Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: uitgaven v.d. reparatien 1660-1680-1690-1700-1710-1720-1725


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3021 (1660), 3037 (1680), 3047 (1690), 3057 (1700), 3067 (1710), 3077 (1720), 3082 (1725)

* * * scans verkrijgbaar * * *

1690 rekening uitgaven v.d. reparatien

Reeckeninge die doende is de hr. Johan Neurenbergh als Thesaurier vande reparatien der Stadt Dordrecht en dat van soodanigen ontfangh en wvtgifte als den selffde gehadt ende gedaen heeft inde geheele jaere van xvi.c tnegentigh
1690
Omme de Stadt

Overgebracht bij de heer Thesaurier Johan van Neurenburgh aen handen van(de) heeren Borgermeesteren der Stadt Dordrecht, nevens welcke noch gecommitteert sijn, van Mijn Ed. heeren van(de) Gerechten, Oudtraedt, Achten en(de) deeckens van(de) gemeene neeringen, vuijten gerechten, d'heeren Corstiaen Giesen en(de) mr. Matthijs Snouck, wijten Oudtraedt d'heeren mrs. Cornelis de Roovere en(de) Johan Hallincg, vuijten Achten d'heeren Adriaen van Hoogeveen en(de) Corn. van Helmont, vuijte gemeente d'heeren mr. Pieter Everwijn en(de) Bartholomeus vanden Santheuvel, opte vii.e Januarij 1692.
(de tijd volcht wel de voorgaende reeckeninge) Reckeninge de hr. Johan van Neurenbergh als Thesaurier vande reparatien deser Stede Dordrecht ingegaen den i.e janu: xci.c t negentigh ende wtgaende de laesten decemb. daer aen volgende omme welcke reeckeninge te hooren ende te sluijten sijn op sondagh den xxi.e janu. 1691 bij Mijn Ed. heeren vande gherechten, oud-raden, achten ende dekens vande gemene neringe gecomitteert commissarissen, die int hooft van desen gemelt zijn, ten sijnde selve heeren Commissarissen die over de reckeninge sullen hebben gestaen, deselve geslooten sullen presenteren, als mijn Ed: heeren ende deeckens voornt. den eerste sondagh nader den vijff en twintighsten januarij 1692 ende dat van alle het genen den voornoemden hr. Thesaurier wt den naem ende van wegen de stadt is geordonneert te ontfangen ende daer jegens wederom wtgegeven heeft, gestelt in ponden te xl grooten het stucq, schellingen en penningen naer advenandt.

[1][folio 2] Ontfangh van Stadtsgoederen ende maekelaerdijen, voor een geheel jaer, ingegaen den 1e janu. 1690, ende eijndigende den laesten decemb. daer aen volgende

- (volcht wel de voorgaende reeckeninge) Eerstelijck ontfangen van Willem de Bie over de drie laeste maenden paghts, vande Stadtswaegh, ingegaen den 1e janu. 1690 ende eindigende den laesten maert desselven jaers de Somme van iii.c xciii l xv St.
- (blijckt bij de Contrerolle) Ontfangen van Willem de Bie over negen paghts vande voors. waegh ingegaen den 1e April 1690, ende eijndigende den laesten decemb. daer aen volgende omme 1700 schilt compt. in ponden te xl grooten 1785 en alhier over de voors. negen maenden, xiii.c xxxviii l xv St.
Rantsoen tot vi st. op de Schilt, xlii L x St.
- Vaster de Ram over e(e)n jaer paghs vande hoppe en straetgelden ingegaen den 1e janu. 1690, ende wtgaende den laesten decemb. daer aenvolgende ter somme van, vi.v lxxxii L v St.
Rantsoen tot vi St. op ijder schilt, xvi l v St.
- Willem de Bie een jaer paghs vande xxv st. op de brouwte in en wtgaende alsvooren om 1180 schilt compt in ponden te xl grooten, xii.c xxxix L
Rantsoen alsvooren, xxix L x St.
prima Somma van verpachte middelen

[2][folio 3] Anderen ontfangh van bier axxijns te landewaert, soo vande dorpen leggende aende veenkant, als onder Zuijthollandt, daer va ebtaelt wert, drie groote vlaems van elcke ton biers, de twee delen ten behouve deser Stede, en t derde deel ten proffijte vande Graefflickheijt van hollandt, bij de heer Thesaurier deser Stede den heer rentmr. Generael van Zuijthollandt verpaght voor een geheel jaer ingegaen primo octob. 1689 ende wtgaende den laesten September 1690 volgens de Contrarolle bijde heeren schepenen daer van gehouden.

- (blijck bijde Contrerolle) Den accijns van Capelle, Wasbeecq, Sprangh, 's Gravenmoer etc is gepaght bij Anthonij Timmers om 39 guld: compt voor de Stadts twee deelen, xxvi L.
Rantsoen tot eenen stuij: op de guld, i L vi St.
- Den accijns vande hooge en laege Swaluwe is gepaght bij Maerten de Vosch om [-] compt voor de Stadt twee derde, v L vi St. viii Sch.
Rantsoen alsvooren, v St.
- Den accijns vande Dussen en Werckendam is gepaght bij Cornelis van Tilburgh om 18 st. compt voor de Stath twee derde, xii St.
Rantsoen xii St.
- Den accijns vande drie groote op de dorpe van Giessendam, Giessen Oudekerck, Sliedrecht, Papendrecht, Alblas, Alblasserdam, Bleskinsgraeff, Brantwijck,, Lekkerkerk, Ridderkerk, Crimpen Oostendam, Barendrecht, met Caarnisse, Heerjansdam, Hendrick Ijden Ambaght, de Lindt en Swindrecht, Kijffhouck, Heijnenoort, Goidschalxoort Mijnsheerenlandt, Maessdam, en Pietershouck sijn alle verpaght voor den tijdt van drie achtereen volgende jaeren ingegaen Bamis 1689 en wtgaende met Bamis 1690 aende wed Aert Teggers sjaers om 900 L comt voor de Stadts twee delen en voor het 1e derde jaer paght, ii.c lxv L xiii St. iiii P.
Is voor rantsoen tot eenen stuijver op de guld., xiiii L.
twee derde int op het gelt, iiii L.
- 'Treght vande overslagh vande bieren deser Stede wt craghten van haaerlieder privilegien dat de ingesetene van Zuijthollant, boven en beneden deser vrij mogen haelen, mits betalende eene halve stuijver op ijder vadt bier ten overslagh, en drie grooten Vlaems voorde accijns, inden voorgaende accijnsen verhaelt, sonder tot Dord.t ten overslagh te coomen, ende dat de tappers ende sluijtters, mitsgaders de biersteeckers inden dorpe van Zuijthollandt die haere bieren ten overslagh gebraght hebben deselve niet mogen distribuere met halff vath maer alleen met kannen op de verbeurte vandeselve bieren en iii L Vlaems van welck recht in lange niet betaelt is, dus, Memorie
- Vande Lantpoorterije der Stadt Dordrecht alomme in Zuijthollandt de Graefflickheijt voor d'eene helft ende de Stadt voor d'andere helft Competerende, t welcq is voor een lantpoorter een philips gulde, is gepaght bij Abram Marcel om twintigh ponden te xl grooten compt over het jaer verschenen den laesten Septemb. xvi.e t negentigh voor de Stadts helfte, x l.
is voor rantsoen, v L.
ii S.a van den grooten van(de) dorpen in Zuijdthollandt

[3][folio 5]]] Anderen Ontfangh vande drie stuijvers op de tonnebiers tot lasten vande brouwers

- (volcht wel de voorgaende reeckeninge) Vande drie Stuijvers op de tonne biers tot lasten vande brouwers, die in paght genomen was bij Willem de Bie voort geheele jaer vant saijsoen ingegaen den ie aug. 1689 ende geeijndight den laesten junij 1690 daer van dat inde voorgaende reeckeninge de helfte is veranwoort ende nu voor de wederhelffte wert gebraght, ii.m iii.c x L.
- (blijckt bij de Contrerolle) Den selven impost is opnieuws weder verpaght aen Willem de Bie voor een geheel jaer, innegaende prima Augustij 1690 om 9970 schilt int jaer sijnde 9693-10-0 ten xl grooten daer van compt hier over de ses maenden verschenen ultimo janu. 1691 de Somme van ii.m iii.c xlvi L xv St.
Rantsoen tot vi St. op de schilt, i.c xi L xv St.
ii.a Sa. van drije stuij. opte tonne bier

[4][folio 5vs] Anderen Ontfangh van Stadtsmaeckelaerdijen, verpaght voor de tijdt en aende persoonen hier naer gespecificeert.

- De Maeckelaerdije vant hart en weeck koorn, t lastgelt vande graenen over zee-komende, 't pontgelt vant koorn voorbij dese stadt varende alsmede van alle rijs etc, swijgende tolle, alsmede het kaij en havegelt, sijn verpaght aen Aert Bax voor den tijdt van ses jaeren ingegaen prima janu. 1698 ende eijndigende ultimo decemb. 1691 des jaers voor de Somme van 6000 L compt hier over het v.e sesde jaer paghts voors: ultimo decemb. 1696, vi.m vi L
rantsoen alsvooren, cxliii L.
- Johannis Rens een jaer paghs vant Visschip ofte inthuijs ingaende primo janu. 1690 ende wtgaende den laesten decemb. daer aen volgende jaerlijcx om 1575 guld. compt hier over het 1e derde jaer, xv.c lxxv L
een jaer huur vant inthuijs, vi L
rantsoen alsvooren, xxxvii L.
- de wed.e van Aert Teggers over ses maende paghs van het gemael geeijndigt de laetsten julij 1690 de somma van ii.m i.c lxxviii l xv St.
- Den voors, impost opt gemael is op nieuws wederom verpaght aen Hendrick Pelt, voor een geheel jaer ingegaen prima Augustij 1690 ende eijndight ultimo julij 1691 om 9160 schilt compt in ponden te xl grooten 9368, daer van Compt hier over d'eerste ses maenden voors. ultimo janu. 1691 ter somme van ii.m i.c lxxxiiii.
Rantsoen tot vi st. op de Schilt, xiiii l.
- Hendrick Bol een jaer paghs vande kalck, ingegaen de 1e janu. 1690 ende eijndight de laesten decemb. daer aen volgende om 1990 schilt compt in ponden te xl grooten, ii.m lxxxix l x St.
Rantsoen alsvooren, xlix L xv St.
- Boudewijn Volgraff een jaer paghs vande sme koolen, in, en wtgaende alsvooren om 890 schilt, compt in ponden te xl grooten t pont, ix.m xxxiiii l x St.
Rantsoen alsvooren xxii L v st.
- Willem de Bie een jaer paghs vande groote koolen in en wtgaende alsvooren om 1120 Schilt Compt in ponden te xl grooten, xi.c lxxvi L.
Rantsoen alsvooren, xxviii L.
- Luijx en Wesells hout is int Comptoir van de Ed: heeren Borgermeesteren verpaght aen Francoijs Dole, en Dirck Stoop in en wtgaende alsvooren om 1550 schilt, Compt in ponden te xl groten, xvi.c xxvii L x St.
Rantsoen alsvooren, xxxviii L xv St.
- Theunis Dermoij en Johannis Rens over ses maenden paghs van het fruijt vervallen den laesten julij1 690, x.c xcix L.
- Johannis Rens over d'eerste ses maenden paghs vant fruijt, ingegaen den 1e augustij 1690 ende eijndight den laesten januarij 1691 tot 2700 Schilt int jaer Compt in ponden te xl grooten en voor de Stadts twee dede van 6/m, ix.c xlv L.
Rantsoen alsvooren, lxvii l x St.
- Jan Rens en Theunis Dermoijen een jaer paghs vande droge nooten, innegaende den 1e Janu 1690, ende eijndight den laesten decemb. daer aen volgende, om 200 Schilt compt in ponden te xl grooten, ii.m x L.
Rantsoen alsvooren v L.
- Jan Rens een jaer paghs vande Cromehoutplaets in en wtgaende alsvooren om 250 Schilt Compt in ponden te xl grooten, ii.x lxii lo s St.
Rantsoen alsvooren vi L. v St.
iiii S.a van Stadts Maeckelaerdijen

[5][folio 8] Anderen ontfangh vant pontgelt vande maeckelaerdije, vant Stapelrecht vant Coorn, voorbij dese Stadt varende, met de Correctie vande geenen, die tegens het Stapelrecht gedelincqueert hebben mitsgaders vande visscherijen vande kanten ende vande swijgende Tollen deser Stede.

- Eerst vant pontgelt vant koorn voorbij dese Stadt vaerende, sonder te verbodemen met het pontgelt van alle rijs paelen etc mitsgaders vande swijgende tolle, deser Steden sijn verpaght aen Aert Bax daer van hier vooren fol. vi.e verantwoort is, Memorie.
- Vanden swijgende Tol, ten desen mede begrepen inden voors. paght, ende te desen gecollecteert werdende, bij de Commissarissen ter rechergie deser Stede van welck incomen de Stadt voor aff ontfanght een twaelffde part ende resterende elff delen werden gedeelt in veerthen delen daer van de Stadt wederom ontfanght twaelff delen ende noch resterende twee delen, sijn bij confiscatie vervallen aende Staten van Hollandt, die de Stadt Dordrecht van haer gelost ende betaelt heeft, blijckende bijde gesegelde quitantie in dato den 15e Meij 1587 ende alhier in de Samere vande Thesaurie geregistreert int roode register fol. 83 et ultra ende hebben de voors. Commissarissen in lange geen reckeninge gedaen daer toe sij dienen gevordert, omme het recht vande Stadt te bewaeren, Memorie.
- De Visscherije vande kantsteeck vande Merwede, die bij de regeerders deser Stadt, vande Graefflickheijt in paght genomen is, ende de Visscherije vande lantsteeck genaempt het Kerckhoff, te bevissen ter lengten van 15 roeden, beginnende noortwaerts op ten zuijden, mitsgaders de steck in de visscherije inde kille, vant huijs te Merwede, daer van de Schutterije deser Stadt, coomen twee desen sijn voor de tijdt van negen jaeren wtgegeven te bevissen met de zegen aen hun(?) Willem Bosschen en(de) Joost Boon, ingegaen pa: Ja.rij 1690 mits dat de Stadt ende Schutterije suijver genieten den vijffde penningh van alle de vis die aldaer gevangen wert, en is bij den rendant ten tijden deser reeckeninge wt handen van J. Wor ontfangen de Somme van 36 gul. 14 st. guldens waer van de helft tot Stadt proffijte wert verantwoort ouer iiii.e ix. jare ...(?), iii.c lxix L xiiii St.
- de Visscherije vande kanten genaempt de Biessbos, te bevissen ter lenghten van 15 roeden beginnende vant Lant te diepen, is voor desen haeren 1690, Memorie;
- Op de xci.c feb 1690 hebben de Ed. heeren Borgemrs. met de heer Thesaurier verhuurt het gasthuijswaeter te bevissen met prickkorven, alsmede op frourecht te bevissen met flauwen ofte drijffwant, het watersteckende vande segenwerp aff nederwaerts aen, soo verre de gerechtigh.t aende noortzijde van het huijs de Merwede, streckt ende dat voor de tijdt van thien jaeren ingegaen kersmis 1689 ende wtgaende kersmis 1699 jaerlijcx voor het gasthuijswater vastgestelt voor de somme van 160 L aende hr. Hugo van Arckel compt hier over het 1-x-jaer vers. kermsis 1690, xlc L.
- met flauwen gevist werdende moet de Stadt genieten den vijffde penningh vande zalm, Steur, elff aldaer gevangen werdende, Memorie.
- De Visscherije vande heer van Oosterwijck de voor deses is bevist geweest, tot sijn en stadts proffijten wert bij de heer aleen gedaen, Memorie.
- De Visscherije van Cornelis Hermanssz beneden de Sliedrechts kerck genaempt het noortdiep is op ordre vande Ed: heeren Borgermrn. opgetrocken, Memorie.

Ontfangh van correctie vandie gene die tegens het Stapelrecht gedelincqueert hebben inden jaere 1690.
- Den xxv Janu 1690 ontfangen van Adriaen Verhouven voor dat tegens het recht van Stapel gedelincqueert haddem en alsoo daer nevens hadde begaen een groote falciteijt is gecondemneert in een dubbelde boeten [de int geheel ontfangen bij de hr. mr. Wilhelm Stoop als hooftofficier deser Stadt] waer inde Stadt kompt de helffte sijnde, lx L.
- De tweede Maert 1690 ontfangen van Cornelis Jacobssz. voor dat tegen het recht van Stapel gedelincqueert hadde, door de hr. president Borgermr. affgedaen, en sulx ten proffijten van dese Stadt verantwooert alhier, xviii L.
- Den xvii dito ontfangen van Hendrick Luchten voor dat tegens het reght vant Stapel gedelincqueert hadde bij accord, om dat wijnigh tijdt Schipper was geweest, en niet wiste, het Stapelrecht alhier verschult was sulcx ten voordelen vande Stadt gebraght wert, xxv L.
- den ii.e meij1 690 ontfangen van Tieleman Janssz. omme dat tegens het Stapelrecht gedelincqueert hadde, xxx L.
- Dito ontfangen van Hendrick Gerritsz. in Comp. voor dat tegens het recht vant Stapel gedelincqueert hadde, xii l.
- Den 20e Octob. 1690 van Gerrit Cool ontfangen voor dat tegens het Stapelrecht gedelincqueert hadde, bij accort om dat niet wiste dat hier het Stapelrecht moest betalen, xix L x St.
- den ixe novemb. 1690 ontfangen vande wed.e Hatte, voor dat tegens het reght van Stapel gedelincqueert hadde bij accord, om dat niets wiste dat het Stapelrecht moest betalen, xxi L.
- Den xxiii dito ontfangen van Pieter Wijburgh anders genaempt den Creupele Piet voor dat ten tweedemael tegens het Stapelrecht gedelincqueert hadde dienvolgende gecondemneert in een dubbelde boete, sulcx ten proffijten deser Stadt verantwoort werd de Somme van lx L.
v S.a van Visscherijen en(de) Conrrectien vant Stapelrecht

[6][folio 11] Anderen ontfangh vant rietvelt genaempt Stede-dijck, die de Stadt vande graefflickheijt in paght genomen heeft en bij de heeren regeerders wederom verpaght als volght.

- Willem Arienssz. Neus over een jaer paght vande 1e parthij op de Caert get: met de letter A groot 6 m. 175 r. de mergen om vier guldens sjaers voors: Meij1 80, xxv L.
- Jacob Pieterssz Jager over 't jaer vande twede parthij get. B groot alsvoren is vervallen uts om, xvi L xvii St. xii P.
- De wed. van Herbert Arienssz. in Sli(e)drecht over t jaer paght vande derde parthij get. C groot seven mergen 950 roeden de mergen om x L sjaers vervallen alsvooren, lxxvii L x St.
- Arij Jacobszz. Clijne en Jan Willemssz. over t jaer paght vande 4e parthij getekent D de mergen om xiiii L groot ende vervallen alsvooren, xviii l x St.
- Herbert Willemssz. in Sliedrecht over het jaer paght, vande vijffde parthij getekent E groot 14 m. 500 r. om 13 gl d'm. voors. alsvooren, xl L.
- Paulus Theunissz in Sliedrecht een jaer paght vande sessde parthij get. F groot acht mergen 900 r. om vijff gulden sjaers de mergen voors. alsvoren, xliii l vi St. viii P.
- Capiteijn Joost Boon, over t jaer pacght vande sevende parthij get. G groot 5 mergen 100 r. a vier gl. d'm. voors. uts., xx L xiii St. iiii p.
- Paulus Janssz, Jan Leendertsz. Jager, Gerrit Cornelissz. en Jacob Dircxe elcx als principael over een jaer paght vande achtste parthij H groot ses mergen 350 roeden om 16 gl. de mergen vervallen alsvooren, cv L vi St. viii P.
vi S.a van Stededijck

[7][folio 12] Anderen ontfangh van renten gehouden op de vercofte erven bij de Rietdijcxpoort mitsgaders renten staende op de vercofte erven opt nieuwwerck

- Johan Noteman getrouwt met de wed.e van Adriaen Bouff, een jaer rente op sijn huijs staende op het derde Erff aende rietdijck vervallen Meij 1690, viii L.
- desselfde een jaer renten vant vierde erff aldaer vervallen alsvooren, viii L.

Andere rente gehouden op vercofte erven ende huijsen langhs den rietdijck
- Simon onderdeLinde, een jaer renten vant huijs genaempt St. Joris op de Rietdijck voors: Meij 1690, vi l xi St. iii P.

Andere rente op vercofte erven opt nieuw werck alsmede inde Nieuwstraet en anders
- Adriaen van Soust, een jaer renten opt erff neffens de kaetsbaan inde Nieuwstraet, vervallen meij 1690, v L vii St. vi P.
- Gerrit van Ven france Cramer een jaer rete op sijn huijs naest de kaesswaegh genaempt Leeuwestijn, voors: Meij 1690, xxiii L viii St. xii P.

Andere rente bij verschijde persoonen op haeren huijse, ende erven geconstitueert, in betalinge voor de Stadt voor haer verstreckte penninge, tot maeckinge van haere stadtsboome en haer contingent int diepen vande graften.
- Lijntie Jans wed. van Damas Hendricxe Clapper een rente op haer huijs staende inde heeremanshuijstraet voors: den 8e junij 1675 a 3 gl. sjaers, is bij Mijn Ed. heeren geordonneert deselve haer leven langh niet te moeijen, Memorie;
- Gelijck mede de rente van drie gl. thien stuijvers sjaers te lossen den penning xv ten lasten van Pieter Claesse, staende op sijn huijs inden Crommen Elleboogh voors. meij 1675, Memorie;
- Johannis Notemans over te consent vant affheijninge van een erff ter sijde sijn huijs, tusschen het houffeijsserspoortje en t Corps du garde ter lenghte van 28 voet 8 breet 18 boet voors: de xix julij 1690 sjaers om 3 gl. 2 st., iii L iii St.

Andere rente opde huijsen erven bij de Stadt Dordrecht vercoft.
- Cornelis van Braght een jaer renten op t huijs bij de vismarckt, daer de minrebroeders voorplachten te staen vers: meij 1690 de Somma van vi L v St.

Andere renten bij persoonen verleden op haere huijsen en erven in betalinge verstrect ten behouve van haere stadtsboomen en graften op den rietdijck, te lossen jegens den penningh is vrijgelt.
- De Deeckens vant Clijn Schippers Gilthuijs genaempt de Rietdijxkerts Capelle, vers: alsvooren, vi l i St.

Andere renten gehouden op huijsen ende erven bij de Stadt vercoft
- Jacob Hooghstraeten een jaerrenten van sijn huijs ende stoofplaets oop t nieuwerck vers. den 6e julij 1690, xvi L.

Andere rente van Capitaelen, der vercofte erven achter de huijsen staende voor de muur aent nieuwepoortje
- Dick van Doorn een jaer rente van een hondert ses en twintigh guldens thien stuijvers vant erff achter sijn huijs te lossen jegens de penningh xx vers: meij 1690, vi L xvi St. viii P.
- Coenraed Casperssz. een jaer rente van 98 gl. 18 st. vant erff achter sijn huijs te lossen vers: alsvooren, iiii L xviii St.
- Pieter de Koster een jaer renten van 73 gl. vant erff achter sijn huijs te Lossen vers: aslvooren, ii L xiiii St.
vii S.a van losrenten

[8][folio 14] Anderen ontfangh van huuren van huijsen kelders en andere Consenten bij mijn Ed: heeren deser Stadt Dordt wtgegeven, soo in huure, als in Coop tot wederseggens, mits dat deselff de huurluijden gehouden zijn die in goede reparatie te onderhouden en sijn gehuurt bij alsulcke persoonen ende voor de Somme van als hier naer gespecificeert is.

- Een huijs bijde Stadt gebout over de brugh vande Engelenburgse haven wert bij de maesselaers gebruijckt om, Niet
- 'T Groot School bijt groot Kerckhoff alsmede het huijs bij Cornelis Engelberts wert gebruijckt tot een ammunitie huijs voort gemenelant, memorie.
- de kinderen van Jacob Hooghstraten den jaer huur vande Lijnbaen opt nieuwerck vers: den laesten decemb. 1690, xii L.
- deselffde een jaer huur vande Lijnbaan daer neffens vers: alsvooren, xii L.
- deselffde voor het stellen van een stooffplaets opde Walevest vers. uts, i L x St.
- Jan Goverts een jaer huur vande lijnbaen daer neffens vers. alsvooren, xii L.
- Jannetie France een jaer huur vant huijs achter t Stadtswerckhuijs vers: ultimo april 1690, xviii L.
- Den thoorn genaempt WATERSTEIJN, wert ten dese tot een Laeckenhal gebruijckt en t resterende, Memorie;
- De twee kelders onder te Stadthuijs werde gehouden ten behouve vande Stadt, Memorie;
- 'Thuijsje, op de Vissebrugh, naest Boudewijn Mathijssz is de Viscoopers in eijgendom gegunt, Memorie;
- Cap.n Wouter 't Jongh een jaer huur vant huijsken naest den ijsseren Man verschenen ultimo decemb. 1690, xxiiii L.
- d'Erffgenamen van Jan Muijs Bode, over t stellen van een pothuijs aen haer huijs inden Vleeshouwerstraet vers: alsvooren, ii St. vi P.
- Juff. van Meninge wed.e over 't Consent vant wtstecq aen haaer huijs opde Vogelmarckt, vers. alsvooren, i L iiii St.
- Jan Box een jaer huur vande engelenburghsen thoorn vers: novemb. 1690, xlviii L.
- de Wed:e Anthonij de Hoogh, over te Consent vant vertimmeren vant Erff staende aende groote houte brugh vers. den 14e april 1690, xii L.
- Hendrick Wensch over recognitie vant gebruijck vande kaij tusschen de brugh en den Stijgert vande kraen Rodermont vers. de xxxi.e decemb. 1690, xii L.
- Hendrick Wensch over 't vijffde twaelffde jaer huur vande kaij opde Engelenburghse kaij ter lenghte van vier voeten verschenen den derde Maert 1690, xii L.
- de heer Wessel de Ruijter over een jaer recognitie vant stellen van een koockuijs achter sijn huijs bij de blauwe poort vers. den 12e decemb. 1690, i L v St.
- de selffde heer Wessel de Ruijter over recognitie vant vergroote van sijn achter huijsken ter lenghte van acht voeten den 28e junij 1690, x St.
- den hr. Rochus van Wesel heeft in huur gehadt een erff op de Engelenburghse haven, Staet nu, ledigh.
- Alsmede het erff van Balten van Horick buijten de Catharijnepoort.
- Insgelijcx de kade aende andere sijde buijten de poort aende andere zijde sackedragershuijs, langh drie roeden breet negen voet, is gebruijckt geweest bij Arien Dircxe leijt, ledigh.
- Balten van Horick een jaer huur vant Erff aende blauwpoort breet twee roeden langh ses roeden vers: den 1e meij 1690, xxxvii L x St.
- de Wed.e van Cornelis Vogel een jaer huur van den erff aldaer vers. ult. decemb. 1690, lxxx L.
- de vi.e maert 1689 is aen Hendrick Wensch en Gerrit van Eijssden gehuurt een erff gelegen neffens de brugge over de Engelenburghse haven langh drie roeden 8 breet 19 voeten mits jaerlijcx voor huure betalende, vi L vi St.
- op den vijffde julij 1689 is aende voorss. Sr. Gerard van Eijssden en huure gelaten een erff, gelegen op de kalckhaven, breet 90 voeten lanck [-] getekent No. 9 sjaers om xx L doch alsoo haer Ed. achte met Consenteerde het voorss, erff te omheijnen, off een loots te stellen is daer van ontfangen, niet alsoo hij het sesde tot dienste vande stadt weder heeft gelaten, Memorie.

Beginnende het iie quartier
- De woninge vande Joppe toorn is gelaten ten behouve vande tolle, Memorie
- Evert Raes van een jaer consent over het stellen van een stal achter sijn huijs aende Vest, vers: ultimo decemb. 1690, vi l.
- Aert Ariensse Blockmaecker over t Consent van een huijs aldaer vers: den 1 novemb. 1690, vi L.
- Willem Willemssz. de Haan over te stellen van een huijs aldaer vers: uts, vi L.
- Baerthout Tijssen Sterck over te stellen vane en huijs aldaer vers: its, vi L.
- de heer Johan de Witt over te Consent vant stellen van een huijs aldaer neffens en wert huer van geen recognitie betaelt, alsoo het selve is gerecompenseert tegens de verhooginge vande verpondinge vant huijs van Hendrick Goetvrient volgens appostille opde reeckeninge d'anno 1690, Memorie;
- Gijssbert van Dickelen boomsluijter aent Groothooft vers: den 1e novemb. 1690, l L.
- Jan Hendricxe van Eijbergen over een jaar recognitie vant overtimmeren vande hoopplaets achter sijn huijs int opgaen vande Boom vers. den 1e janu. 1690, vi L.
- Wessel de Ram ter zaecken alsvooren, iiii L.
- Jan Gillissz Ros een jaer huur vant huijske inde Schrijverstraet vers: meij 1690, xxx L.
- de twee packhuijsen achter het West-Indiesch huijs.
- de kelder daer naest;
- d'eerste solder boven de vers: kelder;
- de twede solder naer boven;
- de derde solder met de vlieringe tot onder het dack;
- Ende de twee kelders met de solders daer boven dese vijff parthijen sijn alle vergunt aen een france vlugteling, tot gebruijck van een rafinaderije, waer van bij de Stadt voor die tijt niet kan werden getrocken, Memorie;
- De Vleeshalle is aende Vleeshouwers verhuurt om vijff hondert guldens jaerlijcx waer van alhier verantw.t wert het jaer vervallen pr. novemb. 1690, v.c L.

derde quartier
- de thoorn bij de rietdijcxepoort, daer inne waght plagh te houden werd bewoont bij Jan Dircxe omme t, Memorie;
- de Lijnbaen vande voorss. thoorn, genaempt MAERTENS BAEN, leijt, onverhuurt;
- Van Hendrick Bostricken Baen is een wachthuijs gemaeckt, Memorie;
- Willem Pijll, en Jan Brouwer, een jaer huur vande Lijnbaen achter de Marrien-Bornstraet vers. Meij 1690, iiii L.
- de Cuijpers thoorn wert bij Elssie Ariens, en Heijltie Joosten, arme wed. bewoont om, Niet.
- de Lijnbaen van IJsaack de Meijer naest de St. Jorispoort, alsoo de Loots veroudert zijnde, is onverhuurt gebleven, Memorie.
- Geurt Jacobssz. is de Lijnbaen aenden Kuijperstoorn, sjn leven langh gegunt om, Niet.
- Marinus Braber een jaer recognitie vant vergrooten van sijn loots staende op de Vest, ter zijden de Rietdijcxpoort, vers. de iie novemb. 1690, iii L iii St.
- De Erfgenamen vande apothecaris 't Jongh een jaer recognitie tot wederseggens vant stellen van een Stal aende Vest bij de St. Jorispoort verschenen den 1 Septemb. 1690, v L.
- Een gedeelte van t magesijn aende St. Jorispoort is vergunt aende heer Borgemr. van Blocklant vers. de 1e Junij 1690, xi L.
- de vijffde decemb. 1686 is aen Pieter Doreton vergint het gebruijck van een erffke aende Vest, bij de Jorispoort ter lenght van een roe en breet 2 1/2 roe jaerlijcx om 6 st. compt hier over het jaer vers: 1690, vi St.
- Adam Hartman over een erffken aende Vest naest de St. Jorispoort vers: den 25e meij 1690, vi St.
- Pieter Geerlincg een jaer recognitie voort stellen van een huijsken op de Vest aende St. Jorispoort vers. de 1e Septb: 1690, iiii L.
- Pieter Joosten maesselaer over het opstellen van een houtte woonhuijs op de Vest vers: den 5 Maert 1690, xii St.
- De pachters van Stadt en Staten wegen vande bier accijns een jaer huur vant huijsken op de Wijnbrugh vers: de 1 Augustij 1690, v L.
- IJtem vant gemael een jaer huur vant huijsken daer neffens vers: alsvoren, iiii.c L
- de paghters vant fruijt een jaer huur vant huijsken daer neffens, vers. alsvoren xxx L.
- de pachters vande wijnen vande Capelle naest de Engelsche kercke daer de wijnen gecollecteert werden vers: den 1 Octob. 1690, iii.c L.
- de paghters vanden Brandewijn vande Capelle, naest de Engelsche kerck alwaer de voors. impost mede gecollecteert wert vers alsvooren, c.c. L.
- het timmeren ter nonnen met den hopsolder wert gebruijckt om turff in te leggen voor de huijsarmen, Memorie;
- het huijs boven de poort vanden Augustijne kerck wert bewoont bijde Coster om, Niet.
- Den huijsen ende erve daer aenvolgende tot een hoff voor de gouverments deser Lande is tot proffijten vande Schutterije vande heelhaecx Doel, Memorie;
- Aert van Beijeren een jaer Consent vant erff achter haer huijs int Steegoversloot vers: de sesden Augustij 1690, xiiii L.
- d'Erffgenamen vande hr. Arnoldus de Vries over een jaer huur vant Erff achter haer huijs staende ende vers: alsvoren, xvi L.
- Juff. Eelbo een jaer recognitie vant erff achter haer huijs staende ende vervallen alsvooren, vi .
- D'heer Borgemr. Pompeus Berck sijn Erffgenamen een jaer recognitie vant erff naest de Augustijne kerck, viii L.
- de Wed. van Erckelens een jaer recognitie vant stellen van een Loots op 't Stadsveste vers: den laesten decemb. 1690, xv St.
- van het erff voor desen gegunt aen Pleun Hermansse achter inde Marrie Bornstraet op de Veste, omme een huijs op te stellen vers: den [-] 1690;
- de wed. van Dirck Clootwijck, over te consent van den boogh onder den Wijnbrugh, vers. den 1e novemb. 1690, i L v St.
- Jacob vander Wolff een jaer huur vant huijske ter zijde de Augustijnekerck vers. ult octob. 1690;
- Jan Cornelissz. van Bergen, eheft in huuer gehadt een huijsken int Hoff, wert nu ten behouve vande Schutterij ontfangen, Memorie.
- 'T Erff vande eijseren Man is affgebroocken, Memorie;
- Sijgje Pieters een jaer consent van een erff naest de Rietdijcxpoort vers: den 28e feb. 1690, vi St.
- het Corps du guarde is gehuurt door de heeren Hogeveen en Pauw vers: den 1e novemb. 1690, vi L vi St.
- Lucas Hooghlander, een jaer recognitie van sijn huijs op de Stadts Veste vers: meij 1690, iii L.
- Jacob Engelen een jaer recognitie vant betimmeren van een erff buijten de Rietdijcxpoort vers: prima meij 1690, vi l.
- Francoijs vander Schaer een jaer recognitie van een erff ontrent den Rietdijxpoort vers: den laesten decemb. 1690, ii L x St.
- de brughophaelder aende nieuwe brugh een jaer huijshuur bij de Stad aldaer getimmert vers: den 1 novemb. 1690, xxvii L.
- d'ontfanger vande Appel een jaer huur van een gedeelte vant voorss. vers: Bamis 1690, xviii L.
- het Schotse Courthuijs staende op de hooge nieuwstraet, alsnu bewoont werdende bij [-] Paradijs compt over het jaer vers. meij 1690, ii.c lx L.
- Frans vander Schaer, over 't gebruijck vant erff aende nieuwedijck tusschen het poortie en het wtwateren vant sluijsie tot het slijten van schepen vergunt tot wederseggens vers. ult. xb. 1690, i L x St.
- Evert Jacobsse Mouthaen ende Johan Hopman over een jaer recognitie vant stellen van een loots aende nieuwendijck vers. den 18 decemb. 1690, iii L.

'T vierde quartier
- De kruit toorn wert gebruijckt omme ammunitie in te leggen, Memorie.
- Willem de Ringh heeft in huur den Lijnbaen naest de kruijttoorn, vers. 1690, v L.
- Sander Cornelissz. een jaer huur vande helffte vant erff, daer de rosmolen op staet vers: den 15 Maart 1690, vi l.
- d'erffgenamen van Johannis vander Wiel de wederhelfft vers: alsvoren, vi L.
- de twee lijnbaenen aent voorss. erff staen ledicts dus, Memorie;
- de Beuls Thoorn wert bewoont bij Jan Joosten om niet, Memorie;
- Staas van Hooghstraeten een jaer huur vanden Lijnbaen genaempt OCCERSSZ BAEN vers: meij 1690, v L.
- de Wed. van Willem Pluijm een jaer recognitie vant erff bij de Spuijp.t vers. de 1.e Octob. 1690, i L.
- Den thoorn met de Boogh genaempt SOETJES TOORN, is den scherprechter gegunt bewoont om, Niet.
- Neeltje Davits een jaer huur vande thoorn aende Spuijpoort vers. Bamis 1690, vi L.
- Belia van Wingerstraten wed. van Adriaen Vinck, een jaer huur vant huijsken neffens de Spuijpoort vers. uts, vi L.
- Cornelis Jacobssz. en Berber Clercq een jaer huur vant huijsken aende andere zijde vers: Bamis 1690, vi L.
- Elisabet Samuelssz. wed. van Dirck de Leeuw een jaer huur vant huijsken daer neffens onder den trap vande Spuijpoort vers: als vooren i L v St.
- De lijnbaen vande Lottjes thoorn, bij Marcus Jacobssz. gebruijckt staet, ledigh;
- de thoorn vande Lottjes wert bewoont bij een arme wed.e om, niet;
- De Cipier bewoont het huijs beneffens het stadthuijs en gebruijckt den kelder die daer aen tot gerieff geapproprieert is, Memorie;
- De Capelle vande brootsusters is gemaeckt tot een paerdestal, en wert bewoont bij de aennemers vande missien, Memorie;
- Matth: Vos over t consent van een kelder onder Stadtsstraet vers: den 9e janu. 1690, xviii St.
- De kelder vande wed. van Jan vander Houven is opgevult, Memorie;
- De wed.e Dirck Vroman, een jaer consent vant gotier van haer huijs dat onder de stadtsstraet loopt vers: Aug. 1690, iiii L.
- Staes van Hooghstraeten over het betimmeren vant werf, naest t waghthuijs aen de Sluijspoort vers: den laesten decemb. 1690, i L x St.
- de heer Anthonij Buijs en Lucas vander Staff, over een jaer huur van een erff aende Vest over het taanhuijs ijder 6 st. vers. den 11 Junij 1690, xii St.
- De Lijnbaen op de kalchaven staet, ledigh;
- Nicolaes Heckterff, heeft een erff achter sijn huijs vers. kersmis 1690, i l.
- Claes van Claveren een jaer huur vant erff gelegen aende Sluijspoort vers: den 31 Meij 1690, i L. v St.
- de heer Hugo Repelaer een gelijck jaer huur vant erff aldaer vers: alsvooren, i L v St.
- d'erffgenamen vande heer Thesaurier van Eijssel een gelijck jaerhuur van een erff gelegen en vers: alsvooren, i l iiii St.
- Pieter vant Right, een jaer recognitie van 23e voeten vers: alsvooren, iiii l x St.
- Juff. vande Bergh een jaer recognitie van een erff vers: alsvooren, ii L x St.
- d'Erfgenamen vande heer Jacob Sonnemaens een jaer recognitie van 30 voeten vers: alsvooren, i l.
- het oudt kalckmetershuijsje naest de Sluijspoort is geapproprieert tot een woonhuijsie en is verhuurt aen Pieter Matthijssz Chatelet compt over het jaer vers: 1690, xxxiii l.
- Op het erff van Adriaaen t Hooft is een houtte wambus gemaeckt tegens de vijant, Memorie;
- (den kelder vande) Jan Dircxe een jaer recognitie van een erff int Willigen Bos op de dwarskaden groot drie roeden viercant vers. den 31e decemb. 1690, x L.
- denselven een jaer recognitie vant Erff daer neffens groot ende voors. alsvooren, vi l.
- de wed:e van Victor de Vijgh, brughophaelder op de kalckhaven, een jaer huur vant huijs bij de Stadt, aldaer getimmert vers. den 1e novemb. 1690, xxx L.
- Hendrick vander Lisse een jaer recognitie vant erff achter 't Lasarushuijs vers: uts, iii L xv St.
- De Wed.e van Jan Valckenburgh over t gebruijck vant erff, daer de runmolen opgestaen heeft, vers. alsvoren xii L.
- de Wed: van Jasper 't Hooft een jaer huur vande kade voor haer huijs groot 2 roeden int viercant vers: uts., xvi L.
- Adriaen t Hooft, een gelijck jaer huur voor sijn huijs groot vier roeden vers: alsvooren, xviii L.
- Balten van Hoorick ende Samuel Nachenius een jaer recognitie van een erff op de kalckhaven daer de runmolen op staet, groot 29 roeden 89 voeten a 9 st. de roede vers: den 31 decemb. 1690, iiii L xix St.
- Lambert Jacobssz Cuijper, schiptimmerman, bruijckt seecker erff op de kalckhaven vers: den xix novemb. 1690, xl L.
viii S.a van regonitien huijshuren

[9][folio 22] Buijten De Vuijlpoort aende Dorrenboom

No. 1 Een meulewerff bruijckt Adriaen de Heijligenbergh, groot 29 roeden met de wint volgens accord van dese en naervolgende parthijen voorde jaere 1690, xii L i St.
No. 2 Willem Swaertouw 2 roe, iiii L xii St.
No. 3 den selffde 9 roe, iii L vii St. viiii P.
No. 4 Dirck Schoutten groot 9 roe, iii L iii St. xii P.
No. 5 Jacob Arienssz vander Werff, 5 roe, iii L xv St.
No. 6 de hr. de Carpentier 5 roe, iii L xv St.
No. 7 Cap.n Braet, iiii L x St.
No. 8 Willem de Darij, 8 roe, vi L.
No. 9 Maeijcken Aerienss en Jan Schepper, 6 roe, iiii L ii St. viiii P.
No. 10 de molenwerff va deselve, groot 32 roe, xii L i St.
deselffde drie huijskens, i l x St.
Beginnende aende gebrande buurt
No. 11 deselffde groot 5 1/2 roe, xii L.
No. 12 do. Henricus Frncken groot 7 roe, iiii L xviii St. xii P.
No. 13 den selffde groot 6 1/2 roe, iii L xviii St. xii P.
No. 14 Lijssbet Claes groot 6 roe, iiii L xiiii St. xii P.
No. 15 Theunis Frits een huijs 6:19:10 vi L xviiii St. x P.
Vechter Jacobssz het tweede gedeelte, iii L vi St. ix P.
No. 16 & 17 Leijt onbetimmert
Juff. Buijs heeft wt het erff van No. 16 & 17 gedeelte van 18 roe, tot vier stuijvers de roe, iii L xii St.
No. 18 Pieter Dircxe een erff om, iiii L x St.
No. 19 de advocaet Slickwercker, 6 roe en 10 voet gegunt tot een thuijn tot wederseggens toe, ii L.
No. 20 wert gebruijckt tot een padt
No. 21 deselven groot 8 1/2 roe, vi L x St.
No. 22 groot 8 roeden Leijt onbetimmert
Aende andere zijde vande straetwegh beginnende aende Zuijtsijde inne ende is elcke roede int viercant twaelff stuijvers
No. 23 Mr. Gijssbert int h. Geesthuijs groot 9 roe Leijt, onbetimmert;
No. 24 groot alsvooren Leijt, uts
No. 25 staet den Clijn huijskes op daer een arme vrou in voornt. om, Niet
No. 26 Cornelis Zeeman 2 3/4 roe, i L xiii St.
No. 27 Anthonij Huijbertsz 3 roe om, i L xvi St.
de rest van No. 27 is om hout te bergen, Memorie
No. 28 Leijt Ledigh.
No. 29 Jeremias vander Monde 4 1/2 roe om, ii L ii St.
de selffde is op de 2e Martij 1686 vergunt het gebruijck van een erff nevens sijn erff gelegen, gelegen inde gebrande beurt lanck 8 1/2 roe en breet 17 voeten en oversulcx groot vijff roeden mits jaerlijcx betalende voor ijder roe 9 St., i L.
No. 30 de wed: van Hendrick Cornelissz. gewesen slickwercker 9 1/2 roe, i L viii St.
No. 31 deselffde groot 5 roe om, iii L vi St.
No. 32 Anthonij Huijbertsz. 5 1/4 roe om, iii L ix St.
No. 33 tot 37 is eijgen gront
No. 38 Jan Cluijt groot 9 r., ii L viii St.
No. 39 Rochus Janssz. van Groeninge 3 1/2 roe, i L xix St.
No. 40 Vector Jacobssz. 3 roe i l xvi St.
T eijnde vande Dorrenboom en nu dra de Stadt Buijtendijcx
No. 41 & 42 Leijt onbetimmert, Memorie
No. 43 Anthonij Huinbertsz voor sijn gedeelte ii L vii St. / Arij Jacobssz voor sijn gedeelte, ii L vii St. / en Maerten Michielssz voor sijn gedeelte, iiii L.
No. 44 Maerten Michielssz 5 roe, iii L.
No. 45 alsvooren groot 9 roe Leijt onbetimmert is aende selffde vergunt tot wederseggens toe, om ii St.
No. 46 Anthonij Huijberts 3 1/2 roe, ii L ii St.
No. 47 Willem Machielssz 24 roe 16, eijgen;
No. 48 is alle, eijgen;
No. 49 is alle, eijgen;
No. 50 is alle, eijgen;
No. 51 is alle, eijgen;
No. 52/53 de wed. vande hr. Jan Bax 30 roede, xviii L.
No. 54 deselffde groot 5 roeden, iii L.
deselffde over een thuijn en packhuijs groot 96 roe tot wederseggens vers: 1690, xxviii L.
Beginnende op de Middelwegh
deselffde een jaer recognite van een erff aldaer vers: den 9e 7b. 1690, x L.
No. 55 is bij de Stadt vercoft aen Sr. Jacob vande Radt, en sijn de Cooppenningen inde reck. d'anno 1659 verantwoort, Memorie.
No. 56 & 57 elck groot 1 1/2 roe werden gebruijckt bij de Leveriers vant Luijcx hout, Memorie.
Beginnende op de Middelwegh
Van No. 58 tot 60 groot 10 1/2 roe, sijn eenige huijskens vande Stadt opgestelt, Memorie.
No. 61 Leendert van Dorren 7 roe, iiii L x St.
No. 62 Geertruij Cornelissz groot 9 roeden is om haer armoede haer leven langh gegunt om, niet
No. 63 Gerrit Spina 6 3/4 roe, iiii L i St.
No. 64 Engel Everts 7 roe, iiii L x St.
No. 65 Jan Joseppe 2 1/2 roe, 1 L x St.
No. 66 de selffde 9 roeden, ii L xiiii St.
No. 67 Engel Everts groot 6 roe, iii L vi St.
Den selffde een jaer recognitie van dat hij wt het voorsz. erff betimmert heeft ter lenghte van 19 voet breet x voeten compt. vers: 1690, ii L.
Het huijsken van Jan Pieterssz gelegen neffens de 20 huijskens naer het Willige Bosch groot 5 1/2 roe is bij de Stadt affgebroocke, Memorie;
Beginnende over de Brugh
No. 68 dese seven parthijen sijn alle vrij en eijgen;
No. 69 dese seven parthijen sijn alle vrij en eijgen;
No. 70 dese seven parthijen sijn alle vrij en eijgen;
No. 71 dese seven parthijen sijn alle vrij en eijgen;
No. 72 dese seven parthijen sijn alle vrij en eijgen;
No. 73 dese seven parthijen sijn alle vrij en eijgen;
No. 74 dese seven parthijen sijn alle vrij en eijgen;
- De heer Wessel de Ruijter is vergunt een erff buijten de Sluijspoort tot het timmeren van een packhuijs, loots en houttuijn mits aldaer geen woonhuijs te mogen timmeren en voor recognitie betaelen 50 gl. compt hier over het jaer vers: janu. 1690, l L.
- Het bovenstaende is over verpondinge noch belast met 6 gl. sjaers voors. janu. 1690, vi L.
- De heer Roeland de Carpentier een jaer huur van een erff groot 3 roeden a 12 st. de roe, int Willigen Bos, i L xvi St.
- Joost Janssz. een jaer rcognitie op sijn huijs voors. ult. decemb. 1690, i L xvi St.
- Gerrit Claessz een jaer recognitie op sijn huijs buijten de Sluijspoort vers: alsvooren, i l x St.
- Daniel Cornelissz een gelijck jaer recognitie op sijn huijs, staende ende vervallen als vooren, vii L x St.
- Den 22e Maert 1688 is aende hr Jacob Sonnemaen toegestaen het gebruijck van een erff ter lenghte van 52 voeten breet 29 voeten op de Luijersdijck mits jaerlijcx betalende x st compt hier over het jaer vers: 1690, x St.
viii S.a van recognitie inden Dorrenboom

[9][folio 26] Anderen Ontfangh van renten staende opde huijse op de drappier kade, streckende van het west Indiesch huijs oostwaerts naer het Bolwerck d'Amiaten.

- Arent Romers, een jaer renten van een hondert guldens Capl. a 9 prcto. voors: den 13e feb. 1690, iiii L.
- Desselffde een jaer renten van 1500 gl. a 9 pr. cto. op het voorss. erff vers. den si Meij 1690, lx L.
- Juff. Debits een jaer rente opt 8 en 9e Erff voors. alsvooren, xii L.
ix S.a van recognitien opte drappiers kaije

[11][folio 26vs] Anderen ontfangh van vercofte huijsen en Erven

- Arij Gerritsz Coijman een jaer rente van 800 gl. gehipothequeert op sijn huijs, nevens t groot hooft te lossen jegens de penningh en vervalt de i.e Meij 1690, xxxi L.
- De selven een jaer rente van 100 guldens verseeckert alsvooren jegens den penn. xx vervalt den vijffde julij 1690, v L.
xi S.a van verkochte huijsen en(de) erruen(sic)

[12][folio 27] Extraordinairen Ontfangh van vercogte Erven als anders.

- Ontfangen van Adriaen Costerus seijlmaecker voor 39 voeten Erff soo als Mijn Ed: heeren aen hem vergunt hebben tot het maecken van een pothuijs a 20 st. de voet, xvii L.
- Noch ontfangen van Claes Gerritsz gaerenbleijcker voor 275 dubbelde straetsteen hem op sijn versouck gelevert, xlvi St. iiii St.
- Ontfangen van Aelbert de Haen over eenigh out hout aen hem vercoft, iiii L.
- Ontfangen wt handen alsvooren voor een oude houte Carbeel aen hem vercoft, iiii L. - xv St.
- Ontfangen van juff. de Wed: Duurcant voor een pothuijs, aen haer huijs bijde groote kerck groot bevonden 29 voeten a 10 st. de voet, xii L.
- Noch ontfangen van Arnout Coenen voor een pothuijs aen sijn huijs op den hoeck vande Vissebrugh groot 99 voeten a 10 st. de voet, xxii L.
- Ontfangen vande selve voor het toorntie staende aen sijn huijs groot 11 voeten, v L x St.
- Ontfangen vande hr. Adriaen Mijnaert voor de Bordis trap aen sijn huijs, groot 99 voeten a 10 st. de voet, xxii L.
- Noch ontfangen ten saecke voorss. van Jan van Gele, voor een Comptoir hem vergunt sijnde groot bevonden 161 3/4 voeten, a 10 st. de voet, lxxx L xvii St. xiii P.
- Noch ontfangen vande hr. Matthijs vande Brouck, voor twee Bordis trappen aende huijsen op de drappierskade vergunt en groot bevonden 137 voeten a 10st. de voet, lxviii L x St.
- Ontfangen van Crijn de Bruijn over Coop vande opstal vande twee verbrande huijse aende Beurs als bij besteck f 204:-:- rantsoen 10:4:- = 214:4:-
Gaet aff voor de omloop 1:-:- Treckgelt 1:10:- = 2:10:- sulx tot stathprofijtte, ii.c xi L xiiii St.
xii S.a van verkochte erffven en(de) andres

[13][folio 28] Anderen ontfangen van alderhande Zaecken

- Ontfangen vande kinderen van Pieter van Slingelandt, volgens seecker appoinctement vande heeren Borgemrn. in date den 12e April 1688 in plaets van 100 gl. jaerlijcx souden betalen 75 gl. Compt hier over 't jaer vers: Kersmis 1690, lxxcc L.
- Jan Bogert en N. Holaert ijder voor d'helft een jaer huur vant Erff daer neffens groot 70 roeden vervalt den 14e April 1690, lx L.
- d'Erffgenamen vande heer Borgemr. Gerard Francken een jaer huur vant Erff daer neffens groot 37 roeden vervalt de 28e Meij 1690 sjaers om, xxx L.
- Een erff daer neffens breet drie en een halve roede, gebruijckt Adriaen op de Camp tot wederseggens van Mijn Ed. heeren voors: het xe jaer huur de xxe Octob. 1690, xxxvi L.
- Een Erff daer aen volgende breet alsvoren bruijckt Francoijs Dole, vervalt alsvooren sjaers om, xxxvi L.
- Een erff daer aenvolgende breet alsvoren gebruijckt Johannis Heuts vervalt de xxxe decemb. 1690 des jaers om, xlviii L.
- De Schutgront voor bij dese Stadt heeft niet mogen gelde, Memorie;
- De veerpont op t van Swindrech tis op den xiii meij 1679 bij de heeren borgermr. verhuurt aen Arij Claeijssen en Arij Cooossen wonende op Swindrecht jaerlijcx om 8 gl compt hier over het xi.e 16.e jaer vers. den 1e Junij 1690, lxxxiiii L.
- De veerpont van Sgravendeel met de Liessen en biessen daer ontrent, is voor den tijdt van seven jaeren gepaght bij Cornelis Arienssz. Moochouck jaerlijcx om 690 L ingegaen den 1e janu. 1688 ende wtgaende den laesten decemb. 1694 compt hier over het derde sevende jaer vers. den laesten decemb. 1690, vi.x xc L.
- Stadts griendeken op Papendrecht is verhuurt voor den tijt van 16 jaren aende Bailliu Evenblij van Papendrecht Theunis Besem, ende Paulus Willemssz. elcx als principael, ingegaen den 1e April 1676 compt hier over het 19e 16 haer vers. ult. Maert 1690, vi L vi St.
- Dent weede Septemb. 1690 ontfangen van Simon Schoutten voor het gebruijckt vande kielstengh, vi L vi St.
xiii S.a van alderhande saecken

[14][folio 28vs] Andere ontfangh van nieuwe verleende consenten

- [doorgehaald:] Johannis Notemans over 't consent vant affheijninge van een erff, ter sijde sijn huijs, tusschen het houffeijserpoortie en t corps du gaarde, ter lenghte van 28 voeten en breet 18 voeten vers: den 19 julij 1690, iii L iii St. (Alsoo dese iii qt 31 l hier vooren fol. 12 gebraght is dese geroijeert en doorgeslagen)
- Jan Boon over te gebruijck van den erff ontrent de Sluijspoort aende Vest aldaer, groot vier roeden breet 12 voeten vers: janu. 1690, v L.
- de Wed. vande heer Thesaurier Samuel de Heijde van Zevender over te consent van een erffken aende Walevest, ontrent de packhuijsen vande hr. vanden Brouck groot 1 roe 122 voeten vers: den 25e April 1690, i l c St.
- Vaster de Ram, over huur vant waghthuijs, aent Groothooft vers: den 31e Octob. 1690, viii L.
- IJman 't Hooft over t Consent van den loots tot den Lijnbaen, aen St. Jorispoorte vers: den 23e 9b. 1690, v L.
- [doorgehaald:] Hendrick Wens over het 6e 12e jaer huur vande kaij opde Engelenburghsse kaije ter lenghte van vier roeden vers. den iii Maert 1690, xii L. (dese is gebraght fol. 15 dus alhier geroijeert)
- d'Erffgenamen vande heer Rudolff Bremkes over te Consent vant erff buijten de Walevest, omme daer op te stellen een loots ofte packhuijs ter lenghte en breeten van 80 voeten vers: den 17e Maert 1690, i L x St.
- Pieter Verpoorten, een erff buijten de Bottjespoort ter lenghte van 32 voeten en breet 23 voet vers: den 22 julij 1690, ii L x St.
- den 9e junij 1689 is aen Jan Cornelissz van Coick, gegunt het gebruijck vande twee erven gelegen op de kalckhaven get. no. 2 & 3 benevens het huijs van [-] ter brete van 80 voeten mits jaerlijcx betalende voor huur, xl L.
- den 5e julij 169 is aen Adriaen t Hooft in huure gelaten een erff gelegen alsvooren get: no. i breet 90 voeten lanck alsvooren jaerlijcx om, xx L.
xiiii Sa. van nieuverleende consenten

[15][folio 31] Anderen ontfang van subsidien bijde heer Abram Stoop, aenden Thesaurier in desen jaere 1690 gedaen

- Op den 28e Maert 1690 ontfangen vande wed.e vande heer vander Heijde, volgens ordonnantie vande heeren Borgermrn. tot subsidie vant Comptoir vande reparatie, iiii.m L.
- den 2e Meij 1690 vande wed. vande heer vander heidje, volgens ordonnantie vand'heeren Borgemrm. tot subsidie vant Comptoir vande reparatie, v.m L.
- den 18e Julij ontfangen vande hr. Willem van Neurenbergh als getrouwt hebbende de juff. wed. van vander Heijde volgens ordonnantie als boven, v.m L.
- den 2e Aug. ontfangen wt handen alsvooren op reeckening van een ord.tie van 4000, f 3000:-:-
den 16e Octob. ontfangen pr. reste vande voors. ordonnantie, 1000:-:-, iiii.m L.
- den xe novemb. ontfangen vande heer Abram Stoop tot subsidie vant Comptoir vande repaatie, iii.m L.
- den 22e dito ontfangen vande heer Abram Stoop tot Subsidie vant Comptoir vande reparatie, vi.m L.
- Noch ontfangen wt handen vande heer Willem van Neurenbergh no:ux: op reckeninge van een ordonnantie van 1500 f 1000:-:-
noch ontangen per reste 500:-:-, xv L.
xv S.a van subsidien

[16][folio 32] Anderen Ontfanck wegens t incomen vande Stadts Lamp Lantaerens staende inde straeten door de Stadt tot gerieff vande Borgerije inden jaere 1690.

Op den x April 1690 ontfangen van Adriaen Vermeulen op reckening van sijn voorss. ontfangh vant Lampt Lantaerngelt, iii.c L.
De 5 Junij noch ter saecke als vooren, iii.c L.
Den 15 julij noch ter saecke als vooren, iii.c L.
Den 18e Augustij och ter saecke uts, iii.c L.
Den 8e Septemb. noch ter saecke als vooren, iiii.c L.
Den 24 dito noch ter saecken uts, iiii.c L.
Den 30e decemb. noch alsvooren, iiii.c L.
xvi van lantarengelt, ii.m iiii.c L.

[17][folio] Anderen ontfangh vant opgestelde straet, en Clapgelt

- Op den xiii Junij ontfangen wt handen van Pieter Muijs, vi.c L.
- den ii Augustij ontfangen wt handen als vooren, vi.c L.
- Den 9e Septemb. ontfangen wthanden alsvooren, vi.c L.
- Den 30 decemb. ontfangen wthanden alsvooren, vii.c L.
xvii S.a van Straet en(de) Clapgelt, ii.m v.c L.
SOMMA TOTALIS vanden ontfanck deser reeckeninge bedraecht de somme van 69.430 ponden ses schellingen te xl grooten


[1][folio 34] Wtgeef jegen den voorenstaende ontfangh voor den jaere 1690 ende eerstelijck van betalinge gedaen aende officieren deser Steden die voor het voorss. jaer gedient hebben.

Betaelt aen 16 nachtwaeckers deser stede met haeren overman over 12 maenden weddens de overman a 14 gl smaents ijders Clapper a acht guldens acht stuijvers ter maent, als aen
- Jacob Mouthaen, overman, 168:-:-
- Pieter Meeuwissz, 100:16:-
- Willem Jacobssz. Cuijper, 100:16:-
- Claes Gerrits, 100:16:-
- Cornelis Janssz, 100:16:-
- Pieter Pieterssz. Graeff, 100:16:-
- Johannis van Aeckeren, 100:16:-
- Bruijn van Dijck, 100:16:-
- Abram van Dijck, 100:16:-
- Frans Arnoutsz., 100:16:-
- [..] Lares, 100:16:-
- Anthonij Vogel, 100:16:-
- Cornelis Wijmans, 100:16:-
- Jan Hendricxe vander Steen, 100:16:-
- Jan Matthijssz, 100:16:-
- Levinus Hulsious, 100:16:-
- Joost Willemssz., 100:16:- = xvii.c lxxx L xvi St.

Poortier Brughophaelders boomsluijters, roepers etc.
- Vaster de Ram, poortier en cepier aent Groothooft, 12 m. weddens a 5 gl. 8 st. smaents, lxiiii l xvi St.
- Gijssbert van Dickelen, havemr. aldaer, lx L.
- Pieter Leijsten, boomsluijter, lx L.
- Jan Pattelton, roeper op Zelant, l L.
- Matth: van Schoonhoven roeper op Antwerpen, l L.

Riedijcxpoort
- Barent Buijtenhoff, poortier aenden Rietdijck, lx L.
- Arij Janssz Pluijm, getijmr. aldaer a 3-6-8 ter maent, xxxix L xviii St.
- Casper van Breda, Sluijswachter aende nieuwe sluijs a 8-6-8 ter maent, x L.

Nieuwbrugge
- Dirck Corthagen, brughophaelder vande voorss. brugh a 9-10-0 smaents, liiii L.

Wijnbrugh
- Arnout Moliers, brughophaelder aldaer a 9-10-0 smaents, liiii L.

de Joris ende Vriessepoort
- Hendrick van loon poortier aldaer a 7-10-0 smaents, xv L.

Spuijpoort
- Willem Verstappen[doorgehaald: Verpoorten], aldaer 6 gl. smaents, lxxii L.

Spuijpoort
- Pieter Verpoorten, poortier aldaer a 4 gl. 10 st. ter maent, liiii L.
- Albert de Haen, roeper en getuijnr. aldaer 6 gl. ter maent, lxxii L.
- Cornelis IJsaackssz Bavelaer, Sluijswagter aende groote Sluijspoort a 7 gl. 10 st. ter maent, xc L.
- Pieter Verpoorten, brughophaelder aende leuve brugh a 5 gl. smaents, lx L.
- Anthonij de Vijgh, brughophaelder aende nieuwe kalckhaven a 6 guld. ter maent, lxxii L. [= 72]

Pelse Brug
- Johannis de Ras, brughophaelder a 4 gl. 10 st. smaents, liiii L. [=54]
- Den selven als havemr. van de Vuijlpoort tot aende Tolbrugh a 2-5-0 ter maent, xxvii L.

Craan Rodermont
- Pieter van Heussen, brughophaelder en havemr. aen St. Joost a 7 gl. 10 st. ter maent, xv L.
- [..], havemr. en boomsluijter aende nieuwe haven bij de blauwpoort a 6 gl. smaents, lxxii L.
- Leendert Roos, havemr. ende poortier mitsgaders boomsluijter, aende Engelenburggsse haven a 6 gl. smaents, lxxii L.
- de Wed.e van Govert Janssz., poortierster aende blaupoort a 6 gl. smaents, lxxii L.
- Jan de Schoone, Boomsluijter en brughophaelder aende Clijne Vismarckt termaent alsvooren, lxxii L.
- Pieter Smits, brughophaelder vande lange houte Brugh a 4 gl. 10 st. ter maent, liiii L.

Toorn waghters
- De dienstmaeght vande conchergie vant Stadthuijs over 't Schoonhouden vande tappijten behanghsels en kussens inde camer van justitie, vi L.
- Huijgh Willemssz. ende Aelbert Cornelissz. trompetters ende toornwachters ijder a 7 gl. smaents, clxviii L.
- Hendrick van Munster voor t schoonhoude vande revier Vismarckt aent Stadthuijs a 3 gl. ter maent, xxxvi L.
- Theuntie Huijberts voor t schoonhoude vande revier Vismarckt aen t Groot hooft, a 3 gl. smaents, xxxvi L.

Hellebaerdiers vande heere Schout
- Pieter Pieterssz. a 4-3-0 ter maent 49-16-0
- Jacob Janssz. ijdem 49-16-0, = f xcix L xii st.

Hellebaerdiers vande hr. Borgemr.
- Willem Janssz. Peijs a 12-10-0 ter maent 150:-:-
- Jacob Janssz 4:10:0 ter maent 99:16:0, = cxcix L xvi St.

's Heeren ofte Schouts dienaren ijder a 9 gl. 16 st. 10 P. ter maent.
- Martin Cats, 118:-:-
- Hendrick Teijlties, 118:-:-
- Gerard Hardij, 118:-:-
- Hendrick Woutertsz., 118:-:-
- Bartholomeus Gerard, 118:-:-
- Herman Cats, 118:-:-
= vii.m viii L
D'huijsinge daer inne begrepen, Memorie

- Aen Cap.n Joost Boon dienden tot bewaringe vant recht vande Stapel deser Stede over twaelff maenden gagie en costgelt, van sijn persoon jaght, en seve Mannen tot hem gedient hebbende tot bewaringe vant vers. stapelrecht t sedert den 1e janu. 1690 tot de laesten decemb. deselven jaers, mitsgaders voor eenige reijscosten int ondersoecken off geen fraude int Stapelrecht gedaen werde, bij vier distincte reeckeningen, ordonnantie en q.tien, ii.m iiii.c lxxxviii L vi St.
- Aen Cap.n Jan Simonssz Eijcken dienende mede tot bewaringe vant vers: Stapelrecht, over tweaelff maenden costgelt, soo voor sijn persoon, Schip en matrosen t sedert den 1e janu. 1690 tot den laesten decemb. daer aen volgende met eenige reijsscosten saemen als bij vier distincte reeckeningen ordonnantien en quitantien, ii.m xciiii L iii St.
prima Somma van maentlicke weddens, i.x.m ii.c xxxii l vii St.

[folio 37] ....

... pagina overgeslagen? ...

[2][folio 37vs] Anderen wtgeeff van jaerlijcxe weddens, aen andere officieren deser Stede.

- De heer Thesaurier over sijn Weddens vanden jaere 1690, iii.c L.
- Voor papier Etc. in sijn Comptoir verbruijckt, xii L.
- d'heeren Borgemrn. en acht reeckenmr. met de Secretaris voor t hooren sluijten en appostilleren deser reckening, xxvii L.
- Samuel Nachenius fabrijcq deser Stede den jaer weddens vers: den 13 feb. 1690 als bij q.tie, viii.c L.
- Johan de Jongh een gelijck haer weddens hem als fabrijcq deser Stede vers: den 28e decemb. 1690, x.v L.
- Aert Bax een jaer weddens van dat hij bij de Comptoire bedient vande heeren Thesauriers, tot het invorderen vande paghten en anders, een jaer weddens vers: decemb. 1690, iii.c L.
- Den selffden een jaer weddens voor het invorderen vande renten, consenten en andere parthijen in dese reeckeningh verantwoort, vers: ult. decemb. 1690 bij q.tie, lx L.
- Daniel van Veen over een gelijck jaer weddens als Camerbewaerder deser Stede vers: alsvooren bij q.tioe, ii.c L.
- den selffden een jaer huijshuur vers: alsvooren, c L.
- de vier eijckmrs. deser Stede over een jaer weddens vers: alsvooren, cxx L.
- Betaelt aen Johannis van Eijssden voor oncosten opde gewichten etc int eijcken gevallen als bij reeck. en q.tie, xvii l vi St. xii P.
- Arnoldus vanden Kieboom kneght vanden Eijck voor den jaere 1690 bij q.tie, xii L.
- De heer Balthasar Waelen, een jaer Weddens als opsiender vande Eijckers voors: alsvooren bij q.tie, xxx L.
- Johannis Collaert een jaer weddens overt waernemen vande Spuijsluijs vers. alsvoren bij q.tie, l L.
- Math: van Stockum, een jaer waernemens vant sluijsken achter de nieuwekerck xxx L en voor jaerlijcx Spuijen 4 gl. bij q.tie, xxxiiii L.
- de Wed.e van Willem Janssz. een jaer waernemens vant sluijskens, achter de Rietdijcxgraft, verschenen alsvoren bij q.tie, xii L.
- Cornelis Mouthaen Beurskneght een jaer weddens vers: alsvooren, lxxii L.
- Aende Boeckhouder vande oude Cleercoopers t gene jaerlijcx aent voors: gilt wert toegeleijt voor den jaeren 1690 bij q.tie, xxxii L.
- Srs. Olinchoff een jaer weddens vande clocke te stellen vers: uts. bij q.tie, ii.c l L.
- deselven een jaer waernemens vande clock opde groote kerck vers. uts., l L.
- den selven een jaer waernemens vande Clock op de Doel vers. uts., xxx L.
- den selven een jaer waernemens vant Stellen vant voorslagh, op 't Stadthuijs vers: uts., xxxvi L.
- Noch vant stellen vande Clock opde beurs vers. de 18e Maert 1690, xxxii L.
- de selven noch over een jaer Leverantie van touw en Olij tot de voorss. uurwercken Etc. vers. ult. decemb. 1690, xxxv L v St.
- Lidia van Someren een jaer weddens over t waernemen vant Clocke ruijmstraet, vers: ult. decemb. 1690 bij q.tie, xxxvi L.
- Willem van Bijlevelt waeghmr. vande ijssere waegh een jaer tractement vers. ult: decemb. 1690 bij q.tie, c L.
- Gijssbert van Dickelen, Boomsluijter aende Boom, een jaer besemgelt d'anno 1690, ii L.
- Pieter Smits aende lange houtebrugh ter saecken alsvooren, v L.
- Peter van Heussen aende roodebrugh ter saecken alsvooren, ii l.
- Jan Bax, op Engelenburgh ter saecken alsvooren, ii l.
- Leendert Roos aende brug over de Engelenburghssz haven, ii L.
- Arientje Claes voor t waghthuijs op t blauw Bolwerck, ii L.
- Pieter Corstiaenssz aent Vriessepoorts waghthuijs, iiii L.
- Leendert Roos vant wachthuijs over de Engelenburghssz haven, iii L.
- Ariaentie Jacobsz vant waghthuijs boven de Rietdijcxpoort, iiii L.
- Barent Buijtenhoff vant wachthuijs aende Rietdijcxpoort, ii L.
- Hendrick van loon aende Joris ende Vriessepoort, iii L.
- Willem Verstappen aende Spuijpoort, ii L.
- Ferdinandus Rochussz. vant huijs daer de kneghs vande Engelsche Court in waecken, iiii L.
- Jan de Schoone aende Clijne Vismarckt, ii L.
- Casper van Breda, Sluijswachter ii L.
- Pieter Leijsten op de Boom, ii L.
- Cornelis Bavelaer aende Sluijspoort, ii L.
- Pieter Verpoorten aende Leuvebrugh is aende Vuijlpport, iiii L.
- Jan de Ras aende Pelsebrugh, i L.
- Arnout Moliers vande Wijnbrugh vanden Accijns, en bierdragers huijsjes, vi L.
- Dirck Corthagen aende nieuwbrugh, ii L.
- Vaster de Ram vant waghthuijs aent Groothooft, ii L.
- Anthonij de Vijgh aende kalckhaven, ii L.
- Cornelis Mouthaen beurskneght voor tschoonmaecken vande beurs, xv L.
- de heeren Balthasar Waelen, en Johan Melanen een jaer huur vant Erff daer de paerdestal vande Sleenaers op Stet, vers: den ix.e feb. 1690 bij q.tie, lxxii L.
- de wed. Franciscus Debits een jaer huur vant erff daer de wagens vande Slenaers op staen vers. den 1e octob. 1690 bij q.tie, xl L.
- Pieter Coster voor het schoonmaecken vande swaerden van justitie, iiii L.
- Lijssbeth Dirckx een jaer waernemens vant poortie aende Waelen Doelen vers: meij 1689, xxiiii L.
- de wed. van Willem Pluijm een gelijck jaer vant sluijsken aende Spuijpoort, xii L.
- Abram Vetpot en sijn maet over te sluijten vande Boom aende Vismarckt d'anno 1690, vi L.
- Arnout Moliers een jaer waernemens vanden Boom aent gewet, iii L. iii St.
- Wouter Cornelissz een jaer waernemens vant sluijsken achter het huijs vande hr. Coopman vers. alsvoren met het spuijen, xv L.
- Jacob Mouthaen voor t onderhouden van twaelff backen aende Rietdijck, en eenen grooten back, daer de voerluijden alldaer affrijdende in werpen vers. de xi julij 1690 als bij notitie opde maent cedulle, xxxvi L.
- de selven voor dat hij het Spuijen deser Setden sluijsen compt waer tenemen verschenen de 1e decemb. 1690 als bij nototie op de maent cedul, xviii L.
- de thuijslighters vande heeren rekenmrs. die op de reeckeningen vande heeren Thesauriers vaceren, iii L.
ii. S.a van jaerlicxs weddens

[3][folio 42] Anderen Wtgeeff van tractementen die Mijn Ed. heeren vande Oud-raden deser Steden aende persoonen, die aen Stadtsreparatien in ordinaris dienst zijn geweest

- (sij voortaen vuijte reecken. gelaten) Geduijrende den jaere 1690 is bij den heer Thesaurier van dese niet betaelt dus, Memorie.

[3][folio 43] Andere Wtgeeff van aenbestedinge vant Baeckenen van Stroomen, het Zuijveren en reijnigen der Stadts Straeten, het onderhouden van Stadts pompen Etc.

- Jacob Mom baeckenmr. voor een jaer dienst int baeckenen vande stroomen met het Leveren ende becostigen vant gene daer toe nodigh is vers. ult. decemb. 1690 bioj q.tie, v.c L.
- Betaelt aen Barent van Lindrecht over een jaer reijnigen ende schoonhouden van Stadts Straten, stijgerde, missie backen etc vers: ult: meij 1690, xiiii.c xxxiiii L.
- Rombout van Hees voor het onderhouden van Stadts pompen verschenen den laesten decemb. 1690 xxvi L.
- Bartel Smits met sijn maet waeghkneghs inde Kaesswaegh voor te onderhouden vande Schalen besem en Oliegelt voor de jaere 1690, xx L.
- Noch is deselffde toegeleght voor het in en wtbrengen vande boter bacnken voorden jaere uts: viii L.
- Damas Jordaens en Leendert Hijmans inde ijssere waegh, over touw en olijgelt voorden jaeren als boven, vii L x St.
- de Dekens vande kalckmeeters over te leveren vande kalckmaeten voorden jaeren alsbooven, x L.
- Wout Telders over dove koolgelt d'anno 1690, xii L.
- Jacobus Smack over het schoonhouden vande bibliotheecq over den jaere alsboven, xii L.
- De Stadtsbodens over dove koolgelt [= uitgebrande verkoolde turf] vers: alsvooren, xii L.

overgeslagen folio 44 en 44vs

- [folio 45] Betaelt aende Stadts branders voor t leveren van eijssers daer toe nodigh vers: Meij 1690, xv L.
iii S.a van baecken missie

[4][folio 46] Anderen Wtgeeff van besteden en aengenomen wercken vande ordinaris reparatie, van timmer, metsel, en glasswercken.

- De reparatie van alle Stadttimmerwercken vant i.e en ii.e quartier met eenige nieuwe wercken is voor den jaere 1690, Memorie;
- Het iii.e en iiii.e quartier insgelicx, Memorie;
- De reparatie van alle stadts metselwercken vant i.e en ii.e quartier met eenige nieuwe wercken is voorde jaere 1690 mede, Memorie;
- Het iii.e en iiii.e quartier insgelicx, Memorie;
- Betaelt aen mr. Pieter Crusifix, straetmaecker, voor het repareren vand'oude, als 't maecken vande nieuwe straetwercken bij hem ende sijn kneghs t sedert den sevende jannuarij to den 8e April 1690, soo binnen als buijten dese Stadt verdient bij twaelff distincte quitantien de Somme van, iii.c vii L xi St.
- Noch betaelt aen Cobus Jacobssz voor het leggen van 109 roeden 37 voeten nieuwe straet a 30 st. d'roe. bij decl. ord.tie en q.tie, clxiii l xviii St. viiii P.
- Aenden selffden noch betaelt ten zaecken als vooren over 94 roeden 20 voeten, bij decl.tie ord.tie en q.tie, xvoo L iiii St.
- Betaelt aen Gerrit Machielssz vander Houck, mr. Leijdecker de Somme van drie hondert vijff en veertig guldens voor een geheel jaer reparatie en onderhout van alle stadts Leijdacken vers: ult: decemb. 1690, iii.c xlv L.
- Betaelt aen Hendrick Scheij de Somme van een hondert twee guldens seventhien stuijvers en twee penn: over een geheel jaer reparatie van alle Stadtsglaesen die dito Scheij aengenomen heeft voor de tijdt van ses jaeren ingegaen den 4e April 1689 ende eijndigende den vierden April 1690 compt hier over het laeste seste jaer, cii L xvii St. ii P.
- De reparatie vant pecken en teeren van Stadtsbruggens, hooffden etc is op de xiii Junij 1688 besteedt voor drie achter eenvolgende jaeren innegaende den 1e junij 1688 ende eijndigende de laesten Julij 1691 voor de Somme van elff hondert negen en negentigh guldens en is aengenomen bij Jan Pauwelssz vande Grient, compt hier over het derde laeste jaer bij verdelinge de Somme van, ii.c xcix .L xv St.
- Betaelt aen Jan Lievenssz. Kieboom over een geheel jaer reparatie ende onderhout van alle Stadtshorologien vers: ult: decemb. 1690 bij q.tie, cxl L.
iiii S.a van ordinaris aengenomen reparatien

[5][folio 48] Anderen Wtgeeff van ordinaris ende extra ordinaris nieuwe soo van metsel als timmerwercken inde geheele jaere 1690 besteet

- Betaelt aen Robbert Deijer, mr. timmerman over het vernieuwen van twaelff Cromhout zijde met noch verschijde andere wercken volgens bestecq, ord.tie en q.tie, 980 betaelt voorden omloop 1:-:-
treckgelt 3:-:-
foij aende insetters 7:10:-
Foij int opnemen vant werck, 2:10:, = ix.c cxiiii L.

- Noch betaelt aen Hendrick de Meijer over het maecken van twee nieuwe brughgebinten aende roodebrugh volgens bestecq ordonnantie en q.tie, 638:-:-
omloop 1:-:-
treckgelt 3:-:-
foij aende insetters 8:-:-
foij int opnemen vant werck 2:10:- = vi.c lii L x St.

- Noch betaelt aen Aert Peijs, Frans Mutsert, Louis Verlengh, Aert Emont en Jordaen de Haen, alle mr. timmerlieden over het aennemen van 95 1/2 roeden Cade langs de Calckhaven a 233 gl. de roede Compt volgens bestecq ordon.tie en q.tie, 2225:10:-
treckgelt 3:3:0
omloop 1:-:-
foij aende insetters 7:10:-
Noch voor t treckgelt vande bestecque No. 28 6:6:-
Foij int opnemen vande paelen 6:6(8):-
Foij int opnemen vant werck 15:-:-, = xxii.m ii.c cx L xv St.

- Noch betaelt aen Claes Joosten voor het leggen vant fondament vande beeltjeshaven brugge, met twee dammen volgens bestecq, ord.tie en q.tie, 268:-:-
Treckgelt 3:-:-
Omloop 1:-:-
Foij aende insetter 7:-:-, = ii.c lxxix L.

- Noch betaelt aen Pieter vander Beecq mr. metselaer over arbeijtsloon van metselenwerck aende brugh aen beeltjeshaven, met noch twee stene trappen, volgens bestecq ordonnantie en q.tie, 260:8:0
treckgelt 3:0:0
omloop 1:0:0
Foij aende insetters 7:10:0
Foij int opnemen vant werck 2:10:0 - ii.c lxxiiii L viii St.

- Noch betaelt aen Arij Dura, over het maecken van twee nieuwe Sluijsdeuren aende Noordendijck met noch eenige andere wercken volgens bestecq ord.tie en q.tie, 988:0:0
onloop 1:0:0
foij aende insetters 8:0:0, = iiii.c xvvii L.

- Betaelt aen Louis Verlengh mr. timmerman over het maecken van een draijbrugge, over d'oude haven aent groothooft volgens uts. 649:-:-
omloop 1:0:0
treckgelt 3:0:0
Foij aende insetters 7:10:0, = vi.c lx L x St.

- Noch betaelt aen Pieter Doreton mr timmerman over het maecken van verschijde stijgerde, planckkieren trappen, als anders volgens bestecq ord.tie en q.tie, 315:0:0
omloop 1:0:0
treckgelt 3:0:0
foij aende insetters 5:10:0, = iii.c xxiiii L x St.

- Noch betaelt als Pieter Poortermans en Abram Smack mrs. metselaers over het maecken vande kaij achter Laurens Davits, met noch verschijde andere wercken, volgens bestecq ord.tie en q.tie, 604:0:0
waer van dat affgaet voor sooveel de aennemers deur inmoeten dragen 100:-:-
sulcx aen haer betaelt, v.c iiii L.

- Noch betaelt aen Dirck van Cappel mr. timmerman over het maecken van een nieuwe stadtsboom sijnde lanck 13 1/2 roe a 109 de roede (debith besteck ord. en q.tie, t sedert ouergelevert) met eenige reparatie aende oude Stadtsboom, buijten de blaupoort volgens bestecq ord.tie en q.tie, 2194-10-0
Noch eenige verdere wercken 679:-:-
treckgelt 6:-:-
omloop 1:-:-
foij aende insetters 9:-:- = ii.m viii.c lxxxis L x St.

- Noch betaelt aen Pieter Dorothon mr. timmerman over het maecken over het maecken van twee houtte sleucken buijten den Vriessepoort, volgens bestecq ord.tie en q.tie, 690:-:-
omloop 1:-:-
treckgelt 3:-:-
foij aende insetters 7:-:- = vii.c i L.

- Noch betaelt aen Hendrick de Meijer over het maecken van twee houtte valdeuren tot de roode brugh volgens bestecq ord.tie en q.tie, ii.c x L.

- Noch betaelt aen Jan van Evelingen mr. timmerman over het maecken van een houtte nieuwe stadts boom met het heijen van eenich nieuwe paelen onder de Secretarie volgens bestecq, ord.tie en q.tie, 989-:0:0
treckgelt 3:0:0, = iiii.c xcii L.
v S.a van extra ordinaris bestede wercken

[6][folio 51] Anderen Wtgeeff van ingecoft hout te behouve vande Stadt inden jaere 1690 gedaen.

- Betaelt aende hr. Jacob van Slingelant voor een stuck hout gelevert ten dienste vande Stadt, v L xiii St.
- Betaelt aen Arie 't Hooft over leverantie van hout, ten diensten vande Stadt gedaen aen het Groothooft ende Roodebrugh, volgens reck. ord.tie en q.tie, iii.c xx L.
vi. S.a van incoop van hout

[7][folio] Andere Wtgeeff van arbijtsloonen en van timmeren, metselen etc.

- Betaelt aen Gerrit Machielssz tgene den selffde dienst heeft int latijnsche school bij decl.tie en q.tie, xxxix L.
- Betaelt aen Robbert Deijer, mr. timmerman over arbeijtsloon als Leveratie gedaen ten dienste vande Stadt, bij decl.tie en q.tie, xxxvi L.
- Betaelt aen Louis Verlengh mr. timmerman over diverse bereckeninge van arbeijtsloon als Leverantie van materialen bij decl.tie en q.tie, lxxxiiii L x St.
- Betaelt aen Robbert Deijer over het maecken van een prieel tgene den selffde gestelt heeft op ordre vande heere Borgemr. int latijnsch school, bij decl.tie en q.tie, xliii L.
- Betaelt aen Pieter vander Beecq over buijten werck aende brugh van beeltjeshaven als andere wercken bij decl.tie en q.tie, xlvi L.
- Betaelt aen Hendrick de Meijer over buijten werck door hem gedaen ten dienste vande Stadt aende roode brugh bij decl.tie en q.tie, l L.
- Betaelt aen Theunis en Jan van Hemert over extra ofte buijten werck door haer gedaen ten dienste vande Stadt int latijnsche School bij decl.tie en q.tie, xxxvi L.
- Betaelt aen Pieter Poortermans, mr. metselaer over verdient arbeijtsloon aende boom bijt Groothooft, bij decl.tie en q.tie, iiii.c xc L.
- Betaelt aen Louis Verlengh, mr. timmerman over arbeijtsloon, leverantie van hout en spijckers, het leggen vanden aent groot hooft, bij decl.tie en q.tie, vi.c L.
- Betaelt aen Jan van Evelinge over arbeijtsloon en leverantie vande materialen wegens buijten werck soo hij verdient heeft, aende Pelsse, Wijn en leuve brugh, als anders bij decl.tie en q.tie, cl L.
- Betaelt aen Robbert Deijer, over eenige meerpaelen meerder gelevert buijten de Catharinapoort, buijten sijn bestecq als anders bij ord.tie en q.tie, lxx L.
- Betaelt aen Claes Joosten over eenigh buijten werck aende brugge van beeltjeshaven bij ord.tie en q.tie, xc L.
- Betaelt aen Jan de Vries over metselwerck ten dienste vande Stadt gedaen, aende Wijn roode en Pelsse bruggens bij dec.tie en q.tie, iiii.c xxxvi L.
- Betaelt aen Pieter Doreton, over extra ofte buijten werck, ten dienste vande Stadt gedaen bij ord.tie en q.tie, xlviii L.
- Aendenselffde noch betaelt ter saecken alsvooren, xxvi L.
- Betaelt aende hr. Govert van Wesel voorsooveel hem is toegeleijt vande achte heerem Borgemr. voor het verbrede vande brugh aen sijnen molen bij tauxc.t ord.t en q.tie, xlv L.
- Betaelt aen gemelte hr. Govert van Wesel, voor soo veel is goetgevonde bij haer Ed. Groot Achtb. heere Borgemrn. dat door de Stadt soude werden gedragen in het leggen vande brugh bij sijnen molen bij taux. ord.tie en q.tie, l l viii St.
- Betaelt aen Aert Emont, over arbeijtsloon van timmerwerck verdient aende brugh bij Engelenburgh volgens taux. en q.tie, x L.
- Betaelt aen Robbert Deijer voor enigh timmerwerck gemaeckt ten dienste vande Stadt bij taux.tie en q.tie, viii l x St.
- Betaelt aen Staes Joosten over leverantie van hout als arbeijtsloon gedaen aent planckier achter de beurs daer de huijsen, affgebrant zijn, bij dec.t taux. en q.tie, vii l. x St.
- Betaelt aen Barent Smits mr. timmerman over het maecken van 16 houtte hoockers buijten het nieuwpoortje als anders gelevert ten dienste vande Stadt gedaen bij tau.xie en q.tie, liiii l x St.
- Betaelt aen Theunis van Hemert voor eenigh metselwerck gemaeckt ten dienste vande Stadt buijten sijn bestecq, bij dec.tie taux.tie en q.tie, xxi l.
- Betaelt aen Louis Verlengh voor het maecken van twee houtte kribben ten dienste vande wagenaers, aende blauwpoort, bij taux.tie en q.tie, xii L x St.
- Betaelt aen Andries Kint voor twe eijcke palen geheijt inde Appelhaven bij q.tie, x L.
- Betaelt aen Robbert Deijer over eenigh buijten werck inde Stadt gedaen bij quitantie, viii L viii St.
- Betaelt aenden selffden Louis Verlengh over eenigh timmerwerck gedaen buijten zijn reparatie, ii l xiiii St.
- Betaelt aen Robbert Deijer over het maecken van een kaerskist inde france kerck bij taux. en q.tie, xiii L.
- Noch betaelt aenden selffden Robbert Deijer over het maecken van eenigh timmerwerck het beschoijen vande nieruwe straet als anders aenden Rietdijck bij dec.t. taux.tie en q.tie, xv L.
- Betaelt aen Theunis van Hemert voor het opbrecken en weder toemaecken vande Secreeten die verstopt sijn geweest opt Stadthuijs bij dec. en q.tie, xx L.
- Betaelt aen Robbert Deijer over eenigh timmerwerck ten dienste vande Stadt gedaen, als bij d.tie taux.tie en q.tie, xiiii L.
- Noch betaelt aende selffde voor twee houtte paelen als anders in het Cromhout gestelt als bij dec.tie taux.tie en q.tie, viii l xvi St.
- Betaelt aen Barent de Bruijn over het straeten vande wegh bij de beeltjesbrugge, buijten de Vriessepoort bij dec.tie en q.tie, xxv L xv St.
- Betaelt aen Louis Verlengh, over eenig timmerwerck gedaen te dienste vande Stadt aen het kalckhuijs als anders bijde roodebrugh bij d.tie en q.tie, xvii L.
- Betaelt aen Barent Smits voor leverantie van xix boomhoockers die daer stae buijten de Catharijnepoort met alles daer toe nodigh bij dec.tie en q.tie, lxii L xv St.
- Betaelt aen Robbert Deijer over enigh timmerwerck gedaen int latijnsche school dient intsetten van een rechtbanck als anders bij dec.tie en q.tier, xx L.
- Betaelt aen Herman de Coole Crijn de Bruijn, over eenigh metselwerck gemaeckt ten dienste vande Stadt bij d.t en q.tie xiiii L.
- Betaelt aen Abram de Heer over enigh metselwerck bij hem gemaeckt ten dienste van de Stadt bij d.t en q.tie, ii.c l L.
vii S.a van arbeijtsloonen en(de) materialen

[8][folio 55] Andere wtgeeff van Alderhande ysserwerck

- Betaelt aen Jan Roelantsz. de Gelede over thien maenden onderhout van alle Stadts slootewercken en ijsserwerck tot het Stadthuijs en geannexeerde huijsen verschenen den 13 april 1690 bij ord.it en q.tie, lii L.
- Betaelt aende ordre van Johan Dulman tot Ceulen tot betalingh vande geordonneerde 120 staven 2 duijm viercant duijts ijders van hem ontboden om te dienen tot lantvesten, aen t werck vande kalckhaven een wisselbrieff van 625:-:-
Noch volgens sijn ordre betaelt aen Juff. Breton, 202:12:-
Noch betaelt voor boecken op Ceule gesonden, 12:-:-, = viii.c xxviii l x St.
- Betaelt aen Nicolaes Bel, over leerantie van spijckers gedaen ten dienste vande Stadt aent werck bij t Groote hooft bij dec.tie ord.tie en q.tie, xxiiii L.
- Betaelt aen Egbert van Wageningen over Leverantie van eijsserwerck gemaeckt ten dienste van de Stadt bij decl.tie ord.tie en q.tie, vi.c xxx L.
- Betaelt aen Hendrick Schul voor vraght van Ceulen van 72 staven ijser a 22 st. de waegh sijnde 81 waegh 89:2:0
Aende wed. Funghs voor vraght van 98 staven 62:2:0 = xli l iiii St.
- Betaelt aende wed. van Abram van Wingerstrate, over leverantie van spijckers gedaen ten dienste vande Stadt, bij dec.tie ord.tie en q.tie, xxxc L.
- Betaelt aen Joost Fuijck, over een declaratie van arbeijtsloon van smitswerck verdient ontrent het claermaecken van 96 swaere lantvesten [= ijzeren anker], dewelcke gebruijckt sijn aende Cade, buijten de Calckhaven monterende, 280-10;0
Noch voor leverantie van 1400 ll ijser soo tot de voortss. 96 lantvesten als anders tecort quamen a 10 st. d'100 ll 149:-:-, = iiii.c xxix L x St.
- Betaelt aen Adriaen vander Houven over gelevert eijserwerck ten dienste vande Stadt inden jaere 1690 gedaen als bij dec.tie, ord.tie en q.tie, viii.c L.
- Betaelt aen Jan Roelantsz de Gelede ter saecke van gelevert ijsserwerck gedaen ten dienste vande Stadt inden jaere 1690 bij dec.tie ord.tie en q.tie, ii.c l L.
viii S.a van alderhande iserwerck

[9[[folio 56] Anderen Wtgeeff van nieuwe glas wercken leverantie van loot, schilderen Etc.

- Betaelt aen Gerrit Michielssz wegens het overdecken vant wasshuijssie aent Stadthuijs volgens bestecqve, xxii L.
- Betaelt aen Evert van Wel over het maecken van glaesen door hem op ordre vande heeren Borgermr. gestelt inde Luijttersche kerck bij ord. en q.tie, iii.c lxxx L ix St.
- Betaelt aen Sebastiaen Mutsert en Cobus vander Wolff, over arbeijtsloon van schilderen en t leveren vande materiaelen daer toe nodigh op diversche plaetssen gedaen ten dienste vande Stadt bij dec.tie, ord.tie en q.tie, xxxii L.
- Betaelt aen Hendrick Scheij over glaswerck gedaen ten dienste vande Stadt als bij dec.tie ord.tie en q.tie, lxxxiii L.
- Betaelt aen Jassper Dupre voorsooveel geschildert heeft op diversche plaetssen ten dienste vande Stadt ls bij dec.tie, ord.tie en q.tie, xxxi L.
- Betaelt aen Jacob vander Wolff voor het schilderen vande nieuwe Cromhout zije, ende hookers omde Lindebomen met noch andere wercken bij bestecq, ord.t en q.t, 130:-:-
omloop 1:-:-
treckgelt 1-11-8
foij aende insetters 7-10-0 = cxl L i St. viii P.
- Betaelt aen Rombout van Hees over leverantie van Loot aende draijboom, als anders bij ord.tie en q.tie, iiii.c lxxxv L.
- Betaelt aen Simon Germain voor eenigh schilderwerck gedaen aent stadthuijs als anders, bij decl.tie taux.tie en q.tie, xii L.
ix S.a van glasen, loot en(de) schilderen

[10][folio 57] Anderen Wtgeeff van betalinge gedaen aende ordinaris slijckwerckers voort diepen vande havens inde jaeren 1690 volgens de weeckcedul, bij den fabrijcq en Govert de Man als opsienders vande voorss. slijckwerckers waer op de aggreatie vande heeren Borgermr. gevolght is, die op ijder articul wert overgelevert.

- Betaelt aende opsienders en slijckwerckers voor soo veel bij haer en haere schepen is verdient
Eerstelijck volgens de weeckcedul geeijndicht den sevende janu. 1690, xliii l xviii St.
de weeck cedul geeijnd.t den 14 dito, cli L xviii St.
de weeck cedul geeijnd.t den 21 dito, cliii l xviii St.
de weeck cedul geeijnd.t den 28 dito, xliii l xviii St.
de weeck cedul geeijnd.t den 4e feb., cxlix L xviii St.
... etc.
de weeck cedul geeijnd.t den 30e dito, xcvii L xviii St.
x S.a van weeckcedullen aen(de) Slickwerckers

[11][folio 59] Andere Wtgeeff van oncosten op de verpaghtinge vande Stadtsgoederen en maeckelaerdije gevallen inden jaere 1690.

Eerstelijck het treckgelt
- vande hop en straetgelden, xv L.
- vande 25 stuijvers op de brouwt, xii L.
- harde weeckkoorn, xl L.
- 't Visschip ofte inthuijs, xv L.
- Calck, xxv L.
- Smekoolen, ix L.
- Groote koolen, ix L.
- Luijcx en Wesels hout, xxx L.
- Fruijt, xl L.
- drooge nooten, iii L.
- Cromhout plaetsen, vi l.
- Stadtswaegh, xxiiii l.
- gemael, l l.
- drie stuijvers op de tonnebiers, xxxvi l.
xi S.a van treckgelden

[12][folio 59vs] Andere Wtgeeff aen de heer raad en rentmr. generael van Zuijthollandt

- Aende hr. Arent Muijs van Holij als rentmr. Generael van Zuijthollandt over het xe-21e-jaer paghs vant veer tusschen Dordrecht en Swijndrecht voor den jaere 1690, xxx L.
- Noch over het jaer paghs vant Gasthuijswater d'anno 1690 lxiii L.
en over rantsoen voor het 1e-vie jaer, vi L. xii St.
- Item over het 1.e vi.e jaerpaghs vande opcomende plaeten tusschen de Stadt Dordrecht en Papendrecht d'anno 1690, xxiiii L.
en voor rantsoen, ii L xiiii St.
- Alsnoch een jaer paghs vant gorsseken buijten de dijck vanden Dubbeldamssz Zuijtpolder d'anno 1690, iiii l.
- IJtem over het 20e-22e-jaer paghs vant veer van Wieldrecht naer de Swaluwe vers: alsvoren, ii L x St.
- Laestelijck noch over t jaerpaghs vant veer van s'Gravendeel over de Kille vers: alsvooren, l L.
xiie Sa. van betalingen aen(de) heer raedt en(de) rentmr. generael

[13][folio 60] Anderen Wtgeeff van betalinge gedaen aen diversche persoonen haer bij Mijn Ed. heeren toegelecht jaerlijcx voor haer winterbrant d'anno 1690.

- Eerstelijck aen Cornelis Dircxe en Huijb.t Willemssz. trompetters, xv L.
- Gijsbert van Dickelen aen 't Groothooft, ix L.
- Pieter Leijsten aldaer, ix L.
- Barent Buijtenhoff, poortier aende Rietdijck, ix L.
- Casper van Breda, Sluijswaghter, ix L.
- Hendrick van Loon, poortier aende Joris en Vriessepoort, ix L.
- Willem Verstappen aende Spuijpoort, ix L.
- Cornelis IJsaackssz aende Sluijspoort, ix L.
- Pieter Verpoorten aende Vuijlpoort, ix L.
- Leendert Roos aende Catarijnepoort, ix L.
- Jan Box, ix L.
- de wed.e van Jan Govertsz. aende blauwpoort, ix L.
- Pieter Smits aende houtte brugh, ix L.
- Pieter van Haussen, ix L.
- Jan de Schoone aende Clijne Vismarct, ix L.
- Vaster de Ram aen t Groothooft, ix L.
- Dirck Corthagen aende nieuwe brugh, ix L.
- Arnout Molier op de Wijnbrugh, ix L.
- Johannis de Ras aende Pelsebrugh, ix L.
- de wed.e van Victor de Vijgh aende kalckhaven, ix L.
- Cornelis Mouthaen, beurskneght, xv L.
xiii S.a van winterbrant

[14][folio 61] Andere wtgeeff van alderhande Zaecken

- Betaelt aen Anna Maria van Sassen over een jaer we(d)dens vant schoonhouden van Stadtskannen vers: Meij 1790 bij q.tie, vi L.
- Betaelt aen Lambert van Slingelandt over het onderhouden van 216 lamp lantarens a 12 st. ijder bij q.tie, cxxx L iiii St.
- Betaelt aen Tieleman Hagens over het onderhouden van 226 lamplantarens a 12 st. ijder bij q.tie, cxxxv L xii St.
- Betaelt aen Roelant Michielssz. over een jaer tractement voor 't ontfangen waernemen en wtdoen vande olij tot de voorss. lamplantarens, alsmede over te opsight hoe die branden, aengestoken en op haer tijt gebluscht werden vers: Meij 1690 bij q.tie, c L.
- Betaelt aen Lambert van Slingelant, Jan Pattelton en Aelbert de Haen voor te vullen ende waernemen vande voorss. 444 lantaerens die inde voorleden winter binnen dese Stadt gebrant hebben vers. Meij 1690, v.c x L xii St.
- Betaelt aen xiiii-aenstekers vande voorss. Lamplantarens ijder een somme van acht en dertigh guldens x stuijvers wtmaeckende over de voorss. veerthien aenstekers een Somme van vijff hondert negen en dertigh guldens twaelff stuijvers over een jaer waernemens vant aensteken dempen en wtdoen vande voors: 444 Lamplantarens met het werck int schoonmaecken van deselve het geheele jaer door daer toe verbesight vers. Meij 1690 dus alhier volgens q.tie, v.c xxxix L xii St.
- Betaelt aen Yillis Ros cum suis craenkinderen overene jaer schoonhouden vande plijnen voor de Stadtscranen vers. Meij 1690 bij q.tie, viii L xviii St.
- [doorgehaald:] Betaelt aen Hester Gelttelder over het schoonmaecken vande kamer int magesijn achter int Steeghoversloot, voor den jaere 1690 bij q.tie, iii L iii St.;
- Betaelt aen Frans Mol, over twee derde parten inden oncosten wegens het affslaen vande verpaghtinge vande graefflickijts bieren, over de dorpen inden Houcxe, Swindrechtssz, en Alblasserwaert, mitsgaders d'Hooge en Laege Swaluwe, insgelijcx oock de ses Zuijthollantssze dorpen inde Langhstraet bij q.tie, vi L.
- Betaelt aen Jan Janssz. over t slechten vande zijde daer t Cromhout op geset wert, voor den jaeren 1690 bij q.tie, xii L.
- Betaelt aen Herman Raats mr. Chirurghijn volgens seecker appoinctement van uEd: Groot achtb. heeren Borgemrn. van dato den 15e April 1690 tot subsidie van sijn op te maecken sijdemuur voor eens toegeleijt als bij req.t ordonnantie en q.tie, ii.m L.
- Betaelt aende ordre van Jan Toebalt over leverantie van 15268 dubbelde straet steen, gelevert te diensten vande Stadt, a 26 duijsent bij dec.tie ord.tie en q.tie, iii.c xcvi L x St.
- Betaelt aen Cobus Jacobssz. voor tellen vande voorss. steen a 20 st. pr. duijsent bij q.tie, vii L xii St.
- Betaelt voor t opdragen van deselve bij q.tie, xii L xii st.
- Betaelt aen Cornelis Janssz. van Coick over t maecken ende Leveren van vier en twintigh, halve cartou raderen ten dienste vande Stadt, bij dec.tie, ord.tie en q.tie, vii.c xviii L.
- Betaelt aen Maerten van Leeuwen over Leverantie van Calck gedaen ten dienste vande Stadt, aende heul bij Beeltjeshaven, den draijboom de roodebrugh, en twee nieuwe te maecke stijgerde bij dec.tie ord.tie en q.tie, iiii.c lxvi L xiii St.
- Betaelt aen Christiaen vander Haegen en fils Janssz. over leverantie van 10200 Botuijnse dobbelde straetsteen a 20 st. duijsent 306:0:0
11359 doornichsz dubbelde straet steen a 28 gl. pr. duijsent 317-10-0 = vi.c xxiii L x St.
- Betaelt aen Cobus Janssz. voor tellen David bovenstaende Steen bij q.tie, x L xv St.
- Betaelt aen Cornelis en Jan Janssz. voor draeghloon bij q.tie, xx L.
- Betaelt aen Joachim Vervoorn voor vraght van 142000 moppen gevoert van Vianen op dese Stadt aent werck vande draijboom Beeltjeshaven, roode brugh als anders a achthien stuijvers per duijsent, bij dec.tie ord.tie en q.tie, cxxvii L xvi St.
- Betaelt aen Barent Lindrecht voor diversche reijssz. steen Calck, Sant, als anders gereden ten dienste van de Stadt, bij dec.tie ord.tie en q.tie, xlii L xv St.
- Betaelt aen Jan vanden Bergh geelgieter over leverantie vande metalen schijven als anders aent werck vande draijboom bij t Groothooft bij dec.tie, ord.tie en q.tie, iii.m lxii L.
- Betaelt aen Wouter Jordaens over het schrijven van bestecquen als anders bij dec.tie ord.tie en q.tie, cxli L.
- Betaelt aen Sr. Hendrick Taij over leverantie van thien aem lijn Olij ten dienste vande stadts lamplantarens als bij dec.tie ord.tie en q.tie, iii.c xxxi L x St.
- Betaelt aen Matthijs van Nispen over het 1e sevende jaer onderhout en repareren vande dam leggende inde reviere voor Papendrecht vervallen den 1e Octob. 1690 bij ord.tie en q.tie, xl L.
- Betaelt aen Mathh. van Nispen voor een bestecq van het repareren vande ontransponeerde(?), keuven(?) en defecten gevallen aen de dam gelegen onder Strijen buijten de Kille aende Moockhoeckse kant bij ord.tie en q.tie, xxxix L.
- Betaelt aende heer Dirck van Noij over Leverantie van raap Olij ten dienste vande Stadtslamplantarens bij declaratie ord.tie en q.tie, vi.c lxxxii L xv St.
- Betaelt aen Johan van Mourick over Leverantie van 219000 moppen gelevert ten dienste vande Stadt aent werck bij de Boom, de heul over beeltjeshaven, de roodebrug, en twee stijgerde bij dec.tie, ord.tie en q.tie, xvii.c lxxx L x St.
- Betaelt aen Maerten van Leeuwen over Leverantie van kalck, ten dienste vande Stadt aen beeltjeshaven, de draijboom, ende roodenbrugh, twee nieuwe te maecken stijgerde bijdec.tie ord.tie en q.tie, ii.c xcii L iiii St.
- [doorgehaalde tekst] Wert bij den rendant alhier in wtgeef gebraght t gene den ...(?) bij de achte heeren Borgermr. is toegeleght over extra ordinaris verschot, gedaen ten behouven vande Stadt in sijne laeste reeckening bij ordonnantie, iii.c xv L.
- Betaelt aen Jan Boon over Leverantie van tras gedaen ten dienste vande Stadt, aende wercken vande boom bijt groothooft, de heul over beeltjeshaven en aende roodebrugh, bij dec.tie, ord.tie en q.tie, iiii.c lxv L xii St.
- Betaelt aen Johan van Santen over leverantie vant ras gedaen ten dienste vande Stadt, aent werck aende roode brugh, en den boom bij d.tie, ord.tie en q.tie, liiii l xi St.
- Betaelt aen Matthijs Paradijs over een declaratie wegens twee Brantschouw maeltijden als andre verteringe gedaen ten sijnen huijse ten dienste vande Stadt, bij d.tie ord.tie en quitantie, ii.c xlv L xv St.
- Betaelt aen Matthijs van Nisspen over een declaratie van vacatie en verschot gedaen ten dienste vande Stadt bij ord.tie en q.tie, lc L.
- Betaelt aen Ariaentie Veruijt over een declaratie van klinckert gelevert ten dienste van de Stadt inde jaere 1690 gedaen als bij dec.tie ordonnantie en quitantie, vi.c xxxix L.
- Betaelt aende heer Dirck van Nooij over Leverantie van raepolij gedaen ten dienste vande Stadts lamp lantaerens bij dec.tie ord.tie en q.tie, iii.c xxxviii l xiiii St.
- Betaelt aende wed. Philps Harda over het maecken van een pleijt sack, alsmede het Borduuren van elff kussens gedaen ten dienste vande Stadt, bij declaratie ord.tie en q.tie, clxv L viii St.
- Betaelt aen Aert de Bruijn over het leveren vande veeren van elff kussens het amecken en leveren vande teijcken daer toe behoorende als anders ten dienste vande Stadt gedaen bij dec.tie ord.tie en q.tie, lviii L xv St.
- Betaelt aen Cornelis t Hoen als aennemer van d'eerste, derde en vierde bestedinge vant aerdewerck achter de Stadtsboom bijde calckhaven als te weten d'eerste bestedinge sijnde lanck 20 roeden a 32 gl d'roed f 640:-:-
de derde en vierde bestedingen tre samen lanck 95 roeden a 18 gl. d'roe f 810:0:0
de twede bestedinge is aegenomen bij Bastiaen de Redelickheijt, om 26 gl. de roede sijnde lanck 20 roeden f 520:-:-
treckgelt vande twee eersten bestedinge 3:-:-
Foije aende insetters 6:-:-
Foije betaelt volgens ordre vande heeren Borgermrn. int opnemen vant werck, 5:-:- = xix.c lxxiiii L.
- Betaelt aen Hendrick Noteman over arbeijtsloon van Beeltwerck verdient aende brugge bijde Varckemarct, als bij dec.t taux.tie ord.tie en q.tie, iii.c lxx L.
- Betaelt aen Joachum Vervoorn marckchipper van Vianen voor vracht van 87 duijsent moppen gebraght ten dienste vande Stadt a 18 st. het duijsent bij q,.tie, li L vi St.
- Betaelt aen Steven Woutersse over een jaer onderhouts vande nieuwe rijwegh, buijten de Sluijspoort volgens bestecq vers: den 1 Meij 1690 bij q.tie, lx L.
- Betaelt aen Christoffel de Noten over Leverantie van 3800 Vilvoortse straetsteen ten dienste vande Stadt als bij dec.t en q.tie, lxxvi L.
voor tellen betaelt, i L xviii St.
- Betaelt aen Jan Baltenssz voor vraght van twintigh duijsent moppen gebraght van Vianen naer dese Stadt ten dienste van deselve gebruijckt bij q.tie, xviii L.
- Betaelt aen Severijn van Braght laeckencooper over gelevert laecken inde Wijncoopers Capel, als anders bij q.tie, xix L. x St.
- Betaelt aen Arij Hooghstraeten over gelevert touwerck inde jaeren 1689 aende Capn. vant Stapelrecht inde jaere vers. gedaen als naders bij d.tie, en q.tie, l L.

[folio 67] Item is bij den heer Thesaurier betaelt over verschijde clijnicheden inden jaere 1690 als bij de respective maent staten met de quitantie daer toe dienende te zien is als te weten inden maent van
jannuwarius ...
februarius ...
Maert ...
April ...
Meij ...
Junij, cxx L. xii St.
Julij ...
Augustij ...
Septemb. ...
October, ii.c lxxxv L i St.
Novemb. ...
Decemb. ...
xiiii Sa. van adlerhande saecken
Somma totalis van den vuijtgeeff deser reeckeninge bedraecht de Somme van 78.966 ponden xiii St. ii Sch. te xl grooten

Laatst gewijzigd: augustus-september 2017.