mr. smit ter saecke en over 't maken ende leveren van iserwerck als voren volgens decl: Ord. en q.tie, i.c xxiii L.
- Aan Abraham Mol, spijckerverkooper, over leverantie van spijckers en ander iserwerck volgens decl: Ord. en quitantie, i.c lx L.
- Aanm Adriaen vanderHoeven, mr. Smit, over gemaakt en geleverd iserwerck volgens declaratie Ordonnantie en quitantie, xliiii L.
- Aan de weduwe van Niclaes Bel over leverantie van spijckers volgens declaratie Ordonn. en quitantie, lxxii L.
- Aan Michiel van Liefferingen mr. smit in s Gravenhage over 't maken en elveren van Slootwerck, volgens decl: Ord. en quitantie, xxiii L.
- Aan Egbert van Wageningen mr. smit, over leverantie van iserwerck tot den Eijck, volgens geattesteerde decl: en quitantie,xvi L.
- Aan Pieter Kool, iserkooper, over geleverd iser volgens declaratie Ord. en quitantie, iii.c xlviii l vii St. viii P.
xxv S.a van alderhande iserwerck

[26][folio 44vs] Anderen Uijtgeef van arbijdsloonen van schilderen, nieuwe glasen, loot, Leije-daken, &c in, en over den jare 1700.

- Betaald aan Herman Haringh mr. glasemaker over eenich glas-werck volgens quitantie, xxii St. viii P.
- Aan Nicolaas de Both, in s'Gravenhage voor een glasemaker aldaer wegens gemaakt glaswerk, in 't huijs de Stad Dordt. kompeterende volgens declaratie ordonn: en q.tie, xxxvii L.
- Aan Abraham Hordijck lootgieter en schalie-decker soo over arbijdsloon bij hem verdient aan stads leije daken, als geleverd loot en anders inden jare 1700 volgens decl. ordonn. en q.tie, ii.c l L.
- Aan Kornelis Florijn mr. glasemaker, over 't maken van eenige glaswercken volgens geattesteerde decl: en q.tie, iii L xv St.
- Aan Jasper du Pree, schilder, over eenige gedane schilderwercken volgens decl. Ordonn. en q.tie, xcvii L.
xxvi S.a van glasen lootgieter en(de) schilderen

[27][folio 45] Anderen Uijtgeef van betalingen, gedaan aande ordinaris Slijckwerckers, voor 't diepen vande havens inden jare 1700 volgens de weeck-Cedulle, bij den fabrijck, en [-] van Housden, als Opsiender vande voornoemde slijckwerckers daar van gehouden, waar op aggretatie van de heeren Borgermeesteren gevolcht is die op ider articul werd overgeleverd

Betaald aan den Opsiender en Slijckwerckers, voor soo veel bij haar en hare schuijten is verdient
Eerstelijck:
- de Weeck-Cedul geeijnd 2 Janua: 1700, i.c xxvii L xviii St.
- de Weeck-Cedul geeijnd 9 dito, i.c lii L xviii St.
- de Weeck-Cedul geeijnd 16 dito i.c liii L xviii St.
- de Weeck-Cedul geeijnd 23 dito, i.c xlix L xviii St.
- de Weeck-Cedul geeijnd 20 dito, i.c l L xviii St.
- de Weeck-Cedul geeijnd 6 februa: i.c lii L xviii St.
.... etc.
- de Weeck-Cedul geeijnd 31 dito i.c xxiii L xviii St.
xxvii S.a van weeckcedullen aende Slickwerckers

[28][folio 47] Anderen Uijtgeef aan den heere raad en rentmeester ter Generael van Zuijdholand

- Betaald aan de heer Arent Muijs van Holij, als rentmeester ter Generaal vam Zuijd-holland over 't xx.e xxi.e jaar pachts van 't Veer tusschen Dordrecht en Swijndregt, verschenen Kersmis 1700 volgens q.tie, xxx L.
- Aan denselven heere rentmeester over 't laatste vijffde jaar pachts van 't Gasthuijswater verschenen en volgens q.tie als voren, lxiii L.
- Item over 't laatste vijffde pachts van de opkomende platen, tusschen de Stad Dordt. en Papendregt d'ao. 1700 volgens q.tie, xxiiii L.
- Alsnoch over 't ix. xxi. jaar pachts van 't Veer van Wieldrecht verschenen Kersmis 1700 volgens q.tie, iiii L.
- Item over een Jaar Erffpachts van 't gorsseken buijtendijcx van den Dubbeldamsen Zuijdpolder mede verschenen Kersmis als voren volgens quitantie, iiii L.
- Laatstelijck over het vii xiiii Jaar pachts van 't Veer van 's Gravendeel over de kille verschenen, en volgens q.tie als voren, i.c L.
xxviii S.a van betalinge aen(de) heer Rentmeester generael van Zuijthollandt

[29][folio 47vs] Anderen Uijtgeef van Alderhande saecken als van Stads Lamp-lantarens 't leveren van den Olij daar toe noodich, Taras, kalck, straatsteenen 7c 't onderhouden van dijcken, dammen en anders, in en over den jare 1700

- Betaald aan Tielman Hagens over 't onderhouden en repareren van 233 Stads lamp-lantrens a 12 stuijv. ider verschenen den 30 April 1700 volgens q.tie, i.c xxxix L xvi St.
- Aan Mattijs Smits, over 't onderhouden en repareren van 237 Stads lamp-lantarens mede a 12 stuijv. ider, en verschenen als voren volgens qutiantie, i.c clii L iiii St.
- Betaald aan Roeland Michielsz, over een jaar Tractement voor 't ontfangen waarnemen en uijtdoen van den Olij tot de voorsz. lamp-lanterens, alsmede over het opsicht hoe die branden aangestoken en geblust werden verschenen als voren volgens q.tie, i.c L.
- Aalbert de Haan, Hermanus vander Kloeck en Mattijs Smits, over 't vullen en waarnemen van de voorstaande 233/237 t'samen 470 lantarens die in den Winter binnen dese Stad gebrand hebben tot xxiii St. ider versch: als voren, volgens q.tie, v.c xl L x St.
- Aan de veertien aanstekers vande voorsz. Lamplantarens ider xxxviii guld. x St. uijtmakende over deselve aenstekers een Somma van vijff honderd negen en daertich guld: voor een jaar waarnemens wegens 't aansteken, dempen en uitjdien van de voors. lantaren, met het werk in 't schoonmaken van deselve 't geheele jaer verbruijckt verschenen als voren volegns q.tie, v.c xxxix L.
- Betaald aan Kornelis Krijnen Kraij over het eerste sevende jaar onderhoud van den dam bij Sliedrecht de Stad Dordrecht kompeterende, verschenen den eersten novemb. 1700 volgens q.tie, iii.c L.
- Aabn Arijen Vroman, en Steven Pietersz. de Kreeck, over het eerste vijffde jaer onderhoud van den dam buijten de kil, verschenen als voren volgens q.tie, v.c l L. - Teunis Arijensz. Bos: Een jaar onderhoud van het dammetie bij de kerck van Sliedrecht, verschenen als voren volgens quitantie, xx L.
- Arijen Bastiaensz Bos, over het vijffde sevende jaer onderhoud van een stuck dijck lang 24 roeden, leggende in twee mergen 450 roeden land, onder Papendrecht, verschenen als voren, volgens quitantie, xl L.
- Aan Matteus van Nispen, over het vierde sevende jaar onderhoud, van den dam van Papendrecht verschenen den eersten Octob: 1700 volgens q.tie, i.c lxxv L.
- Aan Arijen Klaasz. ende Jan Muijs over het derde sevende jaar onderhoud van den rijwegh buijten de Sluijspoort van de eerste brugh tot den dijck aen de steenplaates, naer s'Gravendeel toe te gaen, verschenen den eersten novemb. 1700 volgens quitantie, i.c xiiii L.
- Aan Teunis van Hemert mr. metsel.r over eenige Tras tot eenig gedaen werk gelevert volgens sijne gegeven quitantie, iii l x St.
- Betaald aan Francois Mutsard over leverantie van eenen reep, in stads kraan, volgens rek. en q.tie, cl L.
- Aan Bernhard van Santen over geleverd Taras, volgens declaratie Ordonn. en quitantie, lxv L.
- Aan Arijen van Hoogstraten Touslager, over geleverd touwerk, volgens declaratie Ord. en quitantie, ii.c xxi L vii St.
- Aan Arnold van Leeuwen, over geleverden Olij tot Stads lampen volgens decl: Ordonn. en quitantie, vii.c lxiii L.
- Aan Juff. Johanna de Sont, weduwe weijlen heer Jonas de Jongh za.r over leverantie van decksteen volgens declaratie Ordnn. en q.toe, ix.c xxx L x St.
- Aan Martijnis Brouwer, over leverantie van Olij tot Stads lampen volgens decl: Ordonnantie en q.tie, iiii.c xxx L xvi St.
- Aan de heer Dirk van Nooij, ter saecken volgens decl. Ord. en q.tie als voren, iii.c ix L iiii St.
- Aan Hendrik van Beest, over geleverden Teer, volgens decl: Ord. en q.tie, lxix L.
- Aan de hiervoren gemeldte Juffr. weduwe van de heer Jonas de Jongh over geleverden Bremer deksteen volgens decl: Ordonn. en q.tie, xiii.c lxxxix L. xi St.
Aan Johannes Beijën over geleverden Olij tot stads lampen volgens declaratie Ordonnantie ende quitantie, iii.c lx L xvi St.
- Aan Matteus van Nispen over eenigh verschot en vacatien ten dienste deser Stad Dordt. wegens eenige dijcken dammen &c, gedaen volgens Ordonn. en quitantie, lxciii L.
- Aan Jan du Val, mr. steenhouwer over arbijdsloon en leverantie van steenwerck, volgens declaratie Ordonnantie en quitantie, lxiii L.
- Aan Tomas Rijckerts over leverantie van klinckers-straatsteen volgens geattesteerde declaratie en quitantie, xlix L iiii St.
- Aan Dirck Pieters. Verruijt ter sake als voren volgens decl: Ord. en q.tie, v.c L.
- Geembourseert ofte betaald aen Egbert Cornelisz. Bos tot vergoedingh vande Schade bij hem gelegen aan den Stads dam bij Sliedrecht, volgens geattesteerde notitie en quitantie, lx L.
- Betaald aan Imand 't Hooft over gelevend Tou-werck volgens geattesteerde declaratie en quitantie, x L.
- Aan de Erffgenamen van Jacob van Dijck, gewesene aannemer vande missie over ende ter sake denselver van dijck, ten dienste en op ordre van haar Ed.e Groot Achtb. met sijn karren op diversche plaatsen gruijs had gereden volgens decl: ordonn. en q.tie soma: van, iii.c L.
- is noch bij den heer Thesaurier rendant in deser Betaald over verscheijde kleijnigheden in desen jare xvii als bij de respective maand-staaten met de quitantien daar toe dienende te sien is:
Indemaand:
Januarij ...
Februarij ...
Maart ...
April ...
Meij ...
Junij ...
Julij ...
Augustij ...
September ...
October ...
November ...
December ...
xxix S.a van alderhande saecken
Somma totalis vanden vuijtgeeff deser reckeninge bedraegt de Somme van 91.170 ponden 1 schell 14 pen te xl grooten

Laatst gewijzigd: augustus-september 2017.